۱آزادسازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت توسط چند اسید آلی
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، بهار, دوره  ۲۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اسیدهای آلی در افزایش زیست فراهمی عناصر غذایی خاک نقش مهمی دارند. پتاسیم غیر تبادلی خاک ها که عمدتا در بین لایه های میکاها محبوس گردیده است، منبع مهمی برای پتاسیم مورد نیاز گیاهان در بسیاری از خاک ها محسوب می شود. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر برخی اسیدهای آلی در رها سازی پتاسیم از کانی های میکایی و مطالعه تغییرات کانی شناسی کانی ها تحت تاثیر اسیدهای آلی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در بر گیرنده دو نوع کانی رسی (موسکویت و فلوگوپیت)، سه نوع اسید آلی (اگزالیک، سیتریک و مالیک) با چهار غلظت (صفر، 500، 2000 و 4000 میکرومولار) در شش زمان مختلف (5 ساعت، 2، 10، 30، 60 و 120 روز) با سه تکرار انجام شد. کانی های میکایی (کوچک تر از 60 میکرومتر) تحت تاثیر اسیدهای آلی با غلظت های مختلف در دوره های زمانی معین قرار گرفتند. سپس مقدار پتاسیم رها شده از این کانی ها به محلول، با دستگاه فلیم فتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که سرعت رهاسازی پتاسیم بسته به نوع اسیدهای آلی و ترکیب شیمیایی و ساختمان تبلور کانی های میکایی متفاوت است. اسید سیتریک با غلظت 4000 میکرومولار در بین سایر اسیدها پتاسیم بیشتری از کانی ها آزاد نمود و مقدار پتاسیم رها شده از کانی ها با افزایش غلظت اسیدها، افزایش یافت. کانی فلوگوپیت در تمام تیمارها، پتاسیم بیشتری نسبت به کانی موسکویت آزاد نمود. روند رها سازی پتاسیم غیر تبادلی از کانی ها دارای دو فاز مشخص رهاسازی سریع در مراحل اولیه و رهاسازی با سرعت ثابت تا انتهای آزمایش بود. به نظر می رسد اسیدهای آلی از طریق کئوردیناسیون گروه های کربوکسیلیک و هیدروکسیل با کاتیون های فلزی جذب کانی ها شده و کئوردیناسیون قوی اسیدهای آلی، آزادسازی پتاسیم به محلول را افزایش می دهد. کانی های میکایی تحت تاثیر اسیدهای آلی تا غلظت 4000 میکرومولار و تا 4 ماه تغییر کانی شناسی قابل تشخیص با دستگاه پراش پرتو ایکس نداشتند.

۲مقایسه ارقام مختلف یونجه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت در خاکهای مناطق خشک
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۶
نتیجه قطعی محدودیت نزولات آسمانی چیزی جز خشکی نیست . نتایج کانیشناسی در ایران نشان دادهاست که در اکثر خاکها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کانیهای پتاسیمدار جزء کانیهای غالب خاک هستند .مطالعات محدودی در مورد توانایی گیاهان مختلف در جذب پتاسیم غیرتبادلی وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش ارقام متفاوت یونجه بر توانایی جذب پتاسیم از فلوگوپیت در قالب طرح کاملاً تصادفی با کشت سه رقم یونجه MF)MF) 2065 Pickseed) رهنانی R همدانی (H) در بسترهای حاوی مخلوط شن کوارتزی و فلوگوپیت با اندازه کوچکتر از 53 میکرومتر در زمستان 1389 در گلخانه هیدروپونیک دانشگاه صنعتی اصفهان انجام و غلظت پتاسیم گیاهان با دستگاه فلیم فتومتر قرائت شد. در شرایط تغذیهای بدون پتاسیم بیشترین غلظت و جذب پتاسیم در رقم MF بدست آمد. غلظت پتاسیم در این رقم 1\3 برابر رقم همدانی و 1\6 برابر رقم رهنانی بود. لذا ضروری است علاوه بر سایر پارامترها، نوع رقم نیز در برآورد نیازهای پتاسیمی گیاه در مناطق خشک مد نظر قرار گیرد.

۳سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در ارتباط با کانی شناسی رس برخی از خاک های آهکی استان کهگیلویه
اطلاعات انتشار: علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۴توانایی مقایسه ای سه رقم یونجه در جذب پتاسیم از کانی فلوگوپیت
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مطالعات محدودی در مورد توانایی گیاهان مختلف در جذب پتاسیم غیرتبادلی وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی توانایی ارقام متفاوت یونجه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با کشت سه رقم یونجه MF) Pickseed 2065) ، رهنانی و همدانی در بسترهای حاوی مخلوط شن کوارتزی و فلوگوپیت با اندازه کوچکتر از 53 میکرومتر و تحت دو نوع محلول غذایی (پتاسیم دار و بدون پتاسیم) با سه تکرار در یک دوره شش ماهه انجام شد. در طول دوره کشت چهار برداشت از اندام هوایی انجام شد و در پایان دوره کشت بخش هوایی و ریشه گیاه جدا شده و غلظت پتاسیم آنها اندازه گیری شد. در شرایط تغذیه ای بدون پتاسیم، بیشترین غلظت و جذب پتاسیم در اندام هوایی و ریشه رقم MF به دست آمد. غلظت پتاسیم در اندام هوایی و ریشه این رقم به ترتیب 1\6 و 1\5 برابر رقم رهنانی و 1\8 برابر رقم همدانی بود. میزان جذب پتاسیم در اندام هوایی و ریشه این رقم به ترتیب 1\6 و 1\9 برابر رقم همدانی و 1\6 و 1\5 برابر رقم رهنانی بود. در نتیجه نوع رقم یونجه در میزان پتاسیمی که جذب گیاه می شود اهمیت بسزایی داشته و بایستی در کوددهی مد نظر قرار گیرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه