۱مدیریت منابع انسانی در عصر تنوع فرهنگی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تغییر محیط جهانی، مباحث مدیریتی و از جمله اقدامات مدیریت منابع انسانی را متاثر ساخته و ضرورت دیدگاهی فراملی و فرافرهنگی را مطرح می سازد. تاثیرپذیری مستقیم و عمده ی اقدامات مدیریت منابع انسانی از فرهنگ سازمانی و اجتماعی، وارد شدن تنوع فرهنگی در اقدامات مدیریت منابع انسانی را تصریح می کند. بدین منظور باید در تلاش بود تا مدل های سنتی مدیریت منابع انسانی را به فراخور این تغییر، بروز کرد. واضح است که مدل های سنتی از جامعیت برخوردار نیستند و حتی مدل های اقتضایی،حاوی همه ی متغیرهای تاثیرگذار نیستند و در نتیجه این مقاله پس از مرور تئوری های موجود، مدل جامعی را مطرح می سازد. این مدل، چارچوبی کلی را فراهم می کند تا اقدامات منابع انسانی به فراخور تنوع و چندگانگی فرهنگی بتواند به بهترین نحو به بهبود عملکرد کارکنان و اثربخشی سازمانی منجر شود.

۲هوش هیجانی، حلقه گم شده در اثربخشی و کارایی سازمان ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۵
اثربخشی سازمانی از جمله معیارهای حائز اهمیت در بررسی توانمندی های سازمان ها می باشد. با افزایش این ویژگی، توانمندی سازمان افزایش یافته و در نتیجه دستیابی کامل به اهداف سازمان امکانپذیر می گردد. شناخت عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی برای افزایش سطح این ویژگی و نیز افزایش کارایی سازمان امری ضروری به نظر می رسد؛ یکی از این عوامل، هوش هیجانی می باشد که در ارتقاء دو ویژگی مذکور نقش بسیار موثری دارد. هوش هیجانی عبارتست از توانمندی در مدیریت احساسات فردی و در نتیجه اجتماعی. بنابراین شناخت ابعاد این عامل مهم و معیارهای بررسی سطح ان در افراد میتواند در ارتقاء اثربخشی سازمانی موثر واقع شود. در این مقاله با بررسی اهمیت و جایگاه هوش هیجانی، ضمن پرداختن به ابعاد و اجزاء هوش هیجانی به ارائه راهکار برای ارتقاء اثربخشی و کارایی سازمان پرداخته شده است.

۳ارائه مدلی جهت توسعه اثربخشی سازمانهای مجازی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
یکی از اهداف تمامی پژوهشهای سازمانهای سنتی و مجازی تا به امروز ارائه راهکارهایی برای پیشروی در مسیر افزایش اثربخشی است اما امروزه نیاز به بازنگری در مباحث گذشته به خوبی حس شده تا چندین عنصر و بسیار تاثیرگذار را مطرح کند. با مرور ادبیات و بررسیهای انجام شده می توان دریافت که معیارهای قطعی اثربخشی و رابطه آنها هنوز در هاله ای از ابهام قرار داد برای حل این مشکل تحقیقی طرح ریزی شد تا بتوان با استفاده از نظرات خبرگان این موضوع به عوامل مورد نیاز برای افزایش اثربخشی دست پیدا کرد نتایج نشان داد که عواملی نظیر رهبری تیمهای مجازی فناوری و دانش، از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار هستند هدف نهایی این مقاله ارائه مدلی است که به نیاز مدیران جهت شناسایی پراهمیت ترین عوامل موثر در افزایش اثربخشی سازمانی پاسخ داده و اولویت این عوامل را نیز نشان دهد و در عین حال بتواندبرخی رفتارهای طبیعی این سازمان را تفسیر کند.

۴بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اثربخشی سازمانی از دیدگاه اعضا هیئت علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۳
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اثربخشی سازمانی از دیدگاه اعضا هیئت علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88–87 انجام شده است روش تحقیق مورد استفاده شده از توصیفی از نوع همبستگی می باشد با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب تعداد 205 نفر از اعضا هیئتعلمی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان برای مطالعه انتخاب گردیدند ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی سازمانی براساس مدل اثربخشی تالکوت پارسونز می باشد بهمنظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از شاخص های آماری توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی همبستگی پیرسون، t تک نمونه، و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

۵سنجش میزان تمایل مدیران به بوروکراسی براساس مدل ایزن اشتات و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در استانداری و فرمانداریهای استان لرستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف اصلی این تحقیق پی بردن به این نکته می باشد که ایا تمایل مدیرا به اصول بوروکراسی بااثر بخشی سازمانی رابطه دارد یا خیر؟ و میزان همبستگی بین اصول بوروکراسی و اثربخشی سازمانی را به دست اورد اهمیت این تحقیق زمانی روشن می شود که بدانیم یکی از رایج ترین ابزار توسعه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوروکراسی می باشد مطالعه حاضر از نوع توصیفی – همبستگی است واحدهای مورد بررسی شامل 70 نفر از مدیران فرمانداری ها و استانداری استان لرستان است روش نمونه گیری در این تحقیق روش تصادفی ساده است اطلاعات با پرسشنامه جمع آوری شده است و داده ها با ازمون اماری ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۶استراتژی کایزن محرکی برای رقابت: چالشها و فرصتها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف ازارائه این مقاله بازبینی مدل ژاپنی بهبود مستمر موسوم به کایزن به منظور ارزیابی سهمآن در ایجاد رقابت در سازمان هاست همچنین بنا داریم دراین مقاله راهبردهای تحقیقی احتمالی در اینده را هم پیشنهاد نماییم مقاله ای که پیش رو دارید یک مقاله مفهومی است که برای بار دوم دیتابیس شده است دراین مقاله تحقیقهای فراوانی مورد سنجش قرارگرفته و سعی شده است به مدل از دیدگاه های مختلف نگریسته شود دراینمقاله همچنین مزایای بالقوه مدل و ایرادات احتمالی آن در سازمان ها به بحث گذاشته شده است دراین مقاله چنین نتیجه گیری شده است که مدل کایزن در صورت درست پیاده شدن و اجرا شدن مناسب می تواند سهم زیادی در پیشرفت سازمان ها داشته باشد و بدون نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه رقابت را در بین سازمان ها برانگیزاند براساس یافته های این تحقیق می توان ادعا نمود که پیاده سازی و اجرای مدل کایزن مستلزم ایجاد یک فرهنگ مناسب در درون سازمان است تا خلاقیت ها را برانگیزاند و کارکنان را از در جازدن بپرهیزاند دراین مقاله نشان داده شده است که موفقیت مدلکایزن همواره تضمین شده نیست بلکه فرهنگ سازمانی و محیط سازمان می توانند متغیرهایی بسیار مهم در پیاده سازی آن محسوب گردند.

۷بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان با اثربخشی سازمانی (مطالعه موردی ستاد بانک تجارت استان آذربایجان شرقی)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
صاحبنظران معتقدند که اثر بخشی، اصلی‌ترین موضوع در تمامی تجزیه و تحلیلهای سازمانی بوده و تصور سازمانی که اثربخش نباشد، مشکل است.از سوئی دیگر، سرعت تغییرات در سراسر جهان باعث شده که موضوع خلاقیت بیش از پیش مطرح گردد. سازمانها برای رقابت در دنیای پرتلاطم کنونی و حفظ موجودیت و امید به پیشرفت در آینده، نیازمند کارکنانی خلاق بوده و با داشتن این گنجینه ی با ارزش است که می‌توانند خود را با شرایط جدید وفق داده و همگام با دگرگونی‌ها به پیش روند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان یک سازمان با اثربخشی آن، پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که: آیا بین خلاقیت کارکنان یک سازمان و اثر بخشی آن سازمان رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که، خلاقیت کارکنان بانک دارای رابطه‌ی معناداری با اثربخشی سازمانی بوده و کارکنان خلاق بانک از مهمترین عوامل وصول آن سازمان به اثر بخشی می‌باشند.

۸بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهربندرعباس
اطلاعات انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران شاغل در مدارس راهنمایی شهر بندرعباس در سال تحصیلی 91 –90 160 نفر) تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 113 نفر می باشند که به روش تصادفی ساده بر اساس فرمول کرجسی و مورگان انتخاب شده اند. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و در راستای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه، فرهنگ سازمانی (هافستد ) واثربخشی(هرسی و بلانچارد) بهره گرفته شده است. روایی و پایایی ابزارها از طریق محاسبه ضریب همبستگی هر یک از ابعاد با نمره کل مقیاس، از طریق تحلیل گویه و آلفای کرنباخ بدست آمد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده شد و نتایج پژوهش عبارتند از: رابطه معنیداری بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی وجود دارد همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی و اثربخشی نیز رابطه معنیداری وجود دارد

۹بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمان درصنایع کوچک و متوسط SME شهرستان کرمانشاه
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، سال
تعداد صفحات: ۱۸
کارآفرینی یک راه حل مناسب برای توسعه اقتصادی دردوره رکود اقتصادی نرخ بالای بیکاری و افزایش رقابت و انفجار اطلاعات می باشد ازطرفی تشکیل شرکت های کوچک و متوسط به عنوان سیاستی مهم درایجادمشاغل جدید محسوب میشود لذا پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطه ای بین مهارتهای کارافرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی درکسب و کارهای کوچک و متوسط شهرستان کرمانشاه طرح و اجرا شده است به این منظور شرکت های شهرک صنعتی شهرکرمانشاه به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرارگرفته اند این مطالعه از دید روش از انواع پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی ازمنظر هدف کاربردی است برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه های اثربخشی استاندارد آرنولد و فیلدمن شامل 15 سوال و مهارته ای کارافرینانه مدیران محقق ساخته شامل 22 سوال به کاربرده شد

۱۰بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در افزایش اثربخشی سازمان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری در افزایش اثربخشی سازمان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک کشاورزی میباشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 151 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی میباشد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده و پایایی کل پرسشنامه برابر 6.29 % میباشد. فرضیههای تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفته و تمامی این فرضیهها در سطح اطمینان 65 % تأیید شدند. جهت تکمیل نتایج تحقیق از آزمونهای دیگری نظیر؛ تحلیل واریانس تک عاملی، آزمون T تک نمونه ای با گروههای مستقل، توکی و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مشتری محوری بیشترین تأثیر را در افزایش اثربخشی سازمان دارد.

۱۱بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان
اطلاعات انتشار: مديريت بهره وري (فراسوي مديريت)، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در عصر حاضر اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود. از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند و از طرف دیگر محیط کاری به عنوان یکی از عواملی است که در رفتار شهروندی سازمانی نقش دارد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه بین معنویت محیط کاری با رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان بنیاد شهید شهر کرمان در سال 1389 بوده که نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. تعداد 190 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و ابزار گردآوری اطلاعات برای معنویت محیط کاری پرسشنامه استاندارد میلیمن و همکاران و برای رفتار شهروندی سازمانی پرسشنامه محقق ساخته می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای معنادار کار، همبستگی با دیگران و همسویی با ارزش های سازمان و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه معنادار گزارش شده است.

۱۲بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی براثربخشی سازمانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، سال
تعداد صفحات: ۲۰
این مقاله به بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی براثربخشی سازمانی درسطح شرکت های موادشوینده که دفترمرکزی آنها درشهر تهران واقع شده است پرداخته است جامعه و نمونه این پژوهش را کلیه مدیران عالی مدیران میانی و کارشناسان فروش شرکت های فوق تشکیل داده اند 74شرکت براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین شدهاند پژوهش به روش توصیفی ازنوع پیمایشی انجام شده است ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعدازبراورد اعتبارپایایی روایی دربین پاسخگویان توزیع گردید بعدازتکمیل پرسشنامه ها با استفاده ازنرم افزار spss 18 و نرم افزار لیزرل محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج ازمون فرضیات بیانگر این است که بین چهاربعدسیستم اطلاعات بازاریابی و اثربخشی سازمانی درسطح شرکت هایی موادشوینده که دفترمرکزی آنها درشهر تهران واقع شده است.

۱۳بررسی رابطه هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
اطلاعات انتشار: پژوهشگر (مديريت)، بهار, دوره  ۹ , شماره  ۲۵، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور هوش چندگانه بر اساس نظریه هاوارد گاردنر و اثربخشی سازمانی بر اساس معیارهای سی گانه استیفن رابینز تعریف گردیده و در این راستا یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری مدیران شرکت گاز استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آنها 56 نفر است و به دلیل محدود بودن تعداد آن ها، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه هوش چندگانه و پرسشنامه اثربخشی سازمانی است که بر اساس نظریه هوش چندگانه هاوارد گاردنر و معیارهای سی گانه اثربخشی استیفن رابینز تنظیم گردیده است و پس از سنجش روایی و پایایی آنها در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های 1، 1–1، 1–2، 1–3، 1–4، 1–5، 1–6، آزمون رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی رابطه دارد.

۱۴نقش ارزش یابی آموزشی در بهبود اثربخشی سازمانی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: توسعه انساني پليس، بهمن و اسفند, دوره  ۷ , شماره  ۳۳، سال
تعداد صفحات: ۲۰
امروزه ثابت شده است که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین نظامی، سازمان می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای برخوردار شود. هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به  خودی خود سودمند است؛ مگر این که از آموزش های ارائه شده، ارزش یابی به عمل آید. بدین منظور این مقاله با استفاده از روش توصیفی و با استفاده از رویکردها و الگوهای ارزش یابی آموزشی و اثربخشی سازمانی به بررسی نقش ارزش یابی آموزشی در بهبود اثربخشی سازمانی می پردازد. نتایج حاصل از این مقاله عنوان می دارد که ارزش یابی جامع و کامل می تواند سازمان را از اثربخش بودن نتایج آموزش ها آگاه کند. ارزش یابی بازخوردی را ایجاد می کند که می توان بر اساس آن متوجه شد آموزش های داده شده تا چه میزان برای رسیدن به اهداف مورد نظر سازمان، اثربخش بوده اند. هم چنین با توجه به نتایج حاصل از ارزش یابی آموزشی می توان به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و از آن در جهت اصلاح و بهبود روش ها استفاده کرد؛ بدین طریق می توان گامی در جهت بهبود اثربخشی سازمانی برداشت.

۱۵ارتباط بین مهارتهای ارآفرینانه مدیران و اثر بخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شهرستان ساری)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرستان ساری، اجرا شد. به این منظور مؤلفه ها و شاخص های مهارتهای سه گانه کارآفرینی شامل مهارتهای شخصی، متقابل فردی و فرآیندی و همینطور مؤلفه های اثر بخشی تعیین شد. سپس به منظور سنجش ارتباط بین این مؤلفه ها و اثر بخشی سازمانی از پرسشنامه که روایی و پایایی (آلفای 0\69) آن مورد تأئید بود، استفاده شد. جامعه آماری کلیه مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرستان ساری بود که نمونه ی 115 نفری از آن به صورت تصادفی ساده انتاب شد. که از بین آن 95 مدیر شامل مدیران عالی و فنی در فرایند پژوهش شرکت کردند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از شاخص مرکزی میانه به علت استفاده از مقیاس رتبه ای و همینطور آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق ارتباط معناداری را بین دو مقوله مورد نظر نشان داد. ضمن آنکه مشخص شد بر اساس شاخص میانه مهارتهای بین فردی از اولویت بیشتری در بین مهارتهای کارآفرینی برخوردار بوده و نیز شاخص رضایت مشتریان یا مصرف کننده از مؤلفه های اثر بخشی سازمانی بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد.

۱۶ارتباط مدیریت مشارکتی با اثربخشی سازمانی مدیران اداره کل ورزش وجوانان استان فارس
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با اثربخشی سازمانی مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می باشد. در پژوهش حاضر از هدف کاربردی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان فارس که اعم از (مسئولین، رئیس و معاون) ورزش و جوانان شهرستان ها، روئسای هیات های ورزشی) است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مدیریت مشارکتی که مشتمل بر25 سوال و پرسشنامه اثربخشی سازمانی مشتمل بر20 سوال می باشد. و میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفاکرونباخ مدیریت مشارکتی (87\0) و اثربخشی (84\0) می باشد. یافته های تحقیق، نشان می دهد که مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی رابطه معنا دار وجود دارد و همچنین بین ابعاد مدیریت مشارکتی شامل (کار تیمی، خود کنترلی، الگوهای ارتباطی، تفویض اختیار) و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق می توان اذغان کرد که استفاده از مدیریت مشارکتی در حل مسائل و مشکلات و تدوین و برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری سازمانی به اثربخشی سازمان کمک کند.

۱۷بررسی نقش میانجی گری مدیریت دانش در ارتباط بین متغیرهای الماس لویت و اثربخشی سازمانی (مورد: دستگاه های دولتی شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف این مقاله بررسی اثرات اجزای مدل لویت بر اثربخشی سازمانی است. متغیر میانجی در این تحقیق، مدیریت دانش می باشد. در این مطالعه به بررسی نقش میانجیگری مدیریت دانش در ارتباط بین ساختار سازمانی، تکنولوژی سازمانی، هدف سازمانی، کارکنان؛ و اثربخشی سازمانی است. مدل این پژوهش بر اساس مدل لویت، ارائه شده و در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه 40 سوالی به بررسی یک نمونه 415 تایی از مدیران عالی و معاونین دستگاه های دولتی شهر اصفهان به عنوان جامعه آماری پرداخته شده است. ایده اصلی این مقاله بر آن است که تا چه اندازه بین اجزای مدل لویت و اثر بخشی سازمانی رابطه وجود داشته و مدیریت دانش در این میان تا چه اندازه اثر افزاینده یا کاهنده داشته است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی از شاخه میدانی است. پایایی پرسشنامه براساس نمونه اولیه برابر (81\0=α) بدست آمد و نرخ بازگشت پرسشنامه برابر با 84\. می باشد. با استفاده از نرم افزار لیزرل مدل مذکور مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت وغیر مستقیمی بین اجزای مدل لویت و اثربخشی سازمانی وجود دارد و مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی عمل می کنند. در مدل مورد بررسی مقدار شاخص های برازش (90\0 = GFI و 91\0 = AGFI) نشان دهنده مناسب بودن مدل می‌باشد

۱۸رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده با رفتار مدنی سازمانی: متغیرهای جمعیت شناختی
اطلاعات انتشار: روانشناسي معاصر، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پياپي ۱۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
با توجه به اهمیت رفتارهای مطلوب در سازمانها و نقش آن در پیشبرد اهداف و بهبود اثربخشی سازمانی، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده با رفتار مدنی سازمانی بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده با رفتار مدنی سازمانی بود. به همین منظور نمونه ای به حجم 167 نفر از کارکنان یکی از شرکت های صنعتی شهر تهران به روش تصادفی انتخاب شد و افراد به پرسشنامه های رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)، عدالت سازمانی ادراک شده (POJ) و رفتار مدنی سازمانی (OCB) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده، و عدالت سازمانی ادراک شده و رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج مدل رگرسیونی نشان می دهد که عدالت تعاملی در تبیین رفتار مدنی سازمانی معطوف به همکاران و عدالت رویه ای و توزیعی در تبیین رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان توانسته اند وارد مدل رگرسیونی شوند. مقایسه گروه ها به لحاظ متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که تفاوت گروه ها در متغیرهای جنسیت، بخش و وضعیت استخدامی معنادار است. بنابراین از یافته های این پژوهش نتیجه گرفته می شود که عدالت سازمانی و زیرمقیاس های آن، رفتارمدنی سازمانی را پیش بینی می کنند.

۱۹بررسی نقش فرهنگ سلسله مراتبی در اثربخشی سازمان های نظامی (مطالعه موردی: دانشگاه افسری امام علی (ع))
اطلاعات انتشار: مديريت نظامي، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۹، سال
تعداد صفحات: ۴۳
فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی که در آن برتری سلسله مراتب یک هنجار است و سرپرستی و نظارت مستمر بر کارکنان وجود دارد، کارکنان را مجبور می سازد تسلیم دستورات مافوق شوند. در این پژوهش، نقش فرهنگ سلسله مراتبی در اثربخشی سازمانی مورد بررسی قرارگرفته است. جمعیت آماری این پژوهش، دانشجویان سال آخر دانشگاه افسری امام علی (ع) در سال 1386 است. حجم نمونه 340 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. برای داوری در باب فرضیات، از روش جدول متقاطع سه بعدی و روش تحلیل رگرسیون (با استفاده از نرم افزاز SPSS) استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که راهبردهای آموزش نظامی، اثربخشی سازمانی را به میزان 4% و راهبردهای آموزش علمی، آن را تا 2% افزایش می دهد و فرهنگ سلسله مراتبی می تواند در صورت همسو بودن با راهبردهای آموزش علمی و نظامی منجر به افزایش اثربخشی شود.

۲۰تاثیر تغییرات سازمانی بر شاخص ‌های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی
اطلاعات انتشار: مجله طب نظامي، پاييز, دوره  ۱۳ , شماره  ۳ (مسلسل ۴۹)، سال
تعداد صفحات: ۷
اهداف: تغییرات و تحولات سازمانی، دارای پیامدهایی است و هر سازمانی که با تغییر و تحول مواجه می ‌شود، باید با این پیامدها به ‌روش مناسبی برخورد نماید. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تغییرات بر شاخص های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی بود.روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی در سال 1389 روی 59 نفر از پایوران یک واحد نظامی که به روش سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که قبلا در پژوهشی مشابه به ‌کار رفته بود و پس از تایید پایایی و روایی مورد استفاده قرار گرفت. میزان شاخص های سلامت سازمانی قبل و بعد از اجرای تغییرات بررسی و تغییرات ایجاد شده در آن ارزیابی شد و ارتباط بین شاخص اثربخشی سازمانی با شاخص های سلامت سازمان بررسی شد. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و آزمون های کولموگروف – اسمیرنف، T زوجی و ضریب همبستگی اسپیرمن با نرم افزار SPSS 18 صورت گرفت.یافته ها: محیط سالم کاری به میزان %4.7، اثربخشی سازمانی به میزان %6.4، روحیات کارکنان به میزان %6.6 و مشارکت کارکنان به میزان %16.08 کاهش داشت (p به ‌ترتیب: 0.041، 0.013، 0.003، 0.048). نتایج نشان داد که اثربخشی سازمانی همبستگی مثبت، مستقیم و معنی دار با شاخص های سلامت سازمان دارد.نتیجه گیری: تغییرات، بر شاخص ‌های سلامت سازمان تاثیرگذارند. تغییرات سازمانی ممکن است باعث کاهش شاخص ‌های روحیات کارکنان، اثر‌بخشی سازمانی و مشارکت کارکنان شود. لازم به ‌نظر می ‌رسد که بعد از تغییرات سازمانی، شاخص ‌های سلامت سازمان اندازه ‌گیری شده و معایب آن بر طرف شود.

۲۱فرهنگ و استراتژی و تاثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش
اطلاعات انتشار: چشم انداز مديريت دولتي، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
اقدامات مدیریت دانش تحت تاثیر عوامل سازمانی قرار می گیرد و بر اثربخشی سازمانی تاثیر می گذارد. هدف این مقاله، بررسی نقش میانجی گر مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ و راهبرد با اثربخشی سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل متخصصان منابع انسانی و تحقیق و توسعه بانک ملت است و اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت دانش کاملا در رابطه بین فرهنگ و اثربخشی سازمانی و نسبتا در رابطه بین راهبرد و اثربخشی سازمانی نقش میانجی بازی می کند. این مقاله یافته های جدیدی را بر ادبیات مدیریت دانش می افزاید و بر اهمیت نقش تعاملی فرهنگ و راهبرد سازمانی در اثرگذاری بر اثربخشی سازمانی تاکید می کند.

۲۲رابطه بین اثربخشی سازمانی و موضع کنترل مدیران حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1389
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي صدرا، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷

۲۳فراموشی سازمانی و اثربخشی سازمانی کارآمد
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در اقتصاد نوین، دانش منبع اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی است و سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه درمرتبه بعدی اهمیت قرار دارند. عوامل سنتی تولید از نظر مقیاس و دامنه با محدودیت روبرو بوده و افزایش نهایی آنها به بازده نزولیسرمایه گذاری منجر می شود. نظام یادگیری سازمانی، باید توان آن را داشته باشد تا از یک سو از اثربخشی سازمانی یکی از گامهای اساسی در جهت ارتقای توسعه، شناخت علل و عواملی نظیر رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی است که موجب به روز نبودن سازمان در ابعاد مختلف می شود. فراموشی ابزار مهمی است که مدیران موفق آن را به کار می گیرند تابه اثربخشی سازمان، شکل دهند. فراموشی سازمانی به عنوان از دست دادن آگاهانه و ناآگاهانه دانش سازمانی در هر سطحی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده تا از فراموشی سازمانی به عنوان پلی به سوی کسب و ایجاد اثربخشی سازمانی استفاده گردد

۲۴بررسی رابطه عوامل دلبستگی شغلی بااثربخشی سازمانی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۲۴
این مقاله باهدف بررسی رابطه عوامل دلبستگی شغلی با اثربخشی سازمانی انجام شد جامعه اماری عبارت ازکلیه کارکنان سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان بودند که بوسیله روش نمونه گیری طبقه بندی تعداد 186 نفر که بوسیله جدول مورگان تعیین شده بودند انتخابشدند و پرسشنامه های تحقیق شامل پرسشنامه اثربخش و دلبستگی شغلی بین آنها توزیع گردید نتایج حاصل ازازمون همبستگی نشان داد که بین دلبستگی شغلی با اثربخشی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

۲۵بررسی اثربخشی ساختار سازمانی و مطالعه موردی دانشگاه امام علی (ع)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Modiriat-e-Nezami، سال
تعداد صفحات: ۲۸
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۳۱ نتیجه