۱اثرات کم آبیاری و کاربرد سطوح مصرف کود بر اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در سیستم کود– آبیاری در منطقه شهرکرد ( رابطه آب– کود– عملیات)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این پژوهش به منظور بررسی اثرات کم آبیاری بر اجزای عملکرد، بررسی تأثیر مقادیر کاربرد کود بر عملکرد، تعیین مناسبترین تابع تولید آب– کود– عملکرد و بررسی امکان همزمان استفاده از آب و کود در سیستم آبیاری قطره‌ای– نواری به روش کود– آبیاری برای محصول ذرت علوفه‌ای انجام گرفت. آزمایش‌ در خاکی با بافت سطحی رسی سیلتی و در قالب طرح کرتهای خرد شده کاملاً تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در چهار سطح و مقدار کود شیمیایی در پنج سطح و سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل چهار سطح آبیاریI1، I2، I3 و I4 (60 ، 80 ، 100 و120 درصد نیاز آبی محاسبه شده با روش کمبود رطوبتی) بود. تیمارهای کودی شامل پنج سطح کودی F0، F1، F2، F3 و F4 ( شاهد، 60، 80 ، 100 ، و120 درصد ترکیب کودی توصیه‌ شده ) بود. ترکیب کودی توصیه شده برای ذرت علوفه‌ای، بر اساس نتیجه تجزیه خاک به صورت 500 کیلوگرم اوره، 50 کیلوگرم کلرور پتاسیم، 100 کیلوگرم فسفات دی آمونیم، 40 کیلوگرم سولفات آهن، 40 کیلوگرم سولفات منگنز، 75 کیلوگرم سولفات روی، 20 کیلوگرم سولفات مس، و 20 کیلوگرم اسید بوریک در هکتار بود. در هر یک از تیمارهای کودی، از آنجا که تمامی انواع کودهای موجود در ترکیب کودی مصرف گردیدند، اثر تجمعی کودها مد نظر قرار گرفت. برای این آزمایش، سیستم آبیاری قطره‌ای– نواری طراحی و اجرا گردید. به منظور کوددهی همراه با آب آبیاری از روش تزریق با ایجاد اختلاف فشار استفاده شد. در این روش انژکتور، محلول کودی را از یک تانک روباز کشیده و آن را با جابجایی یا فشار به داخل سیستم آبیاری تزریق می‌نمایدبرای تعیین توابع آب–کود– اجزای عملکرد، مقدار آب مصرفی توسط گیاه در هر تیمار آبیاری از طریق اندازه‌گیری اجزای بیلان آب محاسبه گردید. همچنین با انداز‌ه‌گیری مقدار عملکرد مرطوب هر یک از اجزای گیاه و تعیین درصد رطوبت آن، مقدار ماده خشک هر یک از اجزای گیاه محاسبه گردید. برای تعیین توابع آب–کود– اجزای عملکرد از انواع توابع با شکل‌های مختلف مانند خطی ساده، درجه دوم، نمایی، خطی– لگاریتمی و متعالی بر اساس میانگین عملکرد و مقدار آب و کود مصرفی گیاه استفاده شد. بدین منظور بر اساس مقدار آب و کود مصرفی و ماده خشک اجزای عملکرد روابط رگرسیونی جهت تعیین توابع تولید برازش داده شد. سپس، بر اساس معیار خوبی برازش و معنی دار شدن بهترین فرم، تابعی انتخاب و محاسبات و تحلیل نتایج بر اساس این تابع انجام گرفت. نتایج تخمین توابع تولید آب– کود– اجزاء عملکرد ذرت علوفه‌ای به صورت خطی ساده بهترین برازش را بر داده‌های آزمایش نشان داد. ضریب تعیین (R2 ) این توابع 69\0، 60\0، 75\0 و 80\0 به ترتیب برای ساقه، برگ، دانه و کل ماده خشک می‌باشد. نتایج نشان داد که تابع آب– کود– عملکرد ماده خشک کل از قدرت برازش بیشتری نسبت به سایر توابع برخوردار است. توابع آب– کود– عملکرد دانه، آب– کود– عملکرد ساقه و آب– کود– عملکرد برگ به ترتیب در درجه بعدی از نظر قدرت برازش قرار دارند. از نظر کلی همه توابع آب– کود در سطح آماری یک درصد معنی دار می‌باشند. بر پایه نتایج بدست آمده، عملکرد ذرت علوفه‌ای به طوری معنی‌دار در سطح آماری یک درصد تحت تأثیر آب و کود مصرفی و نیز اثرات متقابل آنها قرار گرفت. بیشترین عملکرد ماده خشک و زیست توده در تیمار 120 درصد آبیاری بدست می‌آید. لیکن، اختلاف آن با تیمار 100 درصد آبیاری در سطح یک درصد معنی‌دار نبود.

۲جنبههای اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تحت تأثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری
اطلاعات انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۷
کمپوست به عنوان یک منبع جایگزین کودهای شیمیایی برای افزایش حاصلخیزی خاک و تولید محصول به طور گسترده ای در زراعت ارگانیک استفاده می شود . هدف از این تحقیق مطالعة تأثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر روی شاخص های رشدی، کیفیت و مراحل فنولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه ) ( Plantago ovata Forsk و زیره سبز ) ) Cuminum cyminum ، همینطور تعیین میزان مطلوب کاربرد کمپوست در شرایط مزرعه ای بود . آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد قوچان انجام شد . این مطالعه اثرات 4 سطح 5 ، 10 ، 15 و 20 تن کمپوست در هکتار ( بر مبنای وزن خشک ) بر زمان وقوع مراحل فنولوژیک، خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دو گیاه اسفرزه و زیره سبز را بررسی می کند . این مقاله تنها اثرات کمپوست بر مراحل فنولوژیک و خصوصیات گیاهی این دو گیاه را بررسی می کند . نتایج این آزمایش نشان داد که روزها و درجه روزهای رشد تجمعی در طول مراحل مختلف رشد در هر دو گیاه در مقادیر مختلف کمپوست تا اندازه زیادی مشابه بود . اما مقادیر کمپوست اثر معنی داری بر خصوصیات مورفولوژیک هر دو گیاه داشت، به طوریکه با افزایش مقدار کمپوست تا 10 تن در هکتار غالب این خصوصیات از یک روند افزایشی برخوردار بود . عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با کاربرد کمپوست افزایش یافت . بالاترین عملکرد دانه 705) و 682 به ترتیب برای اسفرزه و زیره سبز ) و عملکرد بیولوژیک 352) و 1410 به ترتیب برای اسفرزه و زیره سبز ) اسفرزه و زیره سبز در مقدار 10 تن کمپوست در هکتار به دست آمد . افزایش عملکرد به وضعیت بهتر عناصر غذایی در خاک های تحت این تیمار نسبت داده شد . در مقادیر بیشتر کمپوست به علت محتوای بالای نمک و فلزات سنگین عملکردها کاهش یافت . می توان نتیجه گرفت کمپوست تولی د شده از زباله می تواند کود آلی مناسبی برای زراعت ارگانیک گیاهان دارویی باشد و کاربرد 5 تا 10 تن در هکتار کمپوست حداکثر عملکرد محصول در گیاهان دارویی اسفرزه و زیره سبز را نتیجه می دهد .

۳ارزیابی مقاومت به خشکی آخر فصل 7 رقم گندم در منطقه جیرفت
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۲
محدودیت منابع آب و گسترش سطح زیر کشت با هدف افزایش تولید محصولات زراعی، اهمیت دستیابی به ژنوتیپ های متحمل به شرایط محیطی دشوار با راندمان مصرف آب بالا را آشکار می سازد. به منظور ارزیابی تغییرات عملکرد دانه و اجزای آن و همچنین برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی بر اساس قطع آب آبیاری در مرحله ی 50% خوشه دهی با 7 ژنوتیپ گندم شامل ارقام وریناک، چمران، آنفارم، یاوارس مادری، 11–78–S، کرخه و یاوارس گواهی شده تحت شرایط آب و هوایی جیرفت در سال 87–1386 اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر وزن هزار دانه، تعداد ساقه در هر بوته و تعداد ساقه غیر بارور در هر بوته در سطح 5% و برای تعداد ساقه بارور در هر بوته، طول سنبله، تعداد دانه در واحد سطح و طول ریشک در سطح 1% تفاوت معنی داری وجود داشت. مطالعات انجام شده نشان می دهد که ارقام مختلف گندم نسبت به تنش خشکی عکس العملهای متفاوتی از خود نشان دادند به طوری رقم یاوارس گواهی شده و 11–78–S کمترین عملکرد دانه را در بین ارقام داشته و با سایر ارقام تفاوت معنی دار داشته اند. بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم های وریناک، آنفارم، چمران، کرخه و یاوارس مادری بود که با یکدیگر تفاوت
معنی داری نداشتند. در نتیجه با تعیین شاخص های مناسب در اصلاح ارقام متحمل می توان خسارت ناشی از تنش خشکی را به حداقل رساند.

۴بررسی اثر هورمون سایکوسل بر برخی صفات کمی بادام زمینی در دو شرایط تنش خشکی و بدون خشکی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی اثر هورمون سایکوسل (‍‍‍CCC) بر عملکرد و اجزای عملکرد 5 ژنوتیپ بادام زمینی تحت دو رژیم آبیاری و خشکی و تعیین تاثیر این هورمون در تحمل به تنش خشکی، آزمایشی در سال 1387 در استان گیلان بصورت فاکتوریل با پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه ضیابر از توابع صومعه‌سرا در دو آزمایش جداگانه (تنش خشکی و بدون تنش) انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل 5 ژنوتیپ بادام‌زمینی و سه سطح هورمون سایکوسل (صفر، 2 و 4 میلی‌گرم در لیتر) بودند. نتایج نشان داد که هورمون سایکوسل در غلظت 4 میلی‌گرم در لیتر در شرایط تنش خشکی و غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر در شرایط عادی رطوبتی بیشترین تاثیر را در افزایش صفات تعداد انشعابات شاخه، وزن غلاف رسیده و عملکرد غلاف رسیده دارا بود. رقم ICGV93420 در شرایط تنش خشکی برای هر 3 صفت مذکور و در شرایط بدون تنش برای صفات عملکرد غلاف و وزن غلاف رسیده بیشترین مقدار را نشان داد.

۵بررسی اثرات تنش کم آبی برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا
اطلاعات انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا گردید. تنش کم آبی به صورت عامل اصلی در سه سطح شامل: آبیاری معمول، قطع آبیاری از مرحلۀ ساقه دهی به بعد و قطع آبیاری از مرحلۀ گلدهی به بعد و رقم به عنوان عامل فرعی در 5 سطح شامل : Zarfam _ SLM046 _Talaye _Licord _Okapi بودند. نتایج حاصل نشان داد تأثیر تنش کم آبی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد خورجین در شاخه های فرعی، تعداد دانه در خورجین اصلی و تعداد دانه در خورجین فرعی در سطح یک درصد و بر شاخص برداشت و وزن هزاردانه، در سطح پنج درصد معنی دار بود. بین ارقام کلزا از لحاظ صفات فوق اختلاف معنی داری مشاهده شد. و مقایسه میان گین ها نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک با 8950 کیلوگرم در هکتار از رقم Okapi ، بیشترین شاخص برداشت با 60\27 از رقم Talaye، و بیشترین وزن هزاردانه از رقم Zarfam با 88\3 گرم به دست آمدند. بیشترین عملکرد دانه از رقم Talaye با 2254 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که با عملکرد دانه حاصل از ارقام دیگر در یک گروه آماری قرار داشت. اثر متقابل آبیاری و رقم بر شاخص برداشت در سطح یک درصد معنی دار و برسایر صفات معنی دار نبود. نتایج این بررسی نشان داد که قطع آب از مرحلۀ ساقه دهی به بعد صفات زراعی کلزا را به شدت کاهش داد و سبب تسریع مرحلۀ گلدهی گردید.

۶بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد روغن ارقام آفتابگردان در کشتتابستانه مناطق معتدل کرمانشاه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته بر عملکرد روغن ارقام آفتابگردان تحقیقی با استفاده از طرح آزمایشفاکتوریل به صورت بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد، رقم در سه سطح شامل: ارقام آفتابگردان: آلاستار (V1) ، مستر (V2) و پروگرس (V3) و تراکم در 3 سطح شامل تراکم های 66600، 83333، 111000 بوته در هکتار می باشند. طرح مورد نظر در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه واقع در 20 کیلومتری استان کرمانشاه در شهرستان بیستون طی سال زراعی 1387 اجراء شد، نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و روغن به ترتیب به میزان 432 و 163\2 گرم در مترمربع مربوط به رقم آل استار بود و بالاترین شاخصبرداشت را معادل 42\68 درصد دارا بود. رقم آل استار درصد روغن بیشترو در مقابل درصد پروتئین کمتری را در بین سایر ارقام به خود اختصاصداده بود. افزایشتراکم بوته سبب افزایش ارتفاع بوته، درصد روغن و نسبت مغز به پوست شد.

۷بررسی تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت برای ارقام سویا در منطقه لاهیجان
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور دستیابی به مناسبترین رقم یا ارقام سازگار سویا در منطقه لاهیجان و همچنین تاریخ کاشت مناسب، که گیاه سویا بتواند در طول دوره رشد ازعوامل مساعد محیطی استفاده نماید ، تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی کتشال لاهیجان اجرا شد. آزمایشبصورت کرت های خرد شده (اسپلیت پلات) درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایشارقام هیل، سحر و زان به عنوان فاکتور اصلی و تاریخ های کاشت 1 ، 10 ، 20 و 30 اردیبهشت به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. به طور کلی تاریخ های مختلف کاشت از لحاظ عملکرد دانه در سطح احتمال 5% اختلاف معنی داری داشتند و تاریخ کاشتاول ( یکم اردیبهشت) بیشترین عملکرد دانه و تاریخ کاشت چهارم (سی ام اردیبهشت) کمترین عملکرد دانه را تولید نمودند. بدین ترتیب تاخیر در کاشت از طریق کاهش وزن هزاردانه و تعداد غلاف در ساقه فرعی شد. تاریخ کاشت بر روی اجزایی چون تعداد غلاف در ساقه اصلی ، تعداد غلاف در ساقه فرعی ، تعداد غلاف در کل بوته ، تعداد دانه در غلاف اختلاف معنی داری را سطح احتمال 5% نشان داد.

۸بررسی عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید های امید بخش کلزای بهاره
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید های امید بخش کلزای بهاره ، آزمایشی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط ایرانشهر انجام شد.ارقام مورد آزمایش شامل تعداد دوازده هیبرید کلزای بهاره دریافتی از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج بود.که این هیبرید ها سازگار با مناطق گرم جنوب کشور می باشد.و در این مناطق دارای عملکرد مطلوب و قابل قبولی در سال های قبل بوده است. نتایج بررسی این تحقیق نشان داد که هیبرید ها از نظر صفات ارتفاع گیاه،عملکرد دانه،عملکرد روغن، درصد روغن ، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در گیاه ،طول دوره رویشی،طول دوره گلدهی و طول دوره پس از گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیکدارای اختلاف معنی داری در سطوح آماری مختلف بودند .هیبرید هایولا 401 از نظر عملکرد دانه ،وزن هزار دانه، درصد روغن و عملکرد روغن نسبت به دیگر هیبرید ها برتری نشان داد

۹تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی، سال
تعداد صفحات: ۵
با هدف ارزیابی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه، آزمایشی بصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمار اصلی فواصل بین ردیف 80 ،60 ،50 و 100 سانتیمتر و تیمار فرعی از تلفیق دو فاصله بین بوته 20 و 30 سانتیمتر با دو رقم پنبه معمولی (ورامین) و گلاندلس(پاک) حاصل شد. همزمان با انجام مراقبتهای زراعی لازم در طی فصل رشد، تعداد روز از کاشتتا مراحل مختلفنمو در هرکرتفرعی ثبتشده و در پایان فصل رشد نیز نسبتبه اندازهگیری ارتفاع بوته و عملکرد و اجزای آن اقدام شد. نتایج آزمایش نشان داد که کاهشفاصله بین ردیف سبب تسریع در شروع گلدهی و تداوم آن گردیده ولی بر مراحل غوزهدهی تأثیر نداشت. ارتفاع بوته، تعداد شاخه زایشی و تعداد غوزه دربوته همگی تحتتأثیر کاهش فاصله بین ردیف واقع شده وکاهش یافتند، ولی افزایش تراکم، کاهش اجزاء عملکرد در بوته را جبران نموده و نهایتاً منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح گردید. چنین روندی در خصوص کاهش فاصله بین بوته ها نیز مشاهده شد. در بین دو رقم مورد مطالعه، رقم پاکبا داشتن ارتفاع، تعداد شاخه زایشی و تعداد غوزه بیشتر در هربوته عملکرد بالاترینسبتبه رقم ورامین داشت.گرچه با افزایش تراکم اجزاء عملکرد در بوته کاهشیافت، ولی این کاهشدر حدی بود که افزایشتراکم آن را بخوبیجبران نمود. بهعبارت دیگر بیشترین عملکرد در بالاترین تراکم بدست آمد. بنابر نتایج حاصله در شرایط مشابه، استفاده از رقم پاک با تراکم 10 بوتهدر مترمربع( فواصل ردیفو بوته 50 و 20 سانتیمتر) مطلوبتر از سایر تیمارها بنظر میرسد.

۱۰اثر سطوح مختلف عناصر ریزمغذی(آهن ، روی ، منگنز ومس) بر اجزای عملکرد کلزا در شرایط رطوبت کافی ومحدود
اطلاعات انتشار: دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عناصر ریزمغذی (آهن ، روی ، منگنز ومس) بر اجزای عملکرد کلزا درشرایط رطوبت کافی و محدود، آزمایشی در یکی از مزارع کشاورزی وتحقیقاتی استان کرمان در سال 1386 انجام شد. طرح مورد استفاده کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. در این آزمایش دور آبیاری در کرت های اصلی و غلظت عناصر ریز مغذی در کرت های فرعی مورد مطالعه قرار گرفت.

۱۱تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم با استفاده از مدل ET–HS در شرایط آب و هوایی اصفهان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بهمنظور بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکردگندم آبی با استفاده از مدل ET–HS در شرایط آب و هوایی اصفهان آزمایشی در سال زراعی 87–86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان انجام شد. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و 6 تیمار اجرا گردید. تیمارهای آبیاری عبارت بودند از I1: درصد 50 نیاز آبی گیاه گندم براساس مدل ET–HS در طول فصل رشد، I2: درصد 75 نیاز آبی گیاه براساس مدل ET–HS درطول فصل رشد، I3:درصد 100 نیاز آبی گیاه گندم براساس مدل ET–HS در طول فصل رشد I4: درصد 125 نیاز آبی گندم براساس مدل ET–HS در طول فصل رشد، I5: درصد 150 نیاز آبی گندم براساس مدل ET–HS درطول فصل رشد، I6: آبیاری پس از 70 میلی متر تبخیر از طشتک کلاس A در طول فصل رشد که به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد.

۱۲اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه در منطقه ورامین
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۵
منظور مطالعه اثرات سطوح کود نیتروژن بر روی سه رقم کلزا ،(Brassica napus L.)آزمایشی بصورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل چهار سطح نیتروژن: صفر،140، 70 و 210 کیلو گرم (نیتروژن خالص) در هکتار از منبع اوره به عنوان عامل اصلی و سه رقم کلزا (اکاپی،اورینت و مودنا) به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد که سطوح مختلف نیتروژن اثرات معنیداری بر تعداد شاخه فرعی، تعداد خورجین در ساقه اصلی و شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین ساقه اصلی و شاخه فرعی، داشت. افزایش نیتروژن باعث افزایش مقدار میانگین صفات اندازهگیری شده گشت. اثر رقم بر روی تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی معنیدار بود. صفاتی از قبیل تعداد شاخه فرعی، تعداد خورجین در ساقه اصلی، تعداد خورجین در شاخه فرعی، تعداد دانه در خورجین ساقه اصلی و تعداد خورجین در شاخه فرعی در سطوح مختلف کود نیتروژن به همراه رقم تفاوت معنی داری نشان دادند. تیمار کودی 210 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در اکثر صفات به عنوان تیمار برتر شناخته شد. نتیجه اینکه کود نیتروژن قابلیت افزایش محصول را در گیاه کلزا افزایش داد و در بین ارقام تفاوتهایی مشاهده شد.

۱۳مطالعه اثرات حذف برگ بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان در شرایط آب و هوایی تبریز
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف حذف برگ بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 84 در تبریز اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل دو رقم آرماویرسکی( متوسط رس) و آلستار (زود رس)، تیمار حذف برگ در 4 سطح (شاهد، حذف 1\3 برگهای تحتانی، حذف 1\3 برگهای میانی، حذف 1\3 برگهای فوقانی بوته) می باشند. پس از برداشت صفات ارتفاع ساقه، قطر طبق، شاخصبرداشت، درصد پوکی، عملکرد روغن، انتقال مجدد ساقه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین رقم های مورد کاشت در اکثر صفات مورد ارزیابی تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده گردید و در تمامی صفات برتری با رقم آرماویرسکی بود و آلستار فقط ضریب برداشت بیشتری نسبت به آرماویرسکی دارد. همچنین سطوح مختلف حذف برگ تفاوت معنی داری روی صفات مورد ارزیابی ایجاد نکرد. اثر متقابل رقم حذف برگ در صفات شاخص برگ عملکرد روغن و انتقال مجدد معنی دار و در سایر صفات مورد بررسی تفاوت چندانی ایجاد نکرد. در نهایت با در نظر گرفتن شرایط انجام این آزمایش رقم آرماویرسکی جهت کشت در منطقه تبریز قابل توصیه است.

۱۴مقایسه ارقام و هیبریدهای بهاره کلزا (Brassica napus L.) از نظر عملکرد و اجزای عملکرد در رشت
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه هشت ژنوتیپ کلزا ( Hyola330 ،Hyola401 ،Hyola60، Hyola420، Hyola308، Syn–3 ،RGS–003 ،Option 504) آزمایشی در سال زراعی 85–84 در رشت انجام شد. طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بود. نتایج بدست آمده نشان داد که ژنوتیپها اختلاف معنیداری از نظر عملکرد دانه وجود دارد که رقم Hyola308 به دلیل برتری اجزای عملکرد آن از بالاترین عملکرد برخوردار بود. همچنین بررسی اجزای عملکرد دانه نیز نشان داد که بیشترین تعداد دانه در خورجین بیشترین تعداد خورجین در بوته به ترتیب مربوط به Syn–3 و RGS–003 بود. بنابراین بالا بودن عملکرد در Hyola308 نشان دهنده این است که این رقم توانایی بیشتری برای انتقال مواد پرورده به دانه دارد.

۱۵همبستگی صفات و تجزیه اجزای عملکرد ژنوتیپهای کلزا با استفاده از GGEbiplot
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۵
کلزا یک گیاه یکساله و یک حبوب متحمل به خشکی بوده و سازگاری خوبی به آب و هوای سرد دارد. توجه به کشت کلزا در ایران بخاطر پتانسیل نسبی آن نسبت به سایر گیاهان روغنی است. بذور کلزا بعنوان یک منیع روغن مهم و غنی در غذای بسیاری از ساکنین آسیای غربی، شمال آفریقا و بسیاری از نواحی دیگر دنیا بوده و بسرعت در کشورهای در حال توسعه بعنوان جزئی از جیره غذایی سالم عمومیت مییابد. مهمترین راه انتخاب ژنوتیپ های پر محصول، شناسایی صفات مهم و موثر بر صفت عملکرد دانه در گیاه است. در این تحقیق همبستگی بین صفات با روش GGEbiplot برای شناسایی این صفات مهم مورد استفاده قرار گرفتند. 9 ژنوتیپ شامل 2 رقم داخلی (طلایه و زرفام) و 7 رقم خارجی (Modena, Fornax, Colvert Okapi, Orient, Opera, SLM046) برای ارزیابی صفات زراعی در مزرعه بررسی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوتهای معنیداری بین ژنوتیپهای مورد مطالعه وجود داشت. نمودار ژنوتیپ ایده آل روش GGEbiplot نشان داد که ژنوتیپ Modena از این نظر برتر از سایر ژنوتیپهای مورد مطالعه بود و در مرحله بعدی رقم طلایه قرار داشت. عملکرد با صفت تعداد طول غلاف در ساقه اصلی و تعداد غلاف بوته با طول غلاف دارای همبستگی مثبت بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که روش GGEbiplot قادر به نمایش گرافیکی همبستگی صفات اندازهگیری شده کلزا میباشد. همچنین چنین بروندادی میتواند در آینده برای کسب نتایج قابل پیش بینی و طراحی برنامههای اصلاحی کلزا و سایر گیاهان زراعی در دنیا مورد استفاده قرار گیرد.

۱۶تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و تعیین سهم نسبی اجزاء آن در ارقام آفتابگردان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۴
تعیین تاریخ کاشت مناسب به منظور استفاده از شرائط مطلوب محیطی و انتخاب رقم مناسب در هر منطقه باعث افزایش عملکرد می شود. در این راستا آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خوی طی سالهای 86 و 87 به اجرا درآمد. سطوح فاکتور اول شامل هشت تاریخ کاشت )از 5 اردیبهشت تا 7 تیرماه با فاصله 9 روزه( و سطوح فاکتور دوم سه رقم سور، اروفلور و آذرگل بود.ارتفاع بوته، قطر بوته، درصد پوکی و شاخص برداشت تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفته و با تأخیر در کاشت )به جز درصد پوکی( مقادیر هر کدام کاهش یافت. همچنین صفات تعداد دانه در طبق و وزن صد دانه و در نتیجه عملکرد دانه به طور معنیداری با تأخیر در کاشت کاهش یافتند. رقم دیررس آذرگل، با داشتن طبقهای قطور و تعداد دانه بیشتر در طبق همراه با دانههای سنگینتر نسبت به دو رقم دیگر عملکرد بالاتری داشت. بالاترین سهم در تولید عملکرد دانه به تعداد دانه در طبق اختصاص یافت. حداکثر عملکرد دانه از رقم آذرگل در تاریخ کاشت دوم به دست آمد.

۱۷تأثیر کود زیستی باکتریایی و کشت گندم زمستانه به عنوان کود سبز بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور ارزیابی کودهای زیستی باکتریایی (ازتوباکتر و آزوسپریلیوم) و تأثیر کشت گندم زمستانه به عنوان کود سبز بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آزمایشی در سال زراعی 1387 به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. عوامل اصلی در 4 سطح کودی F1(بیست و پنج درصد کود شیمیایی اوره + 75 درصد کود دامی)، F2 (پنجاه درصد کود شیمیایی اوره +50 درصد کود دامی)،F3(پنجاه درصد کود شیمیایی اوره + 50 درصد کود دامی + کودسبز)، F4(بیست و پنج درصد کود شیمیایی اوره +75 درصد کود دامی + کودسبز) در نظر گرفته شد. و عوامل فرعی در 2 سطح شامل I1 ( بذور تلقیح شده با باکتریهای افزاینده رشد) وI0 (بذور تلقیح نشده) در کرتهای فرعی به صورت تصادفی قرار گرفت. نتایج بهدست آمده نشان داد که عملکرد دانه به طور معنیداری تحت تأثیر کشت گندم زمستانه به عنوان کودسبز قرار گرفت، به طوری که حداکثر عملکرد دانه در سیستم تلفیقی F3 مشاهده شد. (F3>F2>F4>F1) نتایج بیانگر آن است که تلقیح بذرها با کود زیستی باکتریایی موجب افزایش عملکرد در مقایسه با تیمار شاهد گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که با کاربرد کودهای تلفیقی (شیمیایی و دامی و زیستی) و کشت غلات زمستانه به عنوان کودسبز قبل از گیاه هدف میتوان عملکرد دانه بیشتری به دست آورد.

۱۸اثر کاربرد همزمان کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر صفات مورفولوژیک جو
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور ارزیابی اثر کاربرد همزمان کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر صفات مورفولوژیک جو آزمایشی به صورت اسپیلیت پلات –فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل : 1 – باکتری آزوسپیریلوم لیپوفروم 2– باکتری سودوموناس فلورسنس هر کدام در 2 سطح (کاربرد وعدم کاربرد باکتری) 3– کود شیمیایی نیتروژن از منبع اوره (نیترات آمونیوم) در 4 سطحN0%=0kgN\ha, N50% kgN\ha , N75%=225kgN\ha ,N100% = 300kgN\ha وkgN\ha150 نتایج تجزیه واریانس نشان داد .سطوح مختلف کود نیتروژن تنها بر صفت عملکرد دانه در سطح آماری 1% معنی دار بوده است .و کاربرد باکتری آزوسپیریلوم بر صفات عملکرد دانه ،قطر ساقه و ارتفاع گیاه اثر معنی دار نشان داده است وهم چنین کاربرد باکتری سودوموناس تنها برعملکرد دانه و ارتفاع گیاه دارای اثر معنی دار بوده است . و اثر متقابل N*Azo بر عملکرد دانه در سطح آماری 1% اثر معنی دار داشته است .بر اساس نتایج این آزمایش کاربرد آزوسپیریلوم در کنار کود نیتروژن باعث افزایش عملکرد دانه ، کاهش مصرف و صرفه جویی 50%150 کیلو گرم کود نیتروژن در هکتار) می باشد و نتایج ا ین آزمایش نشان دادند که کاربرد باکتری های محرک رشد سبب ) افزایش رشد ومیزان عناصر غذایی در دانه شد واین افزایش عمدتا به دلیل تولید تنظیم کننده های رشد گیاه توسط باکتری و اثر بر رشد ریشه و افزایش جذب آب و مواد غذایی از خاک می باشد که میزان عملکرد را افزایش می دهند

۱۹ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام مختلف کلزای پاییزه در شرایط تنش شوری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور مطالعه اثار تنش شوری برروابط بین عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام کلزای پاییزه و شناسایی بهترین ارقام ازمایش در سال 88–87 در گلخانه مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان شرقی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای ازمایشی از 4 واریته slm046 ، licord ،Elite وokapi و شش سطح شوری حاصل از کلرو سدیم 0، 75 ، 150 ، 200 ، 250 و 300 میلی مولار بودند نتایج حاصله از تجزیه واریانس داده نشان داد که افزایش شوری اثر منفی معنی داری در عملکرد دانه وزن هزاردانه تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در بوته را P<0\1 دارند و صفات مذکور با افزایش غلظت نمک به ترتیب %70\48 ، 58\71% ، 49\72% ، 75\15 % نسبت به شاهد کاهش نشان دادند و اختلافاتی بین ارقام از نظر کلیه صفات مورد مطالعه مشاهده گردید و رقم Slm046 در کلیه صفات بالاترین مقادیر را داشت و براساس مقایسه میانگین ها ارقام slm046وElite بترتیب مقاومترین و حساسترین رقم به شوری شناخته شد.

۲۰مدیریت بهینه نور در باغات سیب راهکاری برای کاهش مصرف مواد شیمیایی و افزیش سلامتی محصول
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
تقریبا همه اجزای عملکرد و کیفیت میوه درخت سیب شامل تعداد اسپورها ، اندازه ، رنگ و مقدار مواد جامد محلول میوه تحت تاثیر شدت نور خورشید قرار می گیرند. نتایج مشاهدات و بررسی درصد اسمان قابل رویت و مقدار نور رسیده به کف باغ در پاره ای از باغهای سیب اذربایجان غربی نشان میدهند که الگوی دریافت و توزیع نور در درون تاج درختان نامطلوب می باشد تحت این شرایط به علت در محدود بودن تعداد برگهای فعال درفتوسنتز ظرفیت برگ در تولید کربوهیدراتها به شدت کاهش یافته و سهم جوانه های گل در رقابت با سرشاخه ها و اندامهای تنفس کننده درخت به حداقل می رسد همچنین به علت عدم نفوذ نور کافی به درون تاج کیفیت میوه شامل رنگ، اندازه و طعم میوه مخصوصا در نیمه تحتانی درخت به شدت کاهش یافته و اعضای بارده به قسمتهای فوقانی تاج درخت محدود می شود دراین مقاله ضمن تشریح علل نامطلوب بودن توزیع نور که ترکیبی از عملیات نادرست باغی می باشند راهکارهای لازم برای بهینه سازی جذب نور و افزایش کیفیت میوه سیب ارائه گردیده است.

۲۱تولید پایدار برنج با کاهش مصرف آب
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
در جهت بررسی کاهش مصرف آب به وسیله تعیین زمان مناسب خشکی دادن بعد از مرحله گلدهی در برنج، آزمایشی در سال زراعی 1387 در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات برنج کشور( رشت) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل ارقام برنج (خزر ، سپیدرود ، حسنی و بینام ) و فاکتور دوم شامل زمان خشکی دادن (یک، دو و سه هفته بعد از گلدهی) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس، در اکثر صفات مورد بررسی از نظر تأثیر دو فاکتور ارقام و سطوح مختلف قطع آبیاری اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 1% نشان داد. رقم سپیدرود با عملکرد دانه 5635\8 کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر ارقام و زمان خشکی دادن یک هفته بعد از گلدهی با عملکرد دانه 4043\8 کیلوگرم در هکتار نسبت به دیگر زمانها برتری نشان داد. در میان اثرات متقابل، اثر متقابل رقم سپیدرود به همراه زمان خشکی دادن سه هفته بعد از گلدهی با 6000 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه نسبت به سایر تیمارها برتری نشان داد

۲۲پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم به سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته در اردبیل
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم به سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته در اردبیل، آزمایشی در سال زراعی89–88 در مزرعه ی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در اردبیل اجرا شد. کرت های اصلی، شامل تراکم های مختلف در سه سطح300، 350 و 400 بذر در متر مربع). و کرت های فرعی، شامل سطوح مختلف کود نیتروژن در چهار سطح0، 70 و 140 و 210 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بود. نتایج نشان داد، با افزایش مصرف کود نیتروژن، وزن خشک کاه و کلش و عملکرد بیولوژیک افزایش یافت. همچنین بیشترین عملکرد دانه، تعداد سنبل ها، وزن هزار دانه، و شاخص برداشت در به کارگیری 140 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد و افزایش مصرف کود نیتروژن بیش از 140 کیلوگرم موجب کاهش عملکرد دانه و سایر صفات شد. با افزایش تراکم بوته در واحد سطح کلیه صفات به جز، وزن هزار دانه و شاخص برداشت، افزایش یافت . در نتیجه به منظور افزایش عملکرد دانه، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش استفاده از کودها (به صورت بیش از حد) که افزایش هزینه تولید را نیز در بر دارد و با شرایط این آزمایش، توصیه می شود از سطح 140 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و تراکم 400 بوته در متر مربع استفاده گردد.

۲۳بررسی اثرات کاربرد کود های آهن، روی و منگنز و مقایسه دو روش مصرفی آن ها بر روی میزان عملکرد و قندموجود در دانه ذرت شیرین
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و در 4 تکرار جهت بررسی اثرات ریز مغذی ها و همچنین مقایسه اثرات محلول پاشی در مقابل مصرف خاکی این عناصر اجرا شد. تیمار ها شامل دو روش مصرف کود (مصرف خاکی و محلول پاشی) و چهار منبع کودی (بدون کاربرد کود به عنوان شاهد، کود سولفات روی، سولفات آهن، سولفات منگنز) بودند. نتایج یکساله نشان دهنده اثرات مثبت محلول پاشی نسبت به مصرف خاکی این عناصر بود. بیشترین اثرات متقابل در مورد عملکرد بیولوژیکی14450Kg\haو تعداد دانه در ردیف ( 45 ) مربوط به محلول پاشی منگنزبودند که البته در مورد عملکرد بیولوژیکی محلول پاشی آهن و روی از نظر آماری تفاوت معنی داری با منگنز نشان ندادند. اثر محلول پاشی بر عملکرد دانه موجب افزایش 5.37 درصدی نسبت به مصرف خاکی شد. همچنین اثر روش مصرف کود به صورت محلول پاشی به ترتیب در مورد درصد قند، عملکرد قند و شاخص برداشت قند باعث افزایش 24.84، 5.37 ، 24.35 درصدی شد. در مورد در صد قند و عملکرد قند و شاخص بر داشت قند اثرات نوع کود کاربردی معنی دار گشت، به طوری که عدم مصرف کود ریز مغذی پایین ترین مقادیر را به خود اختصاص داد

۲۴بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم T.215 سویا
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی اثر سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم T.215سویا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا گردید. تیمار آبیاری شامل چهار سطح بود که در پتانسیل های رطوبتی35–30 I1ابیاری کامل و I2 55–50و I275–70 I3 سانتی بار خاک (سطوح پتانسیل رطوبتی با استفاده از تانسیومتر مشخص شد) آبیاری انجام شد و یک سطح بدون آبیاریI4 V عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع پایین ترین غلافاز سطح زمین، تعداد گره و طول غلاف بود. نتایج حاکی از اثر بسیار معنی دار سطوح آبیاری بر عملکرد دانه بود. تنش کمبودآب از طریق کاهش اجزای عملکرد، عملکرد سویا را کاهش داد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه در واحد سطح، به ترتیب درتیمار آبیاریI1 و ( 4 I بدست آمد. عملکرد دانه در تیمارهای آبیاریI2 و ( 3 I اختلاف معنی داری را نشان نداد. بنابراین می توان به منظور صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان استفاده از آب، فواصل آبیاری را بدون اینکه کاهشی معنی داردر عملکرد دانه اتفاق افتد، افزایش داد.

۲۵ارتباط رنگ و اسید لینولنیک بذر با عملکرد و اجزای عملکرد دانه بزرگ: (Linum usitatissimum L.) دراصفهان
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بزرگ از گیاهان دانه روغنی با سازگاری وسیع است، که در بیشتر مناطق جهان کشت میشود. روغن بزرگ معمولی به لحاظ میزان زیاد اسید چرب لینولنیک (>%50) به عنوان روعن خشک شونده در صنعت به کار می رود ژنوتیپ های جدید حاصل از پروژه های جهش زایی دارای اسیدلینولنیک بسیار کمی (<%2) بوده و میتوانند به مصارف خوراکی برسند رنگ زرد بذر به عنوان یک نشانه ظاهری برای ژنوتیپ های با کیفیت روغن خوراکی، در جدا کردن آنها از ژنوتیپهای معمولی با کیفیت روغن صنعتی،که عموما دارای رنگ بذر قهوهای میباشند ، مورد توجه است. در این پژوهش لاین‌های مختلف با ترکیب کامل دو رنگ بذر (زرد و قهوه ای) و دو میزان اسید لینولنیک (زیاد و کم) در چارچوب طرح بلوک کامل تصادفی، برای صفات زراعی ، به ویژه عملکرد و دانسته و اجزای آن. در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1379 ارزیابی گردید.نتایج نشان داد که لاین های با میزان زیاد اسید لینولنیک ، نسبت به لاینهای با میزان کم به صورت معنی دار عملکرد دانه بیشتری (حدود 12% ) داشتند. ولی هیچکدام از صفات زراعی دیگر و نیز اجزای عملکرد دانه به طور معنی دار تحت تاثیر میزان اسید لینولنیک قرار نگرفتند. صفات شمار گیاهچه در متر مربع، شمار انشعاب در بوته، شمار کپسول در بوته عملکرد دانه در بوته به صورت معنی دار به رنگ بذر بستگی داشتند، به نحوی که لاین های با رنگ بذر زرد نسبت به لاینهای با رنگ بشر قهوه ای دارای میزان سبز شدن کمتر، ولی شمار انشعاب ، شمار کپسول و عملکرد دانه در بوته بیشتری بودند . افزایش عملکرد دانه در بوته در لاین های با رنگ بذر زرد نسبت به لاینهای با رنگ بذر قهوه ای ، ناشی از کاهش تراکم بوته، و در نتیجه افزایش شامر کپسول در بوته در این لاین ها بوده است. لاین های با رنگ بذر زرد و قهوه ای از لحاظ عملکرد دانه تفاوت معنی دار نداشتند. بنابراین ، تاثیر کاهش تراکم بوته بر عملکرد دانه در لاین های با رنگ بذر زرد از طریق افزایش انشعاب و شمار کپسول در بوته ، و نتیجتا عملکرد دانه در بوته جبران گردیده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۲۱ نتیجه