۱مطالعات مکان یابی موقعیت محور، برای احداث سد بر روی رودخانه پیربالا چای مرند
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از بخشهای اصلی در مطالعات مرحله شناخت پروژه‌های سدسازی تعیین موقعیت مناسب برای احداث سد در مسیر رودخانه موردنظر می‌باشد. برای این منظور لازم است معیارهای متعددی برای ارزیابی موقعیت مناسب محور درنظرگرفته شود. در این مقاله، چکیده مطالعات مرحله اول انجام شده برروی رودخانه پیربالاچای مرند به منظور تعیین موقعیت مناسب برای ساختگاه سد ارائـه شده است. معیارهای اصلی برای ارزیابی موقعیت محور به سه دسته معیارهای فنی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم شده است. در بخش معیارهای فنی، وضعیت ژئـوتکنیک ساختگاه، کیفیت آب رودخانه، سطح حوزه آبریز، وضعیت سازندهای شور و انحلال‌پذیر، میزان کنترل سیلاب ، آورد سالیانه رودخانه ، چگونگی تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و موقعیت احداث کمپ برای محورهای پیشنهادی بررسی شده است. معیارهای اقتصادی مورد بررسی شامل ارزیابی حجم عملیات بدنه و سازه‌های جانبی سد، موقعیت منابع قرضه، وضعیت راه دسترسی و طول مسیر انتقال تا محل مصرف بوده است. در بخش معیارهای اجتماعی مسائـل و مشکلات ناشی از خسارت نسبی مخزن، عملیات احداث راه دسترسی و موقعیت اراضی مصرف‌کننده آب دیده شده است. در انتها در این مقاله، اولویت‌بندی موقعیت ساختگاههای مورد بررسی با توجه به کلیه معیارهای فوق انجام شده است

۲بررسی شکل پذیری زیر سازه پلها در زلزله
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
موثرترین روش مطرح شده برای ارزیابی رفتار لرزه ای پلهای موجودتحلیل دینامیکی غیر خطی آﻧﻬا می باشد آه م سلماً انجام این عمل برای تمام پلهای مورد بررسی عملی زمان بر خواهد بود . در این مقاله سعی شده است آارآیی یک الگوریتم ساده برای برآورد شکل پذیری مورد نیاز و ماآزیمم آرنش ایجاد شده در بتن .در ستون پایه پل تحت اثر یک زلزله ارزیابی یا طیف طراحی خاص مورد مطالعه قرار گیرد. در این روش از نتایج تحلیل بار جانبی و روابط Ry − μ −Tn ارائه شده توسط Krawinkler– . Vidic–Fajfar–Fishinger, Nassar , Newmark–Hallبرای این منظور استفاده شده است با استفاده از نرم افزار DRAIN–3DX,مدل غیر خطی پایه پل هایِ نمونه طراحی شده طبق ضوابط آئین نامه آشتو تهیه شده و با منظور آردن اثرات محصور شدگی بر روی رفتار تنش –آرنش بتن ، آنالیز بار جانبی روی پایه پل انجام شده ورفتار نیرو –تغییرشکل آن بدست آمده است . با استفاده از نتایج این تحلیل وطیف پاسخ ارتجاعی تهیه شده برای زلزله های مختلف ماآزیمم تغییر شکل پایه پل تحت اثر این زلزله ها با استفاده از روابط تقریبی عنوان شده محاسبه شده و مقادیر بدست آمده ، با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی مدل غیر خطی پل ، تحت شتابنگاشت زلزله های مورد نظر مقایسه شده است

۳عمران و محیط زیست و ارتباط بین آنها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله سعی شده با تعریف علم مهندسی عمران– محیط زیست به ارتباط بین رشت ههای عمران ومهندسی محیط زیست پرداخته شود. از آنجا که پروژه های مرتبط با رشته مهندسی عمران در سه شاخه راه )حمل و نقل، ترافیک و...( آب و فاضلاب و سازه )فولادی،بتنی، نیمه مسلح و...( قابل طرح است و نیز با توجه به اهمیت ارزیابی زیست محیطی جایی که می خواهیم در آن پروژه عمرانی خود را اجرا کنیم و همچنین تأثیرات پروژه، بر روی محیط زیست؛ لذا در این مقاله کوشش خواهد شد که به تأثیرات منفی پروژ ههای عمرانی که بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا م یشود، پرداخته شود تا با ارائه راهکاری مناسب تأثیرات منفی پروژ ههای عمرانی را بر محیط زیست، کاهش دهیم لذا در این مقاله به مباحثی همچون آلودگی هوا بر اثر طراحی و انتخاب نادرست شهرها و گسترش آنها، حمل و نقل و تأثیرات آن بر محیط زیست، برداشت ب یرویه شن و ماسه از بستر رودخان هها و تأثیر آن بر محیط پیرامون خود، آلودگی صوتی ناشی از قطارها و ماشینها که خود بر م یگردد به انتخاب محل نادرست )بدون ارزیابی( برای کشیدن ریل و جاده، پرداخته شده است.

۴بازاریابی اجتماعی برچسب مصرف انرژی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بازاریابی اجتماعی یعنی کاربرد مفاهیم و ابزارهای دنیای تجارت برای تاثیرگذاری بر روی نگرشها و رفتار مخاطبین به عبارت دیگر بازاریابی اجتماعی را می توان مدیرت تغییر رفتار اجتماعی دانست .همه ما با بازاریابی که پس از مرحله تولید آغاز می گردد آشنا هستیم یک محصول پس ازتولید وارد مرحله تبلیغات و توزیع کالا در بازار می گردد . مسئله توزیع کالا و تبلیغات به قدری مهم است که امروزه شاهد فعالیت مختلف سازمانهای هستیم که فقط در امر بازاریابی , توزیع وفروش کالا فعالیت می کنند .در طبقه بندی کالا با چهار نوع کالا مواجه هستیم :– کالاهای با ابعاد و خاصیت قابل مشاهده و فیزیکی– کالاهای با خصوصیات مکانی– کالاهای انسانی (رقابت های شغلی و حرفه ای)– کالاهای با خصوصیلت انتزاعی (به شکل عقیده و نگرش) در بازاریابی اجتماعی ما با توزیع و فروش یک عقیده , نگرش , یا مفهوم سرکار داریم (کالای با خصوصیات انتزاعی) این شیوه بازاریابی نیز دقیقا از فرآیند عمومی بازاریابی یک کالاپیروی می کند . هدف گذاری , تدوین تاکتیک ها , تدوین شیوه برقراری ارتباط , اجرا و پیاده سازی و در نهایت ارزیابی و سنجش می باشد .بازاریابی اجتماعی می تواند از طریق جانمائی (فروش) یک مفهوم (برچسبمصرف انرژی),در ایجاد پاسخ شناختی مخاطبین موثر باشد ور در کنار اقدامات فنی , فرهنگ صحیح مصرف انرژی را در افکار عمومی در هنگام خرید یک کالا درنظر داشته باشد . لیکن این جانمائی مستلزم , ایجادسیستم , بازاریابی است .این مقاله تاکید بر , استفاده از تکنیک بازاریابی اجتماعی جهت جانمائی مفهوم برچسبانرژی دارد . و سعی دارد فرآیند بازاریابی اجتماعی را توضیح دهد .

۵بهینه سازی سیستمهای آبگرم خورشیدی برای مصارف خانگی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
از میان کابرهای حرارتی از انرژی خورشیدی , سیستم های آبگرم و گرمایش , چه به لحاظ تکنولوژی و چه به لحاظ اقتصادی در مقایسه با سایر کاربردهای حرارتی از انرژی خورشیدی در جهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و دلیل این ارجحیت این است که سیستم های آبگرم و گرمایش خورشیدی به دماهای متوسط نیاز دارند و این دماها با استفاده از گردآورنده ای تخت که هزینه کمتری نسبت به سایر گرد آورنده ها دارند , می تواند تامین شود .برای استفاده از انرژی خورشیدی آنالیز اقتصادی و بهینه سازی امری ضروری است . روش ساده ای که در اینجا معرفی می گردد برای انتخاب یک سیستم بهینه جهت تولید آبگرم مصرفی خانگی کاربرد دارد .برنامه پیشنهاد شده این امکان را می دهد که جهات متفاوت کالکتور را تجزیه و تحلیلی کرد و آنرا با مصارف متغیر در سال و یا بر اساس تقاضای آبگرم مصرفی تطبیق داد . مصرف انرژی و مقدار انرژی دریافتی خورشیدی برای هر ماه ارزیابی شده و در نهایت برای تمام طول سال جمع بندی گردیده است .سطح بهینه کالکتور با در نظر گرفتن هزینه سالیانه کل سیستم تخمین زده می شود . این سطح بهینه فاکتورهایی نظیر تابش خورشیدی , نوع سیستم گرمایش کمکی و نرح مصرف آبگرم وابسته است . یک نرم افزار اماکن آنالیز یک سیستم هییریدی شامل کالکتور خورشیدی و هیتر برقی و یا کالکتور خورشیدی و آبگرم کن های با سوخت فسیلی را فراهم می کند . یکی از مزایای برنامه بهینه سازی عبارت است از تعداد کم اطلاعات ورودی مورد نیاز که طراح را در هر مرحله از طراحی قادر می سازد بهینه ترین سیستم گرمایش را انتخاب کند .نتایج به عنوان مثال مصارف آبگرم خانکی برای یک واحد مسکونی واقع در مشهد بیان شده است .

۶روش شناسی مدل جریان بهینه انرژی در یک واحد مسکونی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
یکی از مسائل عمده و مهم در بخش خانگی شناخت سطح بهینه جریان انرژی و کنترل فعالیت در رفتارخا برای تثبیت جریان انرژی در نقطه بهینه است و انجام این مهم ایجاب می کندهزینه های اقتصادی و اجتماعی انرژی در نقطه بهینه ارزیابی شود. برای اینکه بتوان در رابطه با ارائه پاسخ مناسب به این ضرورت اقدام نموده مدل جریان بهینه انرژی در یک واحد مسکونی بصورت یک نرم افزار کاربردی و سهل الاستفاده توسعه داده شده است.مدل جریان بهینه انرژی براساس مفهوم حجم کنترل و با عنایت به روابط منتج از معادله اولر و در ارتباط با جریان جرم و انرژی توسعه یافته و از برنامه ریزی ریاضی (بهینه سازی پویا )استفاده شده است. بنابر مجموعه معادله ها و روابط موثر، جریان بهینه انرژی در واحد مسکونی شناسائی می شود و ارزیابی اقتصادی از عوامل ممکن برای بهینه نمودن جریان انرژی میسرمی گردد. به این ترتیب مدل جریان بهینه انرژی به عنوان ابزار تحلیلی برای ارزیابی اقتصادی و فنی گزینه های مختلف صرفه جویی انرژی کاربرد دارد. لذا در مقاله حاضر توضیح مبانی نظری مدل و روش شناسی تحلیل جریان انرژی و نیز نحوه کاربرد مدل تبیین می گردد. نتایج بکارگیری این نرم افزار برای واحد مشخص نیز تشریح می شود

۷مدلسازی انرژی روستایی
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
روستاهای کشور قابل توجهی در مصرف انرژی نهایی کشور دارند . در سال 1379 قریب به %10 انرژی نهایی در بخش خانگی روستایی مورد استفاده بوده است که معادل 82 میلیون بشکه معادل نفت می باشد . از مسائل انرژی در مناطق روستایی هزینه بالای عرضه انرژی تجاری و عدم استفاده از منابع و پتانسیل های محلی و انرژیهای تجدید پذیر است . لذا , ارزیابی توسعه بهینه سیستم انرژی د رمناطق روستایی و شناسایی روشهای بهینه نمودن انرژی روستایی یک ضرورت است . در مقاله حاضر ابتدا مدل سیستم روستا و اثرات متقابل در سیستم های روستا بحث شده است سپس دو روش برای مدلسازی انرژی روستایی بررسی شده است که یکی بر مبنای حداقل کردن هزینه و دیگری بر اساس حداکثر درآمد خانوار است

۸مطالعه امکان پذیری تولید همزمان چند نوع انرژی با استفاده از سیستم پیل سوختی کربنات مذاب برای تامین انرژی بهینه در واحد مسکونی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۶
سیستم های پیل سوختی به عنوان راهکاری نو در زمینه تولید انرژی برای قرن آینده مطرح هستند. امروزه مطالعات زیادی بر روی این سیستم ها و کاربرد آنها در مصارف مختلف صورت میگیرد. مقاله حاضر به بررسی امکان استفاده از سیستم پیل سوختی کربنات مذاب برای واحد مسکونی می پردازد که در آن از الکتریسیته و سوخت گاز برای تامین مصارف انرژی استفاده می شود. پیل سوختی کربنات مذاب در دمای 650 درجه سانتیگراد کار کرده و امکان استفاده ازسوخت گاز طبیعی در آن وجود دارد که با انجام واکنش های اکسایش و کاهش با کمک اکسیژن هوا , الکتریسیته لازم تولید می گردد که از گرمای سیستم نیز می توان استفاده بهینه به عمل آورد.بهترین حالت کارکرد سیستم با سوخت گاز شهری با ظرفیت 3 کیلو وات بوده و با تغییر نوع گاز به سوخت پروپان تا 6 کیلو وات افزایش پیدا می کند (برای یک خانواده 4 نفری ). مقاله حاضر به بررسی اقتصادی این سیستم در واحدهای مسکونی در فصول مختلف سال پرداخته و اقتصادی بودن آن را مورد ارزیابی قرار می دهد , تا در مصرف انرژی واحد مسکونی بهینه سازی لازم صورت گیرد .

۹تدوین استراتژی اجتماعی الگوی مصرف بهینه انرژی در دستیابی به توسعه پایدار: قرصت ها و چالش ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
امروزه جهان شاهد اهمیت یافتن موضوع انرژی است. تبیین علمی ویژگی های اجتماعی جمعیت در باب الگوی بهینه مصرف انرژی نیازمند نگرش های توسعه ای در سطح ملی و استانی است که می تواند گام بنیادی در توسعه پایدار کشور به شمار آید. گفتاری که بدینسان فرارو دارید براساس یک رویکرد اجتماعی بنیان نهاده شده دارای دو جنبه است: از یک طرف تلاشی است که در راستای تبیین علمی و عملی استراتژی اجتماعی الگوی مصرف بهینه انرژی بر پایه آمارهای ملی و بین المللی و از سوی دیگر بعد از شناسایی این استراتزی می توان نتایج حاصله را در ارتباط با ارزیابی و اجرای برنامه ها و سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت در بخش انرژی به کار گرفت.

۱۰روشی ساده جهت محاسبه اتلاف انرژی حرارتی در ساختمانها
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله روشی ساده و در عین حال نسبتا دقیق جهت محاسبه گذر انرژی حرارتی اجزا محتلف ساختمان ارائه شده که به کمک آن می توان میزان اتلاف انرژی ساختمان را محاسبه و بر این اساس طراحی را مورد ارزیابی و اصلاح قرار داد. جهت انجام این کار ساختمان به تعدادی اجزا مختلف تجزیه شده و برای هر یک از این اجزا میزان اتلف حرارتی به کمک یک مبدل رایانه ای اجزا محدود محاسبه می گردد. اتلاف انرژی کل ساختمان از جمع کردن اتلاف های حرارتی محاسبه شده در هر یک از اجزا و با در نظر گرفتن ضرائب کاهش یا افزایش مربوطه بدست خواهد آمد.

۱۱ارزیابی کارآیی خانه خورشیدی در یزد با هدف صرفه جویی انرژی به روش غیرفعال
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سیر طراحی شهری و معماری سنتی ایرانی همواره در راستای کشف آهنگ طبیعت، استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و ساختن بناهایی با کمترین مصرف انرژی بوده است. به دنبال توسعه اخیر در معماری و شهرسازی ایران پس از دوره قاجار، تنها تعداد انگشت شماری بنا با ایده هماهنگی با طبیعت به شیوه سنتی و تلفیق آن با تکنولوژی روز ساخته شد.در این مقاله با استفاده از نتایج بررسی روشهای سنتی تنظیم شرایط محیطی، خانه خورشیدی که توسط نویسنده با استفاده از شیوه های سنتی سرمایش و گرمایش غیرفعال در یزد طراحی و ساخته شده است، معرفی می شود. همچنین در این مقاله برای اثبات فرضیه تحقیق، نتایج بررسی و اندازه گیری صرفه جویی سرمایشی و گرمایشی در مدت دو سال ارزیابی می گردد و پس از آن پیشنهادات تحقیق به منظور افزایش هرچه بیشتر میزان صرفه جویی انرژی ارائه می گردد.

۱۲اعمال عدم قطعیتها در طبقه بندی مهندسی توده سنگ به کمک مجموعه های فازی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پردازش خصوصیات توده سنگ و خاک همواره با عدم قطعیت، همراه است، بنابراین انتخاب یک عدد برای این پارامترها نمی تواند رفتار خاک و یا سنگ را کاملاً بیان کند. یکی از معمول ترین روشهای مطالعه توده سنگ به کارگیری طبقه بندی RMR است، که در آن پارامترهای ورودی به طبقاتی تقسیم شده و برای هر طبقه امتیاز خاصی در نظر گرفته می شود. به دلیل عدم قطعیت موجود در پارامترهای ورودی، تعیین مرز قطعی بین طبقات و نسبت دادن مقداری مشخص به یک طبقه خاص مشکل است. بنابراین وقتی مقدار پارامترهای ورودی نزدیک مرز بین طبقات قرار گیرد، تصمیم گیری در مورد امتیاز آن با اطمینان صورت نمی گیرد که این امر موجب ایجاد عدم قطعیت در تعیین RMR می شود. به کمک تئوری مجموعه های فازی و با تعریف درجه عضویت و اعداد فازی(فاصله ای شامل یک کران بالا و پایین از پارامتر مورد نظر) می توان اینگونه عدم قطعیتها را در طبقه بندی مهندسی سنگها لحاظ نمود. در این مقاله ضمن اشاره مختصری در مورد تئوری مجموعه های فازی، کاربرد این مجموعه ها در اصلاح RMR ارائه شده است. همچنین استفاده از این روش در تعیین امتیاز توده سنگ در معدن گل گهر موجب شد که تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ و در نهایت ارزیابی پایداری دیواره های این معدن با اطمینان و قطعیت بیشتری صورت گیرد و در صورت استفاده از آن برای مقاصد دیگر، درجه اطمینان بالاتری حاصل می شود

۱۳ارزیابی اثر موج زلزله SH بر روی تونل بیضی شکل به روش اختلال
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
خرابی متعدد تونلها تحت بارگذاری زلزله و بویژه خسارات وارد بر تونلها به هنگام زلزله 1995 کوبه در ژاپن، موجب تحقیقات وسیعتری در زمینه ارزیابی اثر زلزله برروی تونلها گردید. در این تحقیق اثر امواج SH که یکی از مخربترین امواج زلزله می‏باشند، بر روی تونلها با شکل بیضوی بروش نیم‏تحلیلی مورد مطالعه قرار می‏گیرد. برخورد موج SH با تونل بدون پوشش موجب تفرق امواج و در نتیجه تمرکز تنش دینامیکی و به عبارت دیگر سبب بزرگنمائی دامنه حرکت موج زلزله می‏گردد. بررسی این پدیده که در اثر اندرکنش تونل با زمین اطراف صورت می‏پذیرد توسط روش اختلال که یک روش نیم‏تحلیلی است، در حالت دوبعدی انجام می‏گیرد. تأثیر سرعت امواج برشی در زمین اطراف تونل، فرکانس تحریک موج، نسبت ابعاد قطر کوچک به قطر بزرگ و زاویه تابش موج، پارامترهایی هستند که در این مطالعه به بررسی اثر آنها بروی ضریب بزرگنمائی حرکت زلزله در اطراف تونل پرداخته می‏شود. نتیجه حاصل بصورت ضریب بزرگنمائی برحسب تابعی از فرکانس بی بعد (یا نسبت قطر کوچک تونل به طول موج زلزله) و زاویه تابش ارائه می‏گردد. بزرگترین ضریب بزرگنمائی مربوط به زاویه تابش 60 درجه و فرکانس بی‏بعد حدود یک می‏باشد که در این حالت، مقدار ضریب بزرگنمایی برابر 4 است.

۱۴ارزیابی خطرات زمین شناسی در ساخت تونلهای بزرگ البرز، آزاد راه تهران– شمال
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تونلهای البرز از بزرگترین تونلهای مسیر آزاد راه تهران–شمال می باشندکه از جنوب به شمال توف سنگهای کرج، توده های گچی، آهکهای پرمین و مجموعه شیل–ماسه سنگ ژوراسیک را قطع می کنند. تنوع و اختلاف مقاومت واحدهای سنگی که عمدتا" جایگزینی تکتونیکی شده اند به همراه توسعه گسلهای بزرگ راندگی و عمق تونلها می توانند موجب بروز خطراتی در زمان ساخت آنها شوند. برداشتهای سطحی و مطالعات زیر سطحی زمین فیزیکی بیان از وجود خطراتی چون پدیده کارستیک سنگ اهکها و گچها و آبهای محبوس در آنها، مناطق خرد شده گسلی فراوان و پدیده آماسی گچها در منطقه مرکزی تونلها دارند. در این منطقه، توده سنگها متاثر از استرس اولیه ناشی از موقعیت تکتونیکی منطقه بوده ولذا وقوع پدیده لهیدگی سنگها در آنها نیز امکان پذیر است. در بخشهای شمالی نیز خطر فعال شدن زمین لغزشهای قدیمی ارزیابی می گردند. از آنجا که عبور تونلها از منطقه بحرانی مرکزی بدلیل مشخصات هندسی آزاد راه اجتناب ناپذیر می باشد و عنایت به حفاری تونلها توسط ماشین حفار (TBM)، جهت کاهش ریسک حفاری در این منطقه، بهتر است حفاری این بخش از طریق تونل کنار گذر و به روش انفجاری کنترل شده و با مشاهدات زمین فیزیکی از پیشانی جبهه کار صورت گیرند. همچنین بجهت کنترل اثر زمین لغزشهای قدیمی بر پایداری دهانه های شمالی، حفاری این بخشها بصورت کند و پوش صورت گیرند

۱۵ارزیابی قابلیت اعتماد پوشش اولیه تونل
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله ابتدا به صورت خلاصه تئوری قابلیت اعتماد پوشش اولیه و تحلیل ریسک مطرح می شود، سپس سه مثال کاربردی برای نشان دادن مزایای استفاده از روش ریسک و ارزیابی قابلیت اعتماد و ایمنی پوشش اولیه تونل ها و طراحی آن و روشهای احتمالاتی به منظور بالا بردن قابلیت اعتماد پارامترهای ژئوتکنیکی و مقایسه آن با روش تجربی برای کنترل تحلیلهای عددی مطرح می شود. در روش قابلیت اعتماد، از پارامتر تغییرشکل جهت سنجش گسیختگی استفاده شده است. ملاحظه شده است که علی رغم وجود بعضی محدودیتها، انجام تحلیل ریسک و قابلیت اعتماد باعث افزایش ضریب اطمینان نسبت به طراحی و بهبود طرح اولیه گردیده است

۱۶بررسی تاثیر پارامترهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی بر راندمان رودهدر
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بکارگیری رودهدر برای حفاری تونل در سنگ با مشکلات و محدودیتهای خاصی همراه است. به همین دلیل ارزیابی دقیق شرایط زمین شناسی و خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ برای تخمین راندمان حفاری و فرسایش مته، اهمیت زیادی پیدا می کند. در هر پروژه به منظور انتخاب رودهدر مناسب، معمولا تحقیقاتی در زمینه پیش بینی راندمان حفاری، فرسایش ابزار و هزینه های راهبری ماشین انجام می شود، اما همواره تنوع شرایط زمین شـناسی و تغییرات غیر قابل پیش بینی پارامترهـای توده سنگ در طول مسیر تونل باعث کاهش راندمان و بعضاً توقف حفاری توسط رودهدر می شود. از جمله این عوامل می توان به تغییرات ناگهانی مقاومت سنگ، تناوب لایه های سخت و نرم، درصد بالای کوارتز در سنگ و وجود آب زیرزمینی اشاره نمود. در این مقاله با استفاده از تجارب به دست آمده از چند پروژه داخلی و خارجی، پارامترهای زمین شناسی موثر بر راندمان رودهدر که لازمست در مطالعات اولیه به آنها توجه شود، بررسی شده است.

۱۷بررسی ویژگیهای نشستهای زمانی خاک در اثر حفر تونلهای کم عمق
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این مقاله، موضوع رفتار زمانی خاک در اثر حفر تونلهای کم عمق مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا با نگاهی اجمالی به سوابق پژوهشی و نتایج تجربیات گزارش شده از پروژه های اجرایی، اهمیت مسأله نشان داده شده است. سپس نتایج حاصل از محاسبات نرم افزار پلاکسیس ارائه گردیده است. در این محاسبات تأثیر عوامل مختلف مؤثر بر نشست آنی و زمانی برای تونلهای فاقد پوشش داخلی(ساپرت) مورد مطالعه قرار گرفته و با تنظیم نتایج محاسبات با نتایج پروژه های واقعی اجرا شده صحت و کارایی روش و نرم افزار مورد ارزیابی قرار گرفته است. خوشبختانه، نتایج محاسبات و نتایج حاصل از اندازه گیریهای تجربی تطابق رضایت بخشی را نشان داده است. به همین علت می توان به تحلیل نشستهای زمانی که از نتایج نرم افزار حاصل می شود اطمینان نمود و در شرایطی که وضعیت خاک به صورت همگن و یکنواخت نیست با کاربرد نرم‎افزار مناسب که شرایط نشست تحکیمی را نشان می‎دهد نیز می‎توان وضعیت نشستهای زمانی را با اطمینان پیش‎بینی نمود. در پایان، نسبت نشست نهایی تحکیمی به نشست آنی برای شرایط مختلف اعم از نوع خاک، قطر تونل و عمق تونل ارائه گردیده است. اعداد حاصل از این محاسبات را می‎توان به عنوان حد بالایی نشست زمانی زمین در اثر حفر تونل در شرایط فاقد ساپرت در نظر گرفت

۱۸تحلیل عددی مکانیزم شکست پایه های سنگی در معادن عمیق
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
طراحی، نگهداری و استحصال پایه های سنگی (متشکل از ماده معدنی)، از فعالیت های معمول در معادن زیرزمینی عمیق می باشد. در معادن زیر زمینی بزرگ و عمیق، تشکیل و طراحی چنین پایه های سنگی ضروری و لازم است چرا که با پیشروی عملیات استخراج ماده معدنی و افزایش حجم فضای استخراج شده، پایداری فضای مذکور به مخاطره می افتد. در معادن عمیق و تحت شرایط تنش های بر جای بالا، تمرکز تنش در این پایه های سنگی بوجود آمده و بعضاً منجر به شکست ناگهانی و انفجار گونه (Rockburst) پایه سنگی خواهد شد. هدف از این تحقیق تحلیل عددی مکانیزم شکست و ناپایداری پایه های سنگی می باشد. تأثیر هندسه پایه سنگی و خواص مقاومتی مواد تشکیل دهنده پایه سنگی بر مکانیزم تغییر شکل و شکست پایه ارزیابی شده است

۱۹تحلیل عددی نقش خواص مقاومتی ناپیوستگی ها روی پایداری فضاهای زیرزمینی تحت بارهای دینامیکی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۷
شبیه سازی دینامیک پروسه برخورد معمولاً تحت روشهای راه حل دقیق و روشهای عددی انجام می شود. روشهای راه حل دقیق عمدتاً فیزیک مسأله را در نظر می گیرند در حالیکه روشهای عددی قوانین حاکم بر مکانیک مسأله (قوانین بقای جرم، اندازه حرکت، و انرژی) در محدوده مورد نظر، که بصورت سیستماتیک شبکه بندی شده است، را در طول پروسه برخورد به طور کلی و به تمام محدوده مورد نظر اعمال می کنند که این امر منجر به جواب تقریبی برای مسأله می شود. مضافاً، روشهای عددی پیشرفته براساس مکانیک حاکم بر محیط های پیوسته و ناپیوسته تمام درجات آزادی محیط را در نظر گرفته و مکانیزم برخورد و تخریب محیط را طی گام های زمانی متوالی ارزیابی می کنند. روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته (Discontinuous Deformation Analysis) از روشهای عددی پیشرفته است که قادر به لحاظ کردن نقش ناپیوستگی های محیط در تحلیل عددی می باشد. نسخه توسعه داده شده روش (Mortazavi, 1999) DDA در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق پایداری یک سازه زیرزمینی مدفون با عمق حداکثر روباره حدود 52 متر تحت بار ناشی از برخورد یک موشک با سرعت اولیه 250 متر بر ثانیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. محیط درونگیر سازه متشکل از یک توده سنگ با دو دسته ناپیوستگی متقاطع و نتیجتاً یک سیستم سنگی کاملاً بلوکی می باشد. نقش خواص مقاومتی ناپیوستگی ها، تحت بار ناشی از برخورد یک پرتابه موشکی به سطح زمین، روی پایداری سازه ارزیابی شده است

۲۰تخمین جریان آب ورودی به تونل با استفاده از تست های فشار آب (مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بدون تردید جریان آب در پروژه های تونلسازی یکی از مسائلی است که می تواند آثار مخرب فراوانی بر طرح داشته و فعالیت تونلسازی را کاملاً تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین لازم است محل و مقدار جریان آب به داخل تونل حتی المقدور پیش بینی و در ملاحظات تونلسازی درنظر گرفته شود. از سوی دیگر تجربیات گذشته نشان داده است که پیش بینی دقیق مقدار نفوذ آب در تونلهای حفر شده در سنگ به لحاظ اینکه تعیین کلیه عوامل تاثیرگذار بر جریان آب معمولاً امکانپذیر نمی باشد، کارآسانی نمی باشد. در این مقاله با استفاده از یک روش تجربی، راه حلی عملی برای تخمین نفوذ آب به داخل تونل تشریح می شود. در این روش جریان پایدار درازمدت (long term steady state inflow) و مقدار آب خروجی از سینه کار تونل که در مراحل اولیه حفاری جریان می یابد (Initial heading inflow)، تخمین زده می شود. در این روش مهمترین مسئله، تعیین ضریب تراوایی معادل توده سنگ است که توزیع مقادیر آن با استفاده از نتایج تستهای فشار آب (لوژان) تخمین زده می شود. به عنوان یک مثال عملی، این روش در پروژه قمرود مورد استفاده قرار گرفت و میزان نفوذ آب در واحدهای دگرگونه مسیر تونل که از نظر لیتولوژیکی متشکل از شیل، اسلیت، فیلیت و شیست هستند، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این روش نشان می دهد که اغلب بخشهای واحدهای مورد نظر به جز زونهای خرد شده و گسله، مشکل عمده ای از نظر میزان آب ورودی به تونل نخواهند داشت.

۲۱سیستم بازرسی و ارزیابی ایمنی اجراء تونل
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کاهش تعداد و شدت حوادث، هدف اصلی پروژه های ایمنی در سراسر جهان می باشد. بازرسی ایمنی تونل به منظور حداقل رساندن ریسک خطرات و حصول اطمینان از در نظر گرفته شدن کلیه اقدامات لازم برای حذف یا کاهش مشکلات موجود و بالقوه شناسایی شده در ساخت تونل، به انجام می رسد. در این مقاله ابتدا به تعریفی منسجم از حوادث و راهکارهای ارائه شده در زمینه تونلسازی اشاره می شود، سپس با دیدگاه ایمنی در" بازرسی ایمنی راه" نسبت به تدوین یک سیستم ارزیابی ایمنی در اجرا تونل اقدام می شود. انطباق این دو با توجه به یکی از کاربردهای صنعت تونلسازی در راهسازی قابل تأمل و بررسی بیشتر است. این تحقیق، همچنین به اهمیت و نحوه مدیریت ایمنی در تونلسازی پرداخته و فعالیتهای تحقیقی صورت گرفته در تونل رسالت و دشت عباس به عنوان مطالعه موردی، بررسی شده است

۲۲کاربرد روش شبیه سازی مونت کارلو در تونل سازی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
حفاری تونل اغلب مواقع با شرایط پیش بینی نشده ای مواجه می شود که در نهایت منجر به افزایش زمان تخمینی و هزینه پروژه می شود. این امر به دلیل وجود پارامتر ها ی متعدد نا شناخته در چنین پروژه هایی و نیز طبیعت سنگها می باشد. روشهای مختلفی در طول زمانهای متمادی برای کنترل این شرایط غیر قابل پیش بینی ایجاد می شود که شامل ماشین آلات جدید می باشد که به صورت خودکار (اتوماتیک) وظایف مهمی را در حفاری برای کاهش احتمال شرایط نا خواسته انجام می دهند. به هر حال چنین روشها و ماشین آلاتی نامعینی ها را کاهش می دهند، هر چند که مشکل اصلی هنوز باقی است. هیچ روش شناخته شده ای برای از بین بردن نا معینی ها وجود ندارد و در واقعیت (عمل) به دلیل محدودیتهای زمانی و بودجه ای از روشهای ارزیابی مشهور نیز صرفنظر می شود. روش شبیه سازی مونت کارلو یک روش شناخته شده است که به راحتی پیش بینی ما را درباره معیار های نا شناخته بهبود می بخشد و به کاهش ریسک ها (خطر ها) کمک می کند. مهمترین محدودیت در توسعه و اجرای موفق روش شبیه سازی مونت کارلو محاسبات سخت می باشد. در همین اثنا، کامپیوترهای شخصی پرسرعت این محدودیت را برطرف کردند و دوره جدیدی برای استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو تقریباً در همه مشکلات – که حداقل شامل یک پارامتر آماری است– بازکردند. مقاله حاضر به شرح توانایی روش شبیه سازی مونت کارلو می پردازد، که از این روش برای تخمین زمان حفاری یک تونل نمونه در یک منطقه معین براساس نوع گسل و شرایط آبی استفاده می شود. نتایج، تأخیرهای پیش بینی نشده ممکنی را نشان می دهند که براساس شرایط ذکر شده ای است که از قبل پیش بینی شده است و این نتایج به مجریان پروژه کمک می کند که تصمیمات بهتری را برای کارهای آتی اتخاذ کنند

۲۳کاربرد کشیدگی سنج به عنوان یک سیستم رفتارسنجی مطالعه موردی تونل اکتشافی تالون
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
رفتارسنجی یکی از مراحل مهم در طرح و اجرای تونلهای جدید به روش ناتم می باشد. به کمک رفتارسنجی می توان با استفاده از پردازش جابجایی های اندازه گیری شده به ارزیابی تونل و نیز تعیین خصوصیات سنگ پرداخت. در واقع رفتارسنجی به معنی مراقبت سازه های سنگی با مشاهده مستقیم یا با استفاده از تجهیزات می باشد که به کمک آن می توان رفتار فضای احداثی در سنگ را به صورت کمی و کیفی کنترل کرد. در این مقاله با تکیه بر مطالعه موردی (تونل اکتشافی تالون واقع در آزاد راه تهران– شمال) نشان داده شده است که می توان با استفاده از داده های ابزاردقیق از آنالیز برگشتی مستقیم برای بدست آوردن پارامتر های ژئومکانیکی و تنشهای افقی استفاده نمود. برای تحلیل برگشتی از نرم افزار FLAC استفاده شده است. اساس کار در این روش مقایسه جابجایی های بدست آمده از مدل با جابجایی های اندازه گیری شده حاصل از کشیدگی سنج نصب شده در ایستگاه NPI10 می باشد. بنابراین در مرحله نخست سعی خواهد شد پارامترهای ژئومکانیکی و تنش های افقی با استفاده از این روش بدست آید، سپس با رسم منحنی اندرکنش سنگ–نگهدارنده، سیستم نگهدارنده مناسبی طراحی گردد و در نهایت با استفاده از نرم افزار FLAC این سیستم نگهدارنده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

۲۴طرح نگهداری تونل های آب بر بالایی نیروگاه سد گتوند
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
سد گتوندعلیا از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است که با ظرفیت نصب نیروگاه 1000 مگاوات بر روی رودخانه کارون ساخته خواهد شد. سیستم آبگیر نیروگاه شامل تونل های آب بر بالایی و پایینی، چاه تحت فشار و تانکرهای ضربه گیر می باشد و نگهداری آنها که جزو تاسیسات دائمی سدها بشمار می روند از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف از این تحقیق تحلیل پایداری تونل های آب بر بالایی و تخمین نگهداری آنها در زمان حفر این سازه ها می باشد. به همین منظور توده سنگ های ساحل چپ ساختگاه سد با استفاده از روش های معروف طبقه بندی مهندسی سنگ مورد ارزیابی قرار گرفته و تخمین نگهداری صورت گرفته است. سپس سیستم نگهداری پیشنهادی روش تجربی با استفاده از منحنی مشخصه زمین و سختی سیستم نگهداری بررسی شده و نهایتاً پوشش اولیه برای تونل های فوق پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از نرم افزار UDEC تحلیل عددی مقطع تونل صورت گرفته و سیستم نگهداری ترکیبی شامل بولت به طول 3 متر با فاصله داری 5\2 * 5\ 2 متر و شاتکریت با ضخامت 10 سانتیمتر برای تونل ها پیشنهاد گردیده است

۲۵نمودارهای طراحی گودهای مهارشده با بستهای افقی بر اساس روش ترزاقی و پک
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۳
با گسترش سریع و روزافزون شهر ها نیاز به ساخت ساختمان های بلند، تونل ها، متروها و … که همگی دربرگیرنده عملیات های گودبرداری هستند نیز بیشتر شده است. در اجرای عملیات گودبرداری درصورتیکه فضای اطراف محدود و بسته نباشد ساده ترین و اقتصادی ترین روش برای محافظت از دیواره های گود اجرای آن به صورت شیب دار می باشد و در غیر اینصورت چاره ای جز استفاده از سازه نگهبان گود نمی ماند. سازه های نگهبان گود انواع مختلفی دارند. سازه نگهبان مهارشده با بست های افقی یا مایل یک روش ساده و نسبتاً ارزان برای اجرای گودبرداری های مهاربندی شده می باشد. در طراحی گودهای مهار شده با بستهای افقی به علت پیچیده بودن توزیع واقعی فشار در پشت دیوار از دیاگرامهای فشار ظاهری استفاده می شود. دیاگرامهای فشار ظاهری ترزاقی و پک معروفترین این دیاگرامها هستند. در این تحقیق با استفاده از دیاگرام فشار ظاهری ترزاقی و پک نمودارهایی برای تعیین مقدار نیروی ایجاد شده در بستها و مقدار لنگر حداکثر در دیوار تهیه شده است. این نمودارها برای انواع خاکها (ماسه ای خشک یا اشباع، رسی نرم اشباع و رسی سفت) و سه حالت بارگذاری سربار یکنواخت، فشار خاک پشت دیوار و فشار آب زیرزمینی در پشت دیوار قابل استفاده می باشند. نمودارهای دیگری نیز برای تعیین محل لنگر ماکزیمم در دیوار نگهبان تهیه شده است. در انتها نیز برای انجام یک ارزیابی کلی از میزان دقت روش نیمه تجربی، برای چندین حالت مختلف نتایج بین تحلیل عددی (برنامه Plaxis) و روش نیمه تجربی مورد مقایسه قرار گرفته اند. بر اساس نتایجی که حاصل گردید برای گودهای با عمق متوسط استفاده از روش نیمه تجربی می تواند قابل قبول باشد
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۶۷۱۱ نتیجه