۱بررسی اثر عصاره آبی– متانلی اسطوخودوس و افتیمون بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، زمستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: صرع شایع ترین اختلال عصبی پس از سکته مغزی می باشد و نیاز به مداوا دارد. علی رغم وجود داروهای ضد تشنج متنوع فعلی، تحقیقات برای کشف داروهای جدید با اثربخشی بهتر و عوارض نامطلوب کمتر، ادامه دارد. گیاهان دارویی با داشتن مواد متنوع طبیعی و خواص متفاوت، زمینه مناسبی برای این گونه تحقیقات می باشند. در این تحقیق اثر ضدتشنجی دو گیاه اسطوخودوس با نام علمی  Lavandula vera DC. (Lamiaceae) و افتیمون یا سس صغیر با نام علمیCuscuta epithymum Murr.( Convolvulaceae) مورد بررسی  قرار گرفته است. روش: پس از جمع آوری و نام گذاری علمی دو گیاه فوق، عصاره پرکوله آنها با متانل 80% تهیه و دوزهای متفاوتی از آنها به موش سوری به صورت داخل صفاقی تزریق شد. برای ایجاد تشنج از پنتیلن تترازول (PTZ) با دوز90mg\kg  استفاده گردید و تغییرات زمان شروع تشنج، دوام تشنج، درصد مرگ ومیر و درصد حفاظت از حمله برای گروه های مختلف اندازه گیری و با گروه کنترل منفی نرمال سالین و مثبت فنوباربیتال مقایسه شد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که دوزهای مختلف عصاره آبی– متانلی  L. vera و C. epithymum باعث تاخیر در شروع حملات تشنجی شدند (P<0.01)، ولی طول مدت تشنج نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت. پیش درمانی حیوانات با دوزهای متفاوت باعث کاهش میزان مرگ ومیر به طور معنی داری گردید (P<0.01). درصد حفاظت از حمله در مورد عصاره هر دو گیاه نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر بوده است (P<0.05). موثرترین دوز در مورد  C. epithymum و L. vera به ترتیب 100 و   50mg\kgبود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشاهده شده، به نظر می رسد که  C. epithymum و L. vera دارای مواد موثره ضد تشنجی می باشند و برای اظهار نظر در مورد مصرف انها به عنوان داروی ضدتشنج تحقیقات بیشتری لازم است.

۲اثرات تغییر اقلیم و تنش اسمزی برخصوصیات جوانه زنی اسطوخودوس Lavandula officinalis
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور مطالعه ی اثر خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول آزمایشی برپایه ی طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردیدآزمایش شامل بررسی اثر سطوح مختلف تنش اسمزی صفر، 2– ، 4– ، 8– ، 10 –، و 12– بار بردرصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول گیاه چه و وزن خشک گیاه چه بود نتایج نشان دهنده ی اثر معنی دار تیمارهای خشکی بر مولفه های جوانه زنی بود به طوری که در آزمایش بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمارشاهد و کمترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار خشکی 12– بار بود همچنین با کاهش پتانسیل آب طول گیاه چه و وزن خشک آن کاهش پیدا نمود. بطور کلی نتایج نشان داد که گیاه اسطوخودوس تا حد زیادی درمرحله ی جوانه زنی نسبت به تنش خشکی متحمل است.

۳مقایسه تنتور اسطوخودوس (Lavandula officinalis) و ایمی ‌پرامین در درمان افسردگی خفیف تا متوسط در یک مطالعه آزمایشی تصادفی دو سو بی ‌خبر
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸

۴اثرات عصاره الکلی جوی دو سر، علف چای، گل ساعتی و اسطوخودوس در کاهش علایم ترک مرفین در موش صحرایی
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي و فارماكولوژي، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: جوی دوسر، علف چای، گل ساعتی و اسطوخودوس بر عملکرد سیستم عصبی موثر بوده و آثار مختلفی در جهت کاهش تحریک پذیری و درد را نشان داده اند. هدف این مطالعه ارزیابی اثر عصاره الکلی مخلوط این چهار گیاه در کاهش علایم محرومیت مرفین است.مواد و روش ها: 4 گروه موش صحرایی نر نژاد Wistar در محدوده وزنی 250 تا 300 گرم مورد آزمایش قرار گرفت. پس از جمع آوری و شناسایی علمی، بخش های گیاهی مورد نظر، در هوای اطاق خشک شد و سپس بصورت پودر درآمد. پودر چهار گیاه را به نسبت مساوی مخلوط کرده و با الکل اتیلیک 70% به روش پرکولاسیون عصاره گیری شد و سپس در روتاری تغلیظ و با دوز 400 mg\kg برای همه گروه ها استفاده گردید.یافته ها: در همه گروه ها علایم محرومیت مرفین بصورت رفتار بلند شدن روی دو پا، کشیدن بدن، پریدن، لرزش پنجه، پلک زدن و افتادن پلک در یک گروه 30 دقیقه ای مورد آزمایش قرار گرفت. در هر دو گروه پس درمانی و هم درمانی در بیشتر علایم با گروه شم اختلاف معنی دار وجود دارد.نتیجه گیری: تجویز عصاره مخلوط چهار گیاه مذکور، در گروه های آزمایشی باعث بهبود علایم محرومیت در برخی رفتارها شده است و در گروه هم درمانی، کاهش علایم معنی دارتر بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق کاربرد سنتی این گیاهان را تایید می کند.

۵مقایسه اثر اسانس آویشن و اسطوخودوس در تصفیه آب آشامیدنی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر ش حاصل از دو گیاه آویشن ( Thymus vulgaris ) واسطوخودوس( Lavandula ) بر روی میکروارگانیسم بیماری زای اشرشیاکلی موجود در آب آشامیدنی به منظور تصفیه میکروبی آن می باشد .میزان کمترین غلظت کشنده این اسانس ها تعیین شد . برای این منظور 6 سطح غلظت از این دو اسانس شامل 125ppm ، 250 ، 500 ، 1000 ، 2000 , 4000 انتخاب گردید. جهت کشت میکروبی از محیط های کشت ائورزین متیلن بلو و نوترینت براث استفاده گردید. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که کمترین غلظت باکتری کشی اسانس آویشن بر روی اشرشیاکلی 250 ppm و برای اسطوخودوس این مقدار 500 ppm می باشد

۶بهینه سازی شاخص های موثر در فرآیند خشک کردن گیاه اسطوخودوس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۷
خشک کردن یکی از روشهای متداول جهت افزایش ماندگاری مواد غذایی به شمار می رود دراین تحقیق بهینه سازی شاخصهای فرایند خشک کردن گیاه اسطوخودوس به منظوردستیابی به بالاترین بازده اقتصادی و کمترین میزان مصرف انرژی مورد نیاز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد مدل شبکه عصبی با ساختار 3 نرون درلایه ورودی شامل دما سرعت هوا و زمان خشک شدن و 15 نرون برای لایه میانی از کارایی بالایی جهت برآورد مطلوب داده های خروجی برخوردار است R2=0\998–0\999 بیشترین مطلوبیت 0\52 هنگامی امکان پذیر می گردد که دمای هوا سرعت هوا و زمان خشک شدن به ترتیب معادل 46\8درجه سانتی گراد 0\726 متر برثانیه و 0\24 ساعت باشد دراین شرایط بهینه محتوای رطوبتی معادل 0\32 نرخ خشک شدن 0\29 بازده انرژی 0\67 و بازده اکسرژی 0\80 تعیین گردید.

۷مروری بر استخراج با آب فوق گرم و کاربرد آن در استحصال مواد موثره گیاهان دارویی
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۲۴
در این مقاله سعی شده است تا مقدمه ای بر خواص آب فوق گرم، اصول اولیه فرآیند استخراج و برخی از دیگر کاربردهای آن بررسی شود. هم چنین به طور خاص، تجهیزات مورد نیاز جهت استخراج با استفاده از آب فوق گرم، مزایا و معایب آن در مقایسه با سایر روش ها از جمله تقطیر با بخار و سوکسله ارایه شده است. یکی از مهم ترین کاربردهای آب فوق گرم به عنوان فرآیندی نوین، استخراج مواد موثره گیاهی است. این فرآیند به دلیل استفاده از آب به عنوان حلالی سازگار با محیط زیست و با کارایی بالا در چارچوب فناوری های شیمیایی سبز قرار می گیرد. در این راستا، به برخی از فعالیت های پژوهشی صورت گرفته در زمینه طراحی و ساخت واحد آزمایشگاهی استخراج به روش آب فوق گرم و مطالعه تجربی استحصال مواد موثره گیاهان گشنیز، زیره سبز و اسطوخودوس اشاره شده است.

۸تاثیر اسانس لاوندر (اسطوخودوس) در مراقبت از زخم اپی زیاتومی پس از زایمان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اپی زیاتومی برش ناحیه فرج است که شایع ترین برش جراحی در مامایی است و مانند هر عمل دیگری نیاز به مراقبت دارد. امروزه استفاده از روش های جایگزینی و مکمل در درمان و مراقبت از زخم ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اسانس های روغنی از جمله اسطوخودوس به دلیل وجود موادی از جمله ترپونن ها، منوترپونن ها، و لینالول، خاصیت ضد میکروبی و ضد دردی داشته و به نظر می رسد جایگزینی مناسبی جهت شستشوی زخم ها، به جای استفاده از موادی مثل بتادین باشند. لذا این تحقیق به منظور تعیین تاثیر اسانس روغنی اسطوخودوس در پایه روغن زیتون در مقایسه با بتادین در بهبود زخم اپی زیاتومی طراحی و اجرا شده است.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه شستشوی زخم اپی زیاتومی با اسطوخودوس و شستشوی زخم اپی زیاتومی با محلول بتادین (هر گروه 60 نفر) تقسیم شدند. اسانس روغنی اسطوخودوس (Lavendula officinalis) به روش تقطیر و با روغن حامل زیتون تهیه شد. پس از زایمان با دادن آموزش به مادران در مورد مراقبت زخم٬ در یک گروه از بتادین و در گروه دیگر اسانس روغنی اسطوخودوس (10–5 قطره در پنج لیتر) با استفاده از حمام نشسته 2 بار در روز استفاده شد. در روز پنجم پس از زایمان 2 گروه از نظر بهبود زخم بررسی شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t و کای دو انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین قرمزی روز پنجم در گروه لاوندر (1.88±2.6) کمتر از گروه بتادین (3±3.12) بود (p<0.05) ولی ادم به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.01). میزان درد، عفونت و باز شدگی زخم بین دو گروه تفاوت معنی دار نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که می توان به جای بتادین برای مراقبت از زخم اپی زیاتومی از ترکیب اسانس روغنی لاوندر با پایه روغن زیتون استفاده کرد. زیرا این ترکیب میزان بروز درد و عفونت را افزایش نداد و میزان قرمزی زخم که می تواند نشانه التهاب زخم باشد را کاهش داد.

۹اثر ضد تشنج سرشاخه های لاواندولا افیسینالیس در دو مدل حیوانی تشنج
اطلاعات انتشار: مجله علوم پايه پزشکي ايران، پاییز, دوره  ۸ , شماره  ۳ (پیاپی ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق اثرات عصاره های آبی، الکلی، استنی و اسانس سرشاخه های لاواندولا افیسینالیس (اسطوخودوس) در مدل های تشنج ناشی از پنتیلن تترازول و ماکزیمال الکتروشوک در موش سوری بررسی شده است.مواد و روش هااسانس اسطوخودوس به روش تقطیر با بخار آب و عصاره های آبی، الکلی، استنی به روش سوکسله یا پرکولاسیون تهیه شدند. زمان شروع و شدت هر تشنج و زمان مرگ، پس از الکتروشوک یا تزریق پنتیلن تترازول در موش ثبت شد.نتایجاسانس در دوزهای 400 mg\kg و 200 درصد مرگ، تعداد و شدت حملات ناشی از پنتیلن تترازول (90 mg\kg) را کاهش داد. این اثرات ضدتشنجی قابل مقایسه با اثرات داروی استاندارد اتوسوکسماید بود. عصاره آبی تا دوز 800 mg\kg در مدل پنتیلن تترازول موثر نبود. عصاره های استنی و الکلی در دوز 800 mg\kg به ترتیب باعث افزایش زمان مرگ و کاهش تعداد کل حملات ناشی از پنتیلن تترازول شدند. در مدل ماکزیمال الکتروشوک فقط دوز 400mg\kg اسانس اثر داشت که این اثر در مقایسه با داروی استاندارد فنی تویین کمتر بود. نتیجه گیرینتایج نشان می دهد که قدرت اثر ضد تشنج اسانس اسطوخودوس نسبت به سایر عصاره های این گیاه بیشتر است و احتمالا بر صرع ابسانس موثر است.

۱۰بررسی تاثیر اسانس گیاه اسطوخودوس بر تریکوموناس واژینالیس در محیط In vitro
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام، زمستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: تریکومونیازیس یکی از شایعترین بیماریهای مقاربتی در سراسر جهان است که توسط انگل تریکوموناس واژینالیس بوجود می آید. با توجه به افزایش شیوع آن و گزارشات روز افزون موارد مقاومت به مترونیدازول، نیاز به یافتن دارویی مناسب و حتی المقدور گیاهی ضروری به نظر میرسد. اسطوخودوس یکی از گیاهان دارویی است که اثرات درمانی ضد میکروبی، ضد ویروسی و ضد انگلی آن به اثبات رسیده است.مواد و روش ها: تهیه اسانس به روش تقطیر(Hydrodistilation)  انجام شد و پس از کشت انگل تریکوموناس واژینالیس با استفاده از محیط کشت Trichomona Modified CPLM Medium Base، انگل در لوله های ده تایی حاوی محیط کشت فوق الذکر، مترونیدازول، دی متیل سولفوکساید (DMSO)، اسانس های 0.1، 0.01، 0.001، گیاه اسطوخودوس در DMSO قرار داده شد و میزان اثرگذاری آنها در زمان های صفر (آغاز مجاورت) و به فواصل 15 دقیقه ای، تا 2 ساعت و سپس در ساعات (3، 4، 5، 6، 12، 24، 48، 72 ) به صورت کاملا ناآگاهانه از نظر زنده ماندن و تحرک بررسی شدند.یـــافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشـــان داد که انگل ها تا 48 ســـاعت در محیــط کشـــت Trichomonas Modified CPLM Medium Base  زنده باقی ماندند و در مجاورت داروی مترونیدازول دو ساعت بعد و در محیط DMSO بعد از 5 ساعت از بین رفتند. غلظت 0.1 درصد اسانس اسطو خودوس در مدت 90 دقیقه تمامی انگلهای زنده را از بین برد، در صورتی که این زمان برای غلظت 1%، 120 دقیقه و برای غلظت 0.001، شش ساعت به طول انجامید.بحث و نتیجه گیری: با لحاظ نمودن این نکته که اسانس اسطوخودوس اثر قابل ملاحظه ای روی تریکوموناس واژینالیس دارد، نویسندگان بر استفاده گیاه به صورت In vivo بر روی انگل در مطالعات بعدی تاکید دارند.

۱۱تاثیرات غلظت های مختلف هورمون IBA بررشد قلمه های اسطوخودوس و رزماری
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
دراین مطالعه روشهای بهبود تکثیر اسطوخودوس Lavandula angostifolia و رزماری Rosmarinus officinalis با استفاده ازهورمونها مورد بررسی قرارمیگیرد جهت انجام آزمایش قلمه های نیمه خشبی برگدار رزماری و اسطوخودوس به طول 20–30 سانتی متر انتخاب شده و انتهای قلمه ها با هورمون ایندول بوتریک اسید IBA به غلظت های 0و1\5درهزار 3درهزار بهمدت حدود 5– 0 ثانیهدرگلخانه فروبرده و تیمار شد بسترکشت استفاده شده پیت موس بود که دو بستر برای قلمه های رزماری و اسطوخودوس تعبیه شد بعدازجداکردن ریشه چه ها از قلمه بطور جداگانه وزن شده و هرکدام درفویل توزیت شده گذاشته و درآون دردمای 40درجه سانتی گراد قرارگرفت نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که غلظت هورمون تاثیر معنی داری برتعدادریشه چه طول ریشه چه وزن ترریشه چه ووزن خشک ریشه چه درقلمه های اسطوخودوس داشته است اما درموردرزماری درمورد صفت وزن خشک ریشه تفاوت معنی داری بین تیمارهای هورمون و شاهد مشاهده نگردید.

۱۲بررسی تاثیر عصاره آللوپاتیک تاج خروس و اسطوخودوس برجوانه زنی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گیاهچه های خرفه
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی دوگیاه تاج خروس و اسطوخودوس برجوانه زنی رشد گیاهچه و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت آزمایشی به صورت بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار و 4تکرار انجام شد تیمارهای موردآزمایش شامل عصاره ابی تاج خروس با غلظت 1\5و2\5 درصد و اسطوخودوس 2\5و5 درصد و سم تری فلورالین 1درهزار و آب مقطر به عنوان شاهد بود نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی تاج خروس و اسطوخودوس سبب کاهش معنی داردرصد جوانه زنی وزن ترگیاهچه شد همچنین نتایج نشان داد که هرچند افزایش غلظت عصاره آللوپاتیک گیاهان کاربردی سبب کاهش فعالیت آنزیم کاتلاز شد اما تفاوت معنی داری میان این تیمارها و تیمار تری فلورالین مشاهده نشد نتایج نشان داد که کمترین میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز درتمیار تری فلورالین و اسطوخودوس 5 درصد مشاهده شد.

۱۳بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اسطوخودوس و تاج خروس برجوانه زنی و نشت پذیری غشای سلولی گیاهچه قیاق
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظوربررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی دو گیاه تاج خروس و اسطوخودوس برجوانه زنی و نشست پذیری غشای سلولی گیاهچه قیاق آزمایشی بصورت بلوک کامل تصادفی با 6 تیمار و 4تکرار انجام شد تیمارهای مورد آزمایش شامل عصاره آبی تاج خروس با غلظت 1\5 و2\5 درصد و اسطوخودوس 2\5و5 درصد و سم تری فلورالین 1درهزار و آب مقطر بهعنوان شاهد بود نتایج این ازمایش نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی تاج خروس سبب کاهش معنی دار درصد جوانهزنی طول ریشهچه و ساقه چه شد همچنین نتایج آزمایش نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی اسطوخودوس سبب افزایش معنی دار تخریب غشا سلولی شد استفاده ازمواد اللوپاتیک می تواند گامی مهم دراستفاده از این مواد به جای مصرف کمتر و بهینه علف کشها و کشاورزی پایدار باشد.

۱۴اثرات افشانه کردن جیبرلین (GA3) بر ویژگی های رشدی و عملکرد اسانس گیاه زینتی– دارویی اسطوخودوس (.Lavandula officinalis Chaix)
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)، تابستان, دوره  ۲۱/۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی اثرات افشانه کردن اسید جیبرلیک بر ویژگی های رشدی و محتوا و عملکرد اسانس گیاه زینتی _ دارویی اسطوخودوس (.Lavandula officinalis Chaix) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار و 5 تیمار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت های مختلف اسید جیبرلیک (100 میلی گرم در لیتر=T2، 200 میلی گرم در لیتر=T3 و 300 میلی گرم در لیتر=T4) و تیمار پاششی حاصل از قرص جیبرلین (T5) به علاوه تیمار شاهد (T1) بود. اسانس شاخساره و گل آذین با استفاده از کلونجر استخراج و عملکرد آن در اندام های فوق الذکر بر حسب میلی لیتر به مترمربع محاسبه گردید. نتایج نشان دادند بیشترین محتوا و عملکرد اسانس در تیمار 300 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک بدست آمد. وزن تر و خشک برگ ها و ساقه در تیمار 300 میلی گرم در لیتر بیشترین مقدار بود. از لحاظ وزن تر و خشک گل آذین اختلاف بین تیمارها معنی دار بود و بیشترین مقدار در تیمار شاهد مشاهده گردید. از نظر تعداد گیاهان گل دهنده اختلاف معنی داری بین تیمارها دیده شد و بیشترین تعداد گیاهان گل دهنده مربوط به تیمار 300 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک بود. ارتفاع گیاهان نیز در تیمار 300 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک به حداکثر رسید. بنابراین افزایش غلظت اسید جیبرلیک به عنوان تنظیم کننده رشد گیاهی تا 300 میلی گرم هم باعث افزایش محتوا و هم عملکرد اسانس اسطوخودوس گردید.

۱۵اثر گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) در درمان افسردگی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴ (ويژه نامه طب تكميلي)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: برخی از گیاهان دارویی سالهاست که در طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری ها از جمله افسردگی و اضطراب به کار می روند. این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف اسطوخودوس بر افسردگی بیماران مصرف کننده سیتالوپرام انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 80 بیمار سرپایی مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی بیمارستان هاجر شهرکرد که طبق مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه هامیلتون معیارهای ابتلا به افسردگی اساسی را داشتند وارد مطالعه شده و به شکل تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. در گروه شاهد، قرص سیتالوپرام 20 میلی گرمی همراه با 2 لیوان آب  و نبات به عنوان پلاسبو دو بار در روز و در گروه مورد علاوه بر20 میلی گرم سیتالوپرام، معادل 5 گرم اندام هوایی خشک شده اسطوخودوس دو بار در روز در دو نوبت صبح و شب به شکل جوشانده همراه با نبات تجویز شد. بیماران بعد از 4 و 8 هفته از آغاز مطالعه با تکمیل فرم پرسشنامه هامیلتون و فرم عوارض درمانی پیگیری شدند. داده ها به کمک آزمون های آماری –t ،t student زوجی و کای دو تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بعد از 4 هفته میانگین افسردگی با مقیاس افسردگی هامیلتون در دو گروه شاهد و مورد به ترتیب 5\3±5\17 و 6\3±2\15 بود (05\۰>P) بعد از 2 ماه نیز میانگین افسردگی در 2 گروه شاهد و مورد به ترتیب 6\4±8\16 و 4±8\14 بود (01\۰>P) به علاوه شایع ترین عوارض مشاهده شده در دو گروه خشکی دهان و گیجی بود. دو گروه از نظر عوارض دارویی تفاوت آماری معنی داری نداشتند (05\۰

<\p>


۱۶بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس به روش استنشاقی بر درد زایمان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اکثر زنان از درد شدید و غیر قابل تحمل زایمان رنج می برند. امروزه استفاده از داروهای ضد درد برای کاهش درد زایمان به دلیل عوارض مادری و نوزادی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به روش های غیر دارویی و طب مکمل رو به افزایش است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس به روش استنشاقی بر درد زایمان انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 120 مادر کاندید زایمان طبیعی به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه مورد تنفس بخور سرد هدایت شده اسطوخودوس و در گروه کنترل از بخور سرد هدایت شده آب معمولی استفاده شد. درد بر اساس مقیاس دیداری درد (VAS) قبل از مداخله و بعد از مداخله در دیلاتاسیون های 6–4، 8–6 و 10–8 سانتی متر (در مجموع 3 بار) اندازه گیری شد. داده ها به کمک آزمون های t و کای دو تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین درد قبل از مداخله در گروه اسطوخودوس و کنترل به ترتیب 7.61±1.88 و 7.01±1.78 (P=0.09) و میانگین اختلاف درد قبل و بعد از مداخله در گروه اسطوخودوس 0.81±2.84 و در گروه کنترل 0.9±1.9 بود .(P=0.03)نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که آروماتراپی با اسطوخودوس می تواند یکی از جایگزین های مناسب دیگر طب های مکمل باشد.

۱۷ارزیابی فعالیت ضداکسایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) در سامانه روغن خام سویا
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ويژه نامه ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مقدمه: امروزه بررسی امکان جایگزینی بسیاری از افزودنی ‌های شیمیایی همچون ضداکساینده‌ های سنتزی با ترکیبات موثره‌ گیاهان دارویی مورد توجه محققین قرار گرفته است.هدف: تعیین اجزای اصلی اسانس اسطوخودوس، ارزیابی فعالیت ضداکسایشی و قدرت ضدرادیکالی این اسانس با آزمون‌ های DPPHo، ABTSo+ و بی‌ رنگ شدن بتاکاروتن و نهایتا، تعیین اثر ضداکسایشی آن در روغن خام سویا از اهداف این تحقیق است.روش بررسی: اجزای اسانس با GC\MS شناسایی شدند. فعالیت ضدرادیکالی اسانس مذکور با استفاده از روش ‌های مختلف بررسی و در ادامه فعالیت ضداکسایشی اسانس در روغن خام سویا به روش آزمون آون مطالعه شد.نتایج: 6 ترکیب عمده اسانس، لینالول (27.89 درصد)، کامفور (10.82 درصد)، 1 و 8 سین ال (9.05 درصد)، لینالول ‌استات (8.86 درصد)، بورن ال (7.29 درصد) و آلفا ترپین ال (5.04 درصد) بود. EC50 اسانس اسطوخودوس 35.54±1.58 میلی‌ گرم بر میلی ‌لیتر محاسبه شد. در آزمون ABTSo+، بیشترین فعالیت ضداکسایشی مربوط به غلظت 40 میلی ‌گرم بر میلی ‌لیتر اسانس بود. در آزمون بی ‌رنگ شدن بتاکاروتن، بیشترین فعالیت ضداکسایشی اسانس اسطوخودوس مربوط به غلظت 10 میلی ‌گرم بر میلی ‌لیتر آن‌ بود که 54.4 درصد بازدارندگی از خود نشان داد. در آزمون آون، اسانس توانایی جلوگیری از تولید محصولات اولیه و ثانویه‌ اکسیداسیون، در روغن سویای خام را در سطح غلظتی 0.8 میلی ‌گرم بر میلی ‌لیتر که تقریبا معادل با ضداکساینده‌ شیمیایی BHA در سطح غلظتی 0.2 میلی ‌گرم بر میلی ‌لیتر است، داشت.نتیجه ‌گیری: اسانس اسطوخودوس دارای فعالیت ضدرادیکالی می ‌باشد و با انجام آزمایش ‌های تکمیلی می ‌توان از آن به عنوان ضداکساینده طبیعی در مواد غذایی، به ویژه حاوی روغن‌ های خوراکی، استفاده نمود.

۱۸بررسی توانایی گیاه اسطوخودوس (vera Lavandula) در پالایش زیستی MTBE از منابع آب و خاک
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي محيط زيست، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴ (مسلسل ۳۹)، سال
تعداد صفحات: ۴
متیل ترسیو بوتیل اتر C5H12O یک ماده آلی اکسیژن دار است که به عنوان جایگزین سرب در بنزین معرفی و امروزه در ایران و برخی کشورهای جهان به بنزین های بدون سرب اضافه می شود .این ماده دارای توان آثار سوء بر بدن انسان و زیان های زیست محیطی می باشد. مصرف بالا، مقاومت زیاد به تخریب زیستی، انحلال پذیری بالا در آب، جذب ضعیف به ذرات خاک، تحرک بالا در آب و خاک عواملی است که باعث شده MTBE توانایی آلــودگی آب های زیر زمینی را داشته باشد. برای پایش محیط زیست و پاک سازی آن از منابع آب و خاک از روش های مختلفی استفاده می کنند که عموما کم بازده و پرهزینه می باشد. یکی از راه های مناسب در این ماده از آب ها، پایش زیستی به وسیله گیاه (Phytoremediation)  می باشد. در این روش گیاه باعث بازیافت و پایش منابع آب و خاک از ماده MTBE می گردد.هدف از این تحقیق بر آورد توانایی گیاه اسطو خودوس در پایش زیستی MTBE از منابع آب و خاک و جذب و بازیافت آن از خاک به منظور پیشگیری از حرکت آن به سمت منابع آب می باشد تا با کاشت آن در مکان های مناسب امکان پیشگیری از آلودگی و همچنین پایش منابع آب فراهم شود. برای بررسی توانایی این گیاه در پایش MTBE از کاهش وزنی MTBE استفاده می شود. نتایج حاصل نشان می دهد این گیاه با 86\34 % کاهش وزنی MTBE طی مدت 7 روز از محیط کشت خود گیاه مناسبی برای این منظور می باشد .

۱۹سمیت تنفسی اسانس های پنج گونه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (Fabricius و شپشه آرد (Tribolium castaneum (Herbest
اطلاعات انتشار: گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي)، اسفند, دوره  ۳۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این تحقیق سمیت تنفسی هفت غلظت مختلف (185.2، 370.4، 555.5، 740.7، 925.4، 1111.1 و 1296.3 میکرولیتر در لیتر آب) از اسانس های پنج گونه گیاهی اسطوخودوسLavandula vera L. ، اکلیل کوهی Rosmarinus  officinalis L.، رازیانه Foeniculum vulgare L.، ترخون Artemisia dracunculus L. و مرزه Satureja hortensis L. روی دو گونه مهم آفت انباری، سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus (Fabricius)  و شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbest) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سوسک چهار نقطه ای حبوبات نسبت به شپشه آرد به اسانس ها حساس تر است. در بین اسانس های گیاهان مختلف اکلیل کوهی سمیت تنفسی بالایی روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات نشان داد به طوری که میزان مرگ و میر سوسک چهار نقطه ای حبوبات در پائین ترین غلظت اسانس اکلیل کوهی بعد از گذشت 12 ساعت به %100 رسید در حالی که میزان مرگ و میر شپشه آرد در همین غلظت بعد از گذشت 12 ساعت تنها 5 درصد بود که پس از 24 ساعت به 30 درصد رسید. در مورد اسانس ترخون که سمیت تنفسی حاصله نسبت به سایر اسانس ها بر روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات و شپشه آرد کمتر بود در بالاترین غلظت اسانس میزان مرگ و میر در سوسک چهار نقطه ای حبوبات بعد از 18 ساعت به 100 درصد و در مورد شپشه آرد بعد از 24 ساعت به 95 درصد رسید. میزان مرگ و میر سوسک چهار نقطه ای حبوبات در بالاترین غلظت اسانس های اسطوخودوس، رازیانه و مرزه به ترتیب بعد از 5، 18 و 18 ساعت و در مورد شپشه آرد بعد از 24 ساعت به %100 رسید. LT50 محاسبه شده جهت بررسی دوام اسانس اسطوخودوس برای سوسک چهار نقطه ای حبوبات و شپشه آرد به ترتیب 24.96 و 4.78 برای اسانس اسطوخودوس، 30.14 و 11.73 برای اسانس اکلیل کوهی، 15.64 و 8.71 روز برای اسانس رازیانه، 11.74 و 6.10 برای اسانس ترخون و 12.28 و 3.60 روز برای اسانس مرزه تعیین گردید.

۲۰بررسی اثرفواصل آبیاری و نوع کود برعملکرد اندام هوائی سه گیاه داروئی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia رزماری Rosemarinus officinalis وزوفا
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور مقایسه عملکرد کمی سه گیاه داروئی، اسطوخودوس، رزماری، زوفا، آزمایشی در دو سال زراعی 88–1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده به صورت فاکتوریل در سه تکرار بود. تیمارهای آزمایش شامل سه نوع گیاه داروئی (اسطوخودوس، رزماری و زوفا)، سه سطح آبیاری (20، 10 و 30 روز) و شش سطح کودی (بدون کود، 5 لیتر در هکتار کود بیولوژیک نیتروکسین، 10 و 20 تن در هکتار کود دامی، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار کود شیمیائی) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر فواصل آبیاری و تیمار کودی بر وزن تر و خشک اندام هوائی دو گیاه معنی دار بود (P0.01)، بطوریکه بیشترین عملکرد اندام هوائی در هر سه گیاه در مدار آبیاری 10 روز تولید شد. عملکرد اندام هوائی دو گیاه اسطوخودوس و رزماری با افزایش فواصل آبیاری از 10 روز به 30 روز، به ترتیب به میزان 9\45% در سال اول و 27% در سال دوم کاهش یافت. نتیجه اعمال تیمارهای کودی نشان داد که کاربرد 20 تن در هکتار کود دامی، منجر به تولید بیشترین عملکرد تر و خشک اندام هوائی زوفا، به ترتیب به میزان 7910، 1532 کیلوگرم در هکتار شد.

۲۱اثرات توام عصاره های گیاهی و قارچ Beauveria bassiana علیه Hyphantria cunea روی میزبا نهای گیاهی مختلف
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)، سال
تعداد صفحات: ۵
سازگاری قارچ بیمارگر Beauveria bassiana با دو عصاره گیاهی گندواش (Artemisia annua واسطوخودوس (Lavandula stoechas علیه Hyphantria cunea روی سه گیاه میزبان به نام های چنار Platanus orientalis L) توت Morus alba L و افرا Acer negondo L) بترتیب از خانواده های Moraceae ،Platanaceae و Sapindaceae مورد بررسی قرار گرفت. دو غلظت از هر عصاره 0\5 درصد برای گندواش و 0\6 درصد برای اسطوخودوس استفاده شد.استفاده توام قارچ B. bassiana و عصاره های گیاهی بیشترین مرگ و میر را روی تمام میزبان های گیاهی ایجاد کرد .در این بررسی دو جدایه قارچی EUT105 و EUT106 مورد بررسی قرار گرفت. غلظت قارچ 7 10 کنیدی بر میلی لیتر بود. این تفاوت مرگ و میر می تواند به علت اثرات میزبان بر وضیعت فیزیولوژیکی لارو حشره باشد. در اثبات این امر فعالیت آنزیم های گوارشی آلفا آمیلاز، پروتئاز و لیپاز لاروهای تغذیه کرده از میزبان های مختلف تفاوت آماری نشان داد. بنابراین کاربرد توام قارچ بیمارگر و حشره کش های گیاهی هر دو سودمند می باشند و ثابت شد که برای کنترل H. cunea روی سه میزبان گیاهی مختلف موثر می باشند.

۲۲بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill)
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)، سال
تعداد صفحات: ۴
گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی و وجود ترکیبات همولوگ دارویی در کنار هم، با بدن سازگاری بهتری دارند و معمولاً فاقد عوارض ناخواسته هستند. در این میان گیاه اسطوخودوس بدلیل دارا بودن خاصیت آرام بخشی، آنتی باکتریال و موثر در درمان رماتیسم، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور کشت ریزنمونه برگ و ساقه این گیاه در محیط کشت MS حاوی IAA و 2,4– D ؛ 2میلیگرم بر لیتر در ترکیب با غلظتهای مختلف BAP 1و 2میلیگرم بر لیتر) انجام و نمونهها در دو شرایط نوری (تاریکی و روشنایی) در اتاق رشد نگهداری شدند. بعد از 10 هفته از کشت و به منظور شناسایی بهترین ترکیب هورمونی و شرایط رشد، درصد کالزائی، رنگ و نوع بافت کالوس، وزن تر و خشک نمونهها اندازهگیری شد. کالوسهای القا شده از ریزنمونههای برگ کشت شده در محیط کشت حاوی 2 میلیگرم بر لیتر 2,4– D به همراه 1میلیگرم بر لیتر BAP که در شرایط روشنایی اتاق رشد نگهداری شدند، به عنوان بهترین کالوسهای القا شده شناخته شدند به این دلیل که بالاترین درصد کالزائی و وزن تر و خشک را در میان سایر تیمارها به خود اختصاص دادند.

۲۳بررسی کالوس زایی و اندام زایی گیاه اسطوخودوس (.Lavandula vera DC)
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۳ (پياپي ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۸
اسطوخودوس گیاهی زینتی و دارویی است. یکی از روش های کارامد در ریز ازدیادی آن اندام زایی از کالوس می باشد. در این پژوهش تاثیر سیتوکینین های مختلف بر کالوس زایی و اندامزایی گیاه اسطوخودوس مطالعه شد. جداکشت های گره، در محیط کشت MS دارای غلظتهای مختلف هورمونهای BAP (بنزیل آمینو پورین)،Kin  (کینتین) و  –2) 2iPیزوپنتیل آدنین) با غلظت های 1 تا 2 میلی گرم بر لیتر، به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر کشت شدند. نتایج نشان داد ده روز پس از کشت نمونه ها، کالوس زایی آغاز می شود. در هفته سوم روی برخی از کالوس های سبز رنگ گرانول هایی ایجاد شده که با گذشت زمان به جوانه و برگ یا ریشه تبدیل شدند. جوانه زنی از کالوس ها در محیط های کشت دارای BAP یا 2ip مشاهده شد. بیشترین جوانه زنی در محیط دارای BAP (2 میلی گرم بر لیتر) به دست آمد. در تیمارهای BAP (1 تا 2 میلی گرم بر لیتر) و 2ip (1 میلی گرم بر لیتر) همزمان با جوانه زنی، ریشه زایی نیز صورت پذیرفت، به طوریکه حداکثر تعداد ریشه در محیط کشت دارای BAP (1 میلی گرم بر لیتر) مشاهده شد. در مرحله بعد، کالوس های 45 روزه در همان محیط کشت اولیه واکشت شدند. نتایج این مرحله نشان داد نمونه ها علاوه بر محیط های واکشت دارای BAP یا 2iP، در محیط کشت دارای دو هورمون Kin و BAP (1 میلی گرم بر لیتر) نیز ساقه و برگ تولید می نمایند. اما در هیچکدام از محیط های واکشت ریشه زایی دیده نشد.

۲۴مقایسه تنتور اسطوخودوس LAVANDULA OFFICINALIS و ایمی پرامین در درمان افسردگی خفیف تا متوسط در یک مطالعه آزمایشی تصادفی دوسو بی خبر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، سال
تعداد صفحات: ۸

۲۵مطالعه اثرات تسکینی، پیش بیهوشی و ضداضطرابی عصاره گیاه اسطوخودوس (Lavandula stoechas) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی
اطلاعات انتشار: آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز)، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۳ (پياپي ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۷
گیاه اسطوخودوس از خانواده نعناع در بیشتر نقاط دنیا به حالت خودرو روییده در جنوب فرانسه، مناطق مدیترانه و در تورنتو به مقدار زیاد وجود دارد. اثرات فارماکولوژی متعدد آن عبارتند از: اثر ضددردی، ضدالتهابی، ضدافسردگی، خواب آور، آرام بخش و تسکین دهنده، شل کننده عضلات، ضدتشنج، ضدباکتری، ضداسپاسم. به منظور مطالعه اثرات تسکینی، پیش بیهوشی و ضداضطرابی عصاره اسطوخودوس در مقایسه با دیازپام در گروه های مختلف (36 سر موش صحرایی در شش گروه) موش های صحرایی ماده نژاد ویستار با شرایط سنی و وزنی برابر دوزهای 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم، 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از عصاره گیاهی، 1.2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم دیازپام و همچنین دی متیل سولفوکساید (DMSO) به عنوان دارونما با حجم برابر، 30 دقیقه قبل از ارزیابی اثرات تسکینی، پیش بیهوشی (مدت خواب القا شده با کتامین با دوز 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم) و ارزیابی اثرات ضداضطرابی با استفاده از (Elevated plus maze) و (Rotrod test) به صورت داخل صفاقی تزریق شد و به گروه ششم هیچ دارویی تجویز نشد. نتایج به دست آمده بیانگر افزایش معنی دار مدت خواب القا شده با کتامین و همچنین افزایش معنی دار مدت زمان سپری شده در بازوهای باز در گروه های تیمار با دوزهای بالا و پایین عصاره بود (p<00.1). نتایج حاصله نشان داد که عصاره اسطوخودوس در دوز 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم دارای اثرات تسکینی، پیش بیهوشی و ضداضطرابی است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۵ نتیجه