۱شناخت میراث فرهنگی شهری به مثابه بنیان طرح های توسعه شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
میراث فرهنگی اصطلاحی است که به کیفیت ها و ویژگی های مکان هایی که دارای ارزش های زیبایی شناختی، تاریخی، علمی یا اجتماعی برای نسل های گذشته، حال و آینده هستند منسوب است .
طی بیست سال اخیر آنچه که بدان میراث فرهنگی گفته می شود با توجه به گستردگی و تنوع موضوعی به مقیاس وسیعی توسعه یافته اس ت و مفهوم این واژه نیز به همان نسبت کاملتر شده است . در بیان کلاسیک واژه میراث فرهنگی به عنوان دستاوردهای نسل گذشته برای آینده نامیده می شود . اما در حال حاضر آن را شاهدی از گذشته که از سوی جمع، میراث جامعه کنونی به حساب آید می دانند . میراث فرهنگی به عنوان ی ک پدیده اجتماعی، انعکاسی از جامعه ای است که آن را خلق کرده و به آن ارزش داده است . این مفهوم در پهنه وسیع ساختمان ها، باغ های تاریخی، موزه ها، پارک ها و باغ های موضوعی، . . . . و به عنوان یک مفهوم هویت خاصی به این آثار می بخشد . این میراث چه ابنیه تاریخی باشد و چه فضاها و منظرهای طبیعی حفاظت شده، دائماً در معرض خطرات تخریبی ناشی از تاثیر گذشت زمان، اعمال غیرمسئولانه افراد، فرسایش، رطوبت، آلودگی، گسترش شهرسازی، توریسم گروهی و همگانی هستند .
اگر میراث فرهنگی تنها به عنوان بقایای باستانی معرفی شود پنداری نادرست خو ا ه د بود . زیرا بین میراث فرهنگی ،تاریخ و هویت هرمکان و مردم آن سرزمین رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد . میراث فرهنگی تنها بیان یک تاریخ نیست، بلکه بیان دیدگاه های مختلف نظیر ایدئولوژی مردمان آن سرزمین، افتخارات ملی، ایده های رمانتیک، خلاقیت، هنر، اقتصاد و سیاست ن آها می باشد .
مهمترین عاملی که در حال حاضر گریبانگیر میراث ارزشمند شهری ما می باشد عدم شناخت همه جانبه می باشد . برهمین اساس در این مقاله سعی بر آن خواهد بود تا ضمن معرفی انواع میراث فرهنگی شهری و شناسایی ابعاد مختلف آن مانند حدود و صغور، لایه های معانی مست تر، مصادیفی که این آثار را واجد ارزش می کند به معرفی راهبردهایی جهت حفظ و سازماندهی این میراث ارزشمند شهری بپردازد .

۲جایگاه اصالت و خودباوری در عزت نفس جوانان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای نخبگان فرهنگی، خودباوری در فرهنگ اسلامی و ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۹
شناخت ویژگیهای خود، پذیرش آنها و تکیه کردن به آنها به معنای خودباوری است رسیدن به خودباوری نشانه پذیرش تمام ابعاد وجودی فرد و قبول داشتن توان و نیروهایی که فرد برای انجام فعالیتی و رسیدن به هدفی یا هر چیز دیگری است. رفتارهایی که فرد از خود در زمینه های مختلف نشان میدهد که نشانگر درجات خودباوری او است. شناخت خویش و خودباوری فرد باعث ایجاد عزت نفس در انسان می گردد. عزت به معنای بزرگی نفس و دوری از پستی هاست. عزت منزلی عالی برای انسان و نتیجه معرفت انسان به قدر و درجه نفس خود و حفظ ان از گرفتار امدن به امور دنیاست. آموزه های دینی و اخلاقی همگی نشان از توجه خاص به مسئله عزت نفس به عنوان عامل رستگاری و موفقیت فرد در امور شخصی و اجتماعی دارد. خودباوری خوب موجب می شود فرد مسئولیت پذیر باشد و همت و خودباوری دوعامل پیشرفت ملت و کشور هستند. خودباوری و عزت نفس در فرایند زندگی نقش موثری ایفا می کند و دارای آثار و ارزشهایی است و به عنوان نظام ایمنی موجب مقاومت و توانمندی و قدرت بازسازی در انسان است. عزت نفس نقش سرنوشت ساز در رشد و اصلاح فرد وجامعه دارد که به سالم سازی محیط و اجتماع می انجامد.

۳بررسی نقش فناوری اطلاعات بر افزایش خلاقیت مدیران آموزشی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی نقش فناوری اطلاعات بر افزایش خلاقیت مدیران آموزشی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش 104 نفر از مدیران آموزشی (58 مدیر زن و 60 مدیر مرد) مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر مرودشت بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری یکی پرسشنامه فناوری اطلاعات اسلایت و دیگری پرسشنامه خلاقیت تورنس بود. روایی و پایایی هر دو آزمون بررسی و در حد قابل قبولی می باشد. در این ارتباط ابعاد چهارگانه خلاقیت شامل سیالی، انعطاف پذیری، بسط فکری و اصالت به عنوان سوال های تحقیق با فناوری اطلاعات مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین استفاده از فناوری اطلاعات و افزایش خلاقیت مدیران آموزشی رابطه مثبت و معنی دار در سطح 0\001 ≥P وجود دارد (0\13=rxy). بین استفاده از فناوری اطلاعات و ابعاد سیالی و انعطاف پذیری رابطه معنی دار وجود ندارد (به ترتیب با 0\18 و 0\11=rxy). همچنین بین ابعاد بسط فکری مدیران (0\26=rxy) و اصالت (0\32=rxy) در سنجش با فناوری اطلاعات رابطه همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز، نقش فناوری اطلاعات را بر ابعاد بسط فکری مدیران و اصالت مورد تایید قرار داد

۴نگرشی برجنگ و صلح از دیدگاه قران
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام، سال
تعداد صفحات: ۲۵
قران کریم به عنوان کتاب مقدس مسلمانان به تمامی مسائل پیروان خود به طور اعم و مسائل سیاسی – نظامی به طور اخص پرداخته است از جمله این مسائل می توان به جنگ و صلح اشاره کرد که ایات متعددی در قران کریم راجع به این دو مفهوم وجوددارد دراین جستار سعی شده است تا به بررسی جنگ و صلح از دیدگاه قران پرداخته شود این مقاله ضمن بررسی و تحلیل مستقل جنگ و صلح از دیدگاه قران کریم به نظریات موجود دراین مور د بصورت مجزا پرداخته و در نهایت براساس موضعی بی طرفانه و علمی اصالت را در قران کریم متعلق به صلح می داند.

۵عدم شناخت کافی نسبت به کاربرد صحیح مصالح و نقش آن درکاهش عمر بناهای تاریخی نمونهموردی آرامگاه دانیال پیامبر (ع)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت، سال
تعداد صفحات: ۹
بنای اولیه آرامگاه دانیال پیامر متعلق به قرن چهارم هجری با گنبدی اورچین بوده که بعدها در اثر سیلاب حاصل از رودخانه شاوور از بین رفته و درسال 1287 بنای کنونی با گنبدی مشابه گنبد اولیه ولی بزرگتر برروی بقایای بنای اولیه ساخته شده است دیولافوآ 1376 این بنا در طول عمر خود به دلایل متعدد بارها دچار دخل و تصرف شده و دگرگونیهایی درآن بوجود آمده است آسیب های موجود در بنا اکثرا از نوع انسانی اند که درجهت تخریب بنا و ساخت و سازهای جدید و ناهمگون با ان بوده اند یکی از ویژگیهای این بنا مربوط به هدف گزاری ساخت بناست که انسان را عمیقا به تامل وامیدارد این بنا بعنوان محل مذهبی و مقدس و مورد توجه کلیه ادیان بوده که در دوره های مختلف دخل و تصرفاتی در آن شده است از این رو توجه به ارزشهای نهفته در بنا از یک سو و ارزشهای حاکم برشکل گیری آن از سوی دیگر ما را برآن می دارد تا با شناختی عمیق تر و محتاطانه تر دست به ارایه راهکار جهت مرمت در بنا بزنیم اهداف این مقاله شامل شناخت اثرات نامطلوب مصالح ناهمگون با بناهای تاریخی و محوطه پیراموین اثر و توجه به انتخاب بهتر و کارشناسانه آنهاست.

۶اصالت ایرانی از دید معصومین (ع) و دیگر محققان و ضرورت آموزش حفظ این میراث فرهنگی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)، زمستان, دوره  - , شماره  ۲۲ (پياپي ۱۹)، سال
تعداد صفحات: ۳۵
«اصالت»، عنصری مطلوب و با ارزش در فرهنگ اسلامی و ملی ماست که جزوی از هویت ایرانی است. روایات معصومین )ع( با تعابیری مانند "کرماء" و "اهل البیوتات"، ایرانیان را دارای اصالت معرفی کرده اند. شواهد بسیار تاریخی و اعتراف صریح و ضمنی خاورشناسان و مورخان بر این واقعیت دلالت دارد. در قسمت اول این مقاله، پس از تقسیم اصالت به فردی و جمعی، هفت شاخص اصالت جمعی بر شمرده شده، و ضمن تبیین هر یک از آنها با ارایه برخی روایات، شواهد تاریخی و اعترافات برخی مورخان و خاورشناسان نشان داده شده که عموم این شاخصها در قوم ایرانی فعلیت داشته و متبلور شده است. در قسمت دوم مقاله به ضرورت و پیامد آموزش میراث فرهنگی به شهروندان ایرانی بویژه نسل جان پرداخته و بیان گردیده است که چگونه آگاهی به مواریث فرهنگی موجب احیا، حفظ و تقویت و اصالت ایرانی می شود.

۷ابهاماتی چند در فلسفه اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خ‍ردن‍ام‍ه‌ ص‍درا، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۸چگونگی روند حفاظت و مرمت–معماری پل تاریخی دزفول باستان‌شناسی و معماری سازه‌های آبی دزفول
اطلاعات انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در سرزمین ایران از دوره‌های بسیار کهن، گرمی از همان هنگام که انسان توانست با انگشتر سنگ‌ها و خاک‌ها در جلوی آن‌ها سد ایجاد کند و آب‌های روان را به مسیرهای دلخواه هدایت کند و با ابتدایی‌ترین وسایل مانند تنه درختان از آن‌ها عبور و مرور داشته باشد مسائل و متلاطم فراوانی گریبان‌گیر بین بود تا کار پل سازی را آغاز کرده باشد ، ایجاد چنین نمادین چه کوچک و چه بزرگ، محدوده جغرافیایی خاص نبود و چه بسا حوزه نفوذ چنین نمایید بستر طبیعی و مصنوع پیرامونی خود را نیز در بر گرفته باشد . شهر دزفول نیز با همه ویژگی‌های مثبت و منفی در بستری از جغرافیای طبیعی و تاریخی شکل گرفته که کالبد موجود و ساختار بصری کنونی، برخاسته از آن بستر طبیعی و مصنوع بود است .اما آنچه امروز توجه محافل علمی، دانشگاهی و مدیریتی را می‌طلبد نگاری آینده نگر به فرد و خوی چنین اعمالی است تا با بررسی دقیق آن‌ها روند ساخت، نوع مصالح، تکنولوژی به کار رفته و در نهایت روش نگهداری و حفاظت از آن‌ها اقدام نمایند. موضوع حفاظت و مرمت به عنوان یک فرایند فرهنگی، با چگونگی درک اصالت یک منبع میراثی ارتباط تنگاتنگی دارد . کیفیت درک اصالت یک منبع خاص نیست، به میزان درک ویژگی‌ها و ارزش‌های خاص بومی و محلی آن بستگی دارد. تنوع منابع، اصالت و ارزش‌های میراثی باعث گردیده که بینش‌های حفاظتی مبحث و خوی من متین الزاماً متفاوتی مهیا باشند و. به همین لحاظ برای سقط اصالت کلیه زمینه‌ها لازم است به طور خاصی مطالعه و تفسیرهای مجددی بر آن صورت گیرد .

۹معنای «وجود» در نزاع اصالت یا اعتباریت وجود
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۵، سال
تعداد صفحات: ۲۲
آیا در نزاع اصالت وجود یا اعتباری بودن آن وجود،معنایی از«وجود»که قائلان به اعتباری بودن وجود به‌کار میبرند،همان معنایی است که قائلان به اصالت وجود به کار میبرند؟ اگر نزاع اصالت(یا اعتباریت)وجود یک نزاع فلسفی جدی است و صرفا یک نزاع لفظی نیست،باید هر دو دسته بر سر اصالت یا اعتباری بودن یک معنا از وجود،چون و چرا کنند.آیا چنین است؟ برای یافتن حقیقت آنچه بین دو گروه رفته است،باید به کلمات طرفین دعوا مراجعه کرد و دقیقا مشخص کرد ایشان وقتی«وجود»را به کار میبرند چه معنایی مراد میکنند.این مقاله به دنبال ایضاح همین نکته است و نشان میدهد:اولا،معنای«وجود»در قول به اعتباریت با معنای وجود در قول به اصالت یکی نیست.در اولی معنای مصدری مراد است و در دومی معنای اسمی.ثانیا،کاربرد معنای اسمی و نظریة اصالت وجود چه پیشینهای پیش از ملاصدرا دارد.

۱۰خاستگاه های فلسفه تحلیلی به روایت مایکل دامت
اطلاعات انتشار: معرفت فلسفي، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۴ (پياپي ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۲۳
دیدگاه رایج درباره فلسفه تحلیلی این است که فلسفه مزبور منشا انگلیسی – آمریکایی دارد و راسل و مور نیز از بانیان آن هستند؛ ولی مایکل دامت معتقد است: خاستگاه واقعی فلسفه تحلیلی آلمان، و فرگه نیز موسس و پیش گام آن است؛ زیرا تحلیل فلسفی چیزی جز تحلیل اندیشه ها از رهگذر زبان نیست و این همان رسالتی است که نخستین بار فرگه آن را مطرح کرده بود.دامت معتقد است که فرگه با طرح نظریه «چرخش زبانی»، در آثار ماندگار خویش، به نام های «مقدمه مبانی حساب» و «مفهوم نگاری» موجب شد تا پرسش شناسایی در فلسفه کلاسیک، یعنی نسبت میان تفکر و اشیا، به مساله رابطه زبان و دلالت و معنا تبدیل شود. مبنای این نظریه، اصل «اصالت متن» است که بر اساس آن، فقط در متن جمله است که واژه معنا می یابد؛ یعنی اندیشه ها از طریق جملات انعکاس می یابند و سخن گفتن از ساختار اندیشه، سخن گفتن از پیوند معنایی اجزای جمله است. البته، در اصل این اندیشه ها هستند که صادق یا کاذبند و جمله صرفا معنای ثانوی، متعلق صدق و کذب قرار می گیرد. این نوع رویکرد به مساله شناسایی، که از سوی فرگه ارایه شده، همان چیزی است که موجب ظهور فلسفه تحلیلی شده است.سایر اندیشمندانی که عموما به زبان آلمانی می نوشتند مثل بلتسانو، ماینونگ و به ویژه هوسرل نیز با طرح نظریه «حیث التفاتی»، در نظریه چرخش زبانی و در نتیجه فلسفه تحلیلی نقش بسزایی داشته اند.

۱۱ارتباط وجودشناسی و زیبایی شناسی در فلسفه ملاصدرا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي فلسفي - كلامي، پاییز, دوره  ۷ , شماره  ۱ (۲۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
ملاصدرا در زمانی پا به عرصه فلسفه نهاده که مساله غالب فلسفی، مساله اصالت وجود و ماهیت بوده است. او در چرخشی معرفتی از نظریه اصالت ماهیت در عرصه موجودات ممکن الوجود به نظریه اصالت وجود در این عرصه می گراید. این چرخش، انقلابی فراگیر در ساحت فلسفه ایجاد می کند و به تبع خود، اصولی همچون وحدت وجود، تشکیک وجود و اشتداد وجود را حاصل می کند. ملاصدرا عینیت مصداقی وجود، زیبایی، علم و دیگر صفات کمالی را به عنوان یک اصل فلسفی مطرح می کند. در چنین نگاهی، به اصولی همچون اصالت زیبایی، وحدت زیبایی، تشکیک زیبایی و اشتداد زیبایی می رسیم که خود را در اندیشه ملاصدرا آشکار می کنند.

۱۲اصالت فرد، جامعه یا هر دو، بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد مصباح یزدی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۴۲، سال
تعداد صفحات: ۲۰
بحث از اصالت داشتن جامعه، یکی از مبادی فسلفه نظری تاریخ قلمداد شده است. مسأله این است: آیا فرد اصالت دارد یا جامعه یا دیدگاه سومی در کار است که به گونه‌ای برای هر دو اصالتی را قائل است. این بحث میان متفکران مسلمان نسبتا جدید است و شاید اول بار علامه طباطبایی بدان توجه کرده؛ سپس شهید مطهری و استاد مصباح یزدی در این باب به تأملاتی پرداخته‌اند. شهید مطهری از دیدگاه اصالت هر دو دفاع می‌کند (البته با تبیین خاصی که از این مسأله می‌دهد) و استاد مصباح یزدی انتقادهایی بر این رای وارد، و اصالت جامعه را کاملا نفی می‌کند. در این مقاله، بیان دیدگاه این دو متفکر و داوری بین ایشان مد نظر بوده و با توجه به اصرار دو طرف بر استناد سخن خود به قرآن، تاملی نیز در برخی آیات قرآن کریم ارائه شده است. روال بحث این‌گونه بوده که پس از توضیح مختصری از سه دیدگاه اصالت فرد، اصالت جامعه و اصالت هر دو، به مبادی تصوری بحث (مفهوم اصالت، مفهوم ترکیب جامعه) پرداخته شده؛ سپس با توضیح وجوه شباهت و افتراق این دو دیدگاه به بررسی ادله فلسفی و قرآنی طرفین و داوری بین آن‌ها اقدام شده است.

۱۳عنوان فارسی: تحلیل و بررسی قاعده «الحق ماهیته انیته» (عنوان عربی: تحلیل و بحث قاعدة «الحق ماهیته انیته»)
اطلاعات انتشار: فصلنامه انديشه نوين ديني، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۲۸، سال
تعداد صفحات: ۱۸
چکیده فارسی:از مسائل مهم در کلام، فلسفه و عرفان نظری، ماهیت نداشتن خدای متعال است. این مساله بر مبانی عمیق عقلی استوار است و آثار دینی و اعتقادی فراوان و تاثیر ژرفی بر فهم بهتر برخی از آیات و روایات دارد.بیشتر مخالفان این مساله، متکلمان اند. علت اصلی مخالفت آنها عدم درک صحیح از مفهوم اشتراک معنویِ وجود می باشد. از آنجا که این قاعده فلسفی است، روش تحقیق آن تحلیلی منطقی خواهد بود. تامل در مبانی و ساختار منطقی و معنایی ادعاها و لوازم منطقی و معنایی آنها عمده ترین ابزار تحلیل است. چکیده عربی:من القضایا المهمة فی الکلام، والفلسفة والعرفان النظری، خلو الله عزوجل من الماهیة. و هذه القضیة مبنیة علی اسس عقلیة عمیقة، و لها تأثیرات دینیة و اعتقادیة کثیرة، و لها معطیات عمیقة فی فهم بعض الآیات والروایات بشکل أفضل.أکثر من یعارض هذه القضیة المتکلمون. و یعزی السبب الأساسی لمعارضتهم لها إلی عدم ادراکهم الصحیح لمفهوم الاشتراک المعنوی للوجود. و بما ان هذه القاعدة فلسفیة، فلابد ان یکون اسلوب التحقیق فیها تحلیلیا و منطقیا. ان التأمل فی المبانی والترکیب المنطقی والمعنائی للادعاءات و لوازمها المنطقیة والمعنائیة هی أهم أدوات التحلیل.

۱۴بررسی چرایی تعمیم آموزه های عرفانی، موانع و پیامدها
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي)، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۲۵
کمال انسان با معرفت او عجین است و قلمرو عرفان، ساحت متعالی معرفت است که نه تنها گنجایی حضور همگانی ابناء بشر را دارد، که خود، لزوم این عمومیت را مکشوف می سازد. بی اعتنایی به این حقیقت و بی مهری به اندیشه نیاز انسان به عرفان، ریشه در ناآشنایی یا کم آشنایی با آن دارد و عدم موفقیت در معرفی صحیح و عام عرفان اصیل، به طور عمده، برخاسته از بیگانه انگاری زبان ها و نمادهای خارج از فرهنگ اجتماعی و دینی هر گروه از مردم، از سوی صاحب نظران این عرصه است که در جای جای جهان، رسالت معرفی عرفان را به عهده دارند؛ اما در عمل، به آن محدودیت می بخشند. در حالی که توجه همه جانبه به قالب های متنوع عرضه عرفان نظری و عوامل برانگیزاننده احوال عرفانی، مقدمات تجربه عرفان عملی را فراهم می کند و نگاه انسان به هستی را ارتقا می بخشد، همه این ابزارها و امکانات، در افتراقی کاذب فرو گذاشته می شوند و بشر، به دنبال عطش فطری حقیقت جویی و تمنای اضمحلال آلام دنیوی در آرام معنوی، یا راه های فریبنده را تجربه می کند و یا در کثرت پروری آرا و عقاید، همواره از وحدت بیرونی و درونی فاصله می گیرد. این پژوهش، بهانه ای برای جلب توجه صاحبان اندیشه به همه موضوعات ذکر شده است.

۱۵نگاهی به موضوع عربیت قرآن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مرداد و شهریور- شماره ۵۸، سال
تعداد صفحات: ۱۸
قرآن از برجسته‌ترین کتابهای آسمانی است که در وصف آن گفته‌ها و نوشته‌های‌ بسیاری بیان شده است.یکی از موضوعاتی که در قرآن مجید به آن تصریح شده است،عربیت‌ قرآن است. عربیت قرآن به معنی عربی بودن قرآن نیست،بلکه به معنی وضوع و روشنی است؛به‌ دلیل اینکه هم مفهوم کلمه عربی و اشتقاقات آن به معنی وضوح و بیان است و هم قرآن و احادیث بر آسان بودن قرآن تأکید دارند؛علاوه بر این،نزول کتابهای آسمانی به زبان قوم‌ پیامبران علیهم السلام و مأموریت آنان برای تبیین و توضیح آنها و وجود کلمات غیر عربی در قرآن از دلایل دیگر این موضوع می‌باشد. زبان عربی دارای برجستگیهای زیادی می‌باشد که باعث شده است این زبان در بین سایر زبانها جایگاه ممتازتری را به خود اختصاص دهد.این جایگاه با نزول قرآن به زبان عربی به‌ نقطه اوج خود رسید و موجب شد توجه اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان جهان به آن جلب‌ شود و زمینه‌های رشد و تکامل آن را بیش از پیش فراهم سازد.

۱۶ارزشو اصالت در حفظ منظر فرهنگی گنبدهای تاریخی
اطلاعات انتشار: نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی با محور گنبدها، سال
تعداد صفحات: ۸
اهمیت بناهای تاریخی شهر به عنوان نماد هویت و اصالت شهر و نیز به عنوان میراث با ارزش فرهنگی، که ردپای فرهنگ و اندیشه معماران و مردمان در طول زمان است بر کسی پوشیده نیست. بناهای تاریخی شهرهاعلیرغم ارزش و اهمیت فراوان آنها و اعتبار و منزلتی که به شهرها میبخشند، متأسفانه موجودیت آنها توسط عوامل گوناگون تهدید می شود در معرض انواع اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی و محیطی می باشند و لذا در بسیاری موارد روند استهلاک و تخریب را طی می کنند. این بناها در بر گیرنده ارزشهای معماری و شهرسازی و هویت ملی، نمایانگر خاطرات قومی و آثاری متعلق به تمامی نسلهای حاضر و آینده کشور است که در عین حال جایگزین ناپذیر نیز می باشند. در اقدام حفاظت و نگهداری از این ارزشها، گام نخستتشخیص یک بنای تاریخی از بنای غیرتاریخی است. توجه به اصالت و شناخت عوامل ارزشمندی بنا، حفاظت و توسعه هماهنگ را به دنبال دارد..برایاحترام و ارزش گذاری و حفظ هویت آن بناهای کهن می بایست ساختمان جدید مطابق معیارهایی که به مفاهیم و کیفیت معماری بنای قدیمی توجه دارد، ساخته شود. ضرورت ارائه خط مشی هایی پیرامون حفظ ساختار و شخصیت تاریخی بنا و توجه به الگوهای فرمی و کالبدی بنا در جهت محافظت و نوسازی آن بیشاز پیشدیده میشود. در این بررسی فرهنگسرای ملل به عنوان نمونه مورد تحقیق در نظر گرفته شده است. بنایی با قدمتی حدود یک قرن که در حال حاضر به فرهنگسرا تغییر کاربری داده است. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی برای یافتن اصول و خط مشی های حفاظت و توسعه بناهای تاریخی بهره گیری شده است.

۱۷Concordancing and its pedagogical Implications
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۷۸، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف مقاله‌ی حاضر معرفی بسامدنگاری( concordancing )به‌عنوان یک فناوری بدیع آموزشی است که متخصصان زبان از طریق‌ آن به بعضی از اهداف خود در مطالعات زبانی و آموزش زبان نائل خواهند شد.تیم جانز(1991)در تعریف ساده‌ی بسامدنگاری آن را جست‌وجوی هم‌نشینی‌های لغات می‌داند.این جست‌وجو برای یافتن یک کلمه‌ی خاص و یا یک ساختار نحوی در متن یا گنجینه‌ای از متون انجام می‌پذیرد.هدف از این جست‌وجو،تحقیق در معانی متفاوت،بافت‌های متنی نحوی یک کلمه‌ی خاص است و بررسی«هم‌آیی» یا«هم‌نشین»های لغت را نیز شامل می‌شود. نرم‌افزار بسامدنگاری که در ابتدا به‌عنوان ابزاری برای کمک در جست‌وجوی گنجینه‌های زبانی تهیه گردید وسیله‌ای است که امکان تهیه‌ مواد آموزشی تحقیق–محور را به وجود آورد.از این ابزار می‌توان برای بسامدنگاری متون بی‌شماری که در رایانه ذخیره شده است استفاده کرد. کارکرد عمده‌ی این ابزار استخراج فهرست‌هایی است که لغت یا لغات موردنظر در آن‌ها به کار رفته است.کاربرد این فهرست‌ها اساس‌ یادگیری داده–محور به تعریف تیم جانز(1991)است مقاله‌ی حاضر به همین موضوع می‌پردازد. یکی از دستاوردهای بسامدنگاری فراهم کردن مجموعه‌ای از متون مستخرج از زبان گفتاری و نوشتاری برای استفاده‌ی تهیه‌کنندگان‌ فرهنگ‌های لغت است.این مجموعه متون را می‌توان در زمره‌ی مطمئن‌ترین منابعی دانست که فرهنگ‌نویسان از آن در جمه‌آوری لغات برای‌ تهیه‌ی فرهنگ لغت استفاده می‌کنند.در این مقاله به بعضی از موارد استفاده‌ی این دستاورد پرداخته شده است. تا جایی که به آموزش و یادگیری زبان مربوط می‌شود،بسامدنگاری روشی است جدید در یادگیری زبان به کمک رایانه که بسیاری از مشکلات موجود را برطرف می‌کند به خصوص مشکلاتی را که در زمینه‌ی کاوش در زبان معیار وجود دارد.در این مقاله چند مثال از تمرین‌هایی‌ که از طریق آن زبان‌آموزان اطلاعات فراوانی در مورد یک لغت خاص در زبان مورد فراگیری به دست می‌آورند داده شده است.برخی اطلاعات‌ حاصل از این کاوش عبارت است از:معانی لغات،الگوهای نحویی که لغت در آنها ظاهر می‌شود و همچنین هم‌آیی‌های لغت.

۱۸نقدی بر نظریه اصالت وجود و عینیت ماهیت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: انديشه ديني، زمستان, دوره  - , شماره  ۳۷، سال
تعداد صفحات: ۲۴
«اصالت وجود» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین ابتکارات صدرالمتالهین است که بسیاری از مباحث فلسفی تحت تاثیر آن رنگ دیگری به خود گرفته است.با همه وضوح این مساله در نزد ارباب حکمت متعالیه، گاه تقریرهایی نامشهور از اصالت وجود ارایه می شود. آن چه این تفاسیر در باب «ماهیت» می گویند، طیفی است از «سراب محض» بودن تا «عینیت».بر اساس تقریر نامشهور از اصالت وجود، هم چنان که وجود اصالت و تحقق دارد، ماهیت نیز عینیت دارد، ولی ماهیت به نفس وجود، عینیت پیدا کرده و به یک مصداق واحد موجودند. قایل این قول معتقد است که این تفسیر، مراد و مرضی صدرالمتالهین است.در این مقاله بر آنیم تا با بیان تفصیلی محل نزاع، مراد صدرالمتالهین را روشن کرده و ادله و براهین مختلف تقریر مشهور را نقد و بررسی کنیم.

۱۹ارتباط وجوشناسی و زیبایی شناسی در فلسفه ملاصدرا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي فلسفي - كلامي، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۲۰از خودبیگانگی، موقعیتهای مرزی و مرگ در مثنوی معنوی
اطلاعات انتشار: فلسفه و كلام اسلامي (مقالات بررسي ها)، پاييز و زمستان, دوره  ۴۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در مثنوی معنوی، از خودباختگی انسان زمانی آغاز می گردد که خودآگاهی وی رو به افول نهد؛ زیرا در این اثر انسان به آگاهی تعریف می شود. تصور انسان از خویشتن (خودپنداره) منشا ادراک او از جهان پیرامون، ارزش ها، و رفتار اوست؛ درنتیجه آن گاه که خودپنداره واقعی و مطابق با خویشتن نباشد، ارزش ها، ادراکات، و دلبستگی های او نیز واقعی و اصیل نخواهد بود. رفتارهای بیمارگونه ای چون عجب و خودبینی، شهرت طلبی، و آرزوپردازی های دور و دراز نتیجه یک خودپنداره نادرست اند. به نظر مولانا در این سقوط و مسخ شدگی انسان، یک موقعیت تشویش می تواند لایه های درونی او را بر وی بگشاید و او را متوجه خود واقعی اش گرداند. موقعیتی که مرگ و زندگی در تقابل قرار گیرند و انسان به این تقابل آگاهی یابد. افزون بر این موقعیت ها، مرگ اندیشی یا مواجهه ذهنی با مرگ خویشتن نیز می تواند با ایجاد چنین تشویشی انسان را متوجه خود واقعی و ارزش های اصیل گرداند.

۲۱نقد و بررسی مفهوم وجود، نور، و ماهیت در حکمت اشراق از دیدگاه صدرالمتالهین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خ‍ردن‍ام‍ه‌ ص‍درا، سال
تعداد صفحات: ۲۹

۲۲بررسی برهان های صدرالمتالهین در باب اصالت وجود
اطلاعات انتشار: فلسفه و كلام اسلامي (مقالات بررسي ها)، پاييز و زمستان, دوره  ۴۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
با مطالعه در تمام آثار ملاصدرا چهارده برهان برای اثبات اصالت وجود به دست می آید که این نوشتار آن ها را مورد بررسی قرار داده و بدین نتیجه رسیده است که صدرالمتالهین برای اثبات اصالت وجود به مثابه محور هستی شناسی حکمت متعالیه دو رهیافت کلی را به کار گرفته است:1. اثبات اصالت وجود از راه سلب ویژگی های امر اصیل از ماهیت،2. ابطال اصالت ماهیت از طریق لوازم محال.و در پایان، معلوم می شود که رهیافت نخست و برهان هایی که بر آن مبتنی است وافی به مقصود و قوی تر از رهیافت دیگر و استدلالهای ناشی از آن است.

۲۳اصالت فرد یا جامعه؟ (چالش فلاسفه)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خرداد- شماره ۱۲۶، سال
تعداد صفحات: ۱۸
دانشمندان علوم اجتماعی از دیرباز، مباحثی مربوط به گرایش‌های اجتماعی انسان را مطالعه و بررسی کرده‌اند و با تعمیق و تدقیق در آنها توانسته‌اند جامعه‌شناسی را علم مستقلی قرار دهند و جایگاه آن را به مرتبه‌ای ارتقا بخشند که می‌توان ادعا نمود امروزه بدون آگاهی و مطالعه آن، داشتن جامعه مترقی و متمدن امری دشوار می‌نماید. مباحث این علم تا آنجا که مربوط به حیطه آن است و میان متفکران و جامعه‌شناسان مورد بحث قرار گرفته، تقریبا روشن و شفاف است، اما آنجا که موضوع به مبانی فلسفی و عقلی ارتباط پیدا می‌کند و صبغه عقلی محض به خود می‌گیرد با مشکل مواجه بوده و محل برخی نزاع‌هاست. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده در اصل، دیدگاه فلسفه در یکی از مباحث جامعه‌شناسی در خصوص اصالت فرد، جامعه و یا هر دو است. در این بحث، برخی از فلاسفه بر اصالت جامعه تأکید دارند و برخی نیز با ارائه برخی دلایل، تلاش دارند تا عقیده خود را به اثبات رسانند.

۲۴شرایط اثر قابل حمایت در نظام مالکیت های ادبی و هنری (کپی رایت)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۴۵، سال
تعداد صفحات: ۵۶
شرایط اثر قابل حمایت یکی از مسائل مطرح در نظام مالکیت‌های‌ ادبی و هنری است.در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران،آثاری‌ به نحو تمثیل شمرده شده و مستحق برخورداری از حمایت‌های قانونی‌ اعلام گردیده است؛اما در خصوص شرایط قابل حمایت شدن آنها حکم‌ مشخصی ذکر نشده است؛این در حالی است که شرایط برخورداری آثار ادبی و هنری از حمایت‌های قانونی،نقش زیادی در قبض و بسط قلمرو مالکیت‌های ادبی و هنری در هر کشور دارد.به همین دلیل،نظریه‌پردازان و مفسران حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری قواعدی را از منابع و مبانی‌ فلسفی حقوق مذکور استنباط کرده و برای شناسایی آثار قابل حمایت از آثار غیر قابل حمایت به کار برده‌اند. هدف مقاله حاضر آن است که با روش عمدتا توصیفی و با نگاه‌ تطبیقی،قواعد مذکور را با توجه به خاستگاه فکری آنها شناسایی کرده و با توجه به آثارشان مورد مطالعه قرار دهد.بر این اساس،اصالت اثر،بیان‌ اثر در صورت مادی و ثبت به عنوان شرایط اثر قابل حمایت مطالعه و بررسی شده است.

۲۵بررسی اثرات متقابل معماری و گردشگری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۳
گردشگری پدیده ای است که با انسان و انگیزه ها، خواسته ها، نیازها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد. می توان گفت محرک اصلی گردشگری، اختلاف فرهنگ هاست. فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می تواند ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد گردشگری را توضیح دهد. گردشگر و میزبان دارای فرهنگ و الگوهای اجتماعی متفاوتی هستند و در زمان گردش با هم تعاملاتی دارند که نمود آن را در بخشهای مختلف از جمله معماری می توان مشاهده کرد. در سالهای اخیر، موفقیت برخی آثار معماری در جذب گردشگران به شهرهای بعضا غیرمطرح و ناشناخته، موجب توجه جهانی به نقش معماری در رونق و توسعه گردشگری شده است، به طوری که مدیران و شهرداران سراسر جهان در تلاش هستند تا با به خدمت گرفتن معماران مطرح و مشهور عصر حاضر، جهت طراحی آثار معماری گیرا و تماشایی، نقشه فرهنگی کره خاکی را تغییر دهند. در مقاله حاضر با استناد به مطالعات مختلف با روشی شناختی تحلیلی به بررسی اثرات فرهنگ و معماری محیط بر گردشگری می پردازیم تا ضمن شناخت ابعاد گردشگری اثرات و ارتباطات متقابل آن را بر فرهنگ و معماری نشان دهیم. نتایج مطالعات نشان می دهد میل و رغبت عمومی در سطح جهان برای ایجاد ارتباط میان معماری و گردشگری به سرعت در حال افزایش است که در پی آن با ایجاد تغییرات فرهنگی و ذائقه بومی، هم باعث رواج و تقویت عناصر معماری مثبت شده و هم ناهنجاریهایی را در این مقوله ایجاد کرده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۰ نتیجه