۱بررسی ظرفیت باربری شمعهای کوبیده شده بر بستر خلیج فارس
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
استفاده از روشهای مختلف تئوری(آئین نامه ای و تجربه ای) برای تعیین ظرفیت باربری محوری شمع، گستره وسیعی از روابط دست بالا تا محافظه کارانه را در بر می گیرد. از طرفی اندازه گیری های حین کوبش می تواند معیاری برای تعیین حوزه اعتبار این روشها در خاکهای مختلف به دست دهد. اهمیت خلیج فارس و توسعه صنایع فراساحل در آن ضرورت انجام مطالعات در این منطقه را دو جندان می سازد بر این اساس برخی روشهای تجربی منطبق بر شرایط خلیج فارس توصیه شده اند.

۲مشخصه های اقیانوس شناسی منطقه عسلویه بر اساس اندازه گیری های بلندمدت میدانی
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
از دیر باز درک شرایط حاکم بر دریا و دستیابی به چگونگی تغییرات پارامترهایی همچون موج، جریانهای دریایی، جزرومد، جابجایی و حمل رسوبات و دیگر پارامترها و پی شبینی روند آنها مورد علاقه بوده است. اطلاع کافی از این شرایط موجب برنام هریزی بهینه و ساخت صحیح هر گونه مستحدثات ساحلی و دور از ساحل مورد نیاز م یگردد. جهت دستیابی به این مهم دو روش عمده وجود دارد ۱ مدلهای عددی ۲ انداز هگیریهای میدانی؛ مدلهای عددی بر پایه معادلات ریاضی میباشند که ساده ساز یهای زیادی برای حل آنها صورت گرفته است و برای توسعه آنها در یک منطقه می بایست اندازه گیریهای محلی نیز هرچند اندک انجام گردد. روش دیگری که ذکر گردید و چند سالی است که در داخل کشور مورد توجه قرار گرفته است اندازه گیری بلند مدت میدانی می باشد. در این روش هرچه انداز هگیریها بلند مدت تر باشد پارامترهای برداشت شده از اعتبار بیشتری برای تحلیل برخوردار میباشد. در این مقاله به برخی نتایج مشخصه های دریایی برداشت شده در طول چند پروژه اندازه گیری دریایی در منطقه عسلویه اشاره خواهد شد.

۳مقایسه شبه مقطع حاصل از تصحیح موقعیت و شبه مقطع و مدل بدست آمده توسط نرم افزار RES2DINV برای آرایه دوقطبی–دوقطبی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۵
از گذشته رسم براین است که در آر ایه دوقطبی– دوقطبی مکانی که به آن داده ها را نسبت می دهند از تقاطع خطوط 45 درجه ای به دست می آید که از وسط AB الکترود جریان و MN و الکترود پتانسیل رسم م یشود و اگر منطقه تحت تأثیر توپوگرافی باشد فقط به صورت ه ندسی و جبری موقعیت این مکانها عوض می شود [ ١]. در این بررسی با کمک حفاری صورت گرفته بر روی پروفیلی در یک منطقه شیبدار و مقایسه شبه مقطع حاصل از تصحیح موقعیت و شبه مقطع و مدل به دست آمده توسط نرم افزار RES2DINV نشان می دهیم ، رویه ای که برای تر سیم شبه مقطع از تقاطع خطوط ٤٥ درجه به دست یآید دیگر اعتبار ندارد و فقط یک جنبه آموزشی برای آرایه دوقطبی –دوقطبی دارد.

۴طراحی سیستم جت آب جهت رانش شناور
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
انتخاب سیستم رانش مناسب از اولویت های مهم پروسه طراحی شناور می باشد. سالها پیش این تفکر که می توان با استفاده از پمپ و ایجاد مومنتم تولید نیروی رانش کرد باعث شد اولین سیستم جت آب ساخته شود . با ورود پمپهای با تکنولوژی بالاتر و راندمان بهتر این سیستم توانست به عنوان رقیب جدی محدوده های خاص برای سایر سیستم ها مطرح شود. مزایای فراوان از قبیل قابلیت مانور بالا، عدم وجود ملحقات، احتمال کم کاویتاسیون و سایر موارد باعث شده است این سیسسم بیشتر در شناورهای نظامی و تندرو کاربرد داشته باشد. در این مطالعه با معرفی این سیستم و بر شمردن مزایا ومعایب آن به بررسی پارامتریک مشخصه های موثر خواهیم پرداخت. روشهای محاسبه نیروی رانش شناور بررسی شده و اعتبار هر کدام از آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. با در نظر گرفتن ضرائب جدید می توان مشخصات بهینه را بدست آورد. این ضرایب و چگونگی استفاده ازآنها نیز آمده است. درنهایت سیکل طراحی یک سیستم جت آب ارائه شده است. این سیکل بیانگر مراحل کار و توالی آنها است. با پیمودن مراحل ذکر شده می توان اقدام به طراحی سیستم جت آب نمود.

۵نقش ارزیابی شدت تروما در کاهش مرگ و میر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، سال
تعداد صفحات: ۵
تروما بعنوان سومین علت مرگ و میر برای تمامی سنین و شایعترین عامل مرگ و میر در افراد 44–1 ساله می باشد و همچنین به لحاظ پیامدهای مختلف از جمله نقص عضو، ناتواناییهای مختلف جسمی، اختلالات روانی، اقتصادی، اجتماعی و طبی، همواره بایستی مورد توجه قرار بگیرد. لذا از آنجایی که یک مشکل عمده در تدارک مراقبت موثر از قربانیان تروما، عدم تعیین دقیق شدت آسیبهای وارده می باشد، شناسایی شدت آسیب درمرحله قبل از بیمارستان در محل حادثه و یا در بیمارستان، در شروع اقدامات اولیه درمانی انجام می شود که می تواند تعیین کننده بوده و همچنین باعث پوشیدگی طیف آسیب شده و خطر مرگ را برای آسیب دیده ایجاد نمایند و یا اینکه منجر به توقف طولانی در بیمارستان و نوانایی بعدی را به وجود آورند. بررسیها ومطالعات انجام شده نشان می دهد که در خصوص ارتباط نقش ارزیابی شدت تروما در کاهش مرگ و میر می تواند از طریق ذیل موثر باشد:
1– برای تعیین مراحل خاصی که در آنها خطر عمده برای بیمار محرز است و تعیین سطح مراقبتی لازم می توان از جدول ضرایب وخامت استفاده نمود که دارای ویژگی های از جمله ارتباط با نتایج محتاطانه، ظاهر معتبر، اعتبار مدلل و هماهنگی ریاضی وار و عملی باشد.
2– از آنجایی که بعد از وارد شدن آسیب، بدن با تغییر در فیزیولوژی طبیعی پاسخ می دهد، هنگام بررسی این بیماران علائم حیاتی مثل نبض، فشار خون، سطح هوشیاری باید به طور مرتب و مکرر مورد ارزیابی قرار گیرند، زیرا اولین تغییر در فیزیولوژی طبیعی، ناشن دهنده تحت تاثیر قرار گرفتن علائم حیاتی است.
3– برقراری ارتباط بین علائم زیستی و عاقبت بیماری ایجاد نموداری را جهت تعیین شدت اسیب فراهم می سازد.
4– طبقه بندی ضریب وخامت فیزیولوژیک و اناتومیک برای تعیین آستانه وخامت و اینکه بیمار به چه نوع مراقبتی نیاز دارد، سودمند می باشد. کاربرد چنین ضرایب جهت بازگویی اختصاصات دینامیک و استاتیک وخامت، به مقدار قابل توجهی باعث کاهش مرگ و میر و بیماریزایی حاصل از تروما خواهد شد.

۶تحقیق، رفع نیاز یا رفع تکلیف
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۵
تحقیق، زیر بنای یک جامعه است. بنابراین باید تمامی عوامل و قابلیت های موجود در جهت انجام این فرایند آماده شود. عوامل این پیشرفت – که محققین هستند – لازم است که دارای دو خصوصیت باشند: اول، آشنا بودن به نیازها و دوم، در اختیار داشتن امکانات کافی برای رفع نیازها.
برای انتخاب زمان و مکان مناسب برای شروع تحقیق، محقق نیاز به یک سری امکانات مقدماتی و از جمله، امکان فرصت مطالعاتی و تبادل نظر با سایر محققین دارد. پس از طی موفق این مراحل، محقق با تکیه بر تخصص خویش و تجربیات سایر محققان، آماده انجام تحقیق است. در این مرحله و برای انجام صحیح و پیمودن مسیر واقعی تحقیق، محقق احتیاج به فضایی آرام و کافی، تجهیزات لازم و بودجه مناسب تحت یک مدیریت آگاه و با تجربه دارد. چنانچه عوامل بالا برای محقق مهیا نبوده و یا ناکافی و نامناسب باشد، مسیر تحقیق به بیراهه خواهد افتاد و محقق بر حسب وظیفه و تکلیف محوله، پایان تحقیق تحقیق را اعلا م می دارد. درنتیجه، یافته های این نوع تحقیقات اعتبار لازم را ندارد و در صورت اجرا، نتایج حاصل از آنها چیزی جز هدر دادن اعتبارات تخصیص یافته در بر نخواهد داشت.

۷شبیه سازی موجبر خمیده ∘ 60 بلور فوتونیک بهینه، با استفاده از روش FDTD تعمیم یافته
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله، روش دوبعدی تفاضل متناهی بازه زمانی ) ) 2D–FDTD با استفاده از گذردهی مؤثر روی مرزهای دیالکتریک ارائه می گردد . برای بررسی اعتبار این روش، از موجبر خمیده 60◦ بلور فوتونیک بهینه استفاده شده است . میزان عبور به دست آمده، بخوبی در توافق با روش های شبیه سازی دوبعدی دیگر نظیر روش دوبعدی المان مرزی 2D–FEM و روش دوبعدی چندقطبی چندتایی 2D–MMP می باشد .

۸محاسبه مقاومت گرمایی ابزارهای AlGaN–GaN
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385، سال
تعداد صفحات: ۴
اعتبار و توانایی ابزارهای گالیم نیترید اساساً به عملکرد گرمای کانال بستگی دارد . کارآیی یک ابزار اساساً بوسیله خودگرمایی تحت تاثیر قـرار می گیرد . عموماً رفتار گرمایی به وسیله معادله لاپلاس سه بعدی تعیین می شود . فقط تعداد کمی می توانند بطور تحلیلی حل شوند . بنابراین اغلـب راه حل ها و شبیه سازی های دقیق عددی دنبال می شود . بررسی های ما درباره محاسبه مقاومـت گرمـایی،تو افق بـسیار خـوبی را بـین مـدل مـا و شبیه سازیهای عددی به ازای متغیر های مختلف اعم از پارامتر های گیت و ضخامت بستر نشان داده است

۹مقایسه رو شهای رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد سرعت موج برشی از روی داد ههای پتروفیزیکی
اطلاعات انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
توصیف مخزن جهت توسعه مخازن نفت و گاز امروزه امری لازم و ضروری است. سرعت امواج برشی به همراه امواج فشارشی م یتواند داد ههای ارزشمندی برای مطالعه مخزن فراهم کنند. این رو شها که به طور خلاصه مطالعات پترواکوستیکی مخزن نامیده میشوند نقش مهمی در توصیف مخزن مانند تعیین سن گشناسی، نوع سیال و مطالعه ژئوفیزیکی آن دارد.
هدف اصلی این مقاله تخمین سرعت موج برشی با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و نیز تکنیک شبک ههای عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آنها م یباشد. شبک ههای عصبی قادر به ساخت مدلی هستند که بتوانند سرعت موج برشی(Vs) را محاسبه نماید و این در مقایسه با رگرسیون چندگانه به رگرسیون دینامیک معروف است. در این مطالعه جهت تخمین سرعت موج برشی از چاهی از میدان مورد مطالعه استفاده شد که هم دارای داد ههای نمودارهای چاه پیمایی و هم دارای داد ههای سرعت موج برشی از سوند دایپلDSI بود. داد ههای پتروفیزیکی این چاه پس از پردازش و انتخاب داد ههای مناسب به سه مجموعه آموزشی، اعتبار سنجی و آزمایشی تقسیم شدند و به عنوان ورودی در شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین، برای تخمین سرعت موج برشی(Vs) با استفاده از رگرسیون چندگانه، از همان تعداد اطلاعاتی که برای سه مجموعه آموزشی، اعتبار سنجی و آزمون شبکه عصبی در نظر گرفته شده بود به عنوان ورود یهای رگرسیون استفاده شد.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که شبکه عصبی در تخمین سرعت موج برشی موفق بوده است. اما روش رگرسیون چندگانه نیز نتایج مطلوبی را ارائه م یدهد.

۱۰استخراج معادلات نیروهای مکانیکی و انحنای سیم در فضای سه بعدی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
روابط و فرمولهای متداول برای محاسبه نیروهای مکانیکی و انحنای سیم، به صورت دو بعدی و در صفحه سسیم بیان می شوند . لذا مختصات هر نقطه و نیروی کشش در نقاط مزبور نیز بر حسب دو مؤلفه قابل نمایش خواهند بود . فرمولها و روابط مورد استفاده فقط در صورتی که مؤلفه های مذکور دارای جهت مشخص و تعریف شده ای باشند اعتبار خواهند داشت . هنگامی که دو تکیه گاه سیم در یک ارتفاع قرار دارند و یا در شرایط جوی آرام محورهای مختصات ( جهات مؤلفه ها ) به گونه ای در صفحه سیم قرار دارند که یکی از محورها به موازات افق می باشد . در این حال محاسبه مؤلفه های سه گانه نیروهای وارده به برج و یاکنترل فواصل مجاز سیم از نقاط و یا اجسام مجاور به سهولت انجام پذیر خواهد بود . اما در نقاط کوهستانی و یا اتصال برجهای انتهایی به گنتری و هنگام وزش باد انخاب جهات محورها به نحو فوق الذکر نخواهد بودو لذا در این حالت محسبات فوق الذکر و مشخص نمودن مختصات نقاط مختلف سیم از دیدگاه یک ناظر مستقر بر روی زمین مشکل خواهد گردید . و در صورتی که برای سهولت محاسبات یکی از محورهای مختصات بر روی صفحه سیم را افقی فرض کنیم نتایج بدست آمده دارای خطا بوده و هر چه اختلاف ارتفاع و یا سرعت وزش باد قابل ملاحظه تر باشد خطاهای مزبور چشمگیرتر خواهد بود .
در این مقاله معادله انحنای سیم و فرمولهای محاسبه نیروهای مکانیکی در یک دستگاه سه بعدی استخراج و قابلیتهای آن در رفع مشکلات فوق ذکر بیان می گردد .

۱۱مقایسه روش های رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد سرعت موج برشی از روی داده های پتروفیزیکی
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۸
توصیف مخزن جهت توسعه مخازن نفت و گاز امروزه امری لازم و ضروری است. سرعت اموج برشی به همراه امواج فشارشی می تواند داده های ارزشمندی برای مطالعه مخزن فراهم کنند. این روش ها که به طور خلاصه مطالعات پتراکوستیکی مخزن نامیده می شوند نقش مهمی در توصیف مخزن مانند تعیین سنگ شناسی، نوع سیال و مطالعه ژئوفیزیکی آن دارد. هدف اصلی این مقاله تخمین سرعت موج برشی با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و نیز تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آنها می باشد. شبکه های عصبی قادر به ساخت مدلی هستند که بتوانند Vs را محاسبه نماید و این در مقایسه با رگرسیون چندگانه به رگرسیون دینامیک مروف است. در این مطالعه جهت تخمین سرعت موج برشی از چاهی از میدان مورد مطالعه استفاده شد که هم دارای داده های نمودارهای چاه پیمانی و هم دارای داده های سرعت موج برشی از سوند دایپل DSSI بود. داده های پتروفیزیکی این چاه پس از پردازش و انتخاب داده های مناسب به سه مجموعه آموزشی، اعتبار سنجی و آزمایشی تقسیم شدند و به عنوان ورودی در شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین برای تخمین سرعت موج برشی (Vs) با استفاده از رگرسیون چندگانه، از همان تعداد اطلاعاتی که برای سه مجموعه آموزشی اعتبار سنجی و آزمون شبک عصبی در نظر گرفته شده بود و عنوان ورودی های رگرسیون استفاده شد.

۱۲ارائه یک مسیر یابی جدید مبتنی بر اعتماد در شبکه Ad Hoc بر روی پروتکل DSR
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
شبکه Ad Hoc شبکه ای است که در آن تمامی گره ها متحرک بوده و به صورت پویا با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. در این شبکه ها هیچ گونه مدیریت متمرکزی وجود ندارد، تمامی گره ها به عنوان مسیریاب عمل می کنند و در کشف و نگهداری مسیرها همکاری دستیابی به مکانیزم هایی جهت پیاده سازی امنیت در شبکه های Ad Hoc یکی از مسائل اصلی این شبکه ها می باشد. در این مقاله تاثیر استفاده از اعتبار در پروتکل DSR جهت دستیابی به مسیر یابی امن مورد بررسی قرار گرفته است . این روش که TB–DSR نام دارد با ایمن سازی شبکه از حملاتی که در انها گره های مخرب شروع به دور ریختن بسته ها می کنند، جلوگیری می کند. با پیاده سازی این مکانیزم در پروتکل DSR گره های مخرب شناسایی شده و در فوروارد کردن داد ه ها شرکت داده نمی شوند و از این طریق توان عمیاتی شبکه افزایش می یابد.

۱۳چالش های فراروی روش های عملیات در حوزه بهره برداری شبکه های توزیع و راهکارهای بهبود آن
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۶
بخش توزیع نیروی برق به لحاظ گسترگی بسیار زیاد و فراگیری عام آن و به سبب ارتباط مستقیم و مستمر با مردم از ویژگی ها و مسائل فنی خاصی برخوردار است . افرادیکه در واحدهای توزیع اشتغال دارند بمنزله آیینه و معرف صنعت برق کشور هستند و درصوتیکه شایستگی و صلاحیت کافی برای پاسخگوئی به مردم را نداشته باشند تمامی فعالیت های صنعت برق را در ذهن مردم مخدوش و بی اعتبار می نماید. بخش توزیع به عنوان حلقه اصلی و ارتباط زنجیره صنعت برق با مردم و مشترکین بوده و شرکت های توزیع جایگاه ویژه ای را در ارائه خدمات به مردم و مشترکین دارا می باشند. این شرکت ها بدلیل تنوع در پارامترهای عملیاتی و تصمیم گیری که شامل عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک می باشد دارای ویژگی های خاص خود
می باشند

۱۴کاربرد سیستم های هوشمند برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۴
کاهش تلفات بوسیله تجدید آرامش در سیستم های توزیع بواسطه تغییر وضعیت کلیدهای تقسیم کننده صورت می گیرد. حل مسئله کاهش تلفات بوسیله تجدید آرایش، عبارت است از جستجوی کلیه آرایش های ممکن شبکه بطوری که ساختار شعاعی شبکه محفوظ بماند. این مقاله مسئله بکارگیری تکنیک های سیستم های هوشمند در کاهش تلفات و بحث تعیین قوانین لازم در روند استنتاج را ارائه می کند. علاوه بر این، در مسیر حل مسئله کاهش تلفات، همزمان، لحاظ کردن معیاری برای برقراری ارتباطی منطقی میان شرایطی که لازمه کاهش تلفات بوده و نیز شرایطی که بر آن اساس از حدود کاری تجاوز نشود(شاخص تعادل بار) را مطرح می کند که موجب افزایش اعتبار پاسخ نهایی می شود. به منظور حل شبکه توزیع در هر مرحله از تجدید آرایش، یک روش با سرعت و دقت مناسب برای محیط سیستم های هوشمند ارائه شده است. نهایتا سیستم مورد نظر بر روی شبکه استاندارد IEEE پیاده سازی و نتایج آن ارائه شده است.

۱۵ا طمینانسازی داده های غلظت گازهای SO2 , NO2 , O3 سامانه طیف نگارجذبی تفاضلی با داده های تحلیل گر گازی سیار
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
غلظت آلاینده های SO2 , NO2 , O3 منطقه خاصی از شیراز توسط سامانه DOAS اندازه گیری شده است، این مقاله ضمن گزارش داده ها، آنها را با سامانه استاندارد موسوم به تحلیل گر گازی سیار (MGA) اطمینان سازی می نماید . نتایج نشان میدهد که داده های DOAS به نحو قابل ملاحظه ای با تحلیل گر مزبور سازگاری داشته و توافق بسیار خوبی بین آنها وجود دارد . از آنجا که سامانه MGA یک سامانه با استاندارد جهانی EPA است ،بدین ترتیب داده های سامانه DOAS نیز از اطمینان (Reliability) و اعتبار برخوردار میباشد.

۱۶بهبود اعتماد در محیط های رایانش مشبک با مدیریت اعتماد دسترسی پذیری
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۵
سیستم های رایانش مشبک یک محیط توزیع شده جغرافیائی اند که منابع هر یک از موجودیت ها بین همدیگر به اشتراک گذاشته می شوند و تعریف نوع این اشتراک کاملاً در اختیار صاحبان موجودیتها بوده و هر موجودیت می تواند محدودیت هایی در استفاده از منابع خود به دیگر موجودیت ها اعمال کند. هدف از این چنین محیط هائی ایجاد تراکنش های مستقیم بین موجودیت ها و تشویق موجودیت ها به استفاده ی اشتراکی از منابع است، بدون اینکه موجودیت ها نگران کنترل منابع خود باشند و دیگر موجودیتها فقط به منابع تعریف شده دسترسی داشته باشند و خارج از حدود تعریف شده هیچ کاری در موجودیت سرویس دهنده انجام ندهند. برای رسیدن به این هدف باید مفهوم اعتماد و قابلیت اعتماد در سیستم های رایانش مشبک را مورد توجه قرار دهیم و مطمئن باشیم که با بهبود عامل اعتماد، استفاده از این نوع محیط های توزیع شده روز به روز متداول تر و فراگیرتر خواهد شد. در این مقاله، اعتماد در دو مرحله بررسی می شود: الف– شناسایی و شناخت هر یک از موجودیت ها و اختیارات آنها.ب– روش های کنترلی و مدیریت رفتار هر یک از موجودیت ها و ایجاد ساختار مبنی بر اعتماد برای رفتار آنها. مامدلی برای مدیریت اعتماد به رفتار با استفاده از زنجیر ارنفست ارائه می کنیم و در مورد اعتماد ، اعتبار و اعتماد رفتار بحث می کنیم و نشان می دهیم که با استفاده از زنجیر ارنفست اعتماد در سیستم های رایانش مشبک بهبود می یابد.

۱۷اعتبار قانون دارسی در تحلیل دئولوژی و نقشهای انگشتی برای سوسپانسیونها
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله کار رانش گل و لاپونایت توسط هوا در میان سلول های هل–شاو مسطتیلی را مورد بررسی قرار داده شد و با اندازه گیری مستقیم سرعت و گرادیان فشار اعتبار قانون دارسی را برای آن آزموده شد. مشخص شد که قانون دارسی نیوتون برای گل اعتبار دارد اما برای لاپونایت نیازمند اصلاح است. اندازه گیریهای رئولوژی لاپونایت نیز انجام شد که در این راستا پدیده واگرایی گرانروی در آهنگ های پایین و نیز پدیده پیری در لاپونایت مشاهده شد. همچنین مشاهده شد که لاپونایت یک سیال نانیوتونی دارای خاصیت نازک شدگی در برش می باشد نمای نازک شدگی در برش n=0\56 بدست آمد که بسیار نزدیک به توان بدست آمده توسط بن و همکاران (0\6) می باشد. همچنین در تحلیل کیفی نقش انگشتها دیدیم که الگوی حاکم بر نقش انگشتهای ایجاد شده در گل مانند سیالات نیوتونی شکاف نوک است در حالیکه نقشهای ایجاد شده در لاپونایت تمایل بیشتر به سوی شاخه شدن از پهلو دارند لذا این نقش ها از پیچیدگی بیشتری برخوردارند.

۱۸نقش آزمونهای استخدامی در فرایند انتخاب علمی داوطلبان برای تصدی مشاغل در سازمان ها (با تاکید بر مسئولیت مراکز کاریابی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از وظایف اساسی مدیران منابع انسانی سازمان های فعال در کشورمان، انتخاب مناسب ترین افراد برای تصدی مشاغلی است که بلامتصدی هستند. این نقش در سازمان های بالنده ، موفق و در حال رشد شناخته شده است و مدیران این سازمان ها می دانند از جمله عوامل انسانی موثر در اثر بخشی سازمان محل کارشان، انتخاب درست کارکنان مورد نیاز می باشد. ضمناً آنان می دانند که ؛ فرایند انتخاب علمی کارکنان پیچیده، تخصصی و لازمه دستیابی به بهره وری بهینه سازمانی است و بنابراین برای ادامه اثر بخش حیات سازمان، واجد اهمیت بسیار می باشد. به همین دلیل، مدیران این سازمان ها تلاش می کنند با مفاهیم، روش ها و فنون برنامه ریزی نیروی انسانی آشنا شوند. از طرف دیگر، چون با تعریف ، انواع و کاربردهای گوناگون آزمون های استخدامی ( درحد اطلاعات عمومی) آشنا هستند می دانند که تهیه و میزان کردن آزمونهای استخدامی فرایندی است تخصصی و بنابراین باید به وسیله متخصص روانشناسی کار انجام گیرد. اما مدیران بیشتر سازمان های گوناگون آموزشی، پژوهشی، خدماتی و صنعتی کشورمان از این آگاهی ها در حد اطلاعات عمومی نیز برخوردار نیستند و انتخاب افراد را برای تصدی پستهای گوناگون، با روش های غیر علمی و بر اساس تجربه یا خواست مدیریت عالی سازمان، انجام می دهند، از طرف دیگر، چون در رابطه با هدف های اساسی سازمان محل کار خود، فاقد نگرشی نظام مند، هدف مند و بومی هستند نقش انتخاب علمی کارکنان را در بهره وری منابع انسانی سازمان، نمی شناسند. نتیجه این نا آگاهی ها حضور سازمان هایی است که میزان بهره وری آن ها در مقایسه با سازمان های کارآمد بسیار کمتر است. در مقاله حاضر قصد داریم ابتدا نظریه چند عاملی بهره وری و مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری اثر بخش منابع انسانی(مناباماس) را معرفی کنیم و سپس نقش آزمونهای استخدامی را در فرایند انتخاب علمی کارکنان و هم چنین مسئولیت مراکز کاریابی را در این زمینه ها روشن سازیم.

۱۹کاربرد پذیری نظریه تصمیم‌گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار کار ایران ” بررسی موانع و ارائه راهکارها
اطلاعات انتشار: اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار، سال
تعداد صفحات: ۱۵
نظریه تصمیم‌گیری شغلی هالند، نظریه همخوانی شغل و شخصیت است که حدود 50 سال توسط هالند و دیگران بکار رفته و هم‌اکنون نیز در مدارس، دانشگاهها، بازارکار و دیگر محیط‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین سودمندی و اعتبار آن در کشورهای امریکایی، اروپایی، آسیایی، استرالیایی و افریقایی مورد تایید قرار گرفته است.در این مقاله سعی بر آن است تا از طریق پژوهشهای انجام شده در ایران، سودمندی و کاربردپذیری این نظریه مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهشها که از سال 1370 تاکنون در مدارس، دانشگاهها و بازار کار انجام پذیرفته است هریک به نوعی مؤید نظریه و کاربردپذیری آزمون شغلی – شخصیتی هالند می‌باشد که در سالهای اخیر توسط نگارندگان برای مدارس و مشاغل مختلف هنجاریابی شده بود.
در پایان ، موارد مثبت و منفی کاربردپذیری این نظریه و آزمون شغلی – شخصیتی در مدارس،دانشگاهها و بازار کار ایران اشاره می‌شود و به منظور سودمندی نظریه، راهکارهایی متناسب با فرهنگ ایرانی پیشنهاد می‌گردد.

۲۰جستجو برای یافتن ناهمسانگردی های محلی با استفاده از مدول فاصله ابرنواخترهای نوع Ia
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله اثر ناهمسانگردیهای محلی را در تخمین پارامترهای کیهان شناسی یا استفاده از داده های ابرواخترهای نوع Ia بررسی می کنیم. در انتقال به سرخ های بالا از داده های کاتالوگ طلایی و در انتقال به سرخ های پایین از 131 ابرنواختر محلی منتشر شده توسط گروه JRK استفاده شده است. بررسی ناهمسانگردی با ابرنواخترهای کاتالوگ طلایی نشان می دهد که در انتقال به سرخ های بالا انحراف از همسانگردی وجود ندارد و اصل کیهانی معتبر می باشد. اما 131 ابرنواختر محلی در چارچوب مرجع توانستند جهت ابرخوشه SC را آشکار کنند. و در چارچوب مرجع CMB دوقطبی CMBرا آشکار کردند. هدف مطالعه اثر ناهمسانگردی در تخمین پارامترهای کیهان شناسی، بررسی اعتبار اصل کیهانی و اندازه گیری انحراف از همسانگردی ناشی از حرکت گروه محلی و سرعت خاصه ابرنواخترها می باشد.


۲۱سرمایه گذاری و تامین منابع مالی در روش EPC و چالش های فرارویی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این مقاله سعی می گردد روشهای تامین مالی پروژه های EPC تشریح گردد و مشکلات ساختار روشهای تامین اعتبار مالی (فاینانس) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با ذکر چند نمونه پروژه انجام شده در شرکت مهندسی مشاور ساز آب پردازان عینیت آن به تفصیل ارائه گردد.

۲۲بررسی توانایی مدل CA مارکوف در پیش بینی نقشه پوشش اراضی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 88، سال
تعداد صفحات: ۹
لایه کاربری و پوشش اراضی از لایه های اطلاعاتی بسیار مهم، به ویژه در زمینه های منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه ریزی شهری محسوب می شود. روشهای متنوعی برای مدل سازی تغییرات پوشش و کاربری اراضی وجود دارد که از جمله آنها م یتوان به مدل CA مارکوف اشاره کرد . سیستم مارکوف، سیستمی است که می تواند از یک حالت به حالت دیگر در مرحله زمانی بعد ، مطابق با احتمالات ثابت انتقال یابد . در این تحقیق، شهر اصفهان و اراضی اطراف آن به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد . از تصاویر ماهواره ای MSS سال 1351 و TM سال 1369و ETM+ سال 1380 برای تهیه نقشه های پوشش اراضی منطقه است فاده شد . از مدل زنجیره ای مارکوف و فیلتر CA برای پیش بینی تغییرات پوشش اراضی در 24 سال آینده بهره گرفته شد . این مدل بطور تلفیقی CA–Markov نامیده می شود. برای بررسی توانایی مدل CA مارکوف نیز از دو روش محاسبه جدول توافق و عدم توافق و آزمون نکوئی برازش استف اده شد . با توجه به توافق کلی دو نقشه ی سال 1380 می توان به این نتیجه رسید که در صورت ثابت ماندن فرایندهای تغییر پوشش اراضی در منطقه، مدل CA مارکوف با اعتباری کمتر از 70 درصد به پیش بینی تغییرات در 24 سال آینده (سال 1404 ) میپردازد.

۲۳خردگرایی دینی؛ نگاهی نو به دیدگاه معتزله
اطلاعات انتشار: اسفند- شماره ۵۱، سال
تعداد صفحات: ۷
دیدگاههای گوناگون در باب «نسبت میان عقل و وحی» را به یک اعتبار میتوان به سه دسته کلی «خردگرایی افراطی» و «خردگرایی معتدل» تقسیم کرد. بسیاری از تاریخنویسان مسلمان و خاورشناسان، معتزله را به عنوان الگوی خردگرایی افراطی در جهان اسلام به حساب آوردهاند. در این مقاله، ضمن بیان برخی از عوامل مؤثر در خردگرایی معتزله، به بررسی این دیدگاه پرداخته و نشان داده شده است که هر چند افراطکاریهایی در میان برخی از معتزلیان به چشم میخورد، اما در حقیقت، آنان را نمیتوان خردگرای افراطی ـ به معنای مصطلح ـ به حساب آورد; زیرا معتزله بر خلاف بسیاری از خردگرایان افراطی در غرب و جهان اسلام پذیرش آموزههای خردگریز و فوق عقلی را شرط خردمندی و خردورزی میدانستند. در این میان، هر چند «افراط در عقلگرایی و تأویل متون دینی» از ناحیه برخی از معتزلیان، به عنوان یکی از عوامل انحطاط معتزله مطرح است، تأثیر مسائلی همانند «انتقاد از صحابه» و «عوامپسندی اندیشههای مخالف» را نیز در این زمینه، نباید از نظر دور داشت.

۲۴بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی مقیاس سنجش کارآفرینی مدیران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۹
با گسترش روزافزون فناوری از یک سو و افزایش تقاضای کار از سوی دیگر، حضور کارآفرینان به عنوان یک استراتژی نوین در سازمان ها برای دستیابی به نوآوری و استفاده از فرصت ها برای موفقیت رشد و بقای سازمان اهمیت ویژه ای دارد. از آنجا که امکان ارزیابی و مقایسه نتایج پژوهش ها دشوار و گاهی غیر ممکن است، لازم است از طریق تهیه ابزاری با اعتبار و روایی کافی، عوامل سازنده کارآفرینی شناسایی و متغیر کارآفرینی در هر یک از ابعاد تشکیل دهنده آن اندازه گیری و راهی برای تقویت سازه کارآفرینی فراهم گردد سیاهه ابتدایی براساس صفات مدیران کارآفرین و غیر کارآفرین تهیه و در دو مرحله در اختیار متخصصان قرار گرفت و با تغییراتی که در ماده های آن انجام شد پرسشنامه نهایی 122 ماده ای با چهارگزینه برای پاسخ به پرسشها: (1– آیا بین سوالهای مقیاس سنجش کارآفرینی هماهنگی وجود دارد؟ 2– آیا مجموعه سوالهای مقیاس کارآفرینی از اعتبار و روایی کافی برخوردار است؟و 3– مجموعه سوالهای سنجش مقیاس کارآفرینی از چه عواملی اشباع است؟) تهیه، که پس از تایید روایی با اعتبار 85\0 پرسشنامه هایی تهیه و در سطح مدیران یکی از سازمانهای دولتی اجرا شد. داده ها از طریق اجرای تحلیل عاملی بررسی و ماتریس همبستگی سوالها تعیین و مفروضه های تحلیل عاملی به صورت دترمینان ماتریس همبستگی برابر 00012\0 و مخالف صفر و KMO(کفایت نمونه برداری) برابر 847\0 و تست آزمون بارتلت برابر 615\15715 در سطح معناداری کمتر از 001\0 اعمال گردید. نتایج حاصل از اجرای نهایی نشان میدهد که 1\51% از واریانس کارآفرینی توسط 8 عامل به ترتیب: سخت کوشی (9\15%) ریسک پذیری (5\7%) سیالی (7\6%) تحمل ابهام یا عدم قطعیت (4\5%) تلاش برای موفقیت (4\4%) انعطاف پذیری (3\4%) درونی بودن (7\3%) و اعتماد بنفس (3\3%) تبیین می شود.

۲۵تعیین حدود آنومالی داده های ژئوفیزیک هوایی در منطقه ناریگان با استفاده از هندسه فرکتالی و اعتبارسنجی آن به کمک اندیس (PI)
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
تعیین حدود زمینه، آستانه‌ای و ناهنجاری‌ در مورد داده‌هایی که این حدود در آن مشخص نیست همواره مورد بحث و چالش بوده است. در این میان روش آماری میانگین–انحراف معیار از جمله روش‌هایی به حساب می‌آید که به طور گسترده در تعیین این حدود مورد استفاده می‌گیرد. در این مقاله سعی شده تا با ارائه تکنیک هندسه فرکتالی که در آن موقعیت فضایی نمونه‌ها نیز لحاظ می‌گردد، نسبت به تعیین این حدود و مقایسه آن با روش میانگین–انحراف معیار اقدام شود. جهت سنجش اعتبار نتیجه حاصله از اندیس احتمال (PI) استفاده شده است. تمامی عملیات فوق با استفاده از داده‌های برداشت شده ژئوفیزیک هوایی (لایه eU) در منطقه ناریگان انجام پذیرفته است. نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که روش هندسه فرکتالی نسبت به روش سنتی میانگین–انحراف معیار محدوده‌های ناهنجاری معتبرتری را نمایش می‌دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۳۸ نتیجه