۱ارزشیابی عملکرد ورزشی سازمانها، ادارات و نهادهای اجتماعی شهرستان تبریز و ارائه پیشنهادهای مناسب
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش، سال
تعداد صفحات: ۹
تغییر و تحولات زندگی معاصر ، تعلیم و تربیت را از ضروریاتی ساخته که دوری از آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . تربیت بدنی و ورزش علاوه بر تندرستی و سلامت جسمانی در تمام ابعاد وجودی بشر ، پویائی و فعالیت را که از نشانه های بارز یک انسان به شمار می رود به همراه دارد . تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت عمومی است که نقش موثری در توسعه همه جانبه و متوازن انسان دارد . حرکت اصل تربیت است ،منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد میشود بلکه سبب افسردگی ، بروز ناهنجاریها و از دست دادن شور و نشاط زندگی می گرددبرای علم تربیت بدنی اهدافی بیان گردیده که در بر گیرنده نشا نه ها، نیات و نتایج مطلوبی است که از شرکت در برنامه های تربیت بدنی و ورزش حاصل می شود. این اهداف با نیازها،تجارب و علایق افراد ارتباط داشته و تعیین کننده مقاصد و جهت برنامه ها به منظور کسب سلامتی، رشد و تعالی هستند . با توجه به اهمیت و توسعه حیطه علم تربیت بدنی و ورزش اهداف آن به تمام رده های سنی جمعیت گسترش یافته است شواهد و تحقیقات علمی مبین این واقعیت است که امروزه تربیت بدنی از حدود اهداف پیشین خود فراتر رفته و به عنوان یک رشته دانشگاهی قلمرو وسیعی از دانشها و علوم را به عنوان مبانی روان شناسی ، جامعه شناسی و ورزش ، طب ورزش ، حرکت درمانی و … نائل گردیده است ( نقل از طرح جامع ورزش کشور ، .( 1382

۲بررسی وضعیت سلامت عمومی، افسردگی و اضطراب نیروهای انسانی شاغل در یکی از مناطق تولیدی عملیاتی نفتی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوبت کاری بر سلامت عمومی روانی، افسردگی و اضطراب نیروی انسانی شاغل در یکی ازمناطق تولیدی عملیاتی نفتی بود. گروه نمونه در این پژوهش شامل کارکنان نوبت کار واحدهای تولیدی – عملیاتی مستقر در یکی ازجزایر نفتی و دو سکوی اطراف آن بود که به صورت داوطلبانه گروه نمونه این پژوهش را تشکیل دادند. به منظور سنجش سلامت جسمی و روانی کارکنان، از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ–28) ، تست افسردگی بک (BDI–II) و تست اضطراب بک (NAI) استفاده شد. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین افراد شاغل در جزیره و سکوها از نظر سلامت عمومی و اضطراب، تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما افسردگی افراد شاغل در سکوها به صورت معنی داری بالاتر از افراد شاغل در جزیره بود. همچنین سلامت عمومی، اضطراب و افسردگی افراد شاغل در سکوها و جزیره به صورت معناداری بالاتر از جمعیت عمومی بود. به عبارت دیگر هر دو گروه افراد شاغل درسکوها و جزیره از نظر شاخص های سلامت عمومی، افسردگی و اضطراب به نحو قابل ملاحظه ای در شرایط نامطلوب تری نسبت به جمعیت عمومی به سر می برند. نتیجه گیری حاصل از یافته های فوق، بیانگر ضرورت برنامه ریزی جهت ارتقاء سلامت روان نیروی انسانی شاغل در طرح های اقماری می باشد.

۳کاربرد شناخت – رفتار درمانگری در درمان افسردگی با تاکید بر دیدگاه اسلامی(مطالعه موردی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان-پیش شماره ۲ ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
افسردگی اختلالی روان‌شناختی است که باعث ایجاد تغییرات بسیاری در خلق و خوی، دیدگاه، کمال‌طلبی، توانایی تفکر، میزان فعالیت و فرایندهای بدنی نظیر خواب، انرژی و اشتهای افراد می‌شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش تکنیک‌هایی است که در متون اسلامی به عنوان تکنیک‌های درمانی مبتنی بر شناخت – رفتار درمانگری جهت درمان افسردگی مطرح گردیده است. در این پژوهش دو آزمودنی بزرگسال مبتلا به افسردگی، با استفاده از روش شناخت – رفتار درمانگری برداشت شده از منابع حدیثی که حاکی از دیدگاه اسلامی است، مورد مطالعه و درمان قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده کارآیی بالای این شیوه درمانی در درمان افسردگی می‌باشد.

۴بررسی نقش آموزش بهداشت روانی به فرزندان جانباز 70% شهرستان مشهد (81–79)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش آموزش بهداشت روانی به فرزندان جانباز 70% به بالاست. این دانش اموزان در مدارس با مشکلاتی مواجه هستند که معلمان بیشتر آنها را درک می کنند. به همین منظور ما یک نمونه 47 نفری را در مقطع راهنمایی طی سه سال (79، 16 نفر – 80، 20 نفر – 81، 11 نفر) مورد مطالعه قرار دادیم. این نمونه ها از افراد در دسترس انتخاب شدند. در ابتدا حالات روان شناختی این دانش آموزان با توجه به آزمون CDS مورد سنجش قرار گرفتند سپس در طول سال تحصیلی بصورت انفرادی با این دانش آموزان هفته ای نیم ساعت پیرامون تفکرات سالم و منطقی و اصول بهداشت روانی با توجه به مسائل علمی و فرهنگ غنی خودمان به بحث و گفتگو پرداختیم. آنگاه درپایان سال تحصیلی دوباره آزمون CDS مورد سمجش قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر بیانگر تفاوت معناداری بین حالات روان شناختی این دانش آموزان بوده است بطوریکه می توان نتیجه گرفت که اموزش بهداشت روانی به دانش آموزان سبب می شود، 1) پاسخهای عاطفی منطقی تر و سالم تری در برخورد با موقعیتهای از خودشان نشان دهند، 2) مشکلات اجتماعی و تحصیلی آنها کاهش یافت 3) میزان عزت نفس آنها بالا رفت 4) تمایل به بیماری و مرگ در آنها کاهش یافت. 5) میزان احساس گناه درآنها کاهش یافت 6) نشانگان افسردگی در آنها کاهش یافت 7) میزان لذات و شادابی در زندگی آنها افزایش یافت. این تحقیق با محدودیتهای مواجه بوده است که باید به آن توجه شود.

۵بررسی وضعی بهداشت روانی فرزندان نوجوان جانبازان در 22 استان کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده، سال
تعداد صفحات: ۳۵
پژوهش حاضر که به صورت طرح زمینه یابی اجرا شده است، به دنبال بررسی مقایسه ای وضعیت بهداشت روانی فرزندان نوجوان جانبازان در 22 استان کشور است. بدین منظور 1146 نفر از فرزندان جانبازان که 464 نفر آنها دختر و 682 نفر آنها پسر بوودند و ازاستانهای مختلف ایران برای گذراندن اوقات فراغت خود به دعوت بنیاد مستضعفان و جانبازان به اردوگاه امام خمینی در لواسان دعوت شده بودند نمونه گیری به شیوه «در دسترس» به عمل امد.
ابزار اندازه گیری فرم کوتاه 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی GHQ–28 بود نتایج بر اساس آزمون های آماری میانگین، انحراف معیار، درصد و همچنین آزمون آماری t برای مقایسه میانگین های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که:
0– تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات بهداشت روانی دختران باپسران در هشت استان مور بررسی وجود ندارد.
2– بهترین وضعیت بهداشت روانی مربوط به استانهای اصفهان، کردستان و خوزستان و پایین ترین وضعیت بهداشت روانی مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کهگیلویه و بویراحمد و قم می باشد.
0– تفاوت میانگین نمرات بهداش روانی فرزندان جانبازان 50% به بالا در 95% اطمینان نسبت به سایر فرزندان جانبازان در کل نمونه معنادار است و از وضعیت بهتری برخوردار است.
4– در میان خرده – مقیاس های آزمون ، مقیاس افسردگی از بالاترین میزان شیوع برخوردار است و (2\44%) و در کل جمعیت مورد بررسی 22\51% آزمودنی ها در پرسشنامه بهداشت روانی ، نمره بالا از نقطه برش (23) گرفته اند، که بیانگر شرایط نامساعد آنان از نظر سلامت روانی است.

۶مقایسه نسبت سلامت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان تهرانی مراجعه کننده به بیمارستان صدر با همسران بیماران اعصاب و روان تهرانی مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مطالعه با توجه به اینکه اختلالات روانی افراد بی تاثیر بر سایر اعضای خانواده بخصوص همسر نمی باشد و اینکه شرایط استرس و فشار روانی ناشی از جنگ و دوری شوهر از خانواده از سایر اعضا بی تاثیر نبوده است. با توجه به اهمیت مساله به مقایسه سلامت روانی همسران جانبازان اعصاب و روان با همسران بیماران اعصاب و روان پرداختیم. در این بررسی تعداد 32 نفر همسر جانباز اعصاب و روان مراجعه کننده به بیمارستان صدر و 32 نفر همسر بیمار اعصاب و روان مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین را به روش نمونه گیر در دسترس انتخاب و با پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ–28) که در آن چهار مقیاس نشانه های جسمانی، اضطراب، عملکرد اجتماعی و افسردگی وجود دارد مورد بررسی قرار گرفتند و از پرسشنامه های حاوی اطلاعات دموگرافیک نیز استفاده نموده ایم. داده ها با استفاده از روش نسبتها برای دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بین دو گروه از نظر نشانه های جسمانی، افسردگی و عملکرد اجتماعی تفاوت معنی دار وجو نداشت. اما از نظر اضطراب بین دو گروه تفاوت معنی دار بود و به عبرت دیگر همسران جانبازان اعصاب و روان از همسران بیماران اعصاب و روان دارای اضطراب بیشتری بودند.

۷مطالعاتی در قلمرو مشترک دین و روان شناسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۲۹، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دین و دین‌داری چه تأثیراتی بر سلامت روان آدمی دارد و کدام شواهد تجربی نقش مثبت دین و دین‌داری بر سلامت و بهداشت روانی را مدلل می‌سازد؟ مؤلف برای پاسخ به سؤالات فوق به چند طبقه از تحقیقات انجام شده با عناوین و نتایج زیر اشاره می‌کند: الف) دین‌داری و خودکشی؛ بین تعداد کسانی که به کلیسا می‌روند و میزان خودکشی رابطه معکوس وجود دارد. ب) دین‌داری و بزهکاری؛ بین میزان رفتن به کلیسا و بزهکاری رابطه منفی وجود دارد. ج) دین‌داری و اعتیاد؛ افراد مذهبی کمتر به استفاده از مواد مخدر روی می‌آورند. د) دین‌داری و رضایت‌مندی از ازدواج؛ مهم‌ترین عامل رضایت‌مندی در ازدواج‌های پایدار، مذهب تلقی می‌شود. ه ) دین‌داری و افسردگی؛ میزان افسردگی بیمارانی که دارای باورهای مذهبی قوی‌تری هستند از سایر گروهها کمتر است. و) دین‌داری و فشار روانی؛ افراد مذهبی کمتر به مشکلات روانی دچار می‌شوند. ز) افزایش صله رحم موجب سازگاری اجتماعی بیشتری می‌شود، و بالاخره توکل به خدا سبب کاهش اضطراب می‌گردد.

۸کنترل تطبیقی چراغ راهنمایی با استفاده از یادگیری تقویتی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در دهه های اخیر، با افزایش چشمگیر وسایل نقلیه و حجم نقل و انتقالات، زمان های سفرهای درون شهری افزایش یافته است. کند شدن شریان توسعه و اقتصاد شهری، افسردگی، کاهش توان فردی، مصرف بسیار زیاد سوخت، افزایش سطح دی اکسید کربن و سایر آلاینده های محیطی، ترافیک را به صورت یک معضل اجتماعی – اقتصادی در آورده است. به گونه ای که مدیریت و کنترل صحیح آن اهمیت زیادی یافته و در دستور کار مسئولین قرار گرفته است. در حال حاضر اکثر سیستم های کنترل ترافیک از قوانین ثابت و از پیش تعیین شده‌ای استفاده می کنند، که تحت عنوان آیین‌نامه ها، دارای جامعیت عمومی بوده و کمتر با شرایط و تغییرات محلی سازگارند، در حالیکه،‌ مطالعات جدید نشان می دهد که اتخاذ استراتژی ها به صورت بی‌درنگ و متناسب با تغییرات محیط، زمان های انتظار در پشت چراغ ها را 5 تا 15 درصد کاهش می دهد. سیستم های کنترل ترافیک به منظور بهبود عملکرد خود می بایست تغییرات تدریجی در محیط ترافیکی را شناسایی کرده، نحوه تغییرات را تخمین زنند، و خود را با آن تطبیق دهند. همچنین اینگونه سیستم ها می بایست قادر به کنترل شرایط غیر قابل پیش بینی نظیر تصادفات نیز بوده،‌و آنها را به وسیله ابزار ترافیکی (نظیر چراغ های راهنمایی) و همکاری بین آنها کنترل نماید. به منظور طراحی و پیاده سازی چننی عامل های یروش های یادگیری ماشینی هوشمند انتخاب مناسبی می نماید. این مقاله با ادغام روش های تعمیم و تقریب خطی با داده های اتخاذ شده از حس گرهای متعارف ترافیکی و نیز استفاده از روش یادگیری تقویتی، روشی کارا با بار حافظه ای و محاسباتی کم به منظور کنترل جریان ترافیک ارائه می دهد.

۹مطالعه و ارتقاء سلامت روانی اجتماعی کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و شرکت پالایش فجر جم در شرکت ملی گاز ایران
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۳
از آنجایی که تنوع و رشد سریع در بخش هایی از صنعت با شرایط خاص اقلیمی و آب و هوایی توام گردیده و نیازها و مسائل خاصی را اقتضا کند، مدیریت منابع انسانی با در نظر گرفتن تمامی این محدودیت ها باید سعی در تبدیل نقاط ضعف و قوت نماید. یکی از این موارد شرایط خاص منطقه ای پارس جنوبی از لحاظ میزان اهمیت و حساسیت آب و هوا، عدم وجود امکانات مناسب، دوری از محل زندگی، شهرک نشینی و .. می باشد. تمامی این موارد علاوه بر تاثیر بر سلامت افراد بر کارایی و بهره وری شان نیز بدون نقش نخواهند بود. در این تجربه سعی بر آن شد تا مشخص کردن نیازمندی ها و معضلات احتمالی پرسنل و خانواده های ساکن آنها در منطقه، و به نوعی درگیر کردن خود افراد در فرایند حل مشکل به هدف خود که همانا سلامت رضایت و بهره و ری پرسنل می باشد دست یابیم. این اقدام که از سال 1386 آغاز گردیده است هنوز در حال اجرا و ادامه می باشد. بدین صورت که بررسی ها و پژوهش علمی در راستای سلامت روانی اجتماعی پرسنل و خانواده ها در نیمه اول سال 86 به اتمام رسید و پس از آن برای اجرایی کردن راهکارهای پیشنهاد شده مراحل بعدی طرح در هیات مدیره تصویب و نیز تهیه دستورالعمل اجرایی را گذرانده است. البته تعدادی از راهکارها در حال حاضر در حال اجراء می باشند.

۱۰سنتز 2– (N– متیل پی پرید ینو) 1–فنیل سیکلو هگزانول
اطلاعات انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی، سال
تعداد صفحات: ۶
آمینوالکلها با ساختاری مشابه (2) و مشتقات آن خواص آنالرژی ضد افسردگی، ضد اضطراب و مسکن را می تواند دارا باشد. از طرفی می توان از این ترکیب به عنوان لیگاند در سنتزهای بی تقارن، در شیمی تجزیه، و نیز در تهیه کمپلکسهای فلزی مورد استفاده قرار داد. برای تهیه ترکیب مورد نظر ابتدا از سیکلوهگزانون، پی پیریدین و فرمالدهید طبق واکنش مانیخ، کتوآمین(1) ساخته شد، سپس از واکنش کتوآمین با فنیل منیزیم برمید ترکیب 2–(N – پی پیریدینو متیل)1– فنیل سیکلو هگزانول بدست آمد. تهیه مشتق های O – آلکیله ی آن در جریان است.تمام مراحل بوسیله طیفها ,CNMR , MS HNMR , IR پس از خالص سازی تایید شد.

۱۱افسردگی؛ رویکرد اسلامی در سبب شناسی و فرآیند درمان
اطلاعات انتشار: آذر- شماره ۸۴، سال
تعداد صفحات: ۱۳
«افسردگی» یکی از اختلالات عاطفی است که با خلق پایین، غمگینی و ناامیدی همراه با احساس ناتوانی و اضطراب مشخص می‌شود. عوامل گوناگون زیستی، شناختی، عاطفی و حتی عملکردها و رفتارها در ایجاد و یا تشدید افسردگی مؤثرند. در رویکرد اسلامی، بر نقش شناخت‌های غلط، تمایلات افراطی، وابستگی به مظاهر دنیوی و عدم پذیرش واقعیت‌ها و تنیدگی‌های بیرونی و یا خودساخته، تأکید بیشتری می‌شود و در فرایند درمان نیز بر شناخت واقعیت‌ها در تدابیر الهی، خشنودی از زندگی دنیوی، توجه به آخرت، شناخت خود و دیگران، برقراری ارتباط عمیق با خداوند و مثبت‌نگری و تقویت اراده بیش از شیوه‌های دیگر توجه گردیده است. هدف مقاله حاضر، تبیین رویکرد اسلامی در سبب‌شناسی و فرایند درمان افسردگی است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و میزان کارایی این فرایند با مطالعه موردی درمان دو مراجع مبتلا به افسردگی بررسی گردیده که نتایج به دست آمده نشانگر این مطلب است که این فرایند درمان، که برگرفته از متون و منابع اسلامی می‌باشد، تأثیر و کارایی بالایی در درمان افسردگی دارد.

۱۲اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش علائم افسردگی و باورهای فراشناختی د رافراد مبتلا به MDD: مطالعه موردی
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به اینکه نشخوار فکری در 15 سال گذشته موردتوجه قرار گرفته است و تحقیقات ارتباط معناداری بین نشخوار فکری، افسردگی و فراشناخت را نشان داده است و از سویی با توجه به اینکه درمان فراشناختی افسردگی، روی تسهیل سبکهای فراشناختی پردازش، تمرکز دارد در پژوهش حاضر سعی شده است تا اثر بخشی این نوع از درمان در بهبود بیماران دچار افسردگی اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

۱۳ارزیابی آموزش روشهای مقابله با استرس در کاهش افسردگی دانش آموزان ساکن خوابگاه پسرانه
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۷
وجوداسترس در محیط زندگی امری اجتناب ناپذیر و برای رشد روانی ضروری است ناتوانی در مقابله با درجات غیر عادی و بسیار شدید استرس می تواند بصورت واکنشهای فیزیولوژیک و روانی که از مهمترین آنها افسردگی می باشد تظاهر کند هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر اموزش روشهای مقابله بااسترس بر میزان افسردگی در دانش آموزان است این پژوهش در شهرستان سروآباد استان کردستان صورت گرفت. مطالعه از نوع مداخله ای بود وداده ها با استفاده از پرسشنامه سنجش استرس کودرون و پرسشنامه سنجش افسردگی یک از تمام دانش آموزان جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.

۱۴بررسی اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی بیماران عروق کرونر قلب شهر اهواز
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بیماری کرونری قلب، بخشی از بیماریهای قلبی عروقی هستند که به دلیل تنگی عروق کرونر قلب یا انسداد این عروق ایجاد می شوند عامل اصلی درایجاد این بیماری عارضه آترواسکلروز ( AMD) می باشد شواهد فراوانی مبنی بر ارتباط میان استرس و بیماریهای عروق کرونر وجود دارد. از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش افسردگی و اختلال درعملکرد اجتماعی در بیماران عروق کرونری قلب شهر اهواز بود.

۱۵بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه حالت – صفت بیان خشم (STAXI–2) در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۸
افرادی که دچار اضطراب ، مزمن دوره های طولانی اندوه و بدبینی، تنش مداوم با خصومت دائمی بدگمانی سخت دلانه یا سوء ظن هستند دو برابر سایرین در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار دارند اینکه افراد آمادگی خشمگین شدن راداشته باشند ازدیگر عوامل خطر آفرین مثل سیگار کشیدن، فشار خون، و کلسترول بالا بهتر می تواند مرگ در سنین پایین تر را پیش بینی کند شواهدی وجود دارند دال بر اینکه تلاش در جهت سرکوبی کامل چنان احساساتی در گرماگرم بروز انها عملا منجر به افزایش تحریک بدنی و افزایش فشار خون می گردد و از سوی دیگر تخلیه خشم در هر زمانی که فرد آن را ضروری بشمارد موجب تقویت آن می گردد و احتمال بروز آن را در هر شرایط آزاردهنده مشابه افزایش می دهد.

۱۶بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه شاهد تهران
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۵
در هزاره ی سوم اینترنت نقش مهم و روز افزونی در زندگی دانشجویان ایفا می کند جاذبه اینترنت باعث شده تا بسیاری از جوانان به جای تعامل با همسالان و والدین کامپیوتر را بر گزینند این همنشینی با کامپیوتر به مرور زمان تجربه شیرین در جمع بودن را از فرد می گیرد و می تواند منجر به انزوا و افسردگی شود مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط احتمالی میان اعتیاد اینترنتی کاربران با میزان افسردگی آنها طراحی شده است. دراین مطالعه توصیفی در ابتدا تعداد 263 نفر 150 نفر دختر و 113 پسر از دانشجویان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 88 تا 89 به صورت نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شدند.

۱۷بررسی تاثیر برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۵
برنامه توانبخشی قلبی از جنبه بالینی روش کارآمدی در تعدیل فاکتورهای خطرساز قلبی و کاهش فشارهای روانی ( اضطراب و افسردگی) بعد از سکته قلبی است دراین پژوهش تاثیر برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان دادکه برنامه توانبخشی قلبی می تواند در افزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی بیماران جراحی بای پس قلبی اثر گذار باشد.

۱۸مقایسه شیوع علایم جسمانی ، اضطراب ، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی در معتادان به اینترنت و افراد غیرمعتاد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف از پژوهش حاضر مقایسه شیوع علایم جسمانی ، اضطراب ، افسردگی و اختلال د رکارکرد اجتماعی در معتادان به اینترنت و افراد غیرمعتاد می باشد به همین منظور تعداد 38 نفر دارای اعتیاد به اینترنت از کاربران کافی نت های شهرستان اردبیل طی یک ماه با روش نمونه گیری در دسترس و 38 نفر غیرمعتاد با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه موردمقایسه انتخاب شدند. گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه به کمک دو پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر (General Health Questionnaire) که دارا ی چهار مقیاس علایم جسمانی اضطراب ، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی می باشد

۱۹مقایسه وضعیت سلامت روانی پرسنل اداری و کارگری موسسه دریا ساحل، پروژه های فازهای 15 و 16 عسلویه
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۷
فشارهای روانی محیط کار از جمله عوامل استرس زا است که بر سلامت روانی افراد اثر می گذارد و قادر است به کارکرد شغلی و ایمنی آنان آسیب رساند مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی پرسنل اداری و پرسنل کارگری موسسه دریا ساحل صورت گرفته است. این پژوهش یک مطالعه مقطعی، توصیفی – تحلیلی است که در دی ماه سال 1388 انجام شد. با توجه به شیوع بالای حوادث صنعتی در ایران سلامت کارگران از اهمیت به سزایی برخوردار است و نتایج این پژوهش می تواند اطلاعات ارزشمندی را در زمینه درمان و پیشگیری از بروز اختلالات روانی در اختیار سیاست گزاران برنامه ریزان و مدیران کشوری قرار دهد.

۲۰نقش فرایندهای تنظیم هیجانی در افسردگی
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۴
تنظیم هیجانی به عنوان یکی از مولفه های مهم سلامت روان در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است مقاله حاضر از طریق مرور منابع موجود به بررسی جایگاه این مولفه در اختلالات افسردگی می پردازد براین اساس یافته های پژوهش های متعدد در زمینه اثربخشی درمانهای مبتنی بر تنظیم هیجانی در درمان نشانه های افسردگی و رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی با شاخصهای سلامت روان و همچنین رابطه آنها با افسردگی، نشان میدهد که فرایندهای تنظیم هیجانی نقشی اساسی در پیش بینی تشخیص، سبب شناسی و درمان اختلالات افسردگی دارند.

۲۱مقایسه اضطراب و افسردگی در مردان و زنان نابارور
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۸
این پژوهش به بررسی میزان اضطراب و افسردگی در افراد نابارور و رابطه ی آن با متغیر سن پرداخته است ضمن آنکه اضطراب و افسردگی نیز در میان زنان و مردان نابارور موردمقایسه قرار گرفته است روش کار برای رسیدن به این اهداف فوق از میان مراجعه کنندگان به مرکز باروری و ناباروری شهر اراک 56 نفر (24 مرد و 22 زن) ازمیان افراد بدون فرزند با تشخیص ناباروری توسط پزشک، برگزیده شدند و به آزمونهای اضطراب و افسردگی بک پاسخ دادند.

۲۲مقایسه اضطراب و افسردگی متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۵
پژوهش حاضر با هدف مقایسه افسردگی و اضطراب در طالبین جراحی زیبایی با افراد عادی صورت گرفته است تحقیق حاضر یک مطالعه مورد – شاهدی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعین طالب جراحی زیبایی به کلینیک شیخ الرئیس تبریز می باشد نمونه گیری به روش در دسترس و تمام شماری طی 3 ماه از میان مراجعین به 3 پزشک جراحی زیبایی و به تعداد 50 نفر صورت گرفت و با 50 نفر از افراد عادی از نظر سن و جنسیت همتاسازی شدند. داده ها بااستفاده از دو زیرمقیاس پرسشنامه اختلال شخصیت میلون 2 گردآوری گردید نتایج با نرم افزار SPSS و به کمک روش آماری تی تست مستقل موردتجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج نشان داد که در گروه طالبین جراحی زیبایی تعداد 43 نفر 86 درصد زن و 7 نفر 14 درصد مرد بودند. از این میان تعداد 43 نفر 86 درصد زن و 7 نفر 14 درصد مرد بودند.

۲۳بررسی میزان شیوع اختلال افسردگی، اضطراب، و وسواس فکری – عملی در بین دانشجویان
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف از این مطالعه بررسی و تعیین میزان شیوع اختلالهای افسردگی ، اضطراب و وسواس فکری – عملی در دانشجویان می باشد در یک مطالعه مقطعی روی 300 نفر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل، در پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک و وسواس مادسلی را تکمیل نمودند. افسردگی، اضطراب و وسواس جزو اختلالات روانی شایع در دانشجویان است بنابراین توجه به بهداشت روانی دانشجویان امری ضروری است.

۲۴بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۸
تامین سلامت انسانها امروزه یک هدف اصلی و مهم برای توسعه اجتماعی اقتصادی محسوب می شود و جهت تحقیق تامین سلامتی امروزه به بهداشت روانی توجه خاصی شده است افسردگی یکی از رایج ترین انواع ناراحتی های روانپزشکی است که باعث مراجعه به روانشناسان و متخصصین بهداشت روانی می شود. با توجه به شیوع بالای آن با بیماری هایی چون سرماخوردگی قابل مقایسه می باشد شیوع متوسط افسردگی درجامعه 25–16 درصد می باشد افسردگی یکی از اختلالات روانپزشکی است که بین دانشجویان مشاهده می شود.

۲۵بررسی تفاوت افسردگی، اضطراب، استرس و مولفه های خشم در دختران و پسران دارای رابطه با جنس مخالف و فاقد رابطه با جنس مخالف
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۸
جامعه مرکب از زنان و مردانی است که با یکدیگر کنش متقابل داشته و در تداوم نظام اجتماعی به همدیگر یاری می رسانند. در هر جامعه ای متناسب با ارزشها و هنجارهای موجود در آن جامعه حدود روابط بین دو جنس مشخص می شود مسئله روابط بین دو جنس ممکن است در برخی محیطها نمود و بروز بیشتری داشته باشد و محیط دانشگاهی یکی از این محیطها است با توجه به فضای مذهبی و فرهنگی حاکی بر جامعه ی ایران روابط آزاد دختر وپسر چه در سطح کلی جامعه و چه در محیط های خاص مثل دانشگاه از نظر خانواده دوستان و سایر افراد پذیرفته شده نمی باشد. و از سوی دیگر سن بالای دانشجویان و فراهم نبودن فرصتهای ازدواج و فشار سائق جنسی باعث گرایش پنهانی آنها به برقراری رابطه با جنس مخالف می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۹۱۵ نتیجه