۱بررسی فنی اقتصادی جایگزینی برق به جای نفت در روستاهای کشور
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در آغاز هزاره سوم چالشهای موجود بر روی منابع انرژی و محیط زیست بیشتر رخ نمود و جامعه جهانی را در ادامه راهی که از سه دهه قبل آغاز کرده بود مصممتر نمود. اتخاذ خط مشیهای جدید ، اصلاح الگوهای مصرف انرژی ، ایجاد تنوع در منابع، استفاده از انرژیهای پاک، تأکید بر امنیت عرضه انرژی ، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار از موارد مهمی بود که کشورهای جهان و منجمله ایران با تقدم و تأخر به آن پرداختهاند . مصرف انواع حاملهای انرژی در ایران روند نگران کنندهای پیدا نموده و مصرف بی رویه انرژی ، بالا بودن شدت انرژی ، سهم بالای مصرف انرژی در بخش خانگی و . . . از مشخصات سیستم انرژی ایران میباشد. جامعه روستائی ایران بدلیل وسعت، پراکندگی ، تنوع اقلیمی ،فرهنگی و ساختارهای اجتماعی و با داشتن بیش از4\5 میلیون خانوار سهم قابل توجهی از مصارف انرژی بویژه فرآوردههای نفتی را بخود اختصاص داده است . در مقاله حاضر سعی بر این است که تعیین گردد آیا جایگزینی برق بجای نفت برای مصارف پخت و پز، گرمایش فضا و آب در کل روستاهای کشور و یا بخشی از آﻧﻬا اقتصادی است یا نه ؟ و نیز شرایط اقتصادی بودن کدام است ؟

۲تعیین تقویم نیاز به سایه و آفتاب الگویی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه موردی شهرستان مشهد
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
مسأله تعیین تقویم نیاز به سایه و آفتاب در مناطق مختلف یکی از الگوها و روشهای مناسب میباشد که در طراحی اقلیمی سکونتگاههای همساز با اقلیم و استفاده بهینه از انرژی از اهمیت ویژهای برخوردار است که بر این اساس ایام سال به اوقات نیاز به سایه و یا نیاز به آفتاب تقسیمبندی میشود.در این مطالعه ابتدا اطلاعات و آمار تابش، باد، دما و رطوبت ایستگاه هواشناسی مشهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با محاسبه دمای موثر ساعتی برای آن جدول تغییرات دمای موثر برای 12 ماه سال این شهرستان تهیه و سپس با رسم خطوط همدمای موثر ساعتی زمانهای مختلف ایام سال برای آن به 4 ناحیه خیلی سرد (نیاز به سیستمهای حرارتی) نیاز به آفتاب، نیاز به سایه یا سیستمهای برودتزا تقسیم شدهاند.مطالعه نهایی جدول و نمودارهای رسم شده نشان میدهد که شهرستان مشهد جزومناطقی قرار دارد که محدوده نیاز به سایه آن کمتر از منطقه نیاز به آفتاب است در نتیجه مسأله گرمایش ساختمانهای این شهرستان در اولویت اول طراحی اقلیمی قرار دارد.

۳مقایسه مدلهای مختلف برآورد تابش مستقیم خورشید بر روی سطوح شیبدار
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دادههای تابش خورشید در معماری همساز با اقلیم، طراحی سیستمهای استفاده از انرژیهای پاک، برآورد نفوذ نور در مجتمعهای ساختمانی و یا پوششهای نباتی، مدلسازی برای محاسبات مربوط به نورپردازی و موارد متعدد دیگر کاربرد گستردهای دارند.در دیدهبانیهای معمولی هواشناسی عموماً مولفههای تابش بر روی سطح تراز اندازه گیری میشوند و الزاماً تابش بر رویههای شیبدار بطورغیر مستقیم برآورد میگردد. تاکنون مدلهای متعددی برای برآورد تابش مستقیم بر رویههای شیبدار با شیب و جهات مختلف گسترش داده شده که کاربرد آنها در هر محل نیاز به کالیبراسیون و واسنجی دارد. هدف از این مطالعه برازش دادن یک تابع توزیع مناسب بر دادههای ساعتی تابش روزانه جهت به دست آوردن مقادیرلحظهای تابش به کمک این تابع و همچنین برآورد مقادیر روزانه آن بر وی سطوح شیبدار بر پایه اندازهگیریهای انجام شده تابش بر رویه افقی است.مدلهای استفاده شده در این مطالعه شامل مدل کلین ( 1977 )، مدل کولارس–پریرا و رابل1979 ) و مدل جین و همکاران ( 1988 ) میباشند

۴استفاده از عناصر اقلیمی در ساخت سکونتگاهای مناطق سرد و کوهستانی با هدف صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بخش قابل ملاحظه ای از وسعت کشور را بعد از مناطق خشک و بیابانی نواحی سرد و کوهستانی تشکیل می دهند، رشته کوههای البرز در شمال و بخش های شمالی و مرکزی سلسله جبال زاگرس در غرب از عمده ترین این مناطق محسوب می شوند. ویژگی های معماری و ساخت سکونتگاهای واقع در این مناطق از گذشته های دور به طور نسبتا زیادی منطبق بر آب و هوای محل بوده اما در سالهای اخیر به علت استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی و استفاده از مصالح ساختمانی جدید تا حدودی دچار تغییرات گشته است. با توجه به مشکلات سوخت رسانی به این مناطق و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت استفاده از روشهای معماری سنتی و منطبق بر اقلیم محل می تواند در کاهش مصرف سوختهای فسیلی به خصوص فرآورده های نفتی و بهینه سازی مصرف اینگونه سوختها بسیار موثر باشد.

۵Cooling Effect of SABAT on Urban Space of Hot Arid Regions of Iran تاثیر ساباط در سرمایش فضای شهری مناطق گرم و خشک ایران
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۲
این مقاله ساباط را به عنوان یکی از عناصر شاخص در فضای باز شهری مناطق گرم و خشک، مورد بررسی و تحلیل فرار می دهد. این عنصر مهم یکی از دست آوردهای معماری و طراحی شهری ایران است که متاثر از اقلیم، سازه و مولفه های فرهنگی و اجتماعی بوده است. ویژگی های خاص و چند جانبه ساباط، پیشبرد هم زمان بسیاری از اهداف بوده است. توجه به نیازهای زیستی انسان و فراهم آوردن شرایط آسایش، جنبه ای از طراحی اقلیمی است که در روزکاران گذشته دستمایه اصلی معماری بوده است. آنچه طراحی اقلیمی را پایدار می سازد، لحاظ نمودن عرصه های متفاوت معماری و ارایه راهکاری است که برآورنده بسیاری از نیارهای انسان باشد، و مسلما نقطه اوج هنر زمانی است که با یک راه حل چند نیاز برآورده شود.

۶Effect of Climate on Physical Aspects of Wind–catchers in Yazd and Bandar–Lenge تاثیر اقلیم بر کالبد بادگیرهای یزد و بندرلنگه
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۳
این مقاله خلاصه نتایج یک تحقیق بر روی شکل کالبدی عنصری معمارانه به نام بادگیر است که در دو اقلیم گرم و خشک، و گرم و مرطوب دیده می شود. این تحقیق مقایسه ای است میان بادگیرهای موجود در این دو اقلیم و تاثیر اقلیم را در شکل دادن به اینعنصر نشان می دهد و لذا بیشت بر جنبه ریخت شناسی تکیه دارد که خود مسائل بسیاری را آشکار می کند. ریخت شناسی نه تنها مطالعه اشیاء مادی و فرم آنهاست بلکه جنبه های پویای آن به صورت نیرو یا عمل انرژی را نیز در بر می گیرد.

۷طراحی خانه با سیستم غیر فعال خورشیدی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۷
هیچ روش منحصر به فردی جهت بهبود هردوی شرایط زندگی و بهینه سازی انرژی در ساختمانها وجود ندارد، لیکن یکپارچه سازی بنا نسبت به محیط اطراف و ترکیب فناوریهای بهینه نسبت به ساختمان، اهداف کلی را تامین خواهد کرد. انرژی گرمایشی – سرمایشی خانه با طراحی خورشیدی غیرفعال، راحتی ، آسایش ، پایداری ، جذابیت، تطابق محیطی و ... نیر به ساکنان آن اعطاء می شود. ذاتا اهداف کلی از همچنین طراحی تطبیق پذیر با محیط به استفاده بهینه از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی با ریسک پایین نگهداری در سرتاسر عمر یک ساختمان برمی گردد. لذا سعی می شود با برشماری راه حلهای مقتضی جهت طراحی و استفاده از نمودارها و برنامه رایانه ای ، راهکارهای لازم ارائه شود.

۸کاربرد داده های اقلیمی در طراحی ساختمان به منظور استفاده بهینه از انرژی های طبیعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
اهمیت تاثیر نوع اقلیم بر طراحی ساختمان، لزوم بررسی و تحقیقات جامعی را در این زمینه ایجاب نموده است. بخصوص کشور ایران که دارای تنوع اقلیمی بسیاری می باشد، نیاز به انجام مطالعات بسیاری در زمینه معماری همساز با اقلیم دارد. از اینرو باید داده های اقلیمی، خرد اقلیمی و هواشناسی، به منظور استفاده بهینه از انرژی، در طراحی ساختمان مورد توجه واقع گردند. صحت و دقت ظرفیت طراحی، بازده طراحی و محاسبات مربوط به انرژی ساختمان، به کیفیت داده ها و اطلاعات اقلیمی بستگی دارد. بدین لحاظ بکارگیری دقیق اطلاعات هواشناسی برای بدست آوردن بازده انرژی بیشتر در ساختمان و جلوگیری از هدر رفتن آن، در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بنظر می رسد.

۹کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اقلیم گرم و مرطوب ( مطالع موردی: شهر میناب)
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اقلیم گرم و مرطوب در ایران بدلیل نزدیکی به خط استوا و مجاورت با سواحل جنوبی کشور ، بستر لازم برای جذب انرژی گرمایی را داراست. لذا وجود این انرژی فراوان در محیط باعث شده است تادما و رطوبت متناسب با شرایط آسایش وجو نداشته باشد. از اینرو استفاده از کولرهای گازی و سایر لوازم برودتی در حالیست که بکارگیری این شیوه هر چند به صورت موضعی شرایط آسایش را فراهم می کند، اما به علت ورود انرژی حاصل از بکارگیری از این لوازم انرژی موجود در این مناطق افزایش یافته و باعث می شود شرایط موجود به طور مستمر به حالت بحرانی نزدیک می شود. بنابراین لازم است تا شیوه های مورد استفاده در این مناطق به نحوی اصلاح گردد تا ضمن فراهم کردن شرایط آسایش ، انرژی موجود در منطقه را نیز کاهش دهد.

۱۰مطالعه گرمابه های تاریخی اقلیم سرد و نقش مصالح و تکنیک ساخت آنها در کاهش مصرف سوخت و .. ( نمونه مورد مطالعه شهر زنجان)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مقاله حاضر که از تحقیق و پژوهش پایان گرفته تحت عنوان بررسی ، شناسایی و معرفی گرمابه های تاریخی اقلیم سر استخراج شده، و با مطالعات میدانی و بررسی کتابخانه ای در محدوده جغرافیایی شهر زنجان، بررسی و تهیه شده است. بدین منظور گرمابه های شهر زنجان در دوره قاجار که تعداد به غ6 باب می رسند( 5 باب فعال بوده و یک باب آن غیر فعال می باشد) مورد بررسی قرار گرفتند. این گرمابه ها که موقعیت مکانی آنها پیرامون بافت قدیم بازار زنجان قرار دارد و با علم با اینکه بازارها علاوه بر عملکرده اقتصادی، فرهنگی و مذهبی به عنوان اصلی ترین مسیر ارتباطی و خدماتی محسوب می شدند، از اهمیت بالایی برخوردارند. از طرفی معماری و فرم گرمابه های اریخی شهر، نوع تزئینات وم مواد و مصالح به کار رفته در این بناها و ایجاد پیچ و خمهای طول مسیر، جهت دستیابی به گرمخانه ها بر اساس محاسبات مهندسی و به صورت کاملا دقیق ساخته شده اند.

۱۱گروه‌ بندی و برچسب‌گذاری عایق‌های حرارتی ساختمان
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از مهمترین جنبه‌های کاربرد فرآورده‌های عایقکاری حرارتی نشانه‌گذاری و یا بعبارت دیگر برچسب‌گذاری آنهاست. با استفاده از برچسب محصول، طراح ساختمان قادر است فرآورده مناسب را با توجه به محل مورد نظر در ساختمان انتخاب کند. مشخصاتی که لازم است در برچسب آورده شود عبارتست از: مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی، مقاومت فشاری یا تنش فشاری، مقاومت کششی موازی با سطوح، خواص انتقال بخار آب، جذب آب، واکنش در برابر آتش، رواداری ضخامت، پایداری ابعادی، چگالی. بکمک این برچسب‌ها، برای انتخاب عایق حرارتی مناسب باید به اقلیم ، صرفه‌جویی انرژی برای فصول گرم و سرد، ثمربخشی تاسیسات سرمایش و گرمایش، مقطع ساختمانی که باید عایق شود، امکانات مالی و موارد دیگر توجه نمود.

۱۲بررسی برخی از ویژگی های زیست محیطی خور بردستان با تکیه بر توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۶
در راستای توسعه پایدار اقتصادی و به منظور ایجاد اشتغال و افزایش درآمد استانهای جنوب کشور، توسعه شیلات با جهت گیری خاص پرورش میگو و بهره برداری از منابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است. خور بردستان واقع در عرض شمالی 27 درجه و 51 دقیقه و 30 ثانیه تا 27 درجه و پنجاه دقیقه و 30 ثانیه و طول شرقی 51 درجه و 58 دقیقه و 30 ثانیه تا 52 درجه و 1 دقیقه و 20 ثانیه از غرب به شهرستان دیر، از شرق به اراضی کنگان، از جهت شمال غرب به شهرستن بردستان و از جنوب به خلیج فارس محدود میشود. این منطقه با اقلیم نیمه گرمسیری دارای شیب عمومی 0\5 درصد است. بارندگی متوسط سالیانه 196\9 میلیمتر، رطوبت متوسط سالیانه 64\4 درصد و متوسط دما 25\5 درجه سانتیگراد، متوسط سالیانه حداکثر دما 34\5 درجه سانتیگراد و متوسط دمای حداقل سالیانه 21\8 درجه سانتیگراد میباشد. مطالعات فیزیکی و مکانیکی خاک درصد رطوبت میانگین خاک منطقه را 21 درصد نشان میدهد. آزمایش تعیین حدود اتربرگ خاک منطقه، متوسط PI را 4 مشخص نمودهاست. آزمایشهای دانه بندی و هیدرومتری درصد میانگین رس را 13\79 درصد و درصد میانگین ماسه را 12\42 معرفی نمود. طبقه خاک میانگین منطقه به دو روش U.S.D.A و UNIFIED انجام گرفت و بر اساس روش اول خاک غالب منطقه لوم سیلتی و بر اساس روش دوم ML (سیلت رس دار همراه کمی ماسه) میباشد. نمودار بین PI و درصد رس خاک، فعالیت خاک منطقه را کم و خاصیت تورم پذیری آن را بسیار ناچیز ارزیابی کرد. نتایج حاصل از هیدرومتری مضاعف و مقایسه آن با هیدرومتری با محلول نشان داد که خاک منطقه اصولا همگراست، زاویه شکست داخلی خاک مورد نظر در حالت اشباع 6 درجه و چسبندگی 0\31 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، وزن مخصوص خشک 1\52 گرم بر سانتیمتر مکعب و عدد نفوذپذیری آن 5 در 10 به توان منفی هفت سانتیمتر بر ثانیه میباشد.

۱۳تغییر اقلیم و پیامدهای آن در سواحل و بنادر
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
از نقطه نظر مهندسی، کانالهای عبوری و تاسیسات بنادر و سواحل بر اساس رکوردهای دراز مدت عمق اب، جریان آب و شدت رسوب گذاری طراحی و ساخته شده اند. تغییرات اخیر اقلیمی که ناشی از استفاده بی رویه بشر از مواهب طبیعی و تاثیر نیروهای طبیعی است. قادر است بطور محسوسی این شرایط فیزیکی را تغییر داده و نتیجتا روی ظرفیت ناوبری دریایی، تاسیسات سواحل سواحل و تجهیزات بنادر تاثیر گذار باشد. این مساله خود نیز به افزایش هزینه های بیمه، عملیاتی و نگهداری در سواحل و بنادر ختم خواهد شد که درصورت عدم پیش بینی مسائل مهندسی کاهشضریب اطمینان بنادر را بدنبال دارد. در این مقاله اثرات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تغییر اقلیم مانند تغییر شوری اب، تغییر رژیم باد در سواحل، تغییر ارتفاع امواج ساحلی، بالا آمدن آب سواحل و نوسانات دمای آب ارزیابی می گردد. همچنین تاثیرات سوء ناشی از تغییر اقلیم روی اکوسیستم سواحل مورد بحث قرار می گیرد. در خاتمه جهت بهبود مدیریتهای منطقه ای سواحل راهکارهایی به منظور مقابله احتمالی با پیامدهای تغییر اقلیم پیشنهاد می گردد.

۱۴مهندسی ارزش حمل مصالح سد مخزنی البرز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، سال
تعداد صفحات: ۱۴
اصولا سنگ به جهت سختی و مقاومت بالا، مشکلات عدیده ای را در خصوص حمل فراهم میسازد که پیمانکاران عموما از آن گریزانند. در کارگاه سد البرز نیز به جهت حجم زیاد (در حدود 42000000 مترمکعب) شرایط اقلیم منطقه، صعب العبور بودن معدن سنگ و هزینه احداث جاده، زمینه ای فراهم آورده است تا طرح انتقال مصالح سنگی در قالب گزینه های دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد. از آنجا که در کشور ما طرح های مختلف و متنوعی در حال اجر است که اعتبارات زیادی را به خود تخصیص میدهند، لزوم بکار گیری مهندسی ارزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مهندسی ارزش فرض بر این است که هزنیه هر طرح را میتوان با مقایسه گزینه های محتمل در هر فعالیت و انتخاب گزینه بهینه، با حفظ کیفیت و کارائی به حداقل رساند. طرح حمل و انتقال مصالح سنگریزی از معدن قرضه به بدنه سد نیز از جمله طرحهایی است که میبایست از نظر مهندسی ارزش مورد بررسی قرار گیرد. لذا ذیلا تجزیه و تحلیل این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.

۱۵استخراج اطلاعات عمق آب از تصاویر ماهواره ای
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۵
پیشرف تهای قابل ملاحظه اطلاعات ماهواره ای و تکنولوژی سنجش از دور در سالهای اخیر، دست آوردهای علمی چشمگیری را در پی داشته است. این دانش، انسان را قادر م یسازد از فاصله دور به ثبت و انداز هگیری پدید ههای محیطی اقدام نماید هیدروسفر یا آ بکره با پوشش بیش از ۶۵ درصد کره زمین درصد قابل توجهی از سطح این کره را به خود اختصاص داده است. دانشمندان همواره به منظور پی شبینی جریانات آب و تاثیر آن بر اقلیم، بررسی منابع دریایی، مطالعات زیس تمحیطی، شیلات و ... در پی آن بود هاند تا نسبت به طراحی و پرتاب ماهوار ههای بررسی منابع زمینی به خصوص منابع آبی اقدام نمایند. در این میان سری ماهوار ههای لندست (Landsat) با هدف مطالعات بسیار پیشرفته زمین شناسی، پوشش های سطحی زمین، تجسس در زمین ههای زراعی، طبقه بندی جنگل ها، مشاهده تغییرات توسعه مناطق انسانی و ... به فضا پرتاب شد. طراحان این ماهوراه، اقیانو سشناسی و آ بنگاری را نیز از جمله ماموری تهای مهم آن برمیشمرند.اطلاعات و داده های عمق آب از جمله ابتدای یترین و مهم ترین منابع مطالعات در پروژه های دریایی محسوب م یگردند که تهیه آنها به رو شهای سنتی و انجام عملیات آ بنگاری مستلزم صرف وقت و زمان فراوانی م یباشد. در صورتی که امکانات استفاده از تصاویر ماهواره ای و علم سنجش از دور در این امور فراگیر گردد، صرف هجوی یهای قابل توجهی از این رهگذر حاصل خواهد شد

۱۶طرح تقویت و پایدار سازی شیروانی شماره 2 قطعه 21 آزاد راه تهران –شمال
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین، سال
تعداد صفحات: ۸
شیروانی شماره 2 قطعه 21 آزاد راه تهران – شمال حد فاصل کیلومترهای 102 تا 103 در منطقه دو آب کجور واقع شده است. این شیروانی از سنگ آهک مارنی کرتاسه با شیب 450 و جهت شیب لایه بندی 1900 تشکیل شده است . پس از جمع آوری اطلاعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی از این شیروانی، مدلسازی های لازم به روش عددی و با استفاده از نرم افزار UDEC انجام گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل های مذکور نشان می دهند که پس از حفاری بخش سنگی ترانشه و در صورت عدم کنترل جابجائی ها، حدود 1\5 سانتیمتر باز شدگی درزها به وقوع خواهد پیوست . با توجه به اقلیم مرطوب منطقه و بارش نزولات جوی، در اثر نفوذ آب در داخل این درزها و توالی ذوب و یخ زدگی آن، کم کم بازشدگی درز ها توسعه خواهند یافت و مالاً منجر به ناپایداری و ریزش پله ها خواهد گردید . بخصوص در پله دوم این پدیده نمود بیشتری خواهد داشت . برای جلوگیری از بازشدگی ترکها می توان در فاصله کوتاه زمانی پس از خطر ترانشه از سنگ دوزهای تزریقی استفاده نمود . بر اساس تحلیلهای مختلفی که به روش سعی و خطا و با استفاده از نرم افزار UDEC انجام گردید مشخص شد سنگ دوزهای تزریقی غیر پیش تنیده در شبکه منظم 2m*2m به طول 20 متر که تحت زاویه 150 نسبت به افق (تقریباً عمود بر دسته درز موثر در ایجاد ناپایداری) نصب می شوند، باعث جلوگیری از بازشدگی بیش از اندازه درزها و تامین پایداری شیروانی می گردند.

۱۷بادگیر، میراث گذشته و چشم انداز آینده
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی، سال
تعداد صفحات: ۷
حرکت هوا را به دلیل اختلاف فشار جو باد گویند . باد در روی زمین عامل مهمی درتبادل دما و رطوبت و انتقال ذرات معلق است، که این امر در ایجاد شرایط آسایش انسان یا اخلال در آن، نقش مهمی دارد . اهمیت باد در طرح و ساخت محیط مسکونی از دیرباز مورد توجه بوده است . ارسطو در چهار قرن قبل از میلاد و ویترویوس معمار رومی یک قرن قبل از میلاد از روش استفاده باد در معماری و شهرسازی صحبت می کنند. در کشور ما در طی قرون متمادی تمام ساختم انها با توجه به اقلیم و شرایط محیطی ساخته می شده است . این شرایط باعث شده تهویه طبیعی ساختمان در ابنیه سنتی ایران مورد استفاده بسیار داشته باشد که بارزترین نمونه آن بادگیر است . بادگیرها به اشکال مختلف در بسیاری از شهرهای مرکزی و جنوبی ایران مشاهده می شوند، که از لحاظ شکل بیرونی ممکن است، یک، دو، سه، چهار یا چند جناحی و یا چوپقی باشند، باریک وبلند یا کوتاه و حجیم باشند . ساده ویا با تزیینات باشند که هر کدام بر حسب جهت باد مطلوب طراحی و اجرا گردیده اند . بعضی از این بادگیرها فقط از طریق جابجایی هوا (مثل بادگیرها ی جنوبی) و بعضی دیگر، هم از طریق جابجایی هوا و هم از طریق تبخیر (مثل بادگیرهای مناطق مرکزی) این عمل را انجام می دهد. امروزه می توان از بادگیر به عنوان مکمل سیستم تهویه و برودت ساختمان استفاده نمود. به وسیله بادگیر می توان در مواقعی از سال شرایط آسایش را با تهویه طبیعی تأمین نمود و زمانی که باد دیگر نتواند پاسخگوی نیاز ساکنین باشد باید از تأسیسات مکانیکی بهره گرفت . حسن فتحی، معمار شهیر مصری از یک پمپ آب در داخل کانال بادگیر ساختمانهایش استفاده می کرد که با ایجاد فواره ای در روزهایی که هوا گرم و پر گرد و غبار بود، هم از میزان گرما و هم از میزان گرد و غبار هوا می کاست . در برخی ساختمانهایی که اخیراً ساخته می شوند ( همچون مرکز فروش بلوواتر در انگلستان و برج آرموری در چین و …) از بادگیر به منظور تنظیم شرایط محیطی در کنار سیستم های تهویه مطبوع استفاده گردیده است که نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت خواهد داشت.

۱۸پی شبینی شرایط خشکسالی با استفاده شاخص نرمال شده اختلاف پوشش گیاهی (NDVI) در ایران
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۱
خشکسالی بصورت کاهش میزان بارندگی از میانگین دراز مدت منطقه، در یک زمان معین تعریف شده و تاکنون هیچ تعریف آکادمیک و دانشگاهی از خشکسالی ارائه نشده است . با توجه به گستردگی ابعاد خشکسالی سا ل های اخیر در کشور لزوم برنامه ریزی و تحقیقات علمی و پژوهشی دقیق تر و جامع تر بیش از پیش احساس می گردد. در حال حاضر به دلیل گستردگی محدوده وقوع پدیده های اقلیمی (نظیر خش کسالی) استفاده از تکنیک سنجش از دور برای ارزیابی این پدیده ها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار شده است . در این تکنیک و در مطالعات زیست محیطی، هواشناسی و کشاورزی بیشتر از بخش انعکاسی طیف الکترومغناطیسی استفاده شده و وضعیت منابع آب، پوشش گیاهی، وضعیت رطوبتی خاک و حتی اقلیم منطقه را بطور لحظ ه ای و دراز مدت مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرد. ارزیابی پوشش گیاهی بوسیله سنجش از دور انعکاسی به عنوان یکی از دقیق ترین و کارآمدترین روش ها جهت پایش شرایط خشکسالی شناخته شده است . در این ارتباط شاخ ص هایی نظیر شاخص نرمال شده اختلاف پوشش گیاهی (NDVI) جهت مناطق مختلف بدست آمده که نشان دهنده وضعیت لحظه به لحظه و دراز مدت پوشش گیاهی در این مناطق است . با دارا بودن شاخص NDVI در یک منطقه و وضعیت پوشش گیاهی می توان شرایط خشکسالی را پی ش بنی کرد . در این تحقیق با استفاده از نقشه شاخص پوشش گ یاهی کل کشور که از داده های نور قرمز و مادون قرمز نزدیک باندهای ١ و ٢ سنجنده AVHRR ماهواره نوآ (NOAA) در سال های ١٩٩٨ تا ٢٠00 میلادی بدست آمده بود، ابتدا وضعیت پوشش گیاهی کشور در یک سال بخصوص مورد بررسی قرار گرفت . سپس جهت بررسی دقیق خشکسالی از همپوشانی دو تصویر شاخص پوشش گیاهی، نقشه تغییر دوساله پوشش گیاهی کشور بدست آمد . با استفاده از این تصاویر ماهوار ه ای، وضعیت خشکسالی در مناطق مختلف کشور مورد ارزیابی و تحقیق قرار گرفته و نتیجه شد که اکثر مناطق کشور در سال ٩٨ دچار شرایط خشکسالی بوده است . با وجود بهبود شرایط پوشش گیاهی در طی سال های ٩٩ و ٢٠٠٠ در برخی مناطق بازهم این شرایط کم وبیش در طی اغلب مناطق کشور (بخصوص نیمه شرقی و جنوبی کشور ) ادامه یافته است . در برخی از مناطق کشور هم در طی این سا ل ها شرایط استثنایی خشکسالی برقرار بوده است.

۱۹بررسی رابطه بین گسترش فرسایش خندقی و اقلیم های مختلف موجود در استان زنجان در محیط GIS
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 84، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین گسترش فرسایش خندقی و اقلیم های مختلف در استان زنجان در محیط GIS می باشددر این راستا نقشه ها و داده های مورد نیاز وارد محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی شده و بعد از سازماندهی و پردازش یک بانک اطلاعاتی برای تجزیه و تحلیل تهیه گردید. این مطالعه نشان می دهد با توجه به وسعت استان، گستردگی تعداد خندق ها و اقلیم، سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند تمام پارامترهای مورد نیاز را تلفیق نموده و بین تعداد خندق ها و اقلیم رابطه ایجاد نماید. نتایج حاصله از آن است که بیشترین تعداد خندق های استان در اقلیم نیمه خشک سرد قرار گرفته است.

۲۰ارزیابی الگوی مصرف انرژی از نظر کالبدی در خانه های نوساز روستایی حاشیه دریای خزر
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به ضرورت هماهنگی ساخ ت وسازهای جدید در روستاهای کشوربا شرایط اقلیمی و متناسب با اهداف صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان، این مقاله به بررسی راهکارهای اقلیمی بکار رفته در زمینه طراحی و ساخت مسکن روستایی در منطقه معتدل و مرطوب حاشیه دریای خزر پرداخت هاست. در این راستا، ابتدا با شناسایی گروه اقلیمی مورد نظر در جدول پهنه بندی اقلیمی، اهداف عمده طراحی اقلیمی در منطقه استخراج شد هاست. همچنین ویژگ یهایی از ساختمان که در تطابق کالبدی ساختمان با اقلیم مؤثرند، تبیین شده اند. سپس با دست هبندی گون ههای مسکن روستایی در تناسب با اهداف مورد نظر این تحقیق، به بررسی و تحلیل گونه های موردنظر به تفکیک ویژگی های تعیین شده در هماهنگی با اهداف اقلیمی پرداخته شده است.

۲۱بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس – بهره گیری از پتانسیل های اقلیم گرم و خشک (درآمدی بر تامین آسایش حرارتی)
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاک بحث روز محافل کشور و جهان می باشد. پیوند معماری با این مباحث بر هیچکس پوشیده نیست . فراهم آوردن بستر لازم جهت تحقق
این امر از وظایف هر معمار آگاه و وظیفه شناسی است. علیرغم اینکه از مدارس بصورت پاره وقت ( فقط در روزهای نه ماه از سال ) استفاده می شود، بعلت ماهیت آموزشی و پرورشی این فضاها، سوژه ی مناسبی برای طراحی سازگار با اقلیم ١ و سرمایه گذاری جهت ساخت چنین بناهایی میباشند. شهر یزد علیرغم، داشتن آب و هوایی نسبتًا نامناسب جهت زندگی ( گرما و سرمای بیش از حد همراه با خشکی هوا ) پتانسیل های اقلیمی خوبی از جمله تابش شدید خورشید در روزهای زمستان و دمای پایین هوا در شبهای تابستان دارد که اگر بدرستی شناسایی و بکار گرفته شو ند، می توان آسایش حرارتی را در فصول مختلف برای مردم به ارمغان آورد. بهمین منظور، در این مقاله به بررسی و استخراج دستورالعملها و ضوابط طراحی سازگار با اقلیم منطقه پرداخته می شود.

۲۲نقش شهرهای جدید خورشیدی در ظهور توسعۀ پایدار ملی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
انرژی خورشیدی به عنوان پایدارترین انرژی، واجد ویژگیهایی است که هر کدام از این ویژگیها، متضمن اثرات و نتایج مطلوبی هستند، و هر یک از این آثار و نتایج نیز به نوبة خود در تحصیل
توسعة پایدار ملی، نقش در خور توجهی ایفا مینمایند . بارزترین ویژگیهای انرژی خورشیدی در پایداری و دائمی بودن آن، در دسترسی آسان و همه گیر به آن، و در عدم تولید هر گونه مواد و ضایع ات بی فایده و مضر می توان خلاصه نمود . نتایج مترّتب بر این ویژگیها عبارتند از : فقدان انواع آلودگیهای محیطی، حفظ استقلال و عدم وابستگی، ایجاد اشتغال، ایجاد هویت فضایی و کالبدی خاص در شهرها، تأثیر بر تعریف شهرهای جدید به عنوان “شهر” و نه یک “خوابگاه“، امکان ارائه طرحهای نو در زمینه های هنری و فّنی، حرکت به سمت توسعة پایدار و امثالهم. علیرغم همة این تبعات مطلوب و محاسن علمی و اقتصادی و محیطی، تا موقعی که این انرژی تنها به صورت موردی و موضعی یا به عنوان موضوع طرحهای تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد، تحصیل آثا ر و نتایج مطلوب آن به طور کامل مقدور نخواهد بود . به همین دلیل به منظور اجرایی کردن و فراگیر شدن استفاده از انرژی خورشیدی و وصول به اهداف اصلی توسعة پایدار و ارائة الگویی بومی
برای توسعة پایدار ملیِ ایران، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی و طراحی و اجرای شهر های جدیدی در مناطق مختلف اقلیمی ایران با استفاده از انرژی خورشیدی در دستور کار قرار گیرند .مقالة حاضر ضمن تبیین و توجیه لزوم تهیه و اجرای چنین طرح و برنامه ای، در حد امکان به توضیح و تشریح موضوعات مرتبط خواهد پرداخت.

۲۳نگاهی به طراحی اقلیمی ساختمانهای مسکونی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
آدمیان جهت سکونت خود نیازمند آنند که آب و هوای فضای سکونتی خود را در محدوده آسایش کنترل کنند بدون آنکه اتلاف ان رژی داشته باشند و یا انرژی زیادی را صرف نمایند . در این مقاله پارامترهای دخیل در طراحی ساختانهای مسکونی در چهار سطح نحوه قطعه بندی و جانمایی بلوکهای مسکونی، جانمایی واحدهای مسکونی در بلوکهای مسکونی، نحوه قرارگیری فضای مختلف در
واحدهای مسکونی و در پوسته خارج ی ساختمانها مورد بحث قرارمیگیرد تا واحدها در سرمای زمستان و گرمای تابستان و با استفاده از نور آفتاب و تهویه و استفاده حداقل از انرژی مواد سوختی و الکتریکی قابل سکونت جهت زندگی مطلوب باشند.

۲۴تخمین اثر کم آبیاری در مناطق مختلف اقلیمی ایران بر برخی از گیاهان کشت شده در این مناطق با استفاده از داده های FAO و سازمان بین المللی انرژی اتمی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به سهم عظیم مصرف آب در بخش کشاورزی ایران و پائین بودن راندمان آبیاری، انتخاب و به کار گیری هر استراتژی در بهینه سازی مصرف آب شایان توجه است . در سالهای اخیر یکی از استراتژیها برای به عمل آوردن محصولات با درآمد و سود ماکزیمم تحت شرایط کمبود آب ، کم آبیاری است. کم آبیاری یک عملیات آبیاری است که به واسطه آن مصرف آب از حد ماکز یمم کمتر شده و اجازه تنش کوچکی داده می شود به طوریکه اثر کمی بر محصول داشته باشد. وقتی که کم آب یاری در طول یک دوره خاص رشد گیاه اتفاق می افتد، پاسخ گیاه با توجه به حساسیت گیاه درآن از مرحله رشد متفاوت می باشد. بنابراین درستی تنظیم زمان کم آبیاری، برای زمان بندی آبیاری، الزامی است. به طوری که طبق تحقیقات FAO و آژانس بین المللی انرژی اتمی، فاکتور حساسیت پذیری محصولات مختلف نسبت به عملیات کم آبیاری در کشورهای مختلف و با توجه به روشهای متفاوت آبیاری و مراحل مختلف رشد، مورد بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده اند که کاهش در محصول نسبی تولیدی گیاه، کمتر از مقادیر کاهش تبخیر و تعرق در اثر کم آبیاری بوده است. بنابراین میتوان برای گیاهانی که در مناطق مختلف ایران کشت می شوند و این مناطق دارای اقلیم مشابه با بعضی از کشورهای مورد مطالعه می باشند، الگو های مناسب برای کم آبیاری را در مراحل مختلف کشت توصیه کرد.

۲۵نقش کلیدی برنامه عملیاتی شرایط اضطراری در مدیریت کارآی سیلاب
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۱۳
افزایش قابل ملاحظه توسعه و دارایی ها در دهه اخیر و تغییر اقلیم موجب ریسک قابل ملاحظه سیلاب گردیده و در نتیجه اهمیت مدیریت سیلاب بسیار افزایش یافته است. با وجودیکه در حین بلایا نیاز به توان اضطراری و اقدامات خاص وجود دارد، الزامات و اقدامات مرحله‌ای آنچنان قابل پیش بینی هستند که بتوان آنها را برنامه ریزی نمود. در این راستا بایستی توجه نمود که تقریبا تمامی مطالعات سود – هزینه که در مورد بلایای مختلف انجام شده نشان می دهد که منافع آمادگی و برنامه ریزی برای بحران (شامل کاهش تلفات و خسارات مستقیم و غیر مستقیم) حداقل 2 تا 3 برابر بیشتر از هزینه های آن می باشد. دهه 1990 میلادی شاهد رشد شدید کاربرد برنامه ریزی شرایط اضطراری و گسترش آن در تمامی سطوح دولتی، صنعتی و جامعه بود. تهیه برنامه عملیاتی هر زمان که احتمال یک واقعه فاجعه بار وجود داشته باشد منطبق با دوراندیشی و احتیاط می‌باشد. زمانی که قبل از بحران در آرامش و با کمک کارشناسان چند رشته‌ای که اطلاعات لازم را در دسترس دارند، صرف برنامه ریزی برای مدیریت ریسک و بحران می شود, بازده بسیار خوبی در زمان واقعی خواهد داشت. برنامه ریزی شرایط اضطراری نیاز به هم برخورد فنی و هم حس ذاتی (چشم انداز) دارد و از طرف دیگر وجود دیدگاههای دانشگاهی تا حرفه‌‌ای الزامی است. بنابراین برنامه ریز شرایط اضطراری بایستی آموزشهای لازم را در گستره‌ی وسیع دریافت کرده باشد. برا ی مثال آَشنایی با سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تکنولوژی اطلاعات (IT) قطعا یک مزیت محسوب می‌شود. در عمل افراد کمی با تمامی قابلیتهای لازم در دسترس می‌باشند و در این چهارچوب بنظر می رسد تلفیق مهندسی ارزش، مدیریت ریسک و تکنولوژی اطلاعات با تکیه بر کار تیمی بتواند نقش مهمی در برنامه ریزی شرایط اضطراری ایفا نماید. به عنوان یک نمونه تاریخی می‌توان به حضرت نوح به عنوان اولین برنامه ریز شرایط اضطراری سیلاب اشاره نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۷۱۸ نتیجه