۱استفاده از روش تجزیه بندرز برای حل مدل جامع دوسطحی دوهدفه زمان بندی نشست و برخاست هواپیماها و تخصیص گیت در فرودگاه تحت عدم قطعیت
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه با توجه به رشد روزافزون تعداد پروازها که فرودگاه های جهان را با حجم بالایی از آن ها در بازه های زمانی بسیار کوتاه روبرو ساخته است، مسئله مدیریت، تخصیص و زمان بندی این پروازها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار گشته است. در این تحقیق، برای نخستین بار تخصیص و زمان بندی گیت ها و باندهای نشست و برخاست فرودگاه به طور همزمان بادرنظر گرفتن عدم در دسترس بودن برخی باندها مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک مدل ریاضی جامع دوهدفه که تمامی پارامترها و متغیرهای تصمیم مربوط به مسائل دو حوزه تخصیص باند و تخصیص گیت را دربر می گیرد، معرفی شده است. همچنین، با توجه به وجود پارامترهای غیرقطعی ورودی این نوع مسائل دنیای واقعی، برای رویارویی با این جنبه در این مقاله از برنامه ریزی فازی استفاده شده است. یکی از نوآوری های این تحقیق ارائه مدل خطی به صورت دوسطحی است. تابع هدف پیشرو، مجموع زمان های تأخیر برای استفاده از باند و جهت قرارگرفتن در گیت برای کلیه هواپیماها بر اساس اهمیت هریک از آنها را کمینه می کند. مجموع مسافتی که کلیه مسافرین در ترمینال فرودگاه طی نمایند بر اساس تابع هدف پیرو کمینه می شود. الگوریتم تجزیه بندرز برای حل مدل پیشنهادی بکار گرفته شده است. از داده های تجربی برای اعتبار سنجی و کاربردی بودن مدل ارائه شده، استفاده شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده ی اثربخشی و کارا بودن مدل پیشنهادی است و صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها را به دست آورده است.

۲حل مسئله چندهدفه مکان یابی هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیرها با استفاده از روش تجزیه بندرز
اطلاعات انتشار: نشريه مهندسي صنايع، چهل و هشتم،شماره۲، مهر ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این پژوهش مسئله مکان یابی چندهدفه تسهیلات هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیر، با تابع هدف اول، به صورت کمینه کردن مجموع هزینه ثابت استقرار تسهیلات هاب، به علاوه هزینه احتمالی حمل ونقل، و تابع هدف دوم، به صورت کمینه کردن معیارهای عدم اطمینان شبکه، مدل شده است. در این مطالعه، شاخص هایی از قبیل شرایط آب وهوایی، امنیت، نرخ تبادل ارز، و شرایط اضطراری مسیر به منزله معیارهای ایجاد عدم اطمینان بر اساس سناریوهای احتمالی تعریف و در ادامه با تابع توزیع احتمال نرمال تقریب زده شد. همچنین، در مدل پیشنهادی، سطح سرویس1 برای معیارهای عدم اطمینان شبکه در قالب محدودیت های احتمالی2 در نظر گرفته شد. الگوریتم تجزیه بندرز3 برای حل مدل پیشنهادی به کار رفت. برای ارزیابی عملکرد این روش، نتایج حاصل از حل مدل توسط الگوریتم تجزیه بندرز با حل آن توسط یک نرم افزار تجاری مقایسه شد. نتایج نشان داد روش تجزیه بندرز توانایی حل مدل پیشنهادی با اندازه های مختلف را دارد؛ در حالی که این مدل فقط در اندازه های کوچک با نرم افزار قابل حل است.

۳حل مسیله چندهدفه مکان یابی هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیرقطعی نقاط بالقوه و مسیرها با استفاده از روش تجریه بندرز
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این پژوهش مسیله مکان‌یابی چندهدفه تسهیلات هاب با درنظرگرفتن ویژگی‏های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیر، با تابع هدف اول، به صورت کمینه‌کردن مجموع هزینه ثابت استقرار تسهیلات هاب، به‌علاوه هزینه احتمالی حمل‌ونقل، و تابع هدف دوم، به صورت کمینه‌کردن معیارهای عدم اطمینان شبکه، مدل شده است. در این مطالعه، شاخص‏هایی از قبیل شرایط آب‌وهوایی، امنیت، نرخ تبادل ارز، و شرایط اضطراری مسیر به منزله معیارهای ایجاد عدم اطمینان بر اساس سناریوهای احتمالی تعریف و در ادامه با تابع توزیع احتمال نرمال تقریب زده شد. همچنین، در مدل پیشنهادی، سطح سرویس1 برای معیارهای عدم اطمینان شبکه در قالب محدودیت‏های احتمالی2 در نظر گرفته شد. الگوریتم تجزیه بندرز3 برای حل مدل پیشنهادی به کار رفت. برای ارزیابی عملکرد این روش، نتایج حاصل از حل مدل توسط الگوریتم تجزیه بندرز با حل آن توسط یک نرم‌افزار تجاری مقایسه شد. نتایج نشان داد روش تجزیه بندرز توانایی حل مدل پیشنهادی با ‌اندازه‏های مختلف را دارد؛ در حالی که این مدل فقط در اندازه‌های کوچک با نرم‌افزار قابل حل است.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه