۱مقایسه اثر نوار حاوی ژل خنک کننده با بسته یخ برشدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی
اطلاعات انتشار: مجله زنان مامايي و نازايي ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: درد پرینه ناشی از اپی زیاتومی، همواره مشکلی استرس زا برای زنان نخست زا بوده و اثر منفی بر عملکرد و اولین تجربه مادر شدن را دارد از آنجا که اکثر زنان نخست زا اپی زیاتومی می شوند، این پژوهش با هدف مقایسه اثر نوار حاوی ژل خنک کننده با بسته یخ بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زای زایمان کرده در بیمارستان حضرت ام البنین (س) مشهد از مهر تا بهمن ماه 1384 انجام گردید.روش کار: در این کارآزمایی بالینی 121 زن نخست زا با معیارهای ورود به مطالعه، به روش تخصیص تصادفی در دو گروه سرما درمانی (نوار حاوی ژل خنک کننده، بسته یخ) و گروه کنترل قرار گرفتند. واحدهای پژوهش طی 4 ساعت اول بعد از اپی زیاتومی توسط پژوهشگر و پس از آن بر اساس تقاضای خود، درمان را دریافت کردند. ارزیابی شدت درد با مقیاس عددی درجه ای و بهبود زخم با مقیاس ریدا طی 4 ساعت اول و روزهای اول، دوم، پنجم و دهم و رضایت درمان در روز دهم صورت گرفت. اطلاعات توسط آزمونهای پارامتری و غیر پارامتری مورد تجریه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج: سه گروه از نظر شدت درد پرینه طی 4 ساعت اول (P=0.003) و روز دهم (P=0.044) بعد از اپی زیاتومی و کاهش نیاز به دارو (استامینوفن) به نفع گروه نوار حاوی ژل تفاوت آماری معنی دار داشتند (P<0.001). دو گروه سرما درمانی از نظر میانگین نمره ر ضایت از ضد درد موضعی (P=0.001) و بهبود زخم نیز به نفع گروه نوار حاوی ژل تفاوت آماری معنی دار داشتند (P<0.001).نتیجه گیری: استفاده از نوار حاوی ژل خنک کننده در کاهش شدت درد پرینه و کاهش نیاز به دارو موثر است. لذا به عنوان روشی ایمن و بدون عارضه و قابل استفاده در بیمارستان و منزل پیشنهاد می شود.

۲تاثیر اسانس لاوندر (اسطوخودوس) در مراقبت از زخم اپی زیاتومی پس از زایمان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اپی زیاتومی برش ناحیه فرج است که شایع ترین برش جراحی در مامایی است و مانند هر عمل دیگری نیاز به مراقبت دارد. امروزه استفاده از روش های جایگزینی و مکمل در درمان و مراقبت از زخم ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اسانس های روغنی از جمله اسطوخودوس به دلیل وجود موادی از جمله ترپونن ها، منوترپونن ها، و لینالول، خاصیت ضد میکروبی و ضد دردی داشته و به نظر می رسد جایگزینی مناسبی جهت شستشوی زخم ها، به جای استفاده از موادی مثل بتادین باشند. لذا این تحقیق به منظور تعیین تاثیر اسانس روغنی اسطوخودوس در پایه روغن زیتون در مقایسه با بتادین در بهبود زخم اپی زیاتومی طراحی و اجرا شده است.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه شستشوی زخم اپی زیاتومی با اسطوخودوس و شستشوی زخم اپی زیاتومی با محلول بتادین (هر گروه 60 نفر) تقسیم شدند. اسانس روغنی اسطوخودوس (Lavendula officinalis) به روش تقطیر و با روغن حامل زیتون تهیه شد. پس از زایمان با دادن آموزش به مادران در مورد مراقبت زخم٬ در یک گروه از بتادین و در گروه دیگر اسانس روغنی اسطوخودوس (10–5 قطره در پنج لیتر) با استفاده از حمام نشسته 2 بار در روز استفاده شد. در روز پنجم پس از زایمان 2 گروه از نظر بهبود زخم بررسی شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t و کای دو انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین قرمزی روز پنجم در گروه لاوندر (1.88±2.6) کمتر از گروه بتادین (3±3.12) بود (p<0.05) ولی ادم به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.01). میزان درد، عفونت و باز شدگی زخم بین دو گروه تفاوت معنی دار نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که می توان به جای بتادین برای مراقبت از زخم اپی زیاتومی از ترکیب اسانس روغنی لاوندر با پایه روغن زیتون استفاده کرد. زیرا این ترکیب میزان بروز درد و عفونت را افزایش نداد و میزان قرمزی زخم که می تواند نشانه التهاب زخم باشد را کاهش داد.

۳بررسی اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در زنان نخست زا
اطلاعات انتشار: مجله زنان مامايي و نازايي ايران، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: یکی از مداخلات پزشکی در زایمان، اپی زیاتومی می باشد که برای وسیع تر کردن میاندوراه به­ کار میرود. زردچوبه یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که بدلیل دارا بودن کورکومینوئیدها، دارای خاصیت بهبود زخم می باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثر پماد زردچوبه بر بهبود زخم ناشی از اپی زیاتومی در خانم های نخست زا انجام گردید.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور که بر 84 زن نخست زای 17 تا 35 ساله واجد شرایط پژوهش که جهت زایمان طبیعی به بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد مراجعه کرده بودند، انجام گردید. پس از زایمان، مادران گروه کنترل پماد زردچوبه و گروه شاهد پماد دارونما را روزی دو بار (2 ± 12 ساعت) به مدت ده روز استفاده کرده و ارزیابی میزان بهبود اپی زیاتومی در روزهای هفتم، دهم و چهاردهم پس از زایمان با استفاده از ابزار ریدا (قرمزی، ادم، کبودی، ترشح از زخم، فاصله دو لبه زخم) انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی، کای دو و من ویتنی تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: از 63 نفر، 32 نفر در گروه مطالعه و 31 نفر در گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و سایر متغیر های مداخله گر اختلاف آماری معنی داری نداشتند. مقایسه نمره ریدا در روز هفتم پس از زایمان نشان داد که میانگین نمره در گروه مطالعه (68\1 ± 84\2) و در گروه کنترل (45\1 ± 35\4) می باشد و تفاوت آماری معنی دار بین دو گروه وجود دارد (001\?>p) بطور مشابه در بررسی روز دهم پس از زایمان میانگین نمره ریدا در گروه مطالعه (59\1 ± 09\2) تقریبا نصف نمره میانگین بهبود زخم در گروه کنترل (?.?? ± ?.??) بود و دو گروه اختلاف آماری معنی داری با یکدیگر داشتند (?.???>p) بررسی زخم اپی زیاتومی در روز 14 پس از زایمان نیز نشان داد که هم چنان نمره ریدا در گروه مطالعه کمتر از یک دوم نمره گروه کنترل است و دو گروه از نظر بهبود زخم تفاوت آماری معنی داری را نشان می دهند (012\?=p).نتیجه گیری: استفاده از پماد زردچوبه سرعت بهبود زخم اپی زیاتومی را افزایش می دهد به عبارت دیگر بهبود برش اپی زیاتومی در گروه مطالعه را تا روز 14 به میزان 4 روز ارتقا می دهد و می تواند به عنوان ارتقا دهنده بهبود اپی زیاتومی در خانمهای نخست زا پیشنهاد گردد.

۴مقایسه اثر وضعیت خوابیده و پهلو با لیتوتومی در مرحله دوم زایمان بر صدمات پرینه زنان نخست زا
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، آذر و دی, دوره  ۱۵ , شماره  ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۸
سابقه و هدف: اپی زیاتومی و پارگی ها صدمات شایع پرینه در زایمان زنان نخست زا هستند و وضعیت زایمانی مادر یکی از عوامل موثر بر کاهش این صدمات می باشد هدف از این مطالعه مقایسه اثر وضعیت خوابیده به پهلو با لیتوتومی در مرحله دوم زایمان بر صدمات پرینه زنان نخست زا می باشد.مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی 100 خانم نخست زا (1380) که به زایشگاه های شهرستان نیشابور مراجعه کرده و دارای حاملگی ترم و سیر زایمان طبیعی بودند، در مرحله دوم زایمان به روش تخصیص تصادفی در دو وضعیت خوابیده به پهلو و لیتوتومی قرار گرفته و زایمان نمودند. ابزار جمع آوری داده ها فرم اطلاعاتی بود که از طریق مصاحبه، مشاهده و معاینه جهت قدرت عضلانی لگن تکمیل می گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری تی دانشجویی، کای دو، فیشر ولگای خطی و با ضریب اطمینان 95 درصد انجام گرفت.یافته ها: 7.8 درصد نمونه های گروه خوابیده به پهلو و 30.6 درصد نمونه های گروه لیتوتومی دارای برش اپی زیاتومی شدند، وقوع پارگی پرینه در کسانی که اپی زیاتومی نداشتند، در گروه مورد 63.8 درصد و در گروه شاهد 79.4 درصد بود. پرینه سالم پس از زایمان در گروه خوابیده به پهلو 33.3 درصد و در گروه لیتوتومی 14.3 درصد موارد را تشکیل داد. نمره قدرت عضلانی لگن و وضعیت سر جنین در شروع مرحله دوم زایمان ارتباط آماری معنی داری با انجام اپی زیاتومی داشت هم چنین تعداد زورهای مادر در هر انقباض در فاز فعال مرحله دوم زایمان با وقوع پارگی پرینه ارتباط آماری معنی داری را نشان داد.استنتاج: بر اساس نتایج پژوهش میزان صدمات پرینه در وضعیت خوابیده به پهلو نسبت به لیتوتومی کم تر بود. لذا به عنوان روشی ایمن جهت کاهش صدمات پرینه زنان نخست زا پیشنهاد می گردد.

۵بررسی مقایسه ای زایمان در منزل و بیمارستان در زنان نخست حامله
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي هرمزگان، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: زایمان در منزل اثرات مطلوبی در لیبر و زایمان دارد. هدف این مطالعه مقایسه زایمان در منزل و بیمارستان در زنان نخست حامله بود.روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، جامعه آماری کلیه زنان در محدوده سنی 30–18 سال، با حاملگی ترم، تک قلو، نمایش سر، شروع خودبخودی زایمان و بدون عوارض بارداری بودند که از میان آنها 50 نفر در گروه زایمان در منزل و 50 نفر در گروه زایمان در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه مقایسه طول زایمان، نمره آپگار دقیقه اول و پنجم، میزان اپی زیاتومی، میزان رضایت مندی از تجزیه زایمان، زمان شروع تغذیه با شیر مادر جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونی t کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر و توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت.نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که زایمان در منزل باعث کاهش طول زایمان (P<0.01)، کاهش میزان اپی زیوتومی (P<0.01)، کاهش زمان شروع تغذیه با شیر مادر (P<0.01) و افزایش میزان رضایتمندی مادران از تجربه زایمان می شود (P<0.01). همچنین یافته ها نشان داد که طول مرحله دوم زایمان، آپگار دقیقه اول و پنجم در دو گروه تفاوت معنی داری ندارند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق، می توان نتیجه گرفت نه تنها زایمان در منزل هیچگونه اثر نامطلوبی بر زایمان ندارند، بلکه بسیاری از نتایج زایمان زا نیز بهبود می یابد و می توان آن را در زایمان های طبیعی بدون عارضه، در صورتی که بتوان شرایط بهین در کشور ایجاد نمود، به کار برد.

۶مقایسه اثر بتادین و آب در روند بهبود اپی زیاتومی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فيض - دانشگاه علوم پزشكي كاشان، سال
تعداد صفحات: ۶

۷مقایسه تاثیر بتادین و آب در روند بهبود اپی زیاتومی
اطلاعات انتشار: فيض، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴ (پی در پی ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: با توجه به انجام اپی زیاتومی در زایمان طبیعی و نظریات مختلفی که در مورد ضدعفونی کردن برش آن وجود دارد، تحقیق حاضر جهت مقایسه تاثیر آب و بتادین در روند بهبودی اپی زیاتومی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان ضیاییان تهران در سال 1377 انجام گرفت.مواد و روشها: تحقیق به روش کارآزمایی بر روی 100 نفر انجام پذیرفت. بیماران به طور تصادفی در دو گروه درمانی بتادین و آب تقسیم و به لحاظ سن، نژاد، درصد وزن به قد، وضعیت بهداشتی، دور سر نوزاد، طول مراحل زایمان، تعداد بخیه های پوستی و نوع ترمیم اپی زیاتومی مشابه سازی شدند. 50 نفر از مادران جهت شستشوی محل اپی زیاتومی از آب ساده و 50 نفر از محلول آب و بتادین معمولی استفاده کردند. تاثیر این دو محلول را با میزان بهبودی زخم میزان درد و تورم، قرمزی، بازشدگی زخم و عفونت، جذب بخیه های پوستی بوده که در روزهای اول، پنجم و دهم بعد از زایمان مشخص و مقایسه گردیدند.یافته ها: بیماران دو گروه به لحاظ خصوصیات فردی، اجتماعی و وضعیت بیماری، با هم مشابه بوده اند میزان درد متوسط و شدید در روز اول، پنجم و دهم در گروه بتادین به ترتیب 90، 50، 18 درصد و در گروه آب 88 درصد، 60، 26 درصد بوده است. تورم کمتر از یک سانتی متر در روز اول و پنجم در گروه بتادین 56 و 60 درصد و در گروه آب 46 و 62 درصد و در روز دهم 68 درصد در گروه بتادین و 60 درصد در گروه آب اصلا تورم نداشتند. قرمزی کمتری از 3 میلی متر در گروه بتادین به ترتیب 60، 46 و 68 درصد و در گروه آب 60، 38 و 66 درصد گزارش گردیده است. میزان جذب بخیه های پوستی روز دهم (50–60 درصد کل بخیه ها) در گروه بتادین 46 درصد و در گروه آب 52 درصد بوده است. بازشدگی و عفونت در هیچ یک از دو گروه دیده نشد. معیارهای بهبودی زخم در دو گروه از لحاظ آماری تفاوت نداشت.نتیجه گیری: بتادین تاثیری در روند بهبودی اپی زیاتومی ندارد و توجیهی برای استفاده از آن برای تهیه اپی زیاتومی وجود ندارد.

۸تاثیر ماساژ پرینه طی مرحله دوم زایمان بر میزان اپی زیاتومی و پارگی پرینه
اطلاعات انتشار: حيات، تابستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: طبق تحقیقات جدید مفید بودن کاربرد اپی زیاتومی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. اپی زیاتومی در کوتاه مدت عوارضی مثل خون ریزی، نیاز به سوچور زدن، عفونت و در بلند مدت کاهش اعتماد به نفس، بی اختیاری ادرار و مدفوع، اختلال در روابط جنسی و روابط عاطفی مادر و نوزاد را به دنبال دارد. محققان به دنبال راه کارهایی جهت کاهش استفاده از آن می باشند، به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ پرینه در طی مرحله دوم زایمان بر تعداد موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه در زنان نخست زا صورت گرفته است.روش بررسی: مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی شاهددار است که جامعه هدف آن را کلیه زنان نخست زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک جهت زایمان طبیعی از اردیبهشت 86 تا تیر 87 تشکیل می دهند. 190 نفز از زنان نخست زا به طور تصادفی در یکی از دو گروه ماساژ و شاهد قرار گرفتند. در گروه مداخله، ماساژ آرام، آهسته با دو انگشت سبابه و میانی از یک دیواره به دیواره دیگر واژن (حرکت رفت و برگشت U شکل) حین و بین پوش های (Push) مادر بدون توجه به حالت وی در مرحله دوم لیبر ادامه می یافت. در پایان پس از تکمیل نمونه ها، فراوانی پرینه سالم، اپی زیاتومی، پارگی پرینه، طول مرحله دوم لیبر و نمره آپگار دقیقه اول و پنجم در دو گروه تعیین و با یکدیگر مقایسه شد.یافته ها: در گروه ماساژ پرینه، فراوانی پرینه سالم 5\43% ، اپی زیاتومی 5\16% و پارگی پرینه 40% و در گروه شاهد این مقادیر به ترتیب 4\2%، 80% و 6\17% و تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار است (001\0>p). در گروه ماساژ 2\28% افراد پارگی درجه یک و 8\11% پارگی درجه دو داشتند و هیچ موردی از پارگی درجه سه و چهار مشاهده نشد. در گروه شاهد پارگی درجه یک 7\4% ، پارگی درجه دو 1\7% و پارگی درجه سه 9\5% بوده و پارگی درجه 4 رخ نداد. این اختلاف طبق آزمون c2 معنادار است (001\0>p). میانگین طول مرحله دوم لیبر بر اساس آزمون t–test بین دو گروه ماساژ و شاهد معنادار است (003\0=p). میانگین نمره آپگار دقیقه اول در گروه ماساژ و شاهد به ترتیب 6\8\73± ۰، 8\51±0\76 و میانگین نمره آپگار دقیقه 5 نیز به ترتیب 47\9\78± ۰، 9\58±0\62 بود. این تفاوت ها طبق آزمون t–test از نظر آماری معنادار نیست.نتیجه گیری: با توجه به داده های این پژوهش به نظر می رسد ماساژ پرینه طی مرحله دوم لیبر راه کار مناسبی جهت کاهش تعداد موارد اپی زیاتومی و شدت پارگی پرینه است که احتمالا به دلیل افزایش جریان خون، الاستیسیتی و نرمی پرینه در اثر ماساژ می باشد.

۹مقایسه اثروضعیت خوابیده به پهلو بالیتوتومی در مرحله دوم زایمان بر صدمات پرینه زنان نخست زا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Journal of Mazandaran University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۰تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، زمستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۴ (مسلسل ۶۲)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: گیاه صبر زرد از روزگاران کهن برای درمان بیماری های مختلف به کار می رفته است اما تحقیقات محدودی درباره اثر ضد دردی این گیاه وجود دارد. از آن جایی که تا کنون اثر پماد آن بر روی شدت درد ناحیه اپی زیاتومی مورد بررسی قرار نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پماد صبر زرد بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا انجام گردید.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور بر روی 74 زن نخست زای واجد شرایط ورود به پژوهش انجام گردید که جهت زایمان طبیعی به بیمارستان لولاگر تهران مراجعه کرده بودند. نمونه ها به طور مستمر و به روش تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه آزمون (مصرف کننده پماد گیاه صبر زرد) و کنترل (مصرف کننده روتین بیمارستان) قرار گرفتند. پس از زایمان، مادران گروه آزمون از پماد صبر زرد به میزان 3 سی سی معادل 60 میلی گرم هر 8 ساعت و گروه کنترل از روتین بیمارستان (محلول بتادین) روی اپی زیاتومی به مدت 5 روز استفاده کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ثبت مشخصات دموگرافیک، فرم ثبت مسکن مصرفی و مقیاس دیداری درد (VAS) بود که شدت درد محل اپی زیاتومی قبل از مداخله، 4 ساعت، 8 ساعت و 5 روز پس از مداخله در دو گروه بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و مجذور کای توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمره درد قبل از مداخله در گروه استفاده کننده از پماد گیاه صبر زرد 1.57±6.24 و در گروه کنترل 1.77±6.02 بود که 5 روز پس از زایمان در گروه مطالعه 1.45±1.86 و در گروه کنترل 2.19±3.97 گزارش شد و اختلاف بین دو گروه معنادار بود (0.001>p)، در حالی که نمره درد 4 ساعت پس از مداخله در دو گروه اختلاف معناداری نداشت (0.62=p).نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله، استفاده از پماد صبر زرد شدت درد زخم اپی زیاتومی و میزان نیاز به مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

۱۱بررسی تاثیر بروملین خوراکی (آناناس) بر شدت درد پس از اپی زیاتومی در زنان نخست زا
اطلاعات انتشار: مجله زنان مامايي و نازايي ايران، دي, دوره  ۱۴ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: اپی زیاتومی شایع ترین برش جراحی در مامایی است. درد پرینه ناشی از اپی زیاتومی همواره مشکلی استرس زا برای زنان نخست زا بوده است. اخیرا افزایش علاقه به استفاده از مکمل های دارویی سبب توجه بیشتر به فرآورده های قدیمی کاهنده درد مانند بروملین شده است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر بروملین خوراکی بر شدت درد اپی زیاتومی در زنان نخست زا بود.روش کار: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور که در سال 1388 در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز انجام شد، 82 زن نخست زا به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه دریافت کننده بروملین و دارونما قرار گرفتند و بسته های دارو و دارونما را به صورت تصادفی دریافت نمودند. دوز آغازین، 2 ساعت پس از زایمان شروع شد. افراد یک عدد قرص را سه بار در روز به مدت 6 روز پس از زایمان مصرف کردند. درد پرینه با مقیاس دیداری درد در 24 ساعت اول، روزهای 3، 7 و 14 پس از زایمان اندازه گیری شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS (نسخه 15) با استفاده از آزمون های من ویتنی، تی زوجی و کای دو تحلیل شد.یافته ها: درد پرینه در 24 ساعت اول و روز سوم پس از زایمان در گروه بروملین به طور معنادار کمتر بود (0.05>p)، اما اختلاف معناداری در روز هفتم و چهاردهم بین گروه ها وجود نداشت (p>0.05). از نظر میانگین مسکن های مصرفی تا روز چهاردهم، اختلاف معناداری بین دو گروه وجود داشت (0.05>p).نتیجه گیری: بروملین در کاهش درد پس از اپی زیاتومی، همچنین کاهش مصرف مسکن موثر است. بنابراین استفاده از آن پس از اعمال جراحی برای کاهش درد توصیه می شود.

۱۲مروری سیستماتیک بر تاثیر گیاهان دارویی در درد پس از برش سزارین و برش پرینه
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۴۰، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقدمه: اپی ‌زیاتومی، برش پرینه به منظور افزایش قطر تنگه خروجی لگن در هنگام زایمان طبیعی است و شایع ‌ترین برش جراحی در مامایی می ‌باشد و سزارین هم رایج ‌ترین عمل جراحی است که میزان آن در ایران و جهان رو به افزایش نهاده است.هدف: مقصود از این بازنگری سیستماتیک، خلاصه کردن تحلیل کارآزمایی ‌های بالینی انجام شده در ایران و در جهان و بررسی ایمنی و کارآیی استفاده از گیاهان دارویی برای تسکین درد و تسریع در ترمیم برش پس از زایمان طبیعی و سزارین می ‌باشد.روش بررسی: جستجو در بانک ‌های اطلاعاتی Cochrane، Yahoo، Google Schollar، Pubmed، Medline، Magiran، SID،Irandoc ‌ انجام شد.کارآزمایی ‌های بالینی از فرآورده‌ های گیاهان دارویی انجام شده در ایران و در جهان مورد بررسی اولیه (بررسی چکیده) قرار گرفتند. بر اساس معیار جداد، 18 مطالعه مورد بررسی ثانویه (بررسی مقاله) قرار گرفتند. از بین این مقالات 12 کارآزمایی در مجلات فارسی زبان و 6 مورد در مجلات انگلیسی زبان به چاپ رسیده بودند.نتایج: بررسی‌ ها نشان داد که در بیشتر کارآزمایی ‌های بالینی، صورت‌ های مختلف گیاهان دارویی جهت درمان درد و ترمیم برش سزارین و برش اپی ‌زیاتومی موثر بوده است و به نظر می ‌رسد می‌ توان از آنها پس از زایمان استفاده نمود ولی در کل برای شناختن اثرات بیشتر این گیاهان‌ و عوارض احتمالی آنها نیاز به مطالعات بیشتر می ‌باشد.نتیجه ‌گیری: به طور کلی، اکثر گیاهان دارویی به کار رفته موثر بر کاهش درد، ترمیم برش اپی ‌زیاتومی بوده، ولی مطالعات بیشتر برای شناخت اثرات و عوارض احتمالی آنها ضروری می ‌باشد.

۱۳تاثیر اسانس اسطوخدوس (لاوندر) بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، پاييز, دوره  ۱۶ , شماره  ۳ (مسلسل ۵۳)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: درد متعاقب اپی زیاتومی کیفیت زندگی و سلامت روانی مادر و نحوه ارتباط با نوزاد و مراقبت از وی را تحت تاثیر قرار می دهد. امروزه استفاده از مکمل درمانی از جمله اسطوخدوس کاربرد ویژه ای در مامایی و پزشکی یافته است اما تحقیقات محدود و نظرات ضد و نقیضی درباره این اسانس وجود دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اسانس اسطوخدوس بر شدت درد زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا انجام گردید.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور، بر روی 60 زن نخست زای واجد شرایط ورود به پژوهش که جهت زایمان طبیعی به بیمارستان کمالی کرج مراجعه کرده بودند، انجام گردید. نمونه ها به طور مستمر به روش تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه مورد (مصرف کننده اسانس اسطوخدوس به روش حمام نشیمنگاهی) و کنترل (مصرف کننده روتین بیمارستان) قرار گرفتند. پس از زایمان، مادران گروه آزمون از اسانس روغنی اسطوخدوس به روش حمام نشیمنگاهی 2 بار در روز (هر بار 6 قطره در 5 لیتر آب) و گروه کنترل از روتین بیمارستان (محلول بتادین) به مدت 5 روز استفاده کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ثبت مشخصات دموگرافیک، فرم ثبت مسکن مصرفی و مقیاس بصری درد (VAS) بود. 4 ساعت، 12 ساعت و 5 روز بعد از اپی زیاتومی، دو گروه از نظر شدت درد محل اپی زیاتومی توسط مقیاس دیداری درد بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و مجذور کای توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و سایر متغیرهای مداخله گر، اختلاف آماری معنادار نداشتند. میانگین نمره درد 4 ساعت پس از اپی زیاتومی در گروه اسانس اسطوخدوس 7\1±7\2 و در گروه کنترل 59\1±23\4 بود که 5 روز پس از زایمان در گروه مطالعه 94\1±43\2 و در گروه کنترل 79\1±60\4 گزارش شد و اختلاف معنادار بود (p<0.001)، در حالی که نمره درد 12 ساعت پس از اپی زیاتومی در دو گروه اختلاف معناداری نشان نداد (p=0.066).نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله، استفاده از اسانس اسطوخدوس شدت درد زخم اپی زیاتومی و میزان نیاز به مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

۱۴مقایسه دو روش با استفاده از دست و بدون استفاده از دست بر وضعیت پرینه
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، زمستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۴ (مسلسل ۵۴)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: صدمات پرینه از آسیب هایی هستند که مکررا حین زایمان طبیعی رخ می دهند. روش های متعددی با هدف کاهش آسیب های پرینه به کار می روند. هدف ما در این مطالعه تعیین و مقایسه فراوانی و درجه پارگی های پرینه در ارتباط با دو روش کنترل پرینه هنگام زایمان "با استفاده از دست" و "بدون استفاده از دست" می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور است. نمونه های پژوهش (در سطح اطمینان 95 درصد و توان آزمون 80 درصد) 187 نفر برآورد گردید، که پس از اخذ رضایت نامه کتبی از آنان به روش تخصیص تصادفی به طور مستمر در یکی از دو گروه کنترل پرینه بدون استفاده از دست (98 نفر) و گروه کنترل پرینه با استفاده از دست (89 نفر) قرار گرفتند. در گروه آزمون، پژوهشگر طی مرحله خروج سر بدون تماس دست با پرینه به صورت انتظاری تنها به مشاهده مراحل خروج سر پرداخت. در گروه کنترل، پژوهشگر طی مرحله خروج سر به حمایت پرینه با استفاده از مانور ریتگن پرداخت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری مجذور کای و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که نسبت سالم ماندن پرینه در گروه کنترل پرینه بدون استفاده از دست 9\44 درصد در مقابل 10 درصد در گروه کنترل پرینه با دست بود که تفاوت آماری معناداری را نشان می دهد (p>0.0001). پارگی پرینه 51 درصد در گروه آزمون و 47.2 درصد در گروه کنترل رخ داد، که تفاوت حاصله معنادار نبود (p=0.55). اغلب موارد پارگی در هر دو گروه، نوع درجه یک بود (50 درصد در گروه آزمون و 64.3 درصد در گروه کنترل). میزان موارد اپی زیارتومی در گروه آزمون 3.1 درصد و در گروه کنترل 75.3 درصد بود.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که سیاست استفاده از روش کنترل پرینه بدون دست، روشی ایمن و موثر جهت جایگزینی با سایر روش های حمایت پرینه هنگام زایمان می باشد.

۱۵تاثیر نوار حاوی ژل خنک کننده بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، پاييز, دوره  ۱۳ , شماره  ۳ (پياپي ۵۲)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: درد متعاقب اپی زیاتومی کیفیت زندگی و سلامت روانی مادر را تحت تاثیر قرار می دهد. ژل پد روش جدیدی است که به منظور تسکین درد کاربرد دارد ولی هنوز به طور روتین از ضد درد خوراکی برای درمان درد استفاده می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ژل پد بر شدت درد محل اپی زیاتومی زنان نخست زا بستری در بیمارستان کمالی کرج انجام گردید.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور بر روی 60 زن نخست زا که جهت زایمان طبیعی به بیمارستان کمالی کرج مراجعه کرده بودند، انجام گردید. نمونه ها به روش تخصیص تصادفی به دو گروه گیرنده ژل پد (به مدت 20 دقیقه، 4 ساعت پس از زایمان و سپس در صورت لزوم تا 5 روز) و کنترل (روتین بیمارستان) تقسیم شدند. دو گروه از نظر شدت درد اپی زیاتومی توسط خط کش دیداری درد و مصرف مسکن بررسی شدند.یافته ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و سایر متغیرهای مداخله گر اختلاف آماری معنی داری نداشتند. از نظر کاهش شدت درد 4 ساعت بعد (p=0.014)،12  ساعت بعد (p=0.002) و 5 روزبعد از اپی زیاتومی (p<0.001) تفاوت آماری معنی داری داشتند. مصرف مسکن در طی 5 روز بعد از زایمان در گروه مصرف ژل پد به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (p<0.001).نتیجه گیری: استفاده از ژل پد شدت درد ناشی از زخم اپی زیاتومی و میزان نیاز به مسکن را کاهش می دهد.

۱۶تاثیر ماساژ پرینه بر طول مرحله دوم زایمان، پارگی پرینه و پیامدهای آن
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، آذر و دي, دوره  ۱۴ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: طولانی شدن مرحله دوم زایمان اغلب موجب خستگی و ناراحتی مادر می شود. طی زایمان واژینال اغلب زنان دچار آسیب و درد پرینه می شوند. درد پرینه مادر را در مراقبت از نوزاد ناتوان می کند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ماساژ پرینه بر طول مرحله دوم زایمان، پرینه سالم، اپی زیاتومی، درجات پارگی و شدت درد پرینه انجام شد.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 141 نفر (71 نفر ماساژ و 70 نفر کنترل) از زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوهدشت که برای زایمان طبیعی مراجعه کرده بودند، با نمونه گیری مستمر و به صورت تصادفی انتخاب شدند. در گروه ماساژ از دیلاتاسیون 7–6 سانتی متر سرویکس تا زمان زایمان، پس از آغشته کردن انگشت سبابه و میانی به ماده لغزنده (کی – وای ژل) و وارد کردن انگشتان به اندازه 5–4 سانتی متر به واژن، ماساژی در ناحیه پرینه بین ساعت 3 و 9 بطور متناوب انجام شد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و برگه ثبت موارد صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی، من ویتنی، کای اسکوئر و فیشر تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در این پژوهش میانگین طول مرحله دوم زایمان در گروه ماساژ 58.16±28.22 و در گروه کنترل 57.07±28.93 دقیقه بود، که این تفاوت معنی دار نبود (P=0.723). در گروه ماساژ فراوانی پرینه سالم %29.6، اپی زیاتومی %32.4 و پارگی پرینه 38%، در گروه کنترل فراوانی پرینه سالم %11.4، اپی زیاتومی %67.1 و پارگی پرینه %21.4 بود، که این تفاوت ها بین دو گروه از نظر آزمون های آماری معنی دار بود (P<0.05). در روز سوم پس از زایمان %50.7 گروه ماساژ و 70% گروه کنترل (P=0.019) و در روز دهم پس از زایمان %29.6 گروه ماساژ و %45.7 گروه کنترل (P=0.048) درد پرینه داشتند. از نظر شدت درد پرینه بین دو گروه هم در روز سوم (P=0.366) و هم در روز دهم (P=0.390) تفاوتی مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ماساژ پرینه شانس پرینه سالم را افزایش داده و موجب کاهش درد پرینه می شود.

۱۷بررسی تاثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه
اطلاعات انتشار: نسيم تندرستي (سلامت خانواده)، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: آسیب های پرینه که بدنبال زایمان طبیعی ایجاد می شوند عوارض کوتاه و بلند مدتی را بدنبال دارند که نیازمند مداخلاتی است که احتمال شانس پرینه سالم را افزایش دهد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ماساژ پرینه با لوبریکانت استریل، بر روی موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه انجام شد.روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 145 نفر از زنان نخست زا مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) آمل انجام شد. افراد به ترتیب ورود یک در میان در یکی از دو گروه ماساژ با لوبریکانت استریل (45 نفر) و یا بدون مداخله (100 نفر) قرار گرفتند. در گروه مداخله، ماساژ آرام، آهسته با دو انگشت سبابه و میانی آغشته به لوبریکانت بمدت 10–5 دقیقه بدون توجه به پوزیشن مادر در طی مرحله دوم زایمان انجام شد، در گروه کنترل فقط مانور ریتگن استفاده شد، سپس فراوانی پرینه سالم، اپی زیاتومی، پارگی پرینه، میانگین طول مرحله دوم لیبر، نمره آپگار دقیقه اول و پنجم در دو گروه تعیین و با یکدیگر مقایسه شد.یافته ها: در گروه مداخله فراوانی پرینه سالم (10 نفر) 22.2%، اپی زیاتومی (20 نفر) 44.4% و پارگی پرینه (15 نفر) 33.3% و در گروه کنترل این مقادیر به ترتیب (20 نفر) 20.2%، (71 نفر) 49.3% و (28 نفر) 28.3% بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. در گروه ماساژ با لوبریکانت فراوانی پارگی درجه یک (15 نفر) 33.3% و در گروه کنترل فراوانی پارگی درجه یک (28 نفر) 28.3% بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. در گروه مداخله و کنترل پارگی های درجه دو، سه و چهار رخ نداد.بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ماساژ پرینه با لوبریکانت فایده یا ضرری در کاهش آسیب ناحیه ژنیتال ندارد. بنابراین استفاده از ماساژ به عنوان تکنیک کنترل پرینه براساس معیارهای زایمانی و راحتی و تمایل زن در حین زایمان، بدون خطر می باشد.

۱۸بررسی تاثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی زنان نخست زا
اطلاعات انتشار: مجله زنان مامايي و نازايي ايران، هفته سوم فروردين, دوره  ۱۷ , شماره  ۹۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: اپی زیاتومی یکی از مداخلات پزشکی است که به منظور وسیع کردن میاندوراه به کار می رود ولی هنوز تحقیقات اندکی در زمینه مراقبت از این زخم بسیار شایع انجام شده است. عصاره بابونه به دلیل دارا بودن آلفا بیزابولول، دارای خاصیت بهبود زخم می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کرم بابونه بر بهبود زخم اپی زیاتومی انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه سوکور در سال 1392 بر روی 98 زن واجد مشخصات پژوهش مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین (س) مشهد انجام شد. افراد در دو گروه مداخله (کرم بابونه) و کنترل (کرم دارونما) قرار گرفتند. پس از زایمان، مادران به مدت 10 روز و روزی 2 بار، یک بند انگشت از کرم تجویز شده (بابونه یا دارونما) را در ناحیه بخیه ها استفاده می کردند. ارزیابی بهبود زخم با استفاده از فرم ریدا در روزهای اول، هفتم، دهم و چهاردهم پس از زایمان صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) (سایز کلمات اصلاح شود) و آزمون های من ویتنی، تی تست، کای دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظرگرفته شد. یافته ها: در روز اول بعد زایمان، دو گروه از نظر نمره ریدا تفاوتی نداشتند (0.115=p). میانگین نمره ریدا در گروه دارو، در روز هفتم 1.29±1.90، روز دهم 1.17±1.00 و چهاردهم 0.92±0.56 بود ولی در گروه دارونما در روزهای فوق به ترتیب، 1.05±3.10، 1.35±2.30 و 1.80±1.10 بود که دو گروه از نظر بهبود زخم اختلاف معنی داری داشتند 0.001)=p). نتیجه گیری: کرم بابونه می تواند به عنوان ارتقاء دهنده بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا پیشنهاد شود.

۱۹بررسی تاثیر تمرینات کگل بر کاهش درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زا
اطلاعات انتشار: مجله زنان مامايي و نازايي ايران، هفته اول ارديبهشت, دوره  ۱۷ , شماره  ۹۵، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: اپی زیاتومی یکی از متداول ترین اعمال جراحی زنان است و درد ناشی از اپی زیاتومی بالای 60 درصد گزارش شده است.عدم کنترل موثر درد ناحیه لگن و پرینه، باعث بروز اثرات روحی و فیزیولوژیکی نا مطلوبی می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرینات کگل بر کاهش درد پس از عمل اپی زیاتومی در مادران نخست زا انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور در سال91 بر روی 64 زن نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج جهت انجام زایمان طبیعی که اپی زیاتومی شده بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی ساده و متوالی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، تحت مداخله و مراقبت های معمول و تمرینات ورزشی کگل قرار گرفته و افراد گروه شاهد تحت مراقبت های معمول بخش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مقیاس دیداری درد بود. شدت درد، میزان مسکن مصرفی و تعداد دفعات مصرف مسکن (مفنامیک اسید) طی 48 ساعت اول در دو گروه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی انجام شد میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین شدت درد بعد از اپی زیاتومی بر اساس مقیاس دیداری درد در گروه مورد و شاهد به ترتیب 0.8±5.9 و 0.5±7.9، میانگین میزان مصرف مسکن خوراکی در گروه مورد و شاهد بعد از انجام اپی زیاتومی به ترتیب 0.80±0.29 و 1.39±1.16 میلی گرم در هر بار و میانگین تعداد دفعات مصرف مسکن مخدر درگروه مورد و شاهد به ترتیب 0.92±0.94 و 1.03±4.09 بود. شدت درد، میانگین میزان مصرف مسکن خوراکی و میانگین تعداد دفعات مصرف دارو در گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر بود (0.05>p).نتیجه گیری: استفاده از تمرینات کگل پس از اپی زیاتومی باعث کاهش درد شده و همچنین میزان مسکن خوراکی مصرفی و دفعات مصرف مسکن کاهش می یابد.

۲۰مقایسه تاثیر کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید بر درد پس از اپی زیاتومی
اطلاعات انتشار: مجله زنان مامايي و نازايي ايران، هفته دوم ارديبهشت, دوره  ۱۷ , شماره  ۹۶، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: تعداد زیادی از زنان، تحت تاثیر درد ناشی از اپی زیاتومی قرار می گیرند و روش معمول تسکین درد، استفاده از داروهای خوراکی ضد التهابی غیر استروئیدی می باشد. با توجه به عوارض گوارشی این داروها، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید بر درد اپی زیاتومی انجام شد.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 90 بر روی 60 نفر از زنان با بارداری 42–38 هفته و تک قلو که تحت اپی زیاتومی قرار گرفته بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه دریافت کننده کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و مقیاس سنجش درد بود. شدت درد پس از زایمان با اولین شکایت مادر و در ساعات 6، 12 و 24 پس از زایمان در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین شدت درد با اولین شکایت بیمار در گروه دریافت کننده کرم لیدوکائین 1.9±4.92 و در گروه دریافت کننده کپسول مفنامیک اسید 1.5±4.90 بود که تفاوت معنی داری نداشت (0.20=p). میانگین شدت درد پس از اپی زیاتومی در دو گروه دریافت کننده کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید در ساعات 6 (1.3±3.26 در مقابل 1.6±3.10، (p=0.05،2.26±1.7) 12  در مقابل 1.4±2.86، 0.36=p) و 24 پس از زایمان (1.2±1.46 در مقابل 1.2±1.49، 1=p) تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید در کاهش درد ناشی از اپی زیاتومی تاثیر مشابهی دارند که با توجه به نداشتن عوارض، کرم لیدوکائین جایگزین مناسبی برای کپسول مفنامیک اسید می باشد.

۲۱مقایسه تاثیر آموزش در محیط شبیه سازی شده با فیلم آموزشی برکسب مهارت اپی زیاتومی دانشجویان مامایی
اطلاعات انتشار: مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: در آموزش بالینی برای پیشگیری از صدمه به بیماران ضروری است، با استفاده ازرویکردهای نوین آموزشی، دانشجویان، قبل از حضور در بالین، آمادگی لازم جهت انجام صحیح مهارت های بالینی را کسب نمایند، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش در محیط شبیه سازی شده و فیلم آموزشی بر کسب مهارت اپی زیاتومی دانشجویان مامایی انجام شد.روش بررسی: در این پژوهش مداخله ای کلیه دانشجویان مامایی در شروع ترم 6 به تعداد 30 نفر به طور تصادفی در سه گروه، آموزش در محیط شبیه سازی و فیلم آموزشی و بدون مداخله قرار گرفتند. آموزش، روی مانکن و مولاژ انجام شد. فیلم از این آموزش تهیه و در اختیار هریک از دانشجویان گروه فیلم به طور خودآموز قرار گرفت. نتیجه آزمون عملی، درفهرست وارسی ثبت و داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.نتایج: میانگین نمره مهارت کلی دانشجویان در انجام اپی زیاتومی بر اساس کلیه موارد در سه گروه تفاوت آماری معنی داری داشت (p<0.001). اما در مقایسه سه گروه به صورت دوبه دو در کلیه موارد بین گروه آموزش در محیط شبیه سازی شده و فیلم آموزشی تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (p=0.975). سطح مهارت کلی، بر اساس کلیه موارد در گروه بدون مداخله نسبت به دو گروه دیگر کمتر بود.نتیجه گیری: فیلم آموزشی که بر اساس اصول علمی طراحی گردد، به طور خودآموز می تواند به اندازه آموزش توسط متخصص بالینی در محیط شبیه سازی شده بر میزان یادگیری دانشجویان موثر باشد، لذا استفاده از روش های آموزشی فوق در برنامه ریزی آموزش بالینی توصیه می گردد.

۲۲بررسی تاثیر پماد گل همیشه بهار بر التیام اپی زیاتومی در زنان نخست زا
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اپی‌زیاتومی یکی از اعمال جراحی متداول مامایی است که نیاز به مراقبت دارد. عوارض پس از اپی زیاتومی شامل التهاب، ادم، باز شدگی زخم و درد پرینه می باشد. گل همیشه بهار دارای اثرات التیام بخشی می باشد ولی مطالعات اندکی در مورد اثرات التیام بخشی این گل انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پماد گل همیشه بهاربر التیام اپی زیاتومی زنان نخست زا انجام شد. مواد و روش کار : این کارآزمایی بالینی، بر روی 74 زن نخست زای واجد شرایط ورود به پژوهش انجام گردید. نمونه ها به روش تخصیص تصادفی و مستمر در یکی از دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. مادران گروه آزمون از پماد گل همیشه بهار به میزان 3 سی سی معادل 60 میلی گرم هر 8 ساعت و گروه کنترل از روتین بیمارستان ( محلول بتا دین) برای شستشوی محل اپی زیاتومی به مدت 5 روز استفاده کردند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ثبت مشخصات دموگرافیک و ابزار ریدا بود که میزان التیام اپی زیاتومی قبل و 5 روز پس از مداخله در دو گروه بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و مجذور کای توسط نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مقایسه نمره ریدا در روز پنجم پس از زایمان در دو گروه نشان داد که میانگین نمره ریدا در گروه آزمون 10\1±67\1 و در گروه کنترل77\1±48\3 بود که نمایانگر تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه بود (000\0= P). نتیجه گیری: استفاده از پماد گل همیشه بهار سرعت التیام زخم اپی زیاتومی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد چرا که دارای خواص التیام بخشی، ضد التهابی و ضد میکروبی می باشد.

۲۳مقایسه تأثیر کرم عسل و کرم فنی توئین بر شدت درد زخم اپی زیاتومی در زنان نخست‌زا
اطلاعات انتشار: پاییز،ششم - شماره ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
&lt;p&gt;سابقه و هدف: درد پرینه متعاقب اپی زیاتومی یکی از مشکلات شایع مادران در روزهای نخست بعد از زایمان است و نتایج منفی بسیاری بر اولین تجربه مادر شدن آنها دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه تأثیر کرم عسل و کرم فنی توئین بر شدت درد زخم اپی زیاتومی در زنان نخست&amp;zwnj;زا است.&lt;\p&gt; &lt;p&gt;مواد و روش&amp;zwnj;ها: این تحقیق با روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور و روی 120 زن نخست&amp;zwnj;زا در 3 گروه طی سال&amp;zwnj;های 92–93 در کاشان انجام گرفت. پس از زایمان و انجام اپی زیاتومی، مادران به مدت 10 شب و شبی یک بار، یک بند انگشت از کرم تجویز شده کرم عسل، کرم فنی توئین یا دارونما را در ناحیه بخیه&amp;zwnj;ها استفاده می&amp;zwnj;کردند خصوصیات دموگرافیک و مامایی، فرم درجه&amp;zwnj;بندی عددی درد و فرم عوارض دارو و مسکن مصرفی بود. ارزیابی شدت درد با مقیاس درجه&amp;zwnj;بندی عددی درد در 24 ساعت اول، روز هفتم و چهاردهم پس از زایمان صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده&amp;zwnj;ها از آزمون&amp;zwnj;های [w1]&amp;nbsp;کروسکالوالیس و کای دو استفاده شد.&lt;\p&gt; &lt;p&gt;یافته&amp;zwnj;ها: سه گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و مشخصات مامایی اختلاف آماری معنی&amp;zwnj;داری نداشتند. اندازه&amp;zwnj;گیری شدت درد در 24 ساعت اول بعد از زایمان مقدار مبنا در نظر گرفته شد و شدت درد در روز هفتم و چهاردهم پس از زایمان در سه گروه تفاوت معنی&amp;zwnj;داری نداشت (19\0P= &amp;nbsp;و 8\0P=).4&lt;\p&gt; &lt;p&gt;&lt;\p&gt; &lt;p&gt;بحث و نتیجه&amp;zwnj;گیری: استفاده از کرم عسل و فنی توئین موجب کاهش شدت درد ناحیه اپی زیاتومی نمی&amp;zwnj;شود، لذا انجام پژوهش&amp;zwnj;های بیشتر جهت بررسی مؤثر بودن کرم عسل و فنی توئین در کاهش درد توصیه می&amp;zwnj;شود.&lt;\p&gt; &lt;p&gt;&lt;\p&gt;

۲۴مقایسه ی تاثیر تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست با تزریق موضعی لیدوکائین بر عوارض اپی زیاتومی
اطلاعات انتشار: مجله منديش، پنجم،شماره۸-۹، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: معمولاً از لیدوکائین جهت بی حسی و ترمیم اپی زیاتومی استفاده می شود که با عوارضی همراه است. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (تنس) با تزریق موضعی لیدوکائین بر عوارض اپی زیاتومی انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سوکور بوده که بر روی 80 زن نخست زا در بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد در سال 1387 انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه لیدوکائین و تنس تقسیم شدند. در گروه تنس الکترودها در دو نقطه طب سوزنی به نام Shenmenو Hegu از زمان شروع خروج سر نوزاد تا اتمام اپی زیاتومی وصل شد و در گروه لیدوکائین در هنگام ترمیم 10 سی سی لیدوکائین یک درصد تزریق شد. سپس شدت درد و میزان ادم در ناحیه اپی زیاتومی در دو گروه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss نسخه15 و آزمون های تی مستقل و من ویتنی انجام شد.یافته ها: شدت درد بلافاصله بعد از برش اپی زیاتومی و درست قبل از شروع ترمیم در دو گروه اختلاف معنادار آماری نداشت (P>0.05). شدت درد حین ترمیم در گروه تنس بیشتر بود (P0.05). شدت درد بلافاصله 1 ،6 و 12 ساعت بعد از اتمام ترمیم در دو گروه از نظر آماری اختلاف معناداری داشت به طوری که شدت درد در گروه تنس کمتر بود (P0.05). میزان ادم بلافاصله، 1 و 12 ساعت بعد از اتمام ترمیم در گروه تنس کمتر بود (P=0.000).نتیجه گیری: با توجه به درد و ادم کمتر بعد از اپی زیاتومی در گروه تنس پیشنهاد می شود از تنس به عنوان یک روش مکمل جهت کاهش درد حین ترمیم اپی زیاتومی استفاده شود.

۲۵بررسی تاثیر ژل آلویه ورا بر میزان درد پرینه و بهبودی زخم پس از اپی زیاتومی
اطلاعات انتشار: طب مكمل، سال
تعداد صفحات: ۱۰
چکیده مقدمه: برش‌های جراحی از جمله «اپی‌زیاتومی» از علل شایع ایجاد درد هستند و گیاهان دارویی جایگاه ویژه‌ای را در بهبود سلامت عمومی و تسکین درد دارند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ژل آلویه‌ورا بر درد پرینه و بهبودی زخم بعد از اپی‌زیاتومی انجام گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود که بر روی 84 نفر زن تحت اپی‌زیاتومی بستری در بیمارستان هفده شهریور ساوه انجام گردید. بیماران به طور تصادفی در دو گروه مداخله (دریافت کننده ژل آلویه‌ورا) و گروه کنترل (دریافت–کننده لگن بتادین) قرار گرفتند. در فواصل زمانی قبل از مداخله، 7 و 10 روز پس از اپی‌زیاتومی، شدت درد با استفاده از ابزار VAS و میزان بهبودی زخم با استفاده از ابزار REEDA اندازه گیری شد. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکویر و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین دو گروه از نظر شدت درد پایه و ظاهر اولیه زخم تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت (20\0p= و 464\0 p=). شدت درد در گروه مداخله در روز هفتم و دهم تفاوت معنی دار آماری با گروه کنترل داشت (04\0p= و 001\0p=) به طوری که گروه مداخله، درد کمتری را تجربه کردند. در بررسی میزان بهبودی زخم نیز گروه مداخله در روز هفتم و دهم با گروه کنترل تفاوت معنی‌دار آماری داشت (02\0 p= و 018\0p=) و بیماران گروه مداخله بهبودی بیشتری از گروه کنترل داشتند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، مشخص گردید ژل آلویه‌ورا می‌تواند کاهش دهنده درد و تسریع کننده التیام زخم اپی‌زیاتومی باشد. کلیدواژه‌‌ها: اپی زیاتومی، درد پرینه، بهبودی زخم، آلویه‌ورا.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵ نتیجه