۲۱۱۲۶برآورد جریان های کم در نقاط فاقد ایستگاه هیدرومتری با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره
اطلاعات انتشار: مجله مهندسي و مديريت آبخيز، اول،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
محاسبه ویژگی های جریان کم در طراحی دبی سازه های انحراف آب، تامین آب نیروگاه های برق آبی، تعیین آستانه کیفیت آب در رودخانه ها، برآورد بار مجاز برای دفع فاضلاب، تامین آب شهری و صنعتی بسیار مهم است. تحلیل جریان های کم با تداوم ها و دوره بازگشت های مختلف و استخراج روابط منطقه ای حاصل به منظور برآورد جریان های کم در نقاط فاقد ایستگاه هیدرومتری استان گیلان،هدف اصلی این مقاله است.این تحقیق در محدوده حوضه های بالا دست استان گیلان با 35 ایستگاه هیدرومتری با آمار دبی روزانه نسبتا طولانی مدت صورت گرفت.پس از انتخاب دوره آماری مشترک و بازسازی داده ها، حداقل جریان ایستگاه ها با تداوم های 10، 30، 60، 90 و 180 روزه برآورد گردید. با استفاده از تحلیل فراوانی و مقایسه توزیع های مختلف، توزیع آماری لوگ پیرسون تیپ 3 برای تداوم های بالای 60 روز و توزیع آماری لوگ نرمال برای تداوم های کم تر از 60 روز، مناسب ترین توزیع ها تشخیص داده شدند. سپس،جریان های کم با دوره بازگشت های دو، پنج، 10، 25، 50، 100 و 200 ساله محاسبه گردید.از طرف دیگر با استخراج پارامترهای موثر بر جریان های کم و با استفاده از تحلیل عاملی و همبستگی مشخصات فیزیکی حوضه با مقادیر جریان های کم، پنج پارامتر مساحت حوضه، متوسط بارش سالانه، شیب حوضه، ارتفاع متوسط و تراکم زهکشی به عنوان پارامترهای مستقل شناخته شدند. سپس به­ وسیله­ تحلیل خوشه ای حوضه های منطقه به دو گروه همگن تقسیم گردید. پساز تعیین حوضه های همگن با استفاده از رگرسیون گام به گام،به ترتیب مساحت حوضه، بارش متوسط سالانه و شیب حوضه به­ عنوان موثرترین پارامترها در تخمین جریان های کم شناسایی شدند . با درنظر گرفتن مقادیر جریان کم با تداوم و دوره­ بازگشت های مختلف، مد ل های ریاضی منطقه ای چند متغیره برآورد جریان های کم استخراج شدند.

۲۱۱۲۷اثر رقم بر میزان ترکیبات شیمیایی وآنتوسیانین های موجود در آب چهار رقم انار ایرانی
اطلاعات انتشار: فصلنامه مهندسي بيوسيستم ايران، سي و نهم،شماره۱، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
میوه انار با نام علمی Punica granatum L. از معدود میوه هایی است که به اعتقاد اکثر متخصصان، موطن اصلی آن ایران بوده و از ایران به سایر نقاط جهان گسترش پیدا کرده است. در پژوهش حاضربا استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا به شناسایی و اندازه گیری کمی ترکیبات عملکردی ارزشمند (از جمله آنتوسیانین ها، تانن ها، ترکیبات شیمیایی،املاح معدنی و...) موجود در چهار رقم انار ایرانی (1– آلک شیرین 2– پوست سیاه ساوه 3– استخوانی طبس 4– پوست سفید شیرین ساوه) پرداخته شد. در این میان رقم آلک شیرین دارای بیشترین میزان تانن کل (3.20 میلی گرم در لیتر) و رقم استخوانی طبس دارای بیشترین میزان آنتوسیانین کل (7758.80 میلی گرم در لیتر)، قند کل (13.86 گرم در 100 گرم) و اسیدیته کل (1.20 گرم در 100 گرم) می باشند.بدین ترتیب نشان داده شد که به رغم شباهت های ظاهری موجود در برخی ارقام، تفاوت معنی داری در سطح 5%، به لحاظ میزان کمی ترکیبات عملگر، در میان آنها وجود دارد که هر کدام را به منظور کاربرد خاصی مناسب می سازد.

۲۱۱۲۸ارزیابی اقتصادی اقدامات حفاظت خاک، مطالعه موردی: زیرحوضه میان بیشه در حوزه آبخیز طالقان
اطلاعات انتشار: مجله مهندسي و مديريت آبخيز، هفتم،شماره۳، ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
فرسایش خاک از مشکلات اساسی حوزه­ های آبخیز کشور به شمار می ­رود. تحلیل اقتصادی اثرات احیای آبخیزها در ایران کمتر صورت گرفته است. محاسبه ارزش اقتصادی اقدامات حفاظت خاک به دلیل تاثیر شاخص­ های ترکیبی و عدم ارزش اقتصادی مشخص در بازار دشوار می­ باشد. در این پژوهش، اثربخشی فعالیت­ های حفاظت خاک به کمک روش ارزش فعلی خالص در زیرحوضه میان­ بیشه در حوزه آبخیز طالقان، استان البرز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این حوضه، به دلیل داشتن اقدامات حفاظت خاک در یک دوره زمانی مناسب برای تجزیه و تحلیل و وجود سابقه ارزیابی تکنیکی، انتخاب شد. ابتدا، تدقیق اطلاعات پایه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، بررسی میدانی و شناسایی و اندازه­ گیری شاخص­ های سود و هزینه صورت گرفت. سپس، ارزش اقتصادی سه شاخص اصلی هزینه و شش شاخص ترکیبی سود شناسایی و تعیین شد. با تلفیق داده ­های موجود شاخص ­های اقتصادی شامل ارزش خالص فعلی (NPV) و نسبت سود به هزینه برآورد شدند. ارزیابی ها نشان می ­دهد که احیای آبخیز میان­ بیشه در دوره تحلیل 30ساله با استفاده از نرخ تنزیل 15 درصد از لحاظ اقتصادی در اراضی دارای قابلیت بهره­ وری نسبی مانند مراتع کوهستانی و اراضی تپه­ ای بدلند با فرسایش بالا توجیه­ پذیر است و NVP مثبت را در پی دارد. همچنین، 25 درصد از مجموع سودها مربوط به درآمدهای درون حوضه، 55 درصد مربوط به درآمدهای پایین­ دست حوضه و 20 درصد مربوط به حوضه­ های مجاور و ناشی از کاهش خطر سیلاب است.

۲۱۱۲۹ارزیابی کمی و مدلسازی ریسک سرمازدگیبهاره محصولات زراعی و باغی در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه هواشناسي كشاورزي، دوم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هدف از این بررسی پهنه بندی ریسک اقلیمی آسیب سرماهای دیررس بهاره به محصولات مختلف زراعی و باغی در مراحل مختلف فنولوژی در گستره ایران و کمی کردن آن در پهنه های زراعی، باغی و دیمزارهای کشور و نهایتاً تدوین مدلی کاربردی برای انجام محاسبات و ارائه نتایج برای تعیین نرخ بیمه محصولات زراعی است. برای این منظور ابتدا سری های زمانی آمار دمای حداقل روزانه هوا در 137 ایستگاه دماسنجی کشور از بدو تاسیس تا سال 2004 گردآوری و تحت کنترل کیفی و بازسازی قرار گرفت و سری زمانی پیوسته آن ها تشکیل گردید. برای تاریخ وقوع دماها از TDN شماره روزهای سال دمایی (از اول اوت هر سال تا پایان ژوئیه سال بعد) استفاده شد، و تاریخ وقوع آخرین سرمای بهاره هر سال بر حسب آن برای 13 آستانه دمایی استاندارد (θ) از 9\8– تا 1\4+ درجه سانتی گراد تعیین شد. دراین بررسی Zi متغیر معیار شده مقادیر سالانهTDN به عنوان سنجه ارزیابی ریسک آخرین سرمای بهاره پیشنهاد گردید و حسب مقادیر آن، هرسال دمایی از دیدگاه پتانسیل سرمازدگی محصول در یکی از چهار گروه ناچیز، کم، متوسط و پرخطر قرار داده شد و همچنین احتمالات ()θPo(، )θ P1(، )θP2( و )θP3() وقوع آن ها حسب درصد در دوره مطالعاتی برای هر ایستگاه محاسبه گردید. پارامتر P23() یعنی درصد احتمال وقوع آخرین سرماهای زیان بخش متوسط یا شدید  درجه، معیار پهنه بندی اقلیمی ریسک قرار گرفت. بررسی نشان داد که تابع ریسک P23() بهاره عموماً برای دماهای سیزده گانه روابط خطی معنی دار قابل تعمیمی با طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع دارند. بر این پایه اطلس اقلیمی ریسک آخرین سرماهای بهاره برای 13 آستانه دمایی مختلف و با دقت 1×1 کیلومتر در محیط GIS و به روش ایجاد لایه تصحیح خطا برای کل کشور ترسیم و ارائه گردید. در گام بعدی دماهای بحرانی آستانه سرمازدگی  بسته به نوع محصول زراعی و باغی در مراحل مختلف فنولوژی بر اساس داده های جداول فائو به نقشه های ریسک پیوند داده شد. در مرحله آخر به منظور کاربردی کردن نتایج، یک نرم افزار تحت عنوان AgroClimRisk گسترش داده شد که قادر است با استفاده از اطلس اقلیمی مذکور و بر مبنای محاسبات زمین آماری، آماره های کمی ریسک (شامل حداقل، حداکثر و میانگین) را در روی گستره های زراعی یا باغی دهستان ها و یا بخش های مختلف کشور برای 27 محصول مختلف در هر یک از سه مرحله اصلی فنولوژی یعنی جوانه زنی، گلدهی و میوه دهی ارائه دهد.

۲۱۱۳۰شناسایی پهنه های همگن بارش سنگین و ابرسنگین ایران زمین به کمک نمایه های کنترل کیفیت پراش درون گروهی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه هواشناسي كشاورزي، سوم،شماره۱، بهار و تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۷
هدف از این مطالعه ارائه الگویی برای خوشه بندی مکانی بارش های ایران می باشد. به این منظور، از داده های روزانه بارش میان یابی شده یک پایگاه داده موسوم به اسفزاری** طی بازه زمانی 1\1\1340 تا 11\10\1383 استفاده شده است. بر اساس محدوده جغرافیایی ایران و دوره زمانی مطالعه یک پایگاه داده در ابعاد 7187×15992 که بر روی سطر ها زمان (روز) و بر روی ستون ها مکان قرار داشت، تشکیل شد. برای هر روز تقویمی از سال و هر سلول مکانی، مقادیر بارش سنگین و ابر سنگین به ترتیب بر پایه صدک 95 و 99 به صورت جداگانه محاسبه و دو پایگاه داده در ابعاد 366×7187 برای دو آستانه یاد شده ایجاد شد. پهنه بندی به کمک تحلیل خوشه ای پایگانی با روش ادغام صورت گرفت. برای گزینش شمار خوشه ها از 11 نمایه کنترل کیفیت پراش درون گروهی استفاده شد. تعیین شمار بهینه خوشه ها برای دو پایگاه داده، بر پایه برازش نمایه ها صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از برازش 11 نمایه بر روی خوشه بندی های مختلف، ایران زمین به 5 ناحیه همگن بارش سنگین و ابرسنگین قابل پهنه بندی است. برای هرکدام از پهنه ها سری زمانی روزانه و ماهانه آستانه–های بارش محاسبه گردید. یافته ها به طور کلی نشان داد که نمایه های کنترل کیفیت به کارگرفته شده ازکارآیی و دقت مناسبی جهت شناسایی و پایش مکانی مناطق همگن بارش سنگین و ابر سنگین ایران برخوردارند.

۲۱۱۳۱اولین گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید از خانواده میماریده در ایران
اطلاعات انتشار: آف‍ات‌ و ب‍ي‍م‍اري‍ه‍اي‌ گ‍ي‍اه‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۴
زنبورهای خانواده Mymaridaeاز بالاخانواده Chalcidoidea در حال حاضر شامل 103 جنس و 1424 گونه می‌باشند. در مطالعه فون زنبورهای پارازیتویید شپشک‌های گیاهی استان مازندران طی سال‌های 92–1390، دو گونه زنبور پارازیتویید از خانواده Mymaridae متعلق به جنس Alaptus شناسایی گردید. یک گونه به نام Alaptus priesneri از سه نمونه شپشک‌های گیاهی Chrysomphalus dictyospermi روی نارنج Citrus aurantium L. در تاریخ 11\6\1392، Planococcus citri روی نارنج C. aurantium L. درتاریخ 1\7\1392 و Ceroplastes sinensis روی عشقه Hedera helix L. در تاریخ 4\7\1392 از شهرستان جویبار جمع‌آوری گردید. گونه دیگر زنبور پارازیتویید به نام Alaptus auranti از میزبان سپردار C. dictyospermi روی نارنج C. aurantum L. در تاریخ 17\9\1391 از همان نقطه جمع‌آوری شد. دو گونه نام برده برای فون زنبورهای پارازیتویید ایران جدید می‌باشند.

۲۱۱۳۲گزارش زنبور (Gregopimla malacosomae (Hym.: Ichneumonidae، پارازیتوئید شب پره (Malacosoma castrense (Lep.: Lasiocampidae، از ایران (یادداشت علمی)
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، بيست و ششم،شماره۲، اسفند ، سال
تعداد صفحات: ۳
در این تحقیق، اطلاعاتی در زمینه‌ی فعالیت زمانی، پراکنش و روابط میزبانی زنبورهای پارازیتویید جنس Praon در ایران ارایه می‌گردد. هشت گونه از این جنس در نواحی مورد بررسی جمع‌آوری شد که از میان آنها چهار گونه‌ی Praon absinthi Bignell،Praon barbatum Mackauer، Praon exsoletum (Nees)و Praon volucre (Haliday) قبلاً از ایران گزارش شده بودند و چهار گونه‌ی دیگر شامل Praon rosaecola Starý، Praon abjectum (Haliday)، Praon orpheusi Kavallieratos، Athanassiou & Tomanović و Praon yomenae Takada برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند. زنبور P. volucre شایع‌ترین گونه‌ی جمع‌آوری شده بود. وجود گونه‌ی P. yomenae، پارازیتویید شته‌های جنس Uroleucon به جای گونه‌یPraon dorsale (Haliday) مورد بحث قرار گرفته و کلیدی برای شناسایی گونه‌های جنس Praon در ایران ارایه شده است.

۲۱۱۳۳نخستین گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید متعلق به خانواده (Pteromalidae(Hym.: Chalcidoidea از ایران (یادداشت علمی)
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، بيست و ششم،شماره۲، اسفند ، سال
تعداد صفحات: ۲

۲۱۱۳۴تعیین مناطق مستعد کشت گندم دیم (مطالعه موردی: استان فارس)
اطلاعات انتشار: نشريه هواشناسي كشاورزي، سوم،شماره۲، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این مطالعه تعیین مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان فارس با توجه به عوامل اقلیمی و ارتفاع می باشد. به این منظور، در تحقیق حاضر، متغیرهای اقلیمی رطوبت، بارش و دما به همراه توپوگرافی در قالب رهیافت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی به لایه­ها مورد استفاده قرار گرفت.تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استان فارس را می­توان از نظر قابلیت کشت گندم دیم به چهار ناحیه بسیارمناسب، مناسب، متوسط و نامناسب تقسیم­بندی نمود. بر طبق یافته ها، مناطق بسیار مناسب جهت کشت گندم دیم در استان فارس، بیشتر در محدوده جنوب غربی و غرب استانقرار دارند (ایستگاه­های لامرد، شیراز و درودزن). مساحت این محدوه بالغ بر 3429172 هکتار است که حدود 28 درصد از کل مساحت استان را در بر می­گیرند.

۲۱۱۳۵مطالعه ی مگس های قبیله ی ( Syrphini ( Dip . : Syrphidae در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، بيست و هفتم،شماره۱، شهريور ، سال
تعداد صفحات: ۲۸
با بررسی مگس های Syrphidae موجود در موزه ی حشرات هایک میرزایانس، 30 گونه از قبیله ی Syrphini شناسایی شد. از این تعداد یک جنس و سه گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شوند که با علامت ستاره (*) مشخص گردیده اند. همچنین، کلید شناسایی جنس ها و گونه ها و پراکندگی آنها در ایران آورده شده است. گونه های معرفی شده به شرح زیر می باشند: Dasysyrphus albostriatus (Fallen)، D. eggeri (Schiner)، Dideoides annandalei (Brunetti)، Epistrophe eligans (Harris)*، E. euchroma (Kowarz)، Episyrphus balteatus (De Geer)، Ischiodon aegyptius (Wiedemann)، I. scutellaris (Fabricius)، Melangyna* cincta (Fallen)*، Meliscaeva cinctella (Zetterstedt)، M. auricollis (Meigen)، Eupeodes corollae (Fabricius)، E. latifasciatus (Macquart)، E. lunigar (Meigen)، E. nuba (Wiedemann)، Scaeva albomaculata (Macquart)، S. dignota (Rondani)، S. latimaculata (Brunetti)، S. pyrastri (Linnaeus)، S. rossica Kuznetsov، S. selenitica (Meigen)، Sphaerophoria bengalensis Macquart، Sph. rueppelli (Wiedemann)، Sph. scripta (Linnaeus)، Syrphus ribesii (Linnaeus)، S. torvus Osten Sacken، S. vitripennis Meigen، Xanthogramma laetum (Fabricius)*، X. maculipenne Mik and X. pedissequum (Harris).

۲۱۱۳۶دینامیک جمعیت کنه واروآ در کلنی های زنبور عسل استان آذربایجان شرقی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه علوم و فنون زنبور عسل ايران، شماره۴، ، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین بررسی تعداد 10 کلنی زنبور عسل به طور تصادفی از زنبورستانهای استان خریداری ودر ایستگاه آزمایشی مستقر شدند. این کلنی­ها همگی دارای ملکه جوان و هم سن بوده و به مدت یک سال بدون مبارزه با کنه رها شده بودند. دینامیک جمعیت زنبور عسل و کنه واروآ از فروردین تا مهر 1386 با اندازه گیری ماهانه(اواسط هر ماه) میزان جمعیت زنبوران بالغ و شفیره­ها و همچنین میزان آلودگی آنها به کنه واروآ تعیین گردید. نتایج نشان داد که درصد آلودگی زنبوران بالغ و شفیره­ها به کنه واروآ به تدریج از خرداد ماه افزایش و در مهر ماه به اوج می­رسد. با انجام آنالیز همبستگی پیرسون روی داده­های حاصل معلوم گردید که همبستگی منفی بسیار معنی داری( 006\0 P و 325\0– =r) بین تعداد شفیره­های داخل کلنی­ها و درصد آلودگی آنها به کنه واروآ وجود دارد که نشان دهنده­ی آن است که هرچه تعداد شفیره­ها در داخل کلنی­ها کمتر باشد تعداد بیشتری کنه به سلولها وارد می­شوند. ولی این نوع رابطه بین زنبوران بالغ و میزان آلودگی آنها به کنه معنی­دار بدست نیامد( 801\0 P و 031\0– =r). درصد آلودگی زنبوران بالغ و شفیره­های کلنی­ها همبستگی مثبت بسیار معنی­داری باهم داشتند(( 003\0 P و 355\0 =r)). همبستگی معنی­داری بین تعداد زنبوران بالغ کلنی­ها و درصد آلودگی شفیره آنها به کنه واروآ و یا برعکس تعداد شفیره­های کلنی­ها و میزان آلودگی زنبوران بالغ کلنی­ها پیدا نشد( 464\0 P و 089\0– =r ؛ 072\0 P و 216\0– =r).

۲۱۱۳۷ارزیابی مقاومت ارقام و لاین های پیشرفته گندم به رشته روسی گندم در شریاط مزرعه در استان اصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي ام،شماره۱،، سال
تعداد صفحات: ۱۴
استفاده از ارقام مقاوم یک روش ایمن از نظر زیست محیطی و اقتصادی برای کنترل شته ی روسی گندم، Diuraphis noxia (Mordvilko)، می باشد. جهت ارزیابی مقاومت 15 رقم و لاین پیشرفته ی گندم در شرایط مزرعه، طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در منطقه ی مبارکه (استان اصفهان) طی دو سال زراعی 81–1380 و 82–1381 اجرا گردید. طی بازدیدهای منظم هفتگی از هر کرت 4 بوته چیده شد و در آزمایشگاه تعداد شته ی (بالغ و پوره) مستقر شده روی هر گیاه و میزان خسارت وارده تعیین و ثبت گردید. تجزیه ی واریانس روی جمع داده های کل دوره ی نمونه برداری انجام و ضرایب همبستگی بین معیارهای ارزیابی مقاومت محاسبه گردید. نتایج نشان داد که حداکثر تعداد بالغ مستقر شده روی هر گیاه متعلق به مهدوی، M–78–14 و M–78–19 و حداقل آن متعلق به M–73–4 ، M–73–18 ، الوند و M–75–7 بود. از نظر تعداد پوره حداکثر متعلق به M–75–10 و M–78–20 و حداقل متعلق به M–73–4 بود. مهدوی و M–75–7 حداکثر میزان خسارت و M–73–18، M–73–4 و M–78–7 حداقل خسارت را متحمل شدند. همبستگی مثبت و معنی داری بین میزان خسارت وارده به گیاه با تعداد بالغ روی هر گیاه و بین تعداد بالغ روی هر گیاه با تعداد پوره روی هر گیاه به دست آمد. بنابراین می توان از درجه بندی خسارت به عنوان یک معیار مناسب برای ارزیابی مقاومت گندم به شته ی روسی گندم در شرایط مزرعه استفاده کرد. جهت بررسی تاثیر آفت روی عملکرد و اجزاء عملکرد، یک قطعه ی مشابه کشت گردید و دو نوبت با سم متاسیستوکس سم پاشی شد. در زمان برداشت محصول، عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام و لاین ها در قطعات سم پاشی نشده و سم پاشی شده تعیین و ثبت گردید و سپس با استفاده از آزمون t–student میانگین های عملکرد و اجزاء عملکرد بین این دو قطعه مقایسه گردید. این مقایسه نشان داد که اختلاف معنی داری بین قطعات سم پاشی نشده و سم پاشی شده از نظر عملکرد محصول و اجزاء آن وجود نداشت.

۲۱۱۳۸خانواده Tetranychidae
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و سوم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۳
خانواده ی Tetranychidae گونه های زیادی دارد که همگی آفات محصولات کشاورزی هستند. دو گونه از کنه های این خانواده، Eotetranychus uncatus Garman و E. potentillae Begl. et Mitr برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. گونه ی اول از شهرستان مراغه روی آلوچه و گونه ی دوم از گچسر (واقع در جاده چالوس) روی تمشک در تابستان 1388 جمع آوری شد.

۲۱۱۳۹مطالعات روی گونه Spatulaphorus copridis Khaustov، 2007 در ارتباط با سوسک های پهن خوار(Geotrupes spp.(Col.: Geotrupidae
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و سوم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۲
طی مطالعاتی که در تابستان 1388 روی کنه های هترواستیگما از راسته ی پیش استیگمایان مرتبط با سخت بالپوشان در جنگل های استان گلستان انجام گرفت، گونه ی Spatulaphorus copridis Khaustov، 2007 در ارتباط با سوسک های پهن خوار Geotrupes spp.(Col.: Geotrupidae) جمع آوری گردید. جنس و گونه ی این کنه برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

۲۱۱۴۰Etiella zinckenella، Ascogaster quadridentata Wesmael و Cardiochiles fallax Kokujev
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و سوم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۳
در این تحقیق که در سال 1388 به منظور شناسایی زنبورهای پارازیتوئید شب پره ی دانه خوار سویا، Etiella zinckenella (Treitschke) (Lep.: Pyralidae)، در روستای حسن آباد استان فارس صورت گرفت، دو گونه زنبور از خانواده ی Braconidae شامل Cardiochiles fallax Kokujev و Ascogaster quadridentata Wesmael جمع آوری و شناسایی شد که گونه ی اول برای اولین بار از ایران گزارش می شود. شب پره ی دانه خوار سویا نیز میزبان جدید برای هر دو گونه می باشد.

۲۱۱۴۱بررسی زنبور(Pediobius metallicus (Nees
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و سوم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۲
در این بررسی، زنبو(Pediobius metallicus (Nees به عنوان پارازیتویید مگس Liriomyza sp. (Dip.: Agromyzidae) از شهرستان زابل )استان سیستان و بلوچستان( جمع آوری و شناسایی شد. این زنبور برای فون حشرات ایران رکورد جدیدی محسوب می شود.

۲۱۱۴۲یک گونه جدید از جنس (Chorizococcus (Hem.: Coccoidea: Pseudococcidae از ایران
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و سوم،شماره۴، ، سال
تعداد صفحات: ۴
گونه جدید Chorizococcus pazoukii Moghaddam sp. n.، جمع آوری شده از روی ریشه یک گیاه ناشناخته، از ایران توصیف می گردد. این گونه شباهت به گونه دیگری از همین جنس از ایران به نام Chorizococcus viticola Kaydan & Kozár دارد، اما به واسطه داشتن مجاری لوله ای در دو ردیف در ناحیه پشتی بدن، مجاری لوله ای در دو اندازه واقع در هر دو سطح بدن و همچنین وجود روزنه های دیسکی چندحفره ای روی مفصل های شکمی VI–VIII + IX از گونه C. viticola متفاوت است.

۲۱۱۴۳اولین گزارش گونه ( Stilbops vetulus (Hym.: Ichneumonidae: Stilbopinae) از ایران
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و چهارم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۲
مطالعه سیستماتیک زنبورهای خانواده Ichneumonidae در مناطق مرکزی استان مازندران طی سال های 1388 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی جهت جمع آوری از 5 تله (تله مالیز، تله شیشه ای،تله لگنی زرد، تله نوری و تور حشره گیری) استفاده شد. طی این بررسی نمونه هایی از یک گونه زنبور Ichneumonidae به شرح زیر شناسایی شد که اولین گزارش آن از ایران محسوب می گردد: Stilbops vetula (Gravenhorst، 1829) Material: Mazandaran province،Amol، Alikola،22\May\2009.

۲۱۱۴۴ارزیابی تاثیر پدیده مادن جولیان(MJO) بر رخداد دورههای خشک و تر در استان فارس
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، پانزدهم،شماره۱(پياپي ۵۵)، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
نوسان های مادن جولیان (MJO) الگوی غالب تغییرات بزرگ مقیاس اقلیمی در مناطق گرمسیری دریایی است که پدیده MJO دوره های زمانی زیرفصلی آب و هوای مناطق حاره و جنب حاره را تحت تاثیر قرار می دهد. تاثیر پدیده MJO بر وقوع دوران های خشک و تر استان فارس در جنوب ایران برای ماه های نوامبر تا آوریل ارزیابی شد. برای این منظور داده های بارش ماهانه 9 ایستگاه که در مناطق مختلف این استان قرار گرفته است، در دوره زمانی 2005–1979 تحلیل شد. با استفاده از دو نمایه MK و WH فازهای فعال و ضعیف MJO (به ترتیب افزایش و کاهش فعالیت های همرفتی در ناحیه گرمسیری اندونزی) در مقیاس زمانی ماهانه و فصلی شناخته گردید. پس از آن ترکیب های MJO– بارش برای فازهای مثبت و منفی تشکیل شد. نشان داده شد که مقدار بارش فصلی در فاز منفی MJO به طور معنی داری بیشتر از فاز مثبت این پدیده است (حدود 5\2 تا 0\6 برابر). افزون بر این، آزمون های آماری نشان داد که بسامد دوره های خشک و تر به ترتیب با رخدادهای فاز منفی و مثبت MJO در ارتباط است. با چیره شدن فاز مثبت، احتمال خشک سالی در استان بین 60 تا 84 درصد در نوسان بوده و در مقابل در فاز منفی MJO احتمال وقوع ترسالی بین 50 تا 76 درصد در تغییر است.

۲۱۱۴۵فهرست دوبالان مینوز خانواده (Diptera) Agromyzidaeو گزارش 11 گونه جدید از ایران
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و پنجم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقاله حاضر نتایج اولین بررسی برای شناخت فون مگس های مینوز خانواده Agromyzidae منطقه ارومیه در استان آذربایجان­غربی و فهرستی از مگس های این خانواده را در ایران ارائه می کند. در طول سه سال بررسی مجموعاً 20 گونه متعلق به 9 جنس از مگس های این خانواده در منطقه ارومیه شناسایی شدند که از میان آن ها یازده گونه شامل، Amauromyza (Cephalomyza) luteiceps (Hendel 1920)، Aulagromyza populi (Kaltenbach، 1864)، Cerodontha (Poemyza) lapplandica (Rydén، 1956)، Liriomyza hieracii (Kaltenbach، 1862)، Melanoagromyza aeneoventris (Fallén، 1823)، Melanoagromyza albocilia Hendel، 1931، Melanoagromyza nigrissima Spencer، 1976، Ophiomyia beckeri (Hendel، 1923)،Ophiomyia curvipalpis (Zertterstedt، 1848)، Ophiomyia orbiculata (Hendel، 1931) و Pseudonapomyza europaea Spencer، 1973 برای فون ایران جدید بوده و با اضافه کردن گونه های فوق، فهرست مگس های مینوز ایران شامل 46 گونه می شود.

۲۱۱۴۶Two new records of the subfamily Xoridinae (Hym.: Ichneumonidae) from Mazandaran province، Iran
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و پنجم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۲
گونه های Xorides (Xorides) fuligator (Thunberg) و X. (Xorides) gravenhorstii (Curtis) برای اولین بار از ایران، استان مازندران گزارش می شوند. بنابراین، تعداد گونه های گزارش شده از زیرخانواده Xoridinae از ایران به سه گونه افزایش می یابد.

۲۱۱۴۷شناسایی فون و سوسک های قبیله های Mecinini و Tychiini و تعیین دامنه میزبانی و پراکنش آن ها در مراتع ایران
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و پنجم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در سالهای 1392–1388 فون حشرات قبیله های Mecinini و Tychiini(Curculionidae، Curculioninae) در مناطق مختلف اکولوژیک ایران بررسی گردید. در این بررسی 29 گونه متعلق به جنسهای Mecinus Germar، 1821، Gymnetron Schoenherr، 1825، Rhinusa Stephens، 1829، Cleopomiarus Pierce، 1919،Tychius Germar، 1817 وSibinia Germar، 1817 جمعآوری و شناسایی شد. مناطق پراکنش و میزبانهای آن ها نیز ارائه شده است. یازده گونه Mecinus crassifemur (Arzanov، 1991)،Mecinus simus (Mulsant & Rey، 1859)، Gymnetron linkei Reitter، 1907،Rhinusa antirrhini (Paykull، 1800)،Rhinusa brondelii (H. Brisout de Barneville، 1862)، Rhinusa florum (Rübsaamen، 1895)،Tychius reitteri Faust، 1889، Tychius tridentinus Penecke، 1922،Sibinia aureofulva (Desbrochers des Loges، 1875)،Sibinia pellucens (Scopoli، 1772) و Sibinia unicolor Fảhraeus، 1843 برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. 18 گونه دیگر نیز برای اولین بار از یک یا چند استان کشور گزارش میشوند. هم­چنین چندین گونه گیاه میزبان جدید برای برخی از این حشرات گزارش میشود.

۲۱۱۴۸First report of a genus and species of the family Dinychidae (Acari: Mesostigmata: Uropodoidea) from Iran
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و پنجم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۲
در بررسی فون کنه های میان استیگمای خاکزی در استان گلستان که در تابستان 1389 انجام شد، یک گونه از کنه های جنس Dinychus Kramer، 1882 به نام Dinychus woelkei Hirschmann & Zirngiebl–Nicol، 1969 از جنگل قرن آباد از داخل کنده پوسیده درختی جمع آوری و شناسایی شد. این نخستین گزارش این جنس و گونه از ایران است.

۲۱۱۴۹اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک های گیاهی ایران
اطلاعات انتشار: نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران، سي و پنجم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۴
طی بررسی فون زنبورهای پارازیتوئید شپشک­های گیاهی استان مازندران (شمال ایران) دو گونه از خانواده Encyrtidae و یک گونه از خانواده Aphelinidae (طی سال­های 1390– 1392) جمع­آوری شدند. یک گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک سپردار Chionaspis salicis بر روی درخت بید Salix acmophylla در اردیبهشت ماه سال 1391از شهر آمل جمع­آوری شد. این زنبور به نام Adelencyrtus brachycaudae Xu & Shi، 1999 شناسایی شد. گونه دیگر روی شپشک Planococcus citri بر روی گیاه میزبان نارنجCitrus aurantum L. در اردیبهشت سال 1391 از شهرستان جویبار جمع­آوری شد. این زنبور پارازیتوئید به نام Clausenia purpurea Ishii، 1933 شناسایی شد. این زنبورهای پارازیتوئید متعلق به خانواده Encyrtidae می­باشند. همچنین زنبور پارازیتوئیدCoccophagus yoshidae Nakayama، 1921 از شپشک Coccus hesperidum بر روی گیاه شمشادEuonymus fortune در شهریور ماه سال1391از شهر ساری جمع­آوری گردید. این گونه زنبور پارازیتوئید به خانوادهAphelinidae تعلق دارد. تمام گونه­های مذکور توسط دکتر Zhi Hong Xuاز چین شناسایی شدند. این زنبورهای پارازیتوئید برای فون ایران جدید می­باشند.

۲۱۱۵۰نگاشت مجازی هنر خلاقه از منظر فرهنگ انقلابی اسلامی (انگلیسی)
اطلاعات انتشار: فصلنامه كيمياي هنر، سوم،شماره۱۱، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با این فرض که هنر در تلاقی امر محسوس و امر معقول نضج می گیرد، این مقاله بر آن است تا در گفتمان هنر پس از انقلاب ایران، صورت بندی این دو متغیر را بررسی کند. مطالعه میان رشته ای مقاله حاضر، با بهره گیری از مدل توپولوژیک «دونات» و «دونات تیزه ای » در پی ارائه شمایی از تحولات نظری هنر معاصر ایران است. در فضای هنری پیشا انقلاب حاکمیت وقت، اوامر و منویات خود را به صورت دستورالعمل هایی از قبیل تجدد و تمدن به جای امر معقول در می آورد و به تبع آن، با توسل به روش تشویق و تنبیه، امر محسوس را نیز تحت سیطره خود در می آورد. بنابراین، هنر، خصوصا هنرهای تجسمی، در انطباق کامل امر معقول و امر محسوس مجال بروز پیدا می کنند. اما انقلاب، نظم از پیش موجود را برمی آ شوبد و این دو را در وضعیتی بیرون نظام سلسله مراتبی قبل قرار می دهد. با تکیه بر روش شناسی تحلیل انتقادی گفتمان، در چنین شرایطی بین آنچه بیان می شود و آنچه می توان بیان کرد شکافی به وجود می آید که در بدو امر، به نظر می رسد امر معقول و امر محسوس، از هیچ نقطه تلاقی دیگری به جز مادیت اثر هنری برخوردار نیستند. حال آن که در بازنگری سیر تطور هنرهای تجسمی در می یابیم که «فرهنگ» ایده ای است که از هنر مادیت زدایی می کند و توامان نظام سلسله مراتبی پیشین را به شکل دوایر متحد المرکزی در می آورد که در چهار سطح علم، معرفت، حکمت و شهود از حرکتی افقی نیز برخوردارند. این حرکت که در ظاهر، عاری از هر نظمی است، در مدار آشوبیِ خود به مفهوم فرهنگ می انجامد. در این مقاله میان فرهنگ و وجه ظهور فرهنگ تمایز نظری برقرار است. خط فارق این دو مقوله، حلول خلاقیت یا به تعبیر دقیقتر «امر نو » توامان در دو ساحت کنش فردی و جمعی است. بر این مبنا، امر معقول به وجه اندیشیده نیندیشیده ها تبدیل می شود و در ادامه، امر محسوس نیز وجه نیندیشیده اندیشه ها را نمایندگی می کند. بدین منوال، این مقاله پرسشی ذو وجهین را مطمح نظر دارد: ۱) اگر تفکر با خلاقیت سر سازگاری نداشته باشد، تجربه هنر در تجربه زیسته به چه صورت در می آید؟ و ۲) اگر خلاقیت مستغنی از تفکر باشد، بسط و گسترش آن با چه موانعی روبرو است؟ این دو پرسش در متن گفتمان هنر پیش از انقلاب ایران به منزله دونات توپولوژیکی هستند که مسیر افقی «امر محسوس» و مسیر عمودی «امر معقول»، جز در نقطه عزیمت هیچ تقاطع دیگری ندارند. اما بر اساس مدل پیشنهادی این پژوهش، تیزه (به منزله ظهور خلاقیت در فرهنگ) – که در توپولوژی مدرن همواره از مساحتی متناهی و محیطی نامتناهی برخوردار است – امر معقول و امر محسوس را به تا خوردگی دچار می کند. از این رو، به جای دو تایی های متضاد «امر محسوس» و «امر معقول» با تا خوردگی های این دو به شکل مجموعه های نو شونده نامتناهی (محسوسیت امر معقول، معقولیت امر محسوس، محسوسیت امر محسوس ...) روبرو خواهیم بود. به بیان ساده تر آشوب محسوسات در فضای هنری با میانجی «خلاقیت» آن قدر پیش می رود تا در «پنجره نظم»، آبشار بی پایانی فضای نوینی موسوم به فر هنگ را رقم زند. در فضای فرهنگ، فرصت ها و تهدیدها از نوع دیگری است. چنان که پیدا است این مقاله با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان و بهره گیری از نظریه زیباشناسانه دلوز و رانسیر، نسبت میان خلاقیت و ادراک هنری را در بازه زمانی یک دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی مداقه می کند. مخلص کلام این که، هنر شبیه به یک در، دری نه هنوز در، در امر محسوس یا میل مفرط اتصال یافتگی «زیستنی ها » با یکدیگر وقف های تامل آفرین ایجاد می کند و متعاقباً هنر شبیه به یک پل، پلی نه دیگر پل، در امر معقول یا میل مفرط انفصال یافتگی «زیسته ها» سیلانی خلاقانه فراهم می آورد. این است که در عرصه فرهنگ دو مقوله متناهی سبب ساز جهشی نامتناهی می شوند.
نمایش نتایج ۲۱۱۲۶ تا ۲۱۱۵۰ از میان ۲۱۱۵۳ نتیجه