۱طراحی شبکه لجستیکی معکوس با تعیین ظرفیت تسهیلات تحت عدم قطعیت
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۶
این مقاله یک مدل تصادفی دومرحله ای برای طراحی شبکه لجستیکی رو به جلو و معکوس درشرایط عدم قطعیت تقاضا و برگشتی ارایه میدهد متغیرهای تصمیم گیری مرحله اول مربوط به دایرکردن هریک از تسهیلات و تعیین ظرفیت انها است متغیرهای تصمیم گیری مرحله دوم میزان مواد درجریان بین تسهیلات مختلف با توجه به سناریوهای موجود را تعیین می کند تعیین ظرفیت درحالت عدم قعطیت درطراحی شبکه های لجستیکی معکوس ازن وآوریهای این مقاله محسوب میشود این شبکه تک کالایی و تک پریودی درسه سطح رو بجلو تولید توزیع و مشتری و سه سطح درجهت معکوس مشتری جمع آوری و دورریز تعریف می شود ناحیه مشتری به سه بخش تقسیم می شود که درنایحه اول پارامتر تقاضادرناحیه دوم پارامترهای تقاضا و برگشتی ودرناحیه سوم پارامتر برگشتی غیرقطعی است ساختار ارایه شده هر دو شبکه حلقه بسته و حلقه باز را درمدل ایجاد می کند.

۲حل مسئله چندهدفه مکان یابی هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیرها با استفاده از روش تجزیه بندرز
اطلاعات انتشار: نشريه مهندسي صنايع، چهل و هشتم،شماره۲، مهر ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این پژوهش مسئله مکان یابی چندهدفه تسهیلات هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیر، با تابع هدف اول، به صورت کمینه کردن مجموع هزینه ثابت استقرار تسهیلات هاب، به علاوه هزینه احتمالی حمل ونقل، و تابع هدف دوم، به صورت کمینه کردن معیارهای عدم اطمینان شبکه، مدل شده است. در این مطالعه، شاخص هایی از قبیل شرایط آب وهوایی، امنیت، نرخ تبادل ارز، و شرایط اضطراری مسیر به منزله معیارهای ایجاد عدم اطمینان بر اساس سناریوهای احتمالی تعریف و در ادامه با تابع توزیع احتمال نرمال تقریب زده شد. همچنین، در مدل پیشنهادی، سطح سرویس1 برای معیارهای عدم اطمینان شبکه در قالب محدودیت های احتمالی2 در نظر گرفته شد. الگوریتم تجزیه بندرز3 برای حل مدل پیشنهادی به کار رفت. برای ارزیابی عملکرد این روش، نتایج حاصل از حل مدل توسط الگوریتم تجزیه بندرز با حل آن توسط یک نرم افزار تجاری مقایسه شد. نتایج نشان داد روش تجزیه بندرز توانایی حل مدل پیشنهادی با اندازه های مختلف را دارد؛ در حالی که این مدل فقط در اندازه های کوچک با نرم افزار قابل حل است.

۳حل مسیله چندهدفه مکان یابی هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیرقطعی نقاط بالقوه و مسیرها با استفاده از روش تجریه بندرز
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این پژوهش مسیله مکان‌یابی چندهدفه تسهیلات هاب با درنظرگرفتن ویژگی‏های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیر، با تابع هدف اول، به صورت کمینه‌کردن مجموع هزینه ثابت استقرار تسهیلات هاب، به‌علاوه هزینه احتمالی حمل‌ونقل، و تابع هدف دوم، به صورت کمینه‌کردن معیارهای عدم اطمینان شبکه، مدل شده است. در این مطالعه، شاخص‏هایی از قبیل شرایط آب‌وهوایی، امنیت، نرخ تبادل ارز، و شرایط اضطراری مسیر به منزله معیارهای ایجاد عدم اطمینان بر اساس سناریوهای احتمالی تعریف و در ادامه با تابع توزیع احتمال نرمال تقریب زده شد. همچنین، در مدل پیشنهادی، سطح سرویس1 برای معیارهای عدم اطمینان شبکه در قالب محدودیت‏های احتمالی2 در نظر گرفته شد. الگوریتم تجزیه بندرز3 برای حل مدل پیشنهادی به کار رفت. برای ارزیابی عملکرد این روش، نتایج حاصل از حل مدل توسط الگوریتم تجزیه بندرز با حل آن توسط یک نرم‌افزار تجاری مقایسه شد. نتایج نشان داد روش تجزیه بندرز توانایی حل مدل پیشنهادی با ‌اندازه‏های مختلف را دارد؛ در حالی که این مدل فقط در اندازه‌های کوچک با نرم‌افزار قابل حل است.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه