۱عدم قطعیت در انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش به آن در زنجیره تامین
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این مقاله یک مدل MIP دو هدفه در غالب برنامه ریزی chance–constrained برای حل مسئله عدم قطعیت در انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش به آن در مدیریت زنجیره تامین پیشنهاد می شود. توابع هدف شامل مینیمم کردن هزینه ها و ماکزیمم کردن ارزش کل خرید می باشد. محدودیت ها شامل قرار دادن حد مجاز روی فاصله زمانی تحویل، حد مجاز روی تعداد تامین کنندگانی که برای تامین یک قطعه انتخاب می شوند، محدودیت ظرفیت میزان تولید تامین کننده، ظرفیت روی حمل و نقل و محدودیت برآورده کردن تقاضای مشتری می باشد. فرض بر این است در هنگام تصمیم گیری، تقاضای مشتری، ظرفیت تامین کننده و فاصله زمانی تحویل مشخص ولی نامعین هستند. پارامترهای مذکور جهت انطباق بیشتر با عالم واقعیت به صورت فازی در نظر گرفته شده اند. برای حل برنامه ریزی فازی از برنامه ریزی chance–constrained استفاده شده و یکبار با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی فازی و بار دیگر با ترکیب الگوریتم SA و شبیه سازی فازی با استفاده از نرم افزار مطلب حل شده و نتایج به دست آمده با هم مقایسه گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که بر اساس نتایج به دست آمده روش شبیه سازی فازی بر اساس الگوریتم ژنتیک از لحاظ مقدار تابع هدف بهتر از روش شبیه سازی فازی بر اساس الگوریتم SA جواب می دهد ولی برای مسائل با ابعاد بزرگ روش شبیه سازی فازی از لحاظ زمان اجرا مناسبتر می باشد.

۲کاربرد آشوب در بهینه سازی فازی و حل مساله برنامه ریزی فازی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۸
متغیرهای آشوب می توانند بسته به حالت های خود و بدون هیچ تکراری از هر حالتی به فضای امن بروند. بعلت خصوصیات دینامیکی و تصادفی متغیر های آشوب، جستجوی آشوب برای فرار ار بهینه محلی، بیشتر از جستجوی تصادفی انجام پذیر می باشد، بنابراین، این روش برای بهینه سازی محاسبات به کار گرفته شده است. ما در این تحقیق با استفاده از تابع لوجستیک فازی یک مجموعه گسترده و بدون تکرار از ترم های فازی را ایجاد نمودیم و با جایگذاری این ترم ها در مساله ماکزیمم فازی پایه، خروجی ها را بر اساس بزرگترین مرکز ثقل مقایسه نموده و پاسخ بهینه را بدست آوردیم. سرعت رسیدن به پاسخ در ورش پیشنهادی ما در مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی فازی دارای سرعت بیشتر و از دقت مناسبی برخوردار است. در انتها این روش را جهت حل مساله برنامه ریزی فازی گسترش دادیم.

۳انتخاب اقتصادیترین پروژه ساخت با کمک الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی در محیط فازی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت، سال
تعداد صفحات: ۱۵
یکی از موارد مهمی که در مدیریت پروژهها باید انجام شود تصمیمگیری در مورد انتخاب اقتصادی ترین پروژه میباشد. این مقاله مدل مناسبی را برای ارزیابی و انتخاب پروژههای ساخت که در شرایط عدم اطمینان (فازی) قرار دارند ارائه میکند. در این مدل، مخارج سرمایه– گذاری و دارائی خالص سالیانه بعنوان متغیرهای تصادفی فازی منظور شدهاند. از این جهت که حل مدل احتمالی صفر و یک با پارامترهای تصادفی فازی مشکل است از روش ارزش خالص فعلی برای حل آن استفاده شده است. از اینرو از یک الگوریتم تصادفی فازی هیبرید که ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی است بهره گرفته شده است. در پایان نیز برای تشریح کام ل مدل و نشان دادن تأثیر الگوریتم پیشنهادی دو مثال عددی ارائه میشود

۴مدل سازی فازی برای ارزیابی شرکت های سرمایه گذار در تامین مالی پروژه ها
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۵
نحوه تامین و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های زیر بنایی و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها، امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نبوده، لذا استفاده از راه های دیگر از جمله جذب سرمایه های خارجی، در این کشور ها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی راه های ورود سرمایه خارجی به کشور را می توان به دو دسته روش های استقراضی و غیر استقراضی تقسیم بندی نمود. در این مقاله ضمن بررسی روش های تامین مالی پروژه های زیر بنایی با تاکید بر صنایع نفت و گاز به عنوان زیر مجموعه ای از روش های غیر استقراری، یک مدل جدید برنامه ریزی فازی با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی برای ارزیابی سرمایه گذار خارجی ارائه می شود که به وسیله آن سعی شده تا مشکلات نادقیق بودن داده های جمع آوری شده، عدم قطعیت و قضاوت های تصمیم گیران برطرف گردد. پس از آن با ارائه یک الگوریتم ابتکاری جدید به حل مدل پرداخته می شود. در پایان برای نشان دادن اعتبار و موثر بودن الگوریتم پیشنهادی، مثال عددی ارائه شده است.

۵برآورد تقاضای فازی آب (مطالعه موردی دشت تجن استان مازندران)
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آب مهمترین و محدودکننده ترین نهاده در بخش های مختلف تولیدی کشور می باشد. رشد روز افزون تقاضا برای منابع آبی، دخالت بیش از حد بخش دولتی و محدودیت عرضه آب باعث شده که مصرف کنندگان مختلف برای مصرف آب به رقابت بپردازند به همین دلیل اصلاح نظام قیمت گذاری آب با توجه به ارزش اقتصادی آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت تقاضای آب می باشد. اطلاعات و آمار مورد نیاز تحقیق از طریق پرسشنامه در دشت تجن استان مازندران جمع آوری گردید. با استفاده از نرم افزارهای Excel و LINGO برآورد ارزش اقتصادی آب و تابع تقاضای آب برای بهره برداران نماینده در سه گروه و با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و فازی محاسبه شد براساس نتایج بدست آمده در مدل فازی تقاضای آب نسبت به افزایش قیمت های آب کشش پذیرتر می باشد. نتایج حاصل از مدل های برنامه ریزی خطی و فازی نشان داد که ارزش اقتصادی آب در فصول مختلف برای سه نماینده بسیار بالاتر از قیمت های دریافتی از کشاورزان می باشد.

۶بررسی یک مدل مکان یابی پوششی برای سرویس های آتش نشانی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مساله مکان یابی مجموعه پوششی LSCP اولین باردر سال 1971 مطرح شد که درساده ترین شکل آن بهترین مکان ها را جهت استقرار وسایل نقلیه طوری تعیین می کرد که تعداد وسایل نقلیه لازم برای پوشش دادن یک مجموعه از گروه های تقاضا کمینه شود دراین مقاله یک مدل مکان یابی پوششی چندهدفی را که تعمیمی از مدل مساله LSCP می باشد برای سرویس های آتش نشانی در نظر می گیریم که در آن به جای تعریف یک فاصله مشخص خدمات رسانی که منجر به وجود یک سطح خدمات رسانی می شود دو سطح کلاس خدمات رسانی تعریف می شود همچنیندراین مدل علاوه بر در نظر گرفتن ظرفیت برای وسایل نقلیه بیشینه کردن جمعیتی که پوشش پشتیبان دریافت می کنند نیز بهعنوان یک هدف در نظر گرفته می شود و با استفاده از روش برنامه ریزی فازی آرمانی به حل این مدل چند هدفی می پردازیم.

۷کاربرد ریسک فازی در مدل بندی و بهینه سازی مسئله ی پرتودرمانی با تنظیم شدت میدان IMRT
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
اغلب روشهایی که تاکنون برای تعیین طرح درمان بهین مسئله ی پرتودرمانی با تنظیم شدت میدان IMRT ارائه شده است با داده های قطعی می باشند با این حال مشاهدات بالینی نشان دهنده ی فازی بودن برخی از پارامترهای مسئله است بررسی های انجام شده در مورد تجویز قیدهای دوز – حجم کامل، نشان دهنده ی عدم قطعیت فازی در قیود مربوط به بافتهای هدف و بحرانی است از سوی دیگر فرایند پرتودرمانی با عدم قطعیت احتمالی نیز همراه می باشد به ویژه آنکه درمسائل تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان احتمالی با عامل ریسک مواجه هستیم از این رو عدم قطعیت موجود در مسئله ی IMRT را می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: عدم قطعیت فازی و عدم قطعیت احتمالی، دراین مقاله با استفاده از نظریه ی مجموعه های فازی مفاهیم جذب دوز پایین و جذب دوز بالا را تعریف خواهیم کرد.

۸یک جواب مناسب برای مسئله برنامه ریزی چند مرتبه ای
اطلاعات انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه، سال
تعداد صفحات: ۱۳
این مقاله روشی برای مسائل برنامه ریزی خطی چند مرتبه ای (MLPP) مبنی بر برنامه ریزی فازی برای MLPP خطی اخیرا توسعه یافته است چون اهداف فازی برای توابع هدف و متغیرهای تصمیم در مرتبه بالا تعیین می شوند جواب های نامناسب زمانی رخ می دهد که این اهداف فازی ناسازگارند. در این روش بدون به کار گیری اهداف فازی و با در نظر گیری ظرفیت متغیر تصمیم مرتبه بالا و هر دو مراتب توابع هدف مانند متغیر مسائل برنامه ریزی خطی چند– مرتبه ای به عنوان مسائل برنامه ریزی چند– تابع هدف غیر خطی فرمول سازی می شوند بنابراین روش ارائه شده پیچیدگی های مسائل اصلی را افزایش نمیدهد و مسائل برنامه ریزی خطی MLPP را در یک تکرار حل میکند. برای روشن شدن این مفهوم چند مثال عددی را حل کرده و جواب های آن را با جواب های کلاسیک دیگر مقایسه می کنیم.

۹حل مسائل برنامه ریزی دو ترازه خطی فازی
اطلاعات انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند، سال
تعداد صفحات: ۶
تکنیک های تصمیم دو ترازه اساساً برای حل مسائل مدیریتی نا متمرکز با تصمیم گیری در ساختار سلسله مرآتبی توسعه پیدا کرده اند.موقعیکه تصمیم گیرنده در تراز بالا (پیشرو) کوشش می کند، هدفش را بهینه کند. تصمیم گیرنده در تراز پائین (دنباله رو) سعی می کند استراتژیبهینه شده را مطابق با هر تصمیم شدنی ساخته شده توسط پیشرو را پیدا کند. در این مقاله ما مسأله برنامه ریزی دو ترازه خطی را موقعیکه پارامترها وسطح برآورد تابع هدف و قیود ابهام داشته باشند، فرمول بندی می کنیم. در نهایت یک روش ممکن برای تبدیل آن به توی مساله بهینه سازی دقیق ارائه می دهیم.

۱۰استفاده از مدل های برنامه ریزی چند منظوره غیر خطی فازی و قطعی (کلاسیک) در بهره برداری بهینه مخزن سد مهاباد
اطلاعات انتشار: همایش ملی عمران و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۱
دراین مطالعه درمدل برنامه ریزی چندمنظوره فازی و قطعی با افق دید برنامه ریزی یکساله و پریودهای ماهانه جهت بهره برداری بهینه ازسیستم رودخانه مخزن سد مهاباد استخراج شده است مدلهای مذکور با دوهدف کمینه کردن انحرافات نامطلوب ازتخلیه مطلوب و کمینه کردن انحرافات نامطلوب ازذخیره مطلوب باتوجه به محدودیت هایی نظیر ظرفیت مخزن سد کانالهای ابیاری تصفیه خانه شرب شهری سطح اراضی و ... درنظر گرفته شدها ست این مدلها برای 5 سناریوی مختلف شامل متوسط جریان ورودی به مخزن سد 20درصد کمتر 40درصد کمتر 20درصد بیشتر و 40درصد بیشتر ازمتوسط جریان ورودی اجرا شده است نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان میدهد که سطح ارضای اهداف λ درتمامی حالات بالاتر ازλ=0\74 است که نشان دهنده تامین نیازها درحد مطلوب است

۱۱مدیریت پایدار جنگل زرین آباد شهرستان ساری، با استفاده از کاربرد برنامه ریزی فازی و مدل سازی ایجاد گزینه
اطلاعات انتشار: اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي)، , دوره  ۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در این مطالعه اثرهای اقتصادی برداشت چوب با توجه به ملاحظات زیست محیطی با سطوح مختلفی از اهداف زیست محیطی بر مدیریت جنگل های زرین آباد بررسی می شود. اهداف زیست محیطی شامل افزایش میزان برداشت خشکه دار، افزایش مساحت جنگل های پهن برگ و مساحت جنگل های کهن سال است. این تحلیل با استفاده از برنامه ریزی خطی فازی انجام شد که ارزش حال خالص تولید چوب را با توجه به محدودیت های تعریف شده بیش ترین می کند و با روش MGA برنامه های مدیریتی متفاوتی برای سال های متمادی در فضای تصمیم گیری ایجاد می کند. این برنامه به طوری است که در پایان افق برنامه ریزی اهداف زیست محیطی که شامل برداشت بیشتر خشکه دار، افزایش مساحت جنگل های پهن برگ، و افزایش سن جنگل است، و اهداف اقتصادی که شامل بیش ترین کردن ارزش خالص حال است، برآورده گردد. داده های مورد نیاز مانند مساحت جنگل های کهن سال، نوع درختان، سن جنگل و دیگر اطلاعت مربوط به 3 طرح ده ساله جنگل داری منطقه مورد مطالعه، از اداره منابع طبیعی شهرستان و هزینه های ثابت و متغیر برداشت چوب و احیای جنگل از شرکت نکا چوب جمع آوری شد. نتایج نشان دهنده اجرای اهداف زیست محیطی و کاهش ارزش حال خالص است.

۱۲استفاده از نرم افزارLINGO راهکاری کارگشا جهت بهره برداری بهینه سد مهاباد بر اساس برنامه ریزی چند منظوره
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مهم ترین هدف برنامه ریزی بهره برداری مخازن آبی تعیین سیاست های بهره برداری است که در شرایط جریان نامشخص به طور صحیح و درستی کار می کنند. عدم قطعیت موجود در جریان های ورودی به مخازن سدها لزوم برنامه ریزیبرای بهره برداری ویا طراحی مخازن را با روش های علمی جهت مقابله با خسارات ناشی از عدم احتساب آن ضروری ساخته است. به منظوراعمال مدیریت و تدوین سیاست های بهینه در بهره برداری از مخازن سدهای چند منظوره، از دو مدل برنامهریزی چند منظوره غیر خطی فازی و قطعی استفاده شده است تا مناسب ترین الگوی بهره برداری از مخزن سد تعیین وتخصیص بهینه آب بین ذینفعان متعدد انجام شود. در این مطالعه در مدل برنامه ریزی چند منظوره فازی و قطعی با افق دید برنامه ریزی یک ساله و پریودهای ماهانه جهت بهره برداری بهینه از سیستم رودخانه – مخزن سد مهاباد استخراج شده است

۱۳استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی در طراحی مدل جایابی تسهیلات سه سطحی با معیارهای چندگانه
اطلاعات انتشار: Journal of Industrial Management، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۴ارائه یک الگوریتم هوشمند ترکیبی جهت حل مساله چیدمان پویای تسهیلات با اطلاعات جریان فازی
اطلاعات انتشار: نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)، زمستان, دوره  ۲۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مساله چیدمان پویای تسهیلات، شاخه ای از مسائل چیدمان تسهیلات است که در آن مقدار جریان مواد در دوره های مختلف زمانی در طول افق برنامه ریزی، ثابت نبوده و با تغییرات همراه است. غالب مطالعات صورت گرفته در این زمینه، با فرض معلوم و قطعی بودن اطلاعات جریان در دوره های مختلف زمانی، همراه بوده اند. حال آنکه در محیط های کسب و کار امروزی که پویایی و عدم قطعیت، دو جزء لاینفک آنهاست، این فرض چندان منطقی به نظر نمی رسد. در این مقاله مساله چیدمان پویای تسهیلات، در شرایط وجود ابهام در اطلاعات جریان، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، حجم تقاضای محصولات (و به تبع آن حجم جریان مواد) در قالب اعداد فازی، با توابع عضویت متفاوت، تعریف شده اند. مدل سازی مساله در چارچوب برنامه ریزی فازی و در قالب سه مدل ارزش انتظاری، برنامه ریزی با قید احتمالی و برنامه ریزی بر مبنای شانس، انجام شده و برای حل مدل ها، یک الگوریتم هوشمند ترکیبی ارائه شده است. در پایان با ذکر یک مثال عددی، کارایی الگوریتم در حل مدل های فازی مساله چیدمان پویای تسهیلات، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۵یک مدل فازی برای به روز رسانی پورتفوی با در نظرگرفتن هزینه های معاملات: پیاده سازی در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲ (پياپي ۴۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مدل های بهینه سازی پورتفوی پس از شناسایی پورتفوی بهینه آن را تا پایان دوره سرمایه گذاری رها می کنند. حال آنکه موقعیت های اقتصادی همواره در حال تغییر است. با توجه به این موضوع، مقاله پیش رو مدلی برای بازنگری در ترکیب پورتفوی پیشنهاد می کند. استراتژی پیشنهاد شده افق سرمایه گذاری را به زیردوره های کو تاه تر تقسیم و در ابتدای هر زیردوره ترکیب پورتفوی را با شرایط بازار هماهنگ می نماید. این تحقیق یک مدل چندهدفه غیرخطی فازی ارایه می کند که پورتفوی را با توجه به هزینه های معاملات، خصوصیات سرمایه گذار و نرخ بازده بدون ریسک به روز می نماید. سرانجام در غالب یک مطالعه موردی، مدل پیشنهادی با داده های واقعی جمع آوری شده از بازار بورس تهران برای سه سرمایه گذار با خصوصیات مختلف اجرا شده است. ن تایج این مطالعه نشان می دهد که مدل ارایه شده قادر است عملکردی بهتر از شاخص بازار ارایه کند.

۱۶بررسی الگوی کشت بهینه و تاثیر آن بر مدیریت منابع آبی مطالعه موردی مرودشت – کربال
اطلاعات انتشار: مهندسي منابع آب، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف از انجام این مطالعه بررسی الگوی کشت بهینه در دشت مرودشت – کربال، و تاثیر آن بر مدیریت منابع آبی منطقه می باشد. در این تحقیق از دو شبیه برنامه ریزی خطی فازی، خطی فازی ناموزون (چی بی شف) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در الگوی برنامه ریزی خطی فازی، سطح زیر کشت جو، چغندر قند نسبت به وضعیت موجود بایستی کاهش یابد. در مورد الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی در مقایسه با وضعیت موجود، سطح زیر کشت گندم و جو افزایش، و سطح زیر کشت دیگر فراورده ها کاهش یابد. همچنین، بازده برنامه ای در دو الگو کاهش داشته اند، اما این کاهش در الگوی برنامه ریزی خطی فازی نسبت به الگوی دیگر کمتر بوده است. در پایان پیشنهادهایی برای کاهش مصرف منابع آبی ارائه گردیده اند.

۱۷کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراین
اطلاعات انتشار: اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)، بهار, دوره  ۲۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۸تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازهای بر اساس برش های آلفای نامحدود)
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)، بهار, دوره  ۴۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۱۹ارایه یک الگوریتم هوشمند ترکیبی جهت حل مسیله چیدمان پویای تسهیلات با اطلاعات جریان فازی
اطلاعات انتشار: علوم مهندسي، سال
تعداد صفحات: ۱۵
مسیله چیدمان پویای تسهیلات، شاخه ای از مسایل چیدمان تسهیلات است که در آن مقدار جریان مواد در دوره های مختلف زمانی در طول افق برنامه ریزی، ثابت نبوده و با تغییرات همراه است. غالب مطالعات صورت گرفته در این زمینه، با فرض معلوم و قطعی بودن اطلاعات جریان در دوره های مختلف زمانی، همراه بوده اند. حال آنکه در محیط های کسب و کار امروزی که پویایی و عدم قطعیت، دو جز لاینفک آنهاست، این فرض چندان منطقی به نظر نمی رسد. در این مقاله مسیله چیدمان پویای تسهیلات، در شرایط وجود ابهام در اطلاعات جریان، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، حجم تقاضای محصولات (و به تبع آن حجم جریان مواد) در قالب اعداد فازی، با توابع عضویت متفاوت، تعریف شده اند. مدل سازی مسیله در چارچوب برنامه ریزی فازی و در قالب سه مدل ارزش انتظاری، برنامه ریزی با قید احتمالی و برنامه ریزی بر مبنای شانس، انجام شده و برای حل مدل ها، یک الگوریتم هوشمند ترکیبی ارایه شده است. در پایان با ذکر یک مثال عددی، کارایی الگوریتم در حل مدل های فازی مسیله چیدمان پویای تسهیلات، مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۰تعیین الگوی بهینه کشت در جهت پایداری منابع آب با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر منابع موجود در منطقه (رهیافتی از مدل برنامه ریزی خطی فازی)
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کمبود منابع آب قابل دسترس و پراکنش نامناسب این منابع در کشور، لزوم استفاده بهینه از منابع آب را نمایان می سازد. برای در امان ماندن از خطرات خشکسالی و بحران آب در آینده نیاز است که راهکارها و قوانین مناسبی برای بهره برداری از منابع آب محدود اتخاذ گردد. بکارگیری روش های مناسب در این زمینه، علاوه بر ایجاد تعادل بین منابع موجود (رودخانه ها، دریاچه ها، سدها و ...)، سبب بهینه سازی مصرف آب در بخش های کشاورزی و صنعت می شود که این امر توسعه پایدار مدیریت منابع آب را در پی خواهد داشت. در این راستا استفاده از مدل های برنامه ریزی برای تعیین الگوهای زراعی مناسب همسو با مدیریت منابع آب، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در پژوهش حاضر برای نیل به اهداف فوق در دشت قزوین از داده های آماری سال 90–1389 و مدل برنامه ریزی خطی فازی استفاده شد. در ابتدای امر با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر منابع موجود در منطقه، برای تخصیص منابع آب در سیستم زراعی از مدل برنامه ریزی خطی استفاده شد. سپس با استفاده از مدلبرنامه ریزی فازی الگوی کشت بهینه ای برای دستیابی به حداکثر سود و حداقل استفاده از منابع آب در منطقه مورد مطالعه ارائه گردید. حل مدل های ارائه شده در محیط نرم افزاری Excel صورت گرفت. نتایج حاصل حاکی از آن است که با افزایش سطح زیر کشت محصولاتی که نیاز آبی کمتری دارند سود قابل استحصال در واحد سطح افزایش یافته و از هدر رفت آب های اضافی ممانعت شده است.

۲۱زنجیره تامین درحالت تمام فازی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک، سال
تعداد صفحات: ۷
تحلیل پوشش داده ها روشی غیرپارامتری برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده باچندین ورودی و چندین خروجی می باشد مدل چندگانه تحلیل پوششی داده ها ساختارداخلی زنجیره تامین را ازسه منظر مکانیسم سازمانی متمرکز نیمه متمرکز و ترکیبی مورد بررسی قرار میدهد دراین مقاله زنجیره تامین درحالت متمرکز را به حالت تمام فازی تبدیل می کنیم و الگوریتمی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی تمام فازی پیشنهاد میدهیم

۲۲ارائه رویکرد هیبریدی تحلیل پوششی داده های تصادفی فازی و تکنیک PCA بمنظور پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تحلیل پوششی داده ها DEA یک تکنیک مدیریتی است که بصورت گسترده در ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف تصمیم گیری DMUبکار می رود. در راستای اهمیت پیش بینی عملکرد واحدها، این مقاله به ارائه یک رویکرد هیبریدی نوین براساس تحلیل پوششی داده های تصادفی فازی FSDEA و تکنیک تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی PCA می پردازد. از آنجا که از تئوری اعتبار در محدودیت های مدل پیشنهادی و از مقدار مورد انتظار برای نسبت مجموع موزون خروجی های فازی به مجموع موزون ورودی های فازی بکار رفته در تابع هدف آن در راستای پیش بینی کارایی مورد انتظار واحدها استفاده شده، فرآیند حل مدل پیچیده می باشد. لذا تحت این فرض که ورودی ها و خروجی های مدل پیشنهادی بصورت متغیرهای فازی مثلثی مستقل هستند که توسط مدیریت برای دوره مالی آتی واحدها پیش بینی می گردند، مدل پیشنهاد FSDEA به فرم مدل برنامه ریزی قطعی معادل آن تبدیل می گردد. پس از محاسبهکارایی های پیش بینی شده اولیه توسط مدل برنامه ریزی قطعی معادل که تحت سطوح مختلف اطمینان حاصل می شوند، تکنیک PCA روی نتایج حاصله بمنظور حذف کارایی های نامطلوب بکار گرفته می شود و مؤلفه های اصلی انتخاب می گردند. نهایتاً این مؤلفه های اصلی به عنوان پارامترهای خروجی در مدل هیبریدی PCA–FSDEA پیشنهادی بمنظور پیش بینی کارایی های واحدها بکار گرفته می شوند. نهایتاً این رویکرد در راستای تشریح اعتبار و اثربخشی آن، با هدف پیش بینی کارایی های ده ایستگاه گاز در منطقه عسلویه ایران بکار گرفته شده و نتایج حاصله از آن هم با کارایی های واقعی ایستگاه ها که در پایان دوره پیش بینی توسط مدل پایه ای DEA تعیین می شوند و هم با نتایج حاصل از مدل مشابه Fuzzy–SBM که توسط چن و همکارانش (2013) رائه گردیده، مقایسه می شود که نتایج حاکی از برتری کیفیت نتایج رویکرد هیبریدی پیشنهادی می باشد.

۲۳بهینه سازی پورتفولیو با رویکرد متغیرهای تصادفی فازی
اطلاعات انتشار: مديريت فردا، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۲۴بهینه سازی سود سبد سهام با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در راستای برنامه ریزی منعطف با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۱
از جمله نگرانیهای سهامداران از سرمایه گذاری، کسب سود بالا توسط انتخاب سهم هایی است که ریسک کمی داشته باشند. در این مقاله، ابتدا مدل جدیدی بر اساس نظریه سبدسهام مدرن و با اضافه کردن محدودیتهایی نظیر تعداد سهام و انعطافپذیری وزن سهام ، متغیرهایکلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و درآمد نفتیدر سبد سهام ارائه میشود. در اعمال محدودیت انعطافپذیری وزنسهام، حالتی ایجاد میشود که در ارضای محدودیت،انعطاف وجود دارد و دارای عدم قطعیت هستیم که برای مدل کردن این انعطاف از روابط فازی استفاده شده است. در این تحقیق دادهها بصورت فصلی و برای دوره ی زمانی 1388–1393 و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.علاوه بر عدم قطعیت ذکر شده، بازده سهام نیز خود دارای عدم قطعیت شناختی است. بنابراین برای برخورد با عدم قطعیت از رویکرد فازی استفاده شده است، که در اینجا از هر دو نوع برنامه ریزی منعطف و امکانی که از زیرمجموعه های برنامهریزی فازی هستند، برای تبدیل مدل بهیک مسئله ساده استفاده شده است. برای حل مدل و ارزیابی آن از 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است نتایج حاصل نشان میدهد که رابطه ی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص بازده نقدی و درآمد نفتی و نرخ ارز منفی، و با نرخ تورم، رابطه مثبت است لذا در سطح اطمینان پایینتر، میتوان سود بالایی را با ریسک کم از طریق انتخاب یک سبد سهام معقول به دست آورد

۲۵استفاده از روش تجزیه بندرز برای حل مدل جامع دوسطحی دوهدفه زمان بندی نشست و برخاست هواپیماها و تخصیص گیت در فرودگاه تحت عدم قطعیت
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه با توجه به رشد روزافزون تعداد پروازها که فرودگاه های جهان را با حجم بالایی از آن ها در بازه های زمانی بسیار کوتاه روبرو ساخته است، مسئله مدیریت، تخصیص و زمان بندی این پروازها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار گشته است. در این تحقیق، برای نخستین بار تخصیص و زمان بندی گیت ها و باندهای نشست و برخاست فرودگاه به طور همزمان بادرنظر گرفتن عدم در دسترس بودن برخی باندها مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک مدل ریاضی جامع دوهدفه که تمامی پارامترها و متغیرهای تصمیم مربوط به مسائل دو حوزه تخصیص باند و تخصیص گیت را دربر می گیرد، معرفی شده است. همچنین، با توجه به وجود پارامترهای غیرقطعی ورودی این نوع مسائل دنیای واقعی، برای رویارویی با این جنبه در این مقاله از برنامه ریزی فازی استفاده شده است. یکی از نوآوری های این تحقیق ارائه مدل خطی به صورت دوسطحی است. تابع هدف پیشرو، مجموع زمان های تأخیر برای استفاده از باند و جهت قرارگرفتن در گیت برای کلیه هواپیماها بر اساس اهمیت هریک از آنها را کمینه می کند. مجموع مسافتی که کلیه مسافرین در ترمینال فرودگاه طی نمایند بر اساس تابع هدف پیرو کمینه می شود. الگوریتم تجزیه بندرز برای حل مدل پیشنهادی بکار گرفته شده است. از داده های تجربی برای اعتبار سنجی و کاربردی بودن مدل ارائه شده، استفاده شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده ی اثربخشی و کارا بودن مدل پیشنهادی است و صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها را به دست آورده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۲ نتیجه