۱طرح بهینه پیونده های کروی توخالی (NS) در سازه های فضاکار
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
ابتدا یک مدل اجزاء محدود جهت تحلیل الاستو– پلاستیک پیونده NS با استفاده از نرم افزار ANSYS 6.1ارائه شد. این مدل می تواند بار نهایی اتصال را تحت بار گذاری دو محوره تعیین کندکه درستی آن با کمک نتایج آزمایشگاهی تائید شد. جهت بهینه سازی از یکی از روشهای مستقیم به نام « جهت مفید و قابل قبول » (UFD) استفاده شده است. سپس با ترکیب دو برنامه تحلیل و بهینه سازی شعاع و ضخامت بهینه پیونده تعیین شد. از آنجا که استفاده از یک روش تحلیل دقیق، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است، روشی به نام روش ترکیبی مرتبه دو (HQA) که مبتنی بر سری تیلور است، جهت تقریب سازی تحلیل پیونده بکاررفت. در پایان نتایج حاصل از بهینه سازی دقیق و تقریبی مقایسه شدند که نتایج مطلوبی بدست آمده است

۲طرح بهینه سازه های دریایی با استفاده از شبیه سازی بازپخت و شبکه عصبی انتشار متقابل
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
بهینه‌سازی سازه‌ها عبارتست از تعیین متغیر‌های طراحی به قسمی که ضمن ارضا شدن قیود طرح، مقدار تابع وزن یا هزینه سازه کمترین مقدار ممکن را داشته باشد. بهینه‌سازی سازه‌های دریایی که معمولاً دارای رفتار غیر خطی هستند و تحت بارهای دینامیکی قرار دارند، به دلیل عظیم بودن این سازه‌ها سبب صرفه جویی در هزینه‌ها خواهد شد. اما ماهیت نیروهای دینامیکی باعث افزایش هزینه‌های محاسباتی مسئله بهینه‌سازی چنین سازه‌هایی خواهد شد. لذا استفاده از روش‌های تقریبی جهت محاسبه پارامتر‌های مورد نیاز در بهینه‌سازی در سرعت بخشیدن به محاسبات ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق از شبکة عصبی انتشار متقابل (CP)، جهت تقریب‌سازی مقادیر تنش حداکثر در اعضاء و بیشترین تغییر‌مکان گر‌هی استفاده شده است. همچنین یک برنامة کامپیوتری جهت بهینه‌سازی در محیط نرم‌‌‌افزار MATLAB6.1 نوشته شده است

۳بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه با روش های نقاط داخلی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله، بهینه‌سازی عملکرد سیستم سدهای مخزنی با اهداف تولید انرژی برق ـ آبی و تأمین تقاضای آب که از اهداف اصلی عملکرد سدهای مخزنی است مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، ساختار توابع تأمین آب و تولید انرژی برق ـ آبی به صورت ماتریسی پیاده‌سازی شده و در ادامه بهینه‌سازی این مدل با استفاده از الگوریتم‌های نقاط داخلی و روش‌های برنامه‌ریزی چند معیاره انجام شده‌ است. با توجه به بزرگی مقیاس و غیر خطی بودن مسأله، نتایج نشان می‌دهند که روش‌های نقاط داخلی، که در آنها از ساختار خالی یا تنک بودن ماتریس‌ ضرایب مدل بهینه‌سازی استفاده می‌شود، می‌تواند ابزاری مناسب در بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چند مخزنه باشد. در این راستا مدل 6 مخزنه غیر خطی توسعه یافته برای سیستم مخازن دز و کارون با استفاده از قابلیت روش‌های نقاط داخلی در زمانی کمتر از 45 دقیقه اجرا و جواب‌های بهینه حاصل گردید. با توجه به عدم امکان حل مسأله با روشهای برنامه‌ریزی پویای کلاسیک و الگوریتم‌های معمول برنامه‌ریزی غیرخطی، قابلیت روش‌های نقاط داخلی در بهینه‌سازی مسائل بزرگ مقیاس بهره‌برداری از مخازن سدها حائز اهمیت می‌باشد.

۴بهینه سازی سپرهای حایل بتنی مهاردار و بدون مهار
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
این مقاله،الگوریتمی برای بهینه سازی سپرهای بتنی مهاردار و بدون مهار، معرفی می کند. برای این منظور،یک برنامة کامپیوتری خاص،نوشته شده است که در آن برای برآورد فشار جانبی خاک با روشهای کولمب، رانکین و یا گوه ها استفاده می شود. خاکریز نیز می تواند همگن ویا لایه بندی شده باشد. همچنین سطح خاکریز می تواند افقی و یا شیبدار در نظر گرفته شود. اثر انواع سر بار ها، اثر فشار هیدرواستاتیکی یا فشار تراوش آب و همچنین اثربارگذاری ناشی از زلزله در برآورد فشار جانبی خاک منظور گردیده است. پارامترهای ورودی شامل ارتفاع دیوار، شیب خاکریز در دوطرف سپر، خواص ژئوتکنیکی خاک دو طرف سپر وهمچنین خواص بتن وفولاد نظیر مقاومت و وزن مخصوص می باشد. ملاحظات پایداری سازه ای در مقابل لنگر خمشی ونیروی برشی ونیز ملاحظات پایداری ژئوتکنیکی مننظور میگردد. در فرآیند بهینه سازی، از توابع هدف وزن وهزینه استفاده شده است. ارزش ساخت بتن و آرماتور وهمچنین ارزش واحد قالب بندی هم، به عنوان پارامترهای ورودی به برنامه داده شده است. در روند بهینه سازی، هندسة دیوار بهینه شده وبا مقادیر توصیه شده مقایسه می گردد. میتوان نشان داد که بهینه سازی سپرهای بتنی مهاردار وبدون مهار، می تواند مقادیر هزینه ویا وزن را کاهش دهد

۵بهینه سازی ابزاری برای تحلیل شبکه های آب رسانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله روشی جدید برای تحلیل شبکه های آبرسانی ارائه می شود که در آن مسئله تحلیل ش بکه هابه صورت مسئله ای ازنوع بهینه سازی غیر خطی نا مقید فرمول بندی شده وسپس از طریق روشهای بهینه سازی ریاضی حل می شود . روشهای متعددی برای این منظور پیشنهاد شده است که اکثر آنها از فرمولبندی ارائه شده توسط کالینز وهمکاران استفاده می کنند . در این روشها مسئ له تحلیل شبکه ها به صورت مسئله بهینه سازی مقید از نوع غیر خطی ویا خطی فرمول بندی شده وسپس از طریق روشهای مناسب ریاضی حل شده اند. در این مقاله مسئله تحلیل شبکه ها با استفاده از دبی هایی حدسی که رابطه پیوستگی را تامین می کنند به صورت مسئله بهینه سازی نا مقی د فرمول بندی می شود .این فرمول بندی در مقایسه با سایر فرمول بندیها به کاهش تعداد متغیرهای تصمیم ودر نتیجه کاهش ابعاد مسئله منجر می شود . نتایج حل مسأله به روش فرمول بندی مورد نظر بانتایج حاصل از برخی روشهای متداول تحلیل شبکه مقایسه شده است. یکی از اهداف ابداع روشهای جدید تحلیل شبکه ،افزایش سرعت تحلیل شبکه ها با هدف استفاده در بهینه سازی شبکه ها می باشد .تحقیقات بر روی افزایش سرعت تحلیل روش مورد نظر در تحلیل شبکه های بزرگ مقیاس و مقایسه آن با روشهای استاندارد ادامه دارد که نتایح آن در آینده ارائه خواهد شد.

۶بهینه سازی ظرفیت سرریز با لحاظ نمودن امکان پیش بینی سیلاب
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
بعنوان مهمترین و پرهزینه ترین سازه های هیدرولیکی سدها معمولا به صورت چند منظو ره ساخته میشوند . یکی از این اهداف کنترل سیلاب میباشد . بدین جهت در طرحهای سدسازی بخشی از حجم مخزن به این امر تخصیص می یابد و در جهت ایمنی لازم است این بخش همواره خالی نگه داشته شود . تا در صورت وقوع سیلاب سرریزی از روی سد صورت نگیرد . در صورتیکه بتوان بدون ت غییری در ایمنی سد این حجم را حذف نموده یا به نحوی از آن کاست. کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه ها بوجود خواهد آمد.امروزه با پیشرفت سیستمهای خودکار هشدار سیلاب امکان پیش بینی هیدروگراف و زمان وقوع سیلاب در حوضه هائیکه به این سیستم مجهزند مقدور میباشد . از اینرو چنانچه سدی در چنین حوضه ای ساخته شود . مدتی قبل از وقوع سیلاب)زمان پیش هشدار ( میتوان از زمان و حجم سیلابی که قرار است وارد مخزن شود، مطلع گردیده و بخشی از مخزن را تخلیه وحجم کنترل سیلاب ایجاد نمود و از تخصیص حجم مجزایی از مخزن برای این منظور خودداری کرد یا اینکه نسبت به طرحهای قبلی این حجم را کاهش داد.بیان دیگر مطلب این است که با بکارگیری این سیاست بخشی از حجم مخزن به صورت دو منظوره استفاده میشود یعنی در زمانهای عادی بعنوان حجم ذخیره آب و در زمان وقوع سیلاب بعنوان حجم کنترل سیلاب که این امر منجر به کاهش هزینه های طرح و توجیه پذیری اقتصادی بسیاری از طرحها خواهد شد . در این مطالعه نحوه نیل به این مقصود بررسی گردیده و در نهایت امر نرم افزاری تهیه شده است که با بهره گیری از سیاست فوق اقدام به طراحی سرریز و تعیین اقتصادی ترین گزینه مینماید. سیستم سرریز یکی از سدهای در دست طراحی با این روش طراحی و نتایج به صورت جداول و نمودارها همراه با بررسی حساسیتها ارائه گردیده است.

۷خانه های پیش ساخته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ایران کشور حادثه خیزی است . سیل – زلزله و رانش و... از جمله این حادثه هاست که همین موارد خسارات زیادی را بر مردم این مرزو بوم وارد کرده که میتوان به زلزله های منجیل – آوج و اخیرا هم بم و ماجرای رانش فرحزاددر تهران اشاره نمود. لذا توجه به ساختن خانه هایی با ویژگیهای خاص که بتواند اسکان مردم حادثه دیده را فراهم آورد مسئله ای غیر قابل اجتناب خواهد بود.با پیشرفت علم و تکنولوژی دیگر جایی برای استفاده از روشهای سنتی در ساختمان سازی وجود ندارد .علم جدید با معرفی تکنولوژی نو و با تاکید بر بهینه سازی و کنترل دقیق اجرا و سرعت در کار پا بر جای روش سنتی نهاده اس . تشرکتهای مختلف در سراسر دنیا رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر جهت ارائه محصولات جدید و برتر در صنعت ساختمان سازی با هم دارند اما مسئله ای که باعث برتری یک صنعت بر صنعت دیگر می شود باید بررسی گردد .در این مقاله به معرفی خانه های پیش ساخته مختلف و نقاط ضعف و قوت آنها می پر دازیم

۸صرفه جویی ارزی،پایداری محیط زیست و ایجاد اشتغال در جهت منافع ملی از طریق رویکرددانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های عمران به انرژی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
انسان طی قرنها مراحل تکامل انرژی را طی نمود . در ابتدا از انرژی خویش و نور خورشید و پس از آن سوخت چوب و هیزم و همچنین نیروی حیوانات و نیروی آب و باد ) جهت کشتیرانی و…( استفاده نمود، پس از آن با اختراع موتور بخار و توسعه آن استفاده از سوختهای فسیلی را شروع کرد ) زغال سنگ ، نفت ، گاز( و پس از آن به سمت به بدست آوردن انرژیهای جدیدتر گام برداشت.امروزه بحث انرژی یکی از مهمترین مباحث مطرح در امر توسعه بشمار می رود . منابع انرژی تجدیدپذیر در دراز مدت از توان بالقوه تامین نیازهای بشر به انرژی برخوردارند ، بطوریکه راه رسیدن به توسعه را هموار خواهند ساخت. از جمله عوامل اصلی در تقاضای انرژی میتوان به رشد فزاینده جمعیت ، رشد منابع و تنوع ماشین های مورداستفاده اشاره نمود .از سال 1972 م همزمان با بحران انرژی در اروپا گام های موثری در جهت بهینه سازی مصرف انرژی برد اشته شد که بیشترین توجه به بخش ساختمان و بهینه سازی ساختمان در برابر مصرف انرژی شد و از سوی دیگر با توجه به کمبود و قیمت بالای انرژی فسیلی ، توجه به سمت انرژی های تجدید پذیر به خصوص خورشید ، باد و آب معطوف شد و سرمایه گذاری های کلانی نیز صورت گرفت و نتایج مطلوبی نیز بدست آوردند . لذا با توجه به تشدید بحران انرژی در سال های اخیر ،این بخش در کشور نیازمند نگاه ویژه تمامی مردم اعم از مسئول و غیر مسئول می باشد

۹کاربردهای قالب فلزی مشبک روفیکس
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه با توجه به پیشرفت و توسعه روز افزون شهر و شهر سازی و همچنین نیاز به افزایش سرعت و ایمنی در کار وکاهش زمان و هزینه ها در سازه های مختلف ، اینک به بررسی یکی از مصالح ساختمانی که توانایی واصلاح روشهای سنتی گذشته و برآورده کردن تمامی نیازهای فوق الذکر تحت عنوان قالب فلزی مشبک روفیکس می پردازیم .با استفاده از این روش امکان بتن ریزی همزمان همه طبقات و عدم نیاز به شمع جک و حذف قالب بندی ر ا می توان بدون استفاده از نیروی ماهر برآورده نمود و این امر جهت رسیدن به زمان حداقل برای پیشرفت کار تاثیر بسزایی دارد ولذا می توان به تمامی طبقات به صورت کاملاً ایمنی دسترسی داشت واز ریختن و سقوط مصالح و ایمنی برای افراد حاضر در محل اطمینان خاطر ایجاد نمود.از دیگر مزایای استفاده از این روش سبکی بیش از % 65 سقف کار شد .توسط قالب فلزی مشبک روفیکس سقفهای متداول است که حدوداً موجب % 40 کاهش وزن مرده ساختمان % 20 کاهش مصرف مصالح فولادی در اسکلت سازه می شود .

۱۰مدیریت تلفیقی منابع آب به منظور برنامه ریزی توسعه پایدار منطقه ای
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق، قابلیتهای روشهای شبیه سازی و بهینه سازی در افزایش پتانسیل بهره برداری از منابع آب سطحی وزیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است . منطقه دشت دهلران واقع در استان ایلام بعنوان مطالعه موردی انتخاب و با درنظر گرفتن شرایط خاص فیزیکی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی منطقه و همچنین محدودیتهای کیفی آبهای زیرزمینی، مدل مدیریتی ارائه شده در آن بکار گرفته شده است . دو نوع راهکار مدیریتی با استفاده از مدل بهینه سازی مورد تحلیل قرار گرفت . در راهکار اول، بنام راهک ار پتانسیل، تامین حداکثر نیاز آبی منطقه بر اساس یک الگوی کشت پیشنهادی با در نظر داشتن محدودیتهای کمی و کیفی موجود در منطقه مورد بررسی قرار گرفت . نتیجه کاربرد این راهکار، علیرغم عدم تامین کل نیاز آبی، استفاده از تمام آب جاری (با احتمال ٩٠%) در رودخانه منطقه و برداشت مجاز آب زیرزمینی بوده است . افت قابل توجه در ناحیه شمال آبخوان و تامین غیر یکنواخت نیاز آبی ماهانه در اکثر سلولها از نتایج حاصل از این راهکار میباشد. با کاهش سطح زیر کشت، و به تبع آن، کاهش نیاز آبی بر اساس نتایج راهکار اول،مقادیر بهینه نیاز آبی هر سلول در مدل مربوط به راهکار دوم استفاده گردید . در نتیجه این تغییرات دیریتی، تامین بهینه و یکنواخت آب از منابع سطحی و زیرزمینی در طول دوره بهره برداری میسر گردید و در حدود ٤٠ % از مقادیر افت در سلولهای بحرانی منطقه کاهش داده شد . کاهش سطح زیرکشت ، تغییر الگوی کشت به محصولات مقاوم تر در برابر آبهای زیرزمینی و در جهت کاهش دادن نیاز آبی و استفاده از روشهای تغذیه مصنوعی در نواحی شمالی منطقه راهکارهای پیشنهادی در جهت بهره برداری پایدار خواهند بود

۱۱تعیین عمق بهینه چا هها جهت کف شکنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
چا هها در اکثر مناطق ایران نقش مهمی در تامین آب آشامیدنی ایفا می کنند. با توجه به پایین رفتن سطح آب زیرزمینی بر اثر برداشتهای غیر مجاز در اکثر دشتهای ایران ، دبی چا هها پس از مدت زمان کوتاهی (چند سال ) به میزان زیادی کاهش پیدا می کند و برای دستیابی به دبی اولیه چاه ، یا بایستی چاه های جدید حفر نمود و یا با کف شکنی چاه های موجود مجددا به همان دبی دست یافت در صورتی که گزینه کف شکنی برای تامین آب انتخاب شود ، می توان با استفاده از مدلهای برنام هریزی ریاضی عمق بهینه چاه ها را به نحوی یافت که ضمن تامین آب مورد نیاز ، هزینه کمتری صرف کف شکنی گردد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیر خطی برای تعیین عمق بهینه چاه ها در هنگام کف شکنی ارائه می شود، سپس این مدل برای تعیین عمق بهینه چاه ها در یک منطقه نمونه (شهر فریمان در استان خراسان ) به کار رفته و عمق بهینه چا هها پس از کف شکنی محاسبه می گردد.

۱۲تعیین ساعات بهینه کارکرد پمپها با استفاده از برنامه ریزی خطی
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۰
در حال حاضر، آب مورد نیاز اکثر شهرهای ایران از منابع زیرزمینی (چاه) تامین می شود. با توجه به پایین بودن سطح آب زیرزمینی در اکثر مناطق ایران لازم است که از پمپ برای انتقال آب از سفره آب زیرزمینی به مخازن استفاده شود. با توجه به تغییرات هزینه انرژی در ساعات عادی و پیک مصرف، می توان با استفاده از برنامه ریزی خطی ، ساعات بهینه کارکرد پمپها را به نحوی تعیین نمود که ضمن تامین آب مورد نیازمنطقه طرح، هزینه انرژی نیز کمینه شود. در این مقاله،یک مدل برنامه ریزی خطی برای تعیین ساعات کارکرد بهینه پمپ چا هها ارائه می شود سپس ، این مدل برای یک منطقه نمونه (شهر فریمان در استان خراسان) به کار رفته و هزینه ها قبل و بعد از بهینه سازی با هم مقایسه شده است. نتایج حاصل بیانگر این نکته است که با بهینه سازی ساعات کارکرد پمپ چاه ها می توان حدود ١٠ درصد در هزینه انرژی پمپاژ آب شرب منطقه نمونه صرفه جوئی نمود.

۱۳طرح بهینه ساز ه های دریایی به روش شبیه سازی بازپخت تحت اثر نیروهای دینامیکی و با استفاده از محاسبات تقریبی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
منظور از بهین هسازی در مهندسی عمران، یافتن طرحی برای سازه است که ضمن رعایت ضوابط فنی، حداقل وزن را داشته باشد. بهین هسازی ساز ههای دریایی که عمدتا تحت بارهای دینامیکی قرار گرفته و رفتار غیر خطی از خود نشان میدهند، کمک بزرگی به اقتصاد ملی خواهد بود. اما روبرو شدن با نیروهای دینامیکی در مسالة بهینه سازی با توجه به کثرت تعداد آزمون و خطاها و لزوم محاسبة قیدهای طراحی بسیار وق تگیر است. بدین لحاظ در روشهای پیشرفتة بهینه سازی از محاسبات تقریبی استفاده می شود. امروزه استفاده از شبکه های عصبی در تقریب سازی متداول شده است. دراین مقاله با آموزش مناسب شبکة عصبی تابع بنیادی شعاعی(RB) مقادیر تنش حداکثر در اعضاء و بیشترین تغییر مکان ، گرهی به طور تقریبی در هر چرخة طراحی محاسبه میشود.مشکل دیگر در بهین هسازی توقف عملیات در نقطة بهینة محلی است. الگوریتم شبیه سازی بازپخت(SA)که از جمله روشهای الهام گرفته شده از طبیعت است، به نحو مؤثری بر این مشکل بکار گرفته شده است. فائق آمده است. در این تحقیق جهت تحلیل سازه نرم افزار ANSYS 5.4برنامة بهین هسازی در محیط نر م ا فزارMATLAB 6.1 نوشته شده و برای تقریب سازی نیز از توابع آمادة موجود در این نرم افزار استفاده شده است.برنامة واسط جهت تبادل اطلاعات میان دو محیط مزبور، نرم افزار FORTRAN(POWER STATION ( 6.میباشد.

۱۴طرح بهینه ساز ه های فض اکار با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلاح شده و شبکه های عصبی مصنوعی تابع بنیادی شعاعی( RBF ) و انتشار متقابل( (CP
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
اگر طراحی یک سازه به صورتی انجام بگیرد که علاوه بر رعایت مسایل فنی و ضوابط طراحی کمترین هزینه اجرائی را داشته باشد؛ به چنین فرآیندی بهین هسازی گفته م یشود. بهین هسازی سازه های با درجات آزادی زیاد، از جمله ساز ههای فضا کار، به علت داشتن حجم بالای محاسباتی، مستلزم صرف زمانهای طولانی می باشند . استفاده از مفاهیم شبک ههای عصبی مصنوعی م یتواند در کاهش کلی زمان لازم جهت بهین هسازی بسیار مفید واقع شوند. شبک ههای عصبی مصنوعی انتشار برگشتی( BPNN ) و انتشار متقابل( CPNN ) از جمله شبکه هایی هستند که در بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفت هاند. در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی تابع بنیادی شعاعی ( RBF ) برای تقری بسازی تحلیل سازه در روند بهین هسازی شبک ههای د ولایه فض اکا ر، استفاده شده است. از طرف دیگر از یک الگوریتم ژنتیک اصلاح شده که روش زی رجمعی تها ( SPM ) نا مگذاری شده است، جهت بهینه سازی این ساز هها استفاده شده است. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در چهارچوب روش زیر جمعی تها یک روش مناسب را جهت بهینه سازی ساز ههای با درجات آزادی زیاد فراهم م یآورد که در مقایسه با روش ژنتیک ساده در مدت زمان بسیار کوتاهتری به نتایج مناسب همگرا می شود. برای تمامی مراحل اساسی تحقیق حاضر که عبارتند از تقریب سازی تحلیل سازه با استفاده از شبک ههای عصبی مصنوعی RBF و CP وبهین هسازی با استفاده از روش زیر جمعی تها، برنام ههایی در محیط نرم افزار MATLAB 6.1 نوشته شده است. در نهایت،نتایج حاصل از بهین هسازی یک شبکه د ولایه فض اکار با استفاده از نتایج تقریب سازی شده حلیل سازه توسط شبک ههای RBFو CP با نتایج به دست آمده از بهینه سازی با استفاده از نتایج دقیق تحلیل سازه مقایسه شده اند.

۱۵کاربرد الگوریتم ژنتیک برای طراحی بهینه مسیرهای غیر برگشتی در راه آهن
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
برای یافتن مسیر بهینه در خطوط را هآهن در نظر گرفتن کلیه هزین ههای مراحل طراحی، ساخت و بهر هبرداری امری اجتناب ناپذیر ولی به دلیل پیچیدگی ساختار هزینه یابی و محدودیت های فراوان طراحی کاری مشکل است. زیرا از طرفی مساله دارای یک فضای گسترده جواب از گزین ههای مختلف بوده و از طرف دیگر تابع هدف دارای حساسیت بالانسبت به جواب ها است و تغییرات کوچک در مسیر می تواند تغییرات نسبتا بزرگی در هزینه ها ب هوجود آورد. با تعریف دقیق مؤلف ههای مسیر م یتوان انواع توابع هزینه را به مؤلف ههای مسیر مربوط نمود و به ابزاری دست یافت که در یک فرآیند بهینه سازی بتوان برای جستجوی جواب بهینه اقدام نمود. با توجه به ابعاد مساله و تعداد نامحدود متغیرهای تصمیم گیری،ساختار پیچیده و غیر خطی توابع هزینه و تعداد زیاد محدودیت ها، رو شهای معمول بهینه سازی از حل این مساله عاجزند و فقط با استفاده از رو شهای ابتکاری م یتوان به حل این نوع مسائل پرداخت. در این مقاله روشی برای مدل کردن مساله طراحی مسیر راه آهن برای مسیرهای غیربرگشتی و همچنین روش حلی ابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای مدل ارائه گردیده است.

۱۶بهینه سازی مصرف آب در یک سیستم رودخانه ای ٩ مخزنه
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به وضع اقلیمی ایران که جزو مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می شود، استفاده بهینه از منابع آب وکاریرد مدل های ریاضی حا ئز اهمیت است . برروی رودخانه کلامرز واقع در حوضه میانه ٩ مخزن احداث شده است به طوری که مخازن با استفاده از کانال های منشعب شده از رودخانه در طول ماههای تر پر می شوند . از یک طرف عدم انجام مطالعات کافی توسط مجریان طرح برای ساخت مخازن و از طرف دیگر توسعه بی ر ویه اراضی زیرکشت توسط کشاورزان و تنوع محصولات باعث گردیده که منطقه با بحران کم آبی مواجه شود . تحقیق حاضر در این راستا انجام گرفته است که با استفاده از مدلهای ریاضی بهینه سازی و شبیه سازی بتوان به مدیریت و توزیع مناسب آب در سیستم ٩ مخزنه حوضه کلامرز میانه پ رداخت. با توجه به تصادفی بودن مقدار آبدهی رودخانه ، حجم ثابت مخازن و همچنین سطح ثابت اراضی زیر کشت، یک مدل بهینه سازی خطی با محدودیت احتمالی نوشته شد و اجرا گردید . در این مدل فقط تنظیم درونسالی در نظر گرفته شده است . یکنواخت نمودن درصد کمبود برای همه مخازن د ر ماههای نیاز به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شد . نتایج حاصل از مدل نشان داد در شرایط واقعی به ویژه در مناطق خشک که در طراحی ، دبی با احتمال ٧٥ % در نظر گرفته می شود ، مقدار کمبود همواره بیش از ٦٠ % خواهد بود . برای بررسی اعتبار مدل از تکنیک شبیه سازی استفاده شد و این تکنیک مدل برنامه ریزی خطی با محدودیت احتمالی را مدلی مناسب برای برنامه ریزی ، طرح و بهره برداری از مخزن نشان داد

۱۷بهینه سازی ساز ه های فضاکار با استفاده از تئوری موجک ها
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله از روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی گسسته ساز ههای فضاکار استفاده شده است. با افزایش تعداد درجات آزادی سازة موردنظر، عملیات بهین هسازی نیازمند اعضای جمعیت بزرگتر و نیز تعداد نسل بیشتری برای رسیدن به جواب بهینه می باشد. این امر مستلزم آنالیز سازه مورد نظر به دفعات است که روند بهینه سازی را با کندی مواجه می کند. به همین دلیل از روش تقریبی شبکه موجکی برای آنالیز سازه استفاده شده که این روش براساس خصوصیات شبکه انتشار برگشتی و ترکیب آن با تئوری موجک ها حاصل شده است که نهایتا باعث افزایش سرعت بهینه سازی می شود.

۱۸بهینه سازی سفرها در کریدورهای حمل و نقل شهری
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از اهداف مهندسین حمل و نقل، افزایش بازدهی سفرهای داخل شهر از طریق کاهش زمان سفر و همچنین کاهش انرژی مصرفی و اثرات منفی ناشی از تردد وسایل نقلیه روی محیط شهر ازقبیل آلودگی هوا می باشد. یکی ازروشهای مهم در جهت دستیابی به هدف مذکور، اعمال مدیریت برای کنترل عوامل مؤثر در تنظیم سفرهای شهری با توجه به امکانات موجود حمل و نقل و بکارگیری تکنولوژیهای نوین می باشد. موارد مذکور توانائی بالقوه ای را جهت بهینه سازی سفرها در کریدورهای درون شهری بوجود می آورد.هدف این مقاله، ارائه روش بهینه سازی کریدورهای درون شهری با به حداقل رساندن زمان سفر و نیز کاهش مصرف انرژی و انواع آلودگی های هوا می باشد. ساختار متدولوژی و مدلهای تشکیل شده بر اساس روابط متقابل بین عرضه و تقاضا استوار است. متغیرهای انتخاب شده جهت بهینه سازی شامل عوارض مربوط به آزاد راهها، هزینه پارکینگ اتومبیل برای مناطق تجاری مرکزی شهر و کرایه حمل و نقل عمومی می باشد. انتخاب این متغیرها با توجه به اثرات آنها برتعیین مقدار و نوع سفر با توجه به سطح کیفیت خدمات و نیز عوارض محیطی و مصرف انرژی می باشد. به منظور نشان دادن قابلیتهای روش مذکور، این روش دریکی از شهرهای کانادا با توجه به اطلاعات پیش بینی شده برای سال ٢٠١١میلادی مورد استفاده قرار گرفته که نتایج رضایت بخشی حاصل شده است

۱۹مدل برنامه‌ریزی پویای احتمالاتی با گسسته‌‌سازی فازی مرحله‌ای از متغیر حالت در بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
در سالهای اخیر استفاده از نظریه مجموعه های فازی در مدلسازی خطای گسسته سازی مدلهای بهینه سازی از نوع برنامه‌ریزی پویای احتمالی SDP در مساله بهره برداری از مخازن سدها مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس مدلهای SDP با متغیرهای حالت فازی به عنوان یک جایگزین یا نسخه بهبود یافته از مدلهای SDP کلاسیک توسعه یافته اند. در این مدلها متغیر حجم ذخیره مخزن سد به عنوان یک متغیر حالت فازی در ساختار مدل SDP انتخاب شده و سپس محاسبات جبری در مدل کلاسیک به محاسبات برروی بازه ها و اعداد فازی تبدیل میگردد. مزِیت اصلی مدلهای فازی مذکور توسعه مدلهای SDP با شبکه گسسته سازی درشت تر و نیل به جوابهای قابل مقایسه با مدلهای غیر فازی مشابه با شبکه گسسته سازی ریزتر میباشد. بر این اساس در این مقاله به عنوان یک گام رو به جلو و به منظور بهبود فرایند گسسته سازی با متغیر های حالت فازی، فرایند مذکور به شکل تکراری انجام شده است. در این روش روند گسسته سازی فازی به ترتیب با یک شبکه فازی اولیه شروع و تدریجا و به صورت مرحله به مرحله شبکه گسسته سازی ریزتر می‌گردد. روش مذکور در مساله بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد دز اعمال شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مدلهای SDP با متغیر حالت غیرفازی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد با گسسته سازی مرحله ای می توان تاثیر فرایند گسسته سازی را بهبود بخشید.

۲۰بهینه سازی طراحی سدهای برقابی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
روش کاربردی و مرسوم در طراحی سدهای برقابی استفاده از مدلهای شبیه سازی بر مبنای اعتماد پذیری می باشد. در مقاله حاضر یک مدل بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تعیین پارامترهای طراحی سدهای برقابی توسعه داده شده است. در این مدل با احتساب رقوم نرمال، رقوم حداقل، قطر تونل، ظرفیت نصب و مقادیر هد و دبی طراحی به عنوان شاخصهای طراحی اقدام به بهینه سازی پارامترهای فوق گردیده است. در این راستا جهت توسعه مدل بهینه سازی، ابتدا یک مدل شبیه سازی عملکرد مخزن توسعه داده شده و سپس این مدل شبیه سازی در یک حلقه جستجوی الگوریتم ژنتیک گنجانده شده است. سپس مدل مذکور با استفاده از اطلاعات سد برقابی بختیاری به عنوان مطالعه موردی تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از مدل فوق با نتایج حاصل از مطالعات رایج شبیه سازی نشان می دهد که منافع خالص حاصل از طرح بیش از 15% و میزان تولید انرژی مطمئن در حدود 3000 مگاوات ساعت و میزان تولید انرژی متوسط سالیانه در حدود360 گیگاوات ساعت در سال برای طرح مورد نظر افزایش داشته است.

۲۱بکارگیری مدل بهینه سازی پویا با روش حل Folding
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
افزایش جمعیت, ارتقاء سطح زندگی مردم, آلودگی منابع آب , توزیع نامناسب منابع آب و کمبود آن از جمله عواملی هستند که ضرورت بهره برداری بهینه از منابع آب را ایجاب می کنند . برنامه ریزی خطی , برنامه ریزی غیر خطی و برنامه ریزی پویا از روش های معمول و مورد استفاده در مدیریت بهینة منابع آب و بهره برداری از مخازن می باشد.در این میان برنامه ریزی پویا به علت قابلیت حل مسائل خطی و غیر خطی و تطبیق آن با مسائل منابع آب از محبوبیت خاصی برخوردار است .کاربرد برنامه ریزی پویا برای سیستم های تک مخزنه در حالت های قطعی و احتمالاتی موفقیت آمیز بوده است .ولی کاربرد آن برای سیستم های چند مخزنه به علت بعددار شدن مسئله, مشکل می باشد. هر چند که الگوریتمهای برنامه ریزی پویای افزایشی, برنامه ریزی پویای گسسته, برنامه پویا با تقریبهای متوالی و ...... توانسته اند تا حدی این مشکل را حل کنند. ولی این الگوریتمها در شروع کار نیاز به مسیر اولیه دارند و تعداد تکرار های مورد نیاز جهت همگرا شدن به جواب نهایی زیاد می باشد. الگوریتم جدید Folding که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد به مسیر اولیه نیاز ندارد و تعداد تکرار های آن کمتر می باشد این الگوریتم بصورت مطالعه موردی, برای بهره برداری بهینه سیستم 4 مخزنه Larson مورد استفاده قرار گرفته است.

۲۲بهینه سازی طراحی اسکله های وزنی بلوکی
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله، ابتدا مسائلی درباره روشهای طراحی و اجرای اسکله های وزنی بلوکی اشاره می شود و روند طراحی اصولی این نوع اسکله تبیین می گردد. سپس با استفاده از روشی جهت تقریب قیود کنترل مدهای خرابی سازه بر حسب متغیرهای طراحی، به بهینه سازی طرح این نوع اسکله نسبت به هزینه ساخت اولیه پرداخته میشود. نتایج حاکی از این است که شکل سازه فوق نقش بسزایی در پایداری آن و کاهش هزینه ها دارد و در پایان، راهکارهایی جهت تعیین آرایش بهینه اسکله های وزنی بلوکی ارائه میگردد.

۲۳طراحی بهینه سدهای بتنی قوسی برای بهبود رفتار لرزه ای
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف این مقاله ارائه یک مدل ریاضی کاربردی و عملی و پیشنهاد یک الگوریتم برای بهینه سازی شکل سدهای بتنی قوسی به منظور بهبود عملکرد لرزه ای آنها می باشد . برای مدلسا زی سیستم سد – مخزن – پی و انجام آنالیزها از قابلیتهای زبان طراحی پارامتری نرم افزار(ANSYS (Ver 7.0 موسوم به APDL و در مورد بهینه سازی از روش بهینه سازی تقریبی غیر خطی دنباله ای استفاده شده است . حل مسأله بهینه سازی در هر حلقه با استفاده از روش SQP و نرم ا فزار(DOT (Ver 3.0 انجام شده است . این روش با موفقیت در مورد سد شهید رجائی به کار رفته است . نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر بهبود چشمگیر در اقتصاد و ایمنی سازه می باشد.

۲۴بهینه سازی تقویتی ها در صفحات مستطیلی شکل اثر بارگذاری برشی
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
صفحات از جمله اجزاء تشکیل دهنده ساز ه های جدار نازک می باشند که به دلیل شکل پذیری، کوچک بودن ضخامت و سبکی کاربرد بسیار گسترده ای در مهندسی سازه، مکانیک، کشتی سازی و هوافضا دارند . بسیاری از این سازه ها تحت اثر نیروی برشی قرار می گیرند، مانند جان تیر ورقها و دیوارهای برشی فولادی . دیوارهای برش ی فولادی امروزه کاربرد گسترده ای در غالب سیستم مقاوم جانبی پیداکرد هاست. از اینرو بهین هسازی وزن این ساز هها صرفه جویی اقتصادی زیادی بهمراه خواهد داشت.استفاده از تقویتی بجای استفاده از صفحات ضخیم، جهت افزایش مقاومت سازه امری مرسوم بوده و در این راستا بهی نه سازی عواملی مانندابعاد و شکل سخت کننده ها بسیار با اهمیت می باشد هدف این مقاله بهین هسازی ابعاد و شکل تقویتی در صفحات مستطیلی شکل تحت اثر نیروی برشی به کمک نرم افزارهای اجزاء محدود می باشد. ابتدا اثر تقویتی مستطیلی در کمانش برشی صفحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس مقایسه ای بین نتایج حاصل از صفحات مختلف مدل شده با ابعاد متنوع صورت می گیرد و در نهایت روابطی برای تعیین پارامترهای هندسی بهینه تقویتی پیشنهاد م یگردد همچنین روابطی برای تعیین میزان افزایش پارامتر مقاومتی صفحه ارائه م یگردد. در انتها، این روابط برای تقویتی های مختلف با اشکال متفاوت تعمیم داده شده و نحوه به دست آوردن ابعاد بهینه این نوع تقویتی ها شرح داده شد هاست و پس از جم عبندی نتایج، پیشنهاداتی برای بهینه سازی تقویتی ارائه شد ه است

۲۵بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیر زمینی در جنوب تهران
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۵
خسارات ناشی از سیل شامل خسارات محسوس یباشد ( Tangible ). و خسارات نامحسوس (Intangible) خسارات محسوس خود به دو دسته هزینه های مستقیم (Direct Costs) و هزینه های غیر مستقیم (Indirect Costs ) طبقه بندی می گردد . تخمین خسارت ، مستلزم برآورد هیدرولوژیکی تراز های سیلابها با دوره بازگشت مختلف وبرآورد خسارات در هر کدام از این سیلابها می باشد . از این تجزیه و تحلیل منحنی خسارت – دوره بازگشت بدست می آید که بوسیله آن میتوان متوسط خسارات سالانه در ناحیه تحت مطالعه را بر آورد نمود . خسارت مورد انتظار سالیانه ( Expected value Annual Damage )یک شاخص کلیدی برای آنالیز اقتصادی طرحها است . مقایسه این شاخص قبل و بعد از وقوع سیل ، معیاری برای اجرا و میزان سرمایه گذاری طرحهای مهار سیلاب در منطقه مورد نظر می باشد. رایجترین راه محاسبه خسارت مورد انتظار سالیانه ( EAD ) استفاده از روش فراوانی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد .
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۴۴۸ نتیجه