۱همگن بندی حوزه های آبخیر و کاربرد آن در برآورد دبی سیلاب
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق ابتدا کمیتهای مورفومتری مختلف در حوزه های آبخیز انتخابی در محیط GIS استخراج شد. سپس بر اساس تجزیه و تحلیل عاملی، کمیتهای مساحت، شیب متوسط وزنی و تراکم زهکشی حوزه های آبخیز و متغیر اقلیمی بارندگی متوسط سالیانه به عنوان متغیرهای اصلی انتخاب گردید. بر اساس این متغیرها و کاربرد روشهای آماری تجزیه و تحلیل خوشه ای و توابع متمایز کننده و نیز روش گرافیکی منحنی آندرو ، حوزه های آبخیز انتخابی به گروههای همگن طبقه بندی گردید. بمنظور بررسی کارآیی گروههای همگن، با انتخاب دو حوزه آبخیز شاهد در منطقه، از طریق روش توابع متمایز کننده، مخیزان تعلق آنها به هر یک از گروههای همگن مشخص گردید. با استفاده از روابط رگرسیونی مربوط به کل منطقه و گروههای همگن بدست آمده، مقادیر دبی حداکثر لحظه ای سیلاب در دوره های بازگشت مختلف برای دو حوزه شاهد برآورد گردید. مقایسه مقادیر دبی برآورد شده از روابط رگرسیونی و مقادیر حاصل از توابع توزیع فراوانی سیلاب نشان داد که روابط رگرسیونی ارائه شده برای گروه های همگن نسبت به رابطه کلی برای منطقه از دقت و کارایی بیشتری برخوردار می باشند.

۲بررسی و مقایسه روشهای مختلف برآورد سیلاب در استان اصفهان
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۹
تحقیق حاضر، آزمون روشهای مختلف برآورد سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف در استان اصفهان است. هدف از این طرح تعیین روابطی در کل منطقه و مناطق همگن برای برآورد بده سیلابی با احتمالات مختلف از طریق روش های آماری و همچنین روابط رگرسیونی بین جریانهای سیلابی و خصوصیات کمی حوضه ها است. در این تحقیق نخست حوضه روش های همگن با استفاده از روش های متداول تحلیل کلاستر، منحنی اندرو، لانگبین و گشتاور خطی تعیین گردید. سپس روش های متداول تحلیل منطقه ای سیلاب یعنی رگرسیون چندگانه، سیل شاخص، و گشتاوررهای خطی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق خاضر نشان می دهد که از بین حوضه های آبخیزداری آمار، حوضه آبخیز مرغک ناهمگن می باشد و لذا این حوضه جهت مراحل بعدی تحقیق کنار گذاشته شد. مطابق با منحنی های اندرو منطقه مورد مطالعه به بعد 5 گروه همگن تقسیم گردید. روش تجزیه و تحلیل خوشه ای آزمون کلاستر با استفاده از 4 صفت اصلی محیط، ارتفاع حداقل، ضریب شکل و شیب خالص آبراهه اصلی و شیوه سلسله مراتبی انجام شد. مقایسه آزمون کلاستر به دو روش وارد و نزدیکترین همسایه ها، در منطقه نشان داد که روش وارد از قابلیت بهتری جهت تفکیک حوضه ها برخوردار است. بنابراین از نتایج این آزمون جهت تحلیل منطقه ای سیلاب استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل منطقه ای سیلاب استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان می دهد که طبق معادلات حاصله در منطقه 1 با افزایش دوره تناوب بیشتر می شود در حالی که عامل ضریب گراولیوس برای دوره بازگشت های کوتاه تا متوسط نزولی و مجددا از دوره بازگشت 5 ساله به بالا روند افزایش دارد. در منطقه 2 هر دو عامل با افزایش دوره بازگشت روند افزایشی دارند. در روش سیل شاخص مشخصه های ارتفاع حداقل و حداکثر و ضریب گراولیوس مهمترین عوامل موثر بر دبی می باشند که از بین عامل ضریب گراولیوس از وزن بیشتری برخوردار است. طبق آزمون گشتاورهای خطی، تابع توزیع لجستیک مناسبترین تابع توزیع در هر دو منطقه است . طبق آزمون گشتاورهای خطی، تابع توزیع لجستیک مناسبترین تابع توزیع در هر دو منطقه همگن می باشد که با نتایج بدست آمده از تحقیقات قبل همخوانی دارد.

۳بررسی کاربرد روش فازی کریگینگ در برآورد توزیع مکانی بارندگی سالانه
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، سال
تعداد صفحات: ۸
بارندگی یکی از مهمترین پارامترهای ورودی در هر حوزه آبخیز می باشد. اندازه گیری نقطه ای بارندگی، عدم پراکنش مناسب ایستگاه های بارانسنجی و همچنین عدم دسترسی به برخی مناطق برای اندازه گیری باعث شده است تا نیاز به میانیابی داده ها وجود داشته باشد. روش های زمین آماری به دلیل در نظر گرفتن موقعیت و آرایش داده ها و همبستگی مکانی آنهامناسب به نظر می رسند، اما به دلیل تعداد ناکافی داده دارای محدودیت می باشند. بنابراین می توان با بررسی وضعیت منطقه از لحاظ اقلیمی و سایر خصوصیات به روابطی رسید که بتوان تولید داده کمکی برای منطقه نمود (نظیر رگرسیون). ولی داده های تولیدی خود دارای درصدی خطا هستند که ایجاد عدم هم ارزی با داده های مشاهده ای می کنند. لذا به نظر می رسد استفاده از تئوری فازی، که توانایی استفاده از داده های تخمینی دارای خطا و اعداد کارشناسی را دارد، می توان در برآورد دقیقتر بارندگی کمک نماید. در این تحقیق روش فازی کریگینگ مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با روشهای کریگینگ معمولی ، کوکریگینگ و TPSS برای برآورد بارندگی سالانه مورد مقایسه قرار گرفته است. برای این منظور از دو حالت داده استفاده گردید. در حالت اول همه داده ها فازی گردید، در حالت دوم تعدادی نقطه کمکی انتخاب و فقط این نقاط فازی گردیدند. نتایج نشان می دهد که تقسیم منطقه به واحدهای همگن، با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، داده های بارندگی را ایستا می نماید. نتایج آنالیز نیم تغییر نما نشان میدهد که در هر منطقه بارندگی سالانه دارای همبستگی مکانی می باشد. ضمن آنکه استفاده از اعداد فازی باعث افزایش شعاع همبستگی گردیده است. نتایج بررسی روشها نشان میدهد که برای بارندگی سالانه استفاده از روش فازی کریگینگ در هر دو حالت بهتر از سایر روشها عمل می نماید.

۴بررسی روشهای مختلف تخمین سیلاب در استان اصفهان
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
کنترل سیلاب بوسیله طراحی و اجرای سازه هائ آبی و سایر اقدامات اجرائی آبخیزداری نیازمند شناخت دقیق دبی طراحی در دوره بازگشت مورد نظر است . بدلیل نبود و یا عدم کفایت تعداد ایستگاه ها و یا قدمت ایستگاه ها بخصوص برای حوضه های کوچک ، استفاده از روشهای برآورد سیلاب اجتناب ناپذیر است . تحلیل منطقه ای سیلاب و تعیین روابط رگرسیونی بین بده سیلابی و خصوصیات کمّی حوضه های آبخیز در هر منطقه و بر پایه داده های محلّی یکی از روشهای کاربردی در برآورد بده جریان سیلابی است . تحقیق حاضر، آزمون روشهای مخلف برآورد سیلاب با
دوره بازگشتهای مختلف در استان اصفهان است . هدف از این طرح تعیین روابطی در کل منطقه و مناطق همگن برای برآورد بده سیلابی با احتمالات مختلف از طریق روش های آماری و همچنین روابط رگرسیونی بین جریان های سیلابی و خصوصیات کمّی حوضه ها است . در این تحقیق در ابتدا حوضه های همگن با استفاده از روش های متداول تحلیل کلاستر، منحنی اندرو، لانگبین و گشتاور خطی تعیین گردید . سپس روش های متداول تحلیل منطقه ای سیلاب یعنی رگرسیون چندگانه، سیل شاخص، هیبرید و گشتاورهای خطی مورد آزمون قرار گرفت .

۵کاربرد آنالیزهای چند متغیره در تحلیل هیدروژئوشیمی دشت سرچاهان، هرمزگان
اطلاعات انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۷
روش های آماری آنالیزهای چند متغیره 15 برای ارائة یک مدل تفهیمی ساده از نحوة تغییرات کیفیت آب زیرزمینی مورد استفاده محققین مختلف قرار گرفته است . در این تحقیق از ر وش های آماری چند متغیره، شامل تحلیل خوشه ای و عاملی به منظور بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت سرچاهان استفاده شده است . به کمک تحلیل خوشه ای نوع 16 R ، منابع آب دشت به دو گروه اصلی تفکیک شدند . راستای آرایش این گروه ها بصورت عمود بر جهت جریان آب زیرزمینی است و هر یک از این دو گروه به مرحله ای از روند تحول کیفیت آب زیرزمینی دشت تعلق دارند . تحلیل خوشه ای متغیرهای 17 کیفیت آب زیرزمینی دشت نشان می دهد که عوامل اصلی مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت، انحلال نمک های هالیت و ژیپس می باشند که در مواد آبرفتی دشت گسترش دارند . تحلیل عاملی آب زیرزمینی دشت سرچاهان نشان می دهد که 98,9 درصد تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت سرچاهان توسط پنج عامل کنترل می گردد . حدود 39 درصد تغییرات کیفیت آب زیرزمینی مربوط به عامل اول بوده و شامل انحلال ترکیبات سولفات کلسیم، منیزیم و سدیم موجود در مواد آبرفتی د شت است که از منشأ سازندهای تبخیری و مارنی منطقه می باشند . بیشتر شوری آب زیرزمینی دشت توسط این عامل کنترل می گردد . همچنین، نتایج تحلیل عاملی نشان می دهند که ترکیبات سولفات منیزیم و سپس سولفات کلسیم نسبت به ترکیبات دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند . این مو ضوع حاکی از گسترش مواد ژیپس دار و ترکیباتی مانند کیزریت MgSO4,H2O و تناردیت Na2SO4 در آبرفت دشت می باشد .

۶استراتژی بازاریابی :خوشه بندی موانع اجرا درشرکت ایران خودرو
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
جهت موفقیت یک شرکت درابعاد بازرگانی علاوه برتلاش درراستای تدوین استراتژیهای بازاریابی نیازبه تحلیل ورفع موانع اجرای آنها نیز می باشد باتوجه به پیچیدگی وچندبعدی بودن مقوله اجرادرعمل مسایل ومشکلات متعددی به عنوان مانع اجرا مطرح می شوند که باعث پیچیدگی بیشتراین مقوله می شودوبه همین دلیل کمتربه این مهم پرداخته شده است درمقاله حاضرهدف تحلیل این موانع با استفاده ازتحلیل خوشه ای برای شرکت ایران خودرواست مطالعات انجام شده درادبیات مدیریت استراتژیک بازاریابی نشان میدهدکه تفاوت معناداری بین میزان اهمیت موانع اجرای استراتژی های بازاریابی شرکت های فعال دربخش های خدماتی وجوددارداین مقاله درپی ارائه یک خوشه بندی ازموانعی است که درراستای اجرای موثراستراتژیهای بازاریابی درشرکت ایران خودرووجودارد عناصرهریک ازاین خوشه ها ازنظرپاسخ دهندگان دارای میزان اهمیت یکسان ولی خوشه های مختلف دارای اهمیت متفاوتی هستندپس ازبررسی پیشینه موانع اجرای استراتژی بازاریابی فهرستی ازموانع دراین زمینه احصاشده وبراساس آن پرسشنامه متناظرطراحی شده که با استفاده ازآن نظرات خبرگان برنامه ریزی بازاریابی گردآوری می گردد.

۷شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت CSFsدر مطالعات مهندسی ارزش
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مطالعات مهندسی ارزش به دلیل کمبود زمان و منابع غالبا با مشکلات و فشارهای فزایندهای مواجه است. شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت CSFs در این مطالعات با تخصیص مناسب کمترین زمان، منابع و امکانات ما را قادر میسازد تا به هدف و نتیجه بهتری از این مطالعات دست پیدا کنیم. بیشتر کارهای مرتبط انجام شده قبلی در این زمینه تنها به تشخیص کلی فاکتورهای موفقیت در آن بدون هیچگونه اولویتبندی یا ساختاردهی مناسب، اکتفا کرده اند. این مقاله به شناسایی این فاکتورها به ترتیب درجه اهمیت آنها در ارتباط با موفقیت مطالعات مهندسی ارزش خواهد پرداخت. همچنین پرسشنامه تدارک دیده شده برای این پژوهش روشی برای گرداوری نظرات و طرز تفکر افراد ماهر و باتجربه در زمینه مهندسی ارزش بوده که نتایج بدست آمده از آن درجه اهمیت فاکتورهای موفقیت را مشخص میسازد. در این تحقیق، دو فاکتور که در پژوهشهای قبلی به آنها پرداخته نشده بود و تاثیر قابل توجهی نیز در موفقیت مطالعات مهندسی ارزش دارند نیز شناسایی گردید. همچنین برای یافتن ساختاری مناسب برای شناخت فاکتورهای بحرانی موفقیت و انالیز بهترآنها ایجاد یک رابطه خوشهای(گروه عاملها)مابین ای فاکتورها لازم تشخیص داده شد. نتایج همچنین نشان داد که موفقیت در مهندسی ارزش نیازمند ترکیبی مناسب از تلاش همه گروههای درگیر در این فرایند می باشد

۸تخمین مقاومت فشاری تک محوری سنگ بکر با استفاده مد لهای خطی و غیر خطی چند متغیره
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقاومت فشاری تک محوری سنگ بکر یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سازه های سنگی می باشد. تهیه ی نمون ه های مورد نیاز برای انجام این آزمایش ب هخصوص در سنگ های خرد شده، متورق و سنگ های ضعیف، مشکل و زمان بر می باش د. از این رو محققین بسیاری از آزمای شهای غیر مستقیم برای تخمین مقاومت فشاری سنگ استفاده نموده ان د .در این تحقیق، ابتدا یک متدولوژی کارآمد برای تخمین مقاومت فشاری سن گ پیشنهاد و سپس مد ل های مختلف خطی و غیرخطی چندمتغیره ارائه شد. در انتها مدل های مختلف با استفاده از میزان خطا بر روی داد ه ه ای آزمایش مقایسه و مدل های مناسب معرفی گردید. با بررسی نتایج مشخص شد که شاخص جذر میانگین مربع خطا بر روی داده های آزمایشی برای بهترین مدل ساخته شده برابربا 5\76 است. برای رسیدن به این هدف 16 نوع سنگ با لیتولوژ ی های مختلف از پروژه های مختلف انتخاب و آزمایش های سرعت صوت، سختی اشمیت، مقاومت کششی، مقاومت فشاری، بار نقط ه ای، میزان تخلخل، چگالی اشباع و خشک مطابق با استاندارد انجمن بین المللی مکانیک سنگ انجام شد.

۹شناسایی تیپ های هوای اصفهان
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
بررسی 45 سال داده های ایستگاه همدید اصفهان به روش تحلیل خوشه ای نشان داد که در اصفهان 9 تیپ هوا وجود دارد. این تیپ ها عبارتند از تیپ سرد، یخبندان، آرام؛ تیپ سرد، یخبندان، خشک؛ تیپ معتدل؛ تیپ بسیار سرد، یخبندان، آرام، مه آگین؛ تیپ سرد، بادی؛ تیپ گرم و خشک؛ تیپ بارشمند؛ تیپ بادی؛ تیپ بسیار گرم و خشک. تغییرات فصل در اصفهان به سبب پیدایش و میرش این تیپ های هواست.

۱۰ارائه الگویی جامع برای شناسایی، اولویت بندی و آنالیز فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSFs) مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساختمان در ایران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مطالعات مهندسی ارزش به دلیل کمبود زمان و منابع غالبا با مشکلات و فشارهای فزاینده ای مواجه است. شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت() در این مطالعات با تخصیص مناسب کمترین زمان، منابع و امکانات ما را قادر می سازد تا به هدف و نتیجه بهتری از این مطالعات دست پیدا کنیم. بیشتر کارهای مرتبط انجام شده قبلی در این زمینه تنها به تشخیص کلی فاکتورهای موفقیت در آن بدون هیچگونه اولویت بندی یا ساختار دهی مناسب، اکتفا کرده اند. این مقاله به شناسایی این فاکتورها به ترتیب درجه اهمیت آنها در ارتباط با موفقیت مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساختمان خواهد پرداخت. همچنین پرسشنامه تدارک دیده شده برای این پژوهش روشی برای گردآوری نظرات و طرز تفکر افراد ماهر و با تجربه در زمینه مهندسی ارزش بوده که نتایج بدست آمده از آن درجه اهمیت فاکتورهای موفقیت را مشخص می سازد. در این تحقیق، دو فاکتور که در پژوهش های قبلی به آنها پرداخته نشده بود و تاثیر قابل توجهی نیز در موفقیت مطالعات مهندسی ارزش دارند نیز شناسایی گردید. همچنین برای یافتن ساختاری مناسب برای شناخت فاکتورهای بحرانی موفقیت و آنالیز بهتر آنها ایجاد یک رابطه خوشه ای(گروه عامل ها) مابین این فاکتورها لازم تشخیص داده شد. نتایج همچنین نشان داد که موفقیت در مهندسی ارزش نیازمند ترکیبی مناسب از تلاش همه گروه های درگیر در این فرایند می باشد.

۱۱همگن سازی هیدرولوژیک و اهمیت آن در مدیریت سیلابها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۳
سیلاب یک رخداد طبیعی است و مسائل مربوط به سیلاب گوناگون بوده و طبیعت بسیار پیچیده ای دارد. هجوم سیلاب باعث از بین رفتن امکانات و وارد آمدن خسارات جانی و مالی فراوان می گردد. علاوه بر آن مانعی برای استفاده اقتصادی از اراضی برای کشاورزی و اهداف صنعتی است. بدلیل وقوع جریان زیاد ( یا از طریق بارندگیهای با شدت زیاد و یا ناشی از تخریب سازه هایی که در اثر جریان با قدرت بیشتر از تحمل آنها بروز نموده و سیلاب قوی ایجاد شده ) یا رواناب در حوضه آبریز رودخانه ها، فرسایش عظیمی در سطح حوضه اتفاق افتاده و نهایت مشکلات عدیده ای را در پایین دست بوجود می آورد. یکی از مباحث مهم در مدیریت و کنترل و استفاده بهینه از آن، برآورد دقیق آن می باشد چرا که با برآورد دققیق سیلابها علاوه بر کنترل آنها، باعث بهینه شدن هزینه های ساخت سازه های ابی و کاهش خط ریسک تخریب سازه های کنترل کننده و بهره برداری از سیلابها می گردد. مدلها و روابطی که برای برآورد مقادیر سیلابها در مناطق فاقد آمار ( مناطق فاقد ایستگاه آب سنجی) ارائه گردیده اند براساس ارتباط عوامل مختلف بوجود آورنده سیلاب می باشد که به مناطق فاقد آمار تعمیم می یابند و حال هر چه مشابهت د و منطقه ) مناطق دارای آمار و مناطق فاقد آمار) بیشتر باشد دقت براوردها افزایش می یابد. از این رو تفکیک مناطق به واحدهای همگن هیدرولوژیک ( مناطقی که دارای عکس العمل هیدرولوژیک مشابه هستند) طریقی برای افزایش دقت روابط و مدلهای ریاضی براورد سیلاب و در نهایت مدیریت بهینه سیلابهاست.

۱۲شناسایی روند تغییرات بارش و خشکسالی در حوضه های آبی استان سیستان و بلوچستان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استان سیستان و بلوچستان با مساحتی در حدود 179500 کیلومتر مربع یکی از استانهای پهناور و خشک کشور محسوب می شود و بر اساس تقسیم بندی طرح جامع آب کشور 11 حوضه آبی مرزهای این استان را در بر می گیرد. متوسط بارش این حوضه ها در حدود 140 میلیمتر است که در طول زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است. برای تهیه پایگاه داده های این پژوهش، ابتدا داده های بارش ماهانه ایستگاههای هواسنجی منطقه با روش میانیابی به داده های پهنه ای تبدیل و سپس بر حسب مختصات 11 حوضه آبی استان، بارش ماهانه هر یک، تفکیک گردید. برای بررسی تغییرات بارش از روش نمایه بارش استاندارد استفاده شد و این شاخص بصورت ماهانه برای هر یک از زیرحوضه ها محاسبه گردید و با اعمال تحلیل خوشه ای بر ماتریس داده های بارش ماهانه و نمایه بارش استاندارد، حوضه های استان به سه گروه تفکیک شدند.برای ارزیابی روند بارش حوضه ها، روش آزمون رگرسیون خطی بکارگرفته شد. بارش برخی از حوضه های استان در فصل بهار و عمدتاً ماههای آوریل و می دارای روند معنادار منفی بوده است و در هنگام ریزشهای موسمی تابستانه، بویژه ماههای ژوئن، ژوئیه، آگوست، سپتامبر و اکتبر روند مثبت داشته است. اعمال آزمون ناپارامتری مان– کندال بر روی ماتریس نمایه بارش استاندارد نشان داد که اکثر حوضه های استان، در ماههای آوریل، ژوئن، ژوئیه، آگوست، سپتامبر دارای روند معناداراست. بالاترین روند مربوط به ماه سپتامبر است بطوریکه در این ماه تمام حوضه های استان دارای روند بوده اند.

۱۳بررسی فاکتورهای مؤثر برکیفیت آبهای زیرزمینی دشت مشهدبا استفاده از تکنیک های آماری چند متغیره
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مطالعه، به منظور بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت مشهد ، 10 متغیر مهم کیفی آب مربوط به داده های 39 چاه انتخابی دشت که در سال 1386 جمع آوری و اندازه گیری شده است، با استفاده از تکنیک های آماری چند متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از تحلیل عاملی برای تعیین مهمترین متغیرها، تحلیل خوشه ای برای تعیین گروه های همگن متغیرها و همبستگی پیرسون برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که EC و TDS با توجیه مجموع 016\71 درصد واریانس با بار عاملی 0\975و PH با توجیه مجموع 14\912 درصد واریانس با بار عاملی 0\926 از مهمترین عوامل موثر در کیفیت آب زیرزمینی هستند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای نشان داد که PH در یک گروه و سایر متغیرها در گروه دوم قرار می گیرند.

۱۴آنالیز خوشه ای با استفاده از شاخص SPI جهت تعیین زون های همگن خشکسالی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
خشکسالی یکی از مزمن ترین و از لحاظ اقتصادی زیان بار ترین بلایای طبیعی میباشد. خشکسالی حادثه ای طبیعی و پدیده ای آرام ومرموز است که به اعتقاد بسیاری دارای مکانیسم پیچیده بوده و ماهیت آن نسبت به تمامی حوادث طبیعی کمتر شناخته شده است. به منظور کاهش این تاثیرات خشکسالی را باید به صورت کاملا عملی و در چارچوب صحیح مطالعه کرد. از آنجا که تعیین پراکنش مکانی ویژگی های خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری از اهمیت خاص در مطالعه و مدیریت خشکسالی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از 8 مشخصه خشکسالی که بر اساس شدت، مدت و فراوانی شاخص استاندارد بارش در 15 ایستگاه استان چهار محال وبختیاری استوار است و تحلیل خوشه ای این مشخصات 3 گروه مکانی خشکسالی در استان چهار محال و بختیاری تشخیص داده شد.پراکنش مکانی این گروه ها بیانگر تغییرات شدت و مدت خشکسالی بر اساس طول و عرض جغرافیا و میزان بارش دریافتی در هر منطقه میباشد.

۱۵تحلیل خوشه ای احتمال وقوع فاکتورهای ریسک پروژه های نرم افزاری در ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پروژه های توسعه نرم افزار اغلب د رمعرض شکست هستند درک ریسک پروژه نرم افزار، میزان بروز شکست پروژه را کاهش میدهد این مقاله یافته های پژوهشی را که بر پایه تجربیات 96 مدیر پروژه نرم افزار در خصوص احتمال وقوع 27 فاکتور ریسک پروژ] نرم افزار که در 6 دسته طبقه بندی شده اند ارائه میدهد با استفاده از تحلیل خوشه ای داد ه های پژوهش در سه خوشه پروژه با ریسک کم، متوسط و زیاد دسته بندی شدند. در خوشه پروژه با ریسک متوسط بعد کاربرو پس از آن بعد نیازمندی احتمال وقوع ریسک بالایی دارند. در خوشه پروژه با ریسک بالا بترتیب ابعاد محیط سازمان، پیچیدگی، برنامه ریزی و کنترل و نیازمندی احتمال وقوع ریسک بالایی دارند.

۱۶کاربرد گرافهای تصادفی بازه ای در تحلیل خوشه ای
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۸
دراین مقاله مدلی برای گرافهای تصادفی بازه ای معرفی شده و خواصی در ارتباط با این مدل عنوان می شود. سپس نتایج دقیقی برای توزیع متغیرهای تصادفی مربوط به همبندی این گراف تصادفی بازه ای مورد بحث قرار می گیرد.

۱۷بررسی اجتماعی الگوی استفاده از وسائل نقلیه در شهر تهران با رویکرد اصلاح الگوی مصرف انرژی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
با توجه به اینک ه شناخت کافی از الگوی استفاده افراد ازوسیله نقلیه، مقدمه برنامه ریزی در بخش حمل و نقل و مدیریت مصرف بنزین است، در پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایش به بررسی و تحلیل نوع و میزان استفاده افراد از وسائل نقلیه و نگرشی که به وسیله نقل یه دارند در راستای عقلانیت ابزاری برای استفاده از وسیله نقلیه و با رویکرد اصلاح الگوی مصرف انرژی پرداخته می شود و با استفاده از تحلیل خوشه ای دسته بندی بر حسب الگو و انواع مختلف استفاده از وسیله نقلیه در شهر تهران ارائه می گردد

۱۸مطالعه اثرات خواسته ها و سلایق مشتری در طراحی صنعتی مطالعه موردی صنعت سرامیک
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله، سال
تعداد صفحات: ۲۰
در بازار رقابتی و گوناگون امروز، تحلیل تمایلات و ترجیحات مشتری بوسیله بگارگیری روشهای قراردادی مشکل است. طراحی محصول خوب، باید، نه تنها نیازهای فیزیکی، بلکه نیازهای روانشناختی مشتری را مرتفع نماید. تا آنجا که در بسیاری از محصولات، شکل و فرم می تواند نقش کلیدی در رفتار کاربر داشته باشد که مشتری نمی تواند آن را بصورت واضح بیان نماید.در این مقاله از روش گسترش عملکرد کیفیتQFD) جهت شنیدن صدای مشتری استفاده شده و تحلیل خوشه ای جهت مرتبط ساختن نیازها و ترجیحات مشتری به مشخصات طراحی انتخاب شده است. صنعت سرامیک به عنوان مطالعه موردی، چگونگی بررسی ابعاد زیبایی کیفیت را در فرآیند QFD نشان می دهد.

۱۹تدوین چارچوبی یکپارچه و منسجم برای شناسایی انالیز و دسته بندی عوامل بحرانی موفقیت مطالعات مدیریت ارزش در صنعت ساختمان سازی کشور
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مطالعات مدیریت ارزش به دلیل کمبود زمان و منابع غالبا با مشکلات و فشارهای فزاینده مواجه است شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت CSFs دراین مطالعات با تخصیص مناسب کمترین زمان، منابع و امکانات مارا قادر می سازد تا به هدف و نتیجه بهتری از این مطالعات دست پیدا کنیم بیشتر کارهای مرتبط انجام شده قبلی در این زمینه تنها به تشخیص کلی فاکتورهای موفقیت در آن بدون هیچگونه اولویت بندی یا ساختاردهی مناسب اکتفا کرده اند این مقاله به شناسایی این فاکتورها به ترتیب درجه اهمیت آنها در ارتباط با موفقیت مطالعات مدیریت ارزش در صنعت ساختمان سازی کشور خواهد پرداخت. همچنین پرسشنامه تدارک دیده شده برای این پژوهش روشی برای گردآوری نظرات و طرز تفکر افرادماهر و با تجربه در زمینه مدیریت ارزش بوده که نتایج بدست آمده از آن درجه اهمیت فاکتورهای موفقیت را مشخص می سازد.

۲۰آنالیز آماری چند متغیره پارامترهای هیدروشیمیایی آبخوان دشت سمنان
اطلاعات انتشار: همایش ملی آب پاک، سال
تعداد صفحات: ۵
روشهای آماری آنالیز چند متغیره روش مؤثری در ارائه یک دسته بندی ساده و واقعی از اطلاعات کیفیت منابع آب زیر زمینی می باشد. در این مطالعه از روش چند متغیره آنالیز خوشه ای به منظور بررسی آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت سمنان استفاده شده است. حوزه آبریز سمنان درمحدوده جغرافیایی طول شرقی 52\53–52\50 و عرض شمالی 35\10 و 35\45 گسترده شده است . این حوزه شامل دو محدوده مطالعاتی به نام های محدوده مطالعاتی سمنان با وسعت 2204 کیلومتر مربع و محدوده مطالعاتی سرخه با وسعت 1644 کیلومتر مربع می باشد هدف از انجام این آنالیز بررسی تقسیم بندی نمونه ها به گروههای متمایزی که از لحاظ زمین شناسی و آماری معنی دار هستند، می باشد. در این جا برای تجزیه خوشه ای از توان دوم فاصله اقلیدوسی به عنوان سنجش تشابه نمونه ها با یکدیگر طبق روش تکرار وارد استفاده شد که به دو صورت تحلیل خوشه ای متغیرها (R‐Mode) و تحلیل خوشه ای مشاهدات (Q‐Mode) انجام گرفت. در نتیجه این آنالیز ارتباط متغیرها با یکدیگر تعیین شد و نمونه ها به سه گروه که از لحاظ کیفی به یکدیگر نزدیکتر می باشند تقسیم شدند.

۲۱ارزیابی زمانی و مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت دژکان با استفاده تکنیکهای آماری چندمتغیره
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بررسی کیفیت شیمیایی آب به لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت مصرف در موارد شرب کشاروزی و صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است با این هدف شناخت کیفیت شیمیایی آب دشت دژگان مورد توجه قرارگرفته و برای انجام این امر نتایج آزمایش آب در دو فصل بهار و پاییز از سال 83 تا 1386 اخذ گردیده و تحلیلهای خوشه ای و مولفه های اصلی برروی آنها اعمال گردیدتحلیل خوشه ای انجام گرفته گویای تفکیک چاهها در فصل بهار به دو گروه و در فصل پاییز به سه گروه می باشد تحلیل پارامترهای کیفی آب برپایه مولفه های اصلی نشان می دهد که در فصل بهار مجموع میزان کل توجیه واریانس برابر با 92\76 درصد و برای فصل پاییز میزان توجیه واریانس با سه فاکتور برابر با 88\78 درصد می باشد پارامترهای کاتیون کل جامدات محلول آنیون و هدایت الکتریکی در دو فصل بهار و پاییز بیشترین اشتراک را در توجیه تغییرات پارامترهای کیفی آب دارا بوده اند مطالعه نشان داد که در دشت دژکان در دو فصل بهار و پاییز کیفیت آب از نظر مکانی و زمانی متفاوت می باشد.

۲۲شناسایی الگوهای گردشی پدید آورنده سیلاب های بزرگ در کارون
اطلاعات انتشار: جغرافيا و توسعه، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  پياپي ۵، سال
تعداد صفحات: ۲۲
در این مقاله داده های بارش و رواناب روزانه حوضه کارون تا شالو در سال آبی 1372–1371 و داده های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال محدوده ی 10 تا 60 درجه ی شمالی و 100 تا 70 درجه شرقی بررسی شده است. به کمک تحلیل مولفه مبنا، تحلیل خوشه ای و تحلیل همبستگی شش الگوی گردشی شناسایی شد. این الگوها به دو دسته پرارتفاع و کم ارتفاع تقسیم می شوند. هر الگوی معین تمایل دارد در دوره معینی از سال ظاهر شود. الگوهای کم ارتفاع و فرودها شرایط دینامیکی را برای ناپایداری فراهم می آورند و بیشتر در دوره سرد سال دیده می شوند. الگوهای پرارتفاع و فرازها شرایط دینامیکی را برای پایداری فراهم می آورند و بیشتر در دوره گرم سال دیده می شوند. بررسی رابطه این الگوها با رواناب و بارش کارون نشان داد که الگوهای کم ارتفاع ارتباط معناداری با بارش و رواناب نشان می دهند اما رابطه آنها با بارش قوی تر است. یافته های ما نشان می دهد که ناهنجاری های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال می تواند ابزار سودمندی برای پیش بینی متغیر بارش و به تبع آن پیش بینی سیلاب باشد. با توجه به رفتار فصلی این ناهنجاری ها، الگوهای کم ارتفاع عمدتا در زمستان دیده می شوند. الگوهای پرارتفاع عمدتا در تابستان مشاهده می شوند و با بارش بسیار ناچیز همراه هستند.

۲۳تحلیل اماری کیفیت آب زیرزمینی شهر اصفهان و خوشه بندی چاهها براساس شباهت کیفیت آب آنها
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و افزایش سرانه مصرف و نیاز به آب اشامیدنی سالم کنترل پارامترهای کیفی منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار است چاهها نیز یکی از منابع آبی بوده که گاه ممکن است براثر نفوذ پسابهای خانگی صنعتی و یا کشاورزی و یا عدم توجه به حریم چاه و یا بهره برداری بیش از اندازه از آن باعث ایجاد تغییراتی در پارامترهای شیمیایی آب شود لذا کنترل این پارامترها به طور مستمر و مقایسه کیفیت چاهها با یکدیگر و اولویت بندی استفاده از آنها ضروری می باشد در این مقاله با بکارگیری روشهای چند متغیره آماری – تحلیل خوشه ای به ارزیابی تغییرات پارامترهای کیفی آب زیرزمینی شهر اصفهان با استفاده از اطلاعات بدست آمده از بررسی های کیفی آب 29 چاه در یک دوره زمانی 3 ساله از سال 86 تا 88 پرداخته ایم.

۲۴بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا برشدت بارشهای یکساعته با دوره بازگشت های مختلف درزاگرس به کمک تحلیل خوشه ای
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
بارشهای کوتاه مدت به دلیل شدت قابل توجه در پیش بینی احتمال وقوع سیلاب مدیریت حوضه های ابخیز و پیش بینی زمان تمرکز سیلاب از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار برروند بارشهای سیل آسا کوتاه مدت در منحنی های شدت مدت فراوانی در مطالعات هیدرولوژی و آب و هواشناسی از اهمیت خاصی برخوردار است رشته کوه های زاگرس همچون کمربندی از شمال غربی کشور تا نواحی جنوب شرقی امتدا د یافته و تاثیر زیادی بر اقلیم نواحی غربی و همچنین ایران مرکزی می گذارند براساس رابطه قهرمان آبخضر شدت باران های یک ساعته با دوره بازگشت 2، 5 ، 10 ، 25 و 50 و 100ساله از امتداد شمال غربی زاگرس به سمت امتداد جنوب شرقی آنکاهش می یابد. هدف ازاین تحقیق بررسی ارتباط بین شدت بارشهای یک ساعته در منطقه زاگرس با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای می باشد نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای شدت بارشهای یکساعته با دوره بازگشت های مختلف به روش پیوند واحد Single linkage و فاصله اقلیدوسی Euclidean Distance نشان میدهد که ایستگاههای مهاباد و سرپل ذهاب با 97\82 درصد همگن ترین ایستگاههای زاگرس از نظر بارش و ایستگاه اصفهان با دارا بودن 67 درصد همگنی نسبت به سایر ایستگاهها غیرهمگن ترین ایستگاه به شمار می رود.

۲۵بررسی ارتباط بین دمای شبانه با میزان بارش ایستگاه سینوپتیکی سد درودزن استان فارس
اطلاعات انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این پژوهش ما برانیم تا رابطه ی بین دمای شبانه با میزان بارندگی ایستگاه سینوپتیکی سد درودزن در استان فارس را بررسی کنیم براساس تحلیل خوشه ای سه تیپ هوایی حاکم بر آن در طول سال به نامهای تیپ سرد و کم بارش، تیپ گرم و تیپ بسیار سرد و پربارش مشخص گردیده است نتایج تحلیل اماری نشان داد که در این منطقه با کاهش بارش دما افزایش می یابد و با کاهش دما احتمال بارش افزایش می یابد. بارشهای سبک 6–0 میلی متر از فراوانترین بارش منطقه محسوب می شود سیلهای شدید بدلیل بارش های سبک کم رخ می دهند دمای کمینه آن نیز در حدود 22.5 درجه سانتی گراد است یخبندانهای شدید دراین منطقه کم رخ میدهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۹۰ نتیجه