۱ارزیابی اثرات خشکسالیها بر منابع آبهای زیرزمینی (مطاله موردی دشتهای شمال همدان)
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 85، سال
تعداد صفحات: ۹
مدیریت منابع آب در دوره های خشک و خشکسالی ها نیازمند شناخت و کاربرد روش ها و راهکارهای مناسب است. از آنجا که خشکسالی بصورت یک مجموعه عوامل و متغیرهای مرتبط به هم سامانه آب و هوا در محیط طبیعی و انسانی تاثیر می گذارد، مطالعه تفضیلی و مجزای متغیرهای اقلیمی نتیجه متقم و قابل اعتمادی از شرایط حاکم ارائه نمی دهد. جهت بررسی میزان نقش خشکسالی ها در منابع آب زیرزمینی دشتهای شمال همدان متغرهای اقلیمی و هیدرولوژی آب های سطحی به عنوان توابع مستقل جهت تعیین میزان همبستگی با سطح ایستابی دشت ها (تابع وابسته) در مقیاس ماهانه در طی 17 سال (79–1363) مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه، آثار ناهنجاری های آب و هوا و منابع آب سطحی در افت سطح اساس آب زیرزمینی دشت ها 42 درصد همبستگی را بین متغیرهای اقلیمی مستقل با میزان افت فشار نشان داد. در ارزیابی مکانی بحران افت سطح ایستابی تحت تاثیر خشکسالی از توانایی تحلیل های مکانی و فضایی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهره گرفته شد و نتایج داده های نقطه ای به اطلاعات پهنه ای تبدیل گردید و شدت افت در سطح دشتهای مورد مطالعه پهنه بندی شد.در نتیجه دشت بهار دارای شدیدترین افت و مناطق حاشیه دشت ها درمحل اتصال به ارتفاعات از کمترین مقادیر افت برخوردارند. همچنین نقشه های بدست آمده گویی انطباق بالای محدوده های افت زیاد سطح ایستابی با مناطق عمده کشاورزی آبی وابسته به منابع آب زیرزمینی (دشت بهار و فامنین) است. بنابراین خشکسالی هواشناختی که با کاهش نزولات جوی رخ می دهد در کوتا زمانی منجر به وقوع خشکسالی هیدرولوژی و نیز با کاهش رطوبت خاک در منطقه ریشه گیاه و تبخیر و تعرق زیاد موجب وقوع خشکسالی کشاورزی و سرانجام با تنزل مقدار نفوذ آب از منبع نزولات جوی و آبهای سطحی وتخلیه شدید سفره آب زیرزمینی جهت کشاورزی به خشکسابی آبهای زیرزمینی منتهی می گردد.

۲روش قرایت و ثبت مظاهر منظر فرهنگی
اطلاعات انتشار: منظر، سال
تعداد صفحات: ۶
در روند ارزیابی و بررسی ارزش‌های اجتماعی ـ فرهنگی اکوسیستم‌ها‌، شکاف‌های روش‌شناختی عمیقی در حوزه مباحث مفهومی مرتبط با ارزش‌های زیباشناسانه، معنوی یا تاریخی آشکار می‌شود. این مقاله با این فرض که بهره‌برداری از منافع غیرعینی اکوسیستم‌ها ـ که خدمات فرهنگی اکوسیستم یا به اختصار CES1 نامیده می‌شوند ‌ـ آثار ملموسی بر منظر فیزیکی به جا می‌گذارد، رویکرد جدیدی را جهت شناخت این منافع ارایه می‌دهد. این پژوهش نمودهای عینی به جا مانده از کاربرد CES در منظر را در قالب یک تحلیل میدانی از یک سایت ردیابی و ثبت می‌کند، سپس آنها را کمی کرده و با ابزارهای بصری ـ فضایی مثل نقشه یا GIS تحلیل می‌کند. نتایج این تحقیق، اطلاعاتی را در خصوص ویژگی‌ها، مفاهیم و نحوه توزیع فضایی CES ارایه می‌دهد و امکان تحلیل آنها را نیز از لحاظ تعامل با ویژگی‌های منظر یا مجموعه خدمات اکوسیستم فراهم می‌کند. این نتایج همچنین دو مزیت عمده این روش را نشان می‌دهد : 1) به عنوان رویکردی برای تجزیه و تحلیل آماری و ادغام با داده‌های کمی و فضایی در ارزیابی جامع منظر مناسب است. 2) به عنوان نسخه‌ای ساده شده می‌تواند داده‌های ارزشمندی را برای کاربردهای تحقیقی یا مکمل تولید کند.

۳ارزیابی اثرات خشکسالیها بر منابع آبهای زیرزمینی ( مطالعه موردی دشتهای شمال همدان )
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 86، سال
تعداد صفحات: ۹
مدیریت منابع آب در دوره های خشک و خشکسالی ها نیازمند شناخت و کاربرد روش ها و راهکارهای مناسب است . از آنجا که خشکسالی بصورت یک مجموعه عوامل و متغیرهای مرتبط به هم سامانه آب و هوا در محیط طبیعی و انسانی تاثیر می گذارد، مطالعه تفصیلی و مجزای متغیرهای اقلیمی نتیجه متقن و قابل اعتمادی از شرایط حاکم ارائه نمی دهد . جهت بررسی میزان نقش خشکسالی ها در منابع آب زیرزمینی دشتهای شمال همدان متغیرهای اقلیمی و هیدرولوژی آب های سطحی به عنوان توابع مستقل جهت تعیین میزان همبستگی با سطح ایستابی دشت ها ( تابع وابسته ) در مقیاس ماهانه در طی 17 سال (1363–79) مورد بررسی قرار گرفت . در نتیجه، آثار ناهنجاری های آب و هوا و منابع آب سطحی در افت سطح اساس آب زیرزمینی دشت ها 42 درصد همبستگی را بین متغیرهای اقلیمی مستقل با میزان افت نشان داد . در ارزیابی مکانی بحران افت سطح ایستابی تحت تاثیر خشکسالی از توانایی تحلیل های مکانی و فضایی سامانه اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS بهره گرفته شد و نتایج داده های نقطه ای به اطلاعات پهنه ای تبدیل گردید و شدت افت در سطح دشتهای مورد مطالعه پهنه بندی شد . در نتیجه دشت بهار دارای شدیدترین افت و مناطق حاشیه دشت ها در محل اتصال به ارتفاعات از کمترین مقادیر افت برخوردارند . همچنین نقشه های بدست آمده گویای انطباق بالای محدوده های افت زیاد سطح ایستابی با مناطق عمده کشاورزی آبی وابسته به منابع آب زیرزمینی ( دشت بهار و فامنین ) است . بنابراین خشکسالی هواشناختی که با کاهش نزولات جوی رخ می دهد در کوتا زمانی منجر به وقوع خشکسالی هیدرولوژی و نیز با کاهش رطوبت خاک در منطقه ریشه گیاه و تبخیر و تعرق زیاد موجب وقوع خشکسالی کشاورزی و سرانجام با تنزل مقدار نفوذ آب از منبع نزولات جوی و آبهای سطحی و تخلیه شدید سفره آب زیرزمینی جهت کشاورزی به خشکسالی آبهای زیرزمینی منتهی می گردد .

۴بررسی و تحلیل فضایی پارامترهای فیزیکی و گردش آب خلیج چابهار
اطلاعات انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در تحقیق حاضر با انجام نمونه برداری از مشخصات فیزیکی آب خلیج چابهار از جمله دما، عمق، شوری و چگالی بااستفاده از CTD، به مطالعه ی ارتباط کمیتها و اثر آنها بر گردش آب خلیج در فصل بهار سال 1386 پرداخته شده است هدف اصلی این مطالعه ارائه کاربرد روشهایه نوین آماردر بحثهای اقیانوس شناسی، تهیه نقشه ی سطح تراز چگالی خلیج با استفاده از روش تحلیل فضایی هم کریگیدن و نهایتا پیش بینی میزان این پارامتر با دقت بالا و با توج به تاثیر دمای آب، برای سطح خلیج بوده است. نتایج حاصل از آزمون آماری بلوکی با زیرنمونه نامساوی نشان داد که گردش آب در فصل بهار سال 1386 (قبل و پس از توفان گنو) به صورت پادچرخندی است همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه بین پارامترهای چگالی، دما، شوری و عمق آب محاسبه شده است که با توجه به آن دما در میزان تغییرات چگالی آب خلیج چابهار موثرتر از شوری است که علت آن در کمتر بودن تغییرات شوری نسبت به درجه حرارت آب خلیج مربوط می شود.

۵تحلیل و شناسایی خطای محیطی میکروسکوپهای پروبی روبشی در فرآیند ساخت نانوسازه ها
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، سال
تعداد صفحات: ۶
تا این تاریخ، آنالیزهای مقداری(کمّی) بسیار واضحی از پدیده دریفت SPM در فرآیندهای نانوساخت(نانومنیپولیشن) و نانوتصویرگیری ارائه نشده است. زیرا تا به حال تحلیل مکانیکی مشخصی از سیستم صورت نگرفته و تمامی بیان ها فقط از سر حدس و گمان بوده است. در این مقاله آنالیز کمّی پدیده دریفت که عامل اصلی خطا در این سیستمها می باشد، انجام و مقدار آن در فرآیند تصویرگیری و همچنین فرآیند نانوساخت (نانومنیپولیشن) تخمین زده می شود. با درنظرگرفتن گرمای تولیدی در اکچویتور پیزوتیوب، مقدار دریفت سیستم محاسبه شده و نتایج بدست آمده به خوبی با نتایج تجربی انجام شده توسط گروهی فعال در این زمینه مطابقت دارد.

۶تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۴
این پژوهش ها به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش جمعیت در بین محلات شهر میبد می پردازد روش پژوهش توصیفی – تحلیل است که ازمدلهای ضریب انتروپی مقادیر استاندارد شده تاکسنومی استفاده شدهاست جامعه اماری 11 محله شهر میبد است شهر میبد در سال 1385 افزایش یافته است ولی از نظر توزیع و برخورداری از خدمات شهری رشد متناسب با جمعیت نداشتها ست ضریب همبستگی بین مساحت محلات و نمرات استاندارد شده 0\248– بوده است یعنی رابطه معکوس معناداری بین گستردگی مساحت محلات و نمرات استانداردوجود دارد که گستردگی مساحت در چگونگی توزیع بهینه خدمات شهری نقشی ندارند همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم جمعیت محلات شهر و Z–score مشخص میش ود که بین توزیع خدمات و تراکم جمعیت در شهر میبد رابطه ضعیف وجوددارد. زیرا عدد به دست امده 0\524 و سطح معنی داری 0\094 بوده که با سطح معنی داری 95 درصد اختلاف زیادی دارد و رابطه بین این دو متغیر را به صورت خیلی ضعیف نشان میدهد.

۷تحلیل فضایی عوامل موثر برقیمت مسکن در ایران رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیا
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بخش مسکن درایران طی سالهای اخیر نوسانات بسیاری را پشت سر گذاشته است که این نوسانات در سطح استانها و شهرهای مختلف دارای ابعادی مختلف بودهاست این مقاله بر آن است تا با استفاده از داده ها 30 استان کشور که مربوط به قیمت مسکن و برخی متغیرهای اثر گذار بر آن است و با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی فضایی و روش رگرسیون وزنی جغرافیایی به بررسی و تحلیل تاثیر متفاوت برخی متغیرهای اقتصادی برقیمت مسکن در استان های مختلف کشور برای سال 86 بپردازد نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اقتصاد سنجی فضایی و روش رگرسیون وزنی جغرافیایی نسبت به روش مرسوم اقتصاد سنجی دارای کاربرد مناسب تری است همچنین نتایج نشان میدهند که تغییرات فضایی در مورد دو متغیر هزینه یک متر بنای ساختمان درسال مورد مطالعه و تولید ناخالص داخلی همراه با درآمد نفتی معنادار می باشند و وابستگی فضایی بین قیمت مسکن در استان ها نیز تایید نمی شود.

۸کاربرد تحلیل های مکانی در جابه جایی و مکان یابی سکونت گاه های روستایی درپروژه های سدسازی مطالعه موردی: سد خرسان 2
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در صورت احداث س دهای مخزنی، خانوارهای روستایی محدوده مخازن سدها ناگزیر از جاب هجایی و انتقال به مکانی دیگربرای زندگی خواهند بود. چنانچه این جاب هجایی بدون مطالعه و برنام هریزی انجام گیرد، اغلب خانوارها در فرایند جاب هجایی واسکان خو دب هخودی، سرنوشتی بجز حاشیه نشینی در مراکز جمعیت (شهری) ندارند. تفاو تهای فرهنگی و محدودی تهای زیربنایی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مناطق شهری و عدم آمادگی این مناطق در پذیرش ساکنین جدید، خانوارهای روستاییمهاجر را با مشکلات عدید های مواجه م یکند که مانع از سامان گرفتن زندگی آنها خواهد شد و به بروز تن شهایی میان ساکنینمخزن سد و مجری طرح میانجامد. برای جلوگیری از چنین پیام دهایی، مطالعات نحوه جبران خسارت و جاب هجایی هدفمند، با توجه به ملاحظات زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارد. براین اساس این مطالعه تلاش دارد تا با شناسائیپیامدهای اجتماعی–اقتصادی ناشی از تغییر شرایط محیطی ( محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی) بر اثر احداث سد مخزنیخرسان 2 در محدود ههای بلافصل و مستقیم، به مناسب ترین شیو ههای جایجائی و اسکان مجدد جمعیت ساکن در مخزن سد و تبدیل فرآیند اجرای طرح از وضعیت برد– باخت به وضعیت برد – برد با رویکرد مشارکت محور، دست یابد. برای رسیدن بهاین هدف، کلیه اطلاعات مورد نیاز و موثر در انتخاب مکان مناسب اسکان مجدد (شامل اطلاعات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی) ، در محیطGIS تهیه شد. با پردازش، وزن دهی و تلفیق لای ههای مختلف اطلاعاتی، اقدام به مکا نیابی مناطق مناسب اسکان مجدد با در نظر گرفتن کلیه جوانب و با مشارکت اهالی شد. برای اولین بار در طر حهای سدسازی در کشور، این مطالعه قابلیت و پیاد هسازی عملی تجزیه و تحلیل فضایی در برنام ههای اسکان مجدد را به نمایش گذاشته و با توجه به نتایج مناسب آن، در موارد عمومی برنام ههای اسکان مجدد با زمین ههای مشابه م یتوان آن را تعمیم داد

۹ارزیابی فضایی مبلمان شهری فضاهای گردشگری شیراز با استفاده از مدل تصمیم گیری Topsis
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۶
دربرنامه ریزی شهری و فرآیند توسعه کیفیت فضاهای شهری ارتقا کیفیت بصری–کالبدی مبلمان شهری درارتباط با مدیریت گردشگری مهم می نماید عدم توجه به ایجاد زیرساخت های شهیر بویژه مبلمان شهری پیامدهای منفی متعددی را در ارتباط با جذب گردشگر به دنبال دارد از آنجایی که شیراز شهری فرهنگی–ادبی، تاریخی و توریستی می باشد و هرساله گردشگران داخلی و خارجی بیشماری از این شهر بازدید مینمایند ارتقا کیفیت بصری کالبدی مبلمان و تجهیزات شهری اهمیتی دو چندان می یابد هدف تحقیق حاضر ا رزیابی مبلمان و تجهیزات فضاهای شهری شیراز در ارتباط با گردشگران می باشد روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای مشاهدات میدانی و بهدست آوردن داده ها از طریق پرسشنامه بوده و تحلیل اطلاعات بان رم افزار SPSS صورت پذیرفت همچنین برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق نمونه ازمدل تصمیم گیری Topsis استفاده گردید نتایج نشان میدهد که پراکنش و اشفتگی نامتعادل فضایی ناشی ازتراکم اجزای مبلمان شهری و مکان یابی و پراکندگی نادرست توزیع نامناسب و کمبود مبلمان دربرخی فضاها عدم هماهنگی محیطی با بافت قدیمی شهر طراحی نامناسب نامناسب بودن و عدم دسترسی به تجهیزات شهری و عدم تطابق با فرهنگ بومی به عنوان بارزترین مشکلات درمحدوده های مورد مطالعه بوده است.

۱۰ارزیابی کارایی عملکردی سیستم حمل و نقل اتوبوسهای تندروشهرتبریز
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
اولین گام مهم و ضروری درشناسایی سیستم حمل و نقل عمومی بررسی کارایی ظرفیت عرضه ارایه شده نسبت به تقاضای موجود و تعیین مشخصات کارکردی سامانه حمل و نقل همگانی می باشد از آنجا یی که انتخاب و بهره برداری مطلوب از یک سیستم حمل و نقلعمومی در گروی شناسایی خصوصیات آن می باشد انجام مطالعات تحلیلی قبل حین و بعد از استقرار سیستم مذکور ضرورتی نام دارد دراین ماقهل ارزیابی مولفه های کارایی سیستم BRT شهر تبریز در 4 فاکتور عمده کاربری اراضی قابلیت دسترسی پیاده محدوده تراکم جمعیتی شهر و سرعت حرکتی اتوبوس ها براساس روش تحلیلی فضایی درمحیط arc GIC مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و میزان انطباق نیاز تقاضای سفر با وضعیت موجود سیستم مقایسه شده است درنهایت نتایج و پیشنهادات کاربردی این تحقیق براساس یافته های تحقیق ارایه شده است.

۱۱بررسی مدیریت پسماند شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند، سال
تعداد صفحات: ۹
درجامعه امروزی جمع آوری و دفع مواد زاید به علت کمیت و کیفیت گوناگون مواد توسعه بی رویه شهرها محدودیت های وضع شده برای خدمات عمومی و عدم تکنولوژی مناسب باعث ایجاد مشکلات ویژه ای شدها ست هدف ازاین مقاله ارزیابی شاخصهای پایداری مدیریت پسماند و دستیابی به میزان نابرابری های ناحیه ای درمناطق شهر اصفهان می باشد روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است بنابراین دراین پژوهش سعی شده وضعیت پسماند مناطق شهر اصفهان با استفاده از 19 شاخص با بهره گیری از مدل کمی z–score مقادیر استاندارد شده مورد تحلیل قرارگیرد لذا پس از گردآوری اطلاعات و داده های آماری و پردازش آن به وسیله نرم افزار Arc GIS spss به سطح بندی وضعیت پسماندمناطق پرداخته تا براساس آن بتوانیم برنامه ریزی مطلوبتر و بهینه ای را برای مدیریت پسماند جامد شهری ارایه نماییم نتایج این پژوهش نشان میدهد که برخی از مناطق از نظر شاخصها دروضعیت مناسبی نمی باشند درنهایت راهکارهایی درجهت مدیریت پسماند شهر اصفهان برای رسیدن به توسعه پایدار درمحیط زیست شهری از لحاظ توسعه اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی ارایه گردیدها ست.

۱۲کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نیمرخ جغرافیایی جرم
اطلاعات انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن یا کاهش اثرات آنها مهمترین راهکار پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شناخته شده است. در این زمینه تحقیقات نشان می دهد بزهکاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده و به دنبال کم خطرترین و مناسب ترین فرصت ها و شرایط مکانی – زمانی برای بزهکاری هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون هایی شکل می گیرد که دارای تعداد فرصت ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرایم بسیار بالاتری است. بنابراین شناسایی این محدوده ها و بررسی مشخصات کالبدی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین، نوع کاربری اراضی موثر در بروز ناهنجاریها بسیار اهمیت یافته است تا با ایجاد تغیرات بنیادی در عوامل بوجود آورنده و تسهیل کننده فرصتهای جرم و طراحی فضاهای کالبدی مقاوم در برابر بزهکاری امکان پیشگیری و مقابله با جرایم شهری فراهم گردد. نکته حائز اهمیت اینکه در هزاره جدید و به ویژه در طی چند سال گذشته مطالعه پیرامون شناسایی و تحلیل کانونهای جرم خیز شهری اهمیت بسیار زیادی یافته است و این رویکرد تا حد زیادی برای کنترل و پیشگیری بزهکاری در شهرها مفید و کارآمد تشخیص داده شده است. متاسفانه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما تاکنون مهمترین راهکار و ابزار برای مقابله با جرم و جنایت با تاکید بر قوه قهریه و برخورد صرفاً قضایی با این پدیده شوم بوده است، که تجربه سالهای گذشته نشان می دهد این روش به تنهایی کارایی لازم را برای حل موضوع نداشته و ندارد. لذا در حال حاضر ریشه یابی عوامل مکانی، اجتماعی، اقتصادی محیط شهری در بروز بزهکاری و سعی در حذف آنها نسبت به گذشته اهمیت قابل توجهی یافته است.

۱۳تحلیلی فضایی از وضعیت سازگاری کاربری ها در محلات اسکان غیررسمی ، مطالعه موردی: محلات اسکان غیررسمی شهر گنبد کاووس
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه یکی از پدیده هایی که بر ساختار فضایی ، اجتماعی و اقتصادی شهر ها اثرات انکار ناپذیری می گذارد محله های اسکان غیرسمی و حاشیه نشین می باشد لذا هدف مقاله پیش رو شناخت و تحلیل فضایی وضعیت سازگاری کاربری ها در محلات غیررسمی افغان آباد ، سیدآباد ، بدلجه و چای بوئی شهر گنبدکاووس می باشد. روش تحقیق بکار رفته نیز ترکیبی از روش های تحلیلی توصیفی و پیمایشی میباشد تا بتواند با تجزیه و تحلیل آماری داده های آماری بدست آمده – در ماتریس سازگاری به اهداف تحقیق نزدیکتر شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در پراکنش کاربری ها در سطحمحلات اسکان غیررسمی شهر گنبد، استانداردهای فضایی به لحاظ سازگاری کاربری ها رعایت نشده و نیاز به برنامه ریزی جامع و منسجم جهت رفع کمبودهای موجود وجود دارد.

۱۴تحلیل الگوهای فضایی برای گذران اوقات فراغت (مطالعه موردی: شهر سنندج)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای، سال
تعداد صفحات: ۲۰
امروزه با به بوجود آمدن شرایط جدید اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اوقات فراغت بعنوان یکی از محورهای مهم زندگی مطرح شده است و کیفیت گذران آن اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، در کشور ما در یک دهه اخیر توجه به مناطق و جاذبه هایی برای گذران اوقات فراغت در سطح استان ها با هدف توسعه منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. هدف از نگارش این مقاله تحلیلی بر الگوهای گذران اوقات فراغت در شهر سنندج می باشد تا بتواند راهکاری مناسبی برای توسعه گذران اوقات فراغت در سطح منطقه ایجاد کند. برای شروع این پژوهش ابتدا چند سوال را ارائه کرده ایم به این منظور که شهروندان شهر سنندج در میان الگوهای فضای گذران اوقات فراغت بیشتر چه مکان هایی رادر چه زمان مشخصی مورد توجه قرار میدهند؟ الگوهای فضایی گذران اوقات فراغت تا چه حدی بر رفتار و فرهنگ شهر سنندج تاثیر گذار است؟ تا به نتیجه ای ازاین سوالات برسیم. همچنین به معرفی جاذبه های گردشگری و فضاهای گذران اوقات فراغت پرداخته شده است ومکانهایی که پتانسیل گردشگری را دارند معرفی کرده. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع تحلیلی– توصیفی می باشد لذا بعد از مطالعه مبانی تئوریکی با استفاده روشهای کتابخانه ای، میدانی اقدام به گردآوری داده ها کرده و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش های مانند مشاهده، پرسش نامه، و مصاحبه استفاده شده است.

۱۵برنامه ریزی فرایندی ،رویکردی جدید در برنامه ریزی های کلان شهرها( مطالعه موردی : نقش آموزش عالی در کلان شهر تهران)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه تحولات بسیار سریع اجتماعی، رنامه ریزان را متوجه چند اصل نموده است که: 1–امکان شناخت کامل و پیش بینی کل تحولات یک جامعه امکان پذیر نمی باشد 2–برنامه ریزی های خشک و ثابت خطی پاسخگوی پویای و تحولات جوامع نیست. 3–توجه به برنامه ریزی های فرایندی به منظور شناخت دقیق پارامترهای موثر در تحولات، مشارکت ذی نفعان و ارزیابی مرحله به مرحله اقدامات از خواسته های به حق جوامع پیچیده امروزی است. از اینرو هدف از این مقاله توجه ویژه به سابقه برنامه ریزی شهری در ایران و بررسی نقش آموزش عالی و گسترش فضایی آن به عنوان یکی از پارامترهای موثر در تحولات کلان شهر تهران می باشد. بدین منظور با استناد به روش های تحلیل فضایی، اسنادی ژرفا نگر و با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و آمارهای توصیفی، کلان شهر تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده روشن نمود که با وجود سابقه نسبتاً طولانی(بیش از نیم قرن) در ایران ما به دلیل نگاه خطی به برنامه ریزی و عدم توجه به بازخورد برنامه های اجرا شده در دهه های گذشته و عدم مشارکت ذی نفعان درتحولات کلان شهر تهران از جمله نظام آموزش عالی کشور، نه تنها چالش های پیش رو در کلان شهر تهران حل نگردیده بلکه بر پیچیدگی های آن نیز افزوده شده است.

۱۶تحلیل فضایی مبلمان شهری نمونه موردی پارک قائم شهر ساری
اطلاعات انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف اصلی برنامه ریزی شهری، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیط آرام و جذاب برای شهروندان است و سازماندهی مبلمان شهری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر محیط شهری، سهم به سزایی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد. از سویی تحلیل فضایی مبلمان شهری منجر به افزایش کارآیی این عناصر، پایداری بیشتر مبلمان شهری و ارتقای سطح رضایت کاربران می گردد .پارک قائم شهر ساری به دلیل قرار گرفتن در مسیر ساری–گرگان و بهره گیری از چشمانداز رودخانه تجن، در ایام گردشگری، محل اسکان یا عبور بسیاری از گردشگران می باشد. ساماندهی نامناسب مبلمان شهری در این پارک، آشفتگی بصری و ایجاد نارضایتی برایکاربران را به همراه داشته است. بنابراین تحلیل فضایی این عناصر را در پارک مزبور مسئله پژوهش قرار داده ایم. در این مقاله با استفاده ازSpss ،GIS جمع آوری داده ها از طریق پیمایش میدانی و توزیع 100 پرسش نامه در میان کاربران مبلمان ها، به بررسی کمی و کیفی این عناصر پرداختهایم. براساس مطالعات، نقاط ضعف فراوانی در برنامه ریزی این عناصر در سطح محدوده یافت می شود از جمله: عدم جانمایی صحیح عناصر مختلف مبلمان شهری، تراکم بیش ازحد انواع مبلمان، آشفتگی محیطی ناشی از پراکنش نامتعادل عناصر و...

۱۷کاربرد مدل فازی در تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی در حوزه رود کرج
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
مدلسازی مخاطرات ژئومورفولوژیکی به منظور تحلیل فضایی احتمال وقوع خطرپذیری انجام می شود. ماهیت پیچیده و غیر دقیق پدیده های مخاطره آمیز از جمله حرکات توده ای، سیل ، رانش، نشست و غیره سبب شده که مدل فازیدر مخاطرات موجود حوضه های رودخانه ای مورد استفاده واقع شود. حوضه رود کرج از جمله حوضه هایی است که مستعد پذیرش مخاطرات ژئومورفولوژیکی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های توپوگرافی رقومی 1:25000 ، تصاویرماهواره ای و داده های اقلیمی ، متغیر های موثر در مخاطرات ژئومورفولوژیکی شناسایی شد و براساس تئوری مجموعه های فازی، سطوح هر متغیر دارای عضویت در مجموعه یک متغیر شد. سپس بر اساس روابط بین لایه ای با توابع مدل فازی تلفیق شدند و براساس مشاهدات میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدل فازی نگرش درستی از توزیع فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی دارد و در حدود 60 درصد از حوضه سد کرج احتمال وقوع مخاطرات ژئومورفولوژیکی وجوددارد.

۱۸پایش امنیت مرزهای جغرافیایی غرب کشور از طریق تحلیل های فضایی درمحیطGIS مطالعه موردی:شهرستان پاوه)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها، سال
تعداد صفحات: ۷
کنترل فیزیکی مرزهای جغرافیایی کشور با توجه به پهناور بودن و تنوع در واحد های مورفولوژی همچون کوهستان،بیابان،دریاو... یک امر مشکل و ضروری است. مرتفع نمودن این مشکل نیازمند مدیریت و برنامه ریزی همه جانبه جهت حفظ امنیت فیزیکی مرزها و مقابله با خطرهای متفاوت موجود در مرزهای کشور با کشورهای همجوار از جمله عراق و افغانستان است. امنیت پایدار مرزها، به کلیه اقدامات عملی نظامی و غیرنظامی در فراهم نمودن زمینه و بسترهای لازم امنیت در سطوح مختلف جامعه، به ویژه برای مناطق مرزی و مرزنشینان در جهت ایجاد محیطی امن برای مردم محلی و دولتها،ضمن ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد رضایتمندی مردم محلی زندگی تمامی افراد جامعه را از هرگونه تعدی و تعرض از ناحیه مرز مصون می دارد. سیستم اطلاعات جغرافیا به دلیل نگاه یکپارچه به ماهیت فضایی – مکانی و تلفیق داده های کمی– کیفی اهمیت خاصی دارد. هدف پژوهش حاضر پایش امنیت مرزهای جغرافیایی غرب کشور از طریق فرایند تحلیل های فضایی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS)و بصورت موردی در شهرستان پاوه از استان کرمانشاه است. در پژوهش جهت مکان یابی نقاط پرخطر مرزی از لحاظ عبور و مرور کاروان های قاچاق و اشرار تاکید اصلی بر روی مولفه های مورفولوژی منطقه از جمله توپوگرافی، شیب زمین و جهت شیب ها بوده است

۱۹تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و توسعه شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی)
اطلاعات انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها، سال
تعداد صفحات: ۱۳
امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک اجتماع در گروحفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن است. مفهوم احساس امنیت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی در دستیابی به اهدفپیش بینی شده از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت و توسعه شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی می پردازد. روش تحقیق پژوهش پیمایشی است که از روش های آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، ...) و استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره، واریانس یک طرفه، همبستگی پیرسون) جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد. رابطه بین احساس امنیت و جنسیت معنادار می باشد و همچنین نوع شغل افراد در میزان احساس امنیت آنها تاثیرگذار است که آزمون های آماری نیز این را اثبات می کند. همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق، بین سه شاخص توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و احساس امنیت نیز رابطه معنی داری وجود دارد. مدل رگرسیونی احساس امنیت نشان دهنده این است که میزان واقعی تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای باقی مانده در مدل نهایی (توسعه) می باشد 0\39است. بنابراین در این مطالعه 39 درصد از تغییرات متغیر احساس امنیت توسط عامل های توسعه تبیین می شود. در نتیجه بین احساس امنیت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین با برنامه ریزی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و همچنین تامین شرایط لازم برای برطرف کردن زمینه های ذهنی و عینی عدم احساس امنیت در شهرهای مرزی ربط، بازرگان و گردکشانه جهت تشویق و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد زیرساخت های لازم عمران و خدمات شهری و تقویت بنیان های اقتصادی شهرهای سرو، اشنویه و پلدشت می توان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به توسعه پایدار همراه با احساس امنیت دست یافت

۲۰تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی ناشی از توسعه فیزیکی شهر ماهنشان
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱۶، سال
تعداد صفحات: ۲۲
تهیه نقشه مخاطرات زمینی موضوع نسبتا جدید است که به واسطه معرفی ابزارهای تحقیقاتی نوین مانند داده های جدید سنجش از دوری و مدل های تحلیلی نوین در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین در سطح جهانی قرار گرفته است. تحلیل فضایی مخاطرات زمین به واسطه برخورداری از نگاه خاص و ویژه به مساله پهنه بندی و معرفی نواحی مخاطرات آمیز ناشی از هم کارکردی و همزادی برخی مخاطرات طبیعی توانسته است تصویر روشن تر و دقیق تری از خطرزایی بستر و بالا خطرپذیری گروه های انسانی ساکن در آن را ارائه نماید. این پژوهش برآنست سه مخاطره ژئومورفولوژیکی (لرزه ای، لغزشی و سیل) را در محدوده شهر ماهنشان مورد بررسی قرار داده و نقشه مخاطرات زمینی آن را به منظور تحلیل خطر پذیری ناشی از توسعه فیزیکی شهر تهیه نماید. در این پژوهش با استفاده از داده های سنجش از دوری و مشاهدات میدانی، هر کدام از مخاطرات زمینی (زمین لرزه، زمین لغزش و سیل) در قالب یک مدل تحلیلی، آنالیز و پهنه بندی گردید و سپس با هم نهادسازی نقشه های پهنه بندی هر کدام از مخاطرات، و بکارگیری الگوی نوین برای هم نهادسازی، نقشه نهایی پهنه بندی مخاطرات زمین برای محدوده مورد مطالعه تهیه گردیده است. سپس اقدام به تهیه نقشه توسعه فیزیکی شهر مستخرج از تصاویر چند زمانه سنجش از دوری در طی بیش از نیم قرن گردید، تحلیل فضایی و روی هم گذاری نقشه مخاطرات زمینی و نقشه روند و الگوی توسعه فیزیکی شهر ماهنشان نشان داد، بخش عمده بستر فیزیکی شهر ماهنشان در معرض خطر ناشی از مخاطرات قرار دارد. بطوریکه 51.81% مساحت این شهر در منطقه خطر زیاد واقع شده است. همچنین یافته ها موید تغییر در توجه و اهمیت به مقوله مخاطرات در الگوی توسعه فیزیکی شهر است. بطوریکه با افزایش فیزیکی بستر شهر، مساله توجه به مخاطرات بستر تعدیل شده و اراضی با درجه خطرپذیری افزون تر مورد توجه برای ساخت و ساز و حتی در مواردی ساخت تاسیسات دولتی و ملی قرارگرفته است.

۲۱نقش GIS درارائه اطلاعات جهتمشاهده و تصحیح تقسیمات کشوری باتاکید برعوارض طبیعی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۸
تقسیمات کشوری نوعی سازماندهی فضایی – اداری برای تسهیل دراعمالحاکمیت دولت شیوه مدیریت و تصمیم گیری و همچنین انتظام نوع و نحوه رابطه دولت – ملت و ملت با دولت می باشد درهمین ارتباط میزان تطابق محیطی یک نظام سیاسی با قلمرو تحت حاکمیتش یکی ازمعیارهای ماندگاری و مشروعیت نظام سیاسی است لذا بهره گیری ازروشهای علمی و فن آوریهای عصرحاضر درجهت شناخت منطقی شرایط طبیعی و ارایه اطلاعات حاصل از آن ضروری میباشد نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که نظام تقسیمات سیاسی را میتوان با بکارگیری GIS و قابلیت های آن مورد ارزیابی قرار داد دراین راستا با استفاده ازمدل های تحلیلی فضایی موجود درنرم افزار ArC GIS و مدل ارتفاعی رقومی سطوح ناهمواری استان تهران درمحیط سه بعدی شبیه سازی و سپس حدود تقسیمات سیاسی بروی آن قرار داده شد و یک تصویر واقع گرایانه تهیه گردید حاصل آن عدم واستگی با عوارض طبیعی را نشان میدهد چرا که سطوح تقسیمات سیاسی به صورت سنتی و تنها برپایه مشاهده میدانی تعیین گردیده است.

۲۲قلمرو و ماهیت جغرافیای نظامی
اطلاعات انتشار: سياست دفاعي، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۲۳تبیین الگوی فضایی روستاهای درحال گذار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی : منطقه شمال غرب ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Modares Human Sciences، سال
تعداد صفحات: ۲۸

۲۴بازتاب فضایی تحول کار کردن مرز جلفا پس از فروپاشی شوروی سابق
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي جغرافيايي، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۲۵تحلیل فضایی برخورداری مراکز زیست و فعالیت از شبکه حمل ونقل با استفاده از GIS، مطالعه موردی: نقاط سکونتگاهی استان تهران
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۶
برخورداری از شبکه حمل ونقل پویا، هماهنگ و سازمان یافته یکی از معیارهای اصلی سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع در جهان امروز محسوب میشود و بر این مبنا جامعهای که از شبکه حمل ونقل کارآمدتری برخوردار باشد، واجد رشد و توسعه فراگیر به شمار می آید. در این راستا تحلیل فضایی و تعیین میزان دسترسی مراکز زیست و فعالیت به شبکه حمل ونقل، شاخصی است که در توسعه سایر ابعاد این مراکز از قبیل توسعه اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی و ... ، تاثیر غیر قابل انکاری دارد. علاوه بر این، میزان برخورداری مناطق مختلف یک گستره از شبکه حمل ونقل، شاخص دیگری است که میتواند مبین میزان توسعه آن منطقه در گستره مذکور باشد. تحلیل این نوع شاخصها در مناطق مختلف و مقایسه آن با نیازهای موجود، تصویری از وضعیت گستره مذکور از لحاظ نحوه توزیع شبکه حمل ونقل ترسیم کرده و بدین ترتیب موارد عدم تعادل و توازن در توزیع شبکه حمل ونقل مشخص میگردد. در این مقاله، ابتدا شاخصهای کیفی و کمی میزان دسترسی و برخورداری نقاط از شبکه حمل ونقل تعریف شده و سپس نحوه سطح بندی نقاط بر اساس این شاخصها و همچنین محاسبه ماتریس زمان سفر و فاصله نقاط با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تبیین میشود، ضمن این که در هر قسمت، روش مذکور برای تحلیل شاخصها، به صورت موردی برای نقاط سکونتگاهی استان تهران انجام شده و در پایان نقاط قوت و ضعف حاصل از تحلیلهای مذکور در سطح استان تهران ارائه و راهبردهایی نیز پیشنهاد میگردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۹۲ نتیجه