۱تحلیل فراوانی خشکسالی با استفاده از شاخص بارش از میانگین به روش گشتاورهای خطی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
وقوع خشکسالی یکی ازوقایع مخرب و اجتناب ناپذیر هر اقلیمی می باشد که با برنامه ریزی و مدیریت صحیح آن می توان مشکلات ناشی از آن را تاحد قابل ملاحظه ای کاهش داد. در این تحقیق برای بررسی خشکسالی از شاخص درصد ازمیانگین بارش برای دوره های زمانی سالانه در ایستگاه های بارانسنجی استان خوزستان استفاده شده است. با استفاده از روش خوشه بندی وارد در تشخیص مناطق همگن، استان به سه منطقه تقسیم گردید با استفاده از معیار غیر همگنی هوسکینگ و والیس مقدار غیرهمگنی برای مناطق سه گانه تشخیص داده شده محاسبه و با استفاده از نسبتهای گشتاورهای خطی پارامترهای توزیع فراوانی منطقه ای تخمین زده شد. برای تشخیص توزیع فراوانی مناسب از آزمون بهترین برازش و دیاگرام گشتاورهای خطی استفاده شد و شاخص خشکسالی با دوره برگشت های مخحتلف برای مناطق سه گانه محاسبه گردید.

۲تحلیل فراوانی منطقه ای سیل در حوزه کرخه با استفاده از روش گشتاورهای خطی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۸
سیل یکی از مهمترین و مخرب ترین بلایای طبیعی است. درمقیاس سالانه، سیل به عنوان بالاترین دبی مشاهده شده در سال در نظر گرفته می شود. تعیین فرکانس یا احتمال وقوع سیل مهمترین ابزار طراحی سازه های کنترل سیل می باشد. مشکل عمده برنامه ریزان در مقابله با سیل، عدم وجود داده های جریان در مناطق مورد نظر است .تعمیم نتایج تحلیل فراوانی از مناطق دارای آمار به مناطق فاقد امار راه حل این مشکل است. از بین روش های منطقه ای کردن، روش گشتاورهای خطی از محبوبیت زیادی برخوردار است چرا که به مقادیر و ایستگاه های پرت و سری های کوتاه مدت حساس نیست. دراین مطالعه سری های سالانه حداکثر سیل مشاهده شده در 11 ایستگاه حوزه کرخه به منظور تعیین منطقه همگن و تحلیل منطقه ای فراوانی مورد استفاده قرار گرفت.نتایج آزمون ایستگاه های پرت نشان داد ایستگاه ناجوری در منطقه وجود ندارد. نتایج آزمون همگنی نیز موید همگنی منطقه مورد نظر است. در نهایت از بین 4 تابع توزیع لجستیک تعمیم یافته، مقادیر حدی تعمیم یافته، لوگ نرمال 3 پارامتری وتوزیع پیرسون تیپ 3، تابع توزیع لوگ نرمال 3 پارامتری با داشتن حداقل به عنوان توزیع منطقه ای سیل انتخاب شد.

۳تحلیل خطر سیل گرفتگی با استفاده از مدلهای هیدرولیکی HEC–RAS و HEC–GEO RAS در منطقه جیرفت
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۹
سیل دومین بلای طبیعی است که سالانه خسارات زیادی را به جوامع انسانی وارد میآورد. در این میان شهرها و مراکز جمعیتی، بیشترین ریسک و احتمال خسارت فیزیکی قابل لمس ناشی از وقوع سیل را دارا می باشند. در این مطالعه شهر جیرفت بعنوان حساس ترین مرکز جمعیتی در حوزه هلیل رود به سیل های آنی شناسائی گردید. بطوریکه در سال ١٣٧١ در اثر سیل گرفتگی خسارات بسیار هنگفتی به این شهر وارد گردید. بدین منظور جهت پیش بینی و کاهش خسارات ناشی از وقوع سیلاب های آنی در این منطقه اقدام به تهیه نقشه سیل گرفتگی در دوره بازگشت های مختلف با استفاده از تکنیک GIS گردید و با استفاده از نرم افزار HEC–GEO RAS در ابتدا موفولوژی کانال رودخانه استخراج و نتایج حاصل از آن جهت شبیه سازی هیدرولیک جریان وارد HEC–RAS گردید. در ادامه با استفاده از تحلیل منطقه ای سیلاب دبی های آستانه برای هر یک از بازه های مطالعاتی پائین دست شهر جیرفت استخراج، و نقشه سیل با دوره بازگشت های مختلف تهیه گردید نتایج حاصله بیانگر رعایت نکردن حریم رودخانه و احتمال خسارت به اراضی کشاورزی و باغات در دوره بازگشت های پائین، و ریسک بالای اراضی شهری در سیلاب هابی با دوره بازگشت های بالا است.

۴تحلیل منطقه ای سیلاب در حوزه های کوچک (مطالعه موردی حوزه بافت استان کرمان)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سیلاب ها یکی از مهمترین بلایای طبیعی هستندکه سالانه خسارات زیادی را به بار می آورند. برای مقابله با این عامل مخرب دانستن اطلاعاتی از قبیل حجم ، دوره بازگشت، احتمال وقوع سیلاب ، ضروری به نظر می رسد که در مورد مناطق خشک و نمه خشک با عدم داده در این ارتباط رو به رو هستیم . این مطالعه بر روی حوزه بافت که یکی از زیر حوزه های هلیل رود است انجام شده و هدف ازآن، برآورد دبی سیلابی در مناطق فاقد آمارمی باشد. . در این تحقیق از امار 14 ایستگاه هیدرومتری و روش شاخص سیل جهت تحلیل فراوانی استفاده شده و در نهایت دبی سیلابی در دوره بازگشت های 2تا200 سال در 11 زیر حوزه فاقد آمار براورد گردید .

۵بررسی جریان های کمینه با تداوم مختلف در حوزه های آبخیز خراسان رضوی
اطلاعات انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
با توجه به اثرات زیان بار خشکسا لی، شناخت و بررسی سنجه های فراوا نی جریان های حداقل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجزیه و تح لیل جریان های حداقل رو شی در برآورد خشکسالی هیدرولوژیک می باشد . از بین روش های برآورد در مناطق فاقد آمار کافی، آنالیز منطقه ای جریان های حداقل، روش مناسبی است که متکی بر آمار واقعی بوده، لذا نتایج بدست آمده با این روش با ضریب اط مینان بیشتری همراه است . در ای ن مطالعه از داده های 19ایستگاه هیدرومتری واقع در شمال شرق خراسان رضوی برای تحلیل جریان های حداقل استفاده و ضمن محاسبه سری های جریان حداقل سالانه با تداوم های 15،7 و 30 روزه، هشت تابع توزیع آماری داده ها برازش داده شد وتوزیع لوگ پیرسون تیپ III به عنوان توزیع مناسب منطقه ای انتخاب گر دی د. همچنین 16 پارامتر فیزیوگرافی،اقلیمی و ز مین شناسی بر ای حوزه های منتخب تعیین گردید. از روش تجزیه و تحلیل عاملی برای انتخاب متغیر های مستقل استفاده شد . نتایج حاصله نشان داد که از 16 پارامتر ورو دی، 3 ویژگی مساحت، بارند گی متوسط سالانه ودرصد سازند نفوذپ ذیر به عنوان مهم ترین عوامل خشکسالی هیدرولوژیک شناخته شدند که 79 % واری انس راتوضیح می دهند . با استفاده از روش تجزیه و تح لیل خوشه ای، برای دو منطقه همگن و کل منطقه مورد مطالعه با در نظر گرفتن سه عامل مذ کور مدل ه ای کمی برای تداوم های مختلف جریان های حداقل در دوره های بازگشت 2 تا 50 سال ارائه گردید. بررسی ها نشان می دهد که مدل های ارائه شده برای مناطق همگن دارای ضرایب تبیین بالا و خطای استاندارد کمتری نسبت به کل منطقه می باشد.

۶ارزیابی و مقایسه روش های خوشه بندی سلسله مراتبی جهت تحلیل منطقه ای آبخیزها در حوضه دریاچه بختگان، مهارلو و رودخانه مند استان فارس
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق به منظور ارزیابی کارایی روش های خوشه بندی سلسله مراتبی در گروه بندی حوزه های آبخیز استان فارس، 15 حوضه که دارای دوره آماری 23 ساله 85–63 بود انتخاب شدند. در هر یک از حوضه ها 13 متغیر از خصوصیات مورفولوژیکی، اقلیمی، کاربری اراضی، زمین شناسی و هیدرولوژیکی انتخاب شده و مقادیر آنها استاندارد گردیدند. سپس به دلیل کثرت متغیرها، متغیرهای مستقل با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی مشخص شدند. براین اساس 10 متغیر که دارای نمره عاملی بیش از 0\7 بودند از پنج عامل بدست آمده انتخاب شدند. سپس از روش های خوشه بندی سلسله مراتبی (همبستگی متوسط، همبستگی کامل و وارد) جهت تعیین گروه های همگن و از شاخص ضریب همبستگی کوفنتیک جهت انتخاب مناسب ترین روش خوشه بندی استفاده شد. با استفاده از شاخص میانگین عرض سیلهوت تعداد مطلوب خوشه ها (گروه ها) تعیین گردید که براین اساس دو گروه همگن برای حوزه های آبخیز مورد مطالعه بدست آمد. بمنظور بررسی صحت گروه های بدست آمده، از روش تحلیل ممیزی استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی– میانگین متوسط در تعیین گروه های همگن هیدرولوژیک دارای کارایی بالایی می باشد.

۷تحلیل منطقه ای آبخیزها با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی–فنی در برخی از حوضه های رودخانه ای استان فارس
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
به دلیل فقدان یا کمبود داده های جریان سیلاب در برخی از زیرحوضه ها، موضوع امکان استفاده ازتحلیل منطقه ای بمنظور برآورد خصوصیات سیلاب در حوضه های فاقد آمار مورد توجه محققین می باشد. هیدرولوژیست ها از روش منطقه بندی برای قرار دادن زیرحوضه های یک منطقه درون گروه های همگن استفاده می کنند. در این تحقیق به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم خوشه بندی فازی– فنی درگروه بندی حوزه های آبخیز استان فارس، 15 حوضه که دارای دوره آماری 23 ساله 85–63 بود. انتخاب شدند. در هر یک از حوضه ها 13 متغیر از خصوصیات مورفولوژیکی، اقلیمی، کاربری اراضی،زمین شناسی و هیدرولوژیکی انتخاب شده و مقادیر آنها استاندارد گردیدند. سپس به دلیل کثرت متغیرها، متغیرهای مستقل با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی مشخص شدند. براین اساس 10 متغیر که دارای نمره عاملی بیش از 0\7 بودند از پنج عامل بدست آمده انتخاب شدند. سپس ازالگوریتم خوشه بندی فازی– فنی، به منظور تعیین گروه های همگن و از دو شاخص اعتبارسنجی، شاخص میانگین عرض سیلهوت و دان، برای تعیین تعداد مطلوب خوشه ها (گروه ها) استفاده گردید که براین اساس دو گروه همگن برای حوزه های آبخیز مورد مطالعه بدست آمد. در ادامه بمنظور بررسی صحت گروه های بدست آمده، از روش تحلیل ممیزی استفاده شد و نشان داد که الگوریتم خوشه بندی فازی – فنی در تعیین گروه های همگن هیدرولوژیک دارای کارایی بالایی می باشد.

۸تحلیل خشکسالی آبشناختی در حوضه آبخیز کارون شمالی
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در دهه های اخیر تحلیل فراوانی جریان حداقل رودخانه ای به عنوان یکی از روش های پیش بینی خشکسالی آبشناختی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در تحلیل فراوانی جریان حداقل در حوضه هایی با طول دوره آماری کوتاه مدت و حوضه های فاقد ایستگا ههای اندازه گیری جریان همواره با مشکلاتی روبرو هستیم. برای کاهش برخی از این مشکلات از روش های منطقه ای کردن تحلیل فراوانی استفاده م یشود. در این تحقیق برای پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه آبخیز کارون شمالی، از روش تحلیل فراوانی منطقه ای جریان حداقل به سه روش بهره گرفته شد. نتایج تحلیل منطقه ای نشان داد که ارتفاع متوسط و شیب متوسط حوضه آبخیز کارون شمالی از عوامل مؤثر بر جریان حداقل در این حوضه اند.مقایسه سه روش مذکور نشان داد که روش ایجاد ارتباط بین جریان حداقل با دور ههای بازگشت مختلف و ویژگی های حوضه درتمامی دوره های بازگشت از دقت بالاتری نسبت به دو روش دیگر برخوردار است. از میان 2 روش دیگر یعنی شاخص جریان حداقل و منطق های کردن پارامترهای توزیع روش شاخص جریان کم در دور ههای بازگشت 5 ،10 و 20 سال نسبت به روش منطقه ای کردن پارامترهای توزیع خطای کمتری دارد ولی در دوره های بازگشت بالاتر یعنی 50 و 100 سال روش منطق های کردن پارامترهای توزیع ارج ح می باشد.بررسی نقشه های ناحیه بندی جریان حداقل در سطح حوضه با استفاده از شاخص های Q 95 وQ7,T نیز نشان داد از میان نواحی که بیشتر خشکسالی را تجربه می کنند گستره جنوبشرقی حوضه، خشکسالی شدیدتری را نسبت به سایر نقاط تجربه می کند.بنابراین در معرض خسارات و صدمات اقتصادی– اجتماعی خشکسالی هیدرولوژیک قرار دارد و لذا در مطالعات منابع آب نیازمند توجه بیشتری است.

۹تعیین مناطق همگن و تاثیر آن برتحلیل سیلاب حوزه کارون
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تحلیل منطقه ای سیلاب یکی از روشهایی است که برای تخمین داده ها در مناطق فاقد آمار بکار گرفته می شود .اساس تحلیل منطقه ای تعیین مناطق همگن است . در این تحقیق با استفاده از روش های خو شه بندی سلسله مراتبی وارد K–Means و (ward اقدام به تعیین مناطق همگن شد . برای تعیین اهمیت و وزن پارامترهای بکار رفته در آنالیز خوشه ای از روشهای همبستگی و آنالیز حساسیت استفاده گردید . تحلیل نشان می دهد که بین دبی حداکثر وپارامترهای مساحت، ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی؛ مساحت بیشترین تاثیر را روی دبی حداکثر سیلاب دارد. لذا برای تحلیل، وزن این پارامتر دو برابر دیگر پارامترها در نظر گرفته شد . برای تعیین تعداد مناسب منطقه همگن از روش تعیین ناسازگاری ایستگاه ها در هر منطقه، معیار بهترین برازش هاسکینگ و تعیین خطا استفاده شد . بر این اساس مناطقی که ایستگاه های با ناسازگاری بالای 3 و 2 داشتند، تعیین شدند . همچنین برای تشخیص بهتر از مجموع ناسازگاری مناطق استفاده شد . نتایج نشان داد که فقط روش K–Means با 4 و 5 منطقه همگن ایستگاه های باناسازگاری بالای 3 و 2 ندارد. مجموع ناسازگاری در این دو انتخاب پایینترین می باشد. تعیین معیار غیر همگنی نیز نشان داد که تقسیم حوزه به پنج منطقه با روش K–Means کمترین میزان غیر همگنی را دارد . تحلیل خطا بین داده های مشاهداتی و محاسباتی با توزیع های آماری منتخب نشان داد که میزان خطا در مناطقی که مجموع ناسازگاری و معیار غیر همگنی بالایی دارند . در نهایت در بهترین انتخاب حو زه کارون به 5 منطقه همگن با روش K–Means تقسیمگردید.

۱۰همگن بندی و بررسی روابط منطقه ای براورد آبدهی سالانه در حوضه های آبریز فاقد امار با دوره بازگشتهای مختلف در منطقه مرکزی ایران استانهای اصفهان ، مرکزی، قم، تهران، همدان و قزوین
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقادیر آبدهی متوسط با دوره بازگشت های مختلف برای تخمین آورد رودخانه ها و برنامه ریزی بهره برداری از سدها و مدیریت اراضی زراعی پایین دست مورد نیاز می باشد از نظر کاربردی در بسیاری از موارد به دلیل فقدان ایستگاه هیدرومتری داده های اندازه گیری برای اینگونه پارامترها دراختیار نیست و لذا بایستی با شبیه سازی عوامل موثر در حوضه های دارای آمار براورد انجام گیرد دراین تحقیق به منظور دستیابی به رابطه های مبتنی بر عوامل قابل دسترس ابتدا آمار آبدهی ایستگاههای هیدرومتری در سطح منطقه جمع آوری و ابدهی متوسط سالانه در یک دوره مشترک محاسبه شد تحلیل همگین حوضه ها با توجه به آبدهی و پارامترهای تاثیر گذار صورت گرفت تعدادی از ایستگاهها در هر منطقه به عنوان ایستگاههای شاهد برای ارزیابی و تعدادی به عنوان ایستگاههای مبنا برای تولید روابط منطقه ای انتخاب گردید تحلیل احتمالاتی برروی ابدهی متوسط سالانه انجام و بهترین توزیع آ ماری برای آنها براز ش داده و دبی با دوره بازگشتهای 2 تا 100 ساله براورد شد.

۱۱آنالیز منطقه ای سیلاب حوضه استان مازندران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، سال
تعداد صفحات: ۸
تعیین دبی طراحی برای حوضه های فاقد ایستگاه امریست که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لذا مورد توجه محققین زیادی واقع شده است. یکی از مهمترین روشهای برآورد دبی اوج سیلاب که مبتنی بر آمار و اطلاعات محلیبوده و از دقت بیشتری نسبت به روش های تجربی برخوردار است، روش تحلیل منطقه ای )مدل بندی( سیلاب می باشد. تحلیل منطقه ای سیلاب شامل دو بخش است : در بخش نخست عرصه های همگن تعیین می شود و در بخشدوم مدل تحلیل منطقه ای سیلاب برای مناطق همگن تعیین می گردد که این مدل در برگیرنده خصوصیات محلی و ضرایب منطقه ای برای حوضه و زیر حوضه های مورد مطالعه می باشند. بعد از محاسبات انجام شده بروی داده ها سیلاب حوضه استان مازندران بوسیله روش دالریمپل و بدست آوردن مقدار 2\87 برای پارامتر سیل شاخص، مشخص شد که تنها یکی از حوضه ها همگن نمی باشد و همچنین با توجه به نتایج فوق، روش دالریمپل روش مناسبی یرای تعیین گروههای همگن در هیدرولوژی منطقه مازندران است

۱۲توسعه نقشه های سیل خیزی برای استان آذربایجان غربی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
اطلاعات انتشار: فضاي جغرافيايي، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۳۷، سال
تعداد صفحات: ۱۶
آگاهی از میزان پتانسیل سیل حوضه های آبخیز می تواند در تدوین برنامه های مختلف برای مدیریت بحران، اختصاص بودجه لازم، مدیریت منابع آب، آبخیزداری و برنامه های مقابله با فرسایش بسیار مفید باشد. در این تحقیق 62 ایستگاه هیدرومتری در سطح استان آذربایجان غربی انتخاب و با استفاده از روابط موجود، ضریب سیل خیزی برای هر کدام از ایستگاه ها محاسبه گردید. برای آگاهی از وضعیت سیل خیزی مناطق فاقد آمار، پس از تشخیص مناطق همگن با استفاده از دبی های با دوره برگشت منطقه ای ضرایب سیل خیزی منطقه ای برآورد گردید. برای این منظور ابتدا مناطق همگن با استفاده از روش وارد تعیین، سپس برای تشخیص بهترین توزیع های فراوانی از روش دیاگرام گشتاورهای خطی و تست بهترین برازش استفاده شد. نتایج نشان داد که حوضه ها به چهار منطقه همگن تقسیم می گردند که منطقه C دارای کم ترین و منطقه D دارای بیشترین میزان غیر همگنی هستند. در نهایت معادلات منطقه ای سیلاب با روش رگرسیون خطی و چندگانه به دست آمد. پس از محاسبه ضرایب سیل خیزی منطقه ای با استفاده از امکانات سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه های سیل خیزی برای استان ترسیم گردید.

۱۳تجزیه و تحلیل جریان های حداقل در حوزه های نیمه خشک شمال شرق خراسان رضوی
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز، بهار و تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با توجه به اثرات زیان بار خشکسالی، شناخت سنجه های فراوانی جریان های حداقل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجزیه و تحلیل جریان های حداقل روشی در برآورد خشکسالی هیدرولوژیک می باشد. از بین روش های برآورد در مناطق فاقد آمار کافی، آنالیز منطقه ای جریان های حداقل، روش مناسبی است که متکی بر آمار واقعی بوده، لذا نتایج بدست آمده با این روش با ضریب اطمینان بیشتری همراه است. در این مطالعه از داده های 19 ایستگاه هیدرومتری واقع در شمال شرق خراسان رضوی برای تحلیل جریان های حداقل استفاده و ضمن محاسبه سری های جریان حداقل سالانه با تداوم های 7، 15 و 30 روزه، هشت تابع توزیع آماری داده ها برازش داده شد و توزیع لوگ پیرسون تیپ III به عنوان توزیع مناسب منطقه ای انتخاب گردید. همچنین 16 پارامتر فیزیوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی برای حوزه های منتخب تعیین گردید. از روش تجزیه و تحلیل عاملی برای انتخاب متغیر های مستقل استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که از 16 پارامتر ورودی، 3 ویژگی مساحت، بارندگی متوسط سالانه و درصد سازند نفوذپذیر به عنوان مهم ترین عوامل خشکسالی هیدرولوژیک شناخته شدند که 79% واریانس را توضیح می دهند. با استفاده از روش تجزیه و تحلیل خوشه ای، دو منطقه همگن و کل منطقه مورد مطالعه با در نظر گرفتن سه عامل مذکور انجام پذیرفت. در نهایت مدل هایی برای تداوم های مختلف روزانه و دوره بازگشت های 2 تا 50 سال ارائه گردید. بررسی ها نشان می دهد که مدل های ارائه شده برای مناطق همگن دارای ضرایب تبیین بالا و خطای استاندارد کمتری نسبت به کل منطقه می باشد.

۱۴تحلیل منطقه ای و سطح بندی سازمان فضایی سکونتگاه های دهستان شاندیز بر اساس مجموعه عوامل نظم دهنده طبیعی و انسان ساخت
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سطح بندی به منظور تعیین مراکز خدمات روستایی از لحاظ امکان دسترسی و صرفه جویی هزینه ها اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه پویایی سازمان فضایی از مقدمات توسعه محسوب می شود، بررسی شاخص های توسعه در مناطق روستایی،سیاستگذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاست ها و برنامه های مناسب در زمینه توسعه و نقش آن در محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی یاری می دهد. به طور کلی برنامه ریزی ابزاری برای تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب با هدف توسعه پایدار است. بدیهی است برای رسیدن به وضع مطلوب در درجه اول باید شناخت دقیق و همه جانبه ای از وضع موجود داشت. هدف اصلی این تحقیق ،شناسایی مناسب ترین مکان ها جهت استقرار و توسعه مراکز خدماتی جهت تسهیل دسترسی آبادی ها به خدمات می باشد . سطح بندی با استفاده از روش گراویته و بر اساس پارامترهایی نظیر جمعیت سکونتگاه ها، فاصله سکونتگاه ها از یکدیگر و سهولت دسترسی، خدمات و عوامل طبیعی صورت گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش دهستان شاندیز به 3 حوزه خدماتی با مرکزیت روستای گراخک، روستای ویرانی و شهر شاندیز سطح بندی شد.

۱۵تحلیل فراوانی منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص خشکسالی جریان سطحی (SDI) (مطالعه موردی زیر حوزه ارمند از حوزه کارون شمالی)
اطلاعات انتشار: نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
درسالهای اخیر محاسبه و بررسی شاخص خشکسالی جریان سطحی SDI به عنوان یکی ازروشهای پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک موردتوجه قرارگرفته است دراین تحقیق جهت پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک درحوزه ابخیز کارون شمالی ازروش تحلیل فراوانی منطقه ای شاخص SDI درایستگاه ارمند بادوره آماری 53سال استفاده شده است پس ازمحاسبه مشاهده گردید که شاخص مذکور به دلیل لحاظ نمودن فاکتورجریانات رودخانه ای که کلید اصلی برای شناسایی خشکسالی هیدرولوژیک می باشد بطور دقیقتر خشکسالی را نشان میدهد و درسالهای اخیر شرایط تغییر نموده و خشکسالی دروضعیت شدیدتری به وقوع پیوسته است

۱۶کاربرد روش PSBI جهت تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در حوزه های آبخیز استان مازندران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
روش های تحلیل منطقه ای طیف گسترده ای از مطالعات هیدرولوژیکی است، که جهت رفع مشکل حوزه های بدون آمار و برآورد منطقه ای متغیرهای هیدرولوژیکی در نقاط بدون داده توسعه یافته اند. کاربرد روش درون یابی بر پایه ی فضای فیزیوگرافی (PSBI)،در بسیاری از جنبه های هیدرولوژیکی بسیار نوپا است. در این مطالعه اطلاعات هیدرولوژیکی، اقلیمی و فیزیوگرافی 38 حوزه آبخیز اس تان مازندران تهیه گردید و از روش PSBI جهت برآوردهای منطقه ای سیلاب براساس دوره های بازگشت 50،20،10 و 100 سال استفاده شد. طراحی فضای فیزیوگرافی با استفاده از متغیرهای ژئومورفوکلیماتیک مؤثر بر سیلاب و روش تجزیه مؤلفه های اصلی انجام شد. در تمام دورههای بازگشت مدل نمائی، بعنوان بهترین مدل نیم تغییرنما انتخاب گردید و از روش های درون یابی کریجینگ معمولی، کریجینگ ساده و IDW جهت برآوردهای منطقه ای استفاده شد. ارزیابی عملکرد برآوردهای منطقه ای با استفاده از روش ارزیابی متقابل جک نایف و پنج شاخص آماری BIAS،RMSEr ،RMSE ،BIASr و NASH انجام شد. براساس نتایج بدست آمده، عملکرد شاخص های ارزیابی در تمامی دوره های بازگشت رضایت بخش برآورد گردید که نشان دهنده ی پیش بینی های دقیق و قابل قبول سیلاب در حوزه های بدون آمار می باشد. بر همین اساس روش کریجینگ معمولی بهترین عملکرد را نسبت به روش کریجینگ ساده و IDW ارائه میدهد و کیفیت برآوردهای منطقه ای با افزایش دوره بازگشت براساس نتایج دو شاخص BIASr و RMSEr بهبود مییابد. این نتایج نشان داد کاربرد روش PSBI رویکردی مؤثر و کارآمد جهت تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب است.

۱۷تحلیل دبی های کم آبی در حوضه های دارای کمبود و یا فاقد آمار، منطقه خشک و نیمه خشک جنوب شرق ایران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مشکلات ناشی از دوره کم آبی جریان های رودخانه ها و طول مدت آن در مناطق خشک و نیمه خشک محدود کننده و بسیار تاثیرگذار بر برنامه ها و مدیریت منابع آب است از لحاظ مدیریت ریسک خشکسالی، تعیین احتما وقوع کم آبی برای دوره های کوتاه مدت چند روزه می تواند کمک زیادی به برنامه ریزی و استفاده از منابع آبی در مصارف شرب، صنعت و... نماید. به این منظور مناسب ترین توزیع آماری و روابط ریاضی مربوطه که بر جریانهای حداقل برازش مناسبی داشته باشد، تعیین میشود. در این تحقیق از آمار دبی روزانه رودخانه های موجود در استانهای کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان طی دوره های 15 و 30 روزه با داده های پایه 15 ساله استفاده شد. با نرم افزار Hyfa و آزموون کولموگروف_ اسمیرنوف برازش 7 توزیع آماری به این سریهای زمانی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد کوه عموما توزیع لوگ پیرسون تیپ 3 توزیع قالب شناخته شد.پس از آن حوضه های آبریز با روش خوشه بندی به دو منطقه هیدرواوژیکی تقسیم و با رگرسیون چند متغیره معادلات مربوطه در هر منطقه استخراج شد. دو ایستگاه به عنوان شاهد در نظر گرفته شده وروابط مورد ارزیابی قرار گرفت ومقادیر دبی حداقل تعیین شدند.

۱۸بررسی روابط منطقه ای برآورد آبدهی سالانه با دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی حوضه های کرخه، دز و کارون)
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
برنامه ریزی در حوضه های آبخیز نیاز به داده های مختلفی از جمله آبده ی و نوسانات آن دارد.این موضوع به خصوص در سرشاخه های حوضه های آبخیز، حائز اهمیت می باشد. بسیاری از طراحی های سازه ها بر روی رودخانه ها، نیاز به اطلاعات آبدهی در سطوح مختلف احتمال دارد. بدین منظور حوضه های اصلی کرخه،دز و کارون که بخش قابل توجهی از کشور را در بردارد برای این تحقیق انتخاب گردید. این منطقه شامل بخشی از استانهای کردستان، کرمانشاه، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری،لرستان و اصفهان می باشد. در این تحقیق، آمار آبدهی ایستگاه ها ی هیدرومتری منطقه جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. ایستگاه های با آمار کافی در یک دوره مشترک انتخاب گردید. سپس برای این ایستگاه ها،آبدهی متوسط سالانه محاسبه شد. تعدادی از ایستگاه ها در هر منطقه به عنوان شاهد، برای ارزیابی و تعدادی به عنوان مبنا، برای تولید روابط منطقه ای انتخاب گردید. به منظور برآورد آبده ی سالانه، ابتدا با استفاده از پارامترهای هیدرولوژیکی و فیزیوگرافی، تحلیل منطقه ای آبدهی متوسط سالانه و سپس تحلیل احتمالاتی بر روی آبدهی متوسط سالانه انجام و سپس بهترین توزیع آماری برای آنها برازش داده و دبی با دوره بازگشت های 2 تا 100 ساله برآورد شد. حاصل این تحقیق روابط آبده ی متوسط و محتمل م ی باشدکه در طرح ها ی آبخیزداری و منابع آب دارای کاربرد مستقیم هستند.

۱۹تأثیر عوامل ژئومورفولوژی حوضه آبریز بر شبیه سازی بار معلق رودخانه با شبکه عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
یکی از روش های محاسبه رسوب در حضوه های فاقد آمار رسوب، آنالیز منطقه ای می باشد. در این روش با برقراری ارتباط بین مقدار رسوب و عوامل مختلف فیزیوگرافی، اقلیمی، زمین شناسی و پوشش گیاهی در حوضه های دارای آمار، مقدار رسوب سالانه در حوضه های بدون آمار، با استخراج عوامل فوق برآورد می گردد. درواقع تحلیل منطقه ای ابزاری است که نتایج حاصل از نقاط دارای آمار را به مناطق فاقد آمار تعمیم میدهد. این کار با استفاده از روابطی که از نقاط اندازه گیری شده و به روش گوناگون تحلیل منطقه ای به دست آمده، صورت میگیرد.در این تحقیق ، از روش های رگرسیونی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی و با استفاده از ابزار GIS برای تحلیل منطقه ای حوضه های آبریز شمال ایران (مازندران) استفاه گردید.

۲۰تعیین ایستگاه های پر خطر از نظر سیلاب در حوزه آبریز کارون بزرگ بر اساس تحلیل فراوانی منطقه ای بارش های 24 ساعته
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در تحلیل های هیدرولوژیکی و تعیین مناطق پر خطر از نظر سیلاب، استفاده از قوانین احتمالات و تعیین توابع توزیع احتمال مناسب اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل در این مطالعه، در حوزه آبریز کارون بزرگ، از روش منطقه ای که دقت بیشتری نسبت به روش های معمول دارد همراه با روش گشتاور خطی استفاده شد. در این روش نیاز است تا مناطق همگن تعیین شده و سپس برای هر منطقه یک تابع توزیع مناسب برای تحلیل ها تعیین گردد. با کمک داده ها روزانه 38 ایستگاه حوزه کارون، سه منطقه همگن تعیین شدند. برای هر منطقه همگن بر اساس روش گشتاور خطی، تابع توزیع مناسب تعیین گردید. به این ترتیب برای منطقه همگن 1 تابع توزیع Gen.Logestic، برای منطقه همگن 2 تابع توزیع Gen Extreme value و تابع توزیع Gen.Logestic برای منطقه همگن 3 معرفی شدند. برای هر کدام از مناطق یک منحنی رشد ارائه شد که با استفاده از مقادیر بدون بعد آن و میانگین بارش 24 ساعته هر ایستگاه مقادیر بارش در دوره بازگشت های مختلف به دست آمد و برای به دست آوردن مقادیر میانگین بارش مدل هایی ارائه گردید. با مقایسه مقادیر بارش ها در دوره بازگشت های مختلف پربارش ترین ایستگاه ها در دوره بازگشت های کوتاه مدت و بلند مدت به دست می آید. هم چنین، نسبت بارش در دوره بازگشت های مختلف، نسبت به میانگین بارش سالانه به عنوان یک معیار در نظر گرفته می‍‍ شود. با استفاده از این نسبت ها و شاخص های تعیین شده، ایستگاه های پرخطر از نظر سیلاب شناسایی شد. بنابراین در اقدامات مدیریتی نیاز است تا به این ایستگاه ها توجه بیشتری شده و اقدامات لازم مربوط به مدیریت سیلاب در این مناطق اعمال شود.

۲۱برآورد فاکتور اقلیمی فرسایش بادی با استفاده از تابع توزیع منطقه ای
اطلاعات انتشار: مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار، , دوره  ۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲۲تحلیل منطقه ای داده های دبی بیشینه سالانه رودخانه های استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش گشتاورهای خطی
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، , دوره  ۲۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۳
تحلیل مقادیر حدی در یک نمونه تصادفی از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش بینی دقیق مقادیر حدی در مدیریت و برنامه ریزی علمی برای مقابله با جنبه های مختلف زیان آور منابع آب، مانند سیل، خشک سالی و ... مهم است. در دهه های اخیر کاربرد توزیع های آماری در هیدرولوژی جهت به دست آوردن داده های طراحی موردتوجه بسیاری از متخصصان قرارگرفته است. بسیاری از توزیع های احتمالاتی رایج (شامل تعدادی از توزیع هایی که در زمینه تحلیل فراوانی سیلاب به کاربرده می شوند) از جمله توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته، لاجستیک تعمیم یافته، نرمال تعمیم یافته، پیرسون تیپ III، پاریتوی تعمیم یافته و چند توزیع دیگر، حالت های خاصی از توزیع چهار پارامتری کاپا می باشند. در این مطالعه، از تحلیل منطقه ای، برای برازش توزیع های فوق بر روی داده های دبی بیشینه سالانه ایستگاه های استان آذربایجان شرقی استفاده شده است. با استفاده از روش گشتاورهای خطی کل استان به چهار منطقه متمایز (فاقد ایستگاه ناسازگار) تقسیم شده و پارامترها و چندک های منطقه ای توزیع های مختلف (از جمله توزیع کاپا) تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که توزیع کاپا به عنوان توزیع منطقه ای، برازش خوبی بر روی داده های دبی بیشینه سالانه دارد.

۲۳استفاده از گشتاورهای خطی در پیش بینی خشک سالی (مطالعه موردی: حوضه آبریز ایران مرکزی)
اطلاعات انتشار: دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)، , دوره  ۲۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اطلاع از وقوع پدیده خشک سالی، می تواند در راستای مدیریت بهتر منابع آب راه گشا باشد. مطالعه پدیده خشک سالی، بر اساس پارامترهای اندازه گیری شده صورت می گیرد. از طرفی به دلیل مواردی نظیر عدم اطمینان (یا فقدان داده) در برخی ایستگاه ها، تحلیل منطقه ای توصیه می شود. در این تحقیق نیز از این نظریه و روش گشتاورهای خطی در حوضه آبریز ایران مرکزی استفاده گردید. داده های بارش سالانه 47 ایستگاه از منطقه مذکور موردبررسی قرار گرفت. به منظور تعیین مناطق همگن، از برخی خصوصیات ایستگاه ها، نظیر ارتفاع از سطح دریا، متوسط بارش سالانه، بیشینه بارش 24 ساعته، شاخص خشکی فصلی و شاخص بارش استاندارد استفاده شد و ایستگاه های منتخب، بر اساس پارامترهای ذکرشده، در محیط نرم افزار R به دسته های همگن تقسیم شدند. سپس ایستگاه های ناسازگار در هر یک از نواحی همگن با معیار ناسازگاری موردبررسی قرارگرفته و حذف گردیدند. همگنی ایستگاه ها نیز با معیار همگنی آماره H اندازه گیری شد. درنهایت بر اساس شاخص های آماری، بهترین توزیع برای هر ناحیه تعیین گردید و بر اساس توزیع های منتخب، نقشه دوره بازگشت خشک سالی های مربوط به بارش های 0.4، 0.6 و 0.8 میانگین بارش سالانه ترسیم شد. یافته های تحقیق بیان گر این است که احتمال وقوع خشک سالی های متوسط و شدید در مناطق شمال و غرب ایران مرکزی بیش تر می باشد.

۲۴فراوانی منطقه ای حداکثر دوره خشکسالی سالانه ایران با استفاده از گشتاورهای خطی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مطالعه، تحلیل خشکسالی بر اساس روز های بدون بارندگی 4 صورت می گیرد. تعداد 67 ایستگاه سینوپتیک دارای طول دوره آماریمناسب، با پراکنش یکنواخت در سطح کشور، انتخاب شدند. حداقل دوره آماری بارندگی روزانه در این تحقیق 17 سال و مربوط به ایستگاهسمنان و حداکثر طول دوره آماری 56 سال و مربوط به ایستگاه تبریز ( و تعدادی از ایستگاه های دیگر) میباشد. پس از مرتب کردن بارندگیدوره های بدون بارش تعیین و تعداد روزهای بدون بارش در هر ایستگاه مشخص گردید. در این مطالعه از برنامه ،EXCEL روزانه در محیطبه منظور تحلیل فراوانی استفاده گردید. کشور در 8 منطقه همگن دسته بندی و تحلیل منطقه ای روزهای MATLAB در محیط FREQبدون باران انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که تغییرات و بزرگی دوره های خشک در مناطق مختلف تغییر می کند. بنحویکه دوره هایخشک از سالی به سال دیگر در شمال غرب و جنوب شرق کشور ناپایدار و متغییر می باشند. مناطق جنوبی ( بخصوص استان های حاشیهخلیج فارس و دریای عمان) و مناطق مرکزی نیز بعنوان حساس ترین مناطق به لحاظ کاهش روزهای بارندگی و افزایش دوره های بدون بارشدر دوره بازگشت های مختلف شناخته می شوند.

۲۵نگاهی بر پژوهش های صورت گرفته در زمینه تحلیل منطقه ای سیلاب
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
آمارهای ثبت شده در سراسر دنیا نشان می دهد که فراوانی و شدت وقوع حوادث سیل و به ویژه ابعاد خسارت های اقتصادی و در پی آن پیامدهای اجتماعی روند افزایشی دارد لذا برای مقابله با خطرات سیل، نیاز به آگاهی و شناخت این پدیده و عوامل موثر بر آن و نیز روش های مناسب برآورد آن می باشد که این امر موجب افزایش اهمیت تحلیل منطقه ای سیلاب شده است تحقیق حاضر مطالعه ستادی با نگاهی بر پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج کشور در زمینه تحلیل منطقه ای سیلاب می باشد نتایج محققین نشان می دهد که روش گشتاور های خطی کارایی لازم جهت همگن بندی، انتخاب بهترین توزیع مناسب منطقه ای و برآورد دبی حداکثر را دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۴ نتیجه