۱استفاده از روش تجزیه بندرز برای حل مدل جامع دوسطحی دوهدفه زمان بندی نشست و برخاست هواپیماها و تخصیص گیت در فرودگاه تحت عدم قطعیت
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه با توجه به رشد روزافزون تعداد پروازها که فرودگاه های جهان را با حجم بالایی از آن ها در بازه های زمانی بسیار کوتاه روبرو ساخته است، مسئله مدیریت، تخصیص و زمان بندی این پروازها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار گشته است. در این تحقیق، برای نخستین بار تخصیص و زمان بندی گیت ها و باندهای نشست و برخاست فرودگاه به طور همزمان بادرنظر گرفتن عدم در دسترس بودن برخی باندها مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک مدل ریاضی جامع دوهدفه که تمامی پارامترها و متغیرهای تصمیم مربوط به مسائل دو حوزه تخصیص باند و تخصیص گیت را دربر می گیرد، معرفی شده است. همچنین، با توجه به وجود پارامترهای غیرقطعی ورودی این نوع مسائل دنیای واقعی، برای رویارویی با این جنبه در این مقاله از برنامه ریزی فازی استفاده شده است. یکی از نوآوری های این تحقیق ارائه مدل خطی به صورت دوسطحی است. تابع هدف پیشرو، مجموع زمان های تأخیر برای استفاده از باند و جهت قرارگرفتن در گیت برای کلیه هواپیماها بر اساس اهمیت هریک از آنها را کمینه می کند. مجموع مسافتی که کلیه مسافرین در ترمینال فرودگاه طی نمایند بر اساس تابع هدف پیرو کمینه می شود. الگوریتم تجزیه بندرز برای حل مدل پیشنهادی بکار گرفته شده است. از داده های تجربی برای اعتبار سنجی و کاربردی بودن مدل ارائه شده، استفاده شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده ی اثربخشی و کارا بودن مدل پیشنهادی است و صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها را به دست آورده است.

۲ارایه و توسعه مدل ریاضی در طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه (مطالعه موردی: مهرآباد)
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه حمل و نقل، دهم،شماره۱، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
برقراری ارتباط جریان های مسافر و کالا بین روش ترابری هوایی و دیگر روش های حمل بر عهده ی فرودگاه هاست. به همین دلیل فرودگاه محل تعامل سه جزء اصلی سیستم حمل ونقل هوایی، یعنی فرودگاه، شرکت هواپیمایی و مسافر (یا هر استفاده کننده ی دیگر) می باشد. یکی از مهم ترین فضاهای بخش هوایی هر فرودگاه، گیت های (محل توقف هواپیماها در اپرون) آن هستند، که برنامه ریزی توقف هواپیماها در آن بسیار حیاتی می باشد. این تحقیق سعی بر آن دارد که با پیشنهاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری1 و طراحی، ارایه و اعتبارسنجی مدلی به عنوان نرم افزار تخصیص گیت این سیستم، گامی جهت بهینه سازی تخصیص گیت بردارد. اهداف تحقیق مشتمل بر کاهش هزینه های وارده بر اثر تخصیص گیت (که بر اساس فواصل تجهیزات شرکت های هندلینگ و اندازه ی هواپیماها تعیین می شوند) و میزان توقف و انتظار هواپیماها روی تاکسی وی قبل از تخصیص گیت و پس از نشست بوده است. جهت به دست آوردن نتیجه، با مطالعه موردی روی فرودگاه بین المللی مهرآباد، اعتبارسنجی از طریق مقایسه ی نتایج حاصل از تخصیص مدل با نتایج تخصیص دستی صورت گرفته و با ایجاد تغییرات در وزن توابع هدف مدل، میزان حساسیت مدل نسبت به این توابع ارزیابی شده است. از اهداف جزیی به دست آمده می توان به نبود تفاوت چشمگیر در میزان حساسیت مدل نرم افزار تخصیص گیت نسبت به دو تابع هدف آن اشاره نمود. این تحقیق علاوه بر اثبات تاثیرات قابل لمس حاصل از این سیستم پشتیبان تصمیم گیری و نرم افزار تخصیص گیت آن بر عملیات فرودگاه ها، به هدف کلی آغاز تحقیقات در مورد کنترل سیستماتیک فرودگاه ها در کشور رسیده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه