۱مسائل نظام مالکیت موجود در رابطه با بهره برداری از شبکه های آبیاری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
طرح های توسعه منابع آب از اجزاء مختلف تشکیل شده و در مجموع یک سیستم واحد را بوجود می آورد. اجزاء این سیستم در ارتباط با هم تعریف شده و معنی پیدا میکند. در یک طرف سد و شبکه تاسیسات آبی و سازمان بهره برداری کننده قرار داشته و در طرف دیگر اراضی و بهره بردارانی که از شبکه آبیاری منتفع می شوند وسازمان های پشتیبان کشاورزی قرار دارد. طبیعی است برای استفاده بهینه از تاسیسات موجود و مصرف آب تنظیم شده در مزارع هماهنگی کاملی باید بین دو طرف وجود دداشته باشد. بروز کاستی در هر بخشی از این سیستم کار هماهنگ را مختل نموده و در نهایت طرح را از رسیدن به اهداف که همان توسعه اقتصادی مناطق از طریق توسعه آبیاری و افزایش تولیدات کشاورزی وبهبود وضعیت بهره برداران است باز می دارد. از جمله معضلات بهره برداری از شبکه های آبیاری مسائل ارضی و مالکیتی موجود در آنهاست که در این مقاله بدان پرداخته می شود.

۲تدوین قوانین و مقررات با هدف جبران اقتصادی هزینه های بهره برداری از منابع زیست محیطی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
برخی انگیزه های اقتصاد ی وجود دارند که می توان از آنها در ایجاد انگیزه در رفتارها ی مثبت زیست محیطی استفاده نمود . در جدول شماره یک هز ینه ها یی که آلوده گرها در کشورها ی عضو سازمان همکار ی و توسعه اقتصادی (OECD) موظف به پرداخت آن می باشند، نشان داده شده است . انگیزه هایی که این گونه روشها می توانند ایجاد کنند عبارتند از:
– تغییر هزینه ها یا قیمتها بطور مستقیم.
– تغییر غیر مستقیم قیمتها یا هزینه ها از طریق روشهای مالی یا مالیاتی
– ایجاد بازار و حمایت بازار
تغییر مستقیم قیمت یا هزینه زمانی پیش می آید که بعنوان مثال، هزینه برای فراورده ها (هزینه فراورده) یا بر فرا یندهایی که مولد آلودگی هستند (جریمه بر انتشار آلودگی، جریمه بر نهاده ها، و یا
جریمه برا ی ذخیره کردن ) وضع می شوند و یا سیستمهای وثیقه–بازپرداخت وارد عمل می شوند . تغییر غیر مستقیم هزینه ها و قیمتها هنگامی اتفاق می افتد که بعنوان نمونه، سوبسیدهای مستقیم، وامهای با بهره کم یا انگیزه های مالی (بعنوان نمونه، کاهش سریع قیمتها) جهت ترغیب به استفاده از فناور یهای زیست محیطی عاری از آلودگی، در اختیار گذاشته می شوند؛ انگیزه های تکمیلی (نظیر پرداخت مبلغی به عنوان عدم انجام تعهدات اجرایی) را نیز می توان در این رده طبقه بندی نمود . ایجاد بازار را می توان از طریق تغییر مجموعه قوانین و مقررات انجام داد، به عنوان نمونه انتشار اوراق تجاری در برخی مناطق، طرحهای بیمه در واکنش به تغییر مقررات استحقاقی و غیره. حمایت بازار زمانی صورت می گیرد که سازمانهای مردمی یا نیمه مردمی مسئولیت تثبیت قیمت یا بازارها ی معینی را برعهده می گیرند (به عنوان نمونه برای مواد ثانویه ای مانند کاغذ یا فولاد بازیافت شده).

۳دستاوردهای کمی و کیفی محیط زیست در برنامه سوم و چهارم توسعه
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک فصل به سیاس تهای زیست محیطی اختصاص یافته که شامل 2 ماده 104 و 105 م یباشد. علاوه بر آن در مواد دیگری نظیر ماده 61، 85، 121، 122، 134 رعایت ملاحظات زیست محیطی الزام شده است. در برنامه چهارم توسعه از 6 بخش قانون برنامه یک بخش به محیط زیست و آمایش سرزمین اختصاص یافته که فصل محیط زیست آن دارای 14 ماده قانونی است و در 16 ماده دیگر رعایت ملاحظات زیست محیطی الزام شده است.
مواد قانونی چون آموزش زیست محیطی, اطلاع رسانی, ارز شگذاری اقتصادی منابع, ایجاد صندوق محیط زیست, خوداظهاری واحدهای تولیدی و خدماتی برای پایش زیست محیطی, اجرای برنامه عمل تنوع زیستی, جلوگیری از مصرف بیرویه کود و سم از جمله مسایلی است که علاوه بر مواد قانونی برنامه سوم, در برنامه چهارم به آن پرداخته شده است. در سند فرابخشی محیط زیست در برنامه چهارم با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط 541 طرح زیست محیطی تعریف شده تا در صورت نهایی شدن و اجرا تحقق برنامه های محیط زیست در برنامه حاصل گردد.
در این مقاله, با توجه به دستاوردهای زیست محیطی در برنامه سوم, نمودار عملکردی در شاخ صهای اختصاصی و نقاط قوت و ضعف مواد قانونی, آیی ننام هها، راهکارهای اجرایی، دستاوردهای طر حها و پروژه های ملی و بین المللی و همچنین راهکارها و طرح های کلان پیشنهادی برای برنامه چهارم ارایه میگردد.

۴روشهای تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی پروژه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۳۸
اجرای مناسب و به موقع پروژه ها مستلزم تامین منابع مالی مورد نیاز با هزینه مناسب و در زمان مورد نظر می باشد، کمبود منابع مالی داخلی و هزینه بالای منابع ریالی موجود باعث گردیده تا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان یکی از بهترین و مناسبترین منابع در دسترس برای اجرای پروژه های تولیدی و صنعتی در سالهای اخیر مطرح و مورد استفاده قرار گیرد . آمار نشاندهنده استفاده بیش از ده میلیارد دلار منابع مالی خارجی در قالب خطوط اعتباری ( فاینانس ) در طی سالهای برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که این رقم نشاندهنده اهمیت این منبع به عنوان یکی از منابع مالی خارجی در تامین مالی پروژه ها می باشد .
استفاده از منابع مالی خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمی شود بلکه بطور کلی میزان جذب تسهیلات خارجی در بازار پولی و مالی جهان و جلب سرمایه های خارجی خود یکی از نشانه های سطح استحکام اقتصادی و سیاسی کشور میزبان تلقی می شود . زیرا اعتباردهندگان و سرمایه گذاران خارجی عمدتا تمایل به ارائه تسهیلات به آن گروه از کشورهایی دارند که ضمن ثبات نسبی اقتصادی، از کمترین تنش های سیاسی برخوردار باشند

۵نقش ICTM در صنایع دستی و ارائه یک مدل تجاری برای آن
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۳
دراین مقاله استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در خلق نوع جدیدی از کسب و کار در مینه صنایع دستی پیشنهاد می گردد. با توجه به اهمیتی که در صنایع دستی می تواند در توسعه اقتصادی کشور و بهبود سطح زندگی اقشار روستایی و محروم جامعه داشته باشد لزوم توسعه و عرضه مناسب آن بویژه در بازارهای جهان به شدت احساس می شود . به منظور برخورداری از مکانیزمهای کارآمد عرضه در این صنعت، در بخشهای آتی این مقاله استفاده از فن آوری اطلاعات در سطح E–commerce تشریح می گردد. با توجه به پیچیدگی و تغییر نسبتا زیاد در فرایندهای مربوط به تامین کالاهای مختلف صنایع دستی از تولید کنندگان مختلف در سراسر کشور و نیز متنوع بودن نقاط عرضه آن به نظر می رسد ساز و کار ایده آل برای کاربرد فن آوری اطلاعات در آن سازمانهای مجای است.

۶نقش انتقال دانش فنی در توسعه صنعتی کشورها و مقایسه آن با تجربیات موجود در پژوهشگاه نیرو
اطلاعات انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پژوهشگاه نیرو بعنوان مهمترین مؤسسه تحقیقاتی وزارت نیرو وظیفه انجام تحقیقات در صنعت برق را برعهده دارد و تاکنون بیش از 400 پروژه تحقیقاتی را بر اساس نیازهای این صنعت به
انجام رسانده است . تجربه چندین ساله انجام فعالیت های تحقیقاتی نشان داده که انجام تحقیقات به تنهایی کافی نبوده و انگیزه ای برای انجام فعالیت های کاربردی و توسعه ای ایجاد نمی کند . همچنین عدم استفاده از نتایج این پروژه ها در صنعت موجب به هدررفتن انرژی و سرمایه ملی که بدین منظور صرف شده می گردد . در این راستا کار واگذاری دانش فنی تولیدصنعتی نمونه های تحقیقاتی به بخش صنعت از سال 1378 در پژوهشگاه نیرو آغازشد . در این مقاله ضمن بررسی اجمالی وضعیت موجود تحقیقات و مسائل و مشکلات مطرح در این زمینه، به بحث در خصوص راهکارهای عملی جهت بهبود رویه های فعلی و استفاده از نتایج تحقیقات در مسیر توسعه صنعت برق پرداخته می شود . درادامه به وضعیت فرآیند تحقیقات کاربردی در سایر کشورهای دنیا و چگونگی انتقال دانش فنی به منظور تولیدصنعتی پرداخته شده است . در این راستا با معرفی فعالیت های پژوهشگاه نیرو در طی 5 سال گذشته، در خصوص انتقال دانش فنی حاصل از پروژه های تحقیقاتی به
شرکت های خصوصی و تولیدانبوه نمونه های تحقیقاتی، به بررسی وضعیت عملکرد خطوط تولید راه اندازی شده و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور پرداخته شده است . همچنین وضعیت کلی پروژه های تحقیقاتی پژوهشگاه نیرو و پتانسیل واگذاری دانش فنی حاصل از این پروژه ها به بخش صنعت و چالش ها و مشکلات موجود در این مقوله مورد بررسی قرار گرفته است . در خاتمه بر اساس مطالعات انجام شده و تجربیات حاصله، پیشنهاداتی در خصوص بهبود روند تحقیقات و ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین بخش تحقیق و صنعت در راستای توسعه اقتصادی و جلوگیری از بهدررفتن رمایه های داخلی ارائه می گردد .

۷بررسی نظام های R&D در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از ماتریس شاخص های R&D رهنمودی جهت سیاستگذاری های R&D در واحدهای صنعتی ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از ارایه این مقاله آن است که در چهارچوب موضوع «نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی \ تکنولوژیکی » . یکی از زیر موضوع های آن تحت عنوان «بررسی نظام های تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه» از سمینار تحقیق و توسعه (R&D) در واحدهای صنعتی، "ابتدا نظریه سنتی برون زائی تحقیق و توسعه را مردود شناخته وسپس با معرفی مفاهیمی چند از تغییرات تکنولوژیکی و تشریح دو خصیصه بسیار مهم تکنولوزیکی یعنی "ضمنی بودن" و "حساسیت به شرایط حاکم" این بحث مطرح می شودد که بومی نمودن تکنولوژی مستلزم درون زا فرض نمودن آن و سرمایه گذاری تکنولوژیکی است. سپس با استفاده از ماتریس شاخص های R&D وضعیت تحقیق وتوسعه در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته مقایسه گردند و وجوه تمایز R&D صنعتی با R&D سایر بخشها توضیح داده شود.

۸محل و نقش تحقیق و توسعه در صادرات و توسعه اقتصادی \ تکنولوژیکی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۸
رابطه بین تحقیق و توسعه و صادرات رابطه ای بسیار قوی و مستقیم است و در دو زمینه نقشی مهم ایفا میکند: یکی در بهبود کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده، و دیگری در زمینه بازار وبازاریابی. زمینه نخست به طرز نسبتا پیچیده ای با سایر عوامل موثر در صادرات رابطه دارد چون درمراحل و مقاطع متعدد، در ارتباط مستقیم با فرایند های تولید کالا یا ارائه خدمات و تکنولوژی های مربوط به آن قرار می گیرد. به این ترتیب تاثیرگذاری تحقیق وتوسعه در امر صادرات در کنار یک رشته عوامل دیگر و نه بصورت مجزا شکل می گیرد. تحقیق و توسه شرط لازم برای موفقیت در امر صادرات به شمار می رود ولی شرط کافی نیست. هدف مقاله حاضر ارائه یک چارچوب تحلیلی مشتمل برعومل موثر در صادرات موفق بر اساس تجربیات کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای در حال صنعتی شدن موفق (NICs) در توسعه اقتصادی \ تکنولوژیکی است. موفقیت این کشورها در رقابت در بازارهای جهانی مدیون یک رشته عوامل هستند که یکی از آنها نوآوری و بهبود کیفیت در محصولات و خدمات است.

۹تعامل برنامه چهارم توسعه با رشد بهره وری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، سال
تعداد صفحات: ۷
در اقتصاد هایی که به شرایط بازارکامل نزدیک ترند مکانیسم هایی وجود دارد که بازار را تنظیم می کند. بنابر این هر موسسه اقتصادی تلاش دارد تا با بالفعل در آوردن توان بالقوه به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم بهره وری خود را افزایش دهد. از تبعات این افزایش بهره وری ،بهبود کیفیت ،کاهش قیمت تمام شده،تنوع در تولید محصول،افزایش صادرات و نتیجتا افزایش سهم از تجارت جهانی ،تنوع بازار هاو... می باشد. در این اقتصاد ها دولت به عنوان ناظر عمل می کند اما در اقتصاد های متمرکز و نیمه متمرکز که از شرایط بازار کامل فاصله دارند دولت ها با تصمیماتی که اتخاذ می کنند بر جریانات اقتصادی به شدت تاثیر می گذارند. اگر این تصمیمات از طریق خردتخصصی و با رعایت شرایط موجود اتخاذ نشده باشد معمولا دارای آثار مخربی بوده و توسعه اقتصادی کشور را کند و گاه متوقف می کند.

۱۰توسعه منابع انسانی با رویکرد جهانی مبتنی بر دانش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
توسعه منابع انسانی در مفهوم توانمندسازی مدیران و کارکنان سازمانها از نظر علمی، مهارتی، بینشی و ایجاد و تقویت ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و بویژه سیاسی بعنوان بستر سازی ایجاد ارزش افزوده سرمایه های انسانی با نگرش به رویکرد جهانی مبتنی بر دانش، موضوع محوری مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
این تحلیل نظر که با استفاده از یافته های علمی و تحقیقاتی منابع متعدد ازجمله ارتباط تئوری سرمایه انسانی (Human Capital Theory) و توسعه منابع انسانی تنظیم و ارائه گردیده، با معرفی منابع انسانی عمده ترین دارائی های نامرئی سازمانها آغاز و با دیدگاه های مختلف و پارادایم های علوم انسانی، زمینه سازی و شیوه های مقتضی با رویکرد جهانی مبتنی بر دانش، پاره ای از تناقضات و مشکلات توسعه همه جانبه جامعه، بویژه توسعه منابع انسانی در این راستا نتیجه گیریهائی ارائه شده است: نقش توسعه منابع انسانی در هر یک از زیر مجموعه های مدیریت منابع انسانی درچهار حوزه تامین و تعدیل منابع انسانی، بهسازی توسعه منابع انسانی، نگهداری منابع انسانی در دوبعد تن و روان و بالاخره استفاده مطلوب و بهینه از منابع انسانی بعنوان راه کار جامع و همه جانبه توسعه منابع انسانی توصیه شده است.
نهایتا بعنوان راه کارهایی برای سنجش و ارزشیای دارائی های انسانی در سازمان ها روش هایی پیشنهاد گردیده است.

۱۱سیاست های سواد اطلاعاتی در جوامع اطلاعاتی
اطلاعات انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، سال
تعداد صفحات: ۲۲
سواد اطلاعاتی علاوه بر افزایش آگاهی عمومی و رضایت فردی شهروندان، در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع نیز نقش موثری ایفا می کند. بر ای اساس امروزه درکشورهایی که برنامه های جامعه اطلاعاتی را دنبال می کنند، سواد اطلاعاتی به عنوان یک ضرورت اساسی و حیاتی در نظر گرفته شده و هر گونه ضعفی در این زمینه به عنوان خلا اساسی و جبران ناپذیر به شمار می آید. به همین دلیل این کشورها برنامه های گسترده ای را برای تقویت سواد اطلاعاتی تدارک دیده اند. بیشترین تاثیر این برنامه ها بر حوزه اموزش و کتابخانه بوده و در همین راستا وظایف خطیر و نوینی بر عهده این دو نهاد قرار داده شده است.
این مقاله در صدد است تا ضمن بررسی مفهوم سواد اطلاعاتی، برخی از مهم ترین نقش های آنرا در برقرار دموکراسی و توسعه جوامع برشمرده، سپس به تعدادی از مهم ترین سیاست ها، برنامه ها و عملکردی های کشورهای فعال در این زمینه اشاره می کند.

۱۲سخنرانی آقای جهانگرد در مراسم افتتاحیه همایش نقش مراکز داده درتوسعه فناور اطلاعات و ارتباطات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۷
خدمت حضار محترم سلام عرض کرده و از کسانی که مقدمات این همایش را فراهم کردند تقدیر و تشکر می کنم.
موضوع مرکز دیتای اینترنتی شاید یکی ازمهمترین مولفه های باشد که در بحث توسعه زیر ساخت دسترسی درکشور ما هم وجود داشته و دارد و هم به نوعی تاخیر در ایجاد آن داریم. به همین منظور است که من اجازه می خواهم با استفاده ازچند صفحه نمایش مطلب (power point) توضیحات بیشتری ارائه نمایم.
دیتا سنترها در بحث توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و در توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یک ضرورت انتخاب شده اند.
به طور کلی در برآورد های بین المللی، در بحث توسعه یک برآورد خیلی کلی و عمومی شکل گرفته و آن اینست که اقتصادما و کشورهایی که سرمایه گذاری کافی در حوزه ارتباطات ومدیا نکنند دهه آینده دچار افت اقتصادی و درواقع نقصان رشد خواهند بود، تا حدیکه در شکل 1 مشاهده می کنید ادعا شده نزدیک 70% در امد ناخالص داخلی کشورها ناشی از تاثیر ارتباطات و رسانه ها می باشد و غفلت از سرمایه گذاری کافی در این مرحله می تواند عامل عقب ماندگی اقتصادی در دهه آتی گردد.

۱۳بررسی مسائل و مشکلات حمل و نقل و تاثیر آن در مدت و هزینه تجهیزات صنعت برق
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۶
بحث در خصوص مسائل حمل و نقل ابعاد بسیار وسیعی دارد که ذکر همه نکات آن از موضوع این مقاله خارج است . لذا تنها به ذکر این نکته اکتفا می گردد که سرنوشت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مملکت با بخش حمل و نقل ارتباط تنگاتنگی دارد، بطوریکه می توان گفت موفقیت توسعه در گرو توجه به مسائل حمل و نقل، گسترش شبکه ارتباطی کشور، افزایش امکانات راه آهن افزایش تعداد وسایط نقلیه و 000 می باشد . در این مقاله ضمن نگاهی گذرا به مشکلات موجود در حمل ونقل و با توجه به وسعت موضوع سعی بر این است که امکانات و محدودیتهای موجود در مبادی ورودی کشور از نظر حمل و نقل تجهیزات سنگین مورد بررسی قرار گیرد .

۱۴انرژی الکتریکی و نقش انرژی برق آبی در دنیا و ایران از دیدگاه آمار
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۰
توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بطور جدی به صنعت برق وابسته است، لذا توسعه و توجه به صنعت برق به عنوان یکی از خدمات زیربنائی کشور دارای اهمیت ویژه می باشد . آمارهای جهانی نشان می دهند که تقاضا برای استفاده از انرژی الکتریکی رو به افزایش است . در همین حال سهم تولید برق توسط نیروگاههای برق آبی نیز در سال های گذشته دارای رشد قابل توجه بوده و توسعه این نیروگاهها نیز از اهداف جهانی تولید انرژی می باشد . این اصل در خصوص کشور ایران نیز صادق می باشد .
در حال حاضر با افزایش قیمت جهانی نفت و شرایط کنونی منطقه خاورمیانه اهمیت استفاده از انرژی برق آبی به عنوان انرژی پایدار و پاک بیشتر شده است . توجه و سرم ایه گذاری در بخش نیروگاههای برق آبی می تواند علاو ه بر کمک به توسعه اقتصادی، در زمینه توسعه اجتماعی نیز می تواند نقش عمده ای را ایفا نماید

۱۵پارک های تحقیقات و فناوری اطلاعات، تحولی نو در روند توسعه پایدار اقتصادی کشور
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با گسترش جمعیت از یکسو و کمبود منابع طبیعی و فقدان روند مناسب جهت توسعه اقتصادی از سوی دیگر کشور را با مشکلات روز افزون در استفاده بهینه از منابع مواجه نموده است؛ که از این رو به کارگیری معیارهایی برای تشخیص و روشهای نوین تکنولوژی فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک تسهیل کننده برای کسب حداکثر کارآیی و کاربردی باید لزوماً طی چارچوبی یکپارچه در تمامی بخشها به جریان افتد. لذا استفاده از تکنولوژی فناوری ارتباطات و اطلاعات با توجه به امور تحقیقاتی و آشنایی در سطوح مدیریتی و انجام سرمایه گذاریهای لازم اعم از داخلی و خارجی برای ایجاد بستری هماهنگ و مناسب در جهت ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت؛ می تواند منجر به انقلابی در عرصه های فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی کشور گردد.

۱۶مروری بر ادبیات و راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی، سال
تعداد صفحات: ۲۱
دست یابی به نرخ بالای رشد اقتصادی برای کشوری که در مراحل اولیه ی توسعه است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت، پایان پذیر بودن این منبع زیر زمینی و ماهیت ثروت ملی حاکم بر آن، این سوال اساسی را پیش روی مسئولان اقتصادی ، صاحب نظران و کارآفرینان متعهد کشورمان قرار داده است که کدامین راهکار می تواند ساختار اقصتادی کشور را که دچار ناکارآمدی و عدم تولید ثروت شده است، دگرگون کرده و امکان توسعه ی اقتصادی کشور ار در عمل محقق سازد. در شرایطی که ارزش تولیدات صنعتی کشورهای مختلف جهان رو به رشد دارد و طیف وسیعی از کشورها سیاست های اثر بخش توسعه ی صادرات غیر نفتی را در راس برنامه های اقتصادی خود قرار داد ه اند، به اعتقاد صاحب نظران مسائل اقتصادی، در شرایط کنونی توجه جدی و همه جانبه به سمت صادرات غیر نفتی به طور عام و توجه به صادرات خدمات به عنوان یکی از کارآمدترین انواع آن به طور خاص میتواند از محوریت سیاست گذاری های توسعه ی اقتصادی باشد. در این میان با توجه به ماهیت گونه های متعدد صدور خدمات، توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی در مقایسه با سایر صدور خدمات از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لازم به ذکر است بررسی های صورت گرفتته نیز نشان دهنده ی این مطلب است که حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سالیان اخیر در کشور با کمی توجه به آن توانسته است بیش از پیش بینی های انجام شده در برنامه های توسعه ای باشد و این خود بیان کننده ی اهمیت نقش صارات این خدمات در توسعه ی اقتصادی کشور می باشد.
مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا به بررسی وضعیت ایران در زمینه ی صدور خدمات فنی و مهندسی بپردازد. در این راستا ابتدا ضمن تبیین ضرورت و اهمیت صادرات خدمات، گونه های مختلف صدور خدمات و مبانی نظری صارات خدمات با تاکید بر خدمات فنی و مهندسی را به طور اجمالی مرور کرده سپس نگاهی آماری به وضعیت ایران در بین سالهای 1380 تا 1385 داشته و موانع و مشکلات موجود در این زمینه را بررسی و در پایان به ارائه چندین راهکار در این مورد می پردازیم.

۱۷الگوی مصرف خوراک و سلامت تغذیه ای
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اخیر بحث پیرامون الگوی مصرف در محافل علمی و در رسانه های مکتوب صدا وسیما بسیار متداول شده و در این خصوص نظرات مختلفی ارائه شده است . هر یک از متخصصین بر اساس حوزه علمی که در آن تربیت شده اند به مقوله الگوی مصرف از دیدگاه خود توجه می نمایند. در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی و فرهنگی به مقوله الگوی مصرف توجه ویژه شده است.

۱۸تأثیر و اهمیت وجدان کاری بر فقرزدایی و امنیت ملی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۵۸، سال
تعداد صفحات: ۷
پیشرفت و رشد اقتصادی کشورها از نظر سرمایه‌گذاری و طرح‌ریزی برای توسعه و فعالیت‌های مشابه، در گرو تأمین امنیت است. کشوری دارای امنیت است که زمان صلح، مجبور به فدا کردن منافع حیاتی و راهبردی خود نباشد و در صورت وقوع جنگ، منافع حیاتی خود را با پیروزی در جنگ حفظ کند. وجدان‌کاری، که ریشه اصلی فقرزدایی محسوب می‌شود، بهره‌وری و درآمد ملی را افزایش داده، منجر به رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. از دیگر تأثیرات وجدان‌کاری، توجه هرچه بیش‌تر به تحقیقات نظامی و در نتیجه، افزایش بودجه مربوط به آن می‌باشد که این مهم، دستیابی به فناوری برتر نظامی را در پی خواهد داشت. با افزایش قدرت نظامی، احتمال حمله به کشور کاهش یافته و یا در صورت وقوع جنگ، کشور به پیروزی کامل در صحنه نبرد دست می‌یابد. مجموعه این عوامل موجب افزایش رفاه و امنیت ملی می‌گردد. بدین ترتیب، یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حراست از امنیت ملی، افزایش قدرت واحدهای سیاسی از طریق رشد اقتصادی و قابلیت‌های رهبری نظام سیاسی است که مؤثرترین عوامل دستیابی به آن، افزایش وجدان کاری و اطاعت از رهبری نظام سیاسی به منظور تحقق بخشیدن به هماهنگی و وحدت برای رسیدن به سطح بالایی از رشد اقتصادی و امنیت ملی است.

۱۹اثرات سیاستهای پولی بر روی قیمت غذا در ایران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راه های رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی استفاده از سیاستهای و ابزارهای مختلف است. سیاستهای پولی از جمله ابزارهایی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذل و سپس روی متغیرهای عمده کشاورزی تاثیر می گذارد که روند توسعه این بخش را متاثر می سازد.
در مطالعه حاضر با درک اهمیت موضوع رابطه سیاستهای پولی را با قیمت شاخص غذا در ایران با استفاده از بردارهای خود رگرسیونی و رگرسیونهای همگرایی یوهانسون برای دوره زمانی 1380– 1338 بررسی شده است.
این اطلاعات از طریق بانک اطلاعاتی pds و انتشارات بانک مرکزی برای سالهای مورد مطالعه فراهم آمده است.برای تعیین بردارهای همگرایی بین متغیرهای مورد مطالعه از آزمون حداکثر مقدار ویژه λmax و اثرλtroce و برای بررسی جهت رابطه از آزمون علیت گرنجر استفاده شده است.
نتایج حاصل نشان می دهد که دو متغیر حجم پول و نرخ ارز بر روی قیمت های غذا تاثیر گذار می باشند ولی نرخ بهره اثر کمتر یا هیچ اثری ندارد.

۲۰بررسی سازگاری و نقش آموزه های اسلامی با شاخص های نوین توسعه اقتصادی
اطلاعات انتشار: همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۲۷
بررسی سازگاری یا ناسازگاری شاخصهای نوین توسعه اقتصادی با آموزه های دین اسلام محور اصلی این نوشتار است؛ این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که مشاهده می شود اغلب کشورهای اسلامی در دستۀ کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه هستند لذا ضرورت دارد در مورد این سؤال که آیا آموزه های اسلامی مانعی جهت تسریع فرآیند توسعه یافتگی هستند یا خیر ، تحقیق و بررسی شود . بدین منظور ابتدا به مساله شناسی توسعه و توسعه یافتگی و سپس شاخص های سنجش و اندازه گیری توسعه پرداخته شده و شاخص توسعه انسانی (HDI) بعنوان یک شاخص نوین , به روز شونده و دارای مقبولیت نسبی انتخاب گردیده است . در راستای هدف اصلی این مقاله در پی تبیین وضعیت سازگاری شاخص توسعه انسانی با آموزه های اسلامی هستیم . از آنجا که شاخص توسعه انسانی دارای سه معیار طول عمر همراه با سلامتی , کسب دانش و سطح شایسته زندگی می باشد بنابراین سوال ویژه این مقاله عبارت است از اینکه آیا بین این معیارهای سه گانه و آموزه های اسلامی سازگاری وجود دارد یا خیر؟ . برای دستیابی به نتایج ، در قسمت شناسایی مفهوم توسعه و شاخصهای آن و همچنین شناسایی آموزه های دینی مرتبط با این شاخصها از روش اسنادی استفاده گردیده و در جهت تجزیه و تحلیل سؤال ویژه این مقاله از روش توصیفی – تحلیل محتوا بهره گرفته شده است .نتاج حاصل از تجزیه و تحلیل آموزه های اسلامی مرتبط با این موضوعات نشان می دهد که آموزه های اسلامی مانعی برای تحقق معیارهای توسعه نمی باشند و بطور کلی بین این معیارها و آموزه های اسلامی سازگاری وجود دارد .

۲۱نقش آموزه های اخلاقی مورد حمایت اسلام در فرآیند توسعه اقتصادی
اطلاعات انتشار: همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۶
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کاربرد آموزه های اقتصاد اسلامی در توسعه اقتصادی جامعه مورد توجه جدی قرار گرفته است. مطالعه نظریات دانشمندان اقتصاد وتوسعه نشان می دهد که هر یک از آنها تحت تأثیر شرایط جامعه خودشان نظریاتی را ارائه کرده اند که لزوماً به طور قطعی مطابق با شرایط حال حاضر ایران نمی باشد.در این مقاله با استفاده از روش مطالعه اسنادی و توصیفی، تحلیلهای اقتصادی ارائه و در پایان راهکارهایی پیشنهاد شده است. تحقیق حاضر نشان می دهد که متون اسلامی سرشار از آموزه های اخلاقی است که عمل به آنها کشور را به سوی توسعه اقتصادی– اجتماعی رهنمون خواهد ساخت عواملی مثل کار و تلاش، تجارت، انفاق، کسب دانش، توسعه کشاورزی و سود رساندن به مردم از مواردی است که در اسلام به آنها توصیه شده است.

۲۲فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۲۰
فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است

۲۳زهد و توسعه اقتصادی: تعامل یا تقابل؟
اطلاعات انتشار: همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۲۳
نگاه سطحی به مفاهیم زهد و توسعه، باعث ایجاد تضاد بین دو مفهوم زهد و توسعه اقتصادی می‌شود. وقتی که زهد به رویگردانی از سود، ثروت و منافع حلال دنیا تفسیر می‌شود، زمانی که در مفهوم توسعه اقتصادی تنها به بعد مادی انسان توجه شده و از بعد معنوی انسان غفلت می‌شود، این تضاد به وجود می‌آید. در واقع در جایی که توسعه اقتصادی عبارت است از توجه صرف به مصرف بیشتر شخصی برای افزایش تولید و زهد به معنای ترک دنیا و گوشه‌گیری از اجتماع و اکتفا به اقتصادی معیشتی و بخور و نمیر تفسیر شود، این دو مفهوم با یکدیگر ناسازگارند. اما با دقت و تحقیق بیشتر در تعاریف زهد از نگاه قرآن و معصومین می‌توان مفهوم واقعی آن را که عدم دلبستگی به مظاهر دنیا است استخراج کرده که این دیدگاه نه تنها دنیا را نفی نکرده بلکه ارزش آن را به عنوان وسیله‌ای برای آخرت دانسته است. طبق این دیدگاه، زهد نه تنها مانع توسعه نیست بلکه پایه یک رفتار عقلایی برای انسان است و با توجه ویژه به مصرف کمتر، راه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر، انتقال مصرف به دیگران، جلوگیری از مفاسد اقتصادی و بهداشت روانی باز کرده که خود عاملی مهم برای تسریع توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.

۲۴بررسی اثر احداث بندر امیر آباد بر انتقال رسوبات و وضعیت خط ساحلی در منطقه
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۷
آبادانی و توسعه اقتصادی یک جامعه بسنگی تام به توانایی آن جامعه در بیشینه نمودن فوائد حاصل از رودخانه ها و دریاها و کمینه نمودن خسارات ناشی از آبهای دینامیک دارد . طی سالیان گذشته خطوط ساحلی جنوب دریای خزر در نقاط مختلف دچار فرسایش و رسوبگذاری شده است. آمار مربوط به لایروبی بنادر این ناحیه حکایت از حجم بالای رسوبگذاری در این بنادر دارد . لذا بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده و برآورد میزان فعالیت آن، در راستای حف اظت بنادر و خطوط ساحلی جنوب دریای خزر امری ضروری به نظر می رسد . در این تحقیق منطقه امیرآباد جهت بررسی پدیده انتقال رسوب و اثر ساخت بندر بر شرایط م نطقه مورد مطالعه با استفاده از برنامه MIKE21\3 COUPLED MODEL FM مدل گردیده است. برای انجام این پروژه سعی شده از آخرین اطلاعات موجود به عنوان پارامترهای ورودی و کمترین فرضیات ساده سازی استفاده گردد تا نتایج حاصل با واقعیات موجود کمترین اختلاف را داشته باشد.

۲۵کاربرد مهندسی ارزش در بهبود عملکرد و کاهش هزینه های اجرائی طرح موج شکن بندرانزلی
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
طرح حاضر مهندسی ارزش بر طرح توسعه بندر انزلی شامل احداث دو موج شکن شرقی و غربی بطول کلی حدود 2410 متر می باشد که تامین کننده فضای لازم برای فعالیتهای پیش بینی شده بندر در دوره آتی طرح می باشد. با توجه به اهمیت طرح و آثار آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر بندر انزلی و کشور و همچنین هزینه اجرائی قابل توجه این طرح (مطابق برآورد اولیه مشاور حدود 500 میلیارد ریال) بررسی امکان افزایش ارزش طرح شامل بهبود تامین نیازمندیها و کاهش هزینه ها از طریق ابزار مهندسی ارزش در دستور کار قرار گرفت. نتیجه بررسی های انجام شده در این چارچوب که منجربه کاهش قابل توجه هزینه های اجرائی و بهبود محصول پروژه با افزایش میزان تامین خواسته های ذی نفعان گردید، در این مقاله ارائه شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۰۱۵ نتیجه