۱آنالیز الگوی جرم کشف مناطق سرقت اتومبیل با GIS
اطلاعات انتشار: اولین همایش GIS شهری، سال
تعداد صفحات: ۶
بخش پلیس شهر نیویورک New York City Police Department (NYPD) انقلابی از طریق GIS و آمارگیری هایی که ازجرم و جمایت انجام می شد و از گسترش دادن آنالیز های مربوط به جرم های کوچک اتفاق افتاده استفاده های بسیاری نمود. NYPD از ترکیب روشهای آنالیز آماری تبهکاریها به روشی ملی و بین المللی برای شناسایی مناطق مستعد تبهکاری وجرم و جنایت رسیدند. GIS نقش یک عامل حیات و زندگی را در استراتژی به کاهش رساندن جرم و جنایت در سطح کشور می تواند بازی کند.
در فرایند آنالیزهای انجام شده، چهار گام اصلی در به کاهش رساندن جرم و جنایت درمناطق و زمانهای بحرانی در سطح یک منطقه شناسایی گردید که عبارتند از :
– اطلاعات دقیق و به هنگام
– صف آرایی یا موضع گیری سریع
– تاکتیک و فنون اثر بخش و قابل اجرا
– تدارکات و پشتیبانی سخت و ارزیابی

۲بررسی عوامل شهری و معماری موثر درزمینه سازی جرم و ناامنی در محیطهای شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
احساس امنیت یکی از نیازهای روحی انسان و از مهمترین شاخصهای کیفیت فضا است در بسیاری از شهرهای بزرگ جها ن بروز بزهکاری انواع آسیب های اجتماعی و جرائم بهصورت یک مشکل اجتماعی حاد مطرح است که تنها سلامتی و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد بلکه مسائل و مشکلات بیشماری را گریبانگیر جامعه می کند مسئله امنیت شهری با توجه به رشد فزایندهی شهر نشینی درایران از اهمیت بالایی برخوردار می گردد و این در حالی است کهاغلب یافته های تحقیقاتی پژوهشگران بروجود رابطه ی آماری مستقیم بین افزیاش جمعیت شهری و نرخ جرایم آسیب های اجتماعی و به تعبیر دیگر آنومی های شهری صحه می گذارد اگرچه نمی توان از نقش متغیرهای جامعه شناختی در بروز و ظهور الگوهای رفتاری در انسان ها چشم پوشی کرد اما از نقش ویژ گی های کالبدی و فضایی محیط مصنوع به عنوان بستر وقوع رفتارهای نابهنجار در بروز جرایم نیز نباید غافل شد.

۳بکارگیری اصول و قواعد طراحی شهری درجهت ایجاد فضاهای امن شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
فضاهای شهری فضایی است که عنصری هویت بخش از یک شهر تلقی می شود ایمنی و امنیت از اساسی ترین توقعاتی است که از یک فضای شهری انتظار می رود امروزه یکی از مشکلات شهرهای بزرگ افزایش جرائم و ناامنی آنها است روند رو به رشد جمعیت به همراه افزایش مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ سبب شده که تراکم و فشردگی درنواحی شهری افزایش چشمگیری داشته باشد ما حصل این جریان اختلافات فرهنگی و اجتماعی بوده که تشدید کننده مشکلاتی چون ناامنی در بخشهایی از شهر است مقاله حاضر که بصورت نظری تنظیم شده است تلاشی است در پاسخ به این سوال که چگونه می توان با به کارگیری اصول و قواعد طراحی شهری فضاهای امن شهری ایجاد نمود؟ و اینکه آیا دانش شهرسازی به عنوان اساسی ترین علم مرتبط با شهر به ویژه از بعد کالبدی آن می تواند نقش بازدارنده در پیدایش رفتار مجرمانه داشته باشد؟

۴خلق مکانهای امن راهی به سوی ایجادجوامع پایدارشهری مروری بر تجربیات کشور انگلستان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
جوامع پایدار جوامعی هستند که به لحاظ اقتصادی اجتماعی و محیطی موفق بوده و به نیاز نسل های آتی احترام می نهند امنیت و ایمنی امری ضروری برای جوامع پایدار شهری می باشد این مکان ها نه تنها به خاطر طراحی خوب برای زندگی و فعایت جذاب می باشند بلکه مکانهای عاری از جرم هراس از جنایت و با کیفیت بهبود یافته زندگی می باشند درحالیکه از سوی طراحان و برنامه ریزان شهری توجه اندکی به این موضوع شده است برنامه ریزی آگاهانه و مثبت به ویژه درهنگامی که با اقدامات مناسب همراه گرددی می توانددارای تاثیر مضاعف در رفع مشکل جرم باشد توجه به اصول ایجاد مکانهای امن مانند نورپردازی حذفکنج ها توجه به میزان استفاده از فضاهای شهری و....می تواند ضمن بالا بردن کیفیت محیطی به خلق مناظر شهری با کیفیت بیانجامد هدف از این مقاله کمک به ارایه این تاثیر و برنامه ریزی و طراحی مناسب اماکن پایدار شهری است به گونه ای که کامیابی افراد را بهدنبال داشته باشد کشور انگلستان تجارب موفقی درزمینه خلق مکانهای امن داشته است که این مقاله در پی آن است که با استفاده از تجارب این کشور راهکارهایی برای ایجا د مکانهای امن تر و پایدار و متناسب با شرایط بومی کشور ارایه دهد.

۵تاثیر آموزش و پرورش روی جرم و جنایت در جامعه
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، سال
تعداد صفحات: ۹
بدون تردید یکی از مشکلات اجتماعی ، اقتصادی که امروزه جوامع با آن روبرو هستند اقدام به جرم توسط نوجوانان می باشد. البته بر کسی پوشیده نیست که در دنیای پیچیده امروز بدون راهنمایی دقیق و آموزش و پرورش آگاهانه و سنجیده ، دیگر اشنان قادر نیست صرفاً و فقط به تبعیت از خواست ها و امیال خویش با محیط زندگی خود سازگاری های لازم را پیدا کند.به همین دلیل مدرسه و آموزش رسمی گذشته از انتقال دانش و مهارت ، در جای خود می تواند تاثیرات شگرفی بر رفتار و اجتماعی کردن افراد و همسازی با اخلاق اجتماعی از طریق انتقال ارزش ها ، هنجارهای و نگرش های اجتماعی مطلوب و مناسب داشته باشد اما اگر غیر از این عمل شود قطعاً با هدر رفتن سرمایه ها و منابع مالی و انسانی قابل توجهی روبرو خواهیم شد. هدف از نگارش این مقاله یافتن ارتباط بین آموزش و جرم می باشد.و سعی شده است تا تمام جوانب این ارتباط به طور کامل بررسی شود.یافته های این تحقیق که به صورت کتابخانه ای و رجوع به منابع مختلف در این زمینه می باشد، بیانگر این مساله است که آموزش و ادامه تحصیل باعث کم شدن میزان رجوع به کارهای مجرمانه می شود و می توان با آموزش های صحیح در مدارس و جامعه از وقوع رفتارهای مجرمانه ی افراد تا حدودی جلوگیری به عمل آورد.

۶به سوی شهری امن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شهرداريها، سال
تعداد صفحات: ۴

۷کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نیمرخ جغرافیایی جرم
اطلاعات انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن یا کاهش اثرات آنها مهمترین راهکار پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی شناخته شده است. در این زمینه تحقیقات نشان می دهد بزهکاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده و به دنبال کم خطرترین و مناسب ترین فرصت ها و شرایط مکانی – زمانی برای بزهکاری هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون هایی شکل می گیرد که دارای تعداد فرصت ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرایم بسیار بالاتری است. بنابراین شناسایی این محدوده ها و بررسی مشخصات کالبدی و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین، نوع کاربری اراضی موثر در بروز ناهنجاریها بسیار اهمیت یافته است تا با ایجاد تغیرات بنیادی در عوامل بوجود آورنده و تسهیل کننده فرصتهای جرم و طراحی فضاهای کالبدی مقاوم در برابر بزهکاری امکان پیشگیری و مقابله با جرایم شهری فراهم گردد. نکته حائز اهمیت اینکه در هزاره جدید و به ویژه در طی چند سال گذشته مطالعه پیرامون شناسایی و تحلیل کانونهای جرم خیز شهری اهمیت بسیار زیادی یافته است و این رویکرد تا حد زیادی برای کنترل و پیشگیری بزهکاری در شهرها مفید و کارآمد تشخیص داده شده است. متاسفانه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما تاکنون مهمترین راهکار و ابزار برای مقابله با جرم و جنایت با تاکید بر قوه قهریه و برخورد صرفاً قضایی با این پدیده شوم بوده است، که تجربه سالهای گذشته نشان می دهد این روش به تنهایی کارایی لازم را برای حل موضوع نداشته و ندارد. لذا در حال حاضر ریشه یابی عوامل مکانی، اجتماعی، اقتصادی محیط شهری در بروز بزهکاری و سعی در حذف آنها نسبت به گذشته اهمیت قابل توجهی یافته است.

۸پیش گیری از وقوع جرم و جنایت: بستر ساز برقراری جامعه ایمن
اطلاعات انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برقراری امنیت، از جمله نیازهای ضروری توسعه هر جامعه ای، مطرح است؛ در این بین بروز پدیده شوم جرم و جنایت باعث تزلزل در پایه های امنیت و سلامت روانی شهروندان گشته و صدمات و هزینه های جدی را برای شهر و شهروندان به بار می آورد. پدیده شوم جرم و جنایت بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روان شناسی، ح قوقی و ... را شامل می شود. اما به نظر می رسد، آنچه که مادرِ تمام این عوامل است عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، فقر، توزیع نامناسب درآمد، تورم اقتصادی و ... است، اما سؤال اینجاست که این عوامل چگونه بر انسان تأثیر گذاشته و باعث بروز پدیده شوم جرم و جنایت می شوند؟ پاسخ به این سؤال تنها زمانی محقق خواهد شد که با پرهیز از تک بعدی نگری و با رویکردی چند رش ت های به مسئله فوق نگریسته شود تا شاهد جامعه ای ایمن در حوزه مدیریت شهری باشیم. بنابراین، نگارندگان مقاله فوق در اقدامی نوآورانه بر آن شدند ، با تلفیق علوم روان شناسی و اقتصاد و با رویکردی سیستماتیک، سعی پیش گیری از وقوع جرم و جنایت کنند . به همین منظور نگارندگان معتقدند ، اگرچه نمی توان مشکلات اقتصادی را به راحتی از بین برد ، اما به کمک علم روان شناسی می توان اثرات منفی آن را بر روح و روان انسان تا حدود زیادی کاهش داد که یکی از دستاوردهای آن کاهش انگیزه برای وقوع جرم و جنایت است.

۹بررسی و تحلیل تاثیر نابرابری ها بر امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان شهر مشهد
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي)، پاييز, دوره  ۴۴ , شماره  ۸۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
بدون شک تامین امنیت کلان شهرهایی همچون مشهد تاثیر بسزایی در تامین امنیت ملی کشور دارد. برقراری امنیت در این گونه شهرها مستلزم رویکردهای عدالت محور در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... است. از سویی، از مهم ترین عوامل تهدید امنیت ملی، همانا نابرابری های شهری است. امروزه، با برهم خوردن توازن جمعیتی در ایران به نفع شهرها و رشد بی سابقه شهرنشینی و افزایش نابرابری ها در مناطق مختلف شهری، جغرافیای سیاسی شهری ویژه ای را ایجاد کرده است. تاثیرپذیری شهرها از انگاره ها و تصمیم های سیاسی، حاشیه نشینی و نظایر آن، توجه بیش از پیش به شناخت هر چه بیشتر این معضلات را ضروری می کند. در مقاله حاضر تلاش بر این بوده تا ارزیابی وجوه نابرابری با استفاده از شاخص های اعتیاد، ضدعفت، جعل، سرقت، علیه اموال عمومی و مواد مخدر، در مناطق دوازده گانه شهر مشهد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بین مناطق دوازده گانه، منطقه 5 بیشترین فراوانی را دارد، یعنی افزون بر 17.2 درصد از مجرمان در این منطقه قرار گرفته اند.پس از این منطقه، مناطق 2 و 4 قرار دارند که این مناطق در قسمت های شمال و شرق شهر مشهد واقع شده اند. همچنین مناطق دوازده گانه از نظر شاخص های اعتیاد، ضدعفت، جعل، سرقت علیه اموال و مواد مخدر، تفاوت های قابل ملاحظه ای را نشان می دهند. بنابراین وجود این نابرابری ها و شاخص های مورد بررسی به علت تمرکز جرم و جنایت در شمال و شرق شهر، مهم ترین منابع تهدیدهای امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شمرده می شوند.همچنین نابرابری و محرومیت به ‎‎ مثابه آن روی سکه توسعه، خطری مستقیم برای امنیت اجتماعی به شمار می آیند. بنابراین هیچ گونه سیاست و تدابیر امنیتی نمی تواند بدون توجه و برنامه ریزی عمومی برای از میان برداشتن نابرابری ها انجام گیرد.

۱۰پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان شهر تهران
اطلاعات انتشار: جامعه پژوهي فرهنگي، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۵
حل هر مساله اجتماعی و انسانی نیازمند بررسی همه جانبه آن است و ریشه یابی مساله مهم ترین گام در این زمینه محسوب می شود. تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت موضوع، به روش کتاب خانه ای انجام گرفته است زیرا مطالعات کتاب خانه ای امکان درک بهتر موضوع را برای محقق فراهم و ساده سازی واقعیت و استناد به مبانی پذیرفتنی را برای او امکان پذیر می سازد. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع بررسی شده است و سپس مهم ترین نظریه های برنامه ریزان شهری در ارتباط با جرم و جنایت و همچنین پیامدهای امنیتی آن در کلان شهر تهران مورد بحث قرار گرفته است. بررسی همه جانبه پدیده تمرکز جمعیت در کلان شهر تهران نشان می دهد که بسترهای جرم خیزی با پدیده جذب جمعیت همراه شده و به وقوع ناامنی دامن زده است. از این رو، حل مساله حاد ناامنی در کلان شهر تهران نیازمند بهبود شرایط زندگی مهاجران، با هدف جذب جمعیت در مبدا و جلوگیری از تمرکز جمعیت، در این شهر است.

۱۱پژوهش جامعه شناختی بررسی عوامل اجتماعی ارتکاب جرم از منظر علوم رفتاری
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
برقراری امنیت، از جمله نیازهای ضروری توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. در این بین بروز پدیده شوم جرم و جنایت باعث تزلزل در پایه های امنیت و سلامت روانی شهروندان گشته و صدمات و هزینه های جدی را برای شهر و شهروندان به بار می آورد . پدیده اسف بار جرم و جنایت بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روان شناسی، محیطی، حقوقی و ... را شامل می شود؛ اما سؤال اینجاست که این عوامل چگونه بر انسان تأثیر گذاشته و باعث بروز پدیده اجتماعی جرم و جنایت می شوند؟ پاسخ به این سؤال تنها زمانی محقق خواهد شد که با پرهیز از تک بعدی نگری و با رویکردی چند رشته ای به مسئله فوق نگریسته شود تا شاهد جامعه ای ایمن و سالم باشیم . بنابراین، نگارندگان مقاله فوق در اقدامی نوآورانه بر آن شدند ، با تلفیق علوم اجتماعی از جمله حقوق، جامعه شناسی، روان شناسی و اقتصاد و جرم شناسی، با رویکردی سیستماتیک، سعی در پیش گیری از وقوع جرم و جنایت نمایند.

۱۲تاثیر معماری و محیط های شهری در پیشگیری از بزهکاری با تاکید بررویکرد طراحی محیطی (CPTED)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
احساس امنیت یکی از نیازهای روحی انسان و از مهمترین شاخص های فضا ست. در بسیاری از شهر های بزرگ بروز بزهکاری، انواع آسیب های اجتماعی و جرایم به صورت یک مشکل اجتماعی حاد مطرح است.یکی از عوامل موثر در وقوع جرم، محیط اجتماع و زندگی است.نوع و کیفیت معماری و شهرسازی در کاهش یا افزایش وقوع جرایم تاثیر بسیاریدارد. فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد، بنابر این جنبه های کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است.از آنجا که کیفیت معماری و شهرسازی برمنش و خلق وخوی انسان ها تاثیر فراوانی می گذارد، به نحوی که افراد ساکن در یک شهر فاسد و منحرف امکان رشد و تعالی ندارند و بالعکس، به نظور ایجاد فضاهای شهری امن نقش شهرسازان و معماران از یک طرف و نیز مجریان طرح های شهری از طرف دیگر پررنگ تر می باشد. لازم است با درک و شناختدرست و برنامه ریزی و طراحی محیطی و قابلیت آن در پیشگیری از جرائم، تلاش نمود و سعی در کاهش زمینه های بروز جرم کرد. به طور کلی تحقیق این شرایط به نوبه خود موجب کاهش انگیزه مجرمین نیز خواهد شد. در این مقاله به بررسی عوامل شهری و معماری ای که زمینه ساز جرم و نا امنی در محیط های شهری هستند پرداخته می شود.

۱۳بررسی و تحلیل تأثیر نابرابرها بر امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان شهر مشهد
اطلاعات انتشار: پاییز- شماره ۸۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
بدون شک تامین امنیت کلان‌شهرهایی همچون مشهد تاثیر بسزایی در تامین امنیت ملی کشور دارد. برقراری امنیت در این گونه شهرها مستلزم رویکردهای عدالت ‌محور در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... است. از سویی، از مهم ترین عوامل تهدید امنیت ملی، همانا نابرابری های شهری است. امروزه، با برهم خوردن توازن جمعیتی در ایران به نفع شهرها و رشد بی سابقه ی شهرنشینی و افزایش نابرابری ها در مناطق مختلف شهری، جغرافیای سیاسی شهری ویژه ای را ایجاد کرده است. تاثیرپذیری شهرها از انگاره ها و تصمیم‌های سیاسی، حاشیه نشینی و نظایر آن، توجه بیش از پیش به شناخت هر چه بیشتر این معضلات را ضروری می‌کند. در مقاله‌ی حاضر تلاش بر این بوده تا ارزیابی وجوه نابرابری با استفاده از شاخص های اعتیاد، ضدعفت، جعل، سرقت، علیه اموال عمومی و مواد مخدر، در مناطق دوازده‌گانه ی شهر مشهد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بین مناطق دوازده‌گانه ، منطقه ی 5 بیشترین فراوانی را دارد؛ یعنی افزون‌بر 2‌\17 درصد از مجرمان در این منطقه قرار گرفته اند. پس از این منطقه، مناطق 2 و 4 قرار دارند که این مناطق در قسمت های شمال و شرق شهر مشهد واقع شده اند. همچنین مناطق دوازده‌گانه از نظر شاخص های اعتیاد، ضدعفت، جعل، سرقت علیه اموال و مواد مخدر، تفاوت های قابل–ملاحظه ای را نشان می دهند. بنابراین وجود این نابرابری‌ها و شاخصهای مورد بررسی به‌علت تمرکز جرم و جنایت در شمال و شرق شهر، مهم ترین منابع تهدیدهای امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شمرده می‌شوند. همچنین نابرابری و محرومیت به‌‌مثابه آن روی سکهی توسعه، خطری مستقیم برای امنیت اجتماعی به‌شمار میآیند. بنابراین هیچ گونه سیاست و تدابیر امنیتی نمی‌تواند بدون توجه و برنامهریزی عمومی برای از میان برداشتن نابرابریها انجام گیرد.

۱۴پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکز گرایی در کلان شهر تهران
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
حل هر مسئله اجتماعی و انسانی نیازمند بررسی همه جانبه آن است و ریشه یابی مسئله مهم ترین گام در این زمینه محسوب می شود. تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت موضوع، به روش کتاب خانه ای انجام گرفته است زیرا مطالعات کتاب خانه ای امکان درک بهتر موضوع را برای محقق فراهم و ساده سازی واقعیت و استناد به مبانی پذیرفتنی را برای او امکان پذیر می سازد. در این پژوهش، ابتدا کلیات موضوع بررسی شده است و سپس مهم ترین نظریه های برنامه ریزان شهری در ارتباط با جرم و جنایت و همچنین پیامدهای امنیتی آن در کلان شهر تهران مورد بحث قرار گرفته است. بررسی همه جانبه پدیده تمرکز جمعیت در کلان شهر تهران نشان می دهد که بسترهای جرم خیزی با پدیده جذب جمعیت همراه شده و به وقوع ناامنی دامن زده است. از این رو، حل مسئله حاد ناامنی در کلان شهر تهران نیازمند بهبود شرایط زندگی مهاجران، با هدف جذب جمعیت در مبدا و جلوگیری از تمرکز جمعیت، در این شهر است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۴ از میان ۱۴ نتیجه