۱یک طرح پیشنهادی جهت راه اندازی پایگاه دیجیتالی داده های گرانی سنجی ایران در راستای بررسی تغیرات گرانی به عنوان پیش نشان گر زلزله
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله طرح جامعی جهت راه اندازی یک مرکز ثبت داده های گرانی سنجی ایران به روش دیجیتال ارائه گردیده است . امکانات مختلفی نظیر ثبت پیوسته ، ذخیره و بازیابی اطلاعات به ص ورت دیجیتالی در هر بازه زمانی مورد نظر و کاربر پسند بودن برنامه نرم افزاری مربوطه، از خصوصیات عمده و بارز این طرح است . امکانات آسان جهت برقراری اتصالات گذرگاههای کامپیوتر با دستگاه گرانی سنجی 3CG فراهم شده که داده های گرانی را در بازه های زمانی با فواصل ک وچک با دقت میکروگال اندازه گیری و در بخشی از حافظه به روش مناسبی ذخیره می کند تا در هنگام پیش لرزه ه ا ، لرزه ها و پس لرزه های احتمالی این داده ها مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند . این طرح علاوه بر امکانات بررسی تغییرات گرانی زمین در هنگام رخداد لرزه ها می ت واند به عنوان ثبات مناسبی جهت پیش نشانگرهای زلزله به همراه دیگر پیش نشانگرهای موجود مورد استفاده قرار گیرد.

۲بررسی اثر غلظت رنگینه بر حافظه اپتیکی با استفاده از توری هولوگرافی قطبشی دایروی در فیلم نازک پلیمری
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله با بررس ی پارامتر غلظت رنگ ینه در پل یمر، غلظت بهینه برای ضبط توری بدست آورده شده است . همچنین حافظه توری هولوگرافیک قطبشی دایـ روی بـا گذشت زمان بررس ی شده است . توری دا یروی با حافظه ب یشتر از دو هفته بدست آمد . با گذاشتن ماسک جلو ی یکی از بار یکه ها تصاو یر ماسک در مراتب اول پراش در فیلم با بهترین غلظت دیده شد و توسط CCD تصویر برداری شد

۳طراحی و ساخت سیستم جانبی مبدل آنالوگ به دیجیتال با استفاده از ماژولهای قدیمی تحلیلگر چند کاناله مدل ORTEC 6240B
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385، سال
تعداد صفحات: ۴
سیگنال خروجی تقویت کنندة پالسهای هسته ای (Amplifier) برای اندازه گیری دامنه و نمایش تعداد پالسها به ورودی تحلیلگر چند کاناله (MCA) متصل می گردد . تحلیلگرهای چند کاناله به صورت مدولهایی ساخته می شوند که نمایشگر، ذخیره کننده های جانبی و تجهیزات موجود در کامپیوتر را مورد استفاده قرار می دهند . در MCA گذشته این سیستم به صورت دستگاههای حجیم که واحد نمایشگر و حافظه های جانبی در داخل آن تعبیه شده بود، ساخته می شد . تعداد زیادی از دستگاههای قدیمی در مراکز مختلف تحقیقاتی و دانشگاهها موجود هستند که به دلایل مختلف از جمله قدیمی بودن و نقص فنی مورد استفاده قرار نمی گیرند . واحد ) ADC مبدل آنالوگ به دیجیتال ) دراین دستگاهها به صورت بردهای مجزا هستند که با سایر قسمتهای تحلیلگر در ارتباطند . در کار تحقیقاتی که با تحلیلگر مدل 6240B انجام گرفت، نحوه پردازش سیگنال در واحد ADC ، چگونگی ارتباط آن با بخشهای دیگر تحلیلگر و همچنین ورودی ها و خروجی های آن موردتحقیق قرارگرفتند . با بررسی نحوه دریافت و پردازش سیگنالهای خروجی ADC و نیز شبیه سازی سیگنالهای ورودی که از طرف تحلیلگر به آن ارسال می گردند، قطع ارتباط ADC از تحلیلگر و استفاده مستقل از آن امکان پذیر گردید .

۴بهبود پروتکلهای امنیتی بین کارت هوشمد و کارتخوان با استفاده از رمزنگاری خم بیضوی
اطلاعات انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله، ابتدا به مقایسه اجمالی روش رمزنگاری بر اساس خم بیضوی با سایر روشهای رمزنگار کلید عمومی ماننند RSA می پردازیم. سپس به بررسی مهمترین پروتکلها و استانداردهای موجود در ارتباط بین کارت هوشمند و کارتخوان پرداخته خواهدشد. در ادامه، برخی از نقاط ضعف و کاستی های روشهای اخیر مورد ارزیابی قرار گرفت ه و در پایان، طرح تغییر و اصلاح این پروتکلها، در راستای بالا بردن امنیت سیستم، کاهش حجم پردازش و مبادله داده ها و همچنین صرفه جویی در استفاده از حافظه کارت هوشمند و کارتخوان مطرح گردید. در حین بحث، مزایا و معایسب استفاده از این الگوریتمها مورد بررسی قرار می گیرد.

۵بررسی اثر نویز در حملات علیه سیستمهای رمزدنباله ای
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
به دلیل عبورسیگنا لهای مخابراتی از کانا لهای مختلف و تضعیف آن ممکن است تعدادی از بی تهای سیگنال ارسالی اشتباه دریافت شود. با توجه به اینکه در حملة متن اصلی معلوم علیه سیست مهای رمز دنبال های متن اصلی بدون اثر نویز در دسترس است تعدادی از بی تهای کلید اجرایی تغییر پیدا م یکند و دنبالة کلید اجرایی به دست آمده همانند دنبالة خروجی مولد شبه تصادفی نیست. در این مقاله اثر تغییر بی تهای کلید اجرایی(اثر نویز) در حملات مهم علیه سیست مهای رمزدنباله ای مانند حملة جبری، معاوضة زمان حافظه و همبستگی بررسی شود. در انتها نیز یک ویژگی مهم حملة معاوضة زمان حافظه در حمله به متن رمز شده بیان م یگردد که م یتوان از آن به عنوان حملة متن رمز شده در بسیاری از کاربردها استفاده نمو د.

۶روش تازه ای برای پیدا کردن مشخصة مغناطیسی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از مقایسة نتایج اندازه گیری و محاسبة جریان هجومی
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله روش جدیدی برای پیدا کردن مشخصة مغناطیسی ترانسفورماتورها پیشنهاد گردیده است . در این روش نخ ستین شیب و آخرین شیب منحنی مغناطیسی بر اساس روش سعی و خطا تعیین می شوند . اینکار توسط محاسبة جر یان هجومی با استفاده از یک منحنی مغناطیسی مفروض، توسط کامپیوتر و مقایسة آن با جریان هجومی بدست آمده از طریق عک سبرداری بوسیلة اسیلوسکپ حافظه دار صورت می گیرد . یک برنامة کامپیوتری توسط نویسندگان مقاله جهت محاسبه و رسم منحنی جریان هجومی و انجام بررسیهای مختلف بر روی آن، نو شته شده و مورد استفاده قرار گرفته است

۷پروتکلی جدید برای broadcast در محیط MPLS و گسترش آن برای پشتیبانی از multicast درمحیطهای MPLS
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با توجه به افزایش کاربردهای multicast و تمایل به ارائه سرویسهای مربوط به آن ، لازم است هر تکنولوژی جدیدی از آن پشتیبانی کند . تکنولوژی MPLS برای ارسال سریع بسته های IP و ایجاد سرویسهای جدید در حال استاندارد شدن است . متأسفانه ، پشتیبانی از multicast در این محیط دارای مشکلات متعددی است . مشکل اصلی برای پشتیبانی از پروتکلهای مسیریابی حالت
مجتمع multicast نبودن یک مکانیزم broadcast در این محیط می باشد . ما در این مقاله برای اولین بار به ارائه یک پروتکل برای broadcast بصورتبهینه در محیطMPLS می پردازیم . روش ما از یک نود مرکزی بنام BLAC Broadcast Label Assignment Center ) برای تخصیص برچسب استفاده می کند . با گسترش این پروتکل ، ما پروتکل جدیدی را برای پشتیبانی از گروههای مجتمع multicast در MPLS ارائه کرده ایم که از نظر میزان برچسب مصرفی و میزان حافظه اشغالی توسط جداول ارسال نسبت به مکانیزمهای دیگر ارائه شده کاراتر است

۸طراحی مینی کامپیوتر آموزشی با استفاده از میکروکنترلر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله بر اساس معماری کامپیوتر نحوه طراحی یک کامپیوتر پایه با استفاده از میکروکنترلر توضیح داده میشود . مینی کامپیوتر موضوع این مقاله طوری طراحی شده است که میتوان از آن در آزمایشگاه معماری کامپیوتر استفاده کرد . دانشجویان نیز قادر خواهند بود با آموزش نحوه طراحی بخشهای مختلف آن، نوع طراحی هر بخش را به دلخواه خود تغییر دهند . معماری یک کامپیوتر با
استفاده از ثباتهای داخلی، تایمرها و ساختار کنترل و مجموعه دستوراتی که بکار میبرد تعریف میگردد . هرچند که کامپیوتر پایهای که در این مقاله ارایه شده در مقایسه با کامپیوترهای تجاری و خانگی بسیار کوچک است، اما سادگی طراحی آن بهمراه استفاده از میکروکنترلر، استاد درس فوقالذکر را در ارایه روند طراحی بدون برخورد با مشکلات و اشکالات متعدد و عمده قادر میسازد

۹عملکرد حافظه مدل اتورگرسیو و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی جریان روزانه رودخانه لیقوان
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه پیش بینی جریان رودخانه ها اهمیت شایانی در مدیریت منابع آب، اتخاذ تدابیر مناسب در مواقع کمبود آب و خسارات احتمالی سیل وتوسعه پایدار دارد. حوضه آبریز لیقوان از زیرحوضه های معروف حوضه آبریز تلخه رود بوده که مطالعات و پروژه های متعددی بر روی آن صورت گرفته است و بدلیل داشتن آمار کافی و دقیق در این بررسی انتخاب شده است. در این تحقیق از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل اتورگرسیو برای تخمین جریان روزانه رودخانه لیقوان در قالب مقایسه عددی و ترسیمی بهره گرفته شده است. بدین منظور داده های جریان روزانه رودخانه لیقوان به مدت پنج سال آبی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل سری زمانی (AR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل شبکه های عصبی مصنوعی با ساختار سه لایه (AR) سری زمانی و حافظه پنج روزه نسبت به سایر ترکیب های شبکه عصبی از دقت بالاتری بهره مند است .بطوریکه برای دوره صحت سنجی در حافظه پنج روزه شبکه عصبی، با تعداد ۲ گره در لایه مخفی ، میزان خطا کمترین مقدار(0\0320) و بیشترین ضریب کارائی (98%) نسبت به سایر حافظه ها را به خود اختصاص داد . در مدل سری زمانی اتورگرسیو نیز برای دوره تاخیر زمانی شش روزه میزان خطا دارای کمترین مقدار خود نسبت به سایر حافظه ها (0\0417) . بیشترین ضریب کارائی (0\958) بوده است . در قیاش این دومدل بر اساس مقادیر خطا و ضرایب تبیین مدل شبکه های عصبی نتایج دقیق تری نسبت به مدل سری زمانی دارد.در خصوص عملکرد حافظه، نتایج نشان می دهند که شبکه های عصبی مصنوعی بدلیل ساختار آن، نسبت به تغییرات حافظه حساسیت
زیادی ندارد، در حالی که در مدل اتورگرسیو تا حافظه سه روزه این حساسیت کم بوده و از حافظه روز چهارم به بعد کاهش خطا افت قابل توجهی دارد.

۱۰یافتن بیماران فراموشکار گم شده به کمک پیام کوتاه تلفنی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۴
با پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر، سرویس های زیادی برای افرادی که از بیماری های مختلف رنج می برند، ایجاد شده است. برخی مردم از بیماری هایی مانند آلزایمر رنج می برند که باعث فراموشی می شود. فراموشی بیماری است که در آن حافظه فرد دچار اختلال می شود. فراموشی می تواند بر اثر اختلال در عملکرد مغز و یا یک حادثه به وجود آید. یکی از نشانه های اولیه رایج در این افراد فراموشی حافظه کوتاه مدت است که از فراموشی به نظر ساده که معمولا در نوسان است (که نباید با بیماری اشتباه گرفته شود) شروع می شود و به یک فراموشی فراگیر و در نتیجه از دست دادن حافظه کوتاه مدت منجر می شود و در نهایت باعث می شود که فرد برخی از توانایی های روزمره خود را از دست بدهد. بنابراین این افراد ممکن است هنگامی که در خارج از منزل خود هستند، گم شوند که در این مواقع پیدا کردن آنها کار دشواری است. در این پروژه با استفاده از تلفن همراه و بهره گیری از سرویس پیام کوتاه متنی، روشی برای یافتن افرادگم شده نظیر بیماران آلزایمر ارائه شده است.

۱۱انتخاب سخت افزارهای مورد استفاده در کامپیوترهای فضایی
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با وجود تکنولوژیهای پبشرفته، نرم افزارهای استاندارد و کامپیوترهای پیشرفته قابلیت عملکردی فضاپیماها بنحو فزاینده ای توسعه یافته است. وظایف پیچیده ای که قبلاً بدلیل محدودیتهای سخت افزاری در زمین انجام می شد، امروزه در فضا انجام می شود. کامپیوترهای فضایی بایستی توانایی انجام وظایف خود را با قابلیت اطمینان بالا و بصورت قابل تکرار انجام دهند. برای نیل به این هدف ملاحظاتی از جهت سخت افزاری و نرم افزاری ضروریست که در این مقاله ملاحظات سخت افزاری آن بیان می گردد.
در طراحی و ساخت سخت افزارهای فضایی توجه به این نکات ضروریست که این سخت افزارها بایستی قبلاً در شرایط سخت مشابه فضا بکار گرفته شده باشند و در خصوص سازگای آنها با سایر المانهای فضایی اطمینان حاصل گردد. سیستم طراحی شده بایستی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و دارای راندمان، اندازه حافظه، آشکارسازی و تصحیح خطا، قابلیت اطمینان، مقاومت در برابر نقص و زمان بازیافت مناسبی باشد. استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای تجاری موجود و ترکیب آنها با تکنیکهای تصحیح و تشخیص خطا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است بدون اینکه قابلیت اطمینان را کاهش دهد.

۱۲مطالعه اثر جنس لایه فلزی در بزرگی چرخش و بیضی گونگی کر در ساختار Glass\Metallic reflector\TiO2\Co\TiO2
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال، سال
تعداد صفحات: ۴
ا استفاده از روش ماتریسی، بزرگی چرخش و بیضی گونگی قطبش نور بازتابی از ساختار Glass\Metallic reflector\TiO2\Co\TiO 2 به ازای لایه های فلزی نقره، طلا، مس، آلومینیوم و پلاتین برای دو قطبش فرودی s و p محاسبه شده است. به این ترتیب لایه فلزی مناسب برای رسیدن به بیشترین چرخش و کمترین بیض یگونگی در طول موج های کوتاه تر به منظور کاربرد در حافظه های مغناطیسی تعیین شد.

۱۳مطالعه ی اثر میدان الکتریکی قوی در شیشه های فسفات منیزیم وانادیم
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال، سال
تعداد صفحات: ۴
در این تحقیق شیشه هایی با فرمول (x MgO–(1 – x) V2O5 – 20 P2O5 (x=1, 5, 10 ,15 , 20 % mol ساخته شده است و ساختارغیر بلوری نمونه های ه دست آمده با استفاده از XRD بررسی و مشخصه ی ولتاژ–جریان ( I–V) آنها مطالعه گردیده است.اگر چه در میدان های الکتریکی ضعیف ، رفتاراهمی مشاهده شد ،و لیکن در میدان های الکتریکی قوی (E > 10 5 v\ m) رفتار نمونه غیراهمی است. همچنین پدیده ی کلید زنی در شیشه ها، بررسی و مشخص شد که کلید زنی از نوع حافظه ایی است.

۱۴زمان تونل زنی وابسته به اسپین در نانو ساختار پنج لایه ای ZnSe\ZnMnSe
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۵
بتازگی رشته پیدایش یافته اسپینترونیک با امکان تولید گسیلنده نوری کارآمد با درجه بالایی از قطبش ذرات الکترون، خلق وسایل حافظه اسپینی و ترانزیستورهای اسپینی با عملکردی با خواص همدستی اسپین، برای محاسبات کوانتومی، توجهات قابل ملاحظه ای را برای بررسی های آزمایشی و تئوری پدیده انتقال وابسته به اسپین در نیم رساناها به خود جلب کرده است.


۱۵ساخت و مطالعه خواص نانو سیم های نیکل با استفاده از روش الکترو انباشت و اعمال میدان مغناطیسی خارجی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۷
نانوسیم های فلزی بخاطر خصوصیات منحصر به فردشان که منجر به کاربرد گوناگون آنها می شود، یکی از جذاب ترین مواد می باشند. نانوسیم ها می توانند در رایانه و سایر دستگاه های محاسبه گر کاربرد داشته باشند. برای دستیابی به قطعات الکتریکی نانو مقیاس پیچیده، به سیم های نانو مقیاس نیاز داریم. علاوه براین، خود نانو سیم ها هم می توانند مبنای اجزای الکترونیکی همچون حافظه باشند.


۱۶طراحی یک برد پردازنده سیگنال چندمنظوره با قدرت اجرای بالا
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله یک معماری قدرتمند و قابل انعطاف برای پردازش سیسگنال های دیجیتال با استفاده از تراشه TMS320C33 و باس PCI با سرعت بالا ارائه می شود. برد DSP ابزارهای راحت و قابل انعطاف را برای تست، طراحی و پردازش سیسگنال های دیجیتال در سخت افزارهای زمان واقعی تهیه می کند. از این طراحی می توان در بسیاری از پروژه های تحقیقاتی شامل فیلترهای تطبیقی، شبکه های عصبی، نمونه برداری از چندین کانال، اجرای شبکه های LAN و ... استفاده کرد. در این مقاله جزئیات یک برد DSP، تئوری انتخاب قطعات و چگونگی استفاده از آنها شرح داده شده و به عنوان کاربرد یک الگوریتم ناوبری روی آن پیاده سازی شده است.

۱۷رفتار گذرای حافظه تمام نوری در حضور اثر غیرخطی کر در میکروحلقه‎ها
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله دو پایداری نوری در حضور اثر غیرخطی کر در میکروحلقه ها بررسی شده و همچنین افت درون میکروحلقه با وجود این اثر محاسبه شده است. سپس با استفاده ازخاصیت دوپایداری، ساختار حافظه تمام نوری روشن–خاموش پیشنهاد شده است. این ساختار با فرکانسی از مرتبه تراهرتز کار میکند و قابلیت انتگره شدن در مدارهای نوری را دارد. شرایط لازم برای پالس های روشنکننده و خاموش کننده در حالت گذرا محاسبه شده اند و بستگی آنها به پارامترهای میکروحلقه مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۸سویچ زنی حافظه ای در نیم رساناهای آمورف لیتیوم–وانادیوم–فسفات
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387، سال
تعداد صفحات: ۴
نمونه های آمورف، با فرمول عمومی mol%50) P2O5 – x mol% V2O5 –(50–x) mol% Li2O) ، به صورت فیلم دمشی ساخته شده است. در میدانهای الکتریکی بالا، سویچ زنی الکتریکی در این نمونه ها مشاهده می شود که به علت گذار از حالت آمورف به کریستال است و در نتیجه آن، مقاومت ماده در ناحیه سویچ کرده به شدت کم می شود. با افزایش اکسید لیتیوم، ولتاژ سویچ زنی بیشتر می شود. علت این رفتار به ایجاد گروه های مولکولی ویژه در شبکه نسبت داده می شود که موجب کاهش پیوستگی شبکه آمورف می شود. مشاهده می شود که این نمونه ها، بعد از سویچ زنی، با از بین رفتن میدان الکتریکی، حالت مقاومت کم را در خود حفظ می کنند و به عبارت دیگر، دارای حافظه هستند.

۱۹رهیافت کوانتومی برای توصیف مکانیسم حافظه تصویری در مغز انسان
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله، فیزیولوژی حافظه و یادگیری مورد بحث قرار گرفته است و سعی داریم مکانیسم واقعی حافظه و فرآیندهای مرتبط با آن را دریابیم. اگرچه بررسی کلاسیکی این فرآیندها موفقیت هایی داشته است، اما جنبه های واقعی رخ دادن این پدیده های مغزی توصیف نشده اند و علوم کلاسیک به سادگی نمیتوانند آنها را تشریح کنند. همچنین چندین مدل کوانتومی نسبتاً موفق در زمینه توجیه آگاهی و عملکردهای مغزی ( مخصوصاً حافظه) بررسی شده است. سپس یک مدل کوانتومی نوین، متفاوت و یکپارچه ارائه میدهیم که میتواند این پدیده های مغزی را توضیح دهد و مواردی را که که علوم اعصاب ( به خاطر محدودیت های بنیادینش) قادر به توجیه آن نیست را توصیف کند. همچنین این مدل، مدلهای کلاسیک و کوانتومی پیشین را بهبود می بخشد.

۲۰سنتز ترکیب حافظه دار NiTiCu نانوساختاری به روش الیاژسازی مکانیکی و ارزیابی دماهای دگرگونی آن
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین پژوهش ترکیب حافظه دار Ni45Ti50Cu5 نانوساختاری به روش الیاژ سازی مکانیکی تولید گردید نتایج ازمایشات پراش اشعه ایکس XRD مشخص نمود که اسیاب کاری مخلوط پودرهای با خلوص بالای اولیه عناصر الیاژی به مدت 60 ساعت و عملیات حرارتی تابکاری متعاقب ان منجر به ایجاد ترکیب نانوساختاری می گردد مقایسه دماهای دگرگونی ترکیب تولید شده با الیاژ حافظه دار NiTi توسط روش گرماسنجی تفاضلی روبشی DSC مشخص می نماید که اضافه کردن مس منجر به ایجاد دگرگونی مارتنزیتی ترموالاستیک مستقیم B2 به B19 شده و کاهش چشمگیر هیسترزیس دگرگونی را به همراه خواهد داشت.

۲۱چالشها و راهکارهای موجوددر استفاده از بانکهای اطلاعاتی توزیع شده ی نظیر به نظیر
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی نرم افزار، سال
تعداد صفحات: ۸
سیستمهای نظیر به نظیر نمونه جدید و بسیار موفق در توزیع محتوا، بوسیله تشویق تعداد مهمی از کاربران می باشد که هم بصورت تولید کننده و هم مصرف کننده منابع می باشند این سیستمها بطورموثری بار سرور را با فراهم کردن توزیع پذیری بالا هنگامیکه نظیرهای مختلف یک فایل مشترک دارند کاهش میدهند و قادرند خود را با توجه به هم بندی شبکه برای به اشتراک گذاشتن منابع از قبیل محتویات، پهنای باند، سیکلهای پردازنده و حافظه، سازماندهی کنند از طرف دیگر نیاز روزافزون به استفاده از پایگاه داده های توزیع شده تحقیقات جدید را به سمت استفاده از اینگونه شبکه ها به جهت غلبه بر مشکلات توزیع اطلاعات سوق داده است مشکل اساسی دراستفاده از بانکهای اطلاعاتی توزیع شده ی نظیر به نظیر پویایی زیاد اینگونه شبکه ها است که در مقاله حاضر ما چالشها و راهکارهای موجود دراین زمینه را بررسی کرده ایم.

۲۲بررسی مقایسه ای حافظه کوتاه مدت افراد مالتیپل اسکلروزیس با افراد طبیعی
اطلاعات انتشار: توانبخشي، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲ (مسلسل ۲۵)، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف: مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری سیستم عصبی مرکزی است. الگوی اصلی آسیب عصب روانشناختی در بیماران ام.اس با  نقص های حافظه و توجه مشخص می شود.مشکل حافظه تقریبا در 50 تا 60 درصد افراد ام.اس اتفاق می افتد. هدف مطالعه حاضر، بررسی عملکرد حافظه در بیماران ام.اس می باشد. روش بررسی: 40 بیمار مالتیپل اسکلروزیس، (30 بیمار تشدید شونده – بهبود یابنده «نوع عود و فروکش» و 10 بیمار نوع پیشرونده مزمن)، با استفاده از مقیاس حافظه لوریا – نبراسکا ارزیابی شدند.یافته ها: همه بیماران ام. اس (بدون افسردگی شدید که با مقیاس افسردگی بک بررسی شد) آسیب معنی داری در تمام متغیرهای حافظه (کلامی و غیر کلامی، تاخیری و عملکرد کلی حافظه) نسبت به گروه کنترل نشان دادند. تفاوت عملکردهای حافظه در بین بیماران با دو نوع ام. اس معنی دار نبود. علاوه بر این بین ضعف حافظه و آسیب های ام.آر.آی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: این مطالعه از این جهت که منتهی به فهم بهتر نقص های حافظه در بیماران ام.اس می شود، اهمیت دارد. علاوه بر این راهبردهای خاص توانبخشی بر اساس الگوهای آسیب حافظه را طرح ریزی می نماید.

۲۳بررسی اثر زعفران و مواد موثره آن، سافرانال و کروسین، بر روی حافظه سالم و تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی در موش صحرایی
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۹، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه: بررسی های رفتاری و الکتروفیزیولوژی نشان می دهند که عصاره زعفران اختلالات حافظه ناشی از تجویز اتانل را بهبود می بخشد.هدف: در این تحقیق اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره آبی زعفران و دو ماده موثره آن یعنی کروسین و سافرانال بر روی حافظه سالم و حافظه تخریب شده با هیوسین به روش ماز آبی موریس در موش صحرایی بررسی شد.روش بررسی: هر موش به مدت 5 روز و هر روز یک نوبت (هر نوبت شامل 4 تجربه) از 4 ربع حوضچه ماز به طور تصادفی تحت آزمایش قرار  گرفت. مواد و عصاره ها به جز هیوسین (20 دقیقه) یک ساعت قبل از شروع آزمایش به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در روز پنجم فعالیت حرکتی به روش جعبه باز بر روی حیوانات انجام شد.یافته ها: عصاره آبی زعفران در محدوده دوزهای 0.56– 0.0025 گرم بر کیلوگرم در مجموع در یافتن سکو تاثیری نداشت. فقط دوز 0.005 گرم بر کیلوگرم عصاره آبی زعفران با گذشت زمان باعث کاهش زمان یافتن سکو شد. کروسین با دوزهای 50 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم در مجموع به خصوص در روزهای 4 و 5 اثری بر روی مدت زمان یافتن سکو هدف نداشت. سافرانال در محدوده دوزهای 0.75 –0.2 میلی گرم بر کیلوگرم با افزایش دوز زمان یافتن سکو افزایش یافت. اثر عصاره آبی و دو ماده موثره آن بر روی حافظه تخریب شده توسط دوزهای پایین (1 میلی گرم بر کیلوگرم) و بالای (0.5 گرم بر کیلوگرم) هیوسین نیز بررسی شد. عصاره آبی زعفران با دوزهای پایین باعث کاهش اثرات تخریبی هیوسین (در هر دو دوز) بر روی حافظه شد. کروسین با دوزهای متفاوت اثرات گروه هیوسین را در یافتن سکو کاهش داد. سافرانال در دوز 0.2 میلی لیتر بر کیلوگرم اثرات تخریبی دوز پایین هیوسین را کاهش داد. اثرات این مواد و زعفران بر روی فعالیت حرکتی موش صحرایی به روش جعبه باز بررسی شد. عصاره زعفران و مواد موثره آن تقریبا وابسته به دوز باعث کاهش فعالیت حرکتی در حیوانات شد. مصرف توام این ترکیبات همراه با هیوسین نیز در مجموع باعث کاهش فعالیت حرکتی شد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که عصاره آبی زعفران، کروسین و سافرانال تاثیری بر روی حافظه سالم نداشته ولی باعث کاهش اثرات تخریبی حافظه ناشی از هیوسین می شود. عصاره زعفران و کروسین می توانند در آینده نوید بخش داروهایی در کاهش اختلالات حافظه و یادگیری ناشی از زوال مغزی در بیماری هایی چون آلزایمر باشند.

۲۴اثر رژیم دکستروز بر نقش کافئین در ضبط، تثبیت و فراخوانی حافظه در موش
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
کافئین به طور وابسته به دوز سبب تقویت یا تضعیف حافظه می شود. همچنین اثرات کاهش فراموشی ناشی از گلوکز در مطالعات قبلی اثبات شده است. مطالعه حاضر به کمک رفتار اجتنابی غیر فعال، به بررسی اثر کافئین بر ضبط، تثبیت و فراخوانی حافظه و نیز تداخل احتمالی گلوکز در آن در موش سفید کوچک (سوری) می پردازد. موش های نر پس از توزین، شماره گذاری و به سه گروه تقسیم شدند. گروه مورد الف: دریافت شوک الکتریکی و تزریق کافئین با دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بدون رژیم دکستروز، گروه مورد ب: دریافت شوک الکتریکی و تزریق کافئین در دوزهای سه گانه با رژیم دکستروز و گروه شاهد (دریافت کننده سرم فیزیولوژی). در تمام گروه ها فاکتور تاخیر در قدم گذاری از سکو به کف سیمی محفظه در آزمون های ضبط، تثبیت و فراخوانی حافظه مطالعه شد. داده ها پس از جمع آوری با تست های غیر پارامتری آنالیز شدند و اختلاف داده ها با P کمتر از 05\0 معنی دار تلقی گردید. کافئین با دوز 25mg\kg باعث افزایش فراخوانی حافظه شد. اما در دوز 100mg\kg نسبت به دوزهای قبلی سبب کاهش فراخوانی حافظه گردید که این کاهش در حضور رژیم دکستروز، به افزایش معنی داری تبدیل شد (P<0.0001) . بنابراین در حضور دکستروز اثر منفی کافئین با دوزهای بالا روی حافظه تعدیل می شود.

۲۵بررسی اثر اسانس اندام های هوایی گیاه اکلیل کوهی (.Rosmarinus officinalis L ) بر روی حافظه سالم و تخریب شده با هیوسین بر یادگیری فضایی در موش صحرایی
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۷
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۴۷ نتیجه