۱معیارها و روش های تعیین ناحیه حفاظت سرچاهی (حریم بهداشتی چاه) – محاسبات موردی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه معیارها و روشهای تعیین ناحیه حفاظت سر چاهی یا حریم بهداشتی چاه تعریف شدند. سپس حریم های بهداشتی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه با استفاده از روش های ساده محاسبه شدند. کد کامپیوتری WHPA برای محاسبات حریم بهداشتی چاه و سه مدول محاسباتی تعبیه شده در این کد معرفی شده و نواحی حریم برای چاه شماره 33 ارومیه با استفاده از این مدول ها محاسبه شد. جبهه های انتشار آلودگی از یک چاه تزریق فاضلاب به طرف چاه شماره 33 , در مدت زمان های مختلف توسط یکی از مدولهای محاسباتی کد WHPA محاسبه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در صورت وجود پارامتر های هیدروژئولوژیک قابل اعتماد برای منطقه استقرار چاه ها، ازکد WHPA میتوان بعنوان یک ابزار مفید برای تعیین حریم بهداشتی چاه ها بهره جست

۲محاسبه حریم بهداشتی چاه و آنالیز حساسیت با استفاده از کد کامپیوتریVisual Modflow
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
تعیین حریم بهداشتی برای کنترل کیفی چاه‌های آب شرب از اهمیت بسزائی در مقوله سلامت و بهداشت عمومی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار Visual Modflow که بر پایه معادلات تفاضلات محدود تهیه شده است , حریم بهداشتی چاه شهری شماره 14 واقع در دشت ارومیه, محاسبه شد. ابتدا لایة آزاد دشت ارومیه با استفاده از تمامی پارامترهایی که در جریان آب زیر زمینی دشت مؤثر است, مدل شد. از جملة این پارامترها می توان به تبخیر, تغذیه, آبهای سطحی, خصوصیات هیدرولیکی و غیره اشاره کرد. مدل تشکیل شده بصورت مناسب با شرایط جریان ناپایدار ( Transient Flow) کالیبره شده و جریان آب زیر زمینی با داده های مشاهده ای مطابقت داده شد. درادامه و در حالت جریان پایدار ( Steady State Flow) حریم بهداشتی برای چاه شماره 14 محاسبه و رسم شد. این محاسبات توسط نرم افزار Modpath که در برنامة Visual Modflow گنجانده شده انجام شد. سپس آنالیز حساسیت برای بررسی تاثیر پارامتر های مختلف بر حریم بهداشتی چاه انجام شده و پولوم آلودگی انتشار یافته از یک چاه فاضلاب محاسبه و اندرکنش آن با حریم بهداشتی چاه بررسی گردید.

۳تعیین و بررسی حریم بهداشتی چاه
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
حفاظت کیفی از منابع آب زیرزمینی که جهت تامین آب شرب استحصالی از چاه ها نقش دارند امروزه از مسئولیت ها ودغدغه های فکری متولیان تامین وتوزیع آب شرب یعنی سازمانهای آب منطقه ای و شرکتهای آب وفاضلاب کشور محسوب می شود.
به اختصارناحیه حریم بهداشتی چاه همان ناحیه سطحی ویازیر سطحی اطراف چاه است که در هنگام پمپاژ، آب چاه را تامین نموده ازاین ناحیه مواد آلاینده می توانند به طرف چاه حرکت کرده وبـه آب داخل چاه برسند.حداقل فاصله ایمنی (MSD)به شرایط محلی که مهمترین آن شرایط ژئولوژیکی وهیدرولوژیکی منطقه، چگونگی دفع فاضلاب درجوامع انسانی وتعداد منابع آلودگی موجود در منطقه اطـلاق می شود.که به وضعیت سفره های آب زیرزمینی، لایه های خاک منطقه، قابلیت نفوذپذیری خاک، جهت وسرعـت جریان آبهای زیرزمینی، غلظت آلاینده هاو… بستگی دارد. بنابراین ارائه حداقل فاصله ایمنی قابل اتخاذ بصورت جهانی برای منـاطق مختلف کاری بسیار مشکل می باشد. حریمهای بهداشتی شامل حریم در معرض آلودگی ( R1 )، حریم حفاظتی حمایت اجبــاری( 2 R ) و حریم حمایتی( R3. ) می باشند.
در این راستا محاسبه بهینه ودقیق حریمها با استفاده از مبانی علمی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا محاسبه واعمال حریم کوچکتر خطر آلودگی را بالا برده وحریم بزرگتر اتلاف سرمایه را به دنبال خواهد داشت. باتوجه به اهمیت آبها بعنوان یکی ازمنابع توسعه واستفاده از آن جهت بهره وریهای مختلف ونظر به ویژگی اقلیمی کشور ماکه جزو مناطق خشک ونیمه خشک دنیا محســوب می گردد بررسیها و تحقیقات جدی در این زمینه ضروری است.

۴تعیین حریم بهداشتی چاه های آب شرب در دشت قائم شهر با استفاده از مدل WhAEM
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
قسمت عمده ای از آب شرب مصرفی از منابع آب زیرزمینی استحصال می شود. تخلیه فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی به درون زمین باعث تخریب این منابع می شود. حفظ و نگهداری از منابع آب زیرزمینی که به دلیل کم توجهی به مسایل آب در دهه های اخیر در آستانه ی نابودی قرار گرفته است، از مهمترین مسائل مربوط به مدیریت زیست محیطی منابع آب است. در این تحقیق ضمن معرفی مدل WhAEM به بررسی معیارها و روش های تعیین حریم پرداخته شده، سپس با استفاده از داده های دشت قائم شهر و به کمک مدل WhAEM، حریم بهداشتی چاه های شرب، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مشخص شد که در نظر گرفتن حریم ثابت برای چاه های آب شرب بدون توجه به شرایط واقعی آبخوان صحیح نمی باشد و باید شرایط واقعی ژئوهیدرولوژیکی آبخوان از قبیل گرادیان هیدرولیکی، تخلخل، جهت حرکت آب های زیرزمینی، دبی پمپاژ، قابلیت ذخیره و انتقال و لایه بندی خاک را در نظر گرفت. طبق نتایج تحقیق، در صورت فراهم بودن اطلاعات قابل اعتماد ژئوهیدرولوژیکی برای منطقه، روش المان تحلیلی قابلیت تعیین دقیق حریم بهداشتی چاه را دارد.

۵تأثیر حریم بهداشتی در ایمن سازی و کاهش آلودگی منابع آب شرب روستایی شهرستان جهرم
اطلاعات انتشار: همایش ملی آب پاک، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به اهمیت آبها به عنوان یکی از منابع توسعه و استفاده از آن جهت بهره وریهای مختلف و با نظر به ویژگی اقلیمی کشورما که در جزو مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می شود، یکی از مسئولیتها و دغدغه های فکری متولیان تأمین و توزیع آب شرب یعنی سازمانهای آب منطقه ای و شرکتهای آب و فاضلاب، ایمن سازی کیفی منابع تأمین آب می باشد. عواملی چون فیزیوگرافی خاکشناسی ،هوا واقلیم ،بارندگی ،دما ،وضعیت وزش باد، پوشش گیاهی ،منابع آب و مسائل اجتماعی در تعیین حریم یک منطقه تأثیر می گذارند براین اساس تعیین حریم بهداشتی منابع تأمین آب شرب روستاهای شهرستان جهرم در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت که نشان می دهد، در صورتی که تعیین حریم بهداشتی یک منطقه با توجه به اصول فوق انجام شود، در ایمن سازی و کاهش آلودگی منابع تأمین آب تأثیر بسزایی دارد.

۶مبانی محاسبات حریم بهداشتی برای حفاظت کیفی چاههای آب شرب در شهرها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: استقلال، اسفند, دوره  ۲۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۵
این تحقیق با هدف تعریف مبانی علمی و شناسایی و ارائه روشهای موجود برای محاسبه حریم بهداشتی چاههای آب شرب شهرها صورت پذیرفته است. نتایج این مطالعه می تواند قسمتی از نیازهای شرکت آب و فاضلاب کشور را در خصوص کنترل کیفی منابع آب شرب از طریق تعیین و اعمال حریمهای بهداشتی چاهها، برطرف سازد. ابتدا با استفاده از منابع علمی موجود معیارها و روشهای تعیین حریم بهداشتی چاهها تعریف شدند. سپس روشهای (1) شعاع ثابت، (2) اشکال متغیر ساده شده، و (3) روش محاسباتی جریان – انتقال در قالب کد رایانه ای  WHPAT، معرفی شده، و کاربرد این روشها با مثالهای موردی از چاههای آب شرب ارومیه نشان داده شدند. مثالهایی از حریمهای بهداشتی محاسبه شده برای 36 چاه آبرسانی شهر ارومیه با استفاده از سه مدول محاسباتی موجود در کد WHPA ارائه شده، و تاثیر پارامترهای هیدورژلوژیک در مساحت حریمها مورد بحث قرار گرفت. در صورت فراهم بودن اطلاعات قابل اعتماد هیدورژلوژیک در منطقه استقرار چاهها، روشهای محاسباتی و کد WHPA نتایج دقیقتری را برای حریمهای بهداشتی چاهها ارائه می دهند.

۷روش های محاسبه جریم بهداشتی چاه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آب و فاضلاب، سال
تعداد صفحات: ۶

۸بررسی و تعیین حریم بهداشت چاه
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۰
حفاظت کیفی از منابع اب زیرزمینی که جهت تامین آب شرب استحصالی از چاه ها نقش دارند امروزه از مسئولیت ها و دغدغه های فکری متولیان تاممین و توزیع آب شرب یعنی سازمانهای آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب کشور محسوب می شود .ُ به اختصار ناحیه حریم بهداشتی چاه همان ناحیه سطحی یا زیر سطحی اطراف چاه است که در هنگام پمپاژ ، آب چاه راتامین نموده از این ناحیه مواد آلاینده می توانند به طرف چاه حرکت کرده و به داخل چاه ، برسند . حداقل فاصله ایمنی(MSD) به شرط محلی که کهمترین آن شرایط ژئولوژیکی و هیدرولوژیکی منطقه ، چگونگی دفع فاضلاب در جوامع انسانی و تعداد منابع آلودگی موجود در منطقه اطلاق می شود. که به وضعیت سفره های آب زیرزمینی ، لایه های خاک منطقه ، قابلیت نفوذپذیری خاک ، جهت و سرعت جریان آبهای زیرزمینی ، غلظت آلاینده ها و ..... بستگی دارد. بنابراین ارائه حداقل فاصله ایمنی قابل اتخاذ بصورت جهانی برای مناطق مختلف کاری بسیار مشکل می باشد. حریمهای بهداشتی شامل حریم در معرض آلودگی (R1) ، حریم حفاظتی حمایت اجباری (R2) و حریم حمایتی (R3) می باشند . در این راستا محاسبه بهینه و دقیق حریمها با استفاده از مبانی علمی از اهمیت بالای برخوردار است زیرا محاسبه و اعمال حریم کوچکتر خطر آلودگی را بالا بده و حریم بزرگتر اتلاف سرمایه را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت آبها بعنوان یکی از منابع توسعه و استفاده از آن جهت بهره وریهای مختلف و نظر به ویژگی اقلیمی کشور ما که جزو مناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می گردد بررسیها و تحقیقات جدی در این زمینه ضروری است.

۹تعییه حریم بهداشتی چاه های آب شرب در دشت تبریس با استفاده از ورم افسار PMWIN
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
نیاز به آب باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت ازیک سو و نیز رشدبخشهای کشاورزی و صنعتی ازسوی دیگر درحال افزایش است ازطرفی محدودیت منابع آب سطحی به علت نیمه خشک بودن اقلیم ایران باعث شده تا منابع اب زیرزمینی بعنوان گزینه ای جهت تامین آب مورد نیاز موردتوجه قرارگیرد بدون شک بهترین حالت شناخت رفتارهای سیستم آبهای زیرزمینی انجام یک سری تحقیقات درازمدت می باشد که مستلزم صرفه هزینه و وقت زیاد است یکی ازکارامدترین روشها برای کاهش این هزینه ها جلوگیری ازانتقال الودگی به چاه های پمپاژ و یا کاهش غلظت الودگی های منتقل شده می باشد لذانیاز به روشهای دقیق کم هزینه و کارامد درتعیین حریم بهداشتی چاه ها امری ضروری است دراین تحقیق ازروش عددی برای تعیین حریم بهداشتی چاه و ازنرم افزار PMWIN برای مدسازی عددی استفاده شدها ست درابتدا شبیه سازی درمحدوده شهرتبریز و مدخل دشت تبریز دراستان اذربایجان شرقی به عنوان منطقه مورد مطالعه توسط نرم افزار Modflow انجام شده و پس ازمدلسازی آب زیرزمینی دشت مذکور حریم بهداشتی 10 ساله دوچاه شرب منطقه توسط نرم افزارPmpath تعیین گردیده است

۱۰محاسبه حریم بهداشتی چاه های دشت چنانه با استفاده از GIS
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)، سال
تعداد صفحات: ۹
ناحیه حریم بهداشتی همان ناحیه سطحی و یا زیر سطحی اطراف چاه است که در هنگام پمپاژ، آب چاه را تامین کرده و از این ناحیه مواد آلوده می توانند به طرف چاه حرکت کرده و باعث آلودگی می شوند. هدف از این مقاله محاسبه حریم بهداشتی چاه به روش محاسباتی با استفاده از GIS است.

۱۱تعیین حریم بهداشتی چاههای آب شرب با استفاده از مدل عددی و برآورد اثر میزان برداشت (مطالعه موردی: دشت مال خلیفه)
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۴
آبهای زیرزمینی به عنوان بهترین ذخیره منابع آب قابل دسترس می باشند که برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی و شرب استفاده می شوند. از آنجاکه این منابع از آسیب پذیری بالایی در مقابل آلاینده های ناشی از فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و شهرنشینی برخوردار هستند، بخش قابل توجهی از این منابع غیر قابل استفاده می شوند، لذا جلوگیری از انتقال آلودگی به چاههای شرب و یا کاهش غلظت آلودگی منتشر شده، امری ضروری است. از کارآمدترین روشها برای این امر، تعیین حریم بهداشتی چاه ها با روشهای دقیق و مطمئن می باشد. در این تحقیق از روش عددی و نرم افزارGMS برای تعیین حریم بهداشتی چاههای شرب دشت مال خلیفه در استان چهار محال و بختیاری استفاده شده است. ابتدا مدلسازی دشت مذکور توسط برنامهModflow انجام شده و سپس حریم بهداشتی سه حلقه چاه شرب منطقه با کدModpath این نرم افزار تعیین گردیده است. . مساحت حریم برای چاه شماره 1 برابر 6\16 هکتار، چاه شماره 2 برابر 9\7 هکتار و چاه شماره 3 برابر 7\14 هکتار می باشد برای برآورد اثر برداشت در حریم چاهها، سناریوهای افزایشی و کاهشی در میزان دبی برداشتی تعریف و بر مدل اعمال شد. با افزایش دبی برداشت، میزان افزایش مساحت حریم از 5\1 تا 28 درصد و با کاهش برداشت، میزان کاهش مساحت حریم از 3 تا 13 درصد متغیر است. نتایج نشان می دهد با افزایش دبی برداشت، مساحت حریم بهداشتی افزایش می یابد و با کاهش میزان برداشت مساحت حریم کوچکتر می شود. اما تغییرات مساحت حریم نسبت به میزان برداشت رابطه خطی ندارد. افزایش یا کاهش دبی برداشت بر افزایش یا کاهش عرض حریم اثر بسیار محسوسی دارد و تاثیر نسبتا کمی بر طول حریم دارد.

۱۲تعیین حریم بهداشتی چاههای آب شرب شهرستان ارومیه برای یک آلاینده ویروسی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
دراین تحقیق به تعیین حریم بهداشتی چاهها درمقابل آلاینده های ویروسی و تعیین غلظت حداکثری الودگی درآبچاه توسط کد VIRALT پرداخته شده است این آلودگی ممکن است ازیک لوله فاضلاب بایک سپتیک تانک نشت داربه آب زیرزمینی راه پیدا کنند حریم بهداشتی برای یک چاه برای زمانهای انتقال 1 الی 5 ساله تعین شد که دریک مورد حریم دارای طول 1200متر و عرض 900 مترومساحت 1080000 مترمربع شد سپس به بررسی اثرمیرایی ویروس درتعیین حریم بهداشتی پرداخته شد مقایسه حریم های بهداشتی محاسبه شده نشان داد که با افزایش دبی پمپاژ سطح حریم بزرگتر میشود و مقدارپیک آلودگی درچاه افزایش می یابد پارامتر میرایی ویروس درخاک یکی ازعوامل تعیین کننده مساحت حریم بهداشتی و مقدارپیک آلودگی می باشد که برای انواع خاک وویروس دارای مقادیر متفاوتی می باشد

۱۳تعیین و پهنه بندی حریم بهداشتی چاه های آشامیدنی مشهد
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۹۲، سال
تعداد صفحات: ۲۰
زمین‌های محدوده اطراف حریم،اتلاف سرمایه را به دنبال خواهد داشت.در این تحقیق، برای محاسبه حریم بهداشتی 179 حلقه چاه آب آشامیدنی شهرش مشهد از مدل ریاضی‌ انتقال میکرو ارگانیسم‌ها که از جمله روش‌های محاسباتی–عددی در تعیین حریم‌ بیولوژیک چاه محسوب می‌شود،استفاده شده است.پس تعیین ضرایب هیدرو دینامیک‌ آبخوان برای هریک از 174 حلقه چاه مذکور،خطوط همزمان رسیدن آلودگی به چاه‌ بهره‌برداری با استفاده از مدل کینزل‌بک‌1تعیین و رسم گردید.سپس،سطح شهر مشهد به لحاظ حریم بهداشتی چاه‌های آب آشامیدنی پهنه‌بندی شده است.نتایج این بررسی، حاکی از آن است که چاه‌های آشامیدنی شهر مشهد به دلیل تفاوت در خصوصیات‌ آبخوان در مناطق مختلف شهر دارای حریم‌های متفاوتی بوده که بین 270 تا 350 متر متغیر است.به طوری که در مناطق مرکزی شهر(اطراف حرم به سمت میدان شهدا و راه‌ آهن)،حریم بهداشتی چاه‌های آب 270 تا 290 متر بوده و به سمت شمال غربی شهر مشهد،این حریم افزایش یافته و بین 320 تا 350 متر است.بنابراین،دامنه این حریم از غرب و شمال غربی به سمت شرق مشهد به‌طور نسبی کاهش می‌یابد. شهر مشهد تا سال 1390 دارای جمعیتی حدود 3 میلیون نفر و نیاز آبی سالانه حدود 300 میلیون متر مکعب خواهد بود.با توجه به نقش منابع آب زیرزمینی در استخراج آب‌ و تامین آب آشامیدنی شهرها،استفاده از چاه‌های آب داخل محدوده شهر امری اجتناب‌ ناپذیر است.بنابراین،برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و در نتیجه حفظ چاه‌های آب‌ آشامیدنی از خطر آلوده شدن،برنامه‌ریزی مدیریت جامع کیفیت منابع آب امری‌ ضروری است.یکی از اهرم‌های مهم در این برنامه‌ریزی،تعیین و رعایت حریم چاه‌های‌ آب آشامیدنی است.حریم بهداشتی یک چاه،محدوده‌ای است که در اطراف آن،اگر ذره‌ای آلودگی قرار گیرد،حد اقل طی مدت پنجاه روز به چاه برسد،تا میکرو ارگانیسم‌ها در مسیر حرکت به طرف چاه در این مدت از بین رفته،خطری برای آلودگی آب‌ به وجود نیاورند.بنابراین،برای آنکه چاه آب آشامیدنی فاقد آلودگی میکروبی باشد،باید فاصله مناسبی را بین منبع آلودگی و آن چاه در نظر گرفت.از آنجایی که تعداد قابل‌ توجهی از چاه‌های آب آشامیدنی مشهد در داخل محدوده شهر قرار گرفته‌اند،که در اطراف آنها منابع آلوده‌کننده بیولوژیک وجود دارد،بنابراین،تعیین و محاسبه بهینه و دقیق حریم چاه‌ها باید براساس مبانی علمی انجام پذیرد،زیرا محاسبه و اعمال حریم‌ کوچک‌تر،خطر آلودگی آب چاه را بالا برده،حریم بزرگتر،به لحاظ دربرگرفتن‌

۱۴تعیین تاثیر پوکی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه های آب شرب، برای یک آلاینده ویروسی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، سال
تعداد صفحات: ۸
در صورت آلوده شدن سفره های آب زیرزمینی و با توجه به حرکت کند آب در خاک، مدت زمان زیادی لازم خواهد بود تا سفره آلوده شده به حالت قبلی بازگردد. امکان حفاظت کامل از یک سفره آب زیرزمینی با توجه به وسعت بسیار زیاد سفره ها وجود ندارد، اما تعیین یک منطقه حفاظتی در اطراف چاه با توجه به جهت جریان آب زیرزمینی و شرایط هیدروژئولوژیک سفره، نه به لحاظ علمی دشوار می باشد و نه به لحاظ عملی و اقتصادی غیر ممکن و نامعقول. این منطقه تعیین شده همان حریم بهداشتی چاه می باشد که اگر آلودگی سفره خارج از آن محدوده اتفاق بیافتد هیچگونه تهدیدی برای آب استحصال شده از چاه محسوب نمی گردد. در این تحقیق به تعیین تأثیر پوکی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه های آب شرب، برای یک آلاینده ویروسی در شرایط ژئوتکنیکی و هیدروژئولوژیکی حاکم بر دشت ارومیه و تعیین غلظت حداکثری آلودگی در آب چاه، که ممکن است از یک لوله فاضلاب با یک سپتیک تانک نشت دار به آب زیرزمینی راه پیدا کند، با استفاده از نرم افزار VIRALT پرداخته شده است. برای تعیین تأثیر پوکی (n) سفره به حریم، محاسبات حریم 2 ساله چاه شماره 14 با سه مقدار پوکی متفاوت 0\15 و 0\25 و 0\30 انجام پذیرفت. با توجه به نتایج بدست آمده هرچقدر خاک متراکم باشد (n کوچکتر)، مساحت حریم بزرگتر و پیک آلودگی سریعتر و با مقدار بیشتری اتفاق می افتد.

۱۵تعیین تاثیر گرادیان هیدرولیکی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه های آب شرب، برای یک آلاینده ویروسی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، سال
تعداد صفحات: ۸
امکان حفاظت کامل از یک سفره آب زیرزمینی در مقابل آلاینده ها با توجه به وسعت بسیار زیاد سفره ها وجود ندارد، اما تعیین یک منطقه حفاظتی در اطراف چاه با توجه به جهت جریان آب زیرزمینی و شرایط هیدروژئولوژیک سفره، نه به لحاظ علمی دشوار می باشد و نه به لحاظ عملی و اقتصادی غیر ممکن و نامعقول. این منطقه تعیین شده همان حریم بهداشتی چاه می باشد که اگر الودگی سفره خارج از آن محدوده اتفاق بیافتد هیپگونه تهدیدی برای آب استحصال شده از چاه محسوب نمی گردد. در این تحقیق به تعیین تأثیر گرادیان هیدرولیکی سفره بر روی حریم بهداشتی چاه های آب شرب، برای یک آلاینده ویروسی در شرایط ژئوتکنیکی و هیدروژئولوژیکی حاکم بر دشت ارومیه و تعیین غلظت حداکثری آلودگی در آب چاه، که ممکن است از یک لوله فاضلاب با یک سپتیک تانک نشت دار به آب زیرزمینی راه پیدا کند، با استفاده از نرم افزار VIRALT پرداخته شده است. برای تعیین تأثیر گرادیان هیدرولیکی سفره به حریم، تعیین حریم 2 ساله چاه شماره 14 با سه گرادیان متفاوت 0\005 و 0\0025 و 0\00125 انجام پذیرفت. این گرادیان ها نسبت 1 و 0\5 و 0\25 نسبت به هم دارند. با کاهش گرادیان هیدرولیکی محدوده حریم در جهت طولی جریان آب زیرزمینی کاهش طول و در جهت عمود بر جهت آب زیرزمینی افزایش عرضی می دهد. یعنی محدوده حریم از حالت تقریباً بیضوی به حالت تقریباً دایروی تغییر شکل می دهد. ضمناً با افزایش گرادیان هیدرولیکی پیک غلظت آلودگی در چاه افزایش می یابد.

۱۶تعیین حریم بهداشتی چاه در صورت وجود سپتیک تانک یا مدفن زباله (منبع آلوده محصور) در نزدیکی چاه آب شرب و مقایسه آن با یک منبع باز
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه با رشد جمعیت و افزایش تعداد چاهها و استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی جهت مصارف شرب، صنعت وکشاورزی از یک طرف و نفوذ زه آبهای کشاورزی، نفوذ پساب های صنعتی و فاضلاب های شهری به داخل آبخوان ها و همچنین استقرار کاربری های نامناسب در اطراف منابع آبی از طرف دیگر، تغییرات قابل ملاحظه ای در کیفیت آب هایزیرزمینی به وجود آمده است. بنابراین علاوه بر تعیین حریم کمی، لزوم تعیین حریم کیفی براساس معیارهای علمی وکاربردی جهت اعمال مدیریت صحیح بر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و بالاخص حفاظت از کیفیت اینمنابع آب با ارزش بیش از گذشته احساس می گردد. در این مطالعه به تعیین حریم بهداشتی چاه در صورت وجودسپتیک تانک یا مدفن زباله (منبع آلوده محصور) در نزدیکی چاه استحصال آب شرب، پرداخته شده است.آلودگی منتشرشده از این منبع آلودگی، ویروس هپاتیت A فرض می شود. تعیین حریم بهداشتی چاه با استفاده از نرم افزار VIRALT انجام گرفته است.چاه پمپاژ در دشت ارومیه واقع شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۶ از میان ۱۶ نتیجه