۱ارزیابی تأثیر کاربری اراضی در پایداری خاکدانه ها در آبخیز کارون شمالی 
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)، سال
تعداد صفحات: ۷
فرسایش خاک باعث کاهش در توان تولید منابع اراضی در عرصه های حوضه آبخیز می گردد. تاثیر استفاده نابجا و تغییر کاربری اراضی بدون شناخت از وضعیت و توان تولیدی آن در افزایش فرسایش خاک بسیار تاثیرگذار است. خاکدانه ها یکی از خصوصیات مهم خاک بوده و پایداری آن شاخص مهمی از وضعیت فرسایش پذیری خاک در حوضه های آبخیز را نمایان می کند. در این تحقیق مبادرت به تعیین و مقایسه میانگین قطر خاکدانه ها در دو شرایط آزمایشی خاک خشک و مرطوب صورت گرفته است در این اراضی از افق سطحی خاک نمونه برداری صورت گرفته و در آزمایشگاه به روش الک تر مقادیر میانگین قطر خاکدانه ها (MWD )تعیین شد. نتایج نشان داد خاک مناطق مورد تحقیق از حساسیت بالایی در برابر فرسایش پذیری برخودار است بعبارت دیگر خاک های عمومآ از پایداری خاکدانه ها ضعیف برخودار می باشند و مدیریت نامطلوب از اراضی و استفاده غیر اصولی از منابع اراضی و کاربری نامناسب در افزایش تلفات خاک و ایجاد رواناب و رسوب بسیار موثر خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که خاک اراضی با کاربری مرتعی در این مناطق از حساسیت بیشتری در برابر عوامل فرسایشی برخودار است. و با توجه به نتایج آزمایشات خاک فقر مواد آلی خاک و چرای شدید از دلایل اصلی و مهم می باشد.

۲رابطه بین تخریب و تراکم خاکدانه ها در خاک کشاورزی مارنی تحت تاثیر قطرات باران
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
خاک های مارنی از جمله خاک های حساس به فرسایش آبی هستند. قطرات باران نقشی مهم در تخریب کیفیت فیزیکی خاک دارند. این تحقیق به منظور بررسی تخریب خاکدانه ها و تراکم خاک با استفاده از شبیه ساز باران در خاک کشاورزی مارنی در سال 1389 در زنجان انجام شد. برای این منظور جعبه های محتوی خاکدانه در ابعاد زمانی مختلف (صفر، 5\7، 15، 5\22، 30، 5\37، 45، 5\52 و 60 دقیقه) زیر باران قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش مدت بارندگی، میزان تخریب خاکدانه ها و تراکم خاک به طوری معنی دار (001\0>P) افزایش یافتند. بین میزان تراکم خاک و تخریب خاکدانه ها رابطه معنی دار مثبت (001\0>P ،93\0=2R) وجود داشت

۳تاثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، , دوره  ۲۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پادلینگ یکی از روش های معمول آماده سازی بستر برای نشاکاری برنج در اراضی شالیزاری می باشد. پادلینگ بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیک خاک تاثیر می گذارد و این تغییرات بر رشد برنج موثر است. خاکی که ساختمان آن بیشتر مستعد تخریب باشد راحت تر پادل می شود. در این پژوهش، اثر سطوح مختلف عملیات پادلینگ بر برخی ویژگی های فیزیکی (میزان رطوبت و چگالی حجمی) سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان بررسی شد. طرح به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. از سه بافت خاک (رس سیلتی، لوم رسی و لوم) نمونه های دست نخورده با سیلندرهایی به قطر و ارتفاع 50 سانتی متر تهیه شد. نمونه ها توسط دستگاه همزن تحت تاثیر سطوح مختلف پادلینگ :P0) پادل نشده،:P1  پادل کم، :P2 پادل متوسط و :P3 پادل زیاد) قرار گرفتند. رطوبت خاک به روش وزنی و چگالی حجمی با استفاده از استوانه های نمونه گیری به فاصله زمانی هر 24 ساعت یک بار به مدت شش روز برای هر یک از سه بافت خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای مختلف پادلینگ بر رطوبت وزنی و چگالی حجمی خاک در سطح 5 درصد معنی دار بود. مقدار آب لایه های پادل شده با افزایش زمان ته نشینی ذرات خاک کاهش یافت. شیب کاهشی منحنی های رطوبت وزنی در طول زمان در تیمار پادل نشده (P0) بیشتر از تیمارهایP1 تا P3 بود، که نشانگر نرخ بیشتر خشک شدن خاک در این تیمار بود. در بافت لوم، از زمان اعمال سطوح پادلینگ تا 144 ساعت پس از آن در تیمارهای P0 تاP3 ، رطوبت خاک به ترتیب 22.6، 16.3، 14.8 و 9.6 درصد کاهش یافت. در هر سه بافت خاک، روند این تغییرات تقریبا مشابه بود. با انجام پادلینگ کم، در عمق 0–15 سانتی متر، چگالی حجمی خاک در بافت های رس سیلتی و لوم رسی به ترتیب 23.8 درصد و 22.8 درصد کاهش یافت. اما عملیات پادلینگ در بافت لوم سبب شد چگالی حجمی 4.1 درصد افزایش یابد. در هر سه نوع بافت خاک، با گذشت زمان، چگالی حجمی افزایش یافت. چگالی حجمی خاک با عمق نیز افزایش یافت و این افزایش برای سطوح کمتر پادلینگ بیشتر بود. به نظر می رسد که سطوح بالاتر پادلینگ به دلیل آن که رطوبت را با سرعت کمتری از دست می دهند، برای آماده سازی اراضی شالیزاری مناسب تر باشد. اما برای تعیین این که چه سطحی از پادلینگ باید در چه بافت خاکی استفاده شود بایستی پارامترهایی نظیر سرعت نفوذ آب به خاک، نگهداشت آب و مقدار آب مصرفی را مورد بررسی قرار داد.

۴بررسی نحوه توزیع روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات در خاکدانه های خاکهای آهکی آلوده
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، مهر و آبان, دوره  ۲۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
موضوع آلودگی خاک توسط فلزات سنگینی مانند روی باعث افزایش نگرانی هایی در مورد محیط زیست شده است. شناخت شکل های مختلف روی در خاک اطلاعات مفیدی درباره رفتار این فلز در اختیار می گذارد. با توجه به توزیع غیر یکنواخت فلزات سنگین در خاک، در این پژوهش تفاوت غلظت روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات در داخل و خارج خاکدانه ها مورد بررسی قرار گرفت. خاکدانه ها از چهار پروفیل در خاکهای آلوده استان زنجان و در پنج عمق از صفر تا یک متری جمع آوری شده و بصورت مکانیکی (کایسر 1994) به دو بخش داخلی و خارجی خاکدانه تفکیک شدند. غلظت روی محلول و قابل تبادل و غلظت روی پیوند شده با کربنات در هر دو بخش داخلی و خارجی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت روی در هر دو شکل در بخش خارجی خاکدانه ها بیشتر از بخش داخلی آنها می باشد، ولی تفاوت غلظت روی قابل تبادل و محلول در بخش داخلی و خارجی خاکدانه ها، فقط در عمق 20–0 سانتیمتری معنی دار بود. غلظت روی کل نیز در بخش خارجی خاکدانه ها بیشتر از بخش داخلی بدست آمد. ضریب تبیین غلظت روی قابل تبادل و محلول با غلظت روی کل مثبت و معنی دار و غلظت روی قابل تبادل و محلول و pH خاک منفی و معنی دار بود. در رابطه با روی کربناتی نیز ضریب تبیین با غلظت روی کل مثبت و معنی دار بدست آمد، ولی با درصد کربنات کلسیم خاک رابطه معنی دار نبود.

۵بعضی از کاربردهای فراکتال در علوم کشاورزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌، سال
تعداد صفحات: ۲۳

۶تأثیر درصد ماده آلی خاک بر مدیریت و پایداری خاکدانه در مناطق نیمهخشک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
ثبات و پایداری خاکدانه ها یکی از مهمترین خواص فیزیکی خاک است که میزان مقاومت خاک یا حساسیت آن را نسبت به فرسایش آبی و بادی تعیین می–نماید . میانگین وزنی قطر خاکدانهها به عنوان معیاری از شاخص های پایداری خاکدانهها میباشدکه وسیعاً مورد استفاده قرار میگیرد. در کشاورزی پایدار، حفاظتو مدیریت پایدار خاک و جلوگیری از تخریب ساختمان خاک از اهمیت ویژهای برخوردار است. تخریب ساختمان خاک تحت تأثیر عوامل مختلف، باعثنامطلوب شدن خصوصیات فیزیکی همچون کاهش تهویه و کاهش نفوذپذیری خاک میشود. نتیجه این عمل افزایش آبدوی سطحی و به دنبال آن فرسایش خاکمیباشد، که نهایتاً این امر موجب کاهش عملکرد محصولات زراعی میشود. بنابراین انجام این نوع بررسیها جهت شناخت نحوه تغییرات پایداری خاکدانهها و نیز جرم مخصوص ظاهری خاک متأثر از کاربرد مواد آلی مختلف جهت اعمال مدیریت صحیح زراعی ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق مشاهده شد که هر چه به درصد ماده آلی خاک افزوده میشود پایداری خاکدانه به طور چشمگیری افزایش مییابد و دارای R2 بالایی نیز میباشد 0\78 این موضوع در سطح 5 درصد معنیدار شد

۷بررسی تأثیر اندازه خاکدانه بر مدیریت تولید رواناب تحت بارانهای یکسان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۵
این تحقیق با هدف بررسی اثر اندازه خاکدانه بر تولید رواناب در سال 0931 انجام گرفت. پانزده فلوم فلزی محتوی خاکدانههای با قطر کوچکتر از 2 میلیمتر، 2 تا 4\75میلیمتر4\75میلیمترتا5\6 و5\6تا9\75میلیمتر و 9\75تا12\7 میلیمتر میلیمتر در سه تکرار تحت بارانهای یکسان با شدت ثابت 61 میلیمتر بر ساعت و مدت 9 دقیقه قرار گرفت. رطوبت اولیه خاکدانهها قبل از اعمال هر رخداد به روش جرمی اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که اثر اندازه خاکدانه بر تولید رواناب در سطحاحتمال 0\05 معنیدار بود. بیشترین مقدار تولید رواناب در کلاس دوم خاکدانه اتفاق افتاد. این در حالی بود که کمترین مقدار آن در کلاس پنجم تولید شد. تولید رواناب همبستگی معنیدار با اندازه خاکدانه داشتp و 1\61 R2= . 0\001

۸بررسی تاثیردرصدماده آلی خاک برپایداری خاکدانه درخاکهای کشاورزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان، سال
تعداد صفحات: ۶
ثبات و پایداری خاکدانه ها یکی ازمهمترین خواص فیزیکی خاک است که میزان مقاومت خاک یاحساسیت آن رانسبت به فرسایش آبی وبادی تعیین می نمایدمیانگین وزنی قطرخاکدانه ها به عنوان معیاری ازشاخصهای پایداری خاکدانه ها می باشد که وسیعا مورداستفاده قرارمیگیرد درکشاورزی پایدارحفاظت و مدیریت پایدارخاک و جلوگیری ازتخریب ساختمان خاک ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تخریب ساختمان خاک تحت تاثیر عوامل مختلف باعث نامطلوب شدن خصوصیات فیزیکی همچون کاهش تهویه و کاهش نفوذپذیری خاک می شود نتیجه این عمل افزایش آبدوی سطحی وبه دنبال آن فرسایش خاک می باشد که نهایتا این امرموجب کاهش عملکردمحصولات زراعی میشود بنابراین انجام این نوع بررسیها جهت شناخت نحوه تغییرات پایداری خاکدانه ها و نیزجرم مخصوص ظاهری خاک متاثرازکاربردموادالی مختلف جهت اعمال مدیریت صحیح زراعی به نظر می رسد دراین تحقیق مشاهده شد که هرچه به درصدماده الی خاک افزوده میشود پایداری خاکدانه به طور چشمگیری افزایش می یابد ودارای R2 بالایی نیزمی باشد 0\78 این موضوع درسطح 5درصدمعنی دارشد

۹روندیابی کربن آلی و کربنات کلسیم در خاکدانههای خاکهای ورتیسول غرب کشور
اطلاعات انتشار: همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۴
در خاکهای کشاورزی، ذرات خاک بر اثر مواد و ترکیبات مختلف به یکدیگر چسبیده و خاکدانه یا خاکواحد را می سازند. این پژوهش با هدف بررسی درصد کربن و درصد کربنات کلسیم در خاکدانههای اراضی ورتیسول در غرب کشور انجام شده است. برای این منظور با حفر 6 نیمرخ خاک در دو تحت رده از ورتیسولهای استان کرمانشاه و آذربایجان غربی (هر کدام در 3 تکرار)، تا عمق 80 سانتیمتری از سطح خاک مطالعه و نمونهبرداری انجام گردید. روند افزایش کربن آلی با افزایش قطر خاکدانه ها ارتباط مستقیم داشته و بیشترین مقدار کربن آلی در خاک تیپیک کلسی 2 میلیمتر وجود دارد. مقدار – زررت در خاکدانه بزرگتر از 4 میلیمتر و در خاک کرومیک کلسیزررت در خاکدانه 4 کربن آلی در خاکدانههای افق های سطحی بیشتر از خاکدانههای افقهای دیگر است. بررسی تغییرات مقدارکربنات کلسیم در خاکدانههای مختلف در هر دو خاک در افقهای مختلف نشان داد که روند افزایش درصد کربنات کلسیم با افزایش قطر خاکدانهها رابطه کاهشی داشته و بیشترین مقدار درصد کربنات کلسیم در هر دو خاک در خاکدانه کوچکتر 0 میلیمتر است. به طور کلی کربن آلی سبب به وجود آمدن خاکدانهها با قطر بزرگتر و کربنات کلسیم سبب به \ از 25 وجود آمدن خاکدانهها با قطر کوچکتر میشود.

۱۰تاثیر تغییرات تنوع گونه ای بر مواد آلی ذره ای خاک مراتع کوهستانی آذربایجان غربی
اطلاعات انتشار: اكوسيستم هاي طبيعي ايران، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور ارزیابی تاثیر گونه جاشیر (Prangos uloptera) و گونه های همراه بر اجزاء ماده آلی خاک و توزیع خاکدانه ها، مراتع کوهستانی خانقاه سرخ ارومیه انتخاب گردید. نمونه گیری به روش تصادفی– سیستماتیک انجام شد. ابتدا دو منطقه مرتعی در کنار هم، با گونه غالب جاشیر انتخاب و سپس چهار عرصه معرف در سطح هر یک از مناطق، جهت نمونه برداری انتخاب شد. نمونه های خاک از دو عمق 15–0 و 30–15 سانتیمتری و در مجموع 32 نمونه خاک از هر منطقه و دو عمق جمع آوری شد. کربن آلی ذره ای (POM–C) و نیتروژن آلی ذره ای (POM–N)، درصد خاکدانه های درشت و ریز و کربن موجود در آنها، آزمایش و آنالیز شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که به جز درصد خاکدانه های درشت، تمامی فاکتورهای مورد بررسی، در اثر افزایش تنوع گونه ای همراه با پایه جاشیر در منطقه مرتعی دوم افزایش یافتند. کربن و نیتروژن آلی ذره ای، کربن همراه با خاکدانه های درشت و درصد خاکدانه های ریز به طور معنی داری تحت تاثیر تنوع گونه ای بالای گیاهان همراه با جاشیر در منطقه مرتعی دوم قرار گرفتند. نتایج این تحقیق، تاثیر سریع تغییرات مدیریتی بر مواد آلی ذره ای را نشان داد و همچنین تغییر پذیری مواد آلی ذره ای خاک در واکنش به تغییرات مدیریتی پوشش گیاهی را ثابت نمود. افزایش مواد آلی ذره ای می تواند ناپایدار باشد، بنابراین تنوع گونه ای اکوسیستمهای مرتعی باید از طریق مدیریت بهینه پوشش گیاهی برای مدت زمان طولانی، حفظ گردد تا افزایش مثبت کربن آلی در خاک حاصل گردد.

۱۱بررسی تاثیر تخریب خاکدانه بر معدنی شدن نیتروژن در یک خاک آهکی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
حفاظت فیزیکی مواد آلی در درون خاکدانه ها به عنوان یک عامل مهم کنترل کننده تجزیه و تخریب مواد آلی خاک شناخته شده است زمانی که خاکدانه های بزرگ در اثر شخم یا عوامل دیگر شکسته می شوند، مواد آلی درون آنها و نیز مواد آلی بین خاکدانه های کوچک برای تجزیه در دسترس میکروب ها قرار می گیرند، فرآیند معدنی شدن نیتروژن یکی از مهمترین فرآیندهای چرخه نیتروژن است که بخشی از آن در خارج از سلول های زنده به وسیله آنزیم های برون سلولی و بخشی از آن در داخل سلول های میکروبی زنده انجام می شود.این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تخریب خاکدانه بر معدنی شدن نیتروژن در یک خاک آهکی انجام شده است. برای این منظور ما خاکدانه های 4 تا 6 میلی متری یک خاک آهکی را با استفاده از الک جدا کرده و نمونه های 60 گرمی از آن تهیه کردیم سپس این نمونه ها را با استفاده از دستگاه آلتراسونیک در زمان های متفاوت (صفر، 2،4،6،8 و 10 ) دقیقه تحت تخریب قرار داده و به مدت 60 روز تحت انکوباسیون قرار داده و در بازه های زمانی 15 روزه اقدام به نمونه برداری کرده و میزان نیتروژن معدنی شده را اندازه گیری کردیم نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش مدت تخریب و زمان انکوباسیون معدنی شدن نیتروژن افزایش می یابد.

۱۲ارزیابی تاثیر پایه های گونه Pteropyrum aucheri بر مواد آلی ذره ای و پراکنش خاکدانه ها در مراتع خانقاه سرخ ارومیه
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي خاك، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۳بررسی اثرات بافت، شرایط رطوبتی و سیستم کشت بر تردی خاک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آب و خاك، سال
تعداد صفحات: ۸
تمایل یک توده خاک محصور نشده به خرد شدن تحت تنش¬های بکار رفته و شکستن آن به قطعه¬های کوچک¬تر که دامنه اندازه مشخصی دارند، تردی خاک نامیده می¬شود. هدف از این پژوهش اندازه¬گیری و بررسی مقاومت کششی و تردی دو خاک با بافت¬های لوم¬رسی و لوم¬شنی تحت کشت¬های گندم و یونجه بود. آزمایش¬ها در سه شرایط رطوبتی هوا–خشک، رطوبت نظیر مکش ماتریک 80 و 50 کیلوپاسکال، برای سه سری اندازه خاکدانه و کلوخه انجام شد. برای جداکردن خاکدانه¬ها و کلوخه¬های با اندازه 10–8، 25–15 و 38–30 میلی¬متر، نمونه¬های خاک به آهستگی از الک–های مربوطه در شرایط هوا–خشک عبور داده شدند. فاکتورهای مورد بررسی شامل بافت خاک و نوع کشت، در رطوبت¬های مختلف و اندازه¬های متفاوت خاکدانه و کلوخه، بر مقاومت کششی و تردی خاک اثر داشتند. خاک لوم¬رسی– یونجه بیشترین مقدار مقاومت کششی را نسبت به خاک¬های لوم¬رسی–¬گندم (21 درصد)، لوم¬شنی–یونجه (57 درصد) و لوم¬شنی–گندم (70 درصد) نشان داد که احتمالاً به دلیل رس و ماده آلی بیشتر در این خاک¬ها می¬باشد. نتایج نشان دهنده ارتباط معکوس مقاومت کششی خاکدانه¬ها با اندازه و میزان رطوبت آن¬ها بود. ترکیب بافت خاک و نوع کشت روند تغییرات تردی را به صورت لوم¬رسی–یونجه (06\0) < لوم¬رسی–گندم (09\0) < لوم¬شنی–یونجه (15\0) < لوم¬شنی–گندم (20\0) تحت تأثیر قرار داد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار تردی محاسبه شده (16\0) در حدود رطوبت حد خمیرایی (رطوبت نظیر مکش ماتریک 80 کیلوپاسکال) مشاهده شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۳ از میان ۱۳ نتیجه