۱طراحی فرآیندهای تامین مواد و تجهیزات صنعتی متناسب با شرایط و قوانین ایران
اطلاعات انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور، سال
تعداد صفحات: ۲۵
تامین تجهیزات به عنوان بخش اعظم پروژههای اجرایی در شرکتها به خصوص پیمانکاران عمومی 1 و شرکتهای 2 EPC مطرح میباشد و اغلب مدیریت تامینتجهیزات پروژه به عنوان مدیریت واسطه 3 تعریف میگردد . منظور از شرکتهای EPC شرکتهایی است که کار را به صورت کامل از مشتری اخذ نمایند و در طول اجراء آن کلیه فعالیتهای مهندسی، تامینتجهیزات، ساخت،
نصب و راهاندازی تجهیزات را به عهده میگیرند . با توجه به اینکه برای انجام تامین مواد و تجهیزات پروژهها در ایران نیاز به طراحی فرآیندهای مورد نیاز میباشد، مطابق تجربه پنج ساله گروه تامین تجهیزات در شرکت ایزوایکو و تجربه شرکت مپنا و مطالعه استانداردهای مختلف اعم از [ 1 ] PMBOK و استانداردهای مهندسی خرید [ 2 ] یک مدل برای طراحی و کنترل فرآیندهای تامین تجهیزات پیشنهاد میگردد که این مدل در شرکت ایزوایکو اجرا و نتایج قابل قبولی اخذ شده است . برای کنترل فرآیندها، نقاط کنترلی تعریف و به تناسب چکلیستهای مورد نیاز طراحی و تدوین شده است . در استاندارد مدیریت پروژه ( PMBOK )، شش فرآیند برای تامین مواد و تجهیزات تعریف شده است که شامل : برنامه خرید، استعلام، انتخاب تامینکننده، انعقاد قراردادها و مدیریت قراردادها میباشد با توجه به بررسیهای انجام شده و تجربیات کسب شده در شرکتهای مختلف و با استفاده از تعاریف موجود در طراحی سیستم و مهندسی سازمان، فرآیندهای تامین تجهیزات به 11 فرآیند سازمانهای ایرانی به دلیل پیچیده بودن روابط بانکی و قوانین اصلی تقسیمبندی شده است . در حاکم بر واردات کشور، نیاز به طراحی فرآیندهایی برای مدیریت بر فعالیتهای بیرون سازمان دارد . به همین منظور فرآیندهایی برای مدیریت اعتبارات ارزی و حمل و ترخیص در طراحی فرآیندها لحاظ شده است

۲سیستم مدیریت روابط تأمین کنندگان رویکردی نوین در لجستیک و زنجیره تامین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۲۰
تأمینکنندگان میتوانند تأثیر بسیار زیادی برروی عملکرد شرکتها در مقولههای قیمت، کیفیت، تکنولوژی و تحویل داشته باشند . در دهههای اخیر، رویکرد جدید و مهمی که در مدیریت زنجیره تأمین مطرح شده است ، تقویت و گسترش ارتباطات با تأمینکنندگان سازمان در قالب سیستم مدیریت روابط تأمین کنندگان ) ) SRM است ، که توجه آن به کل زنجیره تأمین از تهیه مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی معطوف شده است ، بطوری که بتواند امکان افزایش رضایت مشتری و کاهش هزینهها را فراهم آورد . لذا در این کار رویکرد بهینهسازی کل فعالیت زنجیره تأمین ، بر پایه تأمین کنندگان در نظر گرفته شده است .
بجای ارتباط از نوع برنده – بازنده ، ارتباط نزدیک و اعتماد متقابل از نوع برنده – برنده جایگزین ارتباطات قبلی شده و عمده فعالیتها به حذف عملکرد ضعیف تأمین کنندگان و توسعه بهبود عملکرد تأمین کنندگان از طرف خریدار متمرکز شده است و وظیفه فرآیند خرید به مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان – که تعداد آنها به دقت کاهش یافته است – تغییر نموده است . بطور کلی مدیریت روابط تأمین کننده بدنبال ارائه چارچوبهای مناسب برای ارزیابی مستمر ، توسعه عملکرد و انتخاب تأمین کنندگان مناسب میباشد . هریک از فعالیتهای بر شمرده شده دارای زیر فعالیتهای مختلفی میباشند . ارائه مدلهای کمی جهت انتخاب تأمین کننده در فرآیند ارتباط خریدار – تأمین کننده از موضوعات اصلی در سیستم SRM میباشد . این فرآیند ، یک مسأله چند معیاره میباشد که در آن مسأله تعداد و اهمیت معیارها با توجه به استراتژیهای زنجیره تأمین میتوانند متفاوت باشند . با توجه به اهمیت نقش تامین کنندگان در دستیابی به اهداف زنجیره تامین ، در این پژوهش آخرین یافته ها در خصوص سیستم SRM ، اجزاء ، فرآیندها و مزایای بکارگیری آن در سازمانهای لجستیکی را بررسی مینماییم .

۳تحلیل کارکرد ایران کد در مدیریت تدارکات
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مدیریت فرآیند تدارکات به عنوان یکی از فرآیندهای زنجیره تأمین با هدف بدست آوردن کالا یا خدمات مورد نیاز در کمترین هزینه و در بهترین شرایط زمانی، مکانی، کمی و کیفی جایگاه ویژه ای در مدیریت کسب و کار دارد . در یک نگاه کلی فرآیند تدارکات از مرحله شناسایی نیازمندی ها تا دریافت خدمات یا کالای خریداری شده برای رفع نیازمندی را شامل می شود . به دلیل ارتباطی که بین این فرآیند و دیگر فرآیندهای زنجیره تأمین وجود دارد، هرگونه بهبود در آن می تواند بر عملکرد کسب و کار و حتی کل زنجیره تأثیر بگذارد . در هر فرآیند تدارکات سه جزء اصلی وجود دارد که عبارت است از خریدار، فروشنده و موجودیت مورد معامله که هر یک از آنها دارای ویژگی هایی هستند و به نحوی در تصمیمات ظاهر می شوند . یکی از چالش های موجود در تصمیم گیری ها و در بسیاری از فرآیندهای زنجیره تأمین و به خصوص در این فرآیند، شناخت و درک کافی از موجودیت های اشاره شده است تا بتوان با ایجاد اطلاعات کافی از موجودیت ها و تبادل صحیح این اطلاعات، دقت و سرعت فرآیند را افزایش داده و هزینه های آن را کاهش داد . سیستم های طبقه بندی و کدگذاری نیز با هدف ارائه شناخت و ایجاد زبان مشترک سعی در بهبود فرآیند های مختلف داشته و ساز و کارهایی متناسب با نیازهای مطرح شده دارند و راه حل هایی ارائه می دهند . ایران کد به عنوان نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات نیز دارای توانمندی هایی است و می تواند با استفاده از ویژگی های خود و ابزار مناسب، در بهبود فرآیند تدارکات اثرگذار باشد . در این مقاله که بر اساس یک مطالعه جامع صورت گرفته ابتدا با بیان مفاهیم و انواع شیوه های تدارکات و اطلاعات لازم، زیرفرآیندهای آن تشریح شده و با شناسایی نیازمندی های این زیرفرآیندها به نقشی که نظام های طبقه بندی، توصیف و کدینگ کالا در رفع آنها دارند می پردازیم .در ادامه با معرفی ایران کد و بیان ویژگی ها و ابزار و تسهیلات آن، نقش ایران کد را در این زمینه تحلیل می کنیم

۴رویکردهای نوین در مدیریت تأمین ، خرید و تدارکات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات، سال
تعداد صفحات: ۱۷
تحولات به وجود آمده در دنیای تجارت، منجر به پیدایش نظریه ها و رویکردهای مختلفی در بخش ها و مفاهیم تجارت از جمله تأمین وخرید شده است . این رویکردها هر یک زاییده تفکرات و نیز بکارگیری مفاهیم جدید در زمینه تولید و تجارت و نیز تأمین وخرید گشته است . مثلاً بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، عامل اصلی پیدایشEDI. و نیز سیستم های هوشمند در تأمین وخرید شده و مفاهیم تفکر ناب، رویکرد تأمین ناب را معرفی نموده است این رویکردها خود به نوعی بیانگر سیر تحول تأمین از ابتدا تاکنون هستند که برخی از آنها جایگزین برخی دیگر گشته اند . در ادامه برخی نظریه ها ، سیستمها و رویکردهای نوین در رابطه با تأمین، خرید و تدارکات مورد بررسی قرار می گیرد و ویژگی های هر یک بیان می شود .

۵سیستم مدیریت روابط تأمین کنندگان (SRM) رویکردی نوین در مدیریت خرید و تدارکات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات، سال
تعداد صفحات: ۱۶
افزایش رقابت و تحولات بازار و محیط کسب و کار، روش های تأمین اقلام و ارتباط میان خریداران و تأمین کنندگان را تغییر داده است . در شرایط جدید افزایش روابط با تأمین کنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار با آنها برای کاهش هزینه ها و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار ضروری است . در این راستا برخی از شرکت های بزرگ نرم افزاری جهان با ارائه راه حل های جامع و مؤثر به نام » مدیریت روابط تأمین کنندگان « در این زمینه بهبودهایی چشم گیری را باعث شده اند . البته پدید آمدن چنین سیستم هایی بواسطه افزایش وابستگی به پیمانکاران و تأمین کنندگان در سازمانها بوده است . برای افزایش سود، شرکت ها باید بتوانند در حداقل زمان ممکن، تأمین کننده مناسب را انتخاب نمایند، رابطه استراتژیک را با تأمین کنندگان افزایش دهند و به صورت مؤثر با آنها در تعامل باشند . سیستم های مدیریت روابط تأمین کنندگان ابزارهایی را ارائه می کنند که بواسطه آن می توان روابط تعاملی، گسترده و استراتژیکی را با تأمین کنندگان توسعه داد . این سیستم ها فرآیند تدارکات و تأمین استراتژیک درون سازمان ها و بین چند سازمان را مدیریت می نماید . تجربه نشان داده است که شرکت ها و سازمانهایی موفق هستند که روابط مستحکم و پایداری را با تأمینکنندگان خود برقرار نمایند . با توجه به اهمیت مطالب ذکر شده، در این مقاله ضمن بررسی آخرین یافته ها در خصوص سیستم SRM ، اجزاء، فرآیندها و مزایای بکارگیری آن در سازمانها، نقش و جایگاه آن را درلجستیک و زنجیره تأمین بیان مینماییم

۶شناخت مشخصات ساختاری سیستم ) QCP کنترل کیفیت خرید )
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات، سال
تعداد صفحات: ۱۲
به منظور نظارت روشمند بر امور کنترل کیفی ، لازم است از منظر یک تحلیلگر نسبت به شناسایی و تدوین فرآیندهای کاری کنترل کیفیت و تعیین فعالیت های آن نگریسته شود .
در این مقاله با توجه به فقدان بکارگیری برنامه های جامع کنترل کیفیت از جانب خریداران عمده در زنجیره تامین کالا که بعضا بعنوان تامین کنندگان ثانویه مطرح هستند با روشهای ساختاری ، فرآیندهای موجود در کنترل کیفیت خرید ) ) QCP شامل » محورهای کیفیت بازار ، طراحی ، انطباق ، عملکرد و خدمات « با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها تفکیک و بررسی شده است .
از این روی ابتدا تصویر کلی از سیستم ارائه گردیده و در مراحل بعد به شیوه ای روشمند به جزئیات بیشتر پرداخته شده است . ارائه تصویر کلی از سیستم کنترل کیفیت خرید ) ) QCP باعث می گردد که در همان مراحل اولیه کار بتوان اهداف کلی را بدون وارد شدن به جزئیات شناسایی نمود . به تدریج در مراحل بعد می توان با توجه به اهداف مدیران خرید و کارشناسان کنترل کیفیت به ثمره نهایی آن ، یعنی شناخت مشخصات ساختاری کنترل کیفیت خرید ) ) QCP رسید .
بعد از ارائه تصویر کلی سیستم ، جهت بررسی مزایای استقرار TQM در زنجیره تامین اقلام و در QCP و همین طور تعامل سیاست های خرید با سیستم QCP ، شرایط موفقیت برنامه های QCP از جانب خریداران نیز مورد تحلیل قرار گرفته است . به امید آنکه سیستم طراحی شده ، ضمن ارائه روش مناسبی جهت خریدهای عمده ، منجر به کیفیت و موجب برقراری ارتباط مناسب در میان ذینفعان در طی زنجیره تامین گردد

۷ارایه مدل توسعه یافته سیستم خرید و تامین
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی نظام تامین و تدارکات در پروژه ها، سال
تعداد صفحات: ۱۸
تحولات اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی در جهان و ایجاد محیط های رقابتی در طول 20 سال گذشته، شرایط کسب و کارها را دگرگون ساخته و منجربه روش های جدید تفکر در سازمان ها در راستای خلق مزیت رقابتی شده است. بسیاری از این تحولات به این جهت رخ داده که سازمان ها را متوجه فعالیت خرید نموده است. با توجه به بخش عظیمی از هزینه های کل سازمان (غالبا 40 تا 60 درصد) که توسط خرید ایجاد می شود و توانایی بالای خلق مزیت رقابتی پایدار وظیفه خرید برای سازمان از طریق توسعه آن از یک وظیفه دفتری به سمت یک فعالیت استراتژیکی، توسعه این فعالیت یکی از بهترین عناوین تحقیقاتی محسوب می شود. عموما این توسعه در سازمان ها، به کندی و بدون طراحی و برنامه شکل گرفته است. لذا این فرایند تکامل، باید به جهت جلوگیری از آسیب پذیری سازمان، به دقت برنامه ریزی و ساختاردهی شود. دلایل بسیاری از آسیب ها این بوده است که سازمان ها تنها بر جنبه های فنی و تکنولوژیکی تغییر توجه داشته اند و بکارگیری سایر عناصر را فراموش می نمایند. با توجه به بررسی انجام شده در ادبیات موضوع، جهت تغییر سیستم خرید و تامین، سازمان باید رویکردی سیستمی اتخاذ کرده و تمامی ابعاد با خرید وتامین را در نظر گیرد تا تغییر موثر و کارامد باشد.

۸ارزیابی و هزینه یابی تامین کنندگان به عنوان عامل موفقیت تصمیم گیری در زنجیره خرید و تامین
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی نظام تامین و تدارکات در پروژه ها، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در بسیاری از سازمانها و پروژه ها نیمی از بهای تمام شده کالای فروش رفته را سهم خرید تشکیل می دهد. بدین لحاظ تصمیم گیری های خرید اثر قابل توجهی بر روی درآمد شرکت دارد. هر ریال صرفه جویی در هزینه های خرید بطور مستقیم روی سود شرکت تاثیر می گذارد. از سوی دیگر با استفاده از یک نگرش غیر حرفه ای برای تصمیم گیری در مورد خرید ممکن است به راحتی فرصت های صرفه جویی در هزینه نادیده گرفته شده و مالا به زیان قابل توجهی منجر گردد.
ساختار قیمت گذاری و ساختار هزینه همیشه ارتباط متقابل دارند اما اثر هر کدام بر دیگری همیشه روشن نیست. خط مشی های قیمت گذاری محصولات صنعتی هم در معرض عوامل خارجی و هم عوامل داخلی هزینه ای قرار دارند. قیمت کالاها و خدمات می توانند بر اساس عوامل بازاری، بر اساس عوامل هزینه ای، یا بر اساس ترکیبی از هر دو باشد که وضعیت ترکیبی متداولترین وضعیت است. تامین کننده هنگام تصمیم گیری راجع به خط مشی قیمت گذاری اش عوامل (اغلب سیاسی یا راهبردی) زیادی را در نظر خواهد گرفت. خط مشی قیمت گذاری تامین کننده در بیشتر موارد مبهم و نامعلوم است و حتی ممکن است با سیستم تخفیفی که او استفاده می کند پیچیده تر گردد. خریداران باید بتوانند از خط مشی قیمت گذاری تامین کننده پرده بردارند. خریدار می تواند با نظارت نزدیک بر پیشرفت هایی که در وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خرید رخ می دهد به این امر دست یابد. همچنین خریدار می تواند از عملکرد مالی تک تک تامین کنندگان اطلاع حاصل نموده و بهای تمام شده آنها را چه با کمک متخصصین چه بی کمک آنها تجزیه و تحلیل کند. تجربه نشان می دهد که در نتیجه این آگاهی، مبنای مذاکرات به صورت قابل ملاحظه ای حرفه ای تر می شود. به علاوه رسیدن به توافق در مورد بهبودهای محصول و فرایند را نیز تسهیل می کند. در این مقاله ابتدا تفاوت های عمده بین رفتار خرید سازمانی و مصرف کننده تشریح سپس ضمن بر شمدن عوامل موفقیت زنجیره خرید و تامین، روش های هزینه یابی تامین کنندگان و ارزیابی آنها توضیح داده می شود.

۹تحقیق بازار خرید به مثابه عامل افزایش کارآمدی زنجیره تدارک و تامین
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی نظام تامین و تدارکات در پروژه ها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مواد و خدمات خریداری شده تشکیل می دهد. نمودار زیر (نمودار در متن) نشان می دهد که ارزش خرید نسبت به قیمت تمام شده کالاهای فروش رفته، تقریبا 50% است. اگر سایر هزینه های تجاری که جزو با اهمیتی از خرید را تشکیل می دهند به ارزش خرید اضافه گردد، این مقدار تقریبا به 68% بالغ می شود. به علاوه تجزیه و تحلیل دوپونت نشان می دهد که 2% صرفه جویی در خرید به 15% بهبود در بازده دارایی های خالص (RONA) می انجامد (وان ویل22،2003). در یک جمع بندی می توان گفت که سیاست های خرید اساسا به چند طریق در موفقیت تجاری شرکت سهیم است: اول، سیاست های خرید به مقدار قابل ملاحظه ای سودهای ویژه فروش را از طریق فراهم نمودن صرفه جویی های قابل توجه در هزینه بهبود می بخشد. دوم، اطز طریق توافق های بهتر از لحاظ کیفیت و پشتیبانی با تامین کننده، خرید می تواند در افزایش ضریب گردش سرمایه سهیم باشد. سوم، وقتی با تامین کنندگان به درستی برخورد شود، ممکن است به مقدار قابل ملاحظه ای در نوآوری های شرکت سهیم گردند. حتی بهبودهای کوچک در روابط با تامین کنندگان ممکن است تاثیر قابل توجهی بر روی بازده دارایی های خالص شرکت داشته باشد به اعتقاد او اهمیت خرید به ویژه وقتی شرکت از استراتژی رهبری هزینه (به زعم پورتر) استفاده می کند بسیار بیشتر می شود (دیوید، 137،1382).

۱۰تحلیل رفتار خرید به مثابه یک فرآیند تعاملی عامل موفقیت تصمیم گیری در زنجیره خرید و تامین
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۷
با افزایش جهانی شدن بازارها، توسعه سریع در تکنولوژی اطلاعات و شبکه های رایانه ای، افزایش اهمیت خدمات در اقتصاد و تغییر در سلیقه ها و مطالبات و خواسته های مشتری مدیریت زنجیره خرید و تامین بشدت در حال تحول و دگرگونی است. در بسیاری از سازمان ها و بویژه در بنگاههای تولیدی نیمی از بهای تمام شده کالای فروش رفته را سهم خرید تشکیل می دهد. بدین لحاظ تصمیم گیرهای خرید اثر قابل توجهی بروی درآمد شرکت دارد. هر ریال صرفه جویی در هزینه های خرید بطور مستقیم روی سود شرکت تاثیر می گذارد. از سوی دیگر با استفاده از یک نگرش غیرحرفه ای برای تصمیمگیری در مورد خرید ممکن است به راحتی فرصتهای صرفه جویی در هزینه نادیده گرفته شده و مالا به زیان قابل توجهی منجر گردد. ویژگی برجسته مدلهایی که تا کنون در مورد رفتار خرید کرده اند این است که آنها نوعا به تحقیق درباره مصرف کننده متکی هستند. این مدل ها همانند مدل های بازاریابی مصرفی، سعی می کنند رفتار خرید سازمانی را به صورتی که در مرزهای خود سازمان رخ می دهند، تشریح کنند. اثراتی که ممکن است از سمت طرف های ذی نفع خارجی بر سازمان اعمال شود در این مدل ها منعکس نمی شوند. عیب اصلی این مدل ها این است که آنها از این حقیقت غافل مانده اند که رفتار خرید صنعتی باید به مثابه یک فرآیند تعاملی که در آن دو سازمان (یا حتی بیشتر) به طور همزمان مشارکت دارند مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این مقاله آن است که نشان دهد رفتار خرید سازمانی به طور قابل ملاحظه ای از رفتار خرید مصرف کننده متفاوت بوده و فرایند خرید یک فرایند تعاملی است و اینکه عوامل اجتماعی، روان شناختی، احساس و عاطفی بر روی تصمیم گیری خرید تاثیر بسیار زیادی دارند. همچنین نشان داده خواهد شد که چگونه رفتار خرید سازمانی می تواند مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این جنبه های تصمیم گیری در مورد خرید تاکنون توجه پژوهشگران را چندان به خود جلب نکرده است. تصمیم گیری موثر در مورد خرید به یک روش بین گروهی نیاز دارد. موضوع کلیدی، رهبری و هدایت بخش های مختلف سازمانی به گونه ای است که یک نتیجه بهینه برای سازمان به دست آید. در این مقاله ابتدا تفاوت های عمده بین رفتار خرید سازمانی و مصرف کننده تشریح سپس ضمن بیان فرایند خرید نشان داده خواهد شد که چگونه رفتار خرید سازمانی می تواند به صورت مدل درآمده و بصورت یک فرایند تعاملی تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در عمل مورد استفاده تصمیم گیران خرید و تامین قرار گیرد.

۱۱بررسی پروژه های مهندسی، خرید و ساخت\ کلید دردست دریایی کشور بر مبنای فیدیک (مطالعه موردی بر روی 3 پروژه فعال کشور)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با گسترش استفاده از قراردادهای مهندسی، خرید و ساخت\کلید در دست (EPC\Turnkey) در کشور، پروژه های دریایی که در گذشته نه چندان دور بصورت قراردادهای سنتی دو عاملی اجرا می شدند، در حال حاضر، استفاده از این نوع قرارداد را تجربه می کنند، علاوه بر اشکالاتی که به این نوع قرارداد وارد شده است، تجربه کم و شرایط خاص اقتصادی کشور در سالهای اخیر را نیز می بایست افزود. استافده از این نوع قرارداد نیازمند بررسی دقیق و تامین حداقل شرایط بر طبق استانداردهای روز دنیا است. امروزه اغلب پروژه های مهم دریایی در کشور ما با استفاده از قراردادهای کلید دردست (Turnkey) به پیمانکاران واگذار می شوند. اما نکته مهم این است که آیا شرایط اولیه بکارگیری از این نوع قرارداد در مناقصه ها وجود دارد؟ آیا درک صحیحی از این نوع قرارداد با توجه به شرایط کشور و نوع پروژه وجود دارد و یا صرفاً جهت انتقال ریسک و رفع مسئولیت کارفرما از آن استفاده می شود؟ در این مقاله سعی می کنیم با استفاده از تجربیات اجرای پروژه های بزرگ دریایی به بررسی نحوه انعقاد و اجرای قراردادهای (EPC\Turmkey) در آنها بپردازیم.

۱۲بررسی موانع و مشکلات سرمایه کذاری ناوگان ریلی با استفاده از آنالیز SWOT
اطلاعات انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
با توجه به ظرفیت خطوط ریلی ایران و فرسودگی ناوگان ریلی ، نیاز به سرمایه گذاری و خرید ناوگان ریلی اجتناب ناپذیر می باشد. عدم رفع این نیاز باعث ادامه و تشدید مشکلات کمبود انرژی زیست محیطی و تلفات انسانی شده است که این شرایط را می توان یک تهدید ملی خواند که با پرهیز از حریدهای پراکنده و بی برنامه و اتخاذ یک سیاست راهبردی هوشمندانه می توان از این تهدید یک فرصت استثنایی برای ارتقای فناوری ملی و صنایع کشور و ایجاد تعداد قابل توجهی شغل با ارزش افزوده بالا پدید آورد. در این مقاله سعی گردیده به بررسی موانع و مشکلات خرید ناوگان از خارج با استفاده از تکنیک SWOT پرداخته و نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای تدارک کالا از خارج شناسایی و در جهت رفع آنها و تبدیل آنها به فرصت گام برداشت و راعکارهای اجرایی تهیه و تدارک آن به صورت اثربخش و کارا ارائه گردد.

۱۳ارایه یک روش قاعده مند برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
اطلاعات انتشار: دنياي كيفيت برتر، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۴رویکردهای نظری خرید: از جامعه شناسی تا مطالعات فرهنگی
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۲۵، سال
تعداد صفحات: ۲۸
در مقاله حاضر موضوع خرید از سه رویکرد بررسی می‌شود.رویکرد اول مطالعات جامعه شناختی است که در آن خرید، صرفا بخشی از موضوع مطالعه جامعه شناسی است.در این رویکرد بیشتر به گونه شناسی خریداران تأکید می‌شود.در رویکرد دوم، خرید با مقوله عام‌تری به نام مصرف به هم می‌آمیزد.در این رویکرد به طور ویژه از والتر بنیامین یاد می‌کنیم.در نگاه او مراکز خرید، فضاهایی برای سلطه بیشتر سرمایه داری‌اند.در رویکرد سوم یعنی رویکرد مطالعات فرهنگی به موضوع خرید پرداخته می‌شود.خرید تا اندازه‌ای از موضوع مصرف استقلال می‌یابد و نگاه به خرید، مثبت، خلاق وسازنده می‌شود.نتیجه آنکه، خرید در مطالعات فرهنگی نشان دهنده حرکت بنیادی در اصول ساختاری جامعه از تولید به مصرف است.خرید قلمرویی از کنش اجتماعی، تعامل و تجربه است که تا اندازه زیادی رفتارهای روزمره زندگی مردم شهری را ساخت می‌دهد.

۱۵ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان درفرآیند تصمیم گیری خرید با استفاده از AHP فازی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مسئله انتخاب تامین کننده شامل تجزیه تحلیل واندازه گیری عملکرد مجموعه ای از تامین کنندگان به منظور رتبه بندی آنها با هدف بهبود وضعیت رقابتی درکل سیستم تامین است درخصوص مساله رتبه بندی و انتخاب تامین کندگان دو نکته بسیار مهم نهفته می باشد اول شاخصه های انتخاب ودوم روش رتبه بندی دراین مقاله ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شاخصه های ارزیابی استخراج و سپس بااستفاده از ابزار پرسشنامه درجامعه آماری که شامل خبرگان بودند و با توجه به شرایط محیطی و محاطی صنعت الکترونیک این شاخصه ها بومی گردید یافته های تحقیق حاضر شاخصه های منتخب بومی رادرقالب 12 عامل به عنوان شاخصه های ارزیابی دسته بندی می نماید سپس با استفاده از تکنیک aHP فازی که از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه درمحیط های فازی است نسبت به رتبه بندی تامین کنندگان پیشرانه اقدام میگردد.

۱۶رویکردها و فناوریهای نوین درتامین خرید و تدارکات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، سال
تعداد صفحات: ۲۵
تحولات بهوجود آمده دردنیای تجارت منجر به پیدایش نظریه ها ورویکردهای مختلفی دربخشها و مفاهیم تجارت از جمله تامین وخرید شده است این رویکردها هریک زاییده تفکرات و نیز بکارگیری مفاهیم جدید درزمینه تولید و تجاریت و نیز تامین و خرید گشته است مثلا بکارگیری فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی عامل اصلی پیدایش EDI و نیز سیستمهای هوشمند درتامین وخرید شده و مفاهیم تفکر ناب رویکرد تامین ناب را معرفی نمودهاست این رویکردها خود به نوعی بیانگر سیرتحول تامین از ابتدا تاکنون هستند که برخی از آنها جایگزین برخی دیگرگشته اند درادامه برخی نظریه ها سیستم ها و رویکردهای نوین دررابطه با تامین خرید و تدارکات مورد بررسی قرار میگیرد و ویژگیهای هریک بیان میشود.

۱۷چگونگی انتخاب و خرید اتومبیل دست دوم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: كارشناس، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۸چگونه کامپیوتر بخریم (بخش اول )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دان‍ش‌ و ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۹بررسی عوامل موثر بر سهم هزینه خرید خودروسواری نو در سبد هزینه ای خانوار شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۲۸


۲۱ارزیابی و تحلیل هزینه تأمین کنندگان به عنوان عامل افزایش کارآمدی زنجیره تأمین پروژه ها
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در بسیاری از سازمانها و پروژه ها نیمی از بهای تمام شده کالای فروش رفته را سهم خرید تشکیل می هد. بدین لحاظ تصمیم گیرهای خرید اثر قابل توجهی بر روی درآمد شرکت دارد. هر ریال صرفه جویی در هزینه های خرید بطور مستقیم روی سود شرکت تأثیر می گذارد. از سوی دیگر با استفاده از یک نگرش غیرحرفه ای برای تصمیم گیری در مورد خرید ممکن است به راحتی فرصتهای صرفه جویی در هزینه نادیده گرفته شده و مالاً به زیان قابل توجهی منجر گردد. ساختار قیمت گذاری و ساختار هزینه همیشه ارتباط متقابل دارند اما اثر هر کدام بر دیگری همیشه روشن نیست. خط مشی های قیمت گذاری محصولات صنعتی هم در معرض عوامل خارجی و هم عوامل داخلی هزینه ای قرار دارند. قیمت کالاها و خدمات می توانند بر اساس عوامل بازاری، عوامل هزینه ای، یا براساس ترکیبی از هر دو باشد که وضعیت ترکیبی متداول ترین وضعیت است. تأمین کننده هنگام تصمیم گیری راجع به خط مشی قیمت گذاریش عوامل (اغلب سیاسی یا راهبردی) زیادی را در نظر خواهد گرفت. خط مشی قیمت گذاری تأمین کننده در بیشتر موارد مبهم و نامعلوم است و حتی ممکن است با سیستم تخفیفی که او استفاده می کند پیچیده تر گردد. خ ریداران باید بتوانند از خظ مشی قیمت گذاری تأمین کننده پرده بردارند. خریدار می تواند با نظارت نزدیک بر پیشرفت ها و تغییراتی که در وضعیت عرضه و تقاضا در بازار خرید رخ می دهد به این امر دست یابد. همچنین خریدار می تواند از عملکرد مالی تک تک تأمین کنندگان اطلاع حاصل نموده و بهای تمام شده آنها را چه با کمک متخصصین چه بی کمک آنها تجزیه و تحلیل کند. تجربه نشان می دهد که در نتیجه این آگاهی، مبنای مذاکرات به طور قابل ملاحظه ای حرفه ای تر می شود. به علاوه رسیدن به توافق در مورد بهبودهای محصول و فرآیند را نیز تسهیل می کند. در این مقاله ابتدا تفاوت های عمده بین رفتار خرید سازمانی و مصرف کننده تشریح سپس ضمن برشمردن عوامل موفقیت زنجیره خرید و تأمین، روشهای هزینه یابی تأمین کننده گان و ارزیابی آنها توضیح داده می شود.

۲۲خریدهای تفننی و علل آن، ارزیابی مدلی در ایران
اطلاعات انتشار: آينده پژوهي مديريت (پژوهش هاي مديريت)، تابستان, دوره  ۲۱ , شماره  ۸۵، سال
تعداد صفحات: ۲۱

۲۳مطالعه پیرامون شیوه ها و سبک های نوین تاثیر تبلیغات تجاری تلویزیون بر رفتار مصرفی زنان شمال و جنوب تهران
اطلاعات انتشار: فرهنگ ارتباطات، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۳۲

۲۴بررسی رابطه مدیریت فروش و بازاریابی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۹
هنگامیکه مشتری تصمیم به خرید چیزی دارد، به عنوان یک فروشنده حتما دوست دارید اولین فردی باشید که به شما مراجعه می کند .ولیکن رقبای شما نیز آماده پاسخگویی به نیازهای مشتریان هستند .چه عاملی موجب می شود که مشتری مکان خاصی یا بهتر است بگوییم از بین رقبای مختلف یکی را برای خرید انتخاب می کند. این همان چیزی است که ذهن شرکت های مختلف را به خود مشغول ساخته است. بهتر است بدانید که حتی مشتریان نیز اغلب مواقع پاسخی برای این سوال پیدا نمی کنند .در این تحقیق به بررسی رابطه مدیریت فروش و بازاریابی پرداخته می شود

۲۵بررسی دلایل انتخاب و تغییر عادات پرداختی مشتریان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سال
تعداد صفحات: ۷
از بین روش هایی که برای پرداخت وجود دارد، مشتریان روزانه از روش های مختلفی استفاده می کنند. دلایل زیادی وجود دارند که باعث می شوند یک فرد عادت پرداخت خود را تغییر داده و به سمت استفاده از روش دیگری برود . امنیت، سرعت تراکنش، راحتی استفاده ، در دسترس بودن از جمله این عوامل هستند. همچنین عوامل خارجی دیگری مثل پیشرفت تکنولوژی بر تغییر عادت پرداختی مشتریان تاثیر دارند. تغییر به سمت روش پرداخت دیگر، شامل مزایایی برای طرفین پرداخت می باشد.هدف ما در این مقاله شناسایی عوامل تاثیر گذار در انتخاب روش پرداخت و مقدار تاثیری که این عوامل در تغییر عادات پرداختی مشتریان دارند می باشد. به بیان دقیق تر ما در جستجوی پاسخگویی به این سوال هستیم که از بین روشهای مختلف پرداخت، کدام یک بیشترین کاربرد را دارد و از بین عوامل تاثیرگذار در انتخاب روش پرداخت، کدامیک از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله عوامل مختلف دخیل در انتخاب روش پرداخت را ترکیب نموده ایم و از بین فاکتورهای موثر، 8 فاکتور را مورد بررسی قرار داده ایم که در این بین عامل دردسترس بودن از اهمیت بالاتری برخوردار است. همچنین پرداخت از طریق کارت های اعتباری به عنوان پرکاربردترین و محبوب ترین روش پرداخت مشخص شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۰۳ نتیجه