۱کاهش خطر سیلاب با استفاده از پهنه بندی سیل مطالعه موردی: روستای دارابکلا – شهرستان ساری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، سال
تعداد صفحات: ۸
سیل همیشه از بلایای طبیعی بوده که با خساراتی که به همراه دارد زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد بایستی این واقعیت را پذیرفت که سیلاب به طور کامل کنترل نمی گردد و با مدیریت دشت سیلابی می توان از خسارات آن کاست عبقری 1385 . در طی دهه اخیر در سطح استان های شمالی شاهد بروز سیلابهای متعدد بوده ایم توسعه اراضی کشاورزی شهری و صنعتی در مجاورت رودخانه ها باعث گردیده تا بسیاری از مراکز جمعیتی و حساس در محدوده خطر سیل گرفتگی قرارگیرند. بطوریکه در سال 1387 در اثر سیل گرفتگی خسارات هنگفتی به روستای داربکلا وارد گردید در تحقیق حاضر جهت کاهش خطر سیل و مشخص نمودن محدوده سیل گرفتگی با دوره های بازگشت مختلف از GIS و نرم افزار HEC–Geo RAS بهره گرفته شد و پهنه های سیل در مسیر رودخانه در محدوده روستای دارابکلا استخراج گردید که نشان دهنده محدوئده خطر سیل گرفتگی در روستای مذکور می باشد.

۲ارزیابی عمومی جاده های جنگلی در جنگل داربکلا
اطلاعات انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مطالعه جاده های جنگل داربکلا مورد ارزیابی کلی قرار گرفت . در ابتدای کار با مراجعه به عرصه برداشت های صحرایی انجام گرفت و تقریباً تمام طول مسیر با استفاده از دستگاهG.P.S مورد برداشت واقع شد . همچنین در طی مراجعات به عرصه ، شیب طولی و عرضی جاده های احداثی ، شعاع پیچ و طول آن مورد بازبینی قرار گرفت . اطلاعات مربوط به آزمایشات انجام گرفته نیز از کتابچه طرح جمع آوری گردید . جنگل داربکلا از نظر تشکیلات زمین و چگ ونگی لایه های زیرین در منطقه ای واقع شده است که به طور طبیعی مستعد لغزش است . در مجموع با توجه به حساسیت منطقه هم از نظر سنگ های پایه که عموما مارنی است ، هم از نظر بافت خاک که عموما راندزین تا راندزین شسته شده است ، هم از نظر تکتونیکی که گسله می باشد و هم از نظر ژئومورفولوژی که حساس به فرسایش می باشند ، می توان وضعیت جاده ها را به لحاظ پایداری رضایت بخش و موفق ذکر نمود . در خاتمه جاده های منطقه با جداول تراکم بهینه ، که توسط سازمان جنگل ها تهیه شده است مورد مقایسه قرار گرفت و استاندارد ارزیابی و تامین کنن ده اهداف بهره برداری طرح معرفی شد .

۳بررسی معیارهای کلی تفریحی و تفرجی جنگل داربکلا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر، سال
تعداد صفحات: ۹
در سال های اخیر بحث تفریح و تفرج مبحثی بسیار مهم و حایز اهمیت در عرصه منابع طبیعی است . بهره وری بی رویه از جنگل ها در گذشته و ضعیت کنونی آنها را مخاطره انگیز ساخته است . از این رو متخصصین امر وادار به اندیشدن راهی جهت تعادل بین بهره برداری و تداوم حیات جنگل ، در نتیجه سلامت کره زمین ، شدند . در این مطالعه جنگل داربکلا مورد ارزیابی کلی قرار گرفت و معیار های کلی تفریح و تفرج در آن تحلیل شد . با مراجعه به عرصه و انجام مشاهدات ص حرایی جاذبه های طبیعی و چشمه های آب منطقه مورد بازدید قرار گرفت . جاده های دسترسی به جنگل به دقت مورد باز بینی واقع شد . استقرار گونه توسکا در حاشیه جاده و ارتباط آن با سلامت سطح رویه جاده مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که به میزان 67\5 درصد مسافت طول جاد ه با وجود نداشتن حاشیه از سلامت کافی برخوردارند . % 85 گونه های مورد استفاده برای جنگلکاری از گونه های بومی منطقه می باشند . این امر پایداری درازمدت جنگل را تضمین می نماید . در مجموع پس از بررسی های مختلف و ارزیابی فاکتورهای شیب طبیعی ، جاده های دسترسی ، و یژگی های زمین شناختی ، سیمای فیزیکی ، پوشش گیاهی و طبیعی بودن منطقه ، جنگل دارابکلا جهت بهره برداری تفرجی مناسب ارزیابی شد

۴مقایسه تاثیر جنگلکاری با گونه های بلوط بلندمازو، گردو و کاج بروسیا بر خاک (مطالعه موردی: جنگل آموزشی – پژوهشی داربکلا، مازندران)
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شناخت اثر گونه ها درختی بر خواص خاک نقش مهمی در مدیریت توده های جنگکاری ایفا می کند. در این تحقیق اثر سه گونه بلوط بلند مازو، گردو و کاج بروسیا جنگلکاری شده در جنگلهای دارابکلا– مازندران بررسی شد. 5 نقطه در هر توده از اعماق 0–5cm و 5–15 بصورت تصادفی نمونه برداری از خاکانجام شد. میزان مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که سه گونه مورد مطالعه در اسیدیته، کربن آلی و رطوبت تفاوتهای معناداری با هم داشتند بطوریکه خاک تحت پوشش گردو دارای ماده آلی و رطوبت بیشتر بوده و کاج بروسیا خاکی اسدیتر از دو گونه دیگر داشت

۵مقایسه عناصر غذایی و بازجذب عناصر در گونه های جنگلکاری شده بلوط بلند مازو، گردو و کاج (مطالعه موردی جنگل دارابکلا– مازندران
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۲۲
کاهش جنگلهای طبیعی سبب شده است که جنگلکاری با هدف توسعه سطح جنگل و تولید چوب از اهمیت ویژهای برخوردار شود، بنابراین ارزیابی جنگلکاریها نقش مهمی در ایجاد جنگلهای با کیفیت و کمیت بهتر در آینده ایفا مینماید. از عوامل مهم کیفی در توده جنگلی وضعیت تغذیهای رویشگاه است. در این مطالعه عناصر غذاییP ،N) Mg و Ca ،K برگ تابستانه و پاییزه و مقدار بازجذب این عناصر در 3 گونهی (گردو، بلوط بلندمازو، کاج بروسیا جنگلکاری در دارابکلا مازندران بررسی شد. نمونهگیری در دو مرحله اواسط تابستان در اوج پویایی تغذیهای درختان و اواسط پاییز با شروع خزان درختان انجام شد. نتایج نشان داد بین عناصر غذایی برگ تابستانه و پاییزه گونههای مورد مطالعه تفاوت وجود دارد. بزرگی مقدار بازجذب عناصر غذایی بدین ترتیب بدست آمد که Mg < N K< Ca < P بلوط بیشترین مقدار بازجذبK و Mg و CaگردوN و کاجP را به خود اختصاص دادند.

۶مقایسه عناصر غذایی و بازجذب آنها در گونه های جنگلکاری شده آزاد، افرا پلت و کاج بروسیا (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا – مازندران)
اطلاعات انتشار: مجله جنگل ايران، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کاهش سطح جنگل های طبیعی سبب شده است که جنگلکاری با هدف توسعه سطح جنگل و تولید چوب از اهمیت ویژه ای برخوردار شود، بنابراین ارزیابی جنگلکاری های انجام شده، نقش مهمی در ایجاد جنگل هایی با کیفیت و کمیت بهتر در آینده خواهد داشت. وضعیت تغذیه ای رویشگاه از عوامل مهم کیفی در توده جنگلی است. محتوای عناصر غذایی موجود در برگ درختان، از طریق جذب ریشه ای از خاک یا بازجذب عناصر غذایی از برگ های در حال پیر شدن و انتقال به ذخیره بافت هر ساله و برگ های جوان تامین می شود. در این تحقیق، عناصر غذایی N)، P، K، Ca، (Mg برگ تابستانه و پاییزه و مقدار بازجذب این عناصر در 3 گونه (آزاد، افرا پلت و کاج بروسیا) جنگلکاری شده در جنگل آموزشی – پژوهشی دارابکلا اندازه گیری شد. نمونه گیری در دو مرحله اواسط تابستان در اوج پویایی تغذیه ای درختان و اواسط پاییز قبل از خزان برگ درختان انجام گرفت. نتایج نشان داد که عناصر غذایی برگ تابستانه و پاییزه گونه های مورد بررسی، تفاوت دارند (p<0.05). ترتیب مقدار بازجذب عناصر غذایی به این صورت بود: K

۷بررسی تنوع زادآوری دردوتیپ مدیریت شده راش – ممرز وممرز – راش درجنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دراین مطالعه تنوع زادآوری دردوتیپ راش ممرز و ممرز – راش ازنظر شاخصهای تنوع و یکنواختی گونه ای درسری یک جنگل دارابکلا پارسل 22 مورد بررسی قرارگرفت ابتدا با جنگل گردشی تعداد 20حفره درچهارکلاسه حفره کوچک 50–200وبه تعداد 42اصله متوسط 200–400 و به تعداد 53اصله بزرگ 400–600 و به تعداد 68اصله و خیلی بزرگ 600< به تعداد 28اصله مترمربعی جهت آماربرداری انتخاب شد درهرحفره تعدادزادآوری های نهالها برحسب نوع گونه شمارش شدند نتایج نشان داد که بین مقایسه میانگین شاخصهای مختلف تنوع و یکنواختی گونه ای دردو تیپ راش ممرز و ممرز راش اختلاف معنی داری وجود ندارد و میانگین شاخص تنوع شانون – وینر و سیمپسون دردوتیپ به ترتیب 0\4و0\36و0\33 و 0\41 و میانگین شاخص تنوع هیل 1و2 1\76و1\63و1\18\1\2 بود

۸تاثیر اندازه حفره های تاج پوشش بر تنوع گونه های درختی و تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۱۴
برای رسیدن به جنگلی پویا وحفظ گونه های اصلی درجنگل وکمک به تجدیدحیات طبیعی روش بهره برداری نزدیک به طبیعت می تواند اصلی ترین راهکارنگهداری ازعرصه های جنگلی کشورخصوصا جنگلهای شمال باشد دراین مطالعه زاداوری گونه های درختی و تنوع زیستی آنها دراطراف حفرات ایجادشده ناشی ازتک گزینی درسری یک جنگل دارابکلا پارسل 22 مورد بررسی قرارگرفت ابتدا باجنگل گردشی تعداد 20حفره درچهارکلاسه حفره کوچک 200–50ومتوسط 200–400وبزرگ 400–600 و خیلی بزرگ >600 مترمربعی جهت اماربرداری انتخاب شد درهرحفره تعدادزاداوری نهال ها برحسب نوع گونه شمارش شدند همچنین به منظور بررسی تنوعز یستی درهرحفره با استفاده ازمیکروپلات های 1متر×1مترازمرکزوچهارجهت هرحفره برداشت صورت گرفت نتایج نشان داد که بین شاخصهای تنوع شانون – وینر ، هیل 1وهیل 2 و یکنواختی هیل 1وهیل 2 زاداوری درکلاسه های مختلف حفره اختلاف معنی داری وجود ندارد فقط شاخص تنوع سیمپسون درکلاسه های مختلف معنی دارشده است این نشان دهنده این است که فقط نوع و تعدادگونه های درختی تاحدی بایکدیگر متفاوت می باشد همچنین شاخصهای مختلف تنوع شانون – وینر و هیل1وهیل2 و یکنواختی هیل2 پوشش گیاهی درحفره های مختلف معنی دارشد که باتوجه به آن حفره های متوسط و بزرگ بیشترین یکنواختی و حفره های خیلی بزرگ و بزرگ بیشترین تنوع را دربرداشتند شاخص تنوع سیمپسون و یکنواختی هیل 1معنی دارنشده است

۹مقایسه تنوع گیاهان در عرصه های جنگل طبیعی و جنگل کاری ها (مطالعه موردی: دارابکلا، مازندران)
اطلاعات انتشار: علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۹ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۸
این پژوهش به ارزیابی تنوع گونه ای گیاهان در جنگل کاری های 20 ساله توسکای ییلاقی، پلت، بلندمازو، زربین و عرصه جنگل طبیعی مجاور آن ها در منطقه دارابکلا می پردازد. به منظور بررسی در هر تیمار، ابتدا یک عرصه 1 هکتاری تعیین و در آن 10 پلات 100 مترمربعی به صورت سیستماتیک تصادفی انتخاب گردید. در هر فصل همه گیاهان آشکوب های مختلف در سطح پلات ها مورد شناسایی و تراکم و میزان تاج پوشش آن ها مشخص شد. همچنین در هر مرحله، متغیرهای متعددی از ویژگی های توده و خاک مورد اندازه گیری قرار گرفت. تنوع گونه ای گیاهان با استفاده از شاخص های شانون و سیمپسون تعیین گردید. همچنین به منظور تعیین غنا و یکنواختی گونه ها از شاخص های مارگالف و هیپ استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد میانگین تنوع گونه ای گیاهان در جنگل کاری توسکای ییلاقی و عرصه جنگل طبیعی از بیش ترین مقدار برخوردار بوده است و در ارتباط با سایر عرصه ها نیز به ترتیب شامل جنگل کاری های پلت، بلندمازو و زربین بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی نشان داد تغییرات فصلی تنوع گونه ای گیاهان در تیمارهای مختلف تحت تاثیر متغیرهای میانگین درجه حرارت، میانگین بارندگی، شدت نور نسبی، درصد پوشش گیاهان در آشکوب بالا، تعداد گونه های زیرآشکوب و تراکم و درصد پوشش گیاهان زیرآشکوب می باشد.

۱۰رابطه حلقه های رویشی راش با برخی از متغیرهای اقلیمی در جنگل آموزشی – پژوهشی دانشکده منابع طبیعی ساری (دارابکلا)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)، پاييز, دوره  ۲۳ , شماره  ۳ (پياپي ۸۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
حلقه های سالیانه یکی از منابع داده های شاخص برای بازسازی تغییرات اقلیمی گذشته است. به عبارتی برای درک تغییرات اقلیمی، داشتن اطلاعات اقلیمی گذشته ضرورت دارد. در این مقاله حلقه های سالیانه از جنبه اقلیم شناسی درختی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین با این هدف سه ارتفاع رویشی 400، 500 و 700 متر از سطح دریا در جنگل دارابکلا انتخاب شد. نمونه های رویشی از ارتفاع برابر سینه درختانی که در آشکوب غالب قرار داشتند، استخراج شد. پهنای حلقه های سالیانه با استفاده از بینی کولر اندازه گیری شد. مقایسه و استاندارد کردن سری حلقه های رویشی برای کل ارتفاعات رویشی انجام گرفت. رشد شعاعی کل درختان راش در این منطقه بطور معنی داری (r=6.0) با متغیرهای اقلیمی همبستگی نشان داد. گاه شناسی حلقه های سالیانه با حداقل دما در ماه های اکتبر (مهر) و دسامبر (آذر) سال قبل از تشکیل حلقه ها، همبستگی معنی دار مثبتی را نشان داد. حداکثر دما در ماه آوریل (فروردین) با گاه شناسی حلقه های سالیانه راش در منطقه رابطه معکوسی را نشان داد. بارندگی در ماه های مارس (اسفند) و سپتامبر (شهریور) سال جاری تاثیر مثبتی بر روی رویش شعاعی داشت. بنابراین راش یکی از گونه های قابل استفاده در مطالعات درخت اقلیم شناسی است که قابلیت گسترش گاه شناسی ورای سالیان متمادی و متوالی در این منطقه نشان می دهد. بازسازی داده های هواشناسی مانند میانگین دما (حداقل، حداکثر و متوسط) و مجموع بارندگی ماهانه امکان پذیر است.

۱۱مقایسه میزان ذخیره کربن گونه های افرا و ممرز در مناطق جنگلکاری شده و جنگل طبیعی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
تغییر اقلیم و افزایش گرمایش جهانی، ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه­ای در اتمسفر است. کربن عمده­ترین عنصر گازهای گلخانه­ای محسوب می­شود که ذخیره آن توسط فرآیند فتوسنتز و از طریق زیتوده گیاهی، ساده­ترین و ارزان­ترین راهکار ممکن برای کاهش سطح این گاز اتمسفری است. هدف از این تحقیق مقایسه میان میزان ذخیره کربن در رویشگاه­های طبیعی و جنگلکاری دو گونه افرا و ممرز در جنگل آموزشیپژوهشی دارابکلا می­باشد. بدین منظور با استفاده از نمونه برداری خوشه­ای تعداد 100 پلات با ابعاد 30 در 30 متر برداشت گردید. در این پلات­ها اطلاعات مربوط به نوع گونه، قطر برابر سینه تمام درختان با قطر بیشتر از 5\7 سانتی­متر و ارتفاع برخی درختان ثبت گردید. سپس با استفاده از این اطلاعات میزان موجودی، بیوماس و ذخیره کربن در هکتار محاسبه گردید. نتایج بدست آمده از آنالیزهای آماری نشان داد که میزان ذخیره کربن در مناطق جنگلکاری شده در مقایسه با جنگل طبیعی برای گونه افرا اختلاف معنی­داری نداشته ولی برای گونه ممرز در سطح 99 درصد معنی­دار بوده است. همچنین، میزان ذخیره کربن جنگل طبیعی در هر دو گونه افرا و ممرز اختلاف معنی­داری در سطح 99 درصد داشت و در مناطق جنگلکاری شده این گونه­ها در سطح 95 درصد اختلاف معنی­داری داشتند که میزان افرا بیشتر از ممرز محاسبه گردید. در مجموع بررسی­ها نشان داد که در هر دو رویشگاه­ مورد مطالعه، ذخیره کربن گونه ممرز بیشتر از گونه افرا بوده است.

۱۲تاثیر اندازه حفرات تاج پوشش بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در تیپ راش– ممرز در جنگل دارابکلا
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برای رسیدن به جنگلی پویا و حفظ گونه­های اصلی در جنگل و کمک به تجدید حیات طبیعی روش بهره­برداری نزدیک به طبیعت می­تواند اصلی­ترین راهکار نگه­داری از عرصه­های جنگلی کشور خصوصاً جنگل­های شمال باشد. در این مطالعه زادآوری گونه­های درختی و تنوع­زیستی آنها در اطراف حفرات ایجاد شده ناشی از تک­گزینی در سری یک جنگل دارابکلا پارسل 22 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با جنگل گردشی تعداد 20 حفره در چهار کلاسه حفره کوچک (50– 200)، متوسط (200–400)، بزرگ (400– 600) و خیلی­بزرگ (> 600) مترمربعی جهت آماربرداری انتخاب شد. در هر حفره تعداد زادآوری نهال­ها بر حسب نوع گونه شمارش شدند. همچنین به منظور بررسی تنوع­زیستی در هر حفره با استفاده از میکروپلات­های1متر ×1 متر از مرکز و چهار جهت هر حفره برداشت صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین شاخص­های مختلف تنوع، غنا و یکنواختی گونه­های درختی، شاخص تنوع شانون– وینر، هیل1 و هیل2 معنی­دار نشدند ولی شاخص تنوع سیمپسون در تمامی سطوح حفره معنی­دار شدکه این نشان دهنده­ی غالب بودن گونه­ها در حفره­ها می­باشد. همچنین مقایسه میانگین گونه­های علفی نشان داد که فقط شاخص­های تنوع شانون– وینر و یکنواختی هیل1 معنی­دار شد که نشان دهنده­ی متفاوت بودن نوع و تعداد گونه­های علفی است وگرنه تنوع گونه­ها با یکدیگر دارای اختلاف معنی­دار نمی­باشند.

۱۳تاثیر نوع جاده جنگلی و ویژگی های شیمیایی خاک اطراف آن بر رویش گونه توسکای ییلاقی (Alnus. subcordata) (مطالعه موردی دارابکلا – مازندران)
اطلاعات انتشار: تحقيقات علوم و مهندسي جنگل، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
احداث جاده اثرات منفی زیست محیطی از جمله کاهش سطح جنگل در میکروکلیما، تخریب زهکشی طبیعی، تخریب خاک و رسوب آب رودخانه ای و تغیییر رژیم نوری، اسیدیته، رطوبت و غیره را در پی دارد. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات شیمیایی خاک حاشیه جاده و اثر آن بر رویش گونه توسکا در دو نوع جاده درجه یک و دو بود. در این تحقیق جنگل داربکلا ساری مورد پژوهش قرار گرفت. برای درک این اثرات توده داخل عرصه نیز اندازه گیری و مقایسه صورت گرفت. خصوصیات رویشی قطر برابر سینه و ارتفاع درختان توسکا در حاشیه و داخل توده های مجاور جاده های جنگلی درجه یک و دو اندازه گیری شد. مشخصات شیمیایی خاک (pH, EC, N, Caco3, Ca, C, P, K, Mg) اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که با وجود تفاوت در میزان عناصر مغذی خاک حاشیه جاده درجه یک نسبت به درجه دو، تفاوت بین پارامترهای رویشی مشاهده نشد. قطر برابر سینه در حاشیه جاده بیش از توده داخل عرصه بود اما فقط کربن آلی خاک در حاشیه بیشتر از توده مشخص شد. با وجودی که بین میزان غلظت عناصر خاک در بالادست و پایین دست جاده تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما ارتفاع درختان در بالا دست جاده به طور معنی داری بیش از پایین دست جاده بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت زیادی بین اثرات زیست محیطی این دو نوع جاده وجود ندارد. از آنجا که به دلایل زیست محیطی در بعضی مناطق که نیاز به جاده درجه یک است ساخت جاده دره دو پیشنهاد می شود می توان گفت بطور کل ساخت جاده های درجه یک در مناطق مورد نیاز و طبق استانداردهای زیست محیطی می تواند صورت گیرد.

۱۴برآورد مشخصه های ساختاری جنگل با استفاده از داده های سنجنده ASTER
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، زمستان, دوره  ۶۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
برآورد مشخصه های ساختاری جنگل، از اساسی ترین اطلاعات در مدیریت پایدار و برنامه ریزی جنگل می باشد. در این مطالعه ارتباط بین داده های سنجنده ASTER و سه مشخصه مهم ساختار جنگل شامل حجم سرپا، سطح مقطع برابر سینه و تعداد درختان در هکتار، در بخشی از جنگل های شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت. پیــش پردازش و پردازش های مناسب بر روی داده های طیفی انجام گرفت. پس از برداشت اطلاعات زمینی محاسبات مقادیر حجم، سطع مقطع برابر سینه و تعداد درختان در هکتار در سطح قطعات نمونه صورت گرفت. ارزیابی اعتبار بهترین مدل بدست آمده با تعدادی قطعه نمونه و با معیارهای ارزیابی مناسب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب خطی شاخص های MSAVI2،NDVI  و باند سبز نسبت به دیگر شاخص ها و ترکیبات باندی به کار رفته، توانست مشخصه حجم را بهتر پیش بینی نماید. برای مشخصه سطح مقطع برابر سینه در هکتار نیز ترکیب خطی شاخص های MSAVI2،NDVI و نسبت ساده SWIR12 بهترین نتایج را نشان دادند. همچنین ترکیب خطی شاخص MSAVI2 و باندهای SWIR1 و SWIR2 با ضریب تبیین اصلاح شده 85 درصد و ریشه میانگین مربعات خطای 50.95 پایه در هکتار نسبت به سایر ترکیبات بکار رفته توانست مشخصه تعداد درختان در هکتار را بهتر پیش بینی نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بکارگیری داده های سنجنده ASTER و روش رگرسیون خطی می تواند تا حدودی وضعیت کلی از برخی مشخصه های ساختار جنگل مورد مطالعه را ارائه دهند.

۱۵ارزیابی توان تفرجی حوضه دارابکلا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۷
برنامه ریزی تفرجی در اکوتوریسم نه تنها به عنوان ابزاری برای ارتقای سطوح اجتماعی و اقتصادی مردم بومی تلقی می شود، بلکه به علت کارکردهای حفاظتی تفرج به عنوان یک راهکار مدیریتی تجربه شده در عرصه های منابع طبیعی، زمینه حفاظت پویای آنها را نیز مهیا می کند و از جمله مهمترین اثرات مثبت گردشگری در محیط زیست را می توان به حفاظت از منابع طبیعی منطقه دانست. بنابراین با توجه به اهمیت اکوتوریسم در حفاظت از منابع طبیعی به خصوص مناطق جنگلی و نیز در ارتقای سطوح اقتصادی اجتماعی مردم، در این مطالعه به ارزیابی پتانسیل اکوتوریستی حوضه دارابکلا پرداخته شد. در این تحقیق ابتدا مدل رقومی ارتفاع (DEM ) منطقه از نقشه توپوگرافی رقومی با مقیاس 1:25000 در نرم افزار 10.2 ArcGis تهیه شد، سپس به کمک DEM، نقشه های شیب، جهت و ارتفاع منطقه تهیه و طبقه بندی شدند. در مرحله بعد نقشه های پوشش گیاهی، خاک، سنگ شناسی و فرسایش که از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران تهیه و رقومی شدند، با نقشه های شیب، جهت و طبقات ارتفاعی منطقه، رویهم گذاری شدند. در نهایت از مقایسه تمامی واحدها با مدل توریسم مخدوم نقشه پتانسیل اکوتوریستی حوضه دارابکلا تهیه گردید. نتایج نشان داد که: 0\42٪ (56\32 هکتار) از سطح حوضه داربکلا دارای توان تفرج متمرکز درجه 1، 11\12٪ (1491\14 هکتار) دارای توان تفرج متمرکز درجه 2، 28\32٪ (3797\58 هکتار) دارای توان تفرج گسترده درجه 1 و 60\14٪ (8064\45 هکتار) از سطح حوضه دارای توان تفرج گسترده درجه 2 می باشد.

۱۶ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه دارابکلا برای کاربری جنگلداری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۸
متاسفانه فقدان آگاهی علمی از ابعاد کمی و کیفی ارزش اقتصادی تولیدات و خدمات اکوسیستمی حاصل از جنگل ها، در راستای رشته ای از عوامل گوناگون، تخریب و تغییر کاربری اراضی جنگلی را به سود فعالیت های دیگر توجیه پذیر ساخته است. با اینکه کشور ایران یک درصد مساحت دنیا و بیش از یک درصد جمعیت جهان را داراست و لیکن مساحت جنگل های آن در مقایسه با سطح جنگل های دنیا از 0\36 درصد تجاوز نمی کند و همین سطح محدود نیز دائماً در حال تهدید است. این رو مدیریتی بر باقیمانده این جنگل ها باید اعمال شود که مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیک و نیروها و عرصه های آن باشد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی و سامانه اطلاعات جغرافیایی به ارزیابی (GIS) توان اکولوژیکی حوضه دارابکلا برای جنگلداری پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا مدل اکولوژیکی متناسب با شرایط منطقه ساخته شد و سپس بر مبنای این مدل اکولوژیکی و با استفاده از منطق بولین نقشه توان جنگلداری منطقه تولید شد که نتایج نشان داد که به ترتیب 0\1275٪ (17\182 هکتار)، 6\94٪ (30\70 هکتار)، 31\22٪ (4186\53 هکتار) و 61\71٪ (8275\10 هکتار) از سطح منطقه دارای توان طبقات یک، دو، سه و چهار برای این کاربری است.

۱۷به کارگیری فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در طراحی شبکه جاده جنگلی بر اساس جنگل داری چندمنظوره
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، تابستان, دوره  ۶۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۱۸مقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه های گیاهی در توده های خالص و آمیخته آزاد در جنگل آموزشی–پژوهشی دارابکلا–مازندران
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مطالعه فراوانی زادآوری طبیعی و تنوع گونه های گیاهی در توده های خالص و آمیخته گونه آزاد در جنگل آموزشی پژوهشی دارابکلا مورد مقایسه قرار گرفتند. آماربرداری به صورت انتخابی در مرکز 16 قطعه نمونه 10 آر (1000 مترمربع) دایره ای در میکروپلات هایی با ابعاد 5×5 انجام گرفت. در هر میکروپلات تعداد زادآوری طبیعی گونه آزاد، تعداد و نوع گونه های علفی بررس شد برای تحلیل پارامترهای تنوع، غنا و یکنواختی در هر یک از توده های خالص و آمیخته آزاد از شاخص های تنوع شانون وینر، سیمپسون، غنای مارگالف و منهنیک و یکنواختی Evenness و Equtabiliy استفاده شد نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط زادآوری طبیعی گونه آزاد در توده های مورد بررسی در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد در حالیکه تعداد زادآوری طبیعی شمارش شده گونه آزاد در سطح میکروپلات در توده های خالص بیشتر از توده های آمیخته آزاد است از میان شاخص های تنوع زیستی برای گونه های علفی، تنوع (به استثنا سیمپسون ) غنا و یکنواختی بین توده ها خالص و آمیخته تفاوت آماری معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد مشاهده نشده است در حالیکه مقادیر این شاخص ها در توده آمیخته بیشتر از توده خالص آزاد است

۱۹بررسی روند تجزیه لاشبرگ بلند مازو و کاج بروسیا با استفاده از روش کیسه لاشبرگ
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)، , دوره  ۲۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از مطالعه حاضر، محاسبه نرخ تجزیه لاشبرگ گونه بلندمازو و بروسیا در حالت خالص و آمیخته در توده های دست کاشت بلندمازو (Quercus castanefolia C.A.Mey.) و بروسیا (Pinus brutia Tenore) در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری می باشد. در فصل پاییز، برگ های تازه خزان کرده در توده های مورد نظر جمع آوری و سپس با آب مقطر شستشو شده و در دمای 60 درجه به مدت 24 ساعت خشک شدند و درون کیسه های لاشبرگ (با منافذ دو میلی متری) ریخته و پس از کنار زدن لایه بستر در سطح خاک در زیر تاج پوشش گونه های مورد اشاره نصب شدند. برای پر کردن کیسه لاشبرگ سه حالت، خالص 10 گرمی (یک جیبه)، آمیخته 5 گرمی در کیسه های تک جیبه (آمیخته یک جیبه) و آمیخته 10 گرمی (آمیخته دو جیبه) از هر گونه بطور مجزا در کیسه های دوجیبه در نظر گرفته شد. در طول یکسال، نمونه برداری از لاشبرگ به منظور محاسبه نرخ تجزیه و شاخص مزیت تجزیه در رویشگاه در فواصل زمانی 2، 4، 6، 8، 12 ماه، انجام شد. نتایج نشان داد که متوسط نرخ تجزیه سالانه برای حالت خالص، برای سوزن کاج در توده کاج (4.01) کمتر از توده بلوط (4.18) بود ولی برای لاشبرگ بلوط در توده کاج (4.60) بیشتر از توده بلوط (4.58) بود. متوسط نرخ تجزیه سالانه برای حالت آمیخته دوجیبه در توده بلوط (5.51) بیشتر از توده کاج (4.97) بود. محاسبه شاخص تجزیه در رویشگاه نشان داد که پس از 180 روز، سرعت تجزیه لاشبرگ در رویشگاه اصلی افزایش می یابد.

۲۰بررسی لغزش و رانش جادههای جنگلی با توجه به مشخصات خاک و سنگ بستر
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از مسائل مهم در جادههای جنگلی کوهستانی وقوع لغزش و رانش میباشد. پدیده زمین لغزه در نتیجه حرکت مواد برروی دامنه، بر اثر آب و نیروی ثقل ایجاد و باعث تخریب طبیعت و از بین رفتن خاک میگردد. همچنین این امر سببافزایش تصاعدی هزینه نگهداری در جادههای جنگلی میشود. این مطالعه به بررسی لغزش و رانشهای بوقوع پیوسته در جاده های جنگلی با توجه به مشخصات خاک و سنگ بستر میپردازد. محققین طی مطالعاتی به این نتیجه دست پیدا کردندکه وجود لایه مارن آهکی در منطقه سبب وقوع لغزش و رانش میشود. این لایه نسبتا غیر قابل نفوذ، سبب تجمع آب در لایههای زیرین شده و تنشهای حاصل از تردد ماشین آلات سنگین موجبات وقوع لغزش و رانش را فراهم میکند. بنابراین پیشنهاد میشود که طراحان جادههای جنگلی در هنگام طراحی مسیر هادی، لایههای زمینشناسی با مقاومت کم راشناسایی و از عبور از آنها بپرهیزند

۲۱طراحی مسیرهای چوبکشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ( مطالعه موردی: سری یک جنگل دارابکلا)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
جاده یک ضرورت برای به وقوع پیوستن ایده ها و اصول و طرح های مدیریتی در واحد جنگلداری است. جاده های جنگلی برای دسترسی به جنگل و حمل ونقل محصولات جنگلی در سطح ملی و بین المللی موردنیاز هستند و از این دیدگاه عموماً در درآمد کشور نقش ایفا میکنند. مسیرهای چوب کشی تکمیل کننده شبکه حمل ونقل چوب محسوب میشوند .لازم است قبل از طراحی و ساخت مسیرهای چوب کشی، ارزیابی دقیقی بر روی گزینه های مختلف طراحی صورت گیرد. روش های نوین طراحی با استفاده از GIS قابلیت تحلیل حجم زیادی از اطلاعات را به صورت لایه های مختلف رقومی با سرعت و دقت زیادی فراهم می نماید و درنتیجه میتواند کیفیت، سرعت، هزینه و دقت طراحی را بهبود بخشد. در این تحقیق باهدف طراحی مسیرهای چوب کشی در پارسل های 22 و 23 جنگل دارابکلا با GIS با استفاده از لایه های شیب، موجودی در هکتار، تراکم آبراهه، مناطق غیرقابل عبور، جهات دامنه، خاک شناسی، تیپ جنگل، زمین– شناسی و ارتفاع از سطح دریا اقدام به طراحی نموده و درنهایت دو واریانت پیشنهاد شد. نتایج حاصل نشان میدهد واریانت دوم با 72\53 درصد عبور از مناطق بسیار مناسب و مناسب و با 27\64 درصد عبور از مناطق نامناسب و بسیار نامناسب و با درصد پوشش 40\56 نسبت به واریانت اول با عبور 56\04 درصد از طول جاده از مناطق بسیار مناسب و مناسب و 43\97 درصد از مناطق نامناسب و بسیار نامناسب و با درصد پوشش 40\57 ارجحیت دارد.

۲۲برآورد مشخصه‌‌های ساختاری جنگل با استفاده از داده‌‌های سنجندة ASTER
اطلاعات انتشار: منابع طبيعي ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
برآورد مشخصه‌های ساختاری جنگل، از اساسی‌ترین اطلاعات در مدیریت پایدار و برنامه‌ریزی جنگل می‌باشد. در این مطالعه ارتباط بین داده‌های سنجندة ASTER و سه مشخصه مهم ساختار جنگل شامل حجم سرپا، سطح مقطع برابر سینه و تعداد درختان در هکتار، در بخشی از جنگل‌های شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت. پیــش‌پردازش و پردازش‌های مناسب بر روی داده‌های طیفی انجام گرفت. پس از برداشت اطلاعات زمینی محاسبات مقادیر حجم، سطع مقطع برابر سینه و تعداد درختان در هکتار در سطح قطعات نمونه صورت گرفت. ارزیابی اعتبار بهترین مدل بدست آمده با تعدادی قطعه نمونه و با معیارهای ارزیابی مناسب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب خطی شاخص‌های MSAVI2، NDVI و باند سبز نسبت به دیگر شاخص‌ها و ترکیبات باندی به‌کار رفته، توانست مشخصة حجم را بهتر پیش‌‌بینی نماید. برای مشخصه سطح مقطع برابر سینه در هکتار نیز ترکیب خطی شاخص‌‌های MSAVI2، NDVI و نسبت ساده SWIR12 بهترین نتایج را نشان دادند. همچنین ترکیب خطی شاخص MSAVI2 و باندهای SWIR1 و SWIR2 با ضریب تبیین اصلاح شده 85 درصد و ریشه میانگین مربعات خطای 95\50 پایه در هکتار نسبت به سایر ترکیبات بکار رفته توانست مشخصه تعداد درختان در هکتار را بهتر پیش‌‌بینی نماید. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که بکارگیری داده‌های سنجندة ASTER و روش رگرسیون خطی می‌‌تواند تا حدودی وضعیت کلی از برخی مشخصه‌های ساختار جنگل مورد مطالعه را ارائه دهند.

۲۳بررسی و برآورد میزان تحویل و انتقال رسوب به آبراهه‌ها و رودخانه‌ها توسط جاده‌های جنگلی دارابکلا
اطلاعات انتشار: Electronic Journal of Soil Management and Sustainable Production، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در این پژوهش، با در نظر گرفتن اهمیت موضوع فرسایش و تولید رسوب در جاده‌های جنگلی، که کم‌تر مورد توجه پژوهشگران به‌ویژه در ایران بوده، به بررسی و برآورد تحویل و انتقال رسوب به آبراهه‌ها و رودخانه‌ها توسط جاده‌های جنگلی حوزه آبخیز جنگلی دارابکلا با استفاده از مدل WARSEM، پرداخته شد. به این منظور، برداشت میدانی و اندازه‌گیری مستقیم عوامل ورودی مدل در 63 قطعه مختلف در مسیری به طول 12 کیلومتر از جاده‌های جنگلی منطقه مورد مطالعه انجام پذیرفت. سپس به‌منظور بررسی و ارزیابی نتایج مدل مورد استفاده، به‌صورت مستقیم میزان رسوب‌دهی در بخش‌های مختلف جاده‌های نام‌برده با استفاده از شبیه‌ساز باران اندازه‌گیری گردید. همچنین، برای ارزیابی نتایج از آزمون t جفتی، ضریب ناش– ساتکلایف، BIAS و RMSE استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تحویل رسوب به آبراهه‌ها از سطح این جاده‌ها طبق مدل WARSEM، 328 تن در سال و طبق شبیه‌ساز باران 174 تن در سال و میزان رسوب‌دهی جاده‌های مورد مطالعه براساس برآورد مدل و اندازه‌گیری واقعی به‌ترتیب 9\9 و 1\4 کیلوگرم در مترمربع در سال به‌دست آمد. نتایج روش‌های آماری ناش– ساتکلایف، BIAS و RMSE برای مدل نام‌برده نیز به‌ترتیب 3\0، 2\0 و 5\4 بوده و اختلاف معنی‌داری در سطح 95 درصد بین داده‌های مشاهده‌ای و برآوردی مشاهده نگردید. بنابراین مدل نام‌برده دقت و کارایی مناسب برای برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب از سطح جاده‌های جنگلی دارابکلا و آبخیزهای جنگلی با شرایط مشابه را دارا می‌باشد. همچنین، پس از بررسی مقدار رسوب مشاهده‌ای در خروجی حوزه مشخص گردید که با توجه به نتایج مدل WARSEM و اندازه‌گیری مستقیم به‌ترتیب 16 و 9 درصد رسوب تولیدی و انتقال‌یافته در حوزه، از سطح جاده‌های جنگلی مورد مطالعه تولید شده است.

۲۴مقایسه عناصر غذایی و بازجذب آنها در گونه های جنگلکاری شده آزاد، افرا پلت و کاج بروسیا
اطلاعات انتشار: مجله جنگل ايران، چهارم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
کاهش سطح جنگل­های طبیعی سبب شده است که جنگلکاری با هدف توسعه سطح جنگل و تولید چوب از اهمیت ویژه­ای برخوردار شود، بنابراین ارزیابی جنگلکاری­های انجام­شده، نقش مهمی در ایجاد جنگل­هایی با کیفیت و کمیت بهتر در آینده خواهد داشت. وضعیت تغذیه­ای رویشگاه از عوامل مهم کیفی در توده جنگلی است. محتوای عناصر غذایی موجود در برگ درختان، از طریق جذب ریشه­ای از خاک یا بازجذب عناصر غذایی از برگ­های در حال پیر شدن و انتقال به ذخیره بافت هر ساله و برگ­های جوان تامین می­شود. در این تحقیق، عناصر غذایی (N، P، K، Ca، Mg) برگ­ تابستانه و پاییزه و مقدار بازجذب این عناصر در 3 گونه (آزاد، افرا پلت و کاج بروسیا) جنگلکاری­شده در جنگل آموزشی– پژوهشی دارابکلا اندازه­گیری شد. نمونه­گیری در دو مرحله اواسط تابستان در اوج پویایی تغذیه­ای درختان و اواسط پاییز قبل از خزان برگ درختان انجام گرفت. نتایج نشان داد که عناصر غذایی برگ تابستانه و پاییزه گونه­های مورد بررسی، تفاوت دارند (05\0p). ترتیب مقدار بازجذب عناصر غذایی به این صورت بود: Ca P > K Mg N. در بین گونه­ها، افرا بیشترین بازجذب Ca وMg ، آزاد بیشترین بازجذب N و K و کاج بیشترین بازجذب P را به خود اختصاص دادند. نتایج همچنین نشان داد که گونه­های بررسی­شده، عناصر تغذیه­ای متفاوتی دارند و مقدار بازجذب هر عنصر نیز متفاوت است. از آنجا که این گونه­ها تحت شرایط مشابه رشد کرده­اند، می­توان گفت این تفاوت­ها ناشی از ژنتیک گونه­هاست.

۲۵بررسی مقدار فرسایش و نسبت تحویل رسوب در جاده های خاکی و جنگلی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در این تحقیق، میزان تولید و تحویل رسوب توسط جاده های جنگلی دارابکلا با استفاده از مدل SEDMODL برآورد گردیده و سپس به منظور ارزیابی نتایج مدل، به صورت مستقیم میزان رسوب دهی در جاده های مذکور با استفاده از شبیه ساز باران اندازه گیری گردید. برای ارزیابی نتایج از آزمون t جفتی، BIAS، RE و RMSE استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تولید رسوب از سطح جاده های مورد مطالعه طبق مدل SEDMODL و اندازه گیری مستقیم تحت شبیه سازی باران به ترتیب 420\97 و 341\19 تن در سال و میزان تحویل رسوب به آبراهه ها با نسبت تحویل رسوب به ترتیب معادل 42% و 51%، حدود 177\58 و 174\02 تن در سال می باشد. هم چنین، نتایج روش های آماری BIAS، RE و RMSE برای مدل مذکور به ترتیب0\04 ، 17\59 و 0\71 بوده و اختلاف معنی داری در سطح اطمینان 95% بین داده های مشاهده ای و برآوردی مشاهده نگردید. لذا مدل مذکور دقت و کارایی مناسب جهت برآورد میزان رسوبدهی جاده های جنگلی دارابکلا را دارا می باشد. با بررسی فاکتورهای موثر در تولید و انتقال رسوب بر اساس مقدار عددی امتیازات هر فاکتور در حین اجرای مدل مشخص گردید که در بین عوامل ورودی مدل، فاکتورهای شیب طولی جاده، بارندگی و تحویل رسوب به ترتیب تاثیرگذارترین عوامل در تولید و انتقال رسوب می باشند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵ نتیجه