۱بررسی و توانایی دانشجویان پرستاری در ارتباط با ایفای نقش پرستار در مواجهه با مراحل بحران
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۶
کشور ایران به علت وسعت، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیاست و از این جهت رتبه ششم را در دنیا دارا می باشد. آمادگی همه جانبه کادر بهداشتی اهمیت ویژه ای در کاهش مورتالیتی و موربیدیتی ناشی از بلایا دارد. ضروری است که پرستاران به عنوان قسمت اعظم بدنه سیستم بهداشتی درمانی آمادگی لازم جهت مقابله با بلایا را کسب نماید، بدیهی است بخش مهمی از این آمادگی از طریق آموزشهای دورا تحصیل شکل می گیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین توانایی دانشجویان پرستاری در ارتباط با ایفای نقش پرستار درمواجهه با مراحل بحران در سال 1384 انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش توصیفی بر روی 50 دانشجوی پرستاری سال اول و آخر که به روش سهمیه ای انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها به وسیله فرم مشخصات فردی پرسشنامه های پژوهشگر ساخته آگاهی از وظایف پرستار در مراحل سه گانه بحران و بررسی دانشجویان در ایفای نقش پرستار درمواجع با بحران و به روش خود گزارش دهی جمع آوری گردید.
یافته ها: در این پژوهش میانگین سن دانشجویان 20 سال با انحراف معیار 3 و اکثریت واحدها مونث سال آخر تفاوت آماری معنی داری نشان داد (ولی بین خود ارزیابی دانشجویان در ارتباط با توانایی حرفه ای آنها تفاوت معنی داری دیده نشد)
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش که نشان داد آگاهی دانشجویان در دوران تحصیل افزایش یافته است ولی توانایی آنها نسبت به سال اول تغییر معنی داری نداشته و پیشنهاد می شود پرستاری در بلایا با تاکید بر آموزشهای عملی در سر فصل دروس دوره کارشناسی پرستاری گنجانده شود.

۲بررسی میزان و منابع استرس در دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، بهار و تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه: پرستاری حرفه ای پر استرس است. دانشجویان این رشته علاوه بر استرس های محیط آموزشی در معرض استرس های محیط بالینی نیز قرار می گیرند. میزان زیاد استرس یکی از عواملی است که باعث افت تحصیلی و بروز اختلالات جسمی و روحی در این گروه دانشجویان می گردد.هدف: این پژوهش به منظور تعیین منابع استرس زا و میزان استرس دانشجویان دانشکده های پرستاری شهرهای کرمان؛ زرند، بم و جیرفت انجام شده است.روش کار: نمونه این پژوهش 274 دانشجوی پرستاری مراکز فوق است که مایل به شرکت در پژوهش بوده و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار پارامتریک صورت گرفت.یافته ها: میانگین میزان استرسی که دانشجویان در معرض آن قرار دارند 2.96 در دامنه 1–5 می باشد. بیشترین میزان ها مربوط به کنار آمدن با مشکلات شخصی (x=3.40)، احساس مضطرب بودن (x=3.34) و زود عصبی و مشوش شدن (x=3.31) می باشد. بیشترین منابع ایجاد کننده این استرس ها نیز مربوط به: اختلاف بین آموزش های تئوری کلاسی با آنچه در بیمارستان اجرا می شود (x=3.50)، امکان پیشرفت تحصیلی و کسب کفایت لازم در شغل آینده (x=3.40) و نگرش و انتظارات سایرین نسبت به حرفه پرستاری (x=3.30) می باشد. در این پژوهش بین میزان استرس با زنده بودن مادر و تحصیلات پدر رابطه معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). همچنین بین منابع استرس و شهر محل تحصیل، جنس، زنده بودن مادر، سن و وضعیت سکونت تفاوت معنی داری مشاهده گردید (p<0.05). رابطه معکوسی بین سن و میزان استرس دانشجویان مشاهده شد به نحوی که با افزایش سن میزان استرس کاهش پیدا می کند. همچنین میانگین منابع استرس زا در دانشجویان پسر کمتر از دانشجویان دختر می باشد.نتیجه گیری: به منظور کاهش میزان استرس دانشجویان پرستاری و به وجود آوردن شرایط لازم برای پیشرفت تحصیلی در آنها توصیه می شود منابع استرس زا در آنها تا حد امکان کاهش یافته و راه های مقابله با استرس به آنها آموزش داده شود.

۳مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی با یادگیری بر مبنای مساله بر میزان یارگیری و یادداری دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۷، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: گسترش روزافزون دانش پزشکی و پی آمد آن شنات مشکلات متعدد و از طرف دیگر تغییر نگرش از یادگیری"معلم محور" به "دانشجو محور" در آموزش عالی مسوولیتی جدید را برای برنامه ریزان، مدرسان و دانشجویان فراهم ساخته است، که یکی از محورهای اصلی آن انتخاب مناسب ترین روش یادگیری و یاددهی مرتبط با حرفه می باشد.هدف: در این میان روش یادگیری بر مبنای مساله بیش ازسایر روشها مورد توجه سازمانهای جهانی آموزش پزشکی قرار گرفته است. اما به منظور دستیابی به بهترین انتخاب ، نیاز به انجام تحقیقات در زمینه اثر بخشی روشهای مختلف یاددهی و یادگیری احساس می شود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر که از نوع نیمه تجربی است، با هدف مقایسه تاثیر آموزش درس بیماریها و پرستاری خون به دو شیوه سخنرانی با یادگیری بر مبنای مساله بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری (در دو گروه آزمون و شاهد) انجام گرفته است. 4 جلسه آموزش به روش سخنرانی برای گروه شاهد و 5 جلسه آموزش به روش یادگیری بر مبنای مساله برای گروه آزمون برنامه ریزی اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و در سه مرحله قبل ، یک و سه هفته پس از پایان آموزش محتوا گرداوری شد.نتایج: نتایج آزمونهای آماری نشان داد که گروه آزمون و شاهد از نظر معدل دیپلم، معدل ترم قبل، سن، دانسته های اولیه، وضعیت تاهل و محل سکونت همگون بودند. نتایج آزمون تی زوج نشان داد که آموزش سخنرانی بر میزان یادگیری (P<0.005) موثر است، اما بر یادگیری دانشجویان تاثیری نداشته است. از طرف دیگر روش یادگیری بر مبنای مساله بر میزان یادگیری (P<0.005) و یادداری دانشجویان (P<0.005) موثر بوده است. با این وجود اختلاف آماری معنی داری بین تاثیر روش سخنرانی و یادگیری بر مبنای مساله بر میزان یادگیری دانشجویان مشاهده نشد، هر چند که میانگین تفاضل نمرات قبل و یک هفته پس از آموزش در روش سخنرانی بیش از روش یادگیری بر مبنای مساله بود. همچنین اختلاف معنی داری بین تاثیر روش یادگیری بر مبنای مساله و سخنرانی بر میزان یادداری دانشجویان مشاهده نشد. هر چند که میانگین تفاضل نمرات یک وسه هفته پس از آزمون در گروه آزمون بیش از شاهد بود.نتجه گیری: مشاهده میانگین نمرات بالاتر یادگیری و یادداری در گروه آزمون (پی.بی.ال) می تواند نشانگر مناسب بودن روش پی.بی.ال به عنوان جایگزین روش سخنرانی باشد. هر چند که انجام پژوهشهایی مشابه در سطوح وسیع تر جهت انتخاب مناسبترین روشها برای کسب بهترین برایند ها ضرورت خواهد داشت.

۴تاثیر آوای قرآن کریم بر بهداشت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۱ (پی در پی ۹)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: بسیاری از اندیشمندان معاصر غربی تاکید می‌نمایند که مشکل انسان معاصر اساسا به نیاز وی به دین و ارزش‌های معنوی بر می‌گردد. ایمان به خدا نوعی قدرت معنوی به انسان می‌بخشد که او را در تحمل سختی‌ها کمک می‌کند و نگرانی و اضطراب را دور می‌سازد. از آنجایی که تلاوت با صوت قرآن کریم می‌تواند به عنوان یک موسیقی عرفانی، محرکی برای ایجاد پاسخ‌های فیزیولوژیک و سایکولوژیک در شنونده باشد، در مطالعه حاضر اثر تلاوت با صوت قرآن کریم بر روی بهداشت روان دانشجویان بررسی شده است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی پس از تعیین حجم نمونه (107 نفر) و تقسیم تصادفی آنها در دو گروه شاهد و آزمون، نمره بهداشت روانی واحدهای پژوهش با استفاده از معیار بهداشت روانی 12 موردی فارل تعیین گردید. هم‌چنین با استفاده از پرسش‌نامه دموگرافیک، ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها نیز مشخص شد. سپس به مدت 4 هفته، هر هفته 3 بار و هر بار 15 دقیقه آوای دلنشین قرآن کریم با صدای استاد منشاوی توسط یک دستگاه ضبط صوت در یک مکان ثابت پخش شد. یک هفته پس از اتمام مداخله مجددا تمامی واحدهای پژوهش، معیار بهداشت روانی و پرسش‌نامه دموگرافیک را کامل نمودند و سپس نتایج قبل و بعد از مداخله توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری تی زوج، تی‌ مستقل و کای دو با هم مقایسه گردید.یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که میانگین نمره بهداشت روانی گروه‌های آزمون و شاهد قبل از اجرای مداخله به ترتیب 31.48±0.8 و 05\1±92\31 و پس از اجرای مداخله به ترتیب 8\0±61\35 و 18\1±2\31 بود. مقایسه نمره بهداشت روان قبل و بعد از مداخله نشان می‌دهد که میانگین نمره بهداشت روان گروه آزمون به طور معنی‌داری افزایش یافته(p<0.0001) ، اما تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره بهداشت روان قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد دیده نشد.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه به نظر می‌رسد که گوش فرادادن به آوای دلنشین قرآن کریم که به عنوان یک موسیقی عرفانی شناخته شده است می‌تواند راه و روش موثری در جهت بهبود وضعیت بهداشت روانی دانشجویان باشد.

۵میزان عملکرد دانشجویان پرستاری از نحوه برقراری ارتباط با بیمار (بیمارستان شهید رجایی تنکابن، 82–1381 )
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۲ (ويژه نامه آموزش پزشکی)، سال
تعداد صفحات: ۴
سابقه و هدف: ارتباط با بیمار، پرستار را در تشخیص نیاز بیمار کمک می کند. از آنجایی که اساسی ترین نقش پرستاران آموزش و کمک به بالا بردن سطح آگاهی بیماران در جهت پیشگیری از بیماری به روش برقراری ارتباط مناسب است، یادگیری کلینیکی در واقع قلب یک تمرین بالینی می باشد. این مطالعه به منظور بررسی عملکرد دانشجویان پرستاری در زمینه برقراری ارتباط با بیمار انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی بر روی تمام دانشجویان ترم سوم پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر انجام شد. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه ای دو قسمتی جمع آوری گردید. قسمت اول پرسشنامه توسط پرونده دانشجویی که شامل اطلاعات دموگرافیک، رتبه کنکور، معدل دیپلم و ... بود تکمیل شد. قسمت دوم به وسیله چک لیست شامل 8 عبارت، از مراحل اجرای ارتباط با بیمار که با درجه بندی کاملا (نمره 2)، نسبی (نمره 1) اصلا رعایت نمی کند (صفر) توسط خود محقق پر شده است. سپس داده ها با استفاده از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: بر اساس نتایج این مطالعه میزان علمکرد دانشجویان در برقراری ارتباط با بیمار متوسط بوده و عواملی مثل معدل، رتبه کنکور و سواد پدر با این مهارت ارتباطی نشان نداده است. ولی عواملی مثل سواد مادر، میزان رضایت مندی، آشنایی با حرفه در برقراری ارتباط موثر بوده است.نتیجه گیری: در انتخاب دانشجویان پرستاری توجه به میزان رضایت مندی و آشنایی با حرفه می تواند توانایی دانشجو را در ارتباط با بیمار افزایش دهد.

۶تناسب شخصیتی دانشجویان پرستاری برای تحصیل و کار در این حرفه
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۲ (پياپي ۱۲)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه. ریزش زیاد دانشجویان پرستاری و بی‌میلی بسیاری از پرستاران برای تداوم اشتغال در این حرفه، توجه صاحب‌نظران را به ضرورت در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصیتی افراد در هنگام گزینش برای این رشته، جلب نموده است. با توجه به فقدان مطالعه قبلی در زمینه میزان تناسب شغلی شخصیتی دانشجویان پرستاری در ایران، این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات شخصیتی دانشجویان جدیدالورود پرستاری و بررسی تناسب آن برای تحصیل و کار در این حرفه انجام شد.روش‌ها. پژوهش به صورت توصیفی در دانشکده‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، کاشان و یکی از واحدهای دانشگاه آزاد صورت گرفت. انتخاب نمونه به صورت آسان انجام شد و 52 نفر از دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی81–1380 با استفاده از پرسشنامه شغلی شخصیتی هالند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج. شصت و سه و پنج دهم درصد از دانشجویان مونث و 5\36 درصد مذکر و دارای میانگین سنی 22±1.2 سال بودند. براساس نتایج به دست آمده، 2\44 درصد از دانشجویان به لحاظ شخصیتی خصوصیاتی مناسب برای حرفه پرستاری نداشتند. 77 درصد از دانشجویان اظهار داشتند که در موقع انتخاب رشته اطلاعات کمی ‌در مورد آن داشته‌اند.بحث. نزدیک به نیمی از دانشجویان پرستاری، به لحاظ بارزترین خصوصیات شخصیتی با خصوصیات لازم برای حرفه پرستاری سازگاری نداشتند. پیشنهاد می‌شود که از آزمون‌های شخصیت و تستهای رغبت‌سنج برای انتخاب بهترین دانشجویان از میان افرادی که صلاحیت‌های علمی و استعداد تحصیلی خوبی را نشان داده‌اند، برای تحصیل در رشته پرستاری استفاده شود.

۷مقایسه تاثیر دو روش آموزش کلاسیک و مبتنی بر استراتژی های تفکر انتقادی بر میزان یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: كومش، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ويژه نامه آموزش پزشکي، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سابقه و هدف: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزشی کلاسیک و مبتنی بر استراتژی های تفکر انتقادی (CTS)، بر میزان یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی 81–80 انجام شد.مواد و روش ها: جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده بود که از بین آنان دانشجویان ترم 3 پرستاری (n=17 نفر) در نیم سال اول به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش درس دو واحدی پرستاری بیماری های دستگاه گوارش به دو بخش یک واحدی مستقل، پرستاری بیماری های دستگاه گوارش فوقانی   (UGI)و پرستاری بیماری های دستگاه گوارش تحتانی (LGI) تقسیم شد و بخش UGI در 8 هفته اول ترم به روش کلاسیک (دوره آموزشی اول) و بخشLGI  در 8 هفته دوم ترم به روشCTS  (دوره آموزشی دوم) جهت دانشجویان تدریس گردید. امتحان هر بخش به صورت مستقل در پایان هر دوره از دانشجویان به عمل آمد. در روش کلاسیک، موضوعات درسی به شیوه معمول و در روشCTS ، از استراتژی های تفکر انتقادی شامل تکالیف نوشتاری سرکلاسی و خارج از کلاس، بحث ‌گروهی، کارگاه آموزشی کوچک و سخنرانی فعال جهت ارایه مطالب در هر جلسه تدریس استفاده شد. جهت بررسی تاثیر دو روش آموزشی مذکور در یادگیری پایدار دانشجویان، آزمون مجدد از امتحان پایان هر دوره به فاصله 3 ماه از اجرای اولیه، بدون اطلاع قبلی دانشجویان به عمل آمد. در این پژوهش هم چنین جهت بررسی تاثیر آموزش به روشCTS  بر سطح مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان، سطح این مهارت ها به وسیله آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا(CCTST)  در ابتدا و انتهای ترم مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها به کمک برنامه نرم‌افزاری SPSS صورت گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اکثریت دانشجویان را خانم ها تشکیل داده و میانگین سنی آنان 46.20 سال بوده است. هم چنین نتایج نشان داد که دانشجویان در اجرای مجدد آزمون پایان دوره توانسته اند در هر دو دوره آموزشی کلاسیک (۸.۷۸٪) و CTS (٪۶.۸۵) بیش از 60% نمره آزمون پایان همان دوره را کسب نمایند، که نمایان گر ایجاد یادگیری پایدار در هر دو دوره آموزشی مذکور می‌باشد. مقایسه تفاضل میانگین نمرات آزمون های هر دوره با یکدیگر اختلاف معنی داری را بین دو دوره نشان نداد، که بیان گر این است که اختلاف معنی داری در میزان یادگیری پایدار در دو دوره آموزشی مذکور وجود نداشته است. مقایسه میانگین نمرات دانشجویان در آزمون مهارت های تفکر انتقادی در ابتدای ترم (12.10) و انتهای ترم (53.11) نشان داد که سطح مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان در پایان ترم به طور معنی داری افزایش یافته است (p=0.001).نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر دو روش آموزش کلاسیک و مبتنی بر CTS  باعث ایجاد یادگیری پایدار در دانشجویان شده است. با وجود ایجاد یادگیری پایدارتر در روش CTS از نظر کمی، از نظر آماری هیچ کدام از روش ها بر دیگری برتری نداشتند. به عبارت دیگر روش CTS نتوانسته است یادگیری پایدارتری نسبت به روش کلاسیک در دانشجویان، ایجاد نماید اما این روش آموزشی باعث ارتقای سطح مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان شده است.

۸عوامل استرس زا در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی آمل
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، خرداد و تير, دوره  ۹ , شماره  ۲ (پي در پي ۳۷)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: آموزش بالینی بخش اساسی و مهم آموزش پرستاری است که هر گونه مشکل در آن، کارایی و بازده آموزش پرستاری را تحت الشعاع قرار می دهد. استرس یکی از این مشکلات است که سبب افت تحصیلی و بروز رفتارهای نامطلوب و اختلالات جسمی در دانشجویان پرستاری می گردد. هدف از مطالعه حاضر شناخت عوامل استرس زا در آموزش بالینی دانشجویان رشته پرستاری دانشکده پرستاری مامایی حضرت زینب (س)‌ آمل می باشد.مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعی بر روی 120 نفر از دانشجویان ترمهای سوم الی هشتم این دانشکده انجام شد. نمونه گیری بصورت سرشماری بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه مشتمل بر 29 سوال بسته، جمع آوی گردید.یافته ها: بیشترین میزان استرس در دامنه 4–1، میانگین امتیازات و انحراف معیار استرس داربودن عواملی چون تذکر مربی در حضور پرسنل و پزشکان (3.7±0.65)، تذکر در حضور دانشجویان (3.41±0.86)، عدم مراقبت کافی از جانب پزشک (3.41±0.74) و درمان ناکافی و نیمه کاره بیماران به علت فقر و تنگدستی (3.39±0.82) بوده است. دانشجویان برقراری ارتباط با مربی را استرس آورتر از برقراری ارتباط با سایرین دانستند (=2.87±1 میانگین). بین دوره شبانه و روزانه، وضعیت تاهل و محل سکونت، با عوامل استرس زا ارتباط معنی داری وجود نداشت اما این اختلاف در بین ترم های مختلف در برخی از موارد معنی دار بوده است.بحث و نتیجه گیری: برای تسهیل یادگیری دانشجویان پرستاری و دستیابی به اهداف آموزشی این رشته لازم است تا شرایط استرس زا در محیط های آموزش بالینی تعدیل گردد و روشهای مقابله با استرس های موجود به دانشجویان آموزش داده شود.

۹بررسی تاثیر دو روش آموزش متداول و یادگیری بر اساس حل مساله بر میزان مهارت دارو دادن در دانشجویان پرستاری کودکان دانشکده پرستاری مامایی کردستان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳ (مسلسل ۴۵)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: آموزش بر پایه حل مساله (PBL) به عنوان یک شیوه آموزش، جایگاه ویژه ای در سطوح بالای آموزشی یافته است. در این روش، دانشجویان با دنیای واقعی تجارب بالینی آشنا می شوند و مهارت های حرفه ای آنان ارتقا می یابد. مهارت دارو دادن از نظر ایمنی سلامت بیمار دارای اهمیت خاصی است. شناسایی بهترین روش آموزش مهارت دارو دادن به دانشجویان پرستاری می تواند مشکلات موجود آموزشی را برطرف سازد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزش سنتی و بر پایه حل مساله بر مهارت های دارو دادن دانشجویان به نوزادان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش شبه تجربی از نوع مداخله ای بود و نمونه های آن را 29 نفر از دانشجویان پرستاری که کارآموزی بخش نوزادان را می گذراندند، تشکیل دادند که در دو گروه مداخله (14 نفر) و مقایسه (15 نفر) قرار داشتند. مهارت دادن دارو به نوزادان به دو روش متداول (با استفاده از سخنرانی و ماژیک و تخته) و بر اساس حل مساله (با استفاده از سناریو) آموزش داده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو چک لیست مربوط به مهارت های ذهنی (آگاهی) و مهارت های روان حرکتی (رفتار)، دو پرسشنامه در ارتباط با نگرش دانشجو در مورد خود ارزیابی و ارتقای خود در برنامه آموزشی و نیز رضایتمندی دانشجویان از روش آموزشی بود. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در دو مرحله یعنی روز دوم کارآموزی (مرحله اول= قبل از آموزش) و بعد از پایان کارآموزی (مرحله دوم= بعد از آموزش) تکمیل گردید (چک لیست روان حرکتی در طول دوره کارآموزی توسط مربی تکمیل شد). یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون ویلکاکسون) در نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که بین میانگین نمره مهارت های ذهنی دانشجویان در روش سنتی قبل و بعد از آموزش و بین میانگین نمره مهارت های روان حرکتی قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی دار موجود بود ولی در گروه آموزش دیده به روش حل مساله (مداخله) فقط بین میانگین نمره مهارت های روان حرکتی قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی دار وجود داشت. همچنین بین میانگین نمره مهارت های ذهنی در مرحله قبل از آموزش در دو گروه مقایسه و مداخله اختلاف معنی دار موجود بود و نیز بین میانگین نمره مهارت های روان حرکتی در مرحله بعد از آموزش در دو روش، تفاوت معنی دار وجود داشت. رضایت از یادگیری در هر دو گروه در مرحله بعد از آموزش ارتقا یافت و با p=0.002 اختلاف معنی دار بین نمره میانگین های رضایتمندی قبل و بعد از آموزش به روش PBL مشاهده شد. تفاوت معنی دار در مرحله بعد از آموزش بین نمره میانگین های نگرش دانشجویان نسبت به آموزش به دو روش فوق وجود داشت ‌(p=0.000).نتیجه گیری: مطالعه حاضر حاکی از موفق بودن دوره آموزشی بر اساس حل مساله در مقابل شیوه رایج و سنتی (سخنرانی) بود و پیشنهاد می شود با مطالعات بیشتر و عمیق تر امکان بکارگیری آموزش بر اساس حل مساله به جای روش آموزشی مرسوم بررسی شود.

۱۰مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تبریز در سال 1383
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پرستاري و مامايي - دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۱تاثیر شیوه های آموزشی بر میزان یادگیری اندازه گیری علایم حیاتی دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: پرستاري و مامايي - دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۲رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری پس از کارآموزی به دو روش ایفای نقش و سنتی
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، تابستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۱۳
زمینه و هدف: مراقبت مفهومی چند بعدی در پرستاری است و ارزش های اصلی مراقبتی می تواند از طریق آموزش هدف دار و دانشجو محور، در طول دوره کارشناسی واقعیت یابد. آموزش موضوعات بین فردی از طریق ایفای نقش امکان پذیر می باشد. مطالعه حاضر با هدف توصیف رفتارهای مراقبتی دو گروه دانشجویان اصول و فنون پرستاری پس از کارآموزی به روش ایفای نقش (بیمار استاندارد) و سنتی انجام شد.روش بررسی: این مقاله بخشی از یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل معادل و طرح پس آزمون است. پنجاه و یک دانشجوی اصول و فنون پرستاری به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی کارآموزی خود را به روش ایفای نقش و گروه کنترل به طور معمول (روش سنتی) طی کردند. سپس رفتارهای مراقبتی هر دو گروه با استفاده از ابزار رفتارهای مراقبتی (CBI) مشاهده و بررسی شد.یافته ها: یافته ها به طور کلی نشان داد که، رفتارهای مراقبتی بعد «احترام قایل شدن برای دیگری» بیشترین فراوانی و رفتارهای مراقبتی بعد «دانش و مهارت حرفه ای»، کمترین فراوانی را در هر دو گروه به خود اختصاص داده اند.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که دانشجویان در آغاز مراقبت حرفه ای برای ارزش های نوع دوستانه، اهمیت زیادی قایل هستند. در این راستا کاربرد رویکردهایی جهت حفظ و تداوم جنبه های بین فردی مراقبت در برنامه های آموزشی پرستاری، همزمان با تغییر شیوه های آموزش جنبه های عملی کار پرستاری و تلفیق مناسب تیوری و عمل پیشنهاد می شود.

۱۳مهارت محاسبات دارویی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1386
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲ (پياپي ۱۸)، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: محاسبات دارویی صحیح یک مهارت حیاتی پرستار برای تجویز صحیح داروها است. با این حال، در بسیاری از تحقیقات، توانایی محاسبات دارویی دانشجویان پرستاری به عنوان یک مشکل مطرح شده است. هدف از این تحقیق، بررسی توانایی مهارت محاسبات دارویی در یگ گروه از دانشجویان پرستاری بود.روش ها: در این پژوهش مقطعی– توصیفی، 76 نفر از دانشجویان پرستاری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش: اطلاعات دموگرافیک، نظر دانشجویان در مورد علاقه و توانایی خود در محاسبات دارویی و 20 سوال پیرامون محاسبات دارویی بود که پس از گردآوری آنها، با آزمون های آماری t، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS تحلیل شد.نتایج: از نظر اکثر دانشجویان، انجام دادن محاسبات دارویی آسان (65.78 درصد) و مورد علاقه ایشان (55.26 درصد) بود و در انجام دادن آن مهارت کافی داشتند (63.15 درصد) در حالی که 6 نفر (7.89 درصد) از دانشجویان به تمامی 20 سوال پاسخ صحیح دادند و 33 نفر (43.42 درصد) از دانشجویان به 75 درصد از سوالات پاسخ صحیح دادند. میانگین امتیاز دانشجویان 14.9±6.2 بود. بین ترم تحصیلی و علاقه داشتن به محاسبات دارویی با نتایج آزمون رابطه معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: با آن که محاسبات دارویی یکی از مهارت های ضروری برای پرستاران است، با این حال، تعداد کمی از شرکت کنندکان به همه سوالات پاسخ صحیح داده بودند. این موضوع بیانگر نیاز و اهمیت کنترل و یادآوری کردن محاسبات دارویی در آموزش دانشجویان پرستاری است.

۱۴یادگیری بر پایه حل مساءله یا سخنرانی : تجربه یک شیوه جدید آموزش پرستاری کودکان به دانشجویان پرستاری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۵تاثیرآموزش قاطعیت بر میزان اضطراب و جرات ورزی دانشجویان پرستاری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۶بررسی میزان و انواع حوادث شغلی در دانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی شهر تهران
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده پرستاري و مامايي، تابستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۵۷، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: انسانها امروزه بیش از گذشته در معرض سوانح و حوادث قرار دارند. کارکنان بهداشتی، درمانی و دانشجویان با خطرات و حوادث شغلی متعددی مواجه هستند. در این میان دانشجویان به علت تجربه و مهارت کم بالینی در معرض خطر بیشتری هستند.هدف: هدف این مطالعه تعیین انواع و میزان حوادث شغلی در دانشجویان پرستاری در دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1385 بود.مواد و روشها: این پژوهش به صورت توصیفی بر روی 180 نفر از دانشجویان پرستاری که در زمان انجام پژوهش در دانشکده های پرستاری و مامایی شهر تهران مشغول به تحصیل و دارای شرایط ورود به مطالعه بودند با نمونه گیری سهمیه ای انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شد که جهت اندازه گیری اعتبار و پایایی آن به ترتیب از اعتبار محتوا و آزمون مجدد استفاده شد.یافته ها: 31.1 درصد از دانشجویان آسیب با سوزن، 41.7 درصد آسیب با اشیا تیز و برنده، 84.8 درصد تماس با خون و مایعات بدن بیماران، 46.7 درصد تماس با داروهای شیمی درمانی و 33.3 درصد آسیب دیدگی و کوفتگی به دنبال برخورد با وسایل موجود در بخش را طی یکسال گذشته گزارش کردند که در سال های مختلف تحصیلی تفاوت معنی دار بود. بخشهای گوارش، جراحی و اورژانس و سرطان پرخطرترین بخش ها بودند. میزان استفاده از وسایل حفاظتی نیز مطلوب نبود.بحث و نتیجه گیری: با توجه به آمار بالای بعضی حوادث، لزوم برنامه ریزی صحیح آموزی در زمینه حوادث شغلی و راههای پیشگیری از آن و گزارش به موقع توصیه می شود تا از ایجاد عوارض طولانی مدت جلوگیری شود.

۱۷بررسی میزان استرس دانشجویان پرستار دختر مقیم خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
اطلاعات انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه :استرس عبارت است از: یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم با منشاء ناشناخته که به فرد دست می دهد وشامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. در روان شناسی، اضطراب مرحله ی پیشرفته استرسمزمن است، که هنگامی به صورت یک مشکل بهداشت روانی درمی آید که برای فرد یا اطرافیانش رنج و ناراحتی به وجود می آورد یا مانع رسیدن او به اهدافش می شود و یا در انجام کارهای روزانه و عادی او اختلال ایجاد می کند. روش بررسی :این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد که به منظور بررسی میزان استرس در بین دانشجویان پرستاری صورت گرفته است. در این پژوهش 70 نفر از دانشجویان پرستاری دختر شرکت داشتند. میزان استرس ازطریق پرسشنامه کگل مورد سنجش قرار گرفت. پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ می باشد و نرم افزارSPSS استفاده کردیم. بحث و نتیجه گیری: استرس علاوه بر این که موجب ایجاد ناراحتی های جسمی، روحی، عاطفی و اجتماعی برای دانشجویان یا پرستار مقیم خوابگاه می شود، میزان توانایی های فردی دانشجو را کاهش می دهد. پس می توان با آموزش راهکارهای مقابله با استرس نظیر فعالیت های بدنی به طور منظم، عدم گوشه نشینی و اجتماعی بودن و خندیدن میزان استرس را در بین این دانشجویان کاهش داد

۱۸تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب و جرات ورزی دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاییز و زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه و هدف: وجود اضطراب و کم جرات بودن منجر به اختلال در عملکرد تحصیلی، تخریب توانایی های هوشی و یادگیری، کاهش تفکر انتزاعی و رکود استعدادها شده و همچنین با ایجاد معضلات اقتصادی، آثار زیانباری برای فرد، خانواده و اجتماع به بار خواهد آورد. روش های درمانی متعددی نظیر درمان های دارویی و غیردارویی جهت رفع اضطراب و افزایش جرات ورزی پیشنهاد شده است که یکی از درمان های غیردارویی (رفتاردرمانی)، آموزش قاطعیت می باشد. لذا با توجه به نتایج متناقض پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش قاطعیت، تحقیقی در این زمینه طراحی و به اجرا در آمد.مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمایی عرصه ای با گروه شاهد، ابتدا پرسشنامه های اضطراب آشکار و پنهان اسپیلبرگر و جرات ورزی گمبریل ریچی را بین کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی نسیبه ساری با روش سرشماری توزیع کرده و تعداد 60 تن از دانشجویانی که شدت اضطراب آنها در حد متوسط تا شدید و از لحاظ جرات ورزی ضعیف بودند را پس از همسان شدن بر اساس جنس، میزان علاقمندی به رشته تحصیلی، وجود یا عدم وجود استرس در یک ماه اخیر و میزان اضطراب و جرات ورزی انتخاب، سپس به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد 30 نفره تقسیم شدند. جهت گروه مورد در طی 6 هفته از قرار هفته ای یک جلسه به مدت 1.5 ساعت آموزش قاطعیت اجرا و برای گروه شاهد هیچ گونه آموزشی در نظر گرفته نشد. در پایان میزان اضطراب و جرات ورزی دانشجویان پرستاری دو گروه مورد و شاهد با استفاده از آزمون های آماری تی زوج مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت.یافته ها: آزمون آماری تی زوج بیانگر آن است که کاهش میزان اضطراب آشکار و پنهان دانشجویان پرستاری در گروه مورد قبل و بعد از آموزش قاطعیت معنی دار بوده است P<0.05) و 4.97 t= اضطراب آشکار، 7.68 t= اضطراب پنهان(. همچنین براساس آزمون آماری تی زوج افزایش میزان جرات ورزی در گروه مورد قبل و بعد از آموزش قاطعیت نسبت به گروه شاهد معنی دار بوده است P<0.05) و 9.93–(t= .نتیجه گیری: با توجه به این که بالا بودن اضطراب و کاهش جرات ورزی بر عملکرد شغلی، تحصیلی و کارایی فردی تاثیر سو دارد و با عنایت به موثر بودن روش آموزش قاطعیت در کاهش اضطراب و افزایش جرات ورزی، پیشنهاد می شود که از آموزش قاطعیت به عنوان یک روش غیر دارویی جهت کاهش اضطراب و افزایش جرات ورزی دانشجویان پرستاری استفاده شود.

۱۹ارزشیابی برنامه آموزشی کارشناسی پیوسته پرستاری از نظر فارغ التحصیلان و دانشجویان پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، تهران و شهید بهشتی – سال 1375
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Journal of Research in Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۵

۲۰مقایسه مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری سال آخر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Journal of Research in Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۱کاربرد دروس پرستاری در محیط بالینی: دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، زمستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۵۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: یک نظام آموزشی توام با کارآیی و اثربخشی بایستی از جنبه نظری، عملی و شرایط اجرای کار، مورد بازبینی مداوم قرار گیرد تا پاسخگوی نیازهای فعلی و آینده جامعه باشد. این پژوهش با هدف مقایسه نظرات مدرسین بالینی و دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندارن در مورد کاربرد آموخته های نظری در محیط کار بالینی انجام گرفت.روش بررسی: در این پژوهش مقایسه ای جامعه و نمونه مطالعه را 67 نفر از دانشجویان سال آخر پرستاری و 41 نفر از مدرسین بالینی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندارن که در زمان تحقیق در این دانشگاه مشغول تحصیل و تدریس بودند تشکیل داد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه، پژوهشگر ساخته بود. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و با استفاده از منابع معتبر علمی و نظرخواهی از اساتید صاحب نظر تعیین گردید. برای تعیین پایایی از روش آزمون مجدد با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن (r=0.84) استفاده شد. داده ها در یک نوبت جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی و ضریب همبستگی کندال و آزمون کای دو انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که در رشته پرستاری، میانگین نمره نظرات مدرسین پرستاری و دانشجویان در مورد ضرورت کلیه دروس به ترتیب 16.35, 17.86 بود ولی کاربرد آن در محیط کار از نظر واحدهای مورد مطالعه به ترتیب 12.08, 11.8 اعلام گردیده است. بین ضرورت تدریس دروس و کاربرد آن ها از نظر هر دو گروه ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (P<0.001). میزان هماهنگی آموزش های عملی با وظایف پرستاران از نظر مدرسین و دانشجویان کم (<3) اعلام شده بود، ولی بین دیدگاه اساتید و دانشجویان در این مورد تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0.05).نتیجه گیری: بر اساس نظرات مدرسین پرستاری و دانشجویان، بین دروس نظری و کاربرد آن (وظایف پرستاران در محیط آموزش) ناهماهنگی وجود دارد. تنظیم برنامه و محتوای آموزشی ادغام شده، آموزش مستمر و تدارک محیط کار مطابق با علم روز و نیاز مددجویان و صاحب نظران پرستاری، می تواند برنامه ریزان را در کاهش فاصله بین دروس تئوری و عملی و فراهم نمودن بستر فعالیت جهت کاربرد هر چه بیشتر محتوای آموزشی یاری نماید.

۲۲بررسی میزان، نوع و علل اشتباهات دارویی در دانشجویان پرستاری
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، بهار, دوره  ۲۱ , شماره  ۵۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه وهدف: اشتباهات دارویی اعضا تیم بهداشتی و درمانی می تواند سلامتی بیماران را به طور جدی به خطر بیاندازد. هدف از این پژوهش تعیین میزان، نوع و علل اشتباهات، دارویی دانشجویان پرستاری می باشد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود که جامعه آن را دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی اراک، تشکیل می داد. در این مطالعه 76 دانشجوی پرستاری به روش سرشماری وارد شدند. معیار ورود به مطالعه کسب نمره قبولی دروس داروشناسی و دارو دادن در بخش به بیماران بود. جهت جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه خود ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و سوالات مربوط به اشتباهات اتفاق افتاده و اشتباهات در شرف وقوع بود. پس از تهیه پرسشنامه و تعیین اعتبار و اعتماد آن، پرسشنامه مذکور بین دانشجویان توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد در 17.1 درصد از دانشجویان سابقه اشتباه دارویی اتفاق افتاده و 43.42 درصد از دانشجویان اشتباه دارویی در شرف وقوع را داشته اند و 39.47 درصد از دانشجویان هیچ گونه اشتباه در شرف وقوع و اتفاق افتاده ای را گزارش نکردند. شایع ترین نوع اشتباهات دارویی گزارش شده مربوط به دوز اشتباه بود. شایع ترین علت اشتباهات دارویی، کمبود اطلاعات داروشناسی ذکر شده بود. شایع ترین داروهایی که در مورد آن اشتباه رخ داده بود شامل هپارین، دوپامین، دبوتامین، وانکومایسین، فنی تویین و کاپتوپریل بودند.نتیجه گیری: میزان ارتکاب اشتباهات دارویی در دانشجویان پرستاری بالا می باشد. با توجه به این که این اشتباهات می تواند عوارض جبران ناپذیری را برای بیمار به دنبال داشته باشد. تاکید بیشتر بر اهمیت اطلاعات دارویی در آموزش پرستاری و توجه به عوامل زمینه ساز بروز خطاهای دارویی پیشنهاد می گردد. نتایج این تحقیق می تواند ما را در شناخت نقاط ضعف دانشجویان در زمینه دارو دادن و کاستی های نظام آموزشی پرستاری در این زمینه و تلاش در جهت رفع آن کمک نماید.

۲۳مهارت دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در بررسی وضعیت سلامت بیماران
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، بهار و تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۱ ( پياپي ۱۹)، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: بررسی وضعیت سلامت بیماران، اساس فرایند پرستاری بوده، و یافتن مشکلات آنان برای برنامه ریزی های مراقبتی توسط پرستاران و دانشجویان پرستاری ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین میزان مهارت دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در بررسی سلامت بیماران در سال 1384 انجام شد.روش ها: در این مطالعه توصیفی–مقطعی، تمامی دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان (44 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، که توسط نمونه ها تکمیل می شد، و چک لیست مشاهده ای بررسی وضعیت سلامت بود که با حضور پژوهشگران در بخش های کارورزی و مشاهده عملکرد دانشجویان در بررسی وضعیت سلامت تکمیل می گردید. اطلاعات با استفاده از روش های آماری توصیفی، آزمون های آماری t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: بیست درصد از دانشجویان در بررسی سلامت بیماران ضعیف بودند، 2\68 درصد دانشجویان نمره متوسط گرفتند و تنها 4\11 درصد از دانشجویان در بررسی سلامت بیماران دارای مهارت خوبی بودند.نتیجه گیری: اکثر دانشجویان سال آخر رشته پرستاری در بررسی سلامت مهارت کافی نداشتند. بنابراین، همکاری مدیران ارشد پرستاری در وزارت بهداشت، بیمارستان ها، دانشکده ها و مربیان برای برنامه ریزی دقیق برای حل این مشکل ضروری به نظر می رسد.

۲۴بررسی مقایسه ای سلامت روان در دانشجویان سال اول و آخر رشته پرستاری
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: با پیشرفت صنعت و تکنولوژی جدید و مشکلات مربوط به آن اختلالات و بیماری های روانی همانند مشکلات جسمانی، افزایش چشمگیری دارد و از آنجا که سلامت روان دانشجویان رشته پرستاری به دلیل ماهیت استرس زای رشته تحصیلی و تماس مداوم با بیماران اهمیت فراوانی دارد، لازم است تا مسایل عاطفی و روانی این قشر عظیم جدی تلقی شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به حساسیت سال اول و آخر تحصیل و وفاق بر این امر که رشته تحصیلی می توا ند نقش مهم و تاثیرگذاری بر وضعیت آینده تحصیلی و اجتماعی دانشجویان داشته باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سلامت روان در دانشجویان سال اول و آخر دانشکده پرستاری آمل انجام شده است.مواد و روش کار: این مطالعه یک تحقیق توصیفی ـ تحلیلی مقطعی است که به روش سرشماری بر روی همه دانشجویان سال اول و آخر دانشکده پرستاری آمل (85 نفر) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه مشخصات فردی و نیز پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ–28) بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه آماری SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی با ضریب اطمینان 95درصد استفاده شده است.یافته ها: یافته های بدست آمده از بررسی پاسخ دانشجویان به آزمون  GHQ–28 نشان داد که 30.6 درصد (26 نفر) کل دانشجویان مورد ارزیابی، دارای اختلالات روانی بودند که از این تعداد، 65.4 درصد (17 نفر) در سال آخر و 34.6 درصد (9 نفر) در سال اول دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. میانگین نمرات کسب شده از نظر مشکلات جسمانی، افسردگی و اضطراب در دانشجویان سال آخر بالاتر بوده و دانشجویان مذکور در مقایسه با دانشجویان سال اول درصد بالاتری از اختلالات مذکور را نشان دادند (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان سال آخر رشته پرستاری نسبت به سال اول از سلامت روان کمتری برخوردار بودند که احتمالا به علت ماهیت این رشته تحصیلی می باشد. لذا غربالگری دانشجویان در معرض خطر در بدو ورود به دانشگاه و گسترش مراکز مشاوره دانشجویی و افزایش کارایی سیستم های بهداشت روان در دانشگاهها جهت کاهش مشکلات و آشفتگی های روانی ـ اجتماعی در دانشجویان رشته پرستاری پیشنهاد می شود.

۲۵مفهوم کار بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری مرور مقالات کیفی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پرستاري و مامايي - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي، سال
تعداد صفحات: ۵
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵۷ نتیجه