۱فرآیند انتخابی: فرآیند خرید کالا و خدمات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تهران، تهران، سال
تعداد صفحات: ۴

از نواقص عمده موجود در این فرآیند مقاله، می توان به رفت و برگشتهای زیاد آن بین ادارات و مدیریتهای مختلف و در نتیجه زمانبر و هزینهبر بودن آن اشاره کرد. باتوجه به مستندات موجود و مصاحبه حضوری با مسئولین ادارات درگیر در فرآیند خرید و دانلود مقاله(مسئول اداره تدارکات، مسئول بخش بهبود سیستمها و کارشناس بخش بهبود سیستمها) ، روند انجام آن به این صورت است که در ابتدا درخواست کالای مصرفی\اموالی\شارژ انبار توسط مسئول انبار داده می شود، سپس دریافت برگ درخواست خرید کالای در خواستی توسط اداره تدارکات، بررسی سطح معاملات جهت انجام خرید توسط اداره تدارکات، بررسی وجود اعتبار توسط واحد اعتبارات مدیریت مالی، انجام خرید و تحویل کالا به انبار توسط کارپرداز، تکمیل فرم صورتجلسه تحویل معاملات عمده\ متوسط توسط اداره تدارکات، تعیین نوع کالا توسط اداره اموال، صدور چک در وجه کارپرداز مربوطه توسط حسابداری ستاد و در نهایت تحویل کالا و مستندات به انبار می باشد. روند انجام مراحل فوق را با استاندارد مدل سازی BPMN در شکل 1 ملاحظه میشود. این شکل که نشاندهنده مدل AS–IS فرایند انتخابی میباشد، موقعیت فعلی و چگونگی فرآیند خرید کالا و خدمات را در سیستم فعلی توضیح میدهد. هدف ترسیم شمای انجام کار میباشد و این مدل قرار است توسعه داده شود. مشکل اصلی رفتوبرگشتهای زیاد( اعم از افراد و اسناد) بین واحدهای مختلف میباشد که این خود منجر به صرف زمان و هزینه زیاد و بالا رفتن احتمال خطا در دانلود مقاله می شود . 

علارغم مزایای گفته شده در خودکارسازی وظایف که باعث افزایش سرعت در انجام سفارشات میشود، عده ای نظر مثبت نسبت به این بهروش نداشتند. آنها معتقد بودند که استفاده از اتوماسیون هزینههای گزافی را برای سازمان جهت خرید و آموزش، در پی دارد و همچنین نیاز به آموزش آن برای کارمندان احساس میشود.

 بهروشی که بیشتر از همه مورد استقبال قرار گرفت، بهروش مدیر موردی میباشد، که برای پیشبرد هر نوع سفارشی میتوان از آن استفاده کرد و باعث بهبود کیفیت امور میشود.

 در مورد بهروش برونسپاری عدهای معتقد بودند باعث پیچیده شدن کارها می شود و هماهنگ کردن امور بهسختی انجام خواهد شد. در عین حال عدهای عقیده داشتند باعث کاهش وظایف کارکنان شده و در نتیجه کارکنان میتوانند وظایف کلیدیشان را به بهترین نحو و با صرف وقت بیشتر انجام دهند.

در مورد بهروش ترتیبگذاری مجدد عدهای معتقد بودند کاری دشوار است و نمیتوان وظایف و کارها را دوباره مورد بررسی قرار داد و وقت زیادی میخواهد، اما عده بیشتری اعتقاد داشتند که این بهروش باعث کنار گذاشتن رویههای قدیمی و جایگزینی متدهای جدید و در نتیجه باعث شفاف سازی امور خواهد شد.

 و در انتها به روش کاهش ارتباط کمترین نظرات را به خود جلب کرد، زیرا اکثرا اعتقاد داشتند که در انجام این فرایند ارتباطات اضافی وجود ندارد.


۲چگونگی تبادل اطلاعات وهماهنگی در سازمان ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

از سوی دیگر لازمه انجام امور، تبادل اطلاعات، هماهنگی و برنامه ریزی است که خود، نوع دیگر ارتباط را ایجاب می کند. این طیف ارتباطی بین سطوح هم عرض در داخل و یا با خارج از سازمان باید به وجود آید تا نیل به اهداف یا مأموریتها امکان پذیرصبر گردد. به این ترتیب ارتباطات افقی و یا هم عرض مصداق پیدا نموده و با ارتباطات عمودی، اساس گردونه ارتباطات سازمان ، فهومی شود.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی تشریح نموده است که: سند عبارت از هر نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. با توجه به ماده مزبور و فرهنگ ساختاری سازمان در ایران، در حال حاضر تنها وسیله ارتباط رسمی همان نوشته است، دارای ایرانیا ) – : با بدون شک در سازمان برای ایجاد ارتباط از وسایل دیگری همانند تلفن، تلگراف، تلکس، فکس، رادیو و دستگاههای تصویری بهره گرفته می شود، اما باید توجه داشت که وسایل مزبور وسیله انتقال پیام است؛ آن هم از نوع فیزیکی و برای تسریع در امور، استقرار ارتباط رسمی بدون نوشته امکانپذیر نیست. برای مثال چنانچه دستور پرداخت وجهی از طرف بالاترین مقام ازمانی – البته به طور فوق العاده و خارج از ضوابط متداول – تلفنی به مدیر مالی داده شود؛ مدیر مالی به ظاهر قبول میکند و در پاسخ می گوید: «اطاعت، تا رسیدن یادداشت جنابعالی مقدمات کار را فراهم می کنم». به زبان دیگر میگوید: «اگر یادداشت کتبی شما نرسد، از پرداخت خبری نیست.» چرا که ممکن است، این دستور خلاف قانون و یا رویه باشد و در آینده حسابدار مورد بازخواست قرار گیرد.

ولی در صورتی که یادداشتی در دست باشد، مسئولیت پرداخت با دستور دهنده بوده و همان یادداشت کتبی، سند برائت اقدام کننده است با عنایت به آنچه که بیان گردید، نوشته در سازمان به عنوان یک وسیله ارتباط رسمی در گذشته و حال و شاید هم در آینده خواهد بود که همین مسئله دلیل اهمیت آن است. – چرا که همه روزه سازمان با مقدار زیادی مکتوب همانند: نامه، گزارش، صورت جلسه، بخشنامه، دستورالعمل، تصویب نامه، آییننامه قوانین مختلف سروکار دارد. به این ترتیب ملاحظه میگردد که در حال حاضر و بخصوص در کشور ما ایران، نوشته به عنوان زبان رسمی سازمان شناخته شده و در یک جمع بندی نهایی می توان گفت که تنها وسیله ارتباط رسمی در سازمان است ویژگیها و کفایت نوشته با توجیهی که پیرامون اهمیت نوشته و ابعاد مختلف آن به عمل آمد، دو پرسش به قرار زیر مطرح میگردد.

 ۱ – آیا نوشته وسیله مناسبی برای ایجاد ارتباط است؟

۲ – آیا نوشته می تواند رسالت خود را به خوبی انجام دهد؟


۳تحلیل نامه های اداری از نظرگاه سطوح ارتباطی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

 نامه های اداری از نظرگاه سطوح ارتباطی

نامه های اداری از نظر گاه سطوح ارتباطی، در سازمان ها و ادارات اعم از بخش دولتی و عمده نامه های داخلی و خارجی تقسیم می شوند .با خصوصی به دو گروه عمده نامه های داخلی و خارجی تقسیم می گردند.

نامه های داخلی مکاباتی اطلاق گودند که در داخل ساز مان سب واحدها مه های داخلی به مکاتباتی می گرد که در داخل سازمان بین واحدهای مختلف صورت می گیرند که اهم آنها به این شرح است: صورت می دبیرسد. ده هم انها به این مرح نامه بین دو واحد هم سطح –نامه از واحد بالاتر به واحد پایین تر

– نامه از واحد پایین تر به مقام یا واحد بالاتر

نامه از طرف یک کارمند به عنوان یک واحد نامه بیرون واحد همسطح: واحدهای داخلی سازمان برای انجام امور – خود، په همکاری و کمک یکدیگر نیاز دارند. به عنوان مثال اداره کل کارگزینی برای تأمین وسایل و ابزارمورد نیاز کارکنان خود از اداره s کار پردازی کمک میگیرد. در مقابل اداره کلی به همین ترتیب کلیه واحدهای داخلی یک سازمان در زمینههای مختلف به همکاری یکدیگر نیاز دارند. از طرفی ممکن است وظایف یکی از واحدها ایجاب نماید که با سایر واحدهای هم سطح و حتی سطوح بالاتر مکاتباتی داشته باشد. مانند: مکاتبات امور مالی با سایر واحدها که برای رسمیت بخشیدن به آن ناگزیر به مبادله نامه هستند.

نامه از واحد بالاتر به واحد پایین تر: واحدهای بالاتر ممکن است برای واحدهای تحت سرپرستی خود پیامی داشته باشند. مانند: پیام ها و دستورهای معاون اداری و مالی برای ادارهکل کارگزینی و یا اداره کل امور مالی زیر نظر خودش. یا اینکه وظایف آنان ایجاب نماید که برای سایر واحدهای سازمان خواه در حوزه تحت سرپرستی خود و یا در حوزه های ۔۔۔۔ مربوط به سایر معاونت ها، به منظور ابلاغ خط مشی ها و یا ایجاد هماهنگی نامه هایی را ارسال دارند. به عنوان مثال می توان از بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری و مالی نام برد که به تمام واحدها توسط معاون اداری و مالى ابلاغ و ارسال میگردد. اغلب دستورات مقامات بالاتر برای واحدهای پایین تر در ذیل برخی از نامه های وارده به صورت پی نوشت ابلاغ و ارجاع می شود. پی نوشت (حاشیه نویسی) در حقیقت همان مطالبی است که در حاشیه نامه به وسیله مقامات بالاتر برای مقامات هم سطح و یا طبقات پایین تر نوشته می شود.


۴بررسی پرسش های مورد استفاده درنوشته های اداری وامور علمی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

نمونه پرسش هایی که می توان در این مورد مطرح نمود و جهت بررسی و نتیجه گیری به آن پاسخ داد، به شرح زیر است:
- آیا می توان به جای نوشتن، از وسایل دیگر ایجاد ارتباط استفاده نمود؟
- آیا نوشتن نامه به خاطر آن است که بایگانی نسخه ای از نامه ضروری است ؟
- آیا هزینه و زمان صرف شده برای تهیه نامه، نوشتن آن را ایجاب می کند؟
شد که باید نامه نش بدیهی است پس از تجزیه و تحلیل پاسخ ها، مشخص خواهد شد که باید نامه نوشته شود و یا برای انجام کار و ایجاد ارتباط به طریقی دیگر اقدام نمود.
عناصر - واقعه، نکارنده را به طور علم در بدست اوردن اطلاعات کمک می نماید.
افرادی که به هر دلیل - نوشتن یک نامه اداری، یک مقاله تحقیقی، یک دانلود مقاله نحوه نگارش گزارش اداری و -حتی سایر نوشته های اداری - دنبال کشف حقایق و یا جمع آوری اطلاعات درباره موضوعات مختلف هستند، کوشش دارند که آنچه بدست خواهند آورد، از کمال و جامعیت برخوردار باشد تا با ارائه آن، علاوه بر انجام وظیفه، به نحو مطلوب اعتبار و حیثیت کاری .خود را افزایش دهند
تهیه کننده نوشته های اداری اطلاعاتی را به عنوان پایه و اساسی کار خود نیاز دارد. چنانچه تحصیل اطلاعات بدون هدف و برنامه باشد، حاصل کار معتبر و جالب نخواهد بود. بنابراین باید از روش ویژه ای پیروی شود که انسان را هر چه سریع تر به حقایق برساند و اطلاعات پیرامون موضوع را به طور کامل و جامع در اختیار داشته باشد. ناگفته پیداست که در تکوین هر واقعه، حادثه، پدیده یا موضوع به وقوع پیوسته یا درشرف انجام عواملی نقش دارند.

این عوامل عبارتند از شخص یا افرادی که واقعه به وسیله آنها به وقوع پیوسته و یا نتیجه در ارتباط با آنهاست موضوع و علت و وقوع واقعه، آنچه به وقوع پیوسته، آنچه در شرف انجام است. علت وقوع حادثه يا واقعه صبر صبر - چگونگی وقوع حادنه یا واقعه زمان وقوع حادثه از نظر تاریخ سال، ماه، روز و ساعت - موقعیت مکانی که حادثه در آن به وقوع پیوسته است به طور مسلم وقوع حادثه در خارج از عوامل پیش گفته ممکن نیست. به همین دلیل تهیه کننده نامه و یا گزارش باید همواره آنها در نظر داشته و براساسی آن کار خود را آغاز نماید. این عوامل به عنوان عناصر تحقق واقعه مشهور است در حقیقت کلید بررسی و پژوهش بوده و در کلیه موضوعاتی که می باید پیرامون آن تحقیق شود، از جمله در امور قضایی، روزنامه نگاری، پژوهش و تحقیق و تقریباً در تمام امور علمی و نیز در تهیه نوشته های اداری به شکل شش پرسش به قرار زیر مورد استفاده قرار میگیرد
1-که؟
۲ - کجا؟
۳- کی ؟
4-چه؟ "
5- چرا؟
6-این پرسشها در زبان انگلیسی به قاعده معروف هستند: (Who?, What? Where? Why? How? Whom?)


۵نکات مهم در نگارش مقاله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

- چنانچه پیش نویسی تهیه شده خط خوردگی بیش از حد دارد، بهتر است - فاصله خط ها با یکدیگر حداقل ۱۵ میلیمتر باشد تا جای کافی برای اصلاحات یا تغییرات لازم وجود داشته باشد.
- در تهیه پیش نویس باید در هر چهار طرف نامه حاشیه کافی در نظر گرفته شود.
- درستی املای کلمات کنترل شود. در صورت وجود تردید در املای برخی از واژه ها به فرهنگ مراجعه گردد.
- سعی شود که هماهنگی لازم بین روال نوشته و موضوع و هدف نامه وجود داشته باشد.
سایر اقدامات
پیش نویس پس از تهیه و تأیید به امضای تهیه کننده می رسد. پیش نویس امضا شده برای امضای نهایی به مقام بالاتر ارسال می گردد. مقام مزبور بعد از مطالعه، حک و اصلاح لازم را به عمل می آورد و عنداللزوم با افزودن و یا کم کردن مطالبی به آن، پیش نویس را به طور مقدماتی امضا می کند و برای ماشین کردن به قسمت ماشین نامه های اداری " ارسال میکند. بعد از ماشین شدن در همان واحد مقابله گردیده و رفع اشکالات ماشینی به عمل میآید. سپس نامه برای تهیه کننده اصلی ارسال میگردد. تهیه کننده، دوباره نامه ماشین شده را با پیش نویسی مقابله می کند تا نسبت به
اصلاح اشکالات احتمالی اقدام نماید. سپس نسخهٔ آخر نامه را امضا می کند. نامه آماده شده دوباره برای مقامی فرستاده میشود که قرار است امضای نهایی را بکند. به طور معمول امضا کنندهٔ هر نامه بالاترین مقام واحد تهیه کنندهٔ نامه است. برای امضای نهایی باید نامه به طور کامل مطالعه شود. زیرا مسئولیت امضا کننده نامه بیش از مسئولیت کلیه افراد شریک در تنظیم آن است. به هر تقدیر نامهٔ امضا شده برای ثبت و صدور به واحد دبیرخانه ارسال میگردد.
در این فصل راجع به دانلود مقاله مراحل تهیه نامه های اداری صحبت شده است. در مرحله نخست: شناخت و تشخیص موضوع را مطرح نموده و برای انجام این موضوع و اشراف کامل به متن نامه، کمک گرفتن از عناصر تحقق واقعهشش پرسش: که؟ کجا؟ هر یک توضیحات لازم را ارائه نموده است. آنگاه به بحث پیرامون بررسی قبل از نگارش کی؟ چه؟ چرا؟ چگونه؟ تجویز نموده و پیرامون نحوه استفاده و کارآیی و کاربرد پرداخته و سپس در صورتی که انجام این مرحله ادامه کار را تجویز نموده وارد مرحله بعدی میگردد. مرحله دوم، در دو قسمات: در قسمت الف - آماده نمودن مقدمات - در مورد تعیین منابع و تحصیل آن - تعیین چارچوب کار و تنظیم فهرست اولیه توضیحات لازم را ارائه داده است. در قسمت ب - تدوین نامه - راجع به تنظیم عناوین نامه و همچنین تنظیم متن نامه و اجزای سهگانه آن (مقدمه، پیام اصلی، اختتام مطلب و نتیجه گیری) توضیحات لازم را ارائه داده است.


۶آشنایی با انواع بخشنامه ها و نحوه ی نگارش آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

بعضی از واحدها به هنگام لزوم برای کادر تحت نظارت خود به صدور بخشنامه اقدام می نمایند. محدوده اصلی این گونه بخشنامه فقط همان واحد است. به منظور هماهنگی در صدور بخشنامه هاروال بر این است که نسخه ای از بخشنامه را قبل از صدور برای دفتر بالاترین مقام سازمانی ارسال می دارند. در صورتی که دفتر مزبور صلاح بداند، اجازه صدور بخشنامه را می دهد و در غیر این صورت بخشنامه مورد نظر صادر و توزیع نمیگردد.
در فصل ششم ابتدا معنی و مفهوم بخشنامه از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار سر گرفته و کارآیی و کاربرد آن، در سازمانها مطرح شده است. سپس در مورد تدوین و چگونگی تنظیم بخشنامه صحبت شده و راهکارهای رایج ارائه گردیده است. دانلود مقاله انواع بخشنامه ها از ابعاد محتوای مطالب و سطوح سازمانی در این فصل مطرح گردید – .است پرسشهایی برای تمرین و بحث و الف – پرسش ها
۱– بخشنامه را تعریف نمایید.
۲– اهداف صدور بخشنامه را نام ببرید.
۳– اجزای بخشنامه را نام ببرید.
4– متن بخشنامه از چند قسمت تشکیل می شود؟ لطفاً درباره هر کدام به اختصارتوضیح دهید.
۵– انواع بخشنامه را از دیدگاه محتوی و مطالب آن نام ببرید.
6– انواع بخشنامه را از نظرگاه سطوح سازمانی به اختصار شرح دهید.
۷– نقش مقدمه را در بخشنامه شرح دهید و به عنوان مثال، دو نمونه مقدمه تنظیم و تدوین نمایید.
۸– کاربرد اختتامیه در بخشنامه چگونه است؟
۹– تأثیر اختتامیه در بخشنامه چیست؟
۱۰– چه مطالبی در اختتامیه بخشنامه مطرح می شوند؟

ب – تمرین ها
1– بخشنامه هایی به منظور تغییر اوقات کار در ماه مبارک رمضان با امضای بالاترین مقام سازمانی تھیہ و تدوین نمایید.
2– طرف بالاترین مقام سازمانی برای کلیه مدیران و سرپرستان واحدها بخشنامهای صادر نموده و تقاضا نمایید که نظرات و برنامه های خود درباره آموزش ضمن خدمت کارکنان تحت سرپرستی خود را تا ده روز بعد از دریافت بخشنامه برای مرکز آموزشی سازمان ارسال دارند.
3–نقش مقدمه در بخشنامه را شرح دهید و به عنوان مثال دو نمونه مقدمه تنظیم نماید.


۷نحوه تنظیم صورت جلسه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

 در حال حاضر یکی از متداولترین گونه های صورت جلسه استفاده از فرم های مخصوصی است. این فرم ها به وسیله سازمانهای ذیربط تهیه و تدوین شده و در جریان کارهمان سازمان قرار می گیرد. مانند، صورت جلسه تحویل اتومبیل، اموال و گونه هایی از در حال حاضر استفاده از فرم های صورت جلسه به دلیل سهولت و سرعت در انجام امور   در بیشتر سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی متداول شده است. اغلب دبیران جلسه حد امکان از فرم استفاده می نمایند و چنانچه امکان استفاده وجود نداشته باشد،
صورت جلسه را براساس آیتمهای فرم و به صورت عادی تدوین مینمایند. فرم شماره ۱ –– ۷. ۱– پلیس قضایی – مأموران تفتیش و کشف جرائم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و داد یاران او– بازپرس – کلانتران شهربانی – صاحب منصبان ژاندارمری، مأموران مذکور را ضابطین دادگستری هم مینامند. ترمینولوژی حقوق – ص ۱۲۸ به عنوان نمونه ارائه میگردد که با مطالعه نحوه تکمیل فرم مزبور و رعایت مواد آن ملاحظه .خواهد شد که تنظیم هر نوع صورت جلسه به آسانی مقدور می باشد
چگونگی تنظیم صورت جلسه
تدوین و تنظیم مطالب در نشست های رسمی به وسیله دبیر یا منشی جلسه انجام می شود.
منشی جلسه ممکن است یکی از اعضای جلسه بوده و یا شخص دیگری است که به همین عنوان و بدون داشتن حق رأی در جلسه حضور می یابد و در هر صورت باید برای تنظیم صورتجلسه اطلاعات و تجربیات لازم را داشته باشد. مصلحت این است که دبیر جلسه از . .اعضای رسمی جلسه نباشد برای تنظیم و تدوین صورت جلسه و امضای آن از دو روش استفاده می شود. در روش نخست، بعد از پایان جلسه براساس مطالب مطروحه صورت جلسه آماده و برای امضا به یکایک شرکت کنندگان ارائه می شود. اعمال این روش به ظاهر منطقی است. زیرا دبیر با فرصت در اختیار خود، صورت جلسه را به طور کامل تدوین نموده و ترتیب تایپ آن را می دهد. اما در عمل با مشکلاتی مواجه است و حتی ممکن است صورتجلسه امضا نشود.
زیرا با توجه به فاصله زمانی پایان جلسه تا تنظیم و آماده شدن صورت جلسه ممکن است شرکت کننده در نظرات خود تعدیل نموده باشد. در این صورت دبیر مجبور است که در نوشته های خود این تغییرات را منعکس نماید. قدر مسلم ممکن است که تغییرات مزبور صبر مورد موافقت عضو و یا اعضای دیگر جلسه قرار نگیرد، که آن هم باید منعکس شود. به این ترتیب صورت جلسه چندین مرتبه تغییر نموده و کار را مشکل حتی غیرممکن می کندبرای رفع این مشکلات لازم است که صورت جلسه در همان جلسه آماده و به امضای اعضا – برسد. نحوه انجام کار بسیار آسان بوده و فقط نیاز به تمرین و همچنین کسب اطلاعات لازم همانطور که گفته شد در هر جلسه موارد ثابت و مشخصی وجود دارند که از قبل تعیین گردیده و میتوان پیشی تر اطلاعات لازم را درباره آن تحصیل نمود آنها، دستور جلسه، زمان جلسه و مکان جلسه که دبیر می تواند به منظور صرفه جویی در وقت و تحصیل فراغت لازم برای نوشتن سایر مطالب، قبل از تشکیل جلسه موارد مزبور را در صورت جلسه منعکس نماید. با عنایت به اینکه در صورت جلسه های اداری نیازی به مشروح کامل مذاکرات نیست، چکیده مطالب عنوان شده توسط هر یک از شرکت کنندگان یادداشت می شود.


۸آشنایی با انواع دستورالعمل در سیستم اداری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

انواع دستورالعملی

در حال حاضر نحوه تهیه و تنظیم و تدوین و ابلاغ دستورالعملها در کشور به صور کوناکون انجام می شود و هنوز در جهت استاندارد نمودن روشی های تنظیم آن اقدامی با بر رسالت خود در انجام این مهم اقدامی دانلود مقاله نحوه تنظیم دستورالعمل ها جدی به عمل آورده و حتی جنبه قانونی به آندستورالعملهای قانونی: این نوع دستورالعمل ها همان طور که گفته شد،

در اجرای مفادیا موادی از قانون به طور اعم و یا اختص تهیه و تنظیم و ابلاغ میگردد. این گونهدستورالعملها که گاهی به تصویب مقام خاص و یا هیأت وزیران نیاز دارد، در فرهنگ .اداری ایران به نام آیین نامه اجرایی شناخته شده اند

دستورالعملهای اداری:

روش های مختلف اجرای کارند که به وسیله سازمان هااداری و استخدامی کشور برای ایجاد هماهنگی و استقرار روش یکنواخت و مشابه دراجرای مقررات و قوانین، به تدوین دستور العمل خاصی مبادرت نموده و به کلیه سازمانها می نماید. ماننل دستور العمل شماره سازمان مزبور درباره برنامه های آموزشی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، یا دستورالعمل نحوه ماشین کردن نامه های اداری که جزء

دستورالعملهای فنی:

بدون شک راه اندازی و بهره برداری و کار با هر نوع ماشینی علاوه بر آموزش اولیه، به دستورالعمل ویژه ای نیاز دارد تا با مراجعه به آن بتوان به طور سالم،راندمان مطلوب و مؤثر را از وسیله مزبور تحصیل نمود.

در زمینه سایر مسایل فنی نیز باید دستورالعملهایی با شیوه خاص تهیه و تنظیم گردند.

قدر مسلم این گونه دستورالعملها با گونه های اداری یا قانونی فرق دارند و وجوه افتراق آنها را می توان در نقشه ها، فرم ها، فرمول ها، تصاویر و عندالزوم پیوستهای آن جستجو نمود که ممکن است یک شیء خاص یا یک نوار صدا و یا نوار ویدئو شکلهای دستورالعمل دستورالعمل به صور گوناگون تهیه و تدوین میگردد که عمده ترین آنها به قرار زیر است: - دستورالعملهایی که به صورت متداول و عادی تنظیم میشوند. - دستورالعملهایی که به صورت فرم و براساس روش های پیشرفته تهیه می گردند. دستورالعملهای گروه نخست به فرم و مقررات خاصی نیاز ندارد و براساس سلیقه تهیه کننده تنظیم می شوند. گروه دوم در فرم ویژهای تهیه و تنظیم می شود" که در جای دیگر این کتاب راجع به آن صحبت خواهد شد.


۹ویژگی های فرمهای ویژه و موارد اسقاده از آن در سازمان های دولتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

. فرمنامه ممکن است در داخل یا خارج سازمان مورد استفاده قرار گیرد که اغلب بخشنامه ها، درخواست ها و یا دستورهای قانونی و یا اطلاعیه ها به وسیله  منامه ارت یرند در منامه صور می گیر یک نوع دیگر از فرامنامه در سازمانها رایج است که آن را فرمنامه های مرحله ای - صبر میگویند. بدین ترتیب هر واحد اقدام کننده قسمتی از آن را که مربوط به وظایف همان واحد است، تکمیل میکند.

اخیراً فرمنامه ها به صورت ناخوانایی تکثیر شده و توزیع می گردند که این عمل باعث بی توجهی گیرنده یا مخاطب به این گونه نامه ها شده است و تقریباً این فرامنامه ها اثرات خود را از دست می دهند. برای تأثیرگذاری مطلوب فر منامه در صورت امکان فقط به عنوان پیش نویس از آن استفاده گردد و نسخی که در جریان قرار می گیرند، ماشین شوند. در غیر این صورت، باید خوانا و روشن چاپ یا تکثیر شده و مطالبی که باید در جاهای خالی آن قید شود، حتماً به وسیله  ماشین تحریر نوشته و حروف چاپی با حروف ماشین تحریر هماهنگی داشته باشد.

فرمهای ویژه

دانلود مقاله کاربرد فرم های ویژه این فرم ها برای موارد خاص توسط یک واحد یا سازمان تهیه و در جریان کار قرار می گیرند. مانند: فرم صورت جلسه که در این کتاب نمونه آن ارائه گردیده و یا نوعی از فرم پیام اداری که نمونه آن در زیر ارائه میگردد.

منظور از دفاتر، دفاتر مورد استفاده در ادارات و سازمان هاست. دفاتر مربوط به خيطه اهداف این کتاب، انواع دفترهایی هستند که در دبیرخانه و یا بایگانی از آنها استفاده می شود. مانند: دفتر اندیکاتور، ارسال مراسلات، اندکس و ردیابی. شرح کامل دفترهای مزبور و انواع آن مربوط به دروس اداره امور دفتری و غیره است  که در کتاب های دیگر به صورت دقیق بیان گردیده است. در اینجا فقط توصیه می شود تا حد امکان در نوشتن دفاتر دقت به عمل آمده و مطالب خوانا و تمیز به رشته تحریر درآیدو سعی شود که از تمام ستونهای دفتر استفاده شود در سال های اخیر نمونه های جدیدی از دفاتر اداری ارائه گردیده اند که از کارایی بیشتری برخوردار هستند. علاوه بر این در سازمانهای حصوصی به جای دفاتر از کامپیوتر.استفاده می شود این فصل به توضیح و تشریح احکام، دفاتر و فرمهای اداری پرداخته است.


۱۰فایده نشان گذاری در مکاتبات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

نشانگذاری صرفاً مخصوصا خطوط لاتین و اروپایی نبوده، بلکه در سایر زبان ها نیز مورد استفاده بوده است. حضرت علی (ع) به ابواسود دوئلی تکلیف فرمودند: که قواعدی برای درست خواندن عبارات و اصول نحو زبان عرب تدوین - نماید. تا به کمک آن ضوابط، تحریفی در قرائت و مفاهیم آیات پیدا نشود". نشان گذاری در زبان فارسی به کار بردن علائم و تشانها در اغلب زبان ها دیرباز رایج بوده است، ولی سی جایی نداشته است.

اما بیش از صد سال است که با تأثیر نوشته های اروپایی در نوشته های فارسی معمول شده است . به این صورت که در دوره قاجار به تدریج پای عدهای از ایرانیان برای کسب دانش و تحصیل علم به اروپا باز شد. این افراد ضمن تحصیل ملاحظه کردند که در نوشته های اروپایی از علائم و نشانه هایی استفاده می شود که سهولت لازم را در امر مطالعه پدید می آورد. بدین ترتیب پس از بازگشت به وطن در نوشته های خود از آن علائم استفاده کردند. از این راه و به تدریج نشانه گذاری در متن وارد مکاتبات فارسی گردید. تا اینکه برای خود در زبان فارسی جایی باز کرد و در حال حاضر به عنوان یک اصل پذیرفته شده در نوشتن از آنها استفاده می شود.

در اینجا شاهد مثالی را ارائه می دهیم، و آن موقعی است که شما نوشته یا متنی را برای قرائت به دست یکی از بزرگان خانواده می دهید. ملاحظه خواهید نمود که شخصی مزبور تا یک دوره کامل موضوع را مطالعه نکند، آن را با صدای بلند نخواهد خواند. زیرا پیش تر در نوشته های فارسی از نشانه ها استفاده نمی شده است. بنابراین امکان صحیح خواندن جملات بدون مطالعه قبلی برای او مقدور نیست. اما در حال حاضر که تا اندازهای از نشانه ها استفاده می شود، خواننده  آشنا به علائم به راحتی متن فارسی را قرائت می کند؛

چنانکه خواننده و شنونده از مطالعه و خواندن نوشته همان برداشتی را می کنند که منظور فایده نشان گذاری  منظور از مکاتبه، تبادل اطلاعات بین نویسنده و خواننده یا خوانندگان است. بنابراین باید این نقل و انتقال به نحوی انجام گیرد تا همان چیزی که منظور نظر نویسنده یا پیام "سیمر دهنده است، عیناً به ذهن خواننده یا گیرنده پیام منتقل گردد. امکان این امر وقتی فراهم -جاده ها سرنوشت ساز است و سفر مطمئنی را برای مسافرین و راننده تامین می کند، به کار بردن صحیح و به جای نشانه های رایج در هر زبان نیز در تفهیم و تفاهم، ضمن ای ارزنده، به نویسنده امکان میدهد که نوشتهای مطلوب تهیه و ارائه نماید. به طور می توان با یاری گرفتن از علایم، مفاهیم کلی جملات را از لحاظ ماهیت معنوی آنها به زیر مورد مطالعه قرار می دهیم.

حالت - الف حالت -

ب . علی از مشهد آمد علی از مشهد آمد؟

علی از مشهد آمد علی از مشهد آمد!

علی از مشهد آمد. علی از مشهد آمد، .

ملاحظه می شود که مفاهیم جملات در حالت (الف) ظاهراً یکسان است اما همین مفاهیم در حالت (ب) به طور کامل متمایز شده و علامت ها مفهوم هر جمله را به طور کامل مشخص کرده است. بدین ترتیب وقت خواننده برای درست خواندن نوشتهها ضایع نمی شود.


۱۱نشانه ی مناسب برای نشان دادن اهمیت قسمتی از نوشته به مخاطب کدامست؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

موارد استفاده صبر در مواردی که خواسته باشیم در نامه یا گزارش اهمیت قسمتی از نوشته را به مخاطب عکس کنیم، زیر آن قسمت را کاربردخط ممتددر نگارش زبان فارسی میکشیم.

- آیا احمد از مشغله آمد ؟ ب - به خاطر فوت عمویتان لباس مشکی پوشیده اید؟ "

- آیا احمد توانست بلیط هواپیما تهیه کند؟ نشانه پرسش که میان پرانتز(دوقوس) بعد از تاریخ یا عبارتی می آید، بیان کننده شک، تردید، حدس، گمان، طعنه یا کنایه نسبت به آن تاریخ یا آن عبارت می باشد. مانند: :هرات یکی از شهرهای پاکستان (؟) است 

- سعدی در سال هفتصد و پنجاه و چهار(؟) وفات یافته است. و اگر علامت پرسش در آخر جمله قرار گیرد، به نقطه یا نشانه های دیگری نیاز ندارد.

مانند

پدر گفت: «مگر ممکن است پدری فرزند خود را دوست نداشته باشد؟»

نشان شور و احساسات نشان تعجب، هیجاننما، الف نقطه این نشان در زبان فرانسه Le Point D"exclamation و در زبان انگلیسی Exclamation Mark نامیده شده است. در زبان پارسی با عناوین تعجب، هیجاننما و الف نقطه مورد استفاده قرار گرفته است

نشانه  تعجب به صورت الف نقطه (!) نشان داده می شود و بیانگر شور، احساسات، هیجانات تند، عواطف درونی، تأثر، تالم، ترغیب و...... میباشد. این نشانه که به علامت كم. تعجب مشهور شده، موارد استفاده فراوانی دارد، که یکی از آنها تعجب و یا شگفتی است.

صبر

این علامت به نویسنده کمک میکند تا حس گفتار، آهنگ سخن و حالت روحی نویسنده را در ازای هر جمله مشخص کند و به کتابت در آورد.

گریز نما

دو کمان. دوقوسی. نشان حشو و معترضه نشان گریزنما در زبان فرانسه ölj s , Les Parentheses انگلیسی با واژه üle Parenthesis گردیده است. در زبان فارسی علاوه بر واژه فرانسوی آن که رایج شده با عنوان: دوقوس، دو کمان، گریزنما و نشان حشو و ما تم ضه مورد استفاده قرار میگیرد. موارد استفاده - برای توضیح اضافی یا ذکر جمله ای که از بحث خارج است و نیز برای جدا کردن بعضی از کلمات یا جملات، مانند علم منطق انسان را به درست فکر کردن وامی دارد. اغلب دانشمندان، منطقی فکر می کنند و منطقی صحبت می کنند ( متأسفانه همکار گرامی من به هیچ وجه از منطق اطلاعی ندارد.) که این خود نشانه  شخصیت و کمال آنهاست.


۱۲اقدامات لازم جهت کامل کردن نوشته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

کامل کردن نوشته

برای کامل نمودن نوشته، لازم است که حاصل کار مورد بررسی دوباره قرار گیرد. این مرحله در حقیقت تکمیل مراحل قبلی است. زیرا نوشته های تهیه شده همانند ماده خامی است که باید پرورده و آنگاه ارائه گردد.

در این مرحله دو اقدام دیگر ضروری است. نخست وارسی دگر باره نوشته و حک و اصلاح آن به منظور تصحیح، رفع نارسایی ها، برطرف کردن برشها و سایر مواردی است که باعث ابهام نوشته شده و از اعتبار آن کاسته است. دوم ساختن شکل ظاهری نوشته به منظور آراستن آن آراستگی ظاهری نوشته موجبب خوش آیندی و رغبت خواننده برای مطالعه دقیق تر و دریافت پیام کامل و در نتیجه بازخورد مناسب تر ویی برای نیل به هدف بدون شک نخستین هدف نوشتن، انتقال اطلاعات و یا پیام نویسنده به خواننده است. در این باره میتوان گفت که گچ نویسندهای برای شخصی خود نامه یا مطلب نمی نویسد. بلکه همه نوشتههای او حاوی پیامی برای دیگران و یا پیام گیرندگان ویژه است. بنابراین باید روشی را به کار برد تا خواننده از خواندن ملول نشده و با علاقه تمام نوشته را تا درک کامل پیام به دقت مورد مطالعه و حتی بررسی قرار دهد.
خوانندگان ارجمند بارها به نوشته هایی برخورد نمودهاند که خط ها از بالاترین قسمت کاغذ آغاز گردیده و در اطراف آن هیچ گونه حاشیهای اختصاص داده نشده است. از طرفی خط ها نزدیک به هم نوشته شده و آغاز و پایان جمله ها نامشخص بوده است. اینگونه نوشته ها ولو اینکه از انشای بسیار خوبی برخوردار باشد، تأثیر منفی در ذهن باقی می گذارد. خواننده از همان نگاه نخست یک نوع دلزدگی نسبت به نوشته و نویسنده آن احساسی می نماید.

این نوشته ها را میتوان به غذای بسیار دلچسب و خوشمزه ای شبیه نمود که در ظرف نامناسب و به شیوهای نازیبا ارائه گردد، که هرچند خوب تهیه شده است، اما به سبب استفاده از ظرف نامناسب، لطف خود را از دست می دهد. عکس این قضیه نیز صادق است. در برخی از موارد نحوه ارائه و تمیزی و تجانس ظرف با غذا تا اندازهای پایین بودن کیفیت آن را میپوشاند. این واقعیت در بیشتر امور و همچنین در مورد نوشته هم تسری دارد. بنابراین تمیزی و زیبایی و تنظیم صحیح مطالب، رغبت و علاقه خواننده به خواندن را افزون می نماید.


۱۳فواید رعایت روش صحیح کاربرد نشان دو نقطه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

رعایت دقیق نشانه ها و ضوابط مربوط به تنظیم نوشته به خواننده در مطالعه کمک شایانی می نماید برای مثال: رعایت روش صحیح کاربرد نشان دو نقطه (علامت بر شماری)، سهولت کافی در امر مطالعه به وجود آورده و با تفکیک مطالب به مخاطب کمک می نماید تا پیام ها را به راحتی دریافت کند. رعایت علایم دیگر همچون قلاب، گزیر نما، نقل قول، خط پیوند، خط فاصله و کمک مینماید که مطالب همان طوری در ذهن خواننده نقش .پذیرد که منظور نظر نویسنده است

اهمیت خط خوانا در نوشته : چون اغلب نوشته ها با دست انجام میشود، بهتر است تا حد امکان با خط .خوانا و پاکیزه نوشته شود همانطور که میدانیدر برخی افراد از نعمت خط زیبا برخوردارند، اما متأسفانه نوشته های خود را ناخوانا مینویسند (در مورد افراد بد خط توضیحی لازم نیست). در هر حال هم نویسنده خوش خط و هم بدخط می تواند مطالب خود را به طور خوانا و پاکیزه بنویسد. برخی از نوشته ها باید تایپ یا حروف چینی گردند. در این حالت ممکن است نویسنده خود بگوید که وظیفه ماشین نویس و یا حروف چین است که مطالب را با شیوه ای زیبا تنظیم شکلی نماید.

این استدلال به هیچ وجه صحیح نیست. بنابراین پیشنهاد می شود که به منظور صرفه جویی در وقت و حذف یک کار اضافی، مطالب به شکلی تنظیم و نوشت گردد که با همان ترتیب تایپ یا حروف چینی شود قدر مسلم رعایت تمام موارد بیان شده در آغاز کار کمابیش مشکل است، اما بعد از گذشت مدت کوتاهی از کاربرد آنها، موضوع به صورت یک عادت ثانوی برای نویسنده در خواهد آمد. علاوه براین شخصی نویسنده به هنگام مطالعه دوباره و تصحیح نوشته دچار مشکل نشده و با راحتی و رغبت، نوشته تمیز و منظم خود را هر چند مرتبه که لازم باشد، مطالعه نموده و به آسانی اصلاحات لازم را در آن به عمل می آورد
ملاحظه می شود که در اینجا واژه پردازشی، معادل آراستن ظاهری نوشته آورده شده است. این اصطلاح که در وضعیت چاپ و مطبوعات با عناوین صفحه پردازی، صفحه آرایی، آرایش صفحه و پرداخت صفحه از آن نام برده شده است، موجب زیبایی و جذابیت بیشتر نوشته میگردد و به همین دلیل اخیراً بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

زیرا همانطور که محتوای نوشته، فکر و روان خواننده را به خود جلب می نماید، شکل ظاهر آن نیز می تواند تأثیری مثبت یا منفی در وی بجا گذارد؛ تا آنجا که در بازخورد . .پیام تأثیر بنیادی داشته باشد از دیدگاهی دیگر میدانیم که برای استقرار ارتباط مطلوب، علاوه بر وسیله اصلی پیام، وسایل و امکانات جنبی دیگری مورد نیاز است تا حصول هدف اصلی به آسانی ممکن گردد. همانطور که پیش تر نیز بیان گردید، نوشته یکی از وسایل ارتباطی ضعیف است که فقط می توان با نگارش مناسب و پردازش مطلوب تا اندازهای این نقیصه را جبران نمود.
شکل ظاهری نوشته می تواند تأثیر مثبت یا منفی در ذهن پیام گیرنده باقی گذارد. تأثیر منفی تا آنجاست که خواننده در نگاه نخست حالت دلزدگی نسبت به نوشته پیدا می کند
درک سریع وآسان پیام، پاسخی مناسب داده خواهد شد. در مورد نامه های اداری باید گفت که آنها هم از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین باید برای استقرار صحیح ارتباط و تخصیص نتیجه مورد نظر، پردازش یا ویرایش شکلی نوشتهه ای اداری را به عنوان یک اصلی مهم پذیرفت و ملحوظ نظر قرار داد.


۱۴نکاتی کلیدی در فصل بندی متون
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

فواصل مربوط به عنوان گیرنده، فرستنده و موضوع نامه:فاصله عمودی ماشین تحریر، از آخرین سطر سرلوحه در نامه های قطع بزرگك و کوچکك عنوان گیرندهٔ نامه با کلمه « به: » ماشین می شود.

- فاصله نخستین کلمهٔ عنوان گیرنده نامه یعنی « به:» از سمت راست کاغذهای بزرگ ۵۰ میلیمتر و در حدود ۳۹ فاصله افقی ماشین تحریر میباشد. این فاصله در نامه های کوچک برابر ۳۰ میلیمتر و یا در حدود ۲۱ فاصله افقی ماشین تحریر است. (۳) - با یکی فاصله عمودی ماشین تحریر، عنوان فرستنده نامه یعنی کلمه «از» ماشین می شود. به طوری که کلمه «از» در هر دو نوع نامه ( قطع بزرگ و کوچک) به طور .کامل زیر کلمه « به: » قرار گیرد

- با یک فاصله عمودی ماشین تحریر، کلمه «موضوع» زیر کلمه به ماشین شود.

- علامت دو نقطه (:) مقابل کلمات «به:»، «از:»، الموضوع: باید طوری ماشین شود که به طور عمودی مقابل یکدیگر باشند. برای روشن شدن موضوع به نمونه زیر مراجعه

 فواصل مربوط به متن نامه

(۱) - نخستین کلمه متن نامه در کاغذهای قطع بزرگ و کوچک با دو فاصله عمودی ماشین تحریر از سطر «موضوع: » ماشین می شود.

(۲) - فاصله نخستین کلمه متن نامه شروع پاراگراف است از لبه سمت راست کاغذ (کاغذهای قطع بزرگ) معادل ۷۰ میلیمتر یعنی در حدود ۵۰ فاصله افقی ماشین تحریر میباشد. این فاصله در نامه های کوچک معادل ۵۰ میلیمتر یعنی در حدود ۳۹ فاصله افقی ماشین تحریر است.

(۳) - فاصله کلمات آخر کلیه سطرهای نامه از لبه سمت چپ کاغذ معادل ۲۵ میلیمتر یعنی در حدود ۱۸ فاصلهٔ افقی ماشین تحریر میباشد. این فاصله در مورد نامه های .قطع بزرگ و کوچک یکسان است

( 4) - فاصلهٔ شروع سطرهای بعد از نخستین سطر پاراگراف نامه تا لبه سمت راست کاغذ در کاغذهای بزرگ ۵۰ میلیمتر یعنی در حدود ۳۹ فاصله افقی ماشین تحریر می باشد. این فاصله در کاغذهای قطع کوچک ۳۰ میلیمتر یعنی در حدود ۲۱ فاصله افقی ماشین تحریر است.

(۵) - در صورتی که نامه از دو یا چند پاراگراف تشکیل شده باشد، شروع پاراگرافهای بعدی از لبهٔ سمت راست کاغذ در همان فواصل تعیین شده برای پاراگراف نخست

(6) - فاصله عمودی هر پاراگراف از آخرین سطر پاراگراف قبلی، برابر یک فاصله عمودی ماشین تحریر به اضافه یک حرکت دنده غلتک ماشین تحریر میباشد.


۱۵مهم ترین مشخصات امضاکننده در نامه های اداری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

فواصل مربوط به مشخصات امضاکننده
(۱) - با ۳ فاصله عمودی ماشین تحریر از آخرین سطر متن نامه، نام و نام خانوادگی امضاکنندهٔ نامه در سمت چپ کاغذ ماشین می شود. این فاصله در نامه های بزرگ و کوچک یکسان می باشد.
(۲) - با یک فاصله عمودی از نام و نام خانوادگی امضاکننده نامه، عنوان سازمانی وی ماشین می شود
(۳) - عنوان سازمانی امضاکننده نامه باید طوری ماشین شود که فاصله آخرین کلمه آن از لبه سمت چپ کاغذ معادل ۲۵ میلیمتر باشد و نام و نام خانوادگی حتی الامکان در وسط آن قرار گیرد. این فاصله در نامه های بزرگ و کوچک یکسان می باشد.
ب ماشین نویس در موقع ماشین کردن نامه حتی الامکان باید کلمات آخر عنوان سازمانی امضاکننده را به فاصله ۲۵ میلیمتری از لبه سمت چپ کاغذ برساند
مثال :
- فواصل مربوط به گیرندگان رونوشت:
(۱) - با یک فاصله عمودی ماشین تحریر از سطر عنوان سازمانی امضاکنندهٔ نامه، عبارت .رونوشت به:« در سمت راست نامه ماشین می شود»
(۲) - فاصله شروع عبارت « رونوشت به:» از لبه راست کاغذ در نامههای قطع بزرگ معادل ۵۰ میلیمتر و در نامه های قطع کوچک معادل ۳۰ میلیمتر میباشد.
(۳) - پس از ماشین کردن عبارت « رونوشت به:»، با یک فاصلهٔ عمودی ماشین تحریر عناوین هر یک از گیرندگان رونوشت با یک خط تیره ( - ) شروع می شود. این عناوین به ترتیب با یک فاصله عمودی زیر عبارت «رونوشت به:» ماشین میگردد. فاصله خط تیره عناوین گیرندگان رونوشت، از لبهٔ سمت راست کاغذ برابر با فاصله
کاغذهای قطع بزرگ) و فاصلهٔ ۵۰ میلیمتری از لبهٔ سمت راست کاغذ ( درکاغذهای قطع کوچک) میباشد
رونوشت به:
- ادارهٔ کل روابط خارجی ادارهٔ کلی آمار بازرگانی
ادارهٔ امور عمومی
آقای رضا حریری
اندازه حاشیه پایین نامه
(۱) - قسمت پایین صفحه نامه های قطع بزرگ و کوچک باید دارای حاشیهای در حدود ۱۵ میلیمتر باشد. این حاشیه قسمتی از پایین کاغذ است که باید سفید باقی بماند. بنابراین مشخصات امضاکننده و یا گیرندگان رونوشت (در صورتی که نامه صبر گیرندگان رونوشت داشته باشد) به هیچ وجه نباید از این فاصله تجاوز کند.
(۲) - در کاغذهایی که پایین آن آدرس وزارتخانه یا مؤسسه مربوط چاپ شده است، این حاشیه نسبت به نخستین سطر شروع آدرس در نظر گرفته می شود.


۱۶بررسی زمانبندی خدمه هواپیما به عنوان معروف ترین مسائل در حوزه تحقیق در عملیات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

-مقدمه:
مسئله زمانبندی خدمه هواپیما ( Airline Crew Scheduling Problem) یا ACSP از معروف ترین مسائل در حوزه تحقیق در عملیات به شمار می رود. حوزه کاربرد مسئله CSP در سال های اخیر به طور وسیعی در صنایع هواپیمایی مطرح بوده، چرا که در صنایع هوایی 15 تا 20 درصد کل هزینه های عملیاتی شامل هزینه های مربوط به خدمه است و توجه به این موضوع در این صنعت بسیار قابل ملاحظه بوده است [1]. در سال های اخیر با توجه به این که بحث خصوصی سازی و برون سپاری در صنعت حمل و نقل به طور وسیعی مطرح شده است، این موضوع تا حدودی مورد توجه سازمان های ناوگان حمل و نقل قرار گرفته و استفاده از این مسئله و تکنیک های بهینه سازی برای کاهش هزینه عملیاتی و پرسنلی بسیار مورد نظر بوده است [2].

در این پژوهش هر کجا از واژه خدمه استفاده شده منظور خدمه هواپیما می باشد مگر خلاف آن بیان شود. مسئله زمانبندی خدمه (CSP) به طور عمومی شامل تخصیص گروه های خدمه به سفرهایی است که می بایست طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده ایی توسط ناوگان موجود پوشش داده شوند، به طوری که هزینه های مربوط به تخصیصی خدمه به سفرها کمینه شود. مسئله CSP خود به دو زیر مسئله اصلی و مستقل تقسیم می شود: (CPP) Crew Pairing Problem I... O (CAP) Crew Assignment Problem I... Oمسئله CPP شامل یافتن مجموعه ایی از سفرهای برگشتی تحت عنوان pairing با حداقل هزینه است که هر یک، تعدادی از سفرها را می پوشاند.
مسئله CAP نیز شامل تخصیص اعضای گروه های خدمه به سفرهاست که در این پژوهش به این قسمت مسئله یعنی تخصیص اعضای خدمه به سفرهاست، می پردازیم.
برای حل مسئله زمانبندی خدمه هواپیما تا کنون روش های حل متنوعی بر پایه روش های دقیق و ابتکاری ارایه شده اند که هر کدام دارای معایب و مزایایی بوده و نتایج متفاوتی را تولید کرده اند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند. در خصوص استفاده از روش های دقیق برپایه تکنیک های تحقیق در عملیات می توان به مطالعه [15]

اشاره کرد که از دیدگاه های سنتی حل مسائل بهینه سازی برای این مسئله استفاده کرده است و برای مسائلی با ابعاد کوچکی نتایج خوبی را تولید کرده است. یکی از مشکلات عمده ایی که در استفاده از روش های دقیق برای حل مساله CSP پدید می آید، جستجو در فضای جواب بسیار بزرگی است که این فضا با افزایش تعداد سفرها به طور نمایی افزایش پیدا می کند و حل مسئله را در ابعاد بزرگ، بسیار استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و PSO و مقایسه آنها در حل مسئله زمانبندی خدمه هواپیما پیچیده و زمان بر می کند [3].

در نتیجه در سال های اخیر با توجه به وجود مسائلی با ابعاد بزرگ در دنیای واقعی استفاده از روش های دقیق از لحاظ زمان مورد نیاز برای حل، به صرفه نیست و تمایل به استفاده از روش های ابتکاری و فراابتکاری افزایش پیدا کرده است تا جوابی مناسب و نزدیک به جواب بهینه در مدت زمان اندک بدست آید. از مهمترین مطالعاتی که در این خصوص صورت گرفته می توان به مطالعات [5,4,6] اشاره کرد که از الگوریتم ژنتیک [7] و از تکنیک شبکه های عصبی برای حل مسئله CSP استفاده کرده اند و جوابهای نسبتا خوبی را تولید کرده اند.

CSP بیشتر در صنعت هواپیمایی دارای کاربرد بوده است. از از مهمترین مطالعات صورت گرفته در این خصوص می توان به مطالعات [10, 1,8,9] اشاره کرد که با استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی و عدد صحیح به حل مسئله CSP در حوزه صنایع هوایی پرداخته اند. همچنین در استفاده از روش های ابتکاری در این حوزه می توان به مطالعات [14 و 13 و 12 و 11] اشاره کرد که از الگوریتم های شبیه سازی آنیلینگ، شبکه های عصبی، منطق فازی و الگوریتم ژنتیک در مطالعات خود استفاده کرده اند. در مطالعه [16]

به حل برنامه ریزی و زمانبندی کار خدمه و کارکنان راه آهن با استفاده از روش بهینه سازی مورچگان پرداخته شده است که یکی از روش های معروف بهینه سازی محسوب می شود و نتایج بسیار خوبی را نیز تولید کرده است. نوآوری این پژوهش در حل مسئله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه اصلاح شده(PSO modified) می باشد که جوابهای نسبتا قابل قبولی نسبت به الگوریتم ژنتیک ایجاد می کند. در ادامه، این پژوهشی به صورت زیر ساختاردهی شده است:

در بخش دوم مختصری به معرفی تعریفات و محدودیت هایی که در برنامه زمانبندی خدمه موجود می باشد می پردازیم. در بخش سوم رویه حل و الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و PSO برای این مسئله به طور مفصل بیان می شود. در بخش چهارم به تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود. در بخش پنجم جمع بندی و نتیجه گیری از بحث بیان می شود. و در بخش ششم نیز مراجع به کار رفته در این پژوهش ارائه شده است.


۱۷بررسی نقش بسزای تعلق سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

فرهنگ سازمانی مجموعهای از معانی و ارزشهای مشترک میباشد که اعضای سازمان را به یکدیگر پیوند میدهد، نظام ارزشی حاکم بر سازمان را تشکیل میدهد و باعث تمایز یک سازمان از سازمانی دیگر میشود. در واقع همان عاملی است که شیوه انجام امور را تعیین کرده و حال و هوایی است که هر تازه واردی در سازمان آن را حس میکند و آنقدر قوی است که ناخودآگاه در وجودش رخنه میکند و تفکر و رفتار سازمانی وی را تشکیل میدهد(دیویس،.(1389

مطالعات سات1 بیان میدارد که فرهنگ میتواند یک دارایی و سرمایه یا یک بدهی باشد. فرهنگ یک دارایی است زیرا باورهای مشترک به سهولت و صرفهجویی ارتباطات منجر شده، تصمیم گیری را آسان میکند. همچنین به ایجاد نگرش هماهنگی و تعهد منجر میگردد و در این صورت عملکرد بهتر و اثربخشی در سازمان را در پی دارد و منجر به تعلق بیشتر افراد به سازمان شود. اما با وجود این، فرهنگ قوی ممکن است به افزایش کارایی در زمینه بهره برداری از منابع منجر شود و در عین حال غیر اثربخش باشد، زیرا اعتقادات و ارزشها با نیازهای سازمان، اعضاء و سایر مؤسسان انطباق ندارد و در نتیجه به یک بدهی تبدیل میگردد.

فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی چیست بنابراین ماهیت و محتوای ارزشها عامل اصلی در تأثیر فرهنگ بر اثربخشی سازمان است. اگر ارزشهای غالب، هدف و استراتژیهای سازمانی را حمایت کند، فرهنگ یک سرمایه مهم است و برعکس، ارزشهای غلط فرهنگ را به یک بدهی اصلی تبدیل میکند. یکی از مسائل اساسی که پژوهشگران مدیریت تطبیقی از جمله هافستید  به آن توجه نموده اند، چگونگی اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر رفتار کارکنان است. یافته اصلی بررسی هافستید آن است که سازمانها به شدت تحت تأثیر فرهنگ هستند. این امر نه تنها بر رفتار افراد درون سازمان تأثیر میگذارد، بلکه احتمال انتقال موفقیت آمیز نظریههای سازمانی و سبک مدیریت از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (علی احمدی و همکاران، .(1383

بیان مساله در سازمانهای با فرهنگ توانمند، کارکنان نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی احساس تعلق میکنند. تعلق سازمانی را میتوان به پیوند

و وابستگی افراد به سازمان تعریف نمود که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری و باور به ارزشهای سازمانی جای دارد. در تعلق سازمانی سه مرحله وجود دارد: پذیرفتن، همانند شدن و درونی کردن. در ابتدا یک عنصر سازمان از راه پذیرفتن نفوذ دیگران بر خود به یک رابطه خشنودی بخش دست مییابد و خویشتن را برجسته میسازد. در این مرحله، فرد از تعلق به سازمان احساس سربلندی میکند. در مراحل بعد، عضو سازمان درمییابد که ارزشهای سازمان به گونهای درونی و ذاتی او را خشنود و راضی میسازد و با

 ارزشهای وی سازگار و همانند است و هر گاه تعلق سازمانی به گونهای که گفته شد، به مرحله نهایی برسد، آن گاه عضو سازمانی در شمار کسانی قرار میگیرد که به آنان اعتماد فراوان میشود و آنان در راه پاسداری و محافظت از سازمان تعلل نخواهند کرد(براتی و همکاران،.(1389


۱۸مقاله ارزیابی اثرات اجتماعی ابزاری برای کاهش مخاطرات محیطی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

مقدمه:
بلایا به اندازه تاریخ بشر قدمت داشته ، وهمواره همراه زندگی انسان بوده اند، اما خسارات وزیانهای ناشی از آنها روزبه روزافزایش می یابد ودرسالهای اخیر توجه ویژه ای به این شاخه از علم معطوف گردیده است. در چند دهه اخیربلایای طبیعی و یا ساخت بشر بطور بسیار بیرحمانه ای افزایش یافته است. حوادث گزارش شده بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ با معدلی برابر ۴۲۸مورددرهر سال گزارش شده است و این درحالی است، که این رقم بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ به ۷۰۷ مورددرسال افزوده شده است. این ارقام نشان می دهد که در حدود ۶۰٪ به حوادث روی داده نسبت به سال قبل افزوده شده است . اما بیشترین افزایش در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با ۱۴۲٪ بصورت تقریبی و میانگین ملاحظه می نماییم. خشک سالی و قحطی بطور کلی در جهان ، ناشی از کمبود آب وغذا بوده اندو پیامدهای سایر حوادث چون حوادث بروز نموده در صنعت کشورها، زلزله ها طوفانهای سهمگین و افزایش شدید و ناگهانی دمای هوا وغیره بوده اند، که به عنوان مرگبارترین بلایا شناخته و معرفی شده اند. خسارات ناشی از بلایا و حوادث در کل دنیا ، از نظر اقتصادی رقمی بالغ بر ۸۸۰ میلیارددرسال بوده است. در هرسال گزارش شده است و این درحالی است، که این رقم بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ به ۷۰۷ مورد در سال افزوده شده است. این ارقام نشان می دهد که در حدود ۶۰٪ به حوادث روی داده نسبت به سال قبل افزوده شده است . اما بیشترین افزایش در کشورهای جهان سوم ودرحال توسعه با ۱۴۲٪ بصورت تقریبی و میانگین ملاحظه می نماییم. در شکل ۱۰۱ مرگبارترین و پرحادثه ترین دهه (۲۰۰۱–۱۹۹۲)را نمایش می دهد . خشک سالی و قحطی بطور کلی در جهان ، ناشی از کمبود آب و غذا بوده اند و پیامدهای سایر حوادث چون حوادث بروز نموده در صنعت کشورها، زلزله ها طوفانهای سهمگین وافزایش شدید و ناگهانی دمای هوا وغیره بوده اند، که به عنوان مرگبارترین بلایا شناخته و معرفی شده اند. خسارات ناشی از مقاله بلایا وحوادث در کل دنیا، از نظر اقتصادی رقمی بالغ بر ۸۸۰ میلیارد در سال بودهاست.
درسراسر جهان سهم قابل توجهی از ویرانیهای ناشی از بلایای طبیعی ناشی از تخریب محیط زیست بوده و قرار گرفتن در معرض خطر می باشد.اکوسیستمهای بسیاری از جمله رودخانه ها, تالابها و جنگلها و بی ثباتی اقلیمی در نتیجه این اختلالات طبیعی ناشی از فعالیتهای انسانی مقاومت خود را از دست داده اند (2001 ,Abrarm–vitz). هرچند ارتباط بین کاهش بلایای طبیعی و مدیریت زیست محیطی مشخص شده است اما تحقیقات کمتری دراین زمینه انجام شده است (2002 SDR).
براساس آنچه که توسط دبیرخانه استراتژی بین المللی کاهش بلایای طبیعی (ISDF) منتشر شده است ، در ده سال گذشته ، ۴۷۸۱۰۰ نفر را کشته و بیش از ۲، ۵ میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار داده و حدود ۶۹۰ میلیارد دلار آمریکا زیان های اقتصادی بدنبال داشته است. بلایای ناشی از هواشناسی ۹۷ درصد از کل مردم متاثر از بلایای طبیعی ، و ۶۰ درصد از کل زیان های اقتصادی را به دنیال دارد. توفان نوامبر سال ۲۰۰۴ در فیلیپین بیش از ۱۰۰۰ زندگی و معیشت بسیاری را ویران کرد. سونامی اخیر
اقیانوس هند حتی بسیار ویرانگر بوده و جان بیش از ۱۵۰۰۰۰ نفر را گرفت.
تراژدی بزرگتر این است که بسیاری از خسارت با توجه به حوادث قابل اجتناب است. دخالت در سیستم طبیعی ، اعم از قانونی و غیر قانونی ، کمک به بروز سیل و ریزش کوه از جمله نمونه های استفاده از مقاله منابع و اهمیت مدیریت عاقلانه زیست محیطی و کاهش خطر بلایا را نشان می دهد. در سراسر جهان ، استفاده از زمین و تغییر پوشش زمین باعث افزایش فرسایش طبیعی شده است. حفاظت از جوامع درمعرض خطر و تغییرات مشابه وظرفیت مردم برای بازیابی از فاجعه را مد نظر قرار می گیرد. تغییرات زیست محیطی از جمله گرم شدن جهانی هوا، چالش های جدیدی را بدنبال داشته و به امنیت و پایداری جوامع در سراسر جهان خدشه وارد نموده است. با این حال ، فرصت هایی برای کاهش خطر ابتلا به فاجعه ، و افزایش انعطاف پذیری جوامع وجود دارد. اثرات بلایای طبیعی ، اعم از طبیعی یا انسان ، نه تنها دارای ابعاد انسانی هستند. شرایط محیطی ممکن است تاثیر فاجعه را تشدید نماید و بالعکس، بلایای طبیعی بر محیط زیست تاثیر بگذارد. جنگل زدایی، شیوه های مدیریت جنگل ها، سیستم های کشاورزی و غیره می توانند اثرات زیست محیطی منفی را به دنبال داشته باشد.<\p>


۱۹بررسی تأثیر تغییر مقاومت فشاری بتن روی رفتار ستون های CFDST
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

یکی دیگر از پارامتر های تأثیر گذار روی رفتار ستون های CFDST ، مقاومت بتن پرکننده بین دو جداره داخلی و خارجی در این نوع ستونها است . برای مطالعه این اثر نیز ٥ نمونه با مقاومت فشاری بتن ٢٠تا٦٠ مگاپاسکال را در نظر می گیریم . ابعاد هندسی و سایر مشخصات یکسان است .
٦–١) مقایسه جذب انرژی
برای بررسی تأثیر مقاومت فشاری بتن مقطع در جذب انرژی ستون CFDST ، نمودار جذب انرژی ٥ ستون مورد مطالعه در هر چرخه در نمودار ٦–١ آورده شده است . با توجه به نمودار هرچه که مقاومت فشاری بتن افزایش پیدا می کند، جذب انرژی مقطع افزایش می یابد.

٦–٢) مقایسه نیروی ماکزیمم جانبی و نیروی تسلیم در نمونه ها
از منحنی پوش پسماند، مقدار نیروی ماکزیمم جانبی با ٣ برابر شدن مقاومت فشاری بتن داخل ستون ها، تقریباً ٢٧% افزایش می یابد. در مورد نیروی تسلیم جانبی ستون ها این نکته قابل ذکر است که با افزایش مقاومت فشاری بتن از ٢٠ به ٦٠ مگا پاسکال ، نیروی تسلیم حدود ٣٠% افزوده می شود.
٦–٣) مقایسه ضریب شکل پذیری نمونه ها
ضریب شکل پذیری برای ٥ ستون مورد بررسی، با استفاده از منحنی پوش پسماند محاسبه شده است . به طور کلی با افزایش مقاومت فشاری بتن ، ضریب شکل پذیری کاهش می یابد. در مقاومت فشاری ٦٠ و ٤٠ مگا پاسکالی بتن ، ضریب شکل پذیری ستون ها به ترتیب حدود ٤٦% و ١٧% کاهش می یابد.

علت این روند ضریب شکل پذیری را می توان با توجه به مشخصات بتن پرکننده در ستونهای CFDST توجیه کرد. از آنجائیکه با افزایش مقاومت بتن شکل پذیری آن کاهش می یابد، صلبیت عضو حاوی بتن با مقاومت بالا نیز افزایش چشمگیری دارد. با توجه به بررسی اثرات مثبت و منفی افزایش مقاومت فشاری بتن داخل ستون ها، انتخاب بتن با مقاومت میانی(٤٠ مگا پاسکال ) از نظر عملکرد لرزه ای مناسب و همچنین اقتصادی می باشد.
٧) نتیجه گیری
خلاصه ای از کلیه نتایج بدست آمده در این بررسی را می توان اینگونه بیان کرد :
 در مقایسه صورت گرفته بین ستون های CFDST ،CFT و ستون قوطی توخالی:
١– تعداد چرخه های قابل تحمل توسط ستون CFDST بیشتر از دو نمونه دیگر بود و در نتیجه آن ، میزان جذب انرژی ستون
CFDST نیز بیشتر است .
٢– مقاومت ماکزیمم جانبی و ضریب شکل پذیری ستون CFDST بیشتر و زوال در مقاومت پس کمانشی آن کمتر از دو نمونه دیگر می باشد.
 با تغییر ضخامت جداره های فولادی داخلی و خارجی در ستون CFDST :
١– زمانی که ضخامت جداره داخلی ثابت نگه داشته شده و ضخامت جداره خارجی تغییر می کند، تغییرات محسوس تری در مقادیر جذب انرژی خواهیم داشت .
٢– با ثابت نگه داشتن مساحت فولاد مقطع ستون ، ملاحظه شد که با افزایش ضخامت جداره فولادی خارجی، شرایط بهتری از نظر جذب انرژی، ماکزیمم نیروی جانبی و شکل پذیری تامین می گردد.
 با تغییر مقاومت فشاری بتن ستون CFDST ، تغییر مقاله رفتار ستون تحت بار جانبی به صورت زیر مشاهده می شود:
١– با افزایش مقاومت فشاری بتن مقطع ضریب شکل پذیری کاهش می یابد. این کاهش پس از مقاومت ٤٠ مگا پاسکالی بتن شدید تر خواهد بود.
٢– با افزایش مقاومت فشاری بتن از ٢٠ تا ٦٠ مگا پاسکال سایت مقاله ، نیروی ماکزیمم جانبی و مقاومت تسلیم نمونه ها به ترتیب ٢٧% و ٣٠% افزایش خواهد داشت .
با توجه به مطالعات صورت گرفته روی پارامتر ها این نتیجه حاصل می شود که جهت دارا بودن یک ستون CFDST با عملکرد مناسب و مطلوب در برابر بارهای جانبی، باید فولاد با ضخامت کمتر را در جداره داخلی و فولاد با ضخامت بیشتر را در جداره خارجی قرار داد و علاوه بر آن باید از سایت بتن با مقاومت متوسط (در حدود ٤٠ مگا پاسکال ) در ساخت ستون ها بهره گرفت .
<\em><\p>


۲۰مقاله نانو سلول های خورشیدی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

کاربرد علم نانو در سیستم های تبدیل انرژی خورشیدی، باعث ایجاد مکانیزم های جدید با کارای بهتر و ارزانتر شمده است. یکی از سپستم های تبدیل انرژی خورشیدی سیستم فتوولتائیک می باشد که در این سیستم با استفاده از مکانیزم های خاص ، نور خورشید به جریان الکتر یکی تبدیل می گردد (نوروزی لواسانی و بازرگان،1388  فناوری نانو، استفاده از سلول های خورشیدی مبدل برق (فتو ولتائیک ) را در ساختمان ها ارزان تر، سهل الوصول تر و انعطاف پذیر تر کرده و با افزایشی سازگاری انها با محیط، ساختمان و تاسیسات اکتر یکی قابلیت بهره برداری انها را افزایش داده است ( الوین، 32،.(1387 بهطور کلی از نظر فناوری ساخت، 3 دسته سلول خورشیدی داریم که دو دستهی اول در حال حاضر به صورت صنعتی تولید میشوند و دستهی سوم در سطح آزمایشگاهی و پژوهشی تولید شده است . 

نسل جدید پیلهای خورشیدی

نسل جدیدی از پیلهای خورشیدی میلیمتری نانوساختار که میتوانند انرژی خورشیدی را با دوبرابر بازده فناوری کنونی به الکتریسیته تبدیل کنند، موضوع نمایشگاه کالج سلطنتی لندن هستند. این برنامه که با عنوان »یک کوانتوم از خورشید« در نمایشگاه علوم تابستانی انجمن سلطنتی در سال 2009 برگزار میگردد، برای عموم قابل مشاهده است. (physorg.com ) بازدیدکنندگان از این نمایشگاه توانندمی در حضور مهندسان انرژی خورشیدی دست به کار شده، با استفاده از منشورها عملاً مشاهده کنند که چه میزان توان الکتریکی بهوسیلهی رنگهای مختلف در درون طیف نور، قابل تولید است. این نمایشگاه را دکتر ند اکینس ـ داوکس (یکی از محققان گروه فیزیک و موسسه تغیرات آب و هوایی گرانتام) هدایت میکند، او نخستین کسی است که در این نمایشگاه به ارائه خلاصه مقالات میپردازد.

نمایشگاه »یک کوانتوم از خورشید«، به بررسی فناوری نسل سوم پیلهای خورشیدی میپردازد؛ این پیلها در نانومقیاس طراحی شده، نسبت به پانلهای خورشیدی سیلیکونی کنونی توان جذب میزان بیشتری از انرژی خورشیدی را دارند؛ زیرا آنها شامل لایههای مختلفی از مواد بوده، میتوانند طیف وسیعتری از رنگها را جذب نمایند. در این شیوه با هدف گرفتن رنگهای مختلف

نور خورشید بهصورت مجزا، بیشتر انرژی خورشیدی جذب و ساخت پیلهای خورشیدی بسیار مؤثرتر ممکن میگردد.

حاضران در این نمایشگاه قادر خواهند بود تا این اصل را از طریق قرار دادن یک پیل خورشیدی در خلال نوری که منشور تجزیه کند،می عملاً مشاهده کنند. آنها به این شکل میتوانند ببینند چگونه هر رنگ قادر به تولید مقدار متفاوتی از انرژی است، همچنین این فرصت را خواهند داشت تا در نقش مهندسان مقاله انرژی خورشیدی ظاهر شده، لنزها و آینههای کوچک را بر روی یک برد بچینند تا به این شکل یک پرتو نوری را بر روی یک پیل خورشیدی بسیار کوچک متمرکز کنند. این سایت مقاله فارسی فناوری گونه کوچکشدهای از فناوری خورشیدی است که در صحرا استفاده میشود و به نام «سیستم توان متمرکزکننده« معروف است. در این سیستم از نوارهای تشکیلشده از آینهها یا لنزها برای متمرکز نمودن نور خورشید بر روی پیلهای خورشیدی کوچک اما بسیار کارامد استفاده میشود. 


۲۱مسائل اخلاقی در فناوری اطلاعات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

از آنجا که فنـاوری اطلاعـات تحـولات سیاسـی و اجتمـاعی وسـیع و شگرفی را پدید آورده است ، مشکلات اخلاقی جدید و منحصر به فردی در این حوزه ایجاد شده که نیازمند رسیدگی است . فناوری اطلاعـات در شیوه افعال و اقدامات روزمره ما تاثیر می گذارد. برخی از مفاهیمی کـه در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی کاربردی خـاص داشـته انـد بـا پیشرفت فناوری اطلاعات دچار مشکلاتی شده اند که از آن جمله مـی توان به مفاهیم مالکیت ، حریم خـصوصی ، توزیـع قـدرت ، آزادی هـای اساسی و مفهوم مسؤولیٌت اخلاقی اشاره کرد. متخصـصان امـور رایانـه چه مسئولیت های اخلاقی دارند؟ اگر یک نرم افزار رایانه ای دچار خطـا شود چه کسی مسئول است ؟ آیا ایجاد اختلال در برنامه ها و ارتباطـات شبکه ای کاری غیر اخلاقی است ؟ آیا نسخه برداری از برنامه ها و نـرم افزارها در صورت عدم اطلاع و رضایت صاحبان و پدید آورنـدگان آنهـا امری اخلاقی و متعارف است ؟ اینها بخشی از پرسش هایی است که در حوزه اخلاق فردی و نهادی فناوری اطلاعات مطرح می شود. با توجـه به امکان دسترسی افراد مختلف به اطلاعات موجود در رایانه هایی کـه به شبکه متصل هستند؛ دولت هـا، جوامـع بـشری ، متخصـصین IT و کاربران فناوری اطلاعات موظف به رعایت چه اصول اخلاقی ، سیاسـت ها و عملیاتی در خـصوص حفـظ حـریم خـصوصی افـراد مـی باشـند؟ مسائلی از این قبیل موجب شده است عنوان پژوهـشی بـا نـام اخـلاق فناوری اطلاعات با دقت بیشتری در اخلاق کاربردی مورد توجـه قـرار گیرد(١١). در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطـات ، اشـخاص بـا هویـت های مجازی در فضای الکترونیکی حاضر می شوند و با یکدیگر گفتگو می کنند و به تبادل اطلاعات درست یا اشتباه می پردازند و گاهی غافل می شوند که ممکن است با کسی ارتباط داشته باشند. که هویتی کاملاً مخالف با آنچه نشان داده است دارد. این یـک هویـت مجـازی اسـت ، هویتی که البته کاربردهای خاص خـود را در محـیط الکترونیـک دارد و می تواند کارآمدی خاص خود را نیز داشته باشد. اما این هویت مجـازی می تواند در راستای پیشبرد اهدافی شوم و ضد اخلاقی قرار گیرد.
بارزترین مصداق ظهـور ناهنجـاری هـای اخـلاق فنـاوری اطلاعـات ، استفاده نادرست و مهار نشده کودکـان از شـبکه جهـانی اسـت . مـوارد مشابه گمراهی و به خطر افتادن آنها توسط سـودجویان شـبکه جهـانی است که هر چند وقت یک بار، اخبار نگران کننده ای در ایـن رابطـه از رسانه ها منتشر می شود (١٢). انررسـان معتقـد اسـت کـه "ارزش هـای فرهنـگ مجـازی ، ارزش هـای گفتـاری ،سایت مقاله قابـل دسـترس ، آزاد و دارای واکنش سریع هستند". کستلز معتقد است که "فرهنـگ هکـری " اسـاس فرهنگ مجازی است و ارزش های شایسته سالارانه مفهوم اولیه جامعه مجازی و آزادی فردی بالایی را به همراه دارد. جوردن مدعی است کـه فرهنگ مجازی واکنشی است که فرهنگ ، سیاست و اقتصاد را می سازد و قدرت فناوری را قدرتی تعریف می کند کـه نظـام هنجـاری فرهنـگ مجازی را شکل می دهد (١٣). بنابراین زندگی مجازی و دنیـای رقـومی ارتباطات ، دارای هنجارهای رفتاری هستند که باید به آنها توجه نمود و لازم است آنها را به عنوان مسائل اخلاقی و اجتماعی رعایت کرد.<\p>


۲۲روش های انتقال ژن در مهندسی ژنتیک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک دانش جدیدی است که نخستین دستاوردهای آن در هاله ای از بیم و امید ارزیابی می شود کمتر دانشی به اندازه مهندسی ژنتیک با ساختار اصلی و قانونمند سامانه هستی درگیر شده است. گیاهان زراعی تراریخته، گیاهانی شبیه به همتای طبیعی خود هستند، با این تفاوت که با استفاده از دستکاری ژنتیکی، در یک یا چند صفت ویژه نسبت به نوع طبیعی خود برتری دارند. کشت این گیاهان منافعی را برای تولیدکنندگان (کشاورزان) و مصرفکنندگان در بردارد؛ بهعنوان مثال، علاوه بر اینکه محصول بیشتری عاید تولیدکننده می شود، مواد شیمیایی کمتری (آفت کش یا علف کش) نیز مصرف می شوند. تاکنون محصولات تراریخته در گیاهان مختلفی در جهان تولید شدهاند که از آنجمله می توان مواردزیررانام برد:سویا، برنج، ذرت، جو، پنبه، سیبزمینی، کلزا، سیبزمینی شیرین، گوجهفرنگی، کدو، چغندرقند، پاپایا، سیب، انبه، موز، آناناس و نارگیل.<\p>

مهندسی ژنتیک :<\p>

مهندسی ژنتیک یا انتقال ژن فرآیندی است که طی آن قطعه مشخصی از DNA خارجی که حاوی ژن جدید یا ترکیب جدیدی از ژن ها میباشد ، با استفاده از فنون آزمایشگاهی بطور مصنوعی وارد ژنوم یک ارگا نیسم میگردد . گونه دریافت کننده ژن جدید را گونه ترانسژنیک یا تراریخته می نامند . با کمک تکنیکهای مهندسی ژنتیک میتوان ژنهای مطلوب و مورد نظر را از هر منبع ژرم پلاسمی اعم از گیاه ، جانور و حتی میکروارگانیســـم ها به گیاه زراعی منتقل نمود . روش های انـــتقال ژن به دو دسته مستقیــم وغیر مستقیم طبقه بندی میشوند . مهمترین انواع روشهای انتفال مستقیم ژن عبارتند از تفنگ ژنی یا بیولیستیک ، تکنیک لیپوزوم ، ا لکترو پوریشن ،ریز تزریقی ، درشت تزریقی وروش شیمیایی شامل استفاده از پلی اتیل گلیکول در انتقال میباشد و از مهمترین روشهای غیر مستقیم روش اگروباکتریوم و ا نتقال با ویروس اشاره نمود . با توجه به اهمیت روش تفنگ ژنی وا گروباکتریوم این دو روش را بررسی خواهیم کرد :<\p>

روش اگروباکتریوم :<\p>

یکی از خاصیتهای مهم گیاهان این است که میتوان در آزمایشگاه، از یک سلــــول گیاه، یک گیاه بالغ پدید آورد. این خاصیــت را ” باززایی“میگویند. بنابراین، اگر بتــوان فقط یک سلول گیاه را تغییر داد، میتوان با کنترل رشد و تمایز آن سلول در آزمایشگاه، یک گیاه بالغ با خصوصیات جدید تولید کرد.<\p>

وکـــــتوری که برای انـــــــتقال ژنهـــــا به درون سلـــــولهای گیـــــاهی بهکار میرود، پلازمــــیدی اســـت که از باکتری Agrobacterium tumefaciens) )که باکتری خاکزی و گرم منفی است استخراج میشود. در طبیعت، این باکـتری گیاهان را آلوده میکند و تومورهایی را بهنام گالهای تاجی در آنها ایجاد میکـــند. پلازمیدی که مســؤول ایجاد تومور است، ”پلازمید “Ti نامیده میشود. پلازمید Ti قسمتی از DNA خود را ، که t–DNA نام دارد که بر روی پلازمید Ti<\p>

بین دو توالی تکــراری کوتاه به نامهای RB و LB قرار گرفته و شامل دو د سته ژن است ، به درون DNA<\p>

کروموزومی سلول گیاه میزبان وارد میکــــند. برای اهداف مهندسی ژنتیک، پژوهشگران از پلازمیدی استفاده میکنند که خاصیت بیماریزایی آن ازبین رفته است.<\p>

ژنی را که میخواهند وارد گیاه کنند، درون پلازمید Ti قرار میدهند. پلازمید نوترکیبی را که به این ترتیب ساخته میشود میتوان به دو صورت بهکار گرفت:<\p>

(1) میتوان آن را به باکتـــری آگرو باکـــتریوم بازگرداند و بعد با این باکتری، گیاهی را که در محیط کشت قرار دارد، آلوده کرد.<\p>

(2) میتوان آن را مســـــتقیما به درون سلولهای گیاه وارد کرد. به این ترتیب پلازمید به درون DNA کروموزومی وارد میشود. با بهرهگیری از خاصیت باززایی سلولهایی که پلازمید را دریافت کردهاند، میتوان گیاهان بالغی ســاخت که نه تنها حاوی ژن مورد نظر باشند، بلکه بتوانند آن را به نسلهای بعد نیز انتقال دهند. مزایای روش اگروباکـــتریوم شامل پایـــداری ژن انتقال یافته و بالا بودن کارایی ا نتقال ژن و انتقال قطعات بزرگ DNA است مشکلی که در راه استفاده از آگروباکتریوم وجود دارد این است که فقط گیاهان دولپه با این باکتری آلوده میشوند. گیاهان تک لپه، مثل ذرت و گندم که از نظر اقتصادی حائز اهمیتاند، نمیتوانند با آگروباکــتریوم آلوده شوند. مهندسان ژنتیک برای وارد کردن DNA به این سلولها از روشهای جدیدتری بهره میگیرند که یکی از آنها، استفاده از تفنگ ژنی است.<\p>

روش تفنگ( ( Biolistic<\p>

تفنگ ژنی در سال 1979 توسط John Stanford در دانشگاه Cornell ساخته شد و روش جــدیدی برای آسانتر نمودن انتقال ژن به سلولهای گیاهی که آن زمان از ویروس ها و یا اگروباکتریوم ( پلازمید (Ti ا ستفاده می شد، مطرح ساخت.امروزه تفنگ ژنی موارد استفاده متعددی دارد، این وسیله انتقال ژن به باکتری ها، مخمرها، سلولهای پستانداران و مخــصوصا سلولهایی که انتقال ژن به آنها غیر ممکن بود را امکان پذیر ساخت. این وسیله بصورت اختـــــصاصی برای انتقال ژن به کلروپلاسـت بسیار مهم است، زیرا هیچ باکتری یا ویروسی شناخته نشده است تا بتواند کلروپلاست را آلوده نماید.<\p>

بنابراین برای انتقال ژن خارجی به کلروپلاســـت این روش بسیار مفید به نظر می رسد.
مکانیسم عمل تفنگ ژنی:<\p>

تفنگ ژنی قسمتی از روشی است که به آن ( Biolistic )گویند. این روش Bioballistic) )نیز گفته می شود. در این روش تحت شرایط خاص، قطعاتی از DNA یا RNA با دنباله چسبناک را وارد اتم های فلزاتی نظیر طلا یا تنگستن می نمایند.
کمپلکسی از ذرات حاوی DNA را در خلا شتــــاب داده و با شتاب بسمت بافت هدف شلیک می کنند. برای ایجاد DNA
پوشش دار، DNA را درحلالی که حاوی ذرات فلزی است قرار می دهــــند ، عوامــــل ژنــــتیکی که به این صـورت تولید می شوند، داخل فشنگ هایی قرار می گیرند، بعد از شلیک، یک صفحه سوراخدار از حرکت فشنگ ها جلوگیری می کند اما به ذرات طلا اجازه عبور می دهد تا به بافت مورد نظر اصابت نماید. سلولها عموما تمایل به بازجذب ژنهایی دارند که دارای نشانه خاصی(مارکر) باشند( در سلولهای گیاهی بصورت عمومی از GUS استفاده می کــــنند)، سپس در محیط کشت ژنها تکثیر کرده و ممکن است، کلون شوند. بیشترین کاربرد متد Biolistic افزودن ژنــــهای به گیاهان است که بتوانند در برابر قارچهاکشـــها و حشرات کشها مقاومت نمایند. برای شتاب دادن به ذرات طلا روشـــهای متعددی بکار می رود که عبارتند از : مرکز گرایی ، نیروهای مغناطیسی و الکتریکی، تفنگهای افشانه ای یا واکـــسنی و یا دستگاههایی که اساس شتابدهی آنها، امواج شوکی هستند، همانند استفاده از تخلیه الکــتریکی .1992 روشهای عملی متعددی که کاملا کنترل شده هستند، برای حداکثر کـارآیی انتقال ژن بکار گرفته شده اند. میزان پاسخ روش به عواملی مانند تعداد ذرات DNA پوشش دار، دما، تعداد سلولهای بافت هدف، توانایی جذب DNA توسط سلول هدف و همــچنین به نوع تفنگ مورد استفاده وابسته است.
نحوه عملکرد تفـــنگ ژنی که با گازهلـیوم کارمی کند و ذرات پوشش دار DNA را بسمت بافت هدف شلیک می کند. از موارد بسیار مهمی که باید در استفاده از تفنگ ژنی در نظر گرفت، انتخاب اندازه ذرات پرتابی و سرعت شلیک آنها بسمت بافتها است. بعنوان مثال بافتهای نرم را نباید در معرض بمباران ذرات پوشش دار با سرعت بالا قرار داد. این فرآیند تنظیمی کاملا وابسته به جــنس ذرات فلزی حاوی مولکولهای DNA و نوع سلولهایی که برای انتقال ژن در نظر گرفته شده اند، وابسته است. <\p>

استفاده دیگر تفنگ ژنی انتقال اندامک هایی نظیر کلروپلاست و میتوکندری به سلولـهای مخمر می باشد. توانایی ا نتقال این ا ندامک ها بصورت معنی داری در تحقیقات مربوط به مقاوم سازی بعضی از گیاهان زراعی نســــبت به حشره کش ها و قارچ کشها بسیار مهم است. همچنین نتایج تحقیقات جدید که منجر به کشف روشهای جدیدی که توسط آن ایمنی زایی ژنتیکی با واکسیناســیون DNA ، ژن درمانی، ویروس شناسی گیاهی و درمان تومورهای سرطانی انجام پذیرفته است.<\p>

عمده ترین محدودیتهای این روش :
الف – درصد پذیرش ذرات محتوی DNA توسط سلولها ب– مرگ سلولهای دریافت کنــــنده ذرات پوشش دار .ج– عدم پذیرش DNA توسط کروموزومهای سلولها د – عدم فعالیت DNA ایی که دریافت شده است .مواد، ابزارو دستگاههای مورد استفاده در این روش بسیار گران قیمت می باشند.
مزایای این روش شامل :
الف – عدم نیاز به تهیه پروتوپلاست ب– کارایی بالاتر نسبت به مقاله روش انتقال مستقیم ج– روشی است بدون مسمومیـــت د–<\p>

انتقال هر گونه بافتی یا سلولی توسط این روش امکا ن پذیر است .<\p>

یکی از دلایل مخالفت با این روش اینست که ژنهای اضافه شده به سایت مقاله ژنتیک مولکول DNA گیاه و موجودات دیگر سبب نگرانی عممومی شده است، زیرا این ژن جدید باید به گیاهان اضافه شود تا بتواند ژنهای مقاوم را به دانه های خود انتقال دهد و استفاده از این دانه ها برای انسان و موجودات دیگر خطرناک باشد .<\p>


۲۳طراحی و ساخت مالچ های سنتزی زیست سازگار با استفاده ازامکانات بومی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

فرسایش بادی و آسیب های زیست محیطی در مناطق بیابانی به عنوان یک معضل رو به تزاید آثار مخرب متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را باعث شده و مناطق مسکونی، تاسیسات زیربنایی صنعتی، اراضی کشاورزی، راه های ارتباطی و منابع زیستی کشورها را به نابودی کامل می کشاند. حضور ذرات جامد به صورت معلق در جو زمین و تراکم این ذرات خسارت زا و خطرناک است . آثار کوتاه مدت ریزگردها بیشتر شامل حساسیت چشم ها، بینی و حلق ، عفونت های دستگاه تنفسی، سردرد، تهوع و واکنش آلرژیک است . اما در درازمدت بیمارهای مزمن تنفسی، سرطان ریه ، بیماری قلبی و حتی آسیب به سایر ارگان های بدن را ایجاد مینماید .
تلاشهای بین المللی، فعالیت های سازمان ملل متحد و پیوستن ١٧٠ کشور دنیا به کنوانسیون بیابانزدایی در سال ٢٠٠٢ نشان از گستردگی این بحران دارد.
سیاست گذاری، تحقیقات علمی، اقدامات محلی موثر، ابداع راهکارهای کارآمدتر و ارتقاء فعالیت های احیاء و اقدامات پیشگیرانه صورت طرح های نوآورانه و هم افزایی فعالیت های حمایتی بین المللی مهم ترین اهداف این کنوانسیون معرفی شده است . اولین فعالیت های مبتکرانه ایرانیان برای کنترل فرسایش بادی و حرکت شن های روان ، ابداع و اجرای مالچ پاشی نفتی در عرصه های بیابانی بوده است . با پیشرفت تکنولوژی و افزایش مصرف فراورده های نفتی امروزه دیگر مالچ های نفتی دیگر ترکیباتی پسماند محسوب نشده و به فراورده های ارزشمندتر تبدیل میشوند بطوری که بکارگیری آن در فرایند تثبیت را با ابهامات زیادی مواجه نموده است . علیرغم تخصیص اعتبارات قابل توجه ملی برای مالچ پاشی، به دلیل عدم پیش بینی قیمت مالچ و اجبار وزارت نفت برای ارائه دستوری و تحویل مجانی این فراورده به سازمانهای مسئول ، پالایشگاههای تولیدکننده از تحویل مالچ امتناع ورزیده و فروش آن در بازار داخلی و یا جهانی به شکل محصولات قیری متنوع از جذابیت اقتصادی بسیار بیشتری برای آنها برخوردار بوده است . در واقع با وارد نمودن قیمت مالچ نفتی در هزینه ها، بودجه مورد نیاز برای برنامه های تثبیت عملا دو برابر خواهد شد. از طرف دیگر مشکلات زیست محیطی ناشی از بکارگیری مالچ های نفتی ضرورت استفاده از ترکیبات و روش های کارآمدتر و ارزان تر را بسیار ضروری نموده است [٦].
٢. اهمیت طرح
تکنیک های مالچ پاشی با استفاده از ترکیبات متنوع آلی و معدنی به طور گسترده ای در دنیا توسط بسیاری از دانشمندان و محققان مورد بررسی قرار گرفته است [٢، ٣و ٥]. با تحول در شیوه های تثبیت و استفاده از مواد، ترکیبات جدید و تکنولوژیهای برتر علاوه بر حفظ منابع آب ، خاک، محیط زیست ، افزایش حاصلخیزی و بهبود شرایط بهداشتی، اقلیمی و زیستی افراد جامعه ، میتوان از آن به عنوان فرصتی برای صدور تکنولوژی به کشورهای کویری دنیا استفاده نمود. در سطح دنیا و کشورهای در معرض خطر، راه کارهای چندان مناسبی برای مبارزه فروسایی زمین و فرسایش بادی عمومیت نیافته و افزایش قیمت نفت و همچنین عدم دسترسی بسیاری از کشورهای دنیا به مالچ های نفتی امکان استفاده از مالچ های نفتی را تقریبا کهنه و غیر عملی نموده است . لذا دستیابی به روش ها و مواد پیشرفته جایگزین و ارزان قیمت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و تاثیری بسزا در بهبود شرایط اقلیمی و آب وهوایی کل دنیا و حفظ سلامت و بهداشت جوامع انسانی از خود به جای خواهد گذارد. شیوه های عمده بیابان زدایی را می توان در دو چارچوب عمده شامل اقدامات بیولوژیک و اقدامات ترکیبی مهندسی و بیولوژیک دسته بندی نمود بازده و عملکرد هر کدام از این اقدامات بستگی به شرایط خاص هر منطقه ، امکانات ، اهمیت اقتصادی، میزان بارندگی، نوع و جنس خاک، عوارض طبیعی و دیگر ویژگیهای منطقه دارد. فعالیت های مبارزه با بیابان همگی با هدف تثبیت شن های روان و مهار طوفان های گردوغبار و همچنین تامین شرایط لازم برای رشد گیاهان مناسب در کویر صورت می گیرد. اقدامات مختلف صورت گرفته نهایتا باید به تغییر اقلیم منطقه منجر شده و شرایط طبیعی رشد و نمو گیاهان و زندگی جانوران را برقرار نماید. در اکوسیستم کویر تغییرات شدید آب و هوایی به همراه کمبود رطوبت ، نقصان نزولات جوی و بادهای شدید به مرور زمان باعث تضعیف خاک و از بین رفتن قدرت باروری و نهایتا شکل گیری شن زارهای بدون پوشش میگردد که به سرعت با باد به مناطق دیگر دست درازی کرده و باعث گسترش کویر می شوند. از آنجا که منشاء بسیاری از فرایندهای بیابانی شدن به فعالیتهای انسانی نسبت داده میشود و اقداماتی مانند فعالیتهای صنعتی و آلودگی هوا، استفاده بیرویه از منابع آب ، خاک و مراتع و بسیاری لطمات زیست محیطی دیگر باعث نابودی قدرت باروری زمین گردیده به نظر میرسد که مهمترین نکته در تمامی اقدامات مبارزه با بیابان باید بازگرداندن قدرت باروری خاک و کمک به شکل گیری گیاه خاک باشد. به مفهوم کامل تر فقر کربن در بیابان آغاز شکل گیری تمامی معضلات زیست محیطی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی در بیابان و حاشیه های آن تا هزاران کیلومتر آنسوتر می گردد. روش های متداول در بیابان زدایی مانند مالچ پاشی نفتی، سنگ چینی و ریختن قلوه سنگ های تثبیت کننده و یا ایجاد بادشکن تنها باعث تثبیت موقت شن های روان و ریزگردها شده و تنها با کاشت درختچه های مناسب فرایند احیاء و بارورسازی خاک مجددا آغاز و تقویت می شود. هیچکدام از روش های تثبیت موقت شن در تقویت گیاه خاک و ترسیب کربن نقش نداشته و طراحی روش – های جدیدی که همراه با مقاله فرایند تثبیت شن به تقویت خاک و فراهم نمودن مواد مغذی برای رشد گیاهان نیز کمک کند امری ضروری بوده و میتواند باعث افزایش اثربخشی کشت گونه های گیاهی گردد.
در پروژه حاضر با تکیه بر دانش مهندسی کامپوزیت های طبیعی و سایت مقاله زیست سازگار، روش های پیشرفته تر و در عین حال اقتصادیتری برای تثبیت شن و ریزگردها ارائه شده است . در این طرح از یک محلول پایه آبی حاوی مقادیر قابل توجهی مواد مغذی رشد به صورت همزمان برای تثبیت ریزگردها و شن های روان استفاده میشود که شرایط مناسب و مساعدتری برای رشد گیاهان فراهم نموده و به عنوان یک جایگزین طبیعی و ارزان قیمت تر نسبت به مالچ های نفتی میتواند به شیوه ای بسیار آسان تر و سریع تر در مدیریت بیابان زدایی و پدیده ریزگردها بکار گرفته شود.
در شکل ١کانون های شکل گیری ریزگردهای ورودی به ایران از سمت کشورهای عربی نشان داده شده است . <\p>


۲۴تاثیر فناوری اطلاعات بر فرایند یاددهی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

سبک های یادگیری در بین دانش آموزان از تنوع بسیار برخوردار است. سبک ( دیداری، شنیداری، حرکتی) که هر دانش آموزی با توجه به عادت یادگیری منحصر به فرد خود یکی را انتخاب می کند. فاوا با انعطاف پذیری خاص خود توانایی بکارگیری روش های مشارکتی، انفرادی، صوت، تصویر، انیمیشن، شبیه سازی، مسافرت مجازی، مدل سازی، بازدید از موزه ها به صورت مجازی را فراهم می کند. مهارت های فاوا زمینه ساز مناسب تقویت روحیه، خلاقیت، نوآوری، تصمیم گیری می شود و یادگیری را خارج از زمان و مکان در اختیار دانش آموز قرار می دهد.
– معلم و فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش معلم نه تنها با ورود فاوا کمرنگ نمی شود بلکه اهمیت بیشتر پیدا می کند. معلم راهنما و تسهیل کننده و هدایتگر خواهد بود. او روش های دستیابی به دانش، دسته بندی، اعتباربخشی، وسازماندهی را به دانش آموزان یاد می دهد. معلمان به فراگیران مادام العمرتبدیل می شوند و از انزوای کلاس به عرصه بین المللی رقابت علمی وارد می گردند. آموزش پیش از خدمت و در حین خدمت معلمان باید با توجه به چالش قرن 21 تغییر اساسی یابد و برنامه های درسی آن دوره ها با رویکرد IT تهیه شود.
– دانش آموز و فناوری اطلاعات مجمع نظارت بر برنامه درسی مهارت های مورد نیاز دانش آموزان قرن 21 را بدین صورت اعلام کرده است:
– سواد فناوری اطلاعات<\p>

– تفکر خلاق<\p>

– توانایی ایجاد ارتباط با دیگران<\p>

– توانایی انجام کار گروهی به صورت رو در رو یا از راه دور.<\p>

– توانایی خلق محصولات با کیفیت<\p>

نظام آموزشی از حالت بالا به پایین به وضعیت شبکه ای تبدیل و یادگیری به صورت شکل گیری فعال مفاهیم تعریف می شود. دانش آموز مسئولیت بیشتری را در قبال یادگیری خود به عهده می گیرد.<\p>

– پژوهش و فناوری اطلاعات<\p>

پژوهش الکترونیکی، موجب تقویت روحیه پژوهشی دانش آموزان می گردد. تبدیل شدن کتابخانه های مدارس به کتابخانه های الکترونیکی و مجازی زمینه دستیابی آنان را به انبوه اطلاعات از داخل و خارج کشور فراهم می آورد. اشتراک مجلات الکترونیک توسط مدارس فرصت مناسبی را در اختیارشان قرار می دهد.
– برنامه درسی و فناوری اطلاعات<\p>

آیا IT به عنوان یک درس باید تلقی شود یا به عنوان یک ابزار و تسهیل کننده؟ آنچه متخصصین علوم آموزشی و فناوری به آن اعتقاد دارند، رویکرد تلفیقی و یا نگرش در هم تنیده است. یعنی این که استاندارد های فناوری آموزشی باید با استانداردهای محتوایی که همان راهنمای برنامه درسی است تلفیق و در هم تنیده شود. برنامه درسی ملی و استانی می بایست هماهنگ با استانداردهای فناوری تدریس شوند.
– کتاب درسی و فناوری اطلاعات<\p>

آیا فقط باید کتاب درسی باید ملاک عمل باشد یا رسانه های دیگر( چاپی– غیر چاپی) را نیز باید به رسمیت شناخت؟ اکثر کشورها با ورود فناوری اینترنت و خصوصیت تعاملی و همزمان بودن آن، این فناوری را به عنوان بستر برای انتقال قرار داده اند تا پس از پردازش مبدل به دانش شود. استفاده از CD و سایر موارد مشابه و کتاب الکترونیک نیز رایج گردیده است.
– مدرسه و فناوری اطلاعات<\p>

مدارس در جامعه اطلاعاتی ساختمان های بسته نیستند بلکه یادگیری در هر زمان و مکان اتفاق می افتد. مدارس با سایر مدارس دنیا در ارتباط هستند و با عضویت در مجامع بین المللی تبادل دانش، اطلاعات و نیروی انسانی پا در عرصه بین المللی علم و دانش نهاده اند. مدرسه مجازی از دیگر مظاهر IT است که دانش آموز بدون حضور در کلاس فیزیکی و ارتباط رو در رو با معلم به تحصیل می پردازد. حسن این آموزش تعاملی بودن آن است. این مدارس مفهوم یادگیری مادام العمر را عینیت می بخشد، چرا که پس از آن دانشگاه های مجازی نیز برای ادامه تحصیل وجود دارد شرکت در کنفرانس های دیداری – مباحث علمی تعاملی، دوره های ( ON–LINE) از دیگر واقعیت های IT است.<\p>

–4–2 رویکردها درباره نقش فنآوری اطلاعات در برنامه درسی<\p>

–4–2–1 دیدگاه اصلاحگرا:
این دیدگاه فناوری اطلاعات را نه به عنوان یک مقوله تمدنی بلکه در یک حد فنآوری آموزشی برای تعلیم وتربیت، ابزاری برای پیشبرد اهداف برنامه درسی و تحولی در روشهای یاددهی– یادگیری به صورت تدریجی و اصلاحی میداند. این دیدگاهها در پی آن خواهد بود تا روشها یا ساز و کارهای سنتی تعلیم وتربیت را دست خوش تغییر و دگرگونی نماید و تمام توجه خود را به این گونه فرایندها معطوف میدارد. همان طور که دکتر مهرمحمدی در مقاله به عنوان »باز اندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات وارتباطات« به آن اشاره کرده است این نوع برداشت از فنآوری اطلاعات را میتوان از نوع کارایی دانست و این مفهوم اشاره به این نکته دارد که در بستر بهبود روشها رویههای اجرایی باید گام برداشت. حال این که واضح است که مستغرق شدند در پرسشهایی از نوع چگونگی کارایی به منزله غفلت از مأموریت اصلی این نظامها یا همان مأموریت عصری است که قابل توجیه و اغماض نیست و فرجام مناسبی را به دنبال نخواهد داشت.<\p>

–4–2–2 دیدگاه تحولگرا:<\p>

این دیدگاه محدود به روشها و ابزارهای تعلیم و تربیت و برنامه درسی را نشانه گرفته است. این دیدگاه، در پی ایجاد انقلابی در زمینه تعلیم و تربیت می باشد. طبق این نظر اهداف تعلیم و تربیت به خاطر نیازهای جدید دچار تحول و دگرگونی خواهد شد. و اهداف جدید، مطالب تجربیات آموزشی، و مواد آموزشی و محتوای آموزشی متفاوت است برنامه–ریزان درسی نباید در جستجوی اهداف و رویههای سنتی باشند که ما حاصل آن به وجود آمدن انسانهای قابلی است که هیچگونه کارایی در جامعه معاصر نخواهد داشت. بلکه میبایست دیدگاه و روش خود را در این زمینه متحول ساخته و همگام با تحولات شوند. این دیدگاه معطوف به اثربخشی است و اشاره به این نکته دارد که زمینهی اصلی تعلیم و تربیت و برنامه درسی میبایست متأثر از این تحولات شوند(غفاری، .(1388<\p>

–4–3 فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی<\p>

برای برنامه درسی در عصر اطلاعات تعاریف گوناگون ارائه شده است که به برخی اشاره میشود. برخی آن را تلفیق فناوری اطلاعات ازجمله وب، یا فرایند برنامهریزی برای فرایند یاددهی– یادگیری با بهرهگیری از فنآوری اطلاعات و راهنمایی یادگیرندگان و دسترسی به مواردی که مبتنی بر وب تسهیل میشود، میدانند(حمزه بیگی، .(1383 اصطلاح کاربرد فاوا در برنامه ریزی درسی در حکم ابزار، ابزار شناختی و ابزار فکر به منظور طبقه بندی کردن آنهاست.این نوع طبقه بندی زمانی اهمیت پیدا می کند که بخواهیم نقش فاوا را در فرایند تدریس و یادگیری، طراحی و انتخاب ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مشخص سازیم. فاوا در برنامه ریزی درسی دامنه ای از ابزار و شیوه های مربوط به رایانه بر پایه نرم افزار، سخت افزار و ارتباطات شامل منابع اطلاعاتی مانند استفاده از ابزارهای چند رسانه ای، شبکه و خدمات مبتنی برآن و مشارکت فناوری هایی چون ویدئوکنفرانس، روبات و تقسیمات دیجیتالی می شود. استفاده از فاوا در فرایند یاددهی–یادگیری به منظور افزایش کیفیت شیوه های تدریس– یادگیری است. این امر دارای جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی درسی است. زیرا استفاده از فاوا در مدارس راه درک کردن اهداف جدید آموزش از جمله: توسعه آموزش مداوم، مهارت و توانایی درگیر کردن در ایجاد دانش مشارکتی و حل مسئله به یاری همتایان و متخصصان در همه جای دنیا است (عابدی وکفاش،.(1388 در برنامه ریزی درسی به کمک ICT یک آموزش فعال دو طرفه طراحی می شودکه در این روش اطلاعات دائما توسط کاربران تغییر پیدا می کند و بطور مرتب از یافته های جدید سند تهیه می شود. برنامه ریزی درسی با استفاده از ICT درصدد تهیه انواعی از برنامه ها هستند که بتواند دانش آموختگان را به راحتی برای جذب در مشاغل بین المللی آماده سازد بطوریکه بتوانند:<\p>

– سریع رشد کنند و متناسب با تکنولوژی های جدید تغییر پذیر باشند
– به راحتی مسائل جدید بین المللی را با توجه به آموخته های قبلی تجزیه و تحلیل کنند.<\p>

– مبتکر و خلاق و نو آور باشند<\p>

– نکات منفی و مبهم را از سیکل آموزش حذف کنند<\p>

– کارآفرین و کارآمد باشند
– همواره در بروز کردن ااطلاعات خود کوشش کنند.<\p>

– آزادی تصمیم گیری و قضاوت، احساس و تحلیل داشته باشند<\p>

– توانایی اشتغال در قرن 21 را داشته باشند.<\p>

– بتوانند دائما اطلاعات را طبقه بندی کرده و استفاده نمایند.<\p>

–4–4 اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش<\p>

(1 با عرضه مواد آموزشی چند رسانه ای، امکان یادگیری از طریق همه حواس فراهم می شود. (2 انگیزه یادگیرندگان افزایش می یابد و در فرایند یادگیری فعال تر می شوند.
(3 مفاهیم انتزاعی با زندگی افراد ادغام می شود. <\p>

(4 مهارت ها و فرایند های شناختی سطح بالا از قبیل تفکر انتقادی بهبود می یابد.<\p>

(5 برای یادگیری مهارت های اساسی برپایه سرعت یادگیری افراد، فرصت هایی را فراهم می آورد. (6 به دانش آموزان اجازه می دهد برای حل مسائل اطلاعات لازم را به دست آورند.
(7 سبب ایجاد ارتباط از راه دور، بین معلمان و دانش آموزان می شود (رضوی، .(1386<\p>

–4–5 ویژگی های برنامه درسی در عصر فنآوری اطلاعات<\p>

–1 توجه به یادگیری مادام العمر –2 ایجاد انعطاف دربرنامهها و شخصی کردن برنامه درسی برای دستیابی به استقلال عقلانی<\p>

–3 کاوش وبررسی آثارکاربرد فناوری درجهان بینی،فرهنگ و ارزشهای بومی –4 روی خوش نشان دادن به رویکرد چندفرهنگی –5 حساسیت به جهتگیری خرد بنیاد،آموزش باورها و ارزشهای دینی و اخلاقی –6 اهتمام به تربیت هنری و زیبا شناختی –7 ارزش برای پرسشگری سؤالمحوری<\p>

–8 تقویت قابلیتهای تفکر همچون تفکر خلاق و تفکر نقاد –9 اهمیت به پرورش قابلیتهای دمکراتیک (شهروندی)همچون حس همزیستی،مدارا و ...<\p>

–10 اهمیت به نقش آفرینندگی و تولید و ساختوساز در عرصه دانش و اطلاعات –11 تقویت هویت ملی و سازگاری میان سطوح گوناگون هویتی(فراملی،جهانی) –12 تقویت ضرورت تعاملهای چهره به چهره به منزله جوهروجودی انسان –13 توجه به ضرورت تعامل انسان با طبیعت و محیط<\p>

–14 عدم تأکید انحصاری به انتقال دانش و اطلاعات وپیش گرفتن روش اعتدال و تکوین فضا برای تقویت فهم پدیدهها –15 توجه به یادگیری زبان بینالمللی –16 توجه به تعریف تازهای از سواد که سواد رایانهای و اطلاعاتی رادر برگیرد (مهرمحمدی،.(1383<\p>

–4–6یافتههای جدید درباره تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری<\p>

–1 تحقیق فرا– تحلیلی کولیک: نتایج این تحقیق نشان میدهد مبتنی بر رایانه بر تمرکز وجنبههای فردی، فرایند آموزش را با نیاز ها،علایق و ... دانشآموزان به شیوههای جدید یادگیری منطبق میکند.<\p>

–2 تحقیق سیوین–کاچالا: در نتایج حاصل از این تحقیق آمده است که دانشآموزان در محیطهای تکنولوژی اثرات مثبت محیط رابر پیشرفت خود تجربه کردهاند.<\p>

–3کلاسهای اپل: کاربرد فنآوری جدید در این کلاسها، اثر مثبتی برنگرش دانشآموزان داشته و به تغییر شیوههای تدریس در کلاس منجر شده است.<\p>

–4 برنامه آموزش مهارتهای اساسی در رایانه در ویرجینیای غربی: نتایج این تحقیق نشان میدهد یکنواختی دسترسی دانشآموزان به فنآوری، نگرشهای مثبت به فنآوری و تحصیلات معلمان در زمینه فنآوری آموزشی، به کسب بزرگترین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان منجر شده است.<\p>

–5 تحقیقهارولد ونگلینسیدر مورد اثر فناوری بر پیشرفت ریاضیات: کاربردهای سطح بالا از رایانهها و رشد حرفهای در این زمینه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در ریاضیات مرتبط است.<\p>

 –6 برنامه محیط یادگیری حمایت شده توسط رایانه: برنامه مذکور میزان تعمیق دانشآموزان را تا بالاترین حد افزایش می–دهد وتفکر مترقی و در عین حال مستقل را تشویق میکند.<\p>

–7 تحقیق گروه معرفتشناسی دانشگاه ام.آی.تی در زمینه یادگیری: این تحقیقات نشان میدهد میزان موفقیت دانش–آموزان در آزمونهای طراحیشده با میزان دسترسی دانشآموزان مبتنی بر رایانه، فنآوری متعدد یادگیری، فنآوری شبکه–ای همگانی و ... در ارتباط مستقیم است (رئوف، .(1389<\p>

–4–7 مولفه های آموزش online در دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات<\p>

مشارکت: بدون شک یکی از بزرگترین تغییرات منفردی که آموزش آنلاین با خود به همراه دارد، افزایش تمایل به مشارکت در میان دانش آموزان و معلمان می باشد. بسیاری از پروژه های آموزشی آنلاین در بر گیرنده تبادل اطلاعات بین کلاس های مناطق و نواحی مختلف می باشد. این نوع آموزش مشارکتی با کلاس های قدیمی که به صورت جداگانه و منزوی اداره می شدند تفاوت دارد. مشارکت ممکن است در بین یک جفت دانش آموز، گروه های کوچک دانش آموزان یا کل کلاس ها باشد.<\p>

به هم مرتبط بودن: آموزش آنلاین فراهم کننده دامنه وسیعی از ارتباطات می باشد. فراگیران می توانند به راحتی با هم و یا با معلم خود از طریق ایمیل یا کنفرانس ارتباط برقرر کنند. همچنین فراگیرانی که خارج از منزل به سر برده و تحصیل می کنند، می توانند با والدین خود در ارتباط باشند. در پهنه وسیع تر فراگیران می توانند با صاحبنظران رشته خود به راحتی تماس حاصل کنند.<\p>

دانش آموز محوری: یکی دیگر از ویژگی های عمومی آموزش آنلاین، دانش آموز محور بودن آن است. هر چند که معلمان و دبیران نقش کلیدی خود در خلق و سازماندهی کلاس را هنوز بعهده دارند، فراگیران بطور وسیعی با تعیین مقدار مشارکت و فعالیت خود مسیر آن را تعیین می کنند. معلم اهداف را تعیین کرده و فرایند یادگیری را تسهیل و مدیریت می کند. فراگیر خودش محتوا را کشف و تعیین کرده و تکالیف و وظایف را انجام می دهد. این بدین معنی است که دوره های آموزش آنلاین کمتر ساختار دهی شده می باشند. و همچنین به معنی این است که فراگیران بایستی مسئولیت یادگیری خود را بعهده بگیرند.<\p>

نداشتن مرز و محدوده: اغلب اوقات گفته می شود که آموزش آنلاین موجب حذف دیوار های کلاس می شود. در حالتی که به اطلاعات فراوان و همچنین مردم سراسر جهان دسترسی پیدا می کنند. همچنین بطور همزمان در کلاس های آموزش آنلاین به روی دانش آموزان زیادی باز است. آموزش آنلاین مرز ها را از بین برده و هیچ مرزی مبنی بر این که چه کسی، در کجا، و چه موقع یاد می گیرد و فراگیر کیست، وجود ندارد. این ویژگی برای افرادی که در مناطق دوردست زندگی می کنند، افراد دچار معلولیت و ناتوانی، افرادی که مکررا کوچ و مهاجرت می کنند و افراد دارای مشکلات ثبت نام در مدارس عادی بسیار مناسب و قابل تقدیر است.<\p>

این ویژگی همچنین برای افراد شاغل خیلی با اهمیت است، چرا که بدون صرف زمان یا هزینه زیاد می توانند دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت را در محل کار خود بگذرانند.<\p>

جامعه: آموزش در جامعه انجام می شودچه به صورت جامعه ای از فراگیران که بطور خاص توسط مدرسه یا دانشکده تعیین و تعریف می شود و چه به صورت جامعه فیزیکی از قبیل جامعه شهری یا جامعه روستایی. آموزش آنلاین بوسیله قابلیت در دسترس بودن و مرتبط ساختن می تواند چندین جامعه را دور هم جمع کند. بعلاوه شبکه های کامپیوتری جوامع مجازی می توانند تعریف و تعیین کنند که افراد یکسان و دارای علاقه مندی مشترک دور هم جمع شوند. تاسیس و راه اندازی مدارس مجازی که متشکل از جامعه یادگیری بدون ساختمان و مرزهای واقعی است، نیز امکان پذیر است.<\p>

 <\p>

کشف کردن: بسیاری از واقعیت های آنلاین دربرگیرنده گونه هایی از ابداع یا شکل یادگیری اکتشافی می باشند. فراگیران و بویژه بچه ها کشف کردن را خیلی دوست دارند و در کلاس های آموزشی آنلاین از این شیوه استفاده می شود.<\p>

این فرصت آموزش برای موزه ها و مراکز علمی خیلی مناسب می باشد.جایی که مردم برای سرگرمی و همچنین یادگیری چیز های جدید مراجعه می کنند. رسمی ترین نوع کشف کردن یادگیری مسئله محور می باشد که بطور رایجی در آموزش تخصصی استفاده می شود. در این سیوه به فراگیر یک مسئله یا یک مطالعه موردی داده می شود و از وی خواسته می شود که راه حل، تشخیص، راهبرد، یا طرحی را ارائه کند. یادگیری مسئله محوربا آموزش آنلاین خیلی سازگار می باشد، زیرا دسترسی به منابع و مهارت ها و صاحبنظران یک جنبه کلیدی از حل مسئله می باشد.<\p>

تبادل دانش و آگاهی: هر چند تبادل اطلاعات و دانش و آگاهی یک کلیت در آموزش و پرورش می باشد، قبل از معرفی شبکه های کامپیوتر، راه های خیلی کمی برای تبادل اطلاعات وجود داشت. کتاب ها به وضوح یک تکنولوژی تعجب آور در تبادل دانش و آگاهی می باشند، چرا که نسبتا ارزان، قابل حمل و سیار،و طویل العمر می باشند. اما فقط کسر خیلی کمی از دانش انسانی منتشر می شود و قفسه های کتاب خانه ها فقط کسری از آن ها می توانند جای بگیرند. اطلاعات قرار داده شده در وب بطور فوری هر نوع از اطلاعات را در حداقل زمان در اختیار افراد سراسر جهان قرار می دهد. در این سیستم هر شخص می تواند مولف یا ناشر باشد.<\p>

تجارب یادگیری چند حسی: ما می دانیم که یادگیری خیلی موثرتر خواهد بود زمانی که از کانال های حسی چندگانه استفاده شود. همچنین ما می دانیم که هر فردی برای یادگیری بهتر، حس خاصی را ترجیح می دهد که به آن شیوه های شناختی می گویند.تکنولوژی چند رسانه ای می تواند انواع خاصی از تجارب یادگیری چند حسی را ارائه نماید.<\p>

صحت (سندیت): یکی از ویژگی هایی که با مرتبط بودن، جامع بودن ، و تبادل اطلاعات همبستگی دارد این است که آموزش آنلاین ماهیتا دارای صحت و سندیت و اعتبار خیلی بالایی می باشد. بطور ضمنی می توان گفت که جهان مجازی آموزش آنلاین می تواند از کلاس درس واقعی، حقیقی تر باشد. چرا که فراگیران می توانند به اطلاعات پایه و تجارب حقیقی دسترسی داشته باشند و تجارب یادگیری آن ها واقع گرایانه تر باشد.<\p>

نتیجه گیری<\p>

گسترش روزافزون و برگشتناپذیر فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات واقعیتی انکارناپذیر است. امروزه کشورهای توسعه یافته سعی میکنند مختصات و ویژگیهای نیروهای انسانی یا همان سرمایه اجتماعی خود را به روزتر و مناسب زمان و عصر حاضر خود کنند. مجموعه شواهد و نتایج آموزشی مؤید آن است که در آستانه قرن بیست و یکم امکان ندارد، مفروضات گذشته و مفاهیم سنتی برای فعالیت آموزشی چندان مفید باشند. نیازهای روز افزون مردم به آموزش متخصصان علوم تربیتی و تکنولوژیست های آموزشی را درصدد ابداع روش و سیستم جدید آموزشی مقرون به صرفه و با کیفیت کرد. دیگر اداره و مدیریت بخشهای مختلف بویژه حوزه آموزش و پرورش و فرایندهای یادگیری در یک نظام تعلیم و تربیتی با روشهای سنتی مربوط به زمان گذشته لطمات جبران ناپذیری به همراه دارد و جوابگوی انتظارات بشر امروزی نیست. در این راستا باید ابزار، اهداف، روشها، دقیقتر و جذابتر و در استفاده آنها از فنآوری اطلاعات و ارتباطات هم گنجانده می–شود.<\p>

دانشآموزان و دانشجویان به عنوان خروجیهای نظامهای آموزشی باید طوری تربیت شوند که دارای سواد اطلاعات و دارای سه مؤلفه مهم آگاهی، مهارت، نگرشهای عصر فنآوری اطلاعات باشند، چون قرار گرفتن در سایه تحولات عصر فن–آوری اطلاعات و ارتباطات چنین نقشی را از آنها انتظار دارد.سایت مقاله دانش رسان فنآوری اطلاعات و ارتباطات به نظامهای آموزشی کمک میکند در جامعه جهانی به ارائه خدمات مناسب، با کیفیت و با هزینه پایین بپردازند و با درک تجربه سایر کشورها و مطالعات عملی و تئوریک استفاده از این فنآوری را در فرایند یاددهی–یادگیری مد نظر قرار دهند. و آخر اینکه ظهور این تکنولوژیها همه ی جنبههای زندگی و نهادهای اجتماعی به ویژه تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده تا سواد، علم، تدریس، یادگیری، معلم، مدرسه، محتوای درسی و سایر مفاهیم در تعلیم و تربیت در حال احراز تعاریف جدید باشند. مقاله باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات برمولفه های سازمان آموزشی تاثیر بسزایی دارد. هدف اصلی استفاده از IT در آموزش و پرورش نیل به ایجاد رویکرد تفکر انتقادی و خلاق در بین دانش آموزان از طریق بهبود آموزش و لحاظ کردن سبک های متنوع یادگیری است.<\p>


۲۵شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی دولتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

همانطور که در بند ششم ویژگیهای سازمانهای بینالمللی بیان شده است یکی از مهمترین خصوصیات سازمانهای بینالمللی، دارا بودن شخصیت حقوقی می باشد. شخصیت حقوقی از مفاهیم اعتباری است که بر اساس نیازها و ضرورتهای خاصی پیدا شده و همراه با تحول این نیازها، تحول و توسعه یافته است. در تعریف شخصیت حقوقی آمده است که، صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای موضوعات غیرانسانی و شخص حقوقی موضوع و موجود غیرحقیقی است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق سایت و تکالیف را برخوردار است (صفار، .(1390<\p>

در سیر تاریخی سازمانهای بینالمللی اعم از بینالدولی و غیردولتی، با وجود اینکه این سازمانها دارای سابقه ای متصل به قرن 19 هستند اما مساله شخصیت حقوقی بینالمللی آنها در دهههای اخیر مطرح گردید و حتی پیش از سال 1949 و رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، بسیاری از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسی مایل به پذیرفتن شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتی و کلاسیک بر آن بودند که تنها کشورها دارای شخصیت حقوقی هستند (قربان نیا، .(1377<\p>

در میان ویژگیهای سازمانهای بینالمللی، شخصیت حقوقی به عنوان مهمترین عامل شکلگیری سازمانهای بین المللی مطرح است. با وجود اهمیت این مساله، اما در عمل شناسایی شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی در عرصه بین المللی با مشکلات خاص خود روبرو شد. در حقیقت بیم و واهمهای که دولتها از قدرت گرفتن سازمانهای بینالمللی در جامعه بینالمللی داشتند و به نوعی آنان را رقیب خود می پنداشتند، باعث شد شناسایی شخصیت حقوقی بینالمللی سازمانها با تاخیر مواجه شود و دلیل آن این بود که به اشتباه داشتن شخصیت بین المللی و دولت بودن را معادل هم میانگاشتند . دیوان بینالمللی سایت دادگستری با وقوف به این نگرانی ها و برداشت های نادرست، در رای مشورتی دیوان در قضیه جبران خسارات وارده به کارمندان سازمان ملل1949 اعلام میدارد:
»برخورداری سازمان ملل از شخصیت حقوقی بینالمللی ، به طور حتم به معنای آن نیست که سازمان یک دولت است یا به این معنا نیست که شخصیت حقوقی سازمانها یعنی سایت مقاله حقوق و تعهداتش همان حقوق و تعهداتی است که دولت دارد و به طریق اولی علی رغم استنباطی که از این اصطلاح داریم این به معنای فوق دولت بودن سازمان نیز نمیباشد« (زمانی، .(1387<\p>

در جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 یکی از مامورین سازمان ملل متحد به نام کنت فولک برنادوت کشته شد. برنادوت کارمند سازمان ملل متحد و تبعه سوئد بود .حال متعاقب این قضیه، مجمع عمومی قطعنامهای صادر کرد که بر مبنای آن از دیوان سوال شد<\p>

مامورین سازمان ملل هنگام انجام وظیفه خسارتی ببینند، سازمان ملل متحد به منظور جبران خسارت وارده، حق اقامه دعوی علیه دولت دولت تازه ایجاد شده یا دولت مسئول خسارت را دارد یا خیر؟<\p>

این سوال در دسامبر 1948 توسط دبیر کل وقت سازمان ملل متحد به دیوان ارسال شد و پاسخ دیوان مبنای تحول در حقوق بینالملل شد. دیوان در پاسخ باید مشخص میکرد که آیا سازمان ملل متحد دارای شخصیت بین المللی هست یا خیر ؟ زیرا تا آن زمان دولتها تنها خود را تابعان حقوق بینالملل میدانستند و تفاسیری که از اسناد بینالمللی ارایه میشد فقط شخصیتی را برای این سازمان به رسمیت میشناختند که حداکثر شخصیتی داخلی برای انجام کارهای سازمان میبود. بالاخره دیوان در 11 آوریل1949 نظریه خود را ارایه نمود. دیوان در پاسخ اظهار میدارد:<\p>

»اعضای سازمان ملل متحد، به اتفاق نظر دستگاهی به وجود آوردهاند که دارای شخصیت بینالمللی مستقل است و بنابراین میتواند اقدام به تعقیب حقوقی و ارایه دادخواست بینالمللی برای جبران خسارت وارده بر سازمان یا ماموران خود علیه دولت وارد کننده خسارت بنماید، اعم از آنکه آن کشور عضو سازمان باشد یا نه؛ زیرا با توجه به اینکه اساس مسئولیت بینالمللی مبتنی بر نقض یک قاعده حقوق بینالملل است ممکن است کشور متبوع مامور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشی از نقض یک قاعده بینالمللی را در قبال خود اثبات کند، در چنین صورتی سازمان از این حق منتفع میشود« (قربان نیا، .(1377 همچنین در این نظریه مشورتی آمده است که: »شخصیت حقوقی برای دستیابی به اهداف و اصول منشور ملل متحد، ضروری و لاینفک است و اختیارات، وظایف و حقوق سازمان تنها در پرتو شخصیت حقوقی آن دارای مفهوم است.« بر این اساس هدف سازمان ملل متحد انجام وظایف و استفاده از حقوقی بود که جز با امکانات وسیع شخصیت بینالمللی قابل توجیه نیست و تاکید میکند که سازمان ملل متحد دارای شخصیت بین المللی مستقل و استناد آن به کشورهایی که آنها را خلق کردهاند محدود نمیشود (جلالی، .(1382<\p>

با صدور این رای تحولی عظیم در حقوق سازمانهای بینالمللی شکل گرفت و سازمانهای بینالمللی را در زمره تابعان فعال حقوق بینالملل مطرح کرد. این قدم نقش بسیار موثری در برداشتن گامهای بعدی سازمانهای بینالمللی در جهت ایفای نقش موثرتر در جامعه بینالملل داشت.<\p>

 <\p>

.2–4 سازمانهای بینالمللی غیردولتی
هر چند سابقه سازمانهای بینالمللی خصوصی دارای قدمتی بیش از یک قرن و حتی بیشتر از سازمانهای بین المللی دولتی هستند اما جهش کمی این سازمانهای غیردولتی را باید در نفرت و دلزدگی ناشی از فجایع جنگهای جهانی به ویژه جنگ جهانی دوم دانست که سبب شد تا ملتها همپا با نوسازی خویش، به تدریج در وهله اول به ضرورت مشارکت در امور مربوط به کشور و حکومت خود پی برده و سپس در مرحله دوم در عرصه بینالمللی زمینههای تاثیرگذاری خود را فراهم کرده و با ایجاد گروههای فراملی نقش اثرگذاری در فرایندهای تصمیم گیری جهانی داشته باشد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و هم دوش با تحولات مرتبط با ایجاد سازمان ملل، مفهوم سازمان غیردولتی نیز از فراگیری بیشتری برخوردار شد. هر چند نام این نهاد در منشور ملل متحد ذکر نشده،امّاماده 71 این منشور، در حالی که به وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل میپردازد، نام سازمانهای غیردولتی را نیز به عنوان نهادهایی که شورا میتواند از ظرفیتهای آنان جهت کسب اطلاعات دست اول و بهینه از وضعیت مناطق مورد نظر خود، استفاده نماید، مطرح میکند (گلشنپژوه، .(1386 امروزه فعالیتهای وسیعی در موضوعات گوناگون مانند زمینههای انسان دوستانه (کمیته بینالمللی صلیب سرخ)، علمی و فرهنگی (مؤسسه حقوق بینالملل)، فنی (یاتا)، ورزشی (کمیته بین المللی المپیک)، سیاسی (اتحادیه بین المجالس)، مذهبی (شورای جهانی کلیساها) و غیره توسط سازمانهای بینالمللی غیردولتی صورت می پذیرد (ضیاییبیگدلی، .(1385<\p>

در حال حاضر بیش از 31000 سازمانبین المللی غیر دولتی در حیطههای مختلف فعالیت دارند و در برخی زمینه ها با سازمان ملل متحد همکاری دارند و از این تعداد، 3900 سازمان به عنوان مشاور شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با این شورا همکاری دارند و دارنده مقام مشورتی هستند .(Anonymous, 2014) مهمترین دلایل شمار زیاد این سازمانها و افزایش روز به روز این گونه سازمانها را در دو عامل می توان جستجو کرد :<\p>

الف) سادگی روند ایجاد آنها که نیازی به انعقاد معاهده بیندولتی ندارند و در چارچوب حقوق داخلی کشورها ایجاد میشوند.

ماهیت حقوقی سازمانهای بینالمللی غیردولتی با تاکید بر ماهیت حقوقی فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)
ب) این سازمانها به دلیل اینکه از ساختار بیندولتی برخوردار نیستند، از انطباق بیشتری با شرایط عینی برخوردارند و چون در عین حال از ابزارهای مادی لازم هم برخوردار هستند به اهداف خود ساده تر میرسند (عباسی اشلقی و موسویفر، .(1391<\p>

در باب تعریف سازمانهای بینالمللی غیر دولتی همچون سازمانهای بینالمللی اتفاق نظر وجود ندارد و چه بسا پیچیدهتر از آنان نیز میباشد. با توجه به این موضوع که سازمانهای غیردولتی بر اساس حقوق داخلی دولتها بوجود میآیند، امکان اجماع نظر پیرامون یک تعریف مشخص و واحد را مشکل میکند. به طور کلی تعاریف ارایه شده از سه منبع میباشد. این سه منبع، تعاریف ارایه شده از سوی سازمانهای بینالمللی، سازمان ملل متحد و ارکان آن و بالاخره تعاریف موجود در دکترین حقوقی که از سوی حقوقدانان برجسته میباشد را در بر میگیرد. از مهم ترین این تعاریف ارایه شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<\p>

در تعریف ارایه شده از سوی شورای اروپا، سازمانهای غیردولتی؛ جمعیتها، جنبشها یا گروههایی هستند که با استقلال از دولت، بدون قصد منفعت طلبی و در جهت دفاع از منافع خاصی همچون مسائل شغلی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری، علمی، سیاسی، انساندوستانه، مذهبی و غیره تشکیل گردیدهاند. از سوی دیگر بانک جهانی به منظور تسهیل قاعدهمند نمودن ارتباط وسیع خویش با سازمانهای غیردولتی، آنها را در چهار چوبهای خاصی تعریف نموده است که از آن میان میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.<\p>

–1 سازمانی از افراد خصوصی است که با اعتقاد به یکسری اصول خاص اجتماعی، فعالیت خویش را در راستای ایجاد توسعه در جوامعی که خدمات خود را به آن ارایه میدهند، هدایت مینماید.
–2 سازمانی با هدف توسعه اجتماعی است که به تقویت مردم کمک مینماید.
–3 سازمانی مستقل، دموکراتیک و مردمی است که در جهت تقویت بنیههای اقتصادی و یا اجتماعی گروههای حاشیهای فعالیت مینماید.
–4 سازمانی متعهد به بررسی علل ریشهای مشکلات است که در جهت بهینه کردن کیفیت زندگی افراد، بخصوص فقرا، مستضعفین و افراد حاشیهنشین در مناطق شهری و روستایی فعالیت مینماید (بابایی، .(1393<\p>

در ماده یک کنوانسیون اروپایی شناخت شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی غیردولتی، سازمانهایی تحت عنوان بینالمللی غیردولتی شناسایی میشوند که دارای شرایط زیر باشند:<\p>

–1 دارای هدف غیرانتفاعی برای جامعه بین الملل باشد. –2 در یک کشور عضو، سند به ثبت رسیده باشد.<\p>

–3 فعالیتهای خود را حداقل در دو کشور ادامه دهند.
–4 دارای مرکز قانونی در یک کشور عضو بوده و مدیریت مرکزی و کنترل آن در سرزمین آن عضو یا عضو دیگر باشد.
اما در اسناد سازمان ملل با دو تعریف برخورد میکنیم. در تعریف اول اداره اطلاعات سازمان ملل، سازمانهای غیردولتی را چنین تعریف کرده است:<\p>

»سازمان غیردولتی به موسسهای اطلاق خواهد شد که به صورت غیردولتی و داوطلبانه در سطح محلی– ملی یا بینالمللی فعالیت داشته و اشخاص با علایق مشترک آن را اداره می نمایند . ارائه خدمات بشردوستانه، نظارت به اعمال دولت و سیاستهای اتخاذی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجی و غیره از جمله فعالیتهای این سازمانها است« (دولترفتار حقیقی، .(1388<\p>

اما در تعریف دیگری که در قطعنامه 288 شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل ارایه شد، سازمانهای بینالمللی غیردولتی هر سازمانی را در بر میگیرد که در نتیجه انعقاد معاهده میان کشورها به وجود نیامده باشد (ضیایی بیگدلی، .(1385<\p>

همانطور که ذکر شد در تعریف سازمانهای بین المللی غیردولتی، ذکر تعاریف حقوقدانان میتواند به درک درستتر و کامل تری ما را رهنمون سازد. دیان اتو، سازمانهای غیردولتی را چنین تعریف می کند: یک سازمان غیردولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروند یا مجموعهای از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت آن به منظور پاسخگویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری مینماید، تعیین میشود« (دولترفتار حقیقی، .(1388<\p>

دو تن از حقوقدانان به نامهای سالمون لستر و هلموت آنهیر در تعریف این سازمانها اینچنین بیان داشتهاند: »سازمان غیردولتی، تشکیلات مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیرانتفاعی است که فعالیتهای خود را در جهت کمک به تقویت بنیههای اقتصادی و اجتماعی گروههای حاشیهای، حل معضلات عامه و گاه رفع مسائل قشر خاصی متمرکز نموده است« (دولترفتار حقیقی، .(1388

<\p>

با توجه به تمام تعاریف آورده شده در این مبحث، آن چه بیشتر رخ مینمایاند کمبودهایی است که هر یک از تعاریف فوق با آن دست در گریبان هستند. به طور کلی و با توجه به مجموع تعاریف گفته شده میتوان تعریف زیر را ارایه داد:
»سازمانی مستقل(عدم وابستگی مالی و سیاسی به دولتها) که اعضای تشکیل دهنده آن خصوصی (و نه لزوماً حقیقی) باشند و به طور داوطلبانه و با هدف تعقیب منافع عمومی (غیرانتفاعی) در نظام ملی یک کشور ثبت شدهاند و فعالیت آنها در بیش از یک کشور صورت می گیرد به شرط این که فعالیت آنها مغایر با قواعده آمره بینالمللی نباشد« (ضیایی و پژومان، .(1388 با توجه به این تعریف، مهمترین ویژگیهای یک سازمان بینالمللی غیردولتی را می توان اینچنین برشمرد:
–1 داشتن اهداف عام المنفعه بینالمللی بدون قصد سودجویی یکی از خصوصیات و ویژگیهای برجسته سازمانهای بین المللی غیردولتی است که مهمترین دلیل افتراق این سازمانها با شرکتهای چند ملیتی است. البته این بدان معنا نیست که سازمانهای غیردولتی حق ندارند از یک فعالیت مشخص سودی کسب نکنند. این سازمانها به دنبال اهداف عامالمنفعه بوده که مثالهای بارز آن کمیته صلیب سرخ که هدف بشر دوستانه دارد، شورای کلیساها که با هدف معنوی فعالیت می کند، فدراسیون بینالمللی فوتبال است که دارای هدف ورزشی است (بیگزاده، .(1373
–2 ایجاد این سازمانها بر اساس حقوق داخلی یک دولت
سازمانهای غیردولتی اعم از داخلی و بینالمللی به وسیله قانون داخلی یک دولت ایجاد میشوند. مثال این امر فدراسیون بینالمللی فوتبال میباشد که بر اساس قوانین دولت سویس ایجاد شده است. این مساله را شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در قطعنامه 1950 خود اعلام نموده است. بر اساس قطعنامه مذکور:
»هر سازمانی که سند موسس آن ناشی از یک موافقتنامه بینالدولی نباشد، یک سازمان غیردولتی محسوب میگردد« (ضیایی بیگدلی، .(1385 <\p>

نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۸۳ نتیجه