۱تدوین بودجه عملیاتی برای دستگاههای اجرایی استان کرمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، سال
تعداد صفحات: ۲۷
غیر عملیاتی و شفاف نبودن یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه ریزی کشور میباشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است که از آن جمله میتوان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد. از این رو، تنظیم بودجه عملیاتی از سال 1385 در دستور کار دولت جدید و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرارگرفته است . که این سازمان رای اولین بار، دولت برنامه اجرایی خود را به همراه لایحه بودجه سال 1385 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. بودجه ریزی عملیاتی عوامل «صرفه جویی و اثربخشی» را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه میکند. نظام بودجه ریزی عملیاتی بین «کارایی» و «اثربخشی» تمایز قایل می شود. در کارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه « اثربخشی » با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفا فتر بیان میشوند، ارزیابی بودجه سهلتر بوده ودر روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار میگیرد. در این نظام سقف بودجه هر یک از دستگا ههای اجرایی مانند گذشته توسط دولت تعیین میگردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات، قیمتهای بازار و افزایش کیفیت مورد توجه قرار گیرد. به هر حال، با توجه به مباحث پیش گفته در این تحقیق، به بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه بودجه ریزی عملیاتی و تهیه فرم ها و کاربرگ های لازم به منظور اجرای بودجه عملیاتی در دستگا ههای اجرایی استان کرمان پرداخته و از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی ،انجام مطالعات موردی و ارائه خدمات مشاور های به دستگا ههای مزبور نسبت به پیشبرد این مهم اقدام نماید .

۲بررسی میزان آشنایی مدیران ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان فارس با روش های نوین بودجه ریزی
اطلاعات انتشار: حسابداري سلامت، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱ (پياپي ۱)، سال
تعداد صفحات: ۲۶
مقدمه: هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی مدیران ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان فارس با روش های نوین بودجه ریزی و همچنین بررسی میزان موافقت یا مخالفت آن ها با تغییر و تحولات جاری در نظام بودجه ریزی دستگاه های اجرایی محل فعالیت آن ها است.روش پژوهش: مطالعه حاضر، از نوع پژوهش های پیمایشی است که جهت گردآوری اطلاعات لازم، 78 پرسش نامه پژوهشگر ساخته در بین مدیران ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان فارس توزیع شده است. برای آزمون دو فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی پژوهش، از آزمون های آماری دوجمله ای، کای مربع و من ویتنی استفاده شده است.یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که سطح آشنایی مدیران ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان فارس با روش های نوین بودجه ریزی همچون روش بودجه ریزی بر مبنای صفر، روش بودجه ریزی برنامه ای و نظام طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی، پایین است، ولی، روش بودجه ریزی عملیاتی از این قاعده مستثنی است. همچنین، نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیران مورد بررسی، روش بودجه ریزی مورد استفاده در دستگاه اجرایی محل فعالیت خود را مناسب تشخیص نداده و به میزان زیادی با تغییر روش بودجه ریزی موافق هستند.نتیجه گیری: بر مبنای یافته های پژوهش، سطح آشنایی مدیران ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان فارس با روش های نوین بودجه ریزی به جز روش بودجه ریزی عملیاتی، پایین است. از نظر آزمودنی ها، ضرورت تغییر روش بودجه ریزی در دستگاه اجرایی محل فعالیت آن ها تابعی از میزان آشنایی مدیران ارشد با روش های نوین بودجه ریزی نیست.

۳بررسی موانع استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه های اجراییاستان آذربایجان غربی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۹
این پژوهش با هدف کلی شناسایی موانع استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات دراستان آذربایجان غربی آغاز شد و در این راستا موانع پیاده سازی با تاکید بر نگرش سیستماتیک درقالب 4طبقه موانع،مدیریتی سازمانی،فرهنگی اجتماعی،فنی مخابراتی وحقوقی قانونی طبقه بندی وبا روش توصیفی پیمایشی مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت وجهت آزمون گزاره های تحقیق نیزاز آزمون دوجمله ای وبرای اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده گردیده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده تائید تمام فرضیه های تحقیق می باشد. این امر بیانگرآن است که همه ی موانع مذکور به ترتیب فنی مخابراتی،فرهنگی اجتماعی،مدیریتی سازمانی وحقوقی قانونی به عنوان موانع مطرح می باشند.

۴رابطه سلامت سازمانی با رضایت ارباب رجوع در شهرداری های غرب استان مازندران
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی، سال
تعداد صفحات: ۶
در دنیای کنونی، سازمانها جایگاه والا و برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی پیدا نموده اند. بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مرتبط با زندگی افراد در سازمانها صورت می پذیرد و زندگی بدون وجود سازمانها، تقریبا غیرممکناست. با وجود این، نیل به موفقیت و پیشرفت همه جانبه و تأمین رفاه و آسایش، به صرف وجود سازمانها تحقق نمی یابد، بلکه برای این موضوع به سازمانهای کارآمد و اثربخش نیاز است. سازمانهای سالم باعث ایجاد انگیزش، علاقه مندی به کار و افزایش روحیه اعضا سازمان گردیده و از این طریق، کارایی افراد را افزایش می دهند که این امر، خود به عنوان عامل مهمی در افزایش اثربخشی سازمانی محسوب می گردد. از طرفدیگر سازمانها با استفاده از سرمایه و امکانات متعلق به مردم، برای خدمت به عموم به وجود آمده و هدف آنها ارائه انواعتسهیلات و خدمات ضروری و ثانوی به جامعه است. اما به دلایل متعدد و گاه پیچیده بسیاری از این ساختارها از اهداف اولیه .( دور افتاده و صورتی متفاوت و گاهی متضاد با صورت آرمانی به خود گرفته اند (ال گور، 1376اما مقوله رضایت خدمت گیرندگان در نظام اداری کشور ما کمتر مورد توجه بوده است و دستگاههای اجرایی اغلب بازخوردی از خدمات ارائه شده دریافت نکرده اند و گردآوری دیدگاه های مراجعان و اعمال آن در فرآیند کار جایگاهی نداشته است. در این تحقیق سعی بر این است که به بررسی رابطه سلامت سازمانی از طرق فاکتورهای سلامت سازمانی با رضایت ارباب رجوع پرداخته شود.

۵تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر سلامت سازمانی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی شهر سیرجان 1393
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، سال
تعداد صفحات: ۸
در دهه های اخیر, افزایش حجم اطلاعات در سازمانها و لزوم استفاده موثر از آنها در تصمیمات سازمان به ظهور پدیده ای به نام مدیریت دانش منتج شده است که با تکیه بر راهبردهای مدیریت دانش شامل کسب و کار, مدیریت سرمایه های فکری, مسئولیت دانش فردی, خلق دانش, انتقال دانش و دانش مشتری محور در این تحقیق به بررسی سلامت سازمانی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی شهر سیرجان می پردازد. این پژوهش به روش توصیفی انجام شد و نتایج به دست آمده نشان داد بین مولفه های مدیریت دانش و سلامت سازمانی رابطه مستقیمی وجود دارد.

۶زمینه های تحقق بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان ظرفیت های قانونی, نحوه سازماندهی لازم, میزان قابلیت های منابع انسانی, میزان کارآمدی لازم در روش های انجام کار و تعریف مدیریت کارآمد برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل ذیحسابان دستگاه های اجرایی, کارشناسان دیوان محاسبات, مدیران و کارشناسان دفتر برنامه ریزی بودجه استانداری و مدیران و کارشناسان برنامه ریزی, تحول اداری و بودجه دستگاه های اجرایی دولتی در سطح استان آزربایجان شرقی بوده که بر اساس اطلاعات و آمار اخذ شده تعداد آنها 220 نفر می باشد. نمونه برآورده شده از جامعه فوق الذکر 140 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش های آماری T استفاده گردیده است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش نشان داده که از دیدگاه جامعه آماری بسترهای لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان وجود ندارد. T بدست آمده با درجه آزادی 139 برابر 33.5 بوده که با اطمینان 0.99 معنی دار می باشد. همچنین تحلیل فرضیه های 1–1 تا 1–5 نشان داده که پیش بایسته ها و زمینه های لازم در نحوه سازماندهی مناسب, مدیریت کارآمد, منابع انسانی توانمند, کارآمدی لازم در روش های انجام کار و ظرفیت های قانونی مناسب, جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی وجود ندارد. با عنایت به نتایج پژوهش حاضر می توان اظهار نمود اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی مستلزم اصلاح نظام اداری کشور می باشد که طی یک فرآیند تدریجی و با مشارکت همه جانبه مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع تصمیم گیری و اجرایی قابل انجام خواهد بود.

۷بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان زن دستگاههای اجرایی شهرستان شاهرود
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، سال
تعداد صفحات: ۷
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا بین هوش هیجانی و رفتار شهروند سازمانی کارکنان زن دستگاههای اجراییشهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد؟ روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل کلیه کارکنان زن دستگاههای اجرایی شهرستان شاهرود است که شامل دیپلم و زیر دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر است کهبه تعداد 2400 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 330 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفیساده می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه های استاندارد می باشد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش کرونباخ 80% برای پرسشنامه هوش هیجانی و 89% برای پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی و روایی ابزار با روش محتوایی موردتأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشانمی دهد بین تمامی مؤلفه های هوش هیجانی (خود اگاهی، خود مدیریتی، اگاهی اجتماعی و مدیریت روابط با رفتار شهروند سازمانی کارکنان زندستگاههای اجرایی شهرستان شاهرود رابطه معناداری وجود دارد.

۸حسابرسی عملکرد و موانع اجرایی آن در دستگاه های اجرایی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در کشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصاد بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابرم ردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کند. ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند کهم در این بخش حسابرسی عملکرد علاوه بر رسیدگی به صورت های مالی واظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی الزامی می شود. از این رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیری های مدیریت بپرداند و نتیجه گیری ها و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.

۹نقش المانهای شهری درکالبدشهربارویکرد توسعه ی پایدارشهری نمونه موردی: مشهد مقدس
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۹
باتنزل نقش هویت دینی و ملی درجوامع شهری و زندگی شهرنشینی مدیران شهری و تصمیم گیران امر براین باور شدند که با احیای نمادها و نشانه هایی درغالب طرح نقاشی دیواری المانهای شهری و مواردی ازاین دست قطعه گم شده ی این پازل هزاررنگ را تکمیل کنند درمحدوده ی مورد پژوهش کلانشهر مشهد این کوشش با طراحی و نصب المانهایی با رویکرد هویت بخشی و خاطره انگیز بودن درکالبد شهربصورت بارزی نمود پیدا کرده و جزئی اززندگی عامه ی مردم شده است که توامان با فرهنگ مردم پیش به سوی نهادینه شدن ارزشهای ملی و دینی جامعه ی شهری مشهد گام برمی دارد درپژوهش پیشرو باروش تحقیق تحلیلی – توصیفی و گرداوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای به بررسی نحوه ی پذیرش این مهم ازسوی مردم همچنین عملکرد دستگاه های اجرایی و میزان مشارکت مردمی درشرایط فوق به شیوه و میزان تاثیر المانها و جایگاه آن درنزد ساکنین پرداخته شده است اکنون درمحدوده ی موردبحث بااحیا و باززنده سازی بخشی ازفرهنگ جامعه بوسیله ی ارتقای نقش المان و نشانه های شهری شاهد نهادینه شدن سبک نشانه سازی و نشانه پروری برای رساندن موضوع و مفهوم چه مستقیم و چه انتزاعی درپس پرده ی این رویه هستیم وهمچنین نتایج آن را به صورت مشارکت مردمی به سمت خاطره پروری به گونه ای ملموس درکالبد شهر حس می کنیم

۱۰نواقص فرآیندها و محدودیتهای موجود در دستگاههای دولتی جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
به رغم ترجیح داده شدن حسابدار یتعهدی نسبت به حسابداری نقدی نگرانیهایی نیز درمورد دشواریهای اجرای آن درعمل وجود دارد استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی دربخش عمومی مستلزم ایجادتغییرات و درنتیجه تحمل هزینه های اضافی است هرچند که مزایای به کارگیری حسابداری ت عهدی درسیستم حسابداری و گزارشگری مالی دستگاه های اجرایی دولتی مزایای فراوانی دارد اما قبل ازاجرایی شدن آن می بایست کلیه موانع موجود درفرایندهای حاکم برسیستم حسابداری دولتی موردشناسایی قرارگیرد تا بتوان پس ازاصلاح فرایندهای مذکور زمینه را جهت پیاده سازی سیستم های حسابداری تعهدی فراهم نمود هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی محدودیت های موجوددردستگاه های اجرایی جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی است جهت جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده شده است براساس آزمون t یک نمونه ای انجام شده افراد پاسخ دهنده بامحدودیت های مطرح شده اتفاق نظر دارند براساس ازمون فریدمن بیشترین رتبه متعلق به محدودیت های ناشی ازمدیریت و بعدازآن به ترتیب محدودیت های ناشی ازقوانین و مقررات محدودیت های ناشی ازفناوری اطلاعات و نرم افزار ها محدودیت های ناشی ازنیروی انسانی محدودیت های ناشی ازفرهنگ و کمترین رتبه متعلق به سایرمحدودیت هامی باشد

۱۱بررسی میزان رضایت دستگاه های اجرایی از عملکرد دیوان محاسبات کشور مطالعه موردی استان فارس
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۰
امروزه ضرورت استفاده از ابزارها و دستگاه های نظارتی به منظور ارتقای عملکرد دستگاه های اجرایی به دلیل گستردگی امور و همچنین حجم بالای گردش مالی در کشور بیش از پیش احساس می گردد به طوریکه با به کارگیری نیروهای نظارتی و حسابرسی میزان تخلفات به طرز چشمگیری کاهش یافته است دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از مهم ترین دستگاه های نظارتی وظیفه نظارت بر عملکرد مالی دستگاه های اجرایی کشور که از بودجه کشور استفاده می نمایند را دارد از آنجا که ارتباط متقابل بین دستگاه های اجرایی و دیوان محاسبات کشور در حوزه های کاری بسیاری وجود دارد لذا سنجش رضایت دستگاه های اجرایی از عملکرد دیوان به منظور ارتقای عملکرد و همچنین بهبود ارتباطات سازمانی به دلیل استقرار هیات های حسابرسی در دستگاه های اجرایی امری لازم و ضروری می باشد در همین راستا محققان به منظور بررسی میزان رضایت دستگاه های اجرایی از عملکرد دیوان محاسبات استان فارس ا استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون به بررسی متغیرهای پژوهش پرداختند جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه بوده است نتایج تحقیق بیانگر این است که دستگاه های اجرایی استان رضایت نسبتا بالایی از عملکرد دیوان محاسبات دارند

۱۲چالش های فراروی کارشناسان آمار شاغل در دستگاه های اجرایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ندا - انجمن آمار ايران، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۳بررسی سیستم حسابداری تعهدی کامل در حسابداری دولتی ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تاکنون بحث های زیادی پیرامون کاربرد مفاهیم تعهدی دربخش عمومی وجود داشته است.در جهان، کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که سابقا از سیستم حسابداری نقدی استفاده می کردند به سرعت به سمت سیستم حسابداری تعهدی کامل حرکت کرده و استانداردهای لازم را نیز در این زمینه تدوین نموده و به اجرا درآورده اند. در ایران نیزبرخی سازمان های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در سیستم حسابداری حرکت کرده اند و برخی دیگر نیزتاکنون موفق به اجرای این نوع سیستم حسابداری شده اند و یا اجرای آن رادر برنامه کاری آتی خود قرار داده اند. در این مقاله سعی برآن شده است که مزایا، معایب، چالش ها و راهکارهای استفاده از سیستم حسابداری تعهدی کامل دربخش دولتی مورد بررسی قراربگیرد.زیرا مبنای مورد استفاده در حسابداری دولتی می تواند برنوع و کیفیت گزارشات مالی و سطح پاسخگویی مدیران سازمان ها اثرگذار باشد.

۱۴بررسی تأثیر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد (مطالعه موردی: دستگاه های اجرایی استان های خراسان)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۷
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی نیازمند استفاده از معیارها و شاخص ها این است که بتوان از دستیابی آن ها به اهداف تعیین شده و مصوب، اطمینان حاصل نمود. به همین دلیل بودجه ریزی عملیاتی به عنوان معیار و میزان مناسبی جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی می تواند مورد توجه قرار گرفته شود. بدین ترتیب در مقاله حاضر تأثیر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در تعیین معیارهای حسابرس عملکرد در بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به روش قیاسی – استقرایی انجام که بر این اساس پرسش نامه محقق ساخته (با تأئید اساتید صاحب نظر) تهیه و بین 250 نفر از حسابرسان که دیوان محاسبات، ذیحسابآن و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان های خراسان توزیع که نتایج حاصل از داده های مورد آزمون و تجزیه و تحلیل آن ها بیانگر آن است که اجرای بودجه ریزی عملیاتی در بخش دولتی عامل مؤثری در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد خواهد بود.

۱۵بررسی تأثیر قوانین و مقررات لازم الاجرا و استانداردهای حسابداری دولتی در بهبود گزارشگری مالی در بخش دولتی (مطالعه موردی: دستگاه های اجرایی استان های خراسان)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۸
در این پژوهش به بررسی تأثیر قوانین و مقررات لازم الاجرا و استانداردهای حسابداری دولتی در بهبود گزارشگری مالی در بخش دولتی پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق به حسابرسان دیوان محاسبات ، ذی حساب و نه مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان ها یک خراسان هستند. به منظور کسب دیدگاه های اعضای جامعه، پرسش نامه محقق ساخت (با تأیید اساتید صاحب نظر) تهیه و بین 280 نفر از اعضای جامعه توزیع شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش قیاسی – استقرایی انجام که نتایج حاصل پس از جمع آوری دیدگاه ها حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق می باشد. یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین قوانین و مقررات لازم الاجرا و استانداردهای حسابداری دولتی با گزارشگری مالی در بخش دولتی می باشد.

۱۶بررسی تاثیر استقرار حسابداری تعهدی در سیستم مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۳۱
مسئولیت پاسخگویی را ملزم می نماید که نسبت به عملکرد خود نتایج حاصل از آن به مردم گزارش دهد بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی دولت از طریق سیستمهای حسابداری و گزارشگری مالی تامین می شود لذا با نگرش کلی به سوی مبنای حسابداری تعهدی هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر استقرار حسابداری تعهدی بر سطح مسئولیت پاسخگویی در دستگاه ای اجرایی می باشد بر مبنای هدف این پژوهش در زمره تحقیقاتی کاربردی به شمار می آید و از حیث روش تحقیق توصیفی – پیمایش، از نوع مقطعی می باشد جامعه اماری تحقیق حاضر 125 نفر از پرسنل امرو مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز بوده که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 90 نفر انتخاب گردید. براساس رتبه بندی انجام شده توسط آزمون فریدمن مشخص گردید که پاسخگویی در زمینه خرید بخشهای دولتی بیشترین و پاسخگویی مدیریتی کمترین تاثیر را بر پاسخگویی دارند

۱۷بررسی جایگاه پاسخگویی ومسئولیت های اجتماعی دستگاههای اجرایی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف حسابداری اجتماعی پاسخگویی و حسابدهی به شهروندان می باشد. اگر نظارت بر فعالیت های مسئولیت های اجتماعیدستگاه های اجرایی افزایش یابد دستگاه های اجرایی رویکردی مسئولانه نسبت به اجتماع، محیط زیست و تمامی ذینفعان خواهندداشت واز طرفی حسابداری بخش عمومی وظیفه پاسخگویی را بیشتر و مناسبتر ایفا خواهد نمود. لذا آندسته از دستگاه هایاجرایی که دارای یک فرهنگ شفاف، با صداقت ومسئولیت اجتماعی باشند می توانند عملکرد خود را بهبود بخشند و از این طریقارزشی پایدار برای دستگاه خود به وجود آورندلذا انجام حسابداری اجتماعی توسط دستگاه های اجرایی ابزاری برای ایفایمسئولیت پاسخگویی آنها به جامعه و ذینفعان خواهد شد .با انجام حسابرسی عملکرد و حسابرسی زیست محیطی توسط دیوانمحاسبات کشور می توان گامهای نخست حسابرسی اجتماعی در بخش عمومی را برداشت واضح است رفتن به سمت حسابرسیمسئولیتهای اجتماعی دستگاههای اجرایی می تواند برای دستیابی به امر پاسخواهی مسئولان و مدیران بخش عمومی مفید و موثرثمر واقع شود . این مقاله مروری اجمالی بر پاسخگویی اجتماعی و حسابرسی مسئولیت های اجتماعی دولت و دستگاههای اجراییو اهمیت و جایگاه آن در ایران دارد که نتایج آن میتواند باعث کنترل رفتارهای نامطلوب دستگاه های اجرایی شود. بنابراین لازماست نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به جایگاه تدوین چنین استانداردهایی در کشور واقف باشند وآن را جزء برنامه های آتی خود قرار دهند.

۱۸بررسی و رتبه بندی موانع اجرایی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی و ارائه راه کارهای لازم جهت کاهش موانع (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی استان گلستان)
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بودجه به عنوان بیان مالی عملیات مالی دولت مهم ترین سند دولتی و نظام بودجه ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری این سند مالی تلاشمی کند با پیوند اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات دولت به هدف صرفه جویی، شفافیت، کارآیی و اثربخشی بودجه دست یابد. تحقیق حاضر باتوجه به مطالعات صورت گرفته مهم ترین شاخص های تاثیرگذار در پیاده سازی بودجه ریزی از قبیل عوامل محیطی، فنی و فرایندی و انسانی ورتبه بندی آنها و همچنین راه کارهایی را نیز در این رابطه ارائه می دهد. روش انجام پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است و به منظور آزمونفرضیه های پژوهش اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه بین کل جامعه آماری که 76 نفر از متخصصان بودجه ریزی (مدیران دستگاه هایاجرایی، معاونین اداری و مالی، کارشناسان بودجه و کارشناسان بودجه استانداری) مورد سنجش قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده بینعوامل مدیریتی از قبیل عامل محیطی، عامل فنی و فرآیندی و عامل انسانی رابطه وجود دارد.

۱۹شناسایی و اولویت بندی عوامل موثردر مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی با استفادهازتکنیک تحلیل سلسله مراتبی( مطالعه موردی : شهر ابهر)
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر مدیریت بحران و نیز میزان هماهنگی موجود در 15 سازمان و دستگاه اجرایی مرتبط با مدیریت بحران در شهر ابهر است . به همین خاطر با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی 5 عامل اصلی و 33 عامل فرعی شناسایی شده و سپس به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) این عوامل رتبه بندی شدند.در نهایت عوامل موثر بر مدیریت بحران بصورت زیر رتبه بندی شدند: عامل نظام ذخیره سازی برای مدیریت پشتیبانی با وزن نسبی 0\251 در رتبه اول اهمیت قرار دارد. عامل ساختار تشکیلات مناسب عملیاتی با وزن نسبی 0\225 در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. همچنین عامل وجود نیروی انسانی متخصص با وزن نسبی 0\191 در رتبه سوم قرار دارد. همچنین عامل وجود تجهیزات تخصصی با وزن نسبی 0\179 در رتبه چهارم و در نهایت عامل نظام اطلاع رسانی با وزن نسبی 0\154 در رتبه اخر قرار دارد.

۲۰شناخت چالش های حسابرسان دیوان محاسبات در ارزیابی کنترل های داخلی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، سال
تعداد صفحات: ۳۱
در سالهای اخیر ارزیابی کنترل های داخلی مورد توجه حسابرسان قرار گرفتهاست چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترلها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستمتحت حسابرسی شده و به دلیل بکارگیری روشهای صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک میگردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم می گردد. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های اساسی حسابرسان دیوانمحاسبات در ارزیابی کنترل های داخلی دستگاه های اجرای تحت حسابرسی دیوان محاسبات در سال 9315 انجام گردید.روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه فنی)حسابرسان( دیوان محاسبات کشور به تعداد 535 نفر بود که تعداد 042 نفر بر اساس روش نمونهگیری کوکران جامعه محدود، انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه 5 گزینه ای لیکرت بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون رگرسیون و از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. پس از بررسی و آزمون فرضیه ها مشخصگردید ضعف آموزش حرفه ای حسابرسان، ضعف آموزش دانشگاهی حسابرسان، نداشتن برنامه و استراتژی دیوان محاسبات کشور، نداشتن دستورالعمل و استانداردهای بین المللی کنترل های داخلی، عدم استقرار سیستم کنترل داخلی در سازمان ها و نداشتن زمان کافی ارزیابی کنترل های داخلی تأثیر معنی داری درعدم ارزیابی کنترل های داخلی در حسابرسی دیوان محاسبات دارد. از این رو دیوان محاسبات کشور می بایست جهت دستیابی به یک حسابرسی موفق در خصوص ارزیابی کنترل های داخلی دستگاه های تحت حسابرسی از طریق یک برنامه ریزی مدون نسبت به رفع چالشهای مطرح شده در فرضیات پژوهش اقدام نماید

۲۱بررسی استقرار سیستم حسابداری تعهدی دردستگاههای اجرایی وارزیابی نقاط ضعف و قوت آن
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به ایفای نقش صحیح و به موقع مسئولیت پاسخ گویی و ارزیابی عملکرد مدیران، بکارگیری مبنای تعهدی در ثبت رویدادهای مالی دستگاه های اجرایی را بسیار موثرمی سازد. از این رو بررسی نظام مذکور و انجام گزارشگری مالی برمبنای حسابداری و عوامل موثر بر پیاده سازی آن و بررسی چالشها ضروری به نظرمی رسد. روش تحقیق این پژوهش ازنوع کتابخانه ای و با بررسی کتابها و مقالات و داخلی و خارجی صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل مدیریت، نیروی انسانی متخصص، قوانین و مقررات، چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دستگاههای اجرایی تاثیرگذار است. با توجه به موانع اجرایی و چالش های پیش رو، اصرار بر استقرار حسابداری تعهدی در بخش عمومی و دستگاه های اجرایی در کوتاه مدت با مشکلات مواجه است، همان طور که این موضوع در تبصره ذیل ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 ، مبنی بر تعیین یک دوره زمانی سه ساله جهت تغییر مبنای حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی پیش بینی شده است.از سوی دیگر لازم است سیستم موجود همراستا با سیستم تعهدی پیاده و در جریان اجراء مشکلات موجود احصاء و رفع شود

۲۲دستگاه های اجرایی و نقش آن در توسعه تحقیقات با نگاهی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۲۳آسیب شناسی پژوهش و تحقیق در دستگاه های اجرایی استان قم و ارایه راهکارهای بهبود آن
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانش ارزيابي، هفتم،شماره۲۴، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۳۸

۲۴نحوه ی پیش گیری در آیین نامه ی پیش یگری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه دادرسي، هجدهم،شماره۱۰۶، مهر و آبان ، سال
تعداد صفحات: ۵

۲۵بررسی وضعیت مولفه های سرمایه اجتماعی در سازمان های اجرایی استان قم
اطلاعات انتشار: مجله مديريت سرمايه اجتماعي، اول،شماره۱، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۹
سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات مبتنی بر اعتماد میان مجموعه­های انسانی و سازمانی به عنوان منبعی ارزشمند اشاره دارد. این پژوهش با هدف بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و مولفه ها و شاخصه های ارزیابی آن، و بررسی تطبیقی وضعیت این مفهوم در بین سازمان های اجرایی استان قم (بخش کشاورزی) و تلاش برای ایجاد تصویری روشن از ابعاد این سرمایه مهم انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شاغل درسازمان جهاد کشاورزی و سازمان های زیرمجموعه آن در استان قم است. ابزار پژوهش پرسشنامه است که روایی آن به روش روایی عاملی تایید شد و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آلفای معادل 909\0 نشان از پایایی خوب ابزار تحقیق است. آزمون فرضیه های تحقیق از طریق آزمون تی استیودنت انجام گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد وضعیت همه مولفه های شناسایی شده، و به طورکلی، سرمایه اجتماعی در سازمان های مورد بررسی مطلوب و مساعد است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۸ نتیجه