۱بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق بشر در برنامه درسی دوره متوسط ایران
اطلاعات انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است شاکله اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم و مولفه های حقوق بشر و میزان توجه به مفاهیم و مولفه های حقوق بشر در برنامه های درسی مدارس متوسط در نظام آموزشی ایران. در این تحقیق در زمینه مولفه های آموزش حقوق بشر سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش حقوق بشر مدنظر قرار گرفته است و میزان توجه به این مولفه ها در سه حیطه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی بررسی شده است. سوالات این تحقیق پیرامون نظرات معلمان، دانش آموزان و کارشناسان سازماندهی شده و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با آلفاکرنباخ 88% می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری توصیفی و نیز استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهدکه دانش آموزان، معلمان و کارشناسان برنامه ریزی درسی با آموزش مفاهم مطروحه حقوق بشر در حیطه های دانش، توانش و نگرش موافقند. کارشناسان برنامه درسی میزان توجه به مفاهیم و مولفه های حقوق بشر را در حیطه طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتا کم ارزیابی کرده اند. بین نظرات دانش آموزان، معلمان و کارشناسان در خصوص آموزش صلح تفاوت معنی داری وجود ندارد.

۲بررسی خود انگیزشی ورزشکاران منتخب تیمهای ورزشی دوره متوسطه استان اصفهان
اطلاعات انتشار: المپيك، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱ (پياپي ۲۵)، سال
تعداد صفحات: ۹

۳بررسی رابطه‌ بین راهبردهای یادگیری خود ـ تنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ متوسط شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز)، بهار, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۰
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خود ـ تنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در درس ریاضی پرداخته و هدف آن، تعیین رابطه و سهم نسبی هر یک از راهبردهای یادگیری خود ـ تنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی در تبیین عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در درس ریاضی بوده است. به همین منظور 180 نفر دانش آموز دوره متوسطه با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده از بین جامعه دانش آموزان رشته ریاضی دوره متوسطه شهر اصفهان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. بخشی از نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین راهبردهای یادگیری خود ـ تنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی با عملکرد تحصیلی ریاضی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. به علاوه، سهم نسبی انگیزش پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود ـ تنظیم در تبیین عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی به ترتیب ؛ 20 % و 18%  می باشد.

۴آسیب شناسی جایگاه تربیت شهروندی در کتاب های علوم اجتماعی دوره متوسطه
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به جایگاه تربیت شهروندی در کتاب های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه صورت گرفته است. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده است. جامعه آماری کلیه کتاب های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه بود و با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و به دلیل محدود بودن جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوایی آنتروپی شانون استفاده شد و واحد تحلیل در قالب متن، تصویر، پرسش و فعالیت بود. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که جایگاه تربیت شهروندی در کتاب های درسی علوم اجتماعی در حد پایینی است و مؤلفه های تربیت شهروندی به صورت نامتوازن مورد توجه قرار گرفته است در نتیجه باید در خصوص جایگاه تربیت شهروندی به بازنگری در محتوای کتاب های درسی پرداخت.

۵بررسی رابطه ی بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Journal of Psychology، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۶نگرش دختران دانش آموز دبیرستانی شیراز نسبت به تاثیر نامطلوب ازدواج های خویشاوندی بر سلامت فرزندان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، سال
تعداد صفحات: ۸

۷مقایسه صفات شخصیتی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه شهر سنندج
اطلاعات انتشار: ال‍م‍پ‍ي‍ك‌، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۸بررسی خودانگیزشی ورزشکاران منتخب تیم های ورزشی دوره متوسطه استان اصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ال‍م‍پ‍ي‍ك‌، سال
تعداد صفحات: ۹

۹فراوانی رفتار پرخاشگری و جراتمندانه در موقعیت های برد، باخت و مساوی (در ورزشهای دسته جمعی مقطع متوسطه المپیاد دانش آموزی )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ال‍م‍پ‍ي‍ك‌، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۰تهیه چک لیست مشکلات نوجوانان دبیرستانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رويكردهاي نوين آموزشي، سال
تعداد صفحات: ۳۶

۱۱بررسی میزان همبستگی بین شاخص های هدایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم و نگرش آنها نسبت به رشته انتخابی خود در دبیرستان های شهر کاشان
اطلاعات انتشار: تازه ها و پژوهش هاي مشاوره، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۱۲بررسی مقایسه ای عزت نفس و خوپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسقه نواحی آموزش و پرورش شهراهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: حركت، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۳شیوع کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر سمنان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۴بررسی میزان شیوع و علل افسردگی در میان دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان اردبیل
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دانشور- پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۵بررسی آگاهی و عملکرد دختران چهارم دبیرستان از بهداشت روان قاعدگی در سطح شهر تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دانشور- پزشكي، سال
تعداد صفحات: ۶


۱۷بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران
اطلاعات انتشار: روانشناسي و علوم تربيتي، بهار و تابستان, دوره  ۳۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق معلمان و دانش آموزان سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران است که با روش نمونه گیری چند مرحله ای از جامعه معلمان 146 نفر انتخاب شده و داده های مورد نیاز برای بررسی مهارت های مدیران جمع آوری گردیده است. همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، میانگین معدل های 3135 نفر دانش آموزان مدارس مورد مطالعه جمع آوری گردیده است نتایج نشان می دهد که اکثر مدیران مدارس از نظر معلمان دارای مهارت های مدیریتی در حد زیاد هستند، و همچنین بین مهارت های مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نگردید.


۱۹تعیین رابطه بین سرمایه فکری و تعهد سازمانی با مدیریت دانش (مطالعه موردی،آموزش و پرورش دوره متوسطه شهر اصفهان)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در آموزش و پرورش است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان تشکیل می دهند. شیوه نمونه گیری، تصادفی از نوع خوشه ایچند مرحله ای بوده که نهایتاً تعداد 363 نفر برای تحقیق اتنخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی پیرسون و همبستگی چندگانه استفاده شده است. ابزار تحقیق سه پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی آنها به لحاظ محتوا تأمین شده و به روش آلفای کرونباخ بترتیب ضریب اعتباری معادل 0\87 ,0\94 , 0\92 0 بدست آمده است. بطور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد، سرمایه انسانی به تنهائی 51 درصد واریانس مدیریت دانش را تبیین می کند با ورود سرمایه ساختاری میزان واریانس تبین شده به 56 درصد و با ورود سرمایه رابطه ای، میزان واریانس تبین شده در خصوص مدیریت دانش به 62 درصد افزایش می یابد. همچنین روابط بین تعهد مستمر و تعهد ارزشی با مدیریت دانش معنی دار بوده است

۲۰آگاهی ، عملکرد و نگرش دختران دانش آموز دبیرستانی شهر بوشهر نسبت به بهداشت دوران قاعدگی
اطلاعات انتشار: طب جنوب، سال
تعداد صفحات: ۸

۲۱بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۷۰، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان مهارت‌های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق معلمان ودانش آموزان سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر تهران است که با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از جامعه معلمان 146 نفر انتخاب شده و داده‌های موردنیاز برای بررسی مهارت‌های مدیران جمع‌آوری گردیده است. همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،میانگین معدل‌های 3135 نفر دانش‌آموز مدارس مورد مطالعه جمع‌آوری گردیده است نتایج نشان می‌دهد که اکثر مدیران مدارس از نظر معلمان دارای مهارت‌های مدیریتی در حد زیاد هستند، و همچنین بین مهارت‌های مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری مشاهده نگردید.

۲۲بررسی اثر بخشی بازسازی اسنادی بر اصلاح اسنادهای نامطلوب دانش آموزان دبیرستانی شهرستان همدان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍م‍دان‌، سال
تعداد صفحات: ۱۲


۲۴بررسی وضعیت کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانی شهر کاشان 1376
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فيض - دانشگاه علوم پزشكي كاشان، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۵بررسی فشار خون در بین دانش آموزان مدارس روزانه مقطع متوسطه شهر کرمان در پاییز 1375 و رابطه آن با نمایه توده بدنی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فيض - دانشگاه علوم پزشكي كاشان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۵۹ نتیجه