۱تاثیر روش مراقبت کانگرویی بلافاصله پس از تولد بر رفتارهای دلبستگی مادر قبل از ترخیص از بیمارستان
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي هرمزگان، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: مراقبت کانگرویی مادر (KMC) اولین بار توسط دکتر ادگار ری در سال 1978 در یوگوتای کلمبیا برای مراقبت نوازدان با وزن کم تولد استفاده شد. مطالعات کمی در زمینه تاثیر آن بر روی رفتارهای دلبستگی مادران انجام شده است به خصوص اینکه رفتارهای مادری می تواند در فرهنگ های مختلف با هم متفاوت باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر این روش بر روی رفتارهای دلبستگی مراقبتی، مجاورتی) مادران نخست زای ایرانی با نوازد رسیده، بلافاصله پس از تولد انجام شده است.روش کار: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی در یکی از بیمارستانهای شهر تهران انجام شده است. تعداد 90 نفر نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه مورد و شاهد دسته بندی شدند. در گروه مورد نوزاد بلافاصله پس از تولد در تماس با بدن برهنه مادر قرار گرفت و بدن نوزاد نیز بدون اینکه در پتو و یا شان پیچیده شود، به مدت 20–15 دقیقه در تماس با پوست مادر قرار گرفت. از مادر خواسته شد بلافاصله پس از تولد نوزاد خود را لمس و تغذیه کند. اما در گروه شاهد روش معمول بیمارستان انجام شد. از آزمونهای t و کای اسکوئر با سطح معنی داری 5% برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد که تفاومت معنی داری در رفتارهای احساسی دو گروه (نگاه کردن به نوزاد (P<0.01 و صحبت کردن (P<0.02) و همچنین در رفتارهای مجاورتی (تماس نزدیک با بدن مادر (P<0.001 و حلقه زدن بازوها دور نوزاد (P=0.04) وجود داشت. همچنین در رفتارهای دلبستگی این دو گروه نیز تفاوت معنی داری وجود داشت، اما رفتارهای مراقبتی بین 2 گروه سنی معنی دار نبود.نتیجه گیری: بنظر می رسد روش کانگرویی به علت اثرات مثبت آن در رفتارهای دلبستگی مادر بهتر است. در نوزادان رسیده در ساعات اولیه پس از زایمان انجام شود و مامایی ها که اولین سطح تماس بین مادر و نوزاد محسوب می شوند، باید به برقراری این نوع تماس (پوست به پوست) حساس بوده و مدت این تماس را افزایش دهند.


۳رابطه بین دلبستگی ایمن کودک و عوامل رفتار مادرانه
اطلاعات انتشار: فصلنامه خانواده پژوهي، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین دلبستگی ایمن کودک و ابعاد رفتار مادرانه بود. 60 زوج مادر–کودک به صورت تصادفی خوشه ای از بین مادران اصفهانی که دارای حداقل یک فرزند، حداکثر 5 و حداقل 1 ساله بودند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه بود: پرسشنامه کیو ست دلبستگی (آ.کیو.اس) و مقیاس درجه بندی رفتار مادرانه. برای تحلیل داده ها، روش های توصیفی، روش پروتوتایپ و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی (به روش گام به گام) استفاده شد.و نتایج نشان دادند که دلبستگی ایمن کودک با ابعاد شور و شوق و سرزندگی و مسوولیت از ابعاد رفتار مادرانه رابطه مثبت و معنا داری دارد. هم چنین تحلیل زیرمقیاس ها نشان داد که دلبستگی ایمن کودک با حساسیت، گرمی و لذت موجود در رفتار مادرانه رابطه مثبت و معناداری دارد.

۴رفتار مادرانه در گوسفند و نقش آن در مدریت آسان گله های دارای چندقلوزایی بالا
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
بره های گوسفند از نظر تغذیه و نگهداری به شدت به مادران خود وابسته هستند و در صورتی که بره ای توسط مادرش پذیرفته نشود، ادامه زندگی او به خطر خواهد افتاد. گوسفندداری صنعتی که بر اساس تعداد زیاد بره ها در هر زایش بنا نهاده شده است، مستلزم توان بیشتر مادر در نگهداری ازبره ها می باشد. کیفیت بروز رفتار مادرانه با میزان زنده مانی بره ها همبستگی دارد. عوامل متعددی در بروز رفتار مادرانه موثر هستند که در این تحقیقبه مهم ترین آن ها اشاره شده است. عوامل ژنتیکی، نژاد میش و بره، تغذیه میش، وضعیت فیزیولوژیکی و نقش هورمون ها، جنسیت بره، یک قلو یادوقلو بودن بره ها، تجربه های قبلی میش و نقش حواس در شکل گیری رفتار مادرانه از جمله عوامل تاثیرگذار بر این صفت هستند. جهت مقایسهمیش های مختلف در مورد این صفت از معیاری به نام امتیاز رفتار مادرانه استفاده می شود که در شرایط استاندارد، با توجه به چگونگیعکس العمل هر میش در مقابل بره اش، امتیازی به او نسبت داده خواهدشد. عوامل ژنتیکی از جمله مهم ترین عوامل تاثیر گذار روی رفتار مادرانهاست و وراثت پذیری برخی از عکس العمل های مادر نسبت به بره اش، براورد شده است. از آنجایی که نژادهای مختلف، از نظر برخی از جنبه های فیزیولوژیکی و غلظت هورمون ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند، بنابرین بدیهی است که از نظر بروز رفتار مادرانه نیز بین آن ها اختلافاتی وجودداشته باشد. تغذیه ضعیف مادر در دوران آبستنی نیز موجب تغییراتی در عملکرد بره و مادر پس از زایش خواهد شد. رفتار میش نسبت به بره های نرو ماده متفاوت است و به نظر می رسد که میش به بره های ماده توجه بیشتری می کند. نگهداری از بره های دوقلو مستلزم توانایی بالای میش است، چرا که توجه مادر بین دو بره تقسیم می شود. رفتار مادرانه در هر زایش نسبت به زایش قبل بهبود خواهد یافت. هرچند عملکرد مادر در زایش اول نماینده ی عملکرد او در زایش های بعدی است. حواس گوناگون در شکل گیری رفتار مادرانه و ادامه ی آن نقش دارند. به نظر می رسد حس بویایی مهم ترین نقش را در این میان ایفا کند. به کار گیری سیستم مدیریتی مناسب و حذف میش هایی که در پرورش نوزاد خود موفق نیستند، موجبپیشرفت رفتار مادرانه خواهد شد که این کار علاوه بر افزایش زنده مانی بره ها، همچنین باعث صرفه جویی در هزینه های کارگری می شود

۵اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران بر تغییر رفتار مادرانه و دلبستگی ناایمن کودک
اطلاعات انتشار: روان شناسي باليني، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۳ (پياپي ۱۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش شناختی رفتاری رفتار مادرانه بر تغییر رفتار مادرانه و دلبستگی ناایمن کودک بود.روش: روش این پژوهش شبه آزمایشی بود و در آن از طرح پیش آزمون– پس آزمون با گروه آزمایش و گواه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل مادران ساکن شهر اصفهان بود که دارای یک فرزند حداقل 1 ساله و حداکثر 5 ساله با سبک دلبستگی ناایمن بودند. نمونه شامل 40 زوج مادر– کودک بود که به صورت تصادفی به گروه های آزمایشی و گواه گماشته شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه کیو– ست دلبستگی (آ.کیو.اس) و مقیاس درجه بندی رفتار مادرانه بود. پیش آزمون جهت سنجش رفتار مادرانه و میزان امنیت دلبستگی کودک برای هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد. سپس 12 جلسه هفتگی آموزش شناختی رفتاری رفتار مادرانه برای مادران گروه آزمایش برگزار گردید. یک هفته پس از پایان جلسات، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد.یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که پس از آموزش شناختی رفتاری، بین نمرات ابعاد اصلی رفتار مادرانه و نمره دلبستگی ایمن گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود دارد و میزان رفتار مادرانه و امنیت دلبستگی کودک در گروه آزمایش افزایش داشته است.نتیجه گیری: آموزش شناختی رفتاری رفتار مادرانه بر بهبود رفتار مادرانه و افزایش نمره دلبستگی ایمن کودکان موثر بود.

۶ویژگی های روان سنجی ابزار سنجش رفتار مادرانه Q–sort
اطلاعات انتشار: مجله روانشناسي، تابستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۲ (پياپي ۶۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۷ویژگیهای روان سنجی ابزار سنجش رفتار مادرانه Q–sort
اطلاعات انتشار: روانشناسي - انجمن ايراني روانشناسي، سال
تعداد صفحات: ۱۹
هدف این پژوهش تعیین ویژگیهای روان سنجی نسخه کوتاه ابزار رفتار مادرانه Q–sort در نمونه ایرانی بود. به این منظور 37 زوج مادر– کودک (2 تا 5 ساله) از مهد کودک هایی در سطح تهران به طور در دسترس انتخاب شده و تعامل میان آنها در جلسات بازی به مدت 20 دقیقه مورد مشاهده قرار گرفت. سپس 3 مشاهده کننده مستقل قیلم های ضبط شده از تعامل را نمره گذاری نمودند. برای بررسی روایی ابزار از مقیاس های کیفیت مراقبت مادرانه و فهرست رفتاری آشنباخ (,CBCL 5\1 تا 5 سال) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که نسخه کوتاه ابزار سنجش رفتار مادرانه دارای همسانی درونی مناسبی بوده (95\0 تا 96\0?=) و توافق خوبی میان مشاهده کنندگان وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت معنادار نمره حساسیت مادرانه با نمره حساسیت نسخه اصلی، کیفیت مراقبت مادرانه نشان دهنده روایی توافقی و سازه ابزار، و همبستگی منفی با نشانگان درونی سازی شده و برونی سازی شده، نشان دهنده روایی پیش بین ابزار بود. نتایج آزمون– باز آزمون نشان دهنده ثبات خوب نمرات در طول 6 ماه بود. در کل نتایج نشان داد که نسخه کوتاه ابزار رفتار مادرانه Q–Sort، ابزاری مفید برای پژوهشگران و متخصصان بالینی کودک می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه