۱تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی
اطلاعات انتشار: همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات مشهور و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی درمورد آن آمده است به زعم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند.

۲مطالعه رهبری معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر کارافرینی در سازمان ها
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۲
رهبری عنوانی با کاربردی جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند دراین تحقیق رهبری معنوی در یک مدل انگیزشی توسعه یافته است که چشم انداز امید، ایمان و عشق به نوع دوستی و بینش مشترک در محیط کار و بقا معنوی را در هم آمیخته است منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزشها درماورای رهبری استراتژیک می باشد رهبری معنوی یا فراهم آوری بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی می گردد که سایر ویژگیهای مثبت سازمانی از قبیل سازمان یادگیرنده ، سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و ... امکان ظهور می یابند.

۳تاثیر رهبری معنوی بر کارآفرینی در سازمان ها
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت میکنند. در این تحقیق رهبری معنوی در یک مدل انگیزشی توسعه یافته است که چشم انداز، امید\ ایمان و عشق به نوع دوستی و بینش مشترک در محیط کار و بقاء معنوی را در هم آمیخته است. منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزش ها در ماورای رهبری استراتژیک میباشد. رهبری معنوی با فراهم آوری بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی میگردد که سایر ویژگی های مثبت سازمانی ازقبیل سازمان یاد گیرنده، سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و... امکان ظهور می نمایند. یکی از مهمترین این رویکردها کارآفرینی سازمانی است. بر اساس مدل مفهومی به دست آمده از ترکیب 2 متغیر، رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی، 4 فرضیه تدوین و توسط نرم افزارSPSS جهت آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن، آزمون فریدمن وتحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزارLisrel انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، از این رو پس از گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. جامعه آماری، شرکت ایران خودرو می باشد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 155 نفر از کارکنان این سازمان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها حاکی از آن است که بین دو متغیر مورد بررسی در این پژوهش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۴بررسی رابطه بین رهبری معنوی و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان
اطلاعات انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین رهبری معنوی با خشنودی شغلی کارکنان دردانشگاه اصفهان بود پژوهش به روش توصیفی همبستگی انجام شد و تعداد 265 نفر از کارکنان براساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و به همین منظور تعداد 300 پرسشنامه درجامعه آماری توزیع شد که تعداد 240 پرسشنامه به محققین عودت داده شد ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش شامل دو مقیاس رهبری معنوی بصورت کلی و خشنودیشغلی با پنج بعد خشنودی ازماهیت شغل سرپرستی ارتقا و ترفیع حقوقو مزایا و همکاران بود برای رهبری معنوی از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد که ضریب الفای کرونباخ ان 95 درصد بود و برای خشنودی شغلی از پرسشنامه توصیفی شغل اسمیت کندال و هیولین ا ستفاده شد که دراین مطالعه ضریب آلفای کرونباخ آن 94 درصد بود داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

۵بررسی نقش رهبری معنوی مدیران بر توانمندسازی کارکنان بانک (مطالعه موردی: استان گیلان)
اطلاعات انتشار: رسالت مديريت دولتي (مديريت دولتي)، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۳
هدف از اجرای پژوهش حاضر سنجش معنی دار بودن ارتباط میان رهبری معنوی با توانمندسازی کارکنان بانک های استان گیلان در دو بخش دولتی و خصوصی است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و در قالب روش پژوهش میدانی در بین 363 نفر بعنوان نمونه آماری پژوهش انجام گرفته است.یافته های این پژوهش نشان گر رابطه علی معنی دار و مثبت میان رهبری معنوی و توانمندسازی (0.54) بوده و هم چنین نتایج آزمون فرضیات بیان می کنند که بین ابعاد رهبری معنوی شامل (چشم انداز، امید و ایمان، عشق به نوع دوستی، معنی داری، عضویت، تعهد و بهره وری) و توانمندسازی کارکنان بانک های دو بخش دولتی و خصوصی استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۶تبیین رهبری معنوی و رابطه متقابل رهبر – پیرو
اطلاعات انتشار: پژوهشگر (مديريت)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
چشم انداز، تعهد سازمانی، عضویت، عشق به نوعدوستی، ایمان، معناداری و بازخورد عملکرد همگی به طور گسترده ای مرتبط با رهبری معنوی هستند، اما تاکنون کسی امتحان نکرده است که این هفت مشخصه چگونه به طور مستقیم مرتبط با مشخصه های تئوری متقابل رهبر–پیرو است. هدف از این مقاله مطالعه این ارتباط و همچنین ارائه یک مدل برای توصیف آنها می باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – همبستگی است. اطلاعات بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده و جامعه آماری از بین مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد انتخاب شده اند، از روش پیرسون، رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی برای ارزیابی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصله به این امر دلالت دارد که رفتار رابطه مدار در یک رهبر نقشی کاملا اساسی در برقراری ارتباط بین رهبری معنوی و LMX دارد و این درحالی است که این نقش در رابطه با برخی از مشخصه های رهبری معنوی (چشم انداز–تعهد سازمانی) و LMX از اهمیت کمتری برخوردار است. این مطالعه اولین مورد کاربردی است که به طور همزمان به تحقیق در رابطه با روابط پیچیده میان هفت بعد رهبری معنوی و روابط متقابل رهبر–پیرو می پردازد. مفهوم کاربردی به این امر دلالت می کند که معنویت در رهبری و روابط متقابل رهبر–پیرو می بایست در فرایند انتخاب رهبر و برنامه های ارتقائی گنجانده شوند.

۷رهبری(معنوی) در مدریت اسلامی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۹
موضوع رهبری معنوی در ادبیات رایج مدیریت موضوعی فوق العاده مهم و در عین حال،تک بعدی و نگاه به آن،عموما ابزاری و عینی است.منطور از رهبری معنوی در مدیریت اسلامی،رهبری بر اساس معنویت منهای دین است. رهبری معنوی امروزه جایگاه وسیعی در فرهنگ مدیریت پیدا کرده است.کشورهای پیشرفته اصولا مدیریت را به فراموشی سپرده و روی به رهبری معنوی در دنیای صنعتی امروز،آورده اند،که بارزترین شاخص آن نیز برگذاری کنگره ی هزاره ی ادیان در سازمان ملل متحده بوده است.جامعه اسلامی نیازمند مدیریتی است که با الگوهای اسلامی مطابقت کند و بتواند در خدمت جامعه اسلامی باشد.در این مقاله به بررسی نقش رهبری معنوی با نگاهی اسلامی به معنویت و ارزش های معنوی در مدیریت اسلامی پرداخته است.و هدف آن نشان دادن اهمیت رهبری معنوی در بین مدیران و در جامعه اسلامی می باشد.تا سازمانها و جامعه از برکن وجود چنین مدیرانی مراحل پیشرفت و موفقیت را طی کنند.با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی رهبری معنوی و اهمیت و ابعاد آن در مدیریت اسلامی پرداخته شد.تا بتواند به مدیران در ایفای هر چه بهتر نقش رهبری خود در سازمان ها کمک کنند. در نتیجه اینکه مدیرت اسلامی شیوه ی مدریت خاصی است که برگرفته از آزمون های دین مبین اسلام است.و هدف آن هدایت انسانها با توجه به آزمونهای اسلامی است.

۸تاثیر رهبری معنوی اسلامی بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی:شرکت گاز استان لرستان)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پژوهش فوق با هدف بررسی تاثیر رهبری معنوی اسلامی بر توانمند سازی کارکنان در شرکت گاز استان لرستان و با حمایت مادی و معنوی این شرکت انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت گاز استان لرستان به تعداد 200 نفر ود که بر اساس جدول مورگان 127 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته رهبری معنوی اسلامی و توانمند سازی کارکنان استفاده شده است.برای تایید روایی پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده شده است.برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس ضریب آلفای پرسشنامه رهبری معنوی اسلامی 86٪ و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان 85٪ به دست آمد که نشان دهنده پایایی پرسشنامه می باشد.تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های SPSS20و Amos صورت پذیرفت.با استفاده از روش معادلات ساختاری فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که رهبری معنوی اسلامی با مقدار ضریب مسیر 7٪ و مقدار(CR) 385 بر توانمندسازی کارکنان تاثیر دارد همچنین نتایج فرضیات فرعی پژوهش نشان داد که ابعاد رهبری معنوی اسلامی شامل:یادخدا،توکل،اخلاص،تقوا و معادگرایی به ترتیب با مقدار ضریب مسیر 84٪،75٪، 69٪، 79٪، 64٪ بر توانمندسازی کارکنان تاثیر دارد.

۹اثر برخی متغیرهای شخصیتی و سازمانی بر رفتار غیراخلاقی با میانجیگری قضاوت اخلاقی درکارکنان یک شرکت صنعتی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر برخی متغیرهای شخصیتی و سازمانی بر رفتار غیراخلاقی با میانجی گری قضاوت اخلاقی درکارکنان یک شرکت صنعتی بود. در این پژوهش، جایگاه مهار درونی، پولدوستی، رهبری معنوی به عنوان پیشایندهای رفتارغیراخلاقی در نظر گرفته شدند. نمونهی پژوهش 220 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی است که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای براساس اداره محل خدمت انتخاب شدند. ابزارهای پاژوهش شامل پرسش نامه ی رفتار غیراخلاقی ، جایگاه مهار ،پولدوستی، رهبری معنوی و قااوا اخلاقی بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادله ساختاری SEM(وبا استفاده ازنرم افزارهای AMOS و SPSS انیام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطهای در الگوی پیشنهادی نیز ازبوت استرپ استفاده شد. یافتههای پژوهش، نشاندهندهی برازش قابل قبول الگوی پیشنهادی بودند. برازش بهتر الگو و نتایج معنیدارتر از طریق همبسته کردن خطاهای دو مسیر حاصل شد. از میان 16 فرضیه پژوهش حاضر 8 فرضیه مورد تأیید قرار گرفتند. نتایجپژوهش همچنین نشان دادند که جایگاه مهار، پولدوستی، رهبری معنوی و قااوا اخلاقی به طور مستقیم بر رفتار غیراخلاقی اثر دارد. جایگاه مهار، رهبری معنوی و پولدوستی نیز از طریق میانییگری قااوا اخلاقی بر رفتار غیراخلاقای اثار دارند. در این پژوهش تنها اثر مثبت جایگاه مهار درونی بر قااوا اخلاقی تأیید نشد

۱۰کنکاشی دررابطه بین سبک رهبری معنوی وعملکردکارکنان دربانک صادرات استان سمنان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۵
با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت، به عنوان چالش قرن بیست و یکم، مدیران و رهبران سازمانها باید الزاماً با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند.نقش رهبران معنوی تحریک و بر انگیختن کارکنان با استفاده از چشم انداز معنوی و ایجاد زمینه های فرهنگی بر اساس ارزش های انسانی می باشد تا کارکنانی توانمند، دارای بهر ه وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین سبک رهبری معنوی و عملکرد کارکنان پرداخته شده است.جامعه آماری، کارکنان شعب بانک صادرات استان سمنان( 200 نفر) بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95٪ ، 131 نفر محاسبه گردید.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی فرای( 2005 ) و پرسشنامه استاندارد هرسی و گلد اسمیت( 1988 )استفاده شده است.میزان روایی با استفاده از آزمون بارتلت برای پرسشنامه رهبری معنوی بیش از 72٪ و برای پرسشنامه عملکرد بیش از 61٪ به دست آمد.پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری معنوی 910\0 و پرسشنامه عملکرد کارکنان 893\0 بدست آمد.تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss ویرایش نوزده صورت پذیرفت.نتیجه فرضیه اصلی نشان داد که رهبری معنوی با ضریب همبستگی 72\0 با عملکرد کارکنان رابطه معنی داری دارد و تمامی مؤلفه های رهبری معنوی شامل چشم انداز، تعهد سازمانی، عضویت، عشق به هم نوع، ایمان، معناداری و بازخورد عملکرد به ترتیب با مقدار ضریب همبستگی 41\0 ، 48\0 ، 63\0 ، 55\0 ، 3\0 ، 45\0 و 54\0 با عملکرد کارکنان رابطه معنی داری دارد

۱۱رابطه رهبری معنوی باتوانمندی مدیران آموزش پرورش مقطع متوسطه ناحیه 4 شیراز
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این پژوهش رابطه بین رهبری معنوی با توانمندی مدیران آموزش و پرورش مقطع متوسطه ناحیه 4 شیراز در سال 1392 می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از 3 پرسشنامه رهبری معنوی ( فرای 2003)، پرسشنامه توانمند سازی(شورت و راینهارت 1998)، پرسشنامه بهره وری ( هرسی و بلانچراد، 1983) استفاده شده است. نتایج مطالعه تمامی پرسش های مطرح شده را مورد تایید قرار داد یافته های حاصل از مطالعه گویای یک فرآیند منطقی هستند که براساس آن هرچه میزان رهبری معنوی در یک سازمان بیشتر باشد میزان توانمندی کارکنان آنان افزایش خواهد یافت.

۱۲رهبری معنوی و سازمان یادگیرنده
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۸
عنوان مقاله رهبری معنوی و سازمان یادگیرنده است که هدف از آن ، طراحی و آزمون یک مدل از رابطه رهبری معنوی و سازمان یادگیرنده از طریق واسطه گری معناداری و عضویت در کارکنان شرکت گاز بیدبلند و بررسی پیامدهای سازمانی آن که شامل تعهد سازمانی و عملکرد دانش است می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 400 نفر از کارکنان شرکت گاز بیدبلند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل نتایج از الگوی معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. روابط غیر مستقیم از طریق بوت استرپ مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد، رهبری معنوی، به طور غیر مستقیم بر سازمان یادگیرنده تأثیر می گذارد، همچنین رهبری معنوی از طریق سازمان یادگیرنده بر عملکرد دانش و تعهد سازمانی تأثیر می گذارد.

۱۳بررسی رابطه بین رهبری معنوی با یادگیری سازمانی دبیران ناحیه 2 شهر شیراز
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری معنوی با یادگیری سازمانی دبیران ناحیه 2 شهر شیراز است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل 924 نفر از دبیران ناحیه 2 شهر شیراز می باشد که براساس جدول مورگان و گرجسی 254 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی استفاده گردید و نتایج تحلیل آماری بدست آمده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین رهبری معنوی و ابعاد آن با یادگیری سازمانی وجود دارد و طبق فرضیات پژوهش ابعاد رهبری معنوی قادر به پیشبینی یادگیری سازمانی است در این تحقیق همچنین با استفاده از تحلیل مسیر، مدل مفهومی پژوهش از برازندگی قابل قبولی برخوردار بوده و تمام فرضیه ها تایید گشته است.

۱۴بررسی رابطه بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان ولیعصر (عج) فسا)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۸
این پژوهش با هدف بررسی رابطه رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران بیمارستان ولیعصر(ع) فسا به تعداد 186 نفر بود و از میان آن ها 125 نفر از طریق شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی فرای (2003) و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و دیگران (1990) استفاده شد. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه به تایید صاحب نظران رسید و پایانی آن ها با استفاده از ضریف آلفای کرونباخ، به ترتیب 92 %، 93% محاسبه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی و تمام ابعاد آن به استثنای بعد احترام و تکریم، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

۱۵الگوی ارتقاء رفتارمدنی سازمانی براساس ویژگیهای رهبری معنوی (مطالعه موردی: استانداری آذربایجان غربی)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد رهبری معنوی با رفتار مدنی سازمانی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان استانداری آذربایجان غربی در سال 1391 به تعداد 400 نفر بوده است. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با رعایت نسبت ها استفاده شد که در مجموع 200 نفر انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصیفی و طرح همبستگی است . برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه ی استاندارد رهبری معنوی فرای و رفتار مدنی سازمانی اورگان استفاده شد. نتایج تحلیل مانوا و رگرسیون چند گانه نشانه دهنده آن است که : اولاً بین هر یک از ابعاد رهبری معنوی با تک تک ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه معناداری وجود داشته و در بین ابعاد رهبری معنوی، چشم انداز، ایمان و معناداری در کار بیشترین نقش را در بروز رفتارهای مدنی سازمانی دارند.

۱۶رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام
اطلاعات انتشار: اخلاق زيستي، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۱۷
زمینه و هدف: ایجاد انگیزش شغلی در اساتید دانشگاهی به شیوه ای موثر و متناسب با نظام آموزشی یکی از ضروریات پرورش دانش آموختگان و رشد و تعالی آنان تلقی می شود. تحقق این مفهوم بخصوص در نظام آموزش عالی که یکی از مهمترین حوزه های توسعه پایدار به شمار می رود دوچندان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام به انجام رسیده است.روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده که بصورت مقطعی در سال 1391 در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایلام انجام گرفته است. تعداد 120 نفر بر اساس فرمول و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی (SL) فرای و همکاران و انگیزش شغلی نئو و باچبر می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ANOVA و t مستقل انجام گرفت.یافته ها: از مجموع 120 پرسشنامه توزیع شده، 117 مورد تکمیل و بازگشت داده شد. (نرخ پاسخگویی: 97.50 درصد) بر اساس آزمون همبستگی پیرسون رابطه معناداری بین شش حیطه رهبری معنوی و انگیزش شغلی اساتید مورد مطالعه مشاهده شد (0.05>P). بر اساس آزمون t مستقل، تنها بین حیطه ایمان به کار و جنسیت اساتید رابطه معناداری وجود داشت (P=0.042). آزمون آنالیز واریانس بین سابقه خدمت اساتید و مولفه انگیزش شغلی و حیطه عضویت سازمانی رابطه معناداری را نشان داد (0.05>P).نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، وجود رفتارهای مبتنی بر رهبری معنوی می تواند تاثیر مثبتی بر انگیزش شغلی اساتید داشته باشد. توصیه می شود با ایجاد زیرساخت های مناسب جهت ایجاد و نهادینه سازی مولفه های رهبری معنوی، انگیزش شغلی مدرسین دانشگاهی به عنوان یک گروه دانشی مورد تقویت قرار گیرد.

۱۷نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۰
با ورود معنویت و خدا به عرصه سازمان و مدیریت،به عنوان چالش قرن بیست و یکم،مدیران و رهبران سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاما با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده از چشم‌انداز معنوی و ایجاد زمینه‌های فرهنگی براساس ارزش‌های انسانی می‌باشد تا کارکنانی توانمند،دارای بهره‌وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند.در این مقاله تلاش می‌شود تا نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران تبیین شود.یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بین رهبری‌ معنوی در دانشگاه تهران و توانمندسازی کارکنان رابطه معنی‌دار وجود دارد.همچنین بین چشم‌ انداز سازمانی،عشق به نوعدوستی،ایمان به کار،معناداری در کار و عضویت در سازمان رابطه‌ علی معنی‌دار و مثبت و تعهد سازمانی رابطه منفی و بازخورد عملکرد رابطه علی معنی‌دار و معکوسی با توانمندسازی کارکنان وجود دارد.همچنین جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان‌ شاغل دانشگاه تهران می‌باشد.

۱۸نقش رهبری معنوی در کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها
اطلاعات انتشار: تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴ (پياپي ۴۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
رهبری معنوی یک مدل عالی برای تحول سازمانی می باشد که برای ایجاد انگیزش درونی و کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی طراحی شده است. این تحقیق بر آن است تا با ارایه مدلی از نظریه بازی ها نقش رهبری معنوی کارکنانی را که به دلایل مختلف در برابر تغییرات سازمانی از خود مقاومت نشان می دهند بررسی کند. در این مدل رهبری معنوی می تواند با ایجاد ایمان، امید، عشق به نوع دوستی، معناداری و عضویت، مقاومت کارکنان را در برابر تغییرکاهش دهد که این مستلزم صرف هزینه هایی برای رهبر و سازمان خواهد بود. در مقابل یک رهبر می تواند بدون در نظر گرفتن معنویت، اقدامی نسبت به مقاومت کارکنان انجام دهد که باز هم متحمل هزینه هایی خواهد شد. بازیکنان؛ یعنی رهبر و کارکنان مقاوم در تعامل با یکدیگر قرار دارند. مدیر به دنبال یافتن یک استراتژی از میان استراتژی های ممکن خود است که با حداقل پرداخت هزینه، میزان مقاومت کارکنان در برابر تغییر را حداقل و بهره وری سازمان را به حداکثر برساند. در این مدل مولفه های رهبری معنوی و مقاومت کارکنان، تابع هدف هر بازیکن و در نهایت استراتژی بهینه رهبری نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل، به دست آورده شده است.

۱۹آیا فرسودگی شغلی با اعمال رهبری معنوی در بیمارستان ها کاهش می یابد؟
اطلاعات انتشار: مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي، ارديبهشت, دوره  ۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲
معنویت سازمانی از جمله مباحث نوین حوزه رفتار سازمانی است که هر روز علاقمندان زیادی را مجذوب خود می کند. از دیگر سو، یکی از عوامل مهم برای داشتن کارکنانی توان مند، فراهم کردن آرامش روانی و جسمی لازم برای کارکنان است که تاثیر زیادی بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط آن ها دارد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه رهبری معنوی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان بیمارستان های شهر اردبیل انجام شده است. در این مطالعه مقطعی تعداد 369 نفر از کارکنان بیمارستان های شهر اردبیل انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوهای الماس رهبری معنوی و فرسودگی شغلی Maslach بودند.میانگین نمره کلی رهبری معنوی در بیمارستان های شهر اردبیل نمره 3.51 از 5 بود که وضعیت نسبتا خوبی را نشان می داد. فرسودگی شغلی با 43.2 درصد در حد متوسط ارزیابی شد. بین رهبری معنوی و گویه های آن با فرسودگی شغلی رابطه معنی دار و معکوس مشاهده شد. میزان رهبری معنوی و مولفه های آن با توجه به این که در سطح میانگین و بالاتر از آن قرار دارد، در سطح مورد قبولی است. لازم است مدیران با عنایت به اهمیت این موضوع و ارتباط معکوس آن با فرسودگی شغلی کارکنان در پی تقویت ابعاد رهبری معنوی در بیمارستان های خود باشند تا از این طریق با ایجاد یک محیط آرام و کاهش سطح فرسودگی شغلی کارکنان باعث بهبود بهره وری در سازمان های خود شوند.

۲۰رهبری معنوی در سازمان های حمایتی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۲
رهبری معنوی نیازهای اساسی رهبر و پیرو را برای بقای معنوی در هم ادغام می کند؛ به طوری که از نظر سازمانی بیشتر متعهد و بهره ور باشند. رهبری معنوی در برگیرنده ی ارزش ها، نگرش ها و رفتارهایی می باشد که برای انگیزش درونی یک فرد و سایرین ضروری بوده، به گونه ای که از طریق معنی داری و به عضویت شناخته شدن احساس بقای معنوی می نمایند.هدف این پژوهش بررسیویژگی ها و ارئه الگوی رهبری معنوی در سازمان های حمایتی می باشد که با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای انجام گرفته است. این پژوهش در ابتدا اهداف و وظایف سازمان های حمایتی را بیان میکند.سپس ابعاد معنویت در سازمان ها را ارائه می دهد. در ادامه ابعاد و الگوهای رهبری معنوی را که در پژوهش های گذشته ارائه شده است، به صورت خلاصه بیان می دارد و نهایت باتوجه پژوهش هایی که در سازمان های حماتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد صورت گرفته بود،الگویی را پیشنهاد می کند.

۲۱رهبری معنوی ابزار مناسب برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۴
رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات مشهور و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی در مورد آن آمده است. به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند. منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزشها در مأوراهای رهبری استراتژیک می باشد. رهبری معنوی با فراهم آوردن بسترها و ایدئولوژیها منجر به ایجاد شرایطی میگردد که سایر ویژگیهای مثبت سازمانی از قبیل سازمان یادگیرنده، سازمان کارآفرین، توانمندی سازمان و ... امکان ظهور می نمایند. یکی از مهمترین این رویکردها رفتار شهروندی سازمانی است. در این تحقیق ضمن پرداختن بهتاریخچه معنویت، معنویت در محیط کار، رهبری معنوی، تعاریف مختصری درباره رفتار شهروندی سازمانی، اهداف و پیامدهای آن بیان کرده و در پایان رابطه بین رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد

۲۲بررسی رابطه بین ابعاد رهبری معنوی، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مرکزی زاهدان و مناطق سه گانه آن)
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۴
توجه به پویایی های عصر حاضر نشان می دهد که سازمان ها به رهبرانی معنوی نیاز دارند که افراد را با روش های نرم به سمت اهداف سازمانی هدایت نمایند. به عبارتی، یادگیرندگی و نوآور بودن را درون آن ها و درون سازمان نهادینه کنند و از این رهگذر موجب موفقیت سازمان شوند. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی رابطه ابعاد رهبری معنوی، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در بین کارکنان شهرداری زاهدان پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. پژوهش در نیمه اول سال 1393 انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 129 نفر به دست آمد. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه جداگانه برای ابعاد رهبری معنوی، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شد و این کار به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین ابعاد رهبری معنوی و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و ابعاد رهبری معنوی می تواند موجب افزایش یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی شود.

۲۳بررسی رابطه بین رهبری معنوی وجو اخلاقی در بین مدیران مدارس شهرستان نقده در استان اذربایجان غربی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۴
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رهبری معنوی و جو اخلاقی در میان مدیران مدارس شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ، 100 نفر از مدیران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی و جو اخلاقی استفاده شده است. برای روایی پرسشنامه ها از متخصصان مدیریت بهره گرفته شده و برای بخش میزان پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 10 نفری پرسشنامه رهبری معنوی 0\93 و پرسشنامه جو اخلاقی 0\90 محاسبه شده است. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل شدند. نتایج بدست آورده گویای آن است که : بین کل مؤلفه های رهبری معنوی و جو اخلاقی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۲۴رهبری معنوی و عدالت سازمانی از دیدگاه دبیران متوسطه دوم شهرستان سنندج
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، سال
تعداد صفحات: ۷
با ورود معنویت به عرصه سازمان و مدیریت، مدیران و رهبران سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاما با این پدیده نوپا دست وپنجه نرمکنند. نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده ازچشم انداز معنوی و ایجاد زمینههای فرهنگی براساس ارزش های انسانی می باشد.در این مطالعه همبستگی، جامعه آماری شامل کلیه دبیران متوسطه دوم شهرستان سنندج می باشد که طبق جدول مورگان 250 نفر به عنوان نمونهآماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها ازپرسشنامه های رهبری معنوی (ضریب الفای کرونباخ (a=0\82) و عدالت سازمانی (a=0\85) و با رواییمحتوایی مطلوبی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان دادکه بین رهبری معنوی و عدالت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p=0\000, r=0\29)، بین چشم انداز سازمانی، عشق به نوع دوستی و عضویت در سازمان، بازخورد عملکرد باعدالت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین ایمان به کار، معناداری در کار و تعهد سازمانی با عدالت سازمانی رابطه معناداری وجودندارد. به علاوه مطابق رگرسیون خطی، بین متغیر سطح تحصیلات از مشخصات فردی دبیران با متغیرهای اصلی رهبری معنوی و عدالت سازمانی رابطهمعنی داری مشاهده شد و بین این دومتغیر با سایر مشخصات فردی کارکنان رابطه معنی داری مشاهده نگردید(p>0\05) .

۲۵مدیریت معنوی وتحلیل ابعادآن درنظرییات مدیریت
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، سال
تعداد صفحات: ۱۷
منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین عنصرسازمان شناخته می شود،لذارهبری اینعنصرازعوامل مهم موفقیت هرسازمان است.یکی ازابعادمهم انسان بعدمعنوی اوست.معنویت رامی توان به عنوان منبع پایدارکه می توانددرزمانهای پرتلاطم یاری رسانونجات بخش باشددانست.دراین مقاله رویکردها،ابعادرهبری معنوی،خصوصیات وصفات رهبرواثرات رهبریمعنوی درسازمان بیان شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۹۳ نتیجه