۱معیارها و روش های تعیین ناحیه حفاظت سرچاهی (حریم بهداشتی چاه) – محاسبات موردی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مطالعه معیارها و روشهای تعیین ناحیه حفاظت سر چاهی یا حریم بهداشتی چاه تعریف شدند. سپس حریم های بهداشتی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه با استفاده از روش های ساده محاسبه شدند. کد کامپیوتری WHPA برای محاسبات حریم بهداشتی چاه و سه مدول محاسباتی تعبیه شده در این کد معرفی شده و نواحی حریم برای چاه شماره 33 ارومیه با استفاده از این مدول ها محاسبه شد. جبهه های انتشار آلودگی از یک چاه تزریق فاضلاب به طرف چاه شماره 33 , در مدت زمان های مختلف توسط یکی از مدولهای محاسباتی کد WHPA محاسبه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در صورت وجود پارامتر های هیدروژئولوژیک قابل اعتماد برای منطقه استقرار چاه ها، ازکد WHPA میتوان بعنوان یک ابزار مفید برای تعیین حریم بهداشتی چاه ها بهره جست

۲شناخت عوامل کلیدی در موفقیت مدیران پروژه در ایران – مطالعه موردی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این مقاله یافته های مطالعه موردی از تجربیات افراد فعال در عرصه مدیریت پروژه در کشور را مورد بررسی قرار می دهد . این مطالعه به صورت پرسش نامه بوده است که برای 124 مدیر پروژه در سازمان های دولتی و غیر دولتی فرستاده شده است . نرخ پاسخ دهی به پرسش نامه ها 75 % بوده است . از هر پاسخ دهنده خواسته شد تا پروزه اخیر خود را مورد بررسی قرار داده و مشخص نمایند که چه عواملی در رسیدن پروژه به نتیجه مطلوب و اهداف از پیش تعیین شده موثر بوده است ، همچنین از آنها خواسته شد تا روش ها ، متدولوژی ها ، ابزار ها و تکنیک های مدیریت پروژه که در پروژه از آنها استفاده نمودند ، را گزارش نمایند ودر مورد تاثیر این روش ها ، متدولوژی ها ، ابزار ها و تکنیک های مدیریت پروژه در رسیدن پروژه به نتیجه مطلوب ، قضاوت نمایند . نتایج نشان می دهد که افرا د از تعداد کمی از این روش ها ، متدولوژی ها ، ابزار ها و تکنیک های مدیریت پروژه استفاده کرده اند و نمودار گانت به طور وسیع توسط آنها مورد استفاده قرار گرفته است . " تحویل پروژه در موعد مقرر" ،"تکمیل پروژه با توجه به بودجه تعیین شده" معیار های استفاده شده به وسیله آنها جهت قضاوت در مورد موفقیت پروژه بوده است . همچنین سه عامل " زمانبندی واقع گرایانه " ، "تخصیص مناسب و کافی بودجه و منابع " و" شفاف بودن اهداف پروژه " به عنوان سه عامل کلیدی در موفقیت پروژه مطرح شده است .

۳بررسی عوامل موثر درحمل و نقل وترافیک به روش آنالیز 5M با تاکید بر عوامل انسانی
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آنالیز 5M بعنوان یک ابزار حل مسئله امروزه در بسیاری از مسائل مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد . با عنایت به چندجانبه بودن نگرش حل مسئله ، این روش در بررسی و ریشه یابی مشکلا ت و عدم انطباق های پیچیده و گسترده کاربردهای موثری دارد .
در این مقاله سعی شده تحلیلی در خصوص هر یک از عوامل پنجگانه اثرگذار در بروز مشکلات ترافیکی ارائه گردد .

۴ارزشیابی مراکز تحقیقات مدل ها، روش ها و مطالعه موردی: مرکز تحقیقات روستایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش و سازندگي، پاييز, دوره  ۱۸ , شماره  ۳ (پي آيند ۶۸) در زراعت و باغباني، سال
تعداد صفحات: ۱۳
رقابت فزاینده برای منابع کمیاب و تقاضای پاسخ گویی از جانب سیاستگذاران و برنامه ریزان و حتی استفاده کنندگان، موسسه ها و مراکز تحقیقاتی را تحت فشار قرار داده اند تا ارتباط و کیفیت نتایج فعالیت ها و همچنین بهبود و سازگاری تحقیقات را در اولویت قرار دهند. در نتیجه ارزیابی و بهبود عملکرد واحدهای تحقیقاتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در اولویت قرار گرفته است. شیوه های سنتی ارزشیابی در موسسه های تحقیقاتی علیرغم فواید زیاد از بعضی جهات مورد سوال قرار گرفته، بنابراین یافتن رهیافت ها و روش های دقیق تر و تواناتری ضرورت دارد. در این مطالعه دیدگاه ها، مدل ها و روش های مختلف راجع به ارزشیابی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد در شرایط مناسبی، ارزشیابی مشارکتی مدل ایسنار در مقایسه با سایر مدل ها از ظرفیت و توانایی بیشتری برخوردار است. مدل تدوین شده توسط Ozgediz نیز به لحاظ جامعیت و ابعاد قابل اندازه گیری می تواند نتایج دقیق و معتبری داشته باشد. در یک مطالعه موردی، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی بر اساس مدل اوزگدیز مورد ارزشیابی قرار گرفت. اطلاعات از کسانی اخذ شد که از بعد علمی با مفاهیمی چون توسعه، توسعه روستایی، تحقیق اقتصادی اجتماعی آشنا بوده و در بعد تجربی هم آشنایی کافی با خصوصیات فعلی روستاها و فعالیت ها داشتند که اصطلاحا به آنها مطلع گفته می شود. از جامعه آماری حدود 2000 نفری 562 نمونه انتخاب و پرسش نامه برای آنان ارسال گردید. نتایج ارزشیابی حاکی از آن است که در مجموع ارزیابی متوسطی از مرکز وجود دارد که با افزایش تحصیلات ارزیابی مثبت تر می شود. با توجه به میزان همخوانی نظر همکاران و مقام مافوق با پاسخگویان، ارزیابی را می توان به جامعه بزرگتری تعمیم دارد. میزان تماس و معاشرت با مرکز رابطه مثبت و معنی دار با ارزیابی را نشان می دهد.

۵تاثیر ارایه خدمات در منزل بر انتخاب مناسب روش پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از آن
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، تابستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: گسترش استفاده از روش های تنظیم خانواده در کشورهای در حال توسعه، موجب تامین سلامت مادران و کودکان و کاهش مرگ و میر آنان خواهد شد، ارایه خدمات تنظیم خانواده در منزل امکان دستیابی بهتر زنان را به وسایل تنظیم خانواده فراهم خواهد کرد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ارایه خدمات در منزل، بر انتخاب مناسب روش پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از آن در زنان ساکن شهر همدان بود.روش بررسی: پژوهش حاضر که گزارش قسمتی از یک مطالعه بزرگتر است، از نوع کارآزمایی در عرصه (Field trial) همراه با گروه مقایسه می باشد. جامعه پژوهش کلیه زنان متاهل تحت پوشش رابطین بهداشتی بودند. تعداد 297 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای برای شرکت در پژوهش انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (100نفر) و مقایسه (197 نفر) قرار گرفتند. محیط، منازل زنان در مناطق تحت پوشش رابطین بهداشتی شهر همدان بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه، سه چک لیست و یک کارت ارجاع بود. برای تعیین اعتبار علمی ابزار از روش اعتبار محتوا استفاده شد. اعتماد علمی ابزار نیز از طریق اجرای روش بازآزمایی در یک نمونه تصادفی 10 نفری تعیین گردید.یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که با ارایه خدمات تنظیم خانواده در منزل، انتخاب مناسب روش پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از روش به طور معنی داری بیشتر می گردد (P=0.001). در آمار استنباطی از آزمون های تی مستقل، پیرسون و آنالیز واریانس استفاده شد. در سطح توصیف داده ها، فراوانی ها محاسبه شدند.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، ارایه خدمات تنظیم خانواده در منزل سبب انتخاب مناسب روش پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از آن می گردد، لذا به کارگیری این روش ارایه خدمات توصیه شده و بررسی تاثیر این نوع از ارایه خدمات در روستاها و مکان های دور دست، در اقوام مختلف و همچنین بررسی جنبه های اقتصادی این نوع از ارایه خدمات توسط رابطین بهداشتی پیشنهاد می شود.

۶ارائه دو روش جدید در تشخیص تقلبات آبلیموهای تولیدی ایران سال های 1386–1385 در مقایسه با روش های استاندارد
اطلاعات انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۸
بطور کلی مواد غذایی کاربرد عمومی داشته و همواره مشتری زیادی دارند، بنابراین ممکن است افراد سودجو با توجه به بازار پرفروش آن برای کم کردن هزینه های تولید به تقلب های متعدد دست بزنند و از این راه سلامت مردم را به خطر بیاندازند. بیشتر این تقلب ها در مواد اولیه کارخانه های مواد غذایی بود ه و می تواند مشکلات متعددی را برای مسئولان نظارتی مربوطه به وجود آورد. این پژوهش به منظور ارائه دو روش جدید در تشخیص تقلبات آبلیموهای تولیدی ایران سال های 1386–1385 در مقایسه با روش های استاندارد انجام گردید. پژوهش با طراحی تشخیصی بر روی 60 نمونه آبلیمو از 44 کارخانه تولید کننده آبلیمو تولیدی ایران در سال 1386 و در دو فصل مختلف انجام گرفت. پس از مراجعه به مراکز عمده عرضه در سطح منطقه کاشان، تهران، قم و شیراز آبلیموها نمونه برداری شده و به آزمایشگاه انتقال یافت. سپس آزمایشات جدید تعیین مقدار چرخش نوری (با روش پلاریمتری) و ترکیبات پلی فنلیک (با روش اسپکتروفتومتری) طبق کتب مرجع برای تشخیص تقلبات آبلیموهای تولیدی کشور و آزمایشات بریکس، اسیدیته و pH با روش های استاندارد انجام و نتایج حاصل با مورد آنالیز آماری قرار گرفت. استفاده از آزمون t مورد آنالیز آماری قرار گرفت. وضعیت چرخش نوری و ترکیبات پلی فنلیک آبلیموهای تولیدی کشور نشان می دهد که میانگین چرخش نوری و ترکیبات پلی فنلیک نمونه های تقلبی به ترتیب 1\72 و 0\7 بود و نتایج در هر 2 مورد بین نمونه های طبیعی و تقلبی از نظر آماری معنی دار می باشد ( 0\0001 > p ) . همچنین میانگین بریکس، اسیدیته و pH تمامی نمونه های تقلبی بترتیب 8\61 درصد ، 6\32 گرم در 100 گرم و 2\6 بوده است ( در تمامی موارد طبیعی بود.) میزان چرخش نوری نمونه های تقلبی بالا و ترکیبات پلی فنلیک نمونه های تقلبی پایین بود. همچنین از نظر وجود از طرف دیگر میزان بریکس، اسیدیته و pH تمامی نمونه ها (طبیعی و تقلبی) طبیعی بود. با توجه به استفاده تقلبات گسترده در تولید آبلیمو، پیشنهاد می شود مسئولین ذیربط اقدامات لازم در افزودن روش های شناسایی و آزمونهای کشف تقلب آبلیمو در استاندارد ملی کشور این محصول را بعمل آورند.

۷روشهای ارزیابی اثرات محیط زیستی (مزایا و معایب)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ارزیابی اثرات توسعه فرایند شناسایی، پیش بینی و کاهش یا جبران اثرات ناسازگار معنادار زیست_فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر اثرات مرتبط با پیشنهادهای توسعه قبل از تصمیم–گیری های عمده اجرای آن ها است در فرایند شناسایی اثرات بهتر است به جای بررسی بخش های مجزای محیط، با کل محیط زیست به صورت یک سیستم یکپارچه برخورد شود لذا چارچوب مناسب باید منسجم و یکنواخت باشد و تضمین نماید که ارزیابی اثرات از دیدگاه کل اکوسیستم و نه اجزای غیر مرتبط آن انجام می شود. در طی سال ها روش های بسیاری برای ارزیابی جامع اثرات توسعه و شناسایی اثرات بر روی شرایط پایه محیط زیست ارائه شده است که هر روش مزایا و معایبی دارد که باید در زمینه و بستر ارزیابی مورد نظر به آن ها توجه نمود. این مقاله ضمن معرفی روش های مختلف ارزیابی اثرات توسعه به بررسی معایب و مزایای این روش ها می پردازد.

۸روش ها و سبک های ترجمه قرآن
اطلاعات انتشار: ت‍رج‍م‍ان‌ وح‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۲۹

۹اخلاق و سیاست در نگرش و روش امام علی (ع )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش سياست نظري، سال
تعداد صفحات: ۲۳

۱۰روش های آموزش زبان انگلیسی در موسسه های آموزش زبان انگلیسی در موسسه های آموزش زبان انگلیسی شهر شیراز
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، سال
تعداد صفحات: ۸۱

۱۱ساز و کارهای بهره گیری نیروی مقاومت بسیج از عملیات روانی در تحقق امنیت اجتماعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مطالعات امنيت اجتماعي، زمستان, دوره  جديد , شماره  ۲۸، سال
تعداد صفحات: ۲۰
یک سازمان شبه نظامی، نظیر نیروی مقاومت بسیج، زمانی می تواند ماموریت های متنوع و متعدد خود را در قلمروهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و جز آن، به صورت موثر و پر بازده ای به سامان برساند که از تمامی روش های پیش رو بهره گیرد. عملیات روانی یکی از آن روش ها است. این تحقیق در پی آن است تا ساز و کارها و فرایندهای بهره گیری نیروی مقاومت از پدیده پر بازده عملیات روانی در تحقق امنیت اجتماعی در جامعه را بیان نماید.پژوهش برای دست یابی به هدف اصلی و اهداف فرعی تحقیق از روش «زمینه یابی مقطعی (روش پیمایشی) بهره گرفته است. برای این منظور نظرات نمونه ای به حجم 72 نفر از مدیران و کارشناسان آشنا به قلمروهای ماموریتی بسیج با بهره گیری از یک مقیاس محقق ساخته و برخوردار از پایائی بالا (آلفای 0.87) مورد اندازه گیری قرار گرفت.نتایج حاصل آشکار ساخت که اولا: اغلب پاسخ دهندگان بهره گیری نیروی مقاومت از عملیات روانی را ضروری می دانند. ثانیا: به باور آنان نیروی مقاومت با بهره گیری از عملیات روانی می تواند ماموریت های خود را به صورت اثربخش تری به سامان برساند. ثالثا: از بین راهبردهای عملیات روانی مورد استفاده بسیج، برخی راهبردها اثربخش ترند و رابعا: برخی تکنیک های عملیات روانی موثرتر از سایر تکنیک ها هستند. و نتیجه اینکه: نیروی مقاومت بسیج برای افزایش کارایی خویش باید از بین راهبردها، روش ها و فنون عملیات روانی برخی را بیش از بقیه در تحقق امنیت اجتماعی در جامعه مورد استفاده قرار دهد.

۱۲پول شویی ، روش ها ء تاثیرات آن در ایران و جهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۲۲

۱۳طرح ها و روش های مختلف تحقیقی در علوم پزشکی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۴نظام نامه نقد و تحلیل مقاله نظام تعلیم و تربیت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نامه علوم انساني، سال
تعداد صفحات: ۳۱

۱۵ترجمه قرآن و مترجمان ، ضرورت ها و روش ها در گفت وگو با صاحب نظران و مترجمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ب‍ي‍ن‍ات‌، سال
تعداد صفحات: ۸۰

۱۶گفتار در روش چگونگی گفت وگوی فرهنگ ها در تحقیقات دانشگاهی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نامه انجمن - فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۷بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر شدت درد محل تزریق بیماران بستری در ...
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۸جراحی در تمدن اسلامی ، تالیف ها و روش ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش و حوزه، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۱۹فعالیت فاکتور VIII درکرایو به دو روش تشکیل لخته و رنگ زایی
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهشي خون، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳ (پياپي ۳۲)، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: از آن جایی که خطر خون ریزی در مبتلایان به فقر فاکتور VIII، وابسته به فعالیت فاکتور VIII تزریق شده است، انتخاب روش مناسب برای اندازه گیری فعالیت این فاکتور در کرایو، امری ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه فعالیت فاکتور VIII در کرایو به دو روش تشکیل لخته و رنگ زایی مقایسه شد.مواد و روش ها: در یک مطالعه تحلیلی، میانگین فعالیت فاکتور VIII در 48 نمونه کرایواز گروه های مختلف خونی به دو روش تشکیل لخته و رنگ زایی بررسی شد. سپس دو روش با یکدیگر به کمک آزمون های paired t test و Reliability و نرم افزار SPSS16 مقایسه گردیدند.یافته ها: میانگین فعالیت فاکتور VIII به روش تشکیل لخته، 12.74±76.19 و به روش رنگ زایی 12.18±91.71 بود. هم چنین اختلاف معناداری بین نتایج به دست آمده از دو روش دیده شد و دو روش از همبستگی بالایی برخوردار بودند ( r=0.92وp=0.0001 ).نتیجه گیری: اگرچه روش تشکیل لخته روشی مناسب برای اندازه گیری فعالیت فاکتور VIII در پلاسماهای تولیدی می باشد، اما روش رنگ زایی نیز از همبستگی بالایی با آن برخوردار است. ضمن این که اختلاف معناداری بین فعالیت فاکتور VIII اندازه گیری شده با دو روش وجود دارد.

۲۰تصمیم ناپذیری منطق محمولات مرتبه اول و مسایل کلمه ای
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۲۲
با شیوه های متعددی، تصمیم ناپذیری منطق محمولات اثبات شده که در هر کدام از این روش ها به نحوی از دیگر حوزه های علوم استفاده شده است. یکی از شیوه های نسبتا پیچیده، اثباتی است که مبتنی بر مفاهیم جبری مانند گروه ها، نیم گروه ها (semi groups) و مسایل کلمه ای (word problems) مرتبط با آن است. پس از بررسی این شیوه برخی مسایل تازه نمود پیدا می کند، مثلا به نظر می رسد تمامی اثبات های ارایه شده یک هسته مرکزی دارند که در همه آن مشترک است و متاثر از مساله توقف (halting problem) هیلبرت است. با مشخص شدن این موضوع به نظر می رسد تصمیم ناپذیری منطق محمولات امر تبعی است؛ یعنی منطق محمولات مانند زبان گسترده ای است که قابلیت بیان مسایل تصمیم ناپذیر را داراست.

۲۱بررسی عوامل موثر در حمل و نقل و ترافیک به روش آنالیز 5 M با تاکید بر عوامل انسانی
اطلاعات انتشار: راهور، سال
تعداد صفحات: ۹

۲۲عنوان فارسی: برخی از دلالت های تربیتی در رسائل اخوان الصفا (قرن چهارم) (عنوان عربی: بعض الدلالات التربویة فی رسائل أخوان الصفا (القرن الرابع))
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تربيت اسلامي، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۲۴
چکیده فارسی:در این جستار تلاش شده است از رهگذر پژوهشی بنیادی ‐ تاریخی، با پیروی از روش پژوهشی توصیفی ‐ تحلیلی، و با استناد مستقیم به رسائل اخوان الصفا، پاره ای از دلالت های تربیتی آنها برگرفته و پیش رو نهاده شود. از این پژوهش نیک برمی آید که اخوان الصفا، فراوان به تعلیم و تربیت پرداخته اند و از دلالت های تربیتی ره یافته در رسائل آنان می توان به مولفه های تربیتی مهمی چون: چیستی، امکان، ضرورت، هدف ها، اصول، عوامل، مراحل، روش ها و ... تربیت از نگاه آنان پی برد و اثبات کرد که سخنان فرو کاهنده برخی از غربیان ناآگاه یا غرض ورز درباره تربیت در اسلام، تا چه پایه نارواست.چکیده عربی:یحاول هذا البحث من خلال بحث بنیوی ‐ تاریخی، و عن طریق اتباع منهج البحث التوصیفی التحلیلی، و بالاستناد المباشر إلی رسائل أخوان الصفا، استخلاص بعض ما تنطوی علیه من دلالات تربویة و عرضها بین یدی القارئ. یتضح من خلال هذا البحث بکل جلاء ان أخوان الصفا اهتموا غایة الاهتمام بقضیة التعلیم والتربیة. و یمکن من خلال تقصی الدلالات التربویة التی تنطوی علیها رسائلهم، التوصل إلی مکونات تربویة مهمة مثل مفهوم التربیة، و مدی امکانیتها، و ضرورتها، و أهدافها، و أصولها، و عواملها، و مراحلها، و أسالیبها، و ما إلی ذلک، من وجهة نظرهم، و إثبات مدی ضحالة الآراء التی طرحها بعض الغربیین الجهلة أو المغرضین حول التربیة الإسلامیه.

۲۳طراحی واکنش زنجیره ای پلی مراز بهبودیافته جهت تشخیص مولکولی باکتری استرپتوکوکوس نیومونیا
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي قم، مهر و آبان, دوره  ۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: باکتری استرپتوکوکوس نیومونیا عامل مننژیت باکتریایی و یک عامل مهم مرگ و میر در کودکان و افراد سالخورده است. کنترل این بیماری نیز وابسته به تشخیص سریع باکتری می باشد. روش های تشخیص این باکتری شامل رنگ آمیزی گرم، کشت و تست های سرولوژیکی است. این روش ها وقت گیر و در اثر مصرف آنتی بیوتیک منجر به نتایج منفی کاذب می شوند. در حال حاضر، روش های مولکولی مانند PCR به صورت روزانه برای تشخیص عوامل عفونی استفاده می شوند. این مطالعه با هدف طراحی یک واکنش بهبودیافته PCR جهت تشخیص باکتری استرپتوکوکوس نیومونیا صورت گرفت.روش بررسی: پرایمرهای تشخیصی اختصاصی بر اساس ژن ply باکتری طراحی گردید. پس از تکثیر ژن هدف در DNA ژنومی باکتری، محصول PCR در پلاسمید pTZ57R\T کلون شد و پلاسمید تاییدشده pTZ–ply به عنوان کنترل مثبت در آزمایشهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تعیین حساسیت واکنش، رقت های متوالی 10 تایی از پلاسمید pTZ–ply تهیه و بر روی آنها واکنش PCR انجام گرفت. برای تعیین ویژگی واکنش از ژنوم تعدادی باکتری مرتبط یا غیرمرتبط در واکنش PCR استفاده شد.یافته ها: نتایج PCR مطابق انتظار، قطعه 727 جفت باز را نشان داد. هیچ گونه تکثیری در PCR بر روی ژنوم باکتری های کنترل منفی دیده نشد. این نتایج نشان دهنده ویژگی بالای واکنش PCR بود. پایین ترین حد تشخیص این آزمون در تشخیص ژن ply، 250 کپی از ژن در یک واکنش 25 میکرولیتری بود.نتیجه گیری: حساسیت، ویژگی و سرعت بالای آزمون طراحی شده، آن را به عنوان یک تست مناسب برای استفاده در آزمایشگاه های کلینیکی مطرح می کند. همچنین ارزیابی بیشتر این آزمون با استفاده از نمونه های کلینیکی یا مواد آلوده شده مصنوعی، کاربرد این روش را در مجموعه ای کلینیکی تایید خواهد کرد.

۲۴سنجش بسندگی پاپ اسمیر در دو روش Ayre Spatula و Cervix brush
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، تير, دوره  ۲۲ , شماره  ۸۶، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: در سرتاسر دنیا بدخیمی سرویکس یکی از مهم ترین دشواری های بهداشت سلامت و در کشورهای در حال توسعه بدخیمی سرویکس دومین علت مرگ زنان است. با تشخیص بیماری در گام های اول می توان مرگ و میر ناشی از بدخیمی سرویکس را کاهش داد.هدف: مقایسه کفایت پاپ اسمیر در دو روش Ayre Spatula و Cervix brush در بیماران یک مطب خصوصیمواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمائی بالینی از 400 بیمار نیازمند پاپ اسمیر مراجعه کننده به یک مطب خصوصی متخصص زنان که با روش بلوک تصادفی به دو گروه تقسیم شده بودند آزمایش پاپ اسمیر نیمی به روشAyre spatula و نیمی به روشCervix brush  انجام شد. نمونه ها براساس طبقه بندی Bethesda ارزیابی شدند با نرم افزار SPSS16 و X2 آنالیز آماری صورت گرفت (P معنی داری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد).نتایج: کفایت روش Ayre spatula %83 و کفایت روش %88 Cervix brush بود (P=0.156). در زنان حاملگی اول، پاپ اسمیر به روشAyrespatula  در 70% موارد و در روش Cervix brush در %94.87 کافی بود (P=0.04) در افراد مولتی پار روش Ayrespatula %86.25 و در روش%86.34 Cervix brush  کفایت داشت (P=0.982). هم چنین در زنان غیر یائسه روش%83.54 Ayrespatula  و روش%90.48 Cervevixbrush  کفایت داشت (P=0.06) و در زنان یائسه روش %80.56 Ayrespatula  و روش%75 Cervix brush  کافی بود (P=0.581).نتیجه گیری: کفایت کلی دو روش یکسان ولی در زنان حاملگی اول روش سرویکس براش (Cervix Brush) بیش تر بود. بررسی بیش تر با جمعیت بزرگ تر برای دستیابی به نتایج دقیق تر پیشنهاد می شود.

۲۵مقایسه دو شیوه بحث گروهی و سخنرانی بر یادگیری و رضایت دانشجویان از درس آیین زندگی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي قم، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۲ ( ويژه نامه آموزشي)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: انتخاب یک روش مناسب آموزش برای یادگیری، حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف مقایسه دو شیوه بحث گروهی و سخنرانی بر یادگیری و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از درس آیین زندگی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی است که بر اساس انتخاب تصادفی در 3 کلاس، محتوای آموزشی به شیوه بحث گروهی و در 3 کلاس، به شیوه سخنرانی ارائه شد. ابزار گرد آوری داده ها شامل فرم دیدگاه سنجی دانشجویان نسبت به محتوای درس، شیوه تدریس و برقراری ارتباط و نمره آزمون در پایان ترم بود. داده ها با استفاده از آزمون های کای دو و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری a برابر 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن نمونه های مورد پژوهش 2.7±20 سال بود. میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان در گروه سخنرانی 2±17.2 و در بحث گروهی برابر 1.5±18، از نظر آماری اختلاف معنی داری داشت (p£0.0001). میانگین نمرات دیدگاه کلی دانشجویان در دو گروه نسبت به محتوای درس آیین زندگی، اختلاف معنی داری نشان نداد (p=0.4)، اما نسبت به شیوه تدریس معنی دار بود (p£0.0001). بین میانگین نمره دیدگاه کلی دانشجویان در دو گروه نسبت به برقراری ارتباط در کلاس درس آیین زندگی نیز اختلاف معنی داری وجود داشت (p£0.001).نتیجه گیری: بحث گروهی می تواند سبب یادگیری بیشتر و افزایش رضایتمندی دانشجویان از درس آیین زندگی شود. بنابراین، استفاده از بحث گروهی در تدریس این واحد درسی به دانشجویان گروه های علوم پزشکی پیشنهاد می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۹ نتیجه