۱تاثیر سطح پروتئین خام جیره در مرحله دوم خشکی و اوایل شیردهی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سطح پروتئین خام جیره در دوره ی دوم خشکی و اوایل شیردهی بر عملکردتولید مثلی گاوهای شیری منطقه ی گناباد بود. به این منظور چند گاوداری انتخاب و صفات تولید مثلی از قبیل متوسط روزهای باز، فاصله ی بین دو زایمان، تعداد دفعات تلقیح در آبستنی اول و دوم و درصد گوساله زایی اندازه گیری شد

۲اختلالات روانپزشکی و حاملگی (مقاله مروری)
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، مرداد, دوره  ۶۴ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بروز و پیشرفت علایم بیماری های روانی شایع در حاملگی مشکل آفرین بوده و موجب اختلال توانایی زنان در پذیرش تغییرات ایجاد شده به دنبال تولد فرزند می شود. بیماری های روانی بر تغذیه، مراقبت های  پره نا تا ل و نتیجه حاملگی تاثیر نا مطلوبی دارند. اگر علایم در دوران بعد از زایمان ادامه یابد، با تماس مادر و نوزاد و در نهایت تکامل رفتاری و شناخت کودک تداخل ایجاد خواهد کرد. با توجه به این نتیجه سوء، اهمیت تشخیص و درمان بیماریهای روانی به صورت زودرس و قبل از زمان تولد نوزاد؛ روشن خواهد شد.با توجه به همپوشانی بین علائم بیماری و علایم حاملگی، تشخیص بعضی از اختلالات روانپزشکی در طی حاملگی مشکل تر است. همچنین درمان اختلالات شدید به علت اثرات نا مطلوب داروهای روانپزشکی بر جنین و نوزاد و زن حامله، پیچیده تر می باشد. این مقاله به مرور یافته ها در مورد تظاهرات و سیر بیماری های شایع روانی در حاملگی می پردازد.

۳مقایسه شدت درد بعد از عمل سزارین در دو روش بستن و باز گذاشتن صفاق جداری
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (پياپي ۴۰)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه: اداره درد بعد از عمل سزارین علاوه بر تامین آسایش و راحتی بیمار، هزینه و طول مدت بستری بیمار را کاهش می دهد.هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر بستن یا باز گذاشتن صفاق جداری بر درد پس از عمل سزارین انجام شد.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 160 خانم حامله که از آبان سال 1382 تا اردیبهشت سال 1383 در بیمارستان کوثر قزوین به روش بی هوشی نخاعی با برش فن اشتیل پوست و عرضی قطعه تحتانی رحم سزارین شده بودند، انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه 80 نفری تقسیم شدند. در یک گروه صفاق جداری با نخ کرومیک صفر دوخته شد و در گروه دیگر صفاق جداری باز گذاشته شد. نیاز به داروی ضد درد و میزان درد بیمار طی 24 ساعت اول پس از عمل اندازه گیری و نتایج با استفاده از آزمون های آماری تی و مجذور کای مقایسه شدند.یافته ها: بیماران دو گروه از نظر سن، وزن، تعداد حاملگی و علت سزارین تقریبا مشابه بودند. در گروهی که صفاق باز گذاشته شد میانگین مصرف داروی ضد درد در طول 24 ساعت 90.8 میلی گرم ولتارن و 1.16عدد کپسول مفنامیک اسید بود. در حالی که در گروهی که صفاق دوخته شد به طور میانگین 112.9 میلی گرم ولتارن و 2 عدد کپسول مفنامیک اسید مصرف شد که اختلاف معنی داری را نشان داد (p=0.000). در گروه دوختن صفاق میانگین VAS در طول 24 ساعت 5.5 و در گروه باز گذاشتن 4.24 بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود داشت (p=0.000).نتیجه گیری: باز گذاشتن صفاق جداری در سزارین کاهش مشخصی در میزان درد بیماران و مصرف مسکن ایجاد می کند.

۴بررسی میزان آگاهی و نگرش خانمهای باردار نسبت به روشهای زایمانی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۶، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: با توجه به افزایش سزارین و سهولت پذیرش آن از سوی عامه مردم به نظر می رسد که افراد آگاهی اندکی نسبت به عوارض ناشی از آن داشته باشند. هدف: لذا ر این تحقیق ما میزان آگاهی و نگرش زنان باردار را نسبت به روشهای زایمانی سنجیدیم. مواد و روشها: 602 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی از افراد مراجعه کننده به 8 مرکز بهداشتی درمانی و مطبهای خصوصی شهر رشت در شش ماهه دوم سال 80 وارد مطالعه شدند. پرسشنامه ای با نظر خواهی از متخصصین زنان و زایمان تهیه و پایایی آن توسط test retest تایید شد و از طریق مصاحبه با بیمار توسط محقق و همکاران تکمیل گردید. نتایج: بررسی میزان پاسخ های صحیح به سوالات نشان داد که 4.2 درصد زنان دارای آگاهی بالا (>%80پاسخ درست)، 62.1 درصد آگاهی متوسط ( 75–50% پاسخ درست ) و 7،33 درصد دارای آگاهی پایین (<%50پاسخ درست ) بودند. 75.4 درصد زنان دارای نگرش مثبت به زایمان طبیعی و 24.6 درصد دارای نگرش منفی بودند و اکثریت خانمها درد بعد از عمل(۸۰.۱)، هزینه زیاد (77.2) و مدت بستری بیشتر در بیمارستان (66.3درصد) را از دلایل نگرش منفی به سزارین می دانستند. در ضمن ارتباط معنی دار بین میزان آگاهی با سن هنگام ازدواج (P<0.006)، میزان تحصیلات (P<0.001)، شغل (P<0.03) و میزان درآمد (P<0.001) مشاهد شد. نتیجه گیری: با توجه به سطح پایین آگاهی نسبت به روشهای زایمانی، چنین نتیجه گیری می شود که قشر جوان جامعه نیاز به آموزش بیشتر طی نخستین سالهای بارداری دارند.

۵بررسی تغییرات لیپیدها، لیپوپروتئینها و بتا – هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)، , دوره  ۵۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف: بررسی تغییرات لیپوپروتئینها و بتا هیدروکسی بوتیرات سرم خون بز در اواخر دوران آبستنی، زمان زایمان و اوایل دوران شیردهی.طرح: طرح شبه آزمایشی از نوع تک گروهی سریهای زمانی.حیوانات: پانزده راس بز ماده از نژاد آمیخته ایرانی، آبستن، بدون سابقه دو قلوزایی.روش: از 8 هفته پیش از زایمان تا 8 هفته پس از زایمان، هر هفته در یک روز مشخص از ورید و داج بزها خونگیری به عمل می آمد. در سرم بزهای مورد مطالعه، کلسترول، تری گلیسیرید، لیپید تام، HDL– کلسترول، LDL– کلسترول،VLDL – کلسترول و بتا هیدروکسی بوتیرات مورد سنجش قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل آماری: برای پی بردن به اختلاف معنی دار هر پارامتر در هفته های مختلف نمونه گیری (پیش از زایمان و پس از آن) از آزمون Repeated measure of analysis of variance (Time series) استفاده شد. تمام مقادیر به صورت میانگین ± خطای استاندارد در سطح (P<0.05) بیان شدند.نتایج: میزان کلسترول، تری گلیسیرید، LDL– کلسترول وVLDL – کلسترول تغییرات معنی داری را در هفته های پیش و پس از زایمان نشان دادند(P<0.05) . میزان لیپید تام،HDL – کلسترول و بتا هیدروکسی بوتیریک اسید تغییرات معنی داری را نشان ندادند (P>0.05). میزان کلسترول در طول هفته های پیش از زایمان و هفته های پس از زایمان روند افزایش معنی داری را نشان داد. میزان تری گلیسیرید در خلال هفته های پیش از زایمان تا زمان زایمان روند کاهشی داشته و در هفته های پس از زایمان روند افزایشی را نشان داد. میزانLDL – کلسترول در خلال هفته های پیش و پس از زایمان روند افزایش معنی داری را نشان داد. میزانVLDL – کلسترول در خلال هفته های پیش از زایمان تا زمان زایمان روند کاهشی و در هفته های پس از زایمان روند افزایشی داشت.نتیجه گیری: در هفته های قبل و بعد از زایمان باید به تغییرات چربیها و لیپوپروتئینهای سرم خون بز توجه داشت و از آنها در جهت دستیابی به تشخیص دقیقتر بیماریهای متابولیک استفاده کرد. در این زمان، تغییرات بتاهیدروکسی بوتیرات سرم معنی دار و قابل اعتنا نمی باشد.

۶زایمان ترم به دنبال درمان موفق کوریوکارسینوما با متاستاز مغزی (گزارش یک مورد)
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، آذر, دوره  ۶۴ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: اگر چه سرطان تروفوبلاستیک حاملگی قابل درمان ترین بدخیمی در سیستم ژنیتال زنان است، متاسفانه مغزی کوریوکارسینوما بیمار را در گروه پر خطر قرار داده و با وجود استفاده از رژیم های سنگین چند دارویی، میزان شکست درمان بالاست.معرفی بیمار: خانم 27 ساله ای با سابقه سه بار حاملگی، دو زایمان طبیعی یک ورد سقط خودبخودی یک سال پس از سقط با فلج یکطرفه بدن به دلیل متاستاز مغزی کوریوکارسینوما  تحت جراحی کرانیوتومی قرار گرفت و سپس با تشخیص متاستاز مغزی کوریوکارسینوما با رژیم چند دارویی اتوپوزاید، متوترکسات، اکتینومایسین و سپس پلاتین (EMA–EP) طی 9 دوره همراه با رادیاسیون مغز درمان گردید. بیمار دو سال پس از اتمام درمان یک نوزاد سالم و ترم با زایمان طبیعی به دنیا آورد.نتیجه گیری: شیمی درمانی چند دارویی EMA– EP و رادیاسیون مغز همراه با کرانیوتومی در بیماران متاستاز مغزی کوریوکارسینوما می تواند با بهبودی کامل بیمار و حفظ باروری فرد همراه شود.

۷نقش بارداری و زایمان در بروز بی اختیاری ادراری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان، 1384
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، مهر و آبان, دوره  ۸ , شماره  ۵ (پي در پي ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: بی اختیاری ادراری یکی از مشکلات شایع زنان  است که باعث کاهش کیفیت زندگی می گردد. بارداری و زایمان از عوامل خطر اصلی این مشکل می باشند. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع بی اختیاری ادراری در دوران بارداری و پس از زایمان صورت گرفته است.مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی است. از بین زنان مراجعه کننده به پنج مرکز بهداشتی درمانی همدان تعداد 245 نمونه بصورت تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه، اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: شیوع بی اختیاری ادراری در دوران بارداری و پس از زایمان به ترتیب 29.4% و 15.9% بدست آمد. وجود بی اختیاری ادراری در دوران پس از زایمان در افرادی که اپی زیاتومی شده بودند، 19.9 درصد و در افرادی که سابقه پارگی حین زایمان را ذکر کرده بودند 29.3% بود. بین اپی زیاتومی و پارگی با بی اختیاری ادراری پس از زایمان ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0.012). بی اختیاری ادراری در 10% از زنان شدید بود و 5.2% از زنان، تناوب یک تا شش بار بی اختیاری در هفته را ذکر کرده بودند. رابطه معنی داری بین سن و تعداد زایمان با بی اختیاری ادراری در دوران بارداری و پس از زایمان دیده نشد. اما بین بی اختیاری ادراری پس از زایمان با زمان شروع آن این ارتباط معنی دار بود (p=0.035).نتیجه گیری: بی اختیاری ادراری در دوران بارداری و پس از زایمان از شیوع قابل توجهی برخوردار بوده و می تواند هزینه هنگفتی را بر سیستم بهداشتی درمانی تحمیل نماید. این مشکل بطور گسترده ای بدون تشخیص مانده و گزارش نمی شود، لذا پیشگیری و درمان این مساله جهت ارتقا سلامت زنان امری ضروری است.

۸رابطه نمایه توده بدن مادر با نتایج بارداری در زایشگاه مهدیه شهر بم
اطلاعات انتشار: پايش، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
حاملگی در زنان با وزن غیرطبیعی باید به عنوان یک حاملگی پرخطر در نظر گرفته شود. هدف از مراقبت قبل از زایمان تولد نوزاد سالم از مادر سالم است و یکی از شرایط بهداشت دوران بارداری، داشتن وزن طبیعی است. این بررسی به منظور تعیین نقش چاقی مادر بر نتایج حاملگی در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه مهدیه شهر بم در سال 1382 انجام گرفت. این تحقیق به روش مقطعی بر روی 294 زن باردار 35–18 ساله تک قلو با حاملگی ترم و نمایش سفالیک جنین که در سه گروه زنان سبک وزن با شاخص توده بدنی کمتر از 19،8 ، وزن طبیعی با شاخص 26 تا 19،8  و سنگین وزن با شاخص بیش از 26 کیلوگرم بر مترمربع قرار گرفتند، انجام پذیرفت. در این بررسی میانگین طول مرحله اول زایمان در گروه زنان کم وزن (7.73±5.77) دقیقه بیشتر از گروه زنان سنگین وزن (3.32±5.11) دقیقه بود. اگرچه این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. میانگین طول مرحله سوم زایمان در گروه زنان با وزن طبیعی بیشتر از زنان کم وزن و سنگین وزن بود، ولی آزمون آماری، تفاوت معنی داری را نشان نداد. همچنین میانگین طول مرحله دوم زایمان در هر سه گروه تقریبا مساوی بود. در عین حال میانگین وزن نوزادان در  گروه سنگین وزن به طور معنی داری بیش از گروه زنان با وزن طبیعی و کم وزن بود، ولی میانگین نمرات آپگار دقایق اول و پنجم در این گروه کمتر بود. میزان سزارین در زنان چاق 28،9 درصد، زنان با وزن طبیعی 15،2 درصد و در زنان کم وزن 4،5 درصد بود که تفاوت معنی داری بین این سه گروه وجود داشت (P<0.0001). با توجه به یافته های این تحقیق توصیه می شود زنان چاق قبل از حاملگی مورد مشاوره قرار بگیرند تا به وزن مناسب برسند و در طی حاملگی نیز در زمینه یک رژیم غذایی مناسب و سطح فعالیت بدنی لازم راهنمایی شوند تا بتوان با یک برنامه ریزی صحیح و آموزش کافی در دوران بارداری، نتایج حاملگی موفقی را به دست آورد.

۹شیوع افسردگی بعد از زایمان در بیمارستان الزهرای شهر رشت در سال 1383
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۵۹، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: افسردگی پس از زایمان بیماری شایعی است که آثار نامطلوب بر سلامت مادر و کودک بجا می گذارد. میزان شیوع این اختلال در بررسی های مختلف متفاوت گزارش شده است.هدف: بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان در بیمارستان الزهرا شهر رشت.مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس 335 زن که در بیمارستان الزهرا زایمان کردند، پس از اخذ رضایت، پرسشنامه اطلاعات دموگرافی شامل متغیرهای سن، تعداد فرزند زنده، محل زندگی، روش زایمان، خواسته یا ناخواسته بودن حاملگی، سابقه سقط یا مرگ کودک در گذشته، رتبه زایمان، میزان سواد و وضعیت اشتغال تکمیل شد.نمونه ها 2 تا 3 هفته پس از زایمان با آزمون خودپرسشگری بک که استاندارد و مستقل از فرهنگ است غربالگری شدند. برای مادرانی که نمره 16 یا بالاتر داشتند 2 تا 3 هفته بعد مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس DSMIV–TR برای تشخیص اختلال افسردگی اساسی انجام شد. داده ها در موارد لزوم با آزمون های کای دو و فیشر آنالیز شد و اختلاف معنی دار در سطح 5% = a تعیین شد.نتایج: براساس آزمون غربالگری، 61 نفر افسردگی خفیف (نمره بک 16 تا 30 ) و 6 نفر افسردگی متوسط (نمره بک 31 تا 46) داشتند. از 59 نفر که برای مصاحبه بالینی مراجعه کردند 48 نفر مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بر اساس DSMIV–TR بودند (43 نفر خفیف) ارتباط معنی دار آماری بین وضعیت اشتغال مادر با تشخیص افسردگی (P=0.02) و سابقه سقط و مرگ نوزاد در گذشته با تشخیص افسردگی (P=0.02) وجود داشت.نتیجه گیری: فراوانی نسبتا قابل توجهی از افسردگی خفیف به دست آمد. با توجه به محدودیت های طرح پیشنهاد می شود مطالعه های بیشتر با ابزارهای غربالگری دقیق تر و تعداد نمونه های بیشتر انجام شود.

۱۰بررسی وضعیت شاخص های لیبر در زنان بستری شده با تشخیص حاملگی طول کشیده در زایشگاه شبیه خوانی کاشان طی سال 1383–1382
اطلاعات انتشار: فيض، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱ (پي در پي ۴۱)، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: طولانی شدن بارداری از جنبه های مختلف، سلامت مادر و نوزاد را تحت تاثیر قرار می دهد. اگرچه بسیاری از محققین پذیرفته اند که انجام مداخلات درمانی قبل از شروع زایمان ضروری است ولی در مورد نحوه به کارگیری و زمان آن اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. با توجه به فراوانی حاملگی طول کشیده و به منظور تعیین و مقایسه شاخص های لیبر، این مطالعه در مورد زنان بستری شده با تشخیص حاملگی طول کشیده طی سال های 83–82 در زایشگاه دکتر شبیه خوانی کاشان صورت گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش به روش توصیفی روی کلیه 450 زن باردار که هیچ مشکل طبی و یا مامایی نداشته و حداقل سن حاملگی آنها (بر اساس LMP و یا سونوگرافی زیر 30 هفته) 40 هفته بوده و جهت ختم حاملگی بستری شده بودند، انجام شد و شاخص های لیبر (دیلاتاسیون و افاسمان موقع پذیرش، دفعات القا، طول مدت بستری تا زایمان، نوع زایمان و دیستوشی) و اطلاعات مربوط به سابقه حاملگی طول کشیده، سن مادر و تعداد پاریتی تعیین و سپس بر حسب سن حاملگی در 4 گروه (40 هفته تا 40 هفته و سه روز، 40 هفته و چهار روز تا 41 هفته، 41 هفته و یک روز تا 41 هفته و سه روز و 41 هفته و 4 روز و بالاتر) با هم مقایسه شدند. نتایج با استفاده از آمارهای توصیفی، کای دو، تی زوجی، کروسکال والیس و من ـ ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که 131 نفر (29.1%) از زنان در سن حاملگی بین 40 هفته تا 40 هفته و سه روز، 130 نفر (28.9%) در سن حاملگی بین 40 هفته و 4 روز تا 41 هفته، 150 نفر (3\33%) در سن حاملگی بین 41 هفته و یک روز تا 41 هفته و 3 روز و تنها 39 نفر (8.7%) در سن حاملگی بالای 5\41 هفته ختم حاملگی شده بودند که از آنان فقط 12 نفر (2.7%) سن حاملگی بیشتر از 42 هفته داشتند. دیلاتاسیون و افاسمان موقع پذیرش، نوع زایمان و دیستوشی در زنان مورد مطالعه بر حسب سنین مختلف حاملگی اختلاف معنی دار آماری نشان نداد. اما زنان از نظر طول مدت بستری، دفعات القا و علت سزارین بر حسب سن حاملگی با یکدیگر اختلاف داشتند (P<0.05) به طوری که با اقدام به ختم حاملگی در سنین کمتر طول مدت بستری و میانگین دفعات القا بیشتر شده و علت سزارین، اغلب عدم پاسخ به القا و مداخلات درمانی بود.نتیجه گیری: ختم حاملگی در سن کمتر از 41.5 هفته به خاطر ترس از ناخوشی های مادر ضرورت نداشته و توصیه می شود با سیاست انتظار ختم حاملگی در زنان با حاملگی طولانی را حداقل تا 41.5 هفته به تعویق انداخت.

۱۱بررسی رابطه نوع زایمان با درد قاعدگی
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان، سال
تعداد صفحات: ۹
قاعدگی دردناک یکی از مشکلات شایعی است که حدود 50 درصد زنان سنین باروری را تحت تاثیر قرار می دهد مکانیسم اصلی درد قاعدگی شناخته نشده است به نظر می رسد که زایمان درد قاعدگی را کاهش میدهد اما تاثیر نوع زایمان برکاهش درد قاعدگی ناشناخته باقی مانده است مطالعه حاضر به هدف تعیین رابطه نوع زایمان و درد قاعدگی و همچنین مقایسه درد قاعدگی در اوایل واواخر سنین باروری در مراجعین به بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهرستان تهرا ن در سال 1385 انجام گرفت. دراین پژوهش تحلیلی گذشته نگر تعداد 160 نفر از زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب که درمحدوده سنی 32 تا 34 سال قرار داشتند و مشخصات واحدهای پژوهش را داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساختاریافته ای بود که جهت تعیین اعتبار آن از روش اعتبار محتوی استفاده شد و برای پایایی آن از روش آزمون مجدد استفاده شد.

۱۲ارتباط سزارین و مدت شیردهی در مادران شیرده
اطلاعات انتشار: مجله بيماريهاي كودكان ايران، پاييز, دوره  ۱۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
هدف: شیر مادر به عنوان یک غذای کامل تنها منبع مورد اطمینان برای تغدیه شیرخواران می باشد.عوامل بسیاری می‎توانند روی شیردهی تاثیرگذار باشند.هدف از اجرای این تحقیق بررسی ارتباط بین روش زایمان و مدت شیردهی کودک بود.روش مطالعه: جمعیت مورد مطالعه کلیه مادران مراجعه کننده به درمانگاه های یاسوج بودند و تعداد نمونه پژوهش 80 نفر از هر گروه با زایمان طبیعی و سزارین بود.معیار ورود به مطالعه دارا بودن فرزند 1 تا 4 ساله سالم و معیار خروج از مطالعه وجود بیماری مادر و یا مصرف دارو در طی شیردهی بود. اطلاعات شامل وضعیت دموگرافیک مادران، وضعیت زایمان، وضعیت شیردهی، نوع تغذیه و سن شروع تغذیه کمکی به روش مصاحبه گردآوری شد.یافته ها: بین سطح تحصیلات مادر و نوع زایمان ارتباط معنی دار وجود داشت و با افزایش سطح تحصیلات، میزان سزارین به خصوص نوع انتخابی آن افزایش یافته بود. نوع زایمان و وضعیت شیردهی با شغل مادر ارتباط معنی‎دار داشت. میزان سزارین در خانم‎های شاغل در مقایسه با خانم‎های خانه دار بالاتر بود. بانوان خانه دار موفقیت بیشتری در تداوم شیردهی برای 12 ماه و بیشتر داشتند بطوری که 26.7% مادران شاغل و 73.3% مادران خانه دار کودک خود را 12 ماه یا بیشتر شیر داده بودند.مادران شاغل یا از ابتدا تصمیم به شیردهی نداشتند و یا با شروع شیردهی و برخورد با مشکلات شیردهی را کنار گذاشتند ولی در این میان مادران شاغلی بودند که با برنامه ریزی دقیق و اهتمام در امر شیردهی کودکشان در این کار موفق و راضی بودند. بین مدت شیردهی و روش زایمان در این مطالعه ارتباط وجود نداشت.نتیجه گیری: بنظر می رسد تمایل به شیردهی در این مطالعه به دلیل تمایل و رغبت فرهنگی به تغذیه کودک با شیر مادر است البته آموزش مادران سهم بزرگی در حفظ این میل و رغبت دارد.

۱۳اثرات ایندومتاسین رکتال جهت کاهش درد زایمان بر مادر و جنین در بیمارستان حضرت زینب (س) 1383
اطلاعات انتشار: مجله زنان مامايي و نازايي ايران، بهار و تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: تاکنون از روشها و داروهای گوناگونی جهت کاهش درد زایمان استفاده شده است. هدف مطالعه با توجه به ارزان و در دسترس بودن و مصرف آسان ایندومتاسین بررسی اثرات این دارو در درد زایمان بر مادر و جنین بوده است.روش کار: این تحقیق کارآزمایی بالینی و دوسوکور در سال 1383 در زنان باردار اول زا در بیمارستان حضرت زینب (س) انجام شده است. 100 نفر از زنان باردار اول زا به صورت تصادفی به دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه مورد هنگام شروع فاز فعال زایمان ایندومتاسین رکتال 50 میلی گرم در ساعت و در گروه شاهد پلاسبو تجویز گردید. سپس در هر یک از دو گروه به بررسی سیر زایمان، در مراحل مختلف زایمان، میزان خونریزی مادر و آپگار دقایق یک و پنج و وزن نوزاد پرداخته شد. مشخصات فردی، وضعیت درد در پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.نتایج: میانگین سن بیماران 21.51 سال بود. بیماران غالبا (%81) به خاطر شروع درد زایمان و بقیه پارگی کیسه آب مراجعه کرده بودند. میانگین درجه درد در شروع مرحله فعال در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت، اما میانگین درجه درد یک ساعت پس از تجویز دارو در هنگام دیلاتاسیون کامل در گروه کننده ایندومتاسین به طور قابل توجهی کمتر بود (P=0.001 و P=0.049) و میانگین درجه درد جنین در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت. در بررسی وزن، آپگار دقیقه 1 و 5 هماتوکریت مادر قبل و بعد از زایمان در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، تجویز ایندومتاسین رکتال در هنگام زایمان موجب در حد قابل قبولی در بیماران می شود که از نظر آماری معنی دار است ولی سیر زایمان را کمی می نماید که از نظر آماری معنی دار نیست و در مجموع با توجه به بی عارضه بودن آن هنگام زایمان، از این روش به عنوان روشی برای کاهش درد زایمان بهره گرفت.

۱۴علل شایع ریزش مو
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پوست و مو، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۵آیا می توان میزان سزارین را در استان مازندران کاهش داد؟
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، زمستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۴۵، سال
تعداد صفحات: ۹
سابقه و هدف: سزارین عمل جراحی بزرگی است که عوارض بسیار زیادی را بر مادر و نوزاد تحمیل می کند. در کشور ایران در سال 1381، 37 درصد زایمان ها و در همان سال در استان مازندران، 56 درصد زایمان ها به روش سزارین انجام شد. در حالی که سازمان های جهانی توصیه می کنند 15–10 درصد زایمان ها به روش سزارین انجام شود. هدف این پژوهش؛ تعیین تاثیر سیاست های استانی بر میزان سزارین می باشد.مواد و روش ها: پژوهش به روش کارآزمایی بالینی در دو بیمارستان منتخب استان (یک بیمارستان به عنوان مورد و یک بیمارستان به عنوان شاهد) از تاریخ پانزدهم آبان ماه 1381 لغایت پانزدهم شهریور 1382 انجام شد. مداخله (مکاتبه محرمانه با جراحان در مورد میزان سزارین های انجام شده در بیمارستان و میزان سزارین انجام شده توسط هر یک از جراحان) در بیمارستان مورد انجام شد. داده های قبل و بعد از مداخله در هر بیمارستان و هم چنین داده های بیمارستان مورد و شاهد با یکدیگر مقایسه شدند. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.یافته ها: در طول انجام پژوهش 2171 زایمان در بیمارستان مورد و 980 زایمان در بیمارستان شاهد انجام شد. از این میان، 8\44 درصد در گروه مورد و 6\46 درصد زایمان ها در گروه شاهد به روش سزارین انجام شد. آزمون آماری نشان داد که مداخله بر میزان سزارین تاثیر ندارد. ولی میزان سزارین در گروه مورد و شاهد بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله کاهش یافته بود(P<0.01) . بیش ترین علت سزارین در هر دو گروه قبل و بعد از انجام مداخله، سزارین تکراری بود.استنتاج: با توجه به یافته های پژوهش و برنامه های اجرا شده توسط معاونت درمان دانشگاه جهت کاهش سزارین، موفقیت در این امر، نظارت و کنترل بیشتر مسوولین در کلیه امور، خصوصا میزان سزارین را می طلبد. پیشنهاد می شود؛ معاونت محترم درمان دانشگاه، با جلب همکاری سایر ارگان های مرتبط، برنامه های مدون و مستمری جهت کاهش سزارین اجرا نمایند. ضمنا با توجه به اینکه اکثریت سزارین های انجام شده، سزارین تکراری بودند، پیشنهاد می شود ضمن ترویج زایمان واژینال پس از سزارین (VBAC)، امکانات لازم را برای این امر فراهم نمایند.

۱۶بررسی میزان شیوع علایم مرتبط با اختلالات کف لگن در خانم های مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۰۹
زمینه و هدف: اختلالات کف لگن شامل بی اختیاری ادرار، بی اختیاری مقعد، شلی ارگانهای لگن و مشکلات جنسی متعاقب آن شکایات شایعی هستند هدف از این مطالعه تعیین شیوع اختلالات کف لگن و عوامل مساعد کننده آن شامل سن، شاخص توده بدنی، تعداد و نوع زایمان می باشد.مواد و روش کار: در این مطالعه مقطعی 612 خانم مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) در سنین 15 سال و بالاتر مورد بررسی و در مورد آنها پرسشنامه ای شامل سن، تعداد زایمان، روش زایمان، اختلالات کف لگن شامل انواع بی اختیاری ادراری، شلی های مهبل، اختلال در دفع گاز و مدفوع و مقاربت دردناک تکمیل شد. همچنین قد و وزن این زنان اندازه گیری و شاخص توده بدنی آنان تعیین گردید. اطلاعات به دست آمده جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: از 612 زن مورد مطالعه، بیشترین تعداد در گروه سنی 26 – 35 سال (38.5%) و کمترین تعداد در سنین 56 سال و بالاتر (11.4%) بودند. 68.6% از زنان تجربه حداقل یک مورد از انواع اختلالات کف لگن و 50.9% حداقل دو مورد و 31.4% سه مورد یا بیشتر را داشتند. انواع اختلالات کف لگن با افزایش تعداد زایمان افزایش داشته است. بین شاخص توده بدنی و اختلالات کف لگن شامل بی اختیاری ادراری (P=0.001) یبوست (P=0.001) و بی اختیاری مقعدی (P=0.014) تفاوت معنی دار بود ولی بین شاخص توده بدنی و مقاربت دردناک (P=0.33) خشکی واژن (P=0.96) و شلی واژن (P=0.58) و بواسیر (P=0.25) هیچ ارتباط معنی داری دیده نشد. همچنین انواع بی اختیاری ادراری و بواسیر و یبوست و بی اختیاری مدفوعی– گازی در گروهی که تنها بطریقه واژینال زایمان داشته اند در مقایسه با سایر روشهای زایمانی (سزارین و زایمان با وسیله) با درصد بالاتری وجود داشت و در گروهی که تنها سزارین شده بودند این علایم به نسبت کمتری وجود داشت همچنین مقاربت دردناک در زنانی که زایمان طبیعی با وسیله داشتند تقریبا دو برابر زایمان خودبخودی طبیعی و سزارین بود.نتیجه گیری: اختلالات کف لگن شایع بوده و با سن، شاخص توده بدنی و تعداد زایمان مرتبط است و زایمان به روش سزارین هر چند با کاهش در اختلالات کف لگن در مقایسه با زایمان طبیعی خودبخودی و زایمان طبیعی به کمک وسیله همراه است ولیکن این کاهش چندان محسوس نیست.

۱۷مقایسه سنتومترین عضلانی و اکسی توسین وریدی در اداره مرحله سوم زایمان
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲ (پياپي ۴۳)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه: خون ریزی زایمانی یکی از علل عده مرگ و میر مادران است و اولین قدم در کاهش میزان خون ریزی مرحله سوم زایمان استفاده از داروهای یوتروتونیک است.هدف: مطالعه به منظور مقایسه کارایی و عوارض اکسی توسین وریدی و سنتومترین عضلانی در اداره مرحله سوم زایمان انجام شد.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور که در سال 1384 در بیمارستان کوثر قزوین انجام شد، 800 زن که حاملگی تک قلو و زایمان واژینال داشتند در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول 1 میلی لیتر سنتومترین عضلانی و گروه دوم 10 واحد اکسی توسین وریدی پس از خروج شانه قدامی جنین دریافت کردند. سطح هموگلوبین قبل و 24 ساعت پس از زایمان اندازه گیری شد. مدت زمان مرحله سوم زایمان، نیاز به تکرار داروی یوتروتونیک،‌ نیاز به خروج دستی جفت و عوارض جانبی نامطلوب مادری شامل تهوع،‌استفراغ، سردرد، افزایش فشارخون در هر دو گروه ثبت و داده ها با آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین افت هموگلوبین در گروه اکسی توسین 3.7±2.54 درصد و گروه سنتومترین 3.6±2.49 درصد بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. از لحاظ نیاز به تزریق مجدد داروی یوتروتونیک، مدت زمان مرحله سوم زایمان، نیاز به خروج دستی جفت و نیز عوارض جانبی مادری، تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: اکسی توسین وریدی و سنتومترین عضلانی به یک اندازه در پیشگیری از خون ریزی مرحله سوم زایمان موثر است و عوارض جانبی نامطلوب نیز تفاوت بالینی چشمگیری ندارد.

۱۸بررسی وزن جفت و عوامل همراه با آن
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: ضروری ترین ارگان در تکامل جنین جفت می باشد. نقص در کارکرد جفت می تواند وضعیتهای مختلفی را برای جنین ایجاد کند. روشهای مختلفی برای ارزیابی کارکرد جفت استفاده می شود که وزن نمودن آن یکی از این روشها می باشد.هدف: هدف از انجام این بررسی تعیین میانگین و توزیع وزن جفت و ارزیابی بعضی عوامل مادری و جنینی تاثیرگذار در این رابطه می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه که به صورت مقطعی–توصیفی طرح‌ریزی شد، زنان مراجعه کننده جهت زایمان با حاملگی تکی و سن حاملگی 37 تا 42 هفته وارد مطالعه شدند. وزن جفت به سه گروه کمتر از 330 گرم (کم وزن)، بین 330 و 750 گرم (طبیعی) و بیشتر از 750 گرم (پر وزن) تقسیم بندی گردید. وزن جفت، وزن نوزاد، سن مادر، دفعات بارداری، ابتلا به دیابت و فشارخون حاملگی، نوع زایمان، جنس نوزاد، زجر جنین، آپگار نوزاد با کمک تست مجذور کای ثبت و بررسی شد.نتایج: در این مطالعه 1088 زن بررسی شدند. مورد از زنان تحت بررسی قرارگرفتند. میانگین سنی زنان  25.35±5.6سال و متوسط سن حامگی 9±274 روز می‌باشد. میانگین وزن نوزاد 529±3214 گرم و میانگین وزن جفت 113± 530 گرم تعیین گردید. شیوع جفت کم وزن و پر وزن به ترتیب 2% و 2.8% گزارش شد. نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین وزن جفت با دیابت و فشارخون حاملگی، نوع زایمان، وزن نوزاد، زجر جنین و آپگار نوزاد وجود دارد .(P<0.05)نتیجه گیری: چون ارتباط معنی دار بین بعضی از پیامدهای مهم مادری و نوزادی وجود دارد، بنابراین توجه به جفت و رشد آن در طول حاملگی با روشهای مختلف نظیر سونوگرافی می تواند راهگشای ما در تامین سلامت نوزاد بوده و شالوده طب پیشگیری باشد. به نظر می‌رسد وزن جفت کمتر از 330 گرم هشدار دهنده باشد.

۱۹تاثیر تزریق وریدی محلول‌ های حاوی گلوکز در هنگام زایمان بر وضعیت اسید – باز نوزادان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: اختلات اسید– باز از مشکلات مهم ولی قابل پیشگیری نوزادان محسوب می شود.هدف: این مطالعه برای بررسی اثر مصرف داخل وریدی گلوکز 5% در حین زایمان بر وضعیت اسید– باز شریانی نوزادان متولد شده به طور نرمال انجام شده است.مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه آینده‌نگر شاهد– موردی است. برای این کار از بین خانمهای مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت زایمان طبیعی، 200 نفر با دامنه سنی 39–18 سال و دیلاتاسیون سرویکال بیش از 4 سانتیمتر و پرزانتاسیون سر و بدون هیچ مشکل طبی یا زایمانی انتخاب شدند. در 100 نفر آنها محلول رینگر ساده (گروه کنترل) و در 100 نفر رینگر به علاوه گلوکز 5% داخل وریدی در حین زایمان داده شد. گازهای خونی نوزادان متولد شده در دو گروه مقایسه شد.نتایج: PH در گروه مورد (03\0±29\7) تفاوت معنی داری را با گروه شاهد (04\0±22\7) نشان داد (p<0.05) و PaCO2 در گروه مورد بطور معنی‌داری کمتر و Hco3 به طور معنی داری بیش از گروه کنترل بود (p<0.05) ولی سطح سرمی قند و امتیاز آپگار دو گروه تفاوت معنی داری نشان ندادند.نتیجه گیری: بنابراین، تجویز مایعات داخل وریدی حاوی گلوکز در حین زایمان می تواند خطر اسیدمی و هیپرکربی را در نوزادان کاهش دهد.

۲۰تظاهرات سونوگرافیک و تغییرات حجم تیرویید در اختلالهای تیروییدی بعد از زایمان
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴ (مسلسل ۸)، سال
تعداد صفحات: ۶
اختلالهای عملکرد تیرویید که در سال اول بعد از زایمان رخ میدهد اختلال عملکرد تیرویید به دنبال زایمان (PPTD) نامیده شده و به عنوان یک واکنش ایمونولوژیک از سالهای قبل مورد توجه پژوهشگران بوده است. این بیماری شامل بیماری گریوز، هیپوتیروییدی و تیروییدیت بعد از زایمان میشود. تظاهرات سونوگرافیک این بیماری بصورت هیپواکوژنیسیتی منتشر یا مولتی فوکال نسج تیرویید گزارش شده است. هدف از این مطالعه مقایسه حجم تیرویید و تظاهرات سونوگرافیک در گروهی از بیماران تهرانی مبتلا به PPTD با گروه شاهد است. از 120 مادر مبتلا به 65PPTD نفر با انجام سونوگرافی موافقت کردند. به عنوان گروه شاهد نیز 97 مادر سالم بعد از زایمان انتخاب گردیدند. معاینه بالینی تیرویید و انجام سونوگرافی از زمان تشخیص تا بهبودی بیماری بصورت ماهیانه انجام گرفت. حجم تیرویید اندازه گیری و اکوژنیسیتی آن مطالعه گردید. 7\6%  گروه شاهد و 8\21% گروه بیمار دارای گواتر قابل مشاهده بودند (P<0.001). تغییرات هیپواکوژنیسیتی واضح در 5\98% گروه بیمار و 7% گروه شاهد وجود داشت (P<0.01). وجود گره در 8% گروه بیمار و1% گروه شاهد مشاهده شد. این تغییرات در سونوگرافی های پیگیری ماهانه تا زمان بهبود بیماری همچنان وجود داشت و شدت تغییرات متناسب با شدت درگیری بیماری بود. میانگین حجم تیرویید بیماران درشروع بیماری 77% بیش از میانگین حجم تیرویید گروه شاهد بود (P<0.005). با بهبود بیماری میانگین حجم تیرویید بیماران 25% نسبت به شروع بیماری کاهش پیدا کرد، ولی در مقایسه با میانگین حجم تیرویید گروه شاهد کمی بیشتر بود. این مطالعه اهمیت سونوگرافی را در کنار تستهای آزمایشگاهی و سطح آنتی بادیها در تایید التهاب تیرویید و نیز سیر بیماری و عود بعدی نشان میدهد.

۲۱در اداره و نتایج مراحل زایمانی در مراکز آموزشی درمانی تبریز )WHO( نقش پارتوگراف سازمان بهداشت جهانی
اطلاعات انتشار: پرستاري و مامايي - دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال
تعداد صفحات: ۶

۲۲تاثیر درماننوکولیتیک در مقابل درمان انتظاری در بیماران پره ترم باپارگی زودرس کیسه آب
اطلاعات انتشار: Trauma Monthly، سال
تعداد صفحات: ۶

۲۳مقایسه میزان دفع پروتیین ادرار 24 ساعته و نسبت پروتیین به کراتی نین در یک نمونه ادرار تصادفی در زنان مشکوک به پره اکلامپسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، سال
تعداد صفحات: ۶

۲۴پذیرش زودرس زنان جهت زایمان و سرانجام مادر و جنین در مرکز آموزشی، درمانی هاجر شهرکرد
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، پاييز, دوره  ۱۴ , شماره  ۳ (پياپي ۳۲)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: زمان پذیرش و بستری کردن مادر جهت زایمان می تواند تاثیر مهمی در سرانجام زایمان داشته باشد و توجه به این امر مانع از ایجاد بسیاری از مشکلات برای مادر و جنین می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط پذیرش زودرس زنان جهت زایمان و سرانجام مادر و جنین در مرکز آموزشی، درمانی هاجر شهرکرد انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، 463 نفر از زنانی که دارای حاملگی کم خطر بودند، جنین تک قلو با نمای ورتکس داشتند و در مرحله نهفته زایمان جهت زایمان بستری شده بودند (گروه 1)، با 287 نفر از زنانی که خصوصیات مشابه داشتند و در مرحله فعال زایمان پذیرش شده بودند (گروه 2) به منظور تعیین سرانجام مادر و جنین در بخش زایمان مرکز آموزشی، درمانی هاجر شهرکرد در فاصله اردیبهشت ماه تا آذرماه 1383 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم در فرم مخصوصی ثبت گردید؛ داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری Chi–Square, t و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری P£0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: 463 نفر (%61.7) از افراد در مرحله نهفته و 287 نفر (%38.3) در مرحله فعال زایمانی بستری شده بودند. میانگین سن مادر، سن حاملگی بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی و سونوگرافی، میانگین وزن و آپگار نوزاد در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت؛ اگر چه تعداد زنانی که به علت عدم پیشرفت زایمان، مورد تحریک زایمان با اکسی توسین قرار گرفته بودند، در دو گروه مشابه بود (79.9% در مقابل 76.6%) اما میزان سزارین در زنانی که تحریک زایمانی دریافت کرده بودند، در گروه 1 بیشتر از گروه 2 بود (57.2% در مقابل 25.8%)، (P<0.001). تعداد کل موارد سزارین نیز در گروه 1 بیشتر از گروه 2 بود (363 در مقابل 118)، (P<0.001). علت اصلی سزارین در گروه 1، زایمان سخت و در گروه 2، زجر جنین بود. استفاده از فورسپس و وکیوم، تهویه مکانیکی نوزاد و خونریزی پس از زایمان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مراقبت های دوران بارداری آموزش کافی به تمام زنان باردار در مورد علایم شروع مرحله فعال زایمان داده شود و به آنها توصیه گردد در صورت نداشتن مشکل، زمانی در بیمارستان پذیرش گردند که وارد مرحله فعال زایمان شده باشند تا از عوارض ناشی از بستری شدن زودرس آنها جلوگیری شود.

۲۵بررسی اثر روغن کرچک بر القای دردهای زایمانی
اطلاعات انتشار: فيض، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴ (پي در پي ۴۴)، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: با توجه به عوارض به کارگیری روش های دارویی جهت القای دردهای زایمانی، یافتن یک روش آسان، کم هزینه، مطمئن و بدون عارضه برای القای دردهای زایمانی بعد از هفته 40 حاملگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر استفاده از روغن کرچک بر القای دردهای زایمانی بعد از هفته 40 حاملگی در بیمارستان شبیه خوانی کاشان از سال 1383 تا 1385 انجام شد.مواد و روش ها: این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 200 خانم باردار انجام شد. نمونه ها به دو گروه 100‌ نفری مورد و کنترل تقسیم شدند. به گروه مورد 60 میلی لیتر روغن کرچک خوراکی داده شد و گروه شاهد هیچ دارویی دریافت نکرد. سپس میزان شروع دردهای زایمانی، زمان زایمان، نوع زایمان و آپگار نوزاد با استفاده از آزمون های آماری OR, CI, c2 و t در هر دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که در 70 درصد افراد گروه مورد و 12 درصد افراد گروه کنترل در عرض 24 ساعت پس از ورود به مطالعه انقباضات منظم رحمی شروع شد CI=8.17–35.84) و OR=17.11 و (p<0.001 و از این تعداد 28 درصد افراد گروه مورد و یک درصد افراد گروه کنترل زایمان کردند CI=3.86–226.4) و OR=29.5 و (p<0.001. همچنین یافته های این مطالعه هیچ اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه از نظر نوع زایمان و نمره آپگار نوزادان مشاهده نشد.نتیجه گیری: روغن کرچک خوراکی در شروع درد زایمان در خانم های باردار بعد از هفته 40 حاملگی، بدون افزایش در میزان عوارضی همچون سزارین و پایین آمدن نمره آپگار نوزادان موثر است. تحقیقات تجربی بیشتر توصیه می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۹۸ نتیجه