۱بررسی نقش سیاستهای زمین شهری بر روی شهرهای ایران(نمونه موردی: شهر اصفهان)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۲۵
امروزه به دلیل نقش زمین در تامین رفاه و آسایش عمومی و تلقی آن به عنوان یک ثروت عمومی از یک طرف و نیز به دلیل افزایش روزافزون جمعیت؛ از طرف دیگر، ضروری است تا ضوابط، مقررات و معیارهای آن در راستای منافع عمومی، حفاظت بهینه و در خور پایدار در نظر گرفته شود. در کشورهای مختلف، شیوه دخالت دولتها در تعیین سیاستهای زمین و بازار آن متفاوت است که بیشتر آن از طریق تصویب مقررات مربوط به کاربری اراضی شهری، مالیات بندی و دخالت مستقیم دولت اعمال می شود. روش کار، توصیفی موردی(case study) و علی (پس رویدادی) است. هدف این تحقیق، بررسی نقش سیاست های زمین شهری در توسعه شهرهای ایران با تاکید بر نمونه موردی شهر اصفهان ازطریق مطالعه و ارزیابی سیاستها، برنامه ها و مصوبه های مراجع رسمی و قانون گذار در خصوص زمین شهری و نیز تحلیل نتایج و اثرات آنها در روند توسعه و گسترش شهرهای ایران به خصوص شهر اصفهان است.از بررسی سیاست ها و قوانین زمین شهری، به این نکته مهم پی می بریم، که به کارگیری هر نوع سیاست و قانونی، در هر برهه زمانی، دارای آثار و نتایج ملموس و مشخصی بوده که روند رشد و گسترش شهرها را شکل بخشیده است. اتخاذ و اعمال سیاستهای گوناگون زمین شهری در ایران، بر نحوه رشد و گسترش شهرهای ایران علی الخصوص شهر اصفهان بسیار موثر و از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. نتایج این پژوهش می تواند در جلوگیری از تکرار وضعیت نامطلوب گذشته و اتخاذ تصمیمات مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

۲زمین و جایگاه آن در توسعه شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شهرداريها، سال
تعداد صفحات: ۷

۳بررسی نقش دولت درمدیریت و توسعه شهرهای مرزی نمونه موردی شهرمرزی سقز
اطلاعات انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
میزان شهرنشینی درایران از31 درصد درسال 1335 به 68\8 درسال 1385 رسیده است و براوردهای انجام شده نشان میدهد که این رقم تاسال 1400 افزایش چشمگیری خواهد داشت چنین افزایشی نیازهای فضایی برای اسکان جمعیت را بیش ازپیش افزایش خواهد داد و این گسترش فزاینده بیش از هرچیز نیازمندوجود زمین مناسب برای کاربری های شهری و ساماندهی فضایی است شهرسقز یکی از شهرهای استان کردستان می باشد که دردهه های گذشته مانند بسیاری از نقاط شهری کشور با بارگذاری بیش ازحد جمعیت روبرو شده و درمعرض توسعه شتابان شهری قرارگرفته است اعداد و ارقام موجود نشان میدهد که جمعیت این شهر درسال 1335 برابر با 12729 نفر بوده که درادامه به 132394 نفر درسال 1385 رسیده و طی یک دوره 50ساله 10 برابر شده است بدیهی است که افزایش جمعیت درمحیطی محدود ازنظر فضایی و خدمات رسانی با پیامدهای متعدد درعرصه اجتماعی اقتصادی و فضایی روبرو خواهدبود.

۴مقررات ، آراء، رویه های قضایی و اداری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: كانون وكلاي دادگستري، سال
تعداد صفحات: ۳۲

۵طرح جامع اراضی وقفی حلقه ای ازتوسعه شهرایرانی – اسلامی
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
علیرغم گستردگی و شمول اراضی وقفی و قوانین آن درشهرهای با مدیریت ایرانی اسلامی کشورمان تاکنون بحث جدی درخصوص بررسی جایگاه وقف درقوانین و مقررات زمین های وقفی صورت نگرفته است این درحالی است که با روند رو به رشد ایجاد و توسعه شهرها درسالهای اخیر برپایه قوانین و مقررات متنوع شهری لزوم توجه به تاثیر متقابل دومقوله وقف و قوانین و مقررات شهری ضروری به نظر می رسد امروزه درادبیات توسعه و مدیریت شهری فرضیه غالب زمین های وقفی را بهعنوان مانعی درفرایندهای توسعه شهری به شمار می آورند این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و بامطالعه ای اسنادی تلاش نموده تا به تاریخچه و شناخت مفهوم وقف پرداخته و با تحلیل قوانین و مسائل و مشکلات مرتبط آن راه کارهایی جهت بهبود کارکرد وقف درقوانین زمین شهری پیشنهاد نماید که مهمترین آنها تدوین طرح جامع اوقاف مدرسه سطحی ملی منطقه ای و محلی می باشد که میتواند درایجاد جایگاهی مشخص و غیرمبهم برای اراضی وقفی به عنوان حلقه پویا و مفید توسعه شهر درقوانین زمین شهری شهرهای ایرانیاسلامی راهگشا باشد

۶ارزیابی پایگاه اقتصادی اجتماعی ساکنین شهرمشهد و تاثیر آن برقیمت زمین شهری مورد منطقه سه شهرداری مشهد
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۶
زمین شهری یکی ازنیازهای اصلی ساکنان شهرها است که به دنبال رشدوتوسعه شهرها ازاهمیت ویژه ای برخوردار است عوامل بسیاری درتعیین قیمت زمین درشهرها نقش دارند کهدراین تحقیق تنها به ارزیابی پایگاه اقتصادی واجتماعی ساکنین شهری درقیمت زمین شهری پرداخته شده است جامعه اماری تحقیق منطقه سه شهرداری مشهد و حجم نمونه 362 مورد که با فرمول کوکران بدست امده است و دردو پرسشنامه مجزا که یکی مربوط به سرپرستان خانوار ودیگری مربوط به بنگاه های معاملات املاک می باشد روش تحقیق توصیفی ت حلیلی و نوع آن کاربردی توسعه ای است تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS و برای ترسیم نقشه ها ازنرم افزار ARC GIS و برای ترسیم نمودارها ازEXCEL استفاده شده است دراتدا با استفاده ازمدل MORIS و ضعیت پایگاه اقتصادی و اجتماعی ساکنین درسطح محلات این منطقه شهری بهدست امد و درادامه با استفاده ازنرم افزار SPSS بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی ساکنین با قیمت زمین شهری همبستگی پیرسون گرفته شده است که همبستگی بالایی بین این دو عامل وجود دارد.

۷تحلیل چالشهای پیش روی مدیریت زمین شهری کشورهای درحال توسعه
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۲۷
با عنایت به اینکه مدیریت زمین شهر یکی ازعرصه های کلیدی جهت پیشبرد توسعه پایدار درکشورهاست دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار ناگزیرند سیاست هایی خاص متناسب با شرایط کشور و جامعه خود اتخاذ نمایند. در این نوشته بیش از ۲۰۰ منبع درخصوص مطالعات مدیریت زمین شهربا استفاده از روش تئوری سازی داده بنیاد به عنوان یکی ازروشهای تحقیقات کیفی با بهره گیری ازنرم افزار Atlas.ti مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نظریه نهادگرایی و ظرفیت سازی نهادی و با بهره گیری ازروش کدبندی اطلاعات نتایج به دست آمده حاکی از آن است که دولت های کشورهای درحال توسعه درحوزه مدیریت زمین شهری با چالشهای ذیل روبروست نبود چشم انداز مشخص تصمیم گیری بسیار متمرکز و غیرمشارکتی سیاست های ناهماهنگ و بعضا متناقض و متنازع نهادهای ناهماهنگ و نبود ظرفیت های نهادی لازم برای ایفای وظایف محوله.

۸اهمیت و نقش بانک زمین در طرح های توسعه شهری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
امروزه به دلیل نقش زمین در تأمین رفاه و آسایش عمومی و تلقی آن به عنوان یک ثروت عمومی از یک طرف و نیز به دلیل نقش روزافزون جمعیت از طرف دیگر، ضروری است تا ضوابط، مقررات و معیارهای آن در راستای منافع عمومی، حفاظت بهینه و در خور پایدار درنظر گرفته شود. در کشورهای مختلف، شیوه دخالت دولتها در تعیین سیاستهای زمین و بازار آن متفاوت است که بیشتر آن از طریق تصویب مقررات مربوط به کاربری اراضی شهری، مالیات بندی و دخالت مستقیم دولت اعمال می شود. در این راستا یکی از سیاستهای پیشنهادی ایجاد بانک زمین در شهرهاست. وظیفه اصلی بانک زمین، تأمین زمین برای توسعه هماهنگ شهر و عرضه آن با شرایط مناسب برای اجرای برنامه های عمران شهری است. ایجاد بانک زمین موجب می شود تا از دسترسی دولت و سازمانهای عمومی به بازار زمین جهت تأمین خدمات عمومی در شهر ها در قالب طرح های شهری اطمینان حاصل شود. در این مقاله ضرورت و ا همیت بانک زمین در طرح های توسعه شهری با توجه به تجارب جهانی کشورهای مختلف مورد بحث قرار می گیرد.

۹جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۳۸
مالکین اموال غیر منقول از جمله باغات،بر مبنای قاعده تسلیط،حق همه گونه تصرف‌ در مایملک خود را دارند.این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده‌ و محدود گردیده است. تا سال 5431 هـ.ش.سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک‌ بود.در سال 5431 با الحاق مواد 89،99 و 101 به قانون شهرداری،به شهرداری‌ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند. وجود منافع سرشار در زمینه ساخت‌وساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی‌ برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند. مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند.لیکن، ذی نفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضائی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری،در مقام مقابله با محدودیت‌های جدید برآمدند.طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت‌ اداری به صدور دادنامه شماره 13 مورخ 3831\2\6 منتهی گردید.متعاقبا در دادنامه شماره‌ 401 مورخ 7831\2\22 مراتب مندرج در دادنامه شماره 13 مورد تایید مجدد این هیات‌ قرار گرفت.پس از آن،خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار برطرف گردید و قانون‌ اصلاح شده در تاریخ 8831\6\5 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 48781 منتشر شد. در مقاله حاضر،کلیه قوانین و مقرارت مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص‌ باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌ در ارتباط با موضوع،مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

۱۰ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران برمبنای نشست در زمین های شهری
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از اهداف تونل سازی توسعه زیرساختهای شهری جهت تقویت سیستم حملونقل شهری است. تونل نیایش به طول تقریبی 7 کیلومتر یکی از طویلترین سازههای زیرزمینی شهری خاورمیانه میباشد که با اتصال دو بزرگراه نیایش و صدر موجب ساماندهی بار ترافیکی منطقه میشود. این تونل در زمینهای کم عمق شهری با خاکهای نرم به روشNATM حفر گردیده است. یکی از مسائل مهم در این پروژه به جهت گذر از زیر سازههای سطحی، بررسی نشست تونل میباشد. به منظور کنترل تغییر شکلها و فرونشستهای به وجود آمده از ابزار دقیق در طول مسیر استفاده شده است. در این مقاله ابتدا از روش تجربی و سپس با استفاده از نرمافزار عددیPLAXISاقدام به تحلیل نشست مقطع 3A در تونل شمالی شده و تغییرات مکان ناشی از حفاری تونل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور بررسی صحت آنالیز عددی و مقایسه آن با شرایط واقعی، نتایج دادههای ابزار دقیق نیز مورد مطالعه قرار گرفته است

۱۱ارزیابی تاثیر هایپرمارکت ها بر قیمت کاربری های مسکونی نواحی اطراف؛ نمونه موردی هایپرمارکت کورش در غرب تهران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۷
سرمایه گذاری در احداث نوع جدیدی از ساختمان های تجاری در تهران که به مال معروف شده، حالت افراطی به خود گرفته و برخلاف رکود حاکم بر ساخت وسازهای مسکونی تعداد این نوع برج های غیرمسکونی در سطح شهر نسبت به سال های قبل افزایش پیدا کرده است.این تحقیق در صدد این است که با بررسی میدانی، مشخص نمایید که ایجاد هایپر مارکتها چه تاثیر بر قیمت املاک مسکونی واقع در نواحی اطراف دارد و آیا ایجاد کاربریهای تجاری بزرگدر نقاط مختلف شهر تهران، تاثیر مثبتی از نظر اقتصادی بر روی سایر کاربریها دارد؟ قیمت زمین و املاک در ایران تابع شرایط زیادی است که از جمله آن شرایط طبیعی و برنامه ریزیمی باشد. بعلاوه وجود برخی کاربریها در مقیاس ها و عملکردهای متفاوت به دلیل برخی مزایا و معایبی که ایجاد می کنند بر املاک محدوده عملکردشان تاثیر می گذارند. هایپر مارکتکوروش بعنوان یک مجتمع تجاری، تفریحی و فرهنگی بزرگ مقیاس که در پهنه مسکونی ایجاد شده است دارای مزایا و معایبی است. معایب آن گریبانگیر مناطق نزدیکتر به مجتمع میباشد و این این امر باعث کاهش قیمت املاک مسکونی و نیز کاهش قیمت اجاره بها شده است. اما مزایای آن شامل املاک با فاصله نسبتاً کمی در حدود دویست متری شده است که این امر ضمن ایجاد مزیت برای این املاک باعث افزایش نسبی قیمت و اجاره بها شده است.

۱۲ارزیابی تاثیر هایپرمارکتها بر قیمت کاربریهای مسکونی نواحی اطراف؛ نمونه موردی هایپرمارکت کورش در غرب تهران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
سرمایه گذاری در احداث نوع جدیدی از ساختمان های تجاری در تهران که به مال معروف شده، حالت افراطی به خود گرفته و برخلاف رکود حاکم بر ساخت وسازهای مسکونی تعداد این نوع برج های غیرمسکونی در سطح شهر نسبت به سال های قبل افزایش پیدا کرده است. این تحقیق در صدد این است که با بررسی میدانی، مشخص نمایید که ایجاد هایپر مارکتها چه تاثیر بر قیمت املاک مسکونی واقع در نواحی اطراف دارد و آیا ایجاد کاربریهای تجاری بزرگ در نقاط مختلف شهر تهران، تاثیر مثبتی از نظر اقتصادی بر روی سایر کاربریها دارد؟ قیمت زمین و املاک در ایران تابع شرایط زیادی است که از جمله آن شرایط طبیعی و برنامه ریزیمی باشد. بعلاوه وجود برخی کاربریها در مقیاس ها و عملکردهای متفاوت به دلیل برخی مزایا و معایبی که ایجاد می کنند بر املاک محدوده عملکردشان تاثیر می گذارند. هایپر مارکتکوروش بعنوان یک مجتمع تجاری، تفریحی و فرهنگی بزرگ مقیاس که در پهنه مسکونی ایجاد شده است دارای مزایا و معایبی است. معایب آن گریبانگیر مناطق نزدیکتر به مجتمع میباشد و این این امر باعث کاهش قیمت املاک مسکونی و نیز کاهش قیمت اجاره بها شده است. اما مزایای آن شامل املاک با فاصله نسبتاً کمی در حدود دویست متری شده است که این امر ضمن ایجاد مزیت برای این املاک باعث افزایش نسبی قیمت و اجاره بها شده است.

۱۳روند توسعه شکل شهر اومیه وتاثیر آن بر محیط زیست
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
توجه به کاریری شهری در کشور های پیشرفته جهت دستیابی به توسعه پایدار نگاه فشرده و زندگی درتراکم های بالا و ایجاد انگیزه برای بازگشت به محلات قدیمی و احیا ی آن میاشد روند توسعه و گسترش کالبدی شهرهای امروزی در ایران درمقایسه با یک قرن پیش سرعت سرسام آوری گرفته است که پیامد های آنها ورود صنایع و برهمزدن شکل ارگانیک شهرها و به دنبال آن مهاجرت بی رویه روستاییان به شهر هاست که برنامه ریزی و زیر ساخت های شهری را بهم ریخته و نامتعادل میکند از طرف دیگر با بهره کشی بی رویه از زمین رابطه بین عرضه و تقاضا را به هم میزندشهر ارومیه از این قاعده مثتثنی نیست زمینهای شهری به صورت مناسب بهرهبرداری نشده و موجب کاهش تراکم جمعیت و رشد غیر قعال ماندن صدها هکتار زمین شده و به عوامل میتواند تحلیه بافت فرسوده و قدیمی را اضافه کرد

۱۴تاثیر سیاست های واگذاری زمین و مسکن دولتی در گسترش کالبدی شهرهای ایران نمونه ی موردی شهر کرمانشاه
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۲۳، سال
تعداد صفحات: ۲۲
در سده ی معاصر تاثیرگذار غالب در گسترش و توسعه ی فیزیکی شهرها، دولت متمرکز بوده که از طریق دخالت در واگذاری زمین رایگان و یا ارزان قیمت جهت ساخت واحدهای مسکونی، اعطای تسهیلات از طریق سیستم بانکی و تهیه ی طرح های توسعه ی شهری با پیامدهایی چون الحاق اراضی و تغییر کاربری صورت گرفته است. این مقاله با هدف پی بردن به تاثیر دخالت مستقیم دولت در بخش زمین و مسکن و نهایتا گسترش فیزیکی در یک شهر بزرگ منطقه ای چون کرمانشاه انجام گرفته است. در این راستا این سوال مطرح بوده که چگونه این دخالت صورت گرفته و چه تاثیری در توسعه ی فیزیکی شهر داشته است؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی–تحلیلی است و با استفاده از تحلیل آمار و اطلاعات موجود در این زمینه و عکس و نقشه های هوایی شهر کرمانشاه به این نتیجه رسیده است که سیاست های دولت به ویژه در قالب زمین شهری، مهم ترین عامل در تکوین فیزیکی شهر کرمانشاه بوده و نقشه های مراحل توسعه ی شهری به همراه مالکیت اراضی دولتی و واگذاری–ها، حاکی از آن است که این امر موجب گسترش افقی شهر و تراکم پایین در آن گردیده اس

۱۵بازشناسی اصول تنظیم مجدد زمین بهمنظور مدیریت توسعه زمین شهری
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
امروزه با تغییر و تحولات سریع شهرها، بخشی از بافتهای شهری به دلیل فرسودگی و ناکارآمدی نتوانستهاند رابطهی مناسب با محیط پیرامون خود و خدماتدهی به بهرهبرداران را فراهم نمایند. ازاینرو نیاز به مداخله در اینگونه بافتها باتوجه به ایجاد و بنیاد خطمشیهایی در برنامهریزی و طراحی فضاهای متناسب با فعالیتهای مردم امری ضروری و اجتنابناپذیر میباشد. تنظیم مجدد زمین یک راهبرد توسعه مبتنی بر مشارکت است که بهوسیله آن الگوهای نامنظمزمین به شکل طرحهای ساختمانی منظم بازآرایی میشود و به زیرساختهای پایه مجهز میشوند. این روش قابلیت انطباق و پیاده شدن در شهرهای کشور بهخصوص در بافتهای فرسوده و قدیمی را بهخوبی داست و درخور مطالعه بیشتری است. همچنین این رویکرد مزیتهای بسیاری نسبت به سایر رویکردها در احیای بافت دارد و قابلاجراتر از سایر رویکردها است.تحققپذیری مؤثر این رویکرد نیازمند شرایطی است که میتوان آنها را تحت عنوان اصول تنظیم مجدد زمین برشمرد. بنابراین در این مقاله با استناد به مطالعات کتابخانهای و اسنادی و به روش توصیفی تحلیلی به معرفی و بررسی روش – تنظیم مجدد زمین پرداختهشده است. درنهایت بابیان شرایط اجرای آن و پیششرطهای لازم برای یک تنظیم مجدد زمین موفق به تبیین ده اصل اساسی آن پرداختهشده است.

۱۶نقش شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی در شناسایی باغ در حریم شهرها
اطلاعات انتشار: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مالکین اموال غیرمنقول از جمله باغات، بر مبنای قاعده تسلیط حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارند. این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده و محدود گردیده است. تا سال 1345 سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک بود. در سال 1345 با الحاق مواد 98، 99 و 101 به قانون شهرداری به شهرداری ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند. وجود منافع سرشار در زمینه ساخت و ساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوه قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند. مرجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویارویی با این روند پرداختند. لیکن ذینفعان با طرح دعوی در مراجع قضایی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری در مقام مقابله با محدودیت جدید برآمدند. در مقاله حاضر کلیه قوانین و مقررات مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در نتیجه آرای قضایی زمینه ساز اقدامی مغایر از سوی قانونگذار شده است. در هنگام اصلاح قانون، شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع تشخیص باغ معرفی گردیده است.

۱۷فرآیند عرضه زمین و نقش آن در روند توسعه شهرهای میانی ایران (نمونه شهر گرگان )
اطلاعات انتشار: علوم انساني - دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال
تعداد صفحات: ۳۶

۱۸مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدات اداری مرتبط با دفاتر اسناد رسمی تا پایان شهریور ماه 1387
اطلاعات انتشار: كانون، سال
تعداد صفحات: ۲۷۵

۱۹بررسی تطبیقی راهکارهای توانمندسازی در بافت های فرسوده شهری GIS ؛ (مطالعه موردی: محلههای باربند و فاز 1 زمین شهری فیروزآباد)
اطلاعات انتشار: فصلنامه آمايش محيط، شماره۲۷، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
در حال حاضر، سیستم پویای شهرها پیوسته در حال تغییر و تحول است و این امر سبب رو به رو شدن با مساله­ای به نام بافت­های فرسوده می­شود. این بافت ها یا هسته­های قدیمی شهرها بوده که به مرور زمان دچار فرسودگی و عدم کارایی شده­اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته­اند. از این­رو اکنون با مسائل بسیاری رو به رو بوده و این مشکلات را به سایر نقاط شهر نیز انتقال می­دهند. پژوهش حاضر به موضوع توانمندسازی سکونتگاه­های واقع در بافت فرسوده شهر فیروزآباد می­پردازد، محله­های باربند و فاز یک زمین شهری به عنوان محلات فرسوده و نوساز مورد مطالعه قرار گرفته­اند. روش تحقیق بر اساس هدف، عملی و بر اساس ماهیت، توصیفی– تحلیلی، می­باشد. روش جمع­آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه­ای، استفاده از پرسش­نامه، مصاحبه و برداشت­های میدانی و روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق، تحلیلی – تطبیقی بوده که پس از برداشت­های میدانی در محلات و سپس محلات از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با یک دیگر مقایسه شده­اند. نتایج نشان می­دهد، با توجه به آزمونt گرفته شده در میان محلات مورد مطالعه، در زمینه خواسته­ی ساکنین، بهبود شرایط زندگی و احساس مسوولیت در قبال مشکلات، تفاوت معناداری وجود ندارد و هر دو محله تمایل به بهبود هرچه بهتر شرایط زندگی در محلات خود داشته و در این زمینه حاضر به مشارکت و همراهی می­باشند. از طرفی تجزیه و تحلیل کالبدی نشان می­دهد راهکار ارائه خدمات کارآمد شهرداری منجر به بهبود بافت فرسوده (محله باربند) شده، همچنین روحیه­ی مشارکت در ساکنین در حد بالایی قرار داشته و ایجاد یک نهاد محلی می­تواند به بهبود شرایط کمک کند.

۲۰سنجش عوامل موثر در رهاشدگی اراضی شهر ایلام در راستای دستیابی به پایداری شهری
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري، چهارم،شماره۲، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۱
امروزه، یکی از معضلاتی که شهر و شهروندان با آن مواجه اند، وجود زمین های رهاشده و بی استفاده در مناطق و محلات مختلف شهری است. این اراضی و فضاهای مسئله دار، رشد افقی شهرها را به دنبال داشته، باعث نا پایداری در ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی شده و محیط های شهری را با چالش های جدی مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت و نقش حساس زمین در توسعه شهری و پیشبرد اهداف و برنامه های شهر، هدایت و کنترل این اراضی ضرورت دارد. در راستای کنترل و مدیریت اراضی رهاشده، اولین گام شناخت و بررسی عواملی است که در شکل گیری آن ها نقش موثر داشته است. لذا، هدف اصلی این مقاله، شناسایی و سنجش عوامل و نیروهای موثر در پیدایش اراضی رهاشده و بی استفاده (نمونه موردی: شهر ایلام) است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی– تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و بهره گیری از آزمون هایی همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T تک نمونه ای و نیز رگرسیون چند گانه است. عوامل و نیروهای موثر در رهاشدگی اراضی در پنج بعد شامل عوامل و نیروهای اقتصادی، اجتماعی– فرهنگی، حقوقی– قانونی، سیاسی و محیطی سنجش شده است. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین تمامی شاخص های مورد بررسی و شدت رهاشدگی اراضی درون شهری وجود دارد. از بین این شاخص ها، نیروها و عوامل اقتصادی، بیشترین نقش را در رهاشدگی اراضی درون شهری محدوده مورد مطالعه داشته است. به طور کلی، عواملی همچون مهاجرت های ناشی از جنگ تحمیلی و مهاجرت های روستاییان به شهرها، سیاست های واگذاری زمین و مسکن، پیش بینی های نادرست طرح های شهری، بورس بازی زمین و نقش پررنگ دلالان و زمین خواران در این امر در شکل گیری الگوی پراکنده شهری و رهاشدگی اراضی درون شهری ایلام، تاثیرگذار بوده است.

۲۱تحلیلی بر تغییرات کاربری زمین شهری با استفاده از مدل تحول زمین، نمونه موردی شهر تبریز
اطلاعات انتشار: نشريه جغرافيا و برنامه ريزي، نوزدهم،شماره۵۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۱
توسعه پراکنده شهری و تغییرات کاربری اراضی پیرامونی شهرها، از چالش­های اساسی در برنامه­ریزی شهری در دهه­های اخیر بوده و مدل­سازی این تغییرات، به­عنوان یک ابزار کارآمد برای برنامه­ریزان، اقتصاددانان، اکولوژیست­ها و طرفداران محیط زیست جهت بررسی تغییرات آتی توسعه شهری محسوب می­گردد. این مقاله مدل تحول زمین را به­منظور بررسی توسعه شهری آتی تبریز، بر پایه شبکه­های عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده قرار داده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی–تحلیلی است و داده­های مورد نیاز از تصاویر ماهواره­ای، نقشه­های کاربری اراضی شهری و طرح­های مصوب شهری تبریز استخراج گردیده است، از نرم­افزارهای ERDAS imaging و ArcGIS برای آماده­سازی داده­ها و تحلیل نتایج و مجموعه نرم­افزاری LTM برای آموزش، تست، شبیه­سازی و پیش­بینی توسعه احتمالی استفاده شده است. نتایج حاصل از یادگیری مدل بین سال­های 1368 تا 1384 نشانگر آن بوده است که در این مدت 16 ساله، 21469 سل 50 در 50 مترمربع توسعه یافته است که با توسعه واقعی شهر مطابقت داشته و نشانگر یادگیری مناسب در شبکه می­باشد. برای پیش­بینی توسعه احتمالی شهر طرح­های فرادست شهری، جمعیت سال 1400 و سرانه­های پیشنهادی برای شهر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نقشه توسعه احتمالی نمایانگر این است که 22484 سل، برای سال 1400 مورد نیاز می­باشد که بایستی برای توسعه آتی شهر اختصاص یابد. هم­چنین نتایج حاصل از مدل بیش­ترین توسعه شهر را در قسمت­های شمالغربی، شرق و جنوب شرق پیش­بینی کرده است که این روند تخریب فضاهای سبز، اراضی کشاورزی پیرامون و تهدید محیط زیست شهری را به­بار خواهد آورد. براین اساس و با ادامه روند کنونی، 8437 هکتار از فضاهای سبز و اراضی پیرامون شهر تبریز به زیرساخت و ساز خواهد رفت. ادامه روند توسعه پراکنده نه تنها تخریب محیط­های اطراف شهری را به­دنبال خواهد داشت، بلکه باعث گسیختگی فضایی و اجتماعی شهر و افزایش هزینه­های توسعه هم­چون راه­اندازی زیرساخت­های شهری خواهد شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۱ از میان ۲۱ نتیجه