۱چگونه می توان سالمندی را با تغذیه مناسب به تاخیر انداخت؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
از آنجاییکه برایند سلامتی یک جامعه سالمندی است و سالمند قطب خانواده می باشد. باید به این دوران نیز توجه خاص نمود. پیری یک پدیده طبیعی است که سرعت پیشرفت آن در افراد متفاوت می باشدو به عوامل متعددی ازجمله تغذیه بستگی دارد. بهترین و امن ترین جای برای سالمند آغوش خانواده می باشد. عوامل مستعد کننده (جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی) همواره موجب بروی مشکلات تغذیه ای در سالمندان میشود. در خصوص ارتقاء سلامتی همواره توصیه های تغذیه ای می تواند به همراه فعالیت فیزیکی کلیدی نجات بخش برای انان باشد.

۲بررسی کیفیت زندگی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان شهر خلخال
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۹
سالمندی مرحله ای از تکامل انسان می باشد که دراین مرحله باید به توقعات و انتظار سالمندان برای افزایش سطح سلامت و ارتقا کیفیت زندگی آنان اهمیت داده شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی و شیوع بیماریهای مزمن در سالمندان انجام گرفته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی ازنوع مقطعی بود که برروی 200 نفر از سالمندان شهر خلخال که از نظر ذهنی هوشیار بودند انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای بود و از ابزار پژوهش شامل گونه فارسی پرسشنامه the short Health Survey (SF–36) Form استفاده شد همچنین اطلاعات مربوط به بیماریهای مزمن از طریق مصاحبه گردآوری شد برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی آزمون تی – تست و ANOVA استفاده شد.

۳بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سالمندان در اداره امور شهر؛مطالعه موردی: سالمندان منطقه 10 شهرداری تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش شهروندان و تعلق اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۲۲
این مقاله با عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سالمندان در اداره امور شهر؛ (مطالعه موردی: سالمندان منطقه 10 تهران) می باشد.چارچوب نظری تحقیق تلفیقی از نظریات مبادله، کنش موجه، خود اثر بخشی، از خود بیگانگی و نظریه گیدنز می باشد.روش پژوهش در این مطالعه پیمایش بوده و اطلاعات لازم بوسیله ابزار پرسش نامه از میان سالمندان منطقه 10 شهر تهران جمع آوری شد. جامعه آماری این تحقیق 30609 نفر سالمند می باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 379 نفر است که برای انتخاب آن ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. اطلاعات پس از تکمیل تمام پرسشنامه ها به وسیله آزمون های آماری مناسب (آزمون همبستگی پیرسون، اسپرمن، t، رگرسیون) توصیف و بررسی شده است.از میان فرضیه های تحقیق بین فایده مندی، آگاهی افراد از امور شهر، اعتماد، خود اثر بخشی، بی قدرتی، تحصیلات و مشارکت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد و فرضیه های تحقیق تأیید شد و مشخص شد که مردان گرایش بیشتری به مشارکت دارند. اما بین سابقه سکونت، سن و مشارکت اجتماعی رابطه ای وجود نداشت و فرضیه تحقیق رد شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر خود اثر بخشی و آگاهی و اطلاع از امور شهر ازجمله متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را در متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی) دارد.

۴بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان ساکن در مناطق شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1380
اطلاعات انتشار: كومش، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۴-۳، سال
تعداد صفحات: ۸

۵بررسی تاثیر روابط اجتماعی و اعتماد به نفس در سلامت روان سالمندان
اطلاعات انتشار: طب و تزکيه، زمستان, دوره  - , شماره  ۵۱، سال
تعداد صفحات: ۴
افزایش جمعیت سالمندان، توجه به بهداشت روان آنها را در الویت قرار داده است. هدف از پژوهش کنونی بررسی تاثیر روابط اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس در سلامت روان سالمندان بود. به همین منظور 100 نفر مرد در سنین بالاتر از 65 سال با روش نمونه برداری خوشه ای از بخش مرکزی شهرستان کرمان انتخاب گردیدند. گروه مورد مطالعه توسط مقیاس روابط اجتماعی که سوالات آن بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردیده بود و با مقیاس اعتماد به نفس پرسشنامه برن رویتر ارزیابی گردیدند. 5 نفر از افراد مورد بررسی بدلیل عدم همکاری و 7 نفر بدلیل بیسوادی از مطالعه حذف شدند و در میان بقیه موارد، (n=88)، پرسشنامه GHQ12  اجرا گردید. تحلیل داده های حاصل با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس دو طرفه، نشان داد که نسبت F بدست آمده در هیچ یک از عوامل اصلی (روابط اجتماعی و اعتماد بنفس) معنادار نیست و تنها نسبت F معنا دار مربوط به تعامل دو متغیر مستقل مورد مطالعه است (P<0.01) بنابراین تاثیر همزمان روابط اجتماعی و اعتماد بنفس در ارتقاء سلامت روان سالمندان مورد تایید قرار می گیرد.

۶ضرورت تغییر کاربری در اراضی زراعی شیبدار در حوزه البرز کوه و راهکارهای اجرایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
با بررسی های میدانی و مذاکره با سالمندان مشخص گردید بخش عظیمی از جنگلهای جلگه ای استان گلستان درمحدوده ای به طول 200 کیلومتر و عرض 12 کیلومتر و جمعادر سطح 240000 هکتار از گذشته های دور با فعالیت کشاورزی تخریب عقب نشینی و بالا خره تبدیل به زمین زراعی شده و به هیچ وجه امکان برگشت آن میسر نمی باشد البته این موضوع خاص کشور ما نمی باشد متاسفانه سرنوشت محتوم بسیاری از جنگلهای جلگه ای جهان است که در راستای تامین نیازهای های غذایی بشر در کره مسکون تبدیل می شوند. بطوری که امارها حاکی از آن است که در هر دقیقه 21\3 هکتا راز جنگل های جهان تخریب و تبدیل می شوند. بخش دیگر تبدیل عرصه های جنگلی به اراضی زراعی در دامنه شمالی در رشته کوه البرز از کوهپایه تا ارتفاعات ییلاقی است که از زمان استقرار انسانها شروع شده وهنوز هم به نحوی از انحا ادامه دارد به دلیل خطرات بالقوه و بالفعلی که ادامه این پدیده نامیمون داشته و م یتواند داشته باشد لازم است برنامه ریزی مناسبی برای جلوگیری از ادامه تبدیل و برگشت آن به جنگل و یا اکوسیستم های نزدیک به جنگل را فراهم نمود.

۷مصرف چند دارویی در بزرگسالان مسن تهرانی
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، آذر, دوره  ۶۴ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: افراد مسن در بسیاری از موارد به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها همزمان از چند دارو استفاده می نمایند که می تواند با افزایش خطر بروز عوارض همراه شود. در این پژوهش فراوانی مصرف چند دارویی در افراد بزرگسال بیش از 55 سال سن و عوامل موثر بر آن در ساکنین شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی – تحلیلی که اطلاعات آن به صورت مقطعی جمع آوری شده بود، 400 نمونه تصادفی دو مرحله ای انتخاب و پرسشنامه از طریق مصاحبه در درب منازل تکمیل گردید. برای آنالیز داده ها از آزمون های chi– square و Fisher Exact Test و هم جنین از Odds Ratio استفاده شده است.یافته ها: مصرف همزمان بیش از سه دارو در 39.6 درصد نمونه ها مشاهده گردید که با بالا رفتن تعداد داروهای مصرفی الگوی مصرف نسخه ای آنها نیز افزایش می یافت (P=0.002). در افرادی که مصرف چند دارویی داشته اند مراجعه به پزشکان متعدد تقریبا دو برابر (2.98 و 1.28) 95%:Cl، 1.96=OR (P<0.002) و بروز عارضه جانبی تقریبا 2.5 برابر بیشتر (4.05 و 1.47) 95%:Cl، 2.44=OR مشاهده شده است (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای مصرف چند دارویی و الگوی تهیه آنها در افراد مسن و احتمال افزایش خطر بروز عارضه جانبی، ارایه برنامه های آموزشی برای پزشکان و داروسازان در ارتباط با تجویز منطقی دارو و افزایش آگاهی خانواده ها می تواند به ترویج فرهنگ صحیح مصرف دارو کمک نموده و از آثار سو این مشکل بکاهد.

۸بررسی اثرات همودینامیک و تنفسی افزودن پتیدین به لیدوکایین 5% در بی حسی نخاعی در بیماران سالمند با ASA کلاس 3 و 4
اطلاعات انتشار: مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه، , دوره  ۲۵ , شماره  ۴۶، سال
تعداد صفحات: ۷

۹بررسی رابطه علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی و پرتونگاری با مرگ و میر از پنومونی در سالمندان
اطلاعات انتشار: بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۳۶، سال
تعداد صفحات: ۴
سابقه و هدف: پنومونی اکتسابی از جامعه چهارمین علت شایع مرگ در افراد با سن بالای 65 سال است. با توجه به افزایش شیوع و میزان مرگ و میر ناشی از پنومونی در افراد سالمند شناسایی عوامل موثر بر پیش آگهی پنومونی می تواند به کاهش میزان مرگ و میر در این گروه سنی منجر شود.روش کار: در یک مطالعه مورد– شاهدی بیماران با سن بالای 65 سال که با تشخیص پنومونی اکتسابی از جامعه در طی سال های 1375 تا 1383 در بیمارستان های امام خمینی، امیراعلم و شریعتی بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. 22 بیمار سالمند مبتلا به پنومونی که بعلت این بیماری فوت کرده بودند به عنوان گروه مورد و 88 بیمار سالمند مبتلا به پنومونی که با بهبودی کامل مرخص شده بودند به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. یافته های بالینی، آزمایشگاهی و اطلاعات دموگرافیک مورد نیاز از پرونده پزشکی بیماران جمع آوری و ثبت گردید. داده ها با استفاده از مربع کای در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده، مشخص شد از بین عوامل متعدد مورد بررسی، وجود نقص ایمنی، اسیدوز متابولیک، آنمی و هیپوتانسیون و وجود اختلال سطح هوشیاری در بدو بستری با افزایش میزان مرگ و میر بیماران همراه است (P<0.05)نتیجه گیری: با استفاده از نتایج این مطالعه می توان یک الگوی پیش بینی کننده برای تعیین میزان مرگ و میر در افراد سالمند مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه در نظر گرفت. توصیه می شود در برخورد اولیه با بیمارانی که دارای عوامل خطر مذکور هستند اقدامات تشخیصی و درمانی هر چه سریعتر صورت گیرد تا پیش آگهی بیماران را بهبود بخشد.

۱۰بررسی قدرت دست در سالمندان مقیم خانه ‌های سالمندان شهر تهران
اطلاعات انتشار: علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۳۹، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف اصلی در این مطالعه بررسی قدرت گریپ (grip) در سالمندان مقیم خانه‌های سالمندان شهر تهران بوده است. سالمندانی وارد مطالعه شدند که سن بالای 60 سال داشته و فاقد مشکلات ارتوپدیک و نورولوژیک در اندام‌های فوقانی بودند و توانایی آن را داشتند که فعالیت‌های روزمره و پایه زندگی را انجام دهند. در این پژوهــش 109 نفر سالمند (56 زن و 53 مرد) به روش تصادفی طبقه‌ای از 4 منطقه شمال، جنوب، شــرق و غرب تهران انتخاب شدند و طبق روش استاندارد بررسی قدرت گریپ که توسط American Society of Hand Therapists  مطرح شده است، مورد آزمایش قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده متوسط قدرت دست در کل نمونه برای دست راست 55\16 کیلوگرم بر مترمربع و برای دست چپ 15.21 کیلوگرم بر مترمربع و قدرت دست‌های راست و چپ در گروه مردان بیش‌ از زنان بوده است(P<0.0001)  میزان این اختلاف 27\51–95\49% به دست آمد و در کل سالمندان مورد بررسی بین قدرت دست راست و چپ تفاوت معنی‌داری به میزان 1\8% وجود داشت (P<0.0001)  و دست راست از چپ قوی‌تر بود. با بالا رفتن سن، قدرت دو دست راست و چپ کاهش و با افزایش محیط و طول دست‌های راست و چپ قدرت دست‌ها افزایش می‌یافت.

۱۱بررسی رفتارهای بهداشت فردی سالمندان بستری در بیمارستانهای شهر زاهدان در سال 1389
اطلاعات انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۱
از جمله موضوعاتی که سالمندان باید به آن توجه کنند، رعایت مسائل بهداشتی و رفتارهای بهداشت فردی است. رفتارهای بهداشت فردی رفتارهای ساده بدون هزینه قابل توجه و در عین حال مؤثر در حفظ سلامت، آراستگی و کیفیت زندگی افراد سالمند هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتارهای بهداشت فردی سالمندان بستری در بیمارستانهای شهر زاهدان انجام گردیده است. مواد وروش: پژوهش حاضر مطالعه توصیفی و دارای جنبه های تحلیلی بوده است. جمعیت مورد مطالعه شامل 300 سالمند بستری در بیمارستان های شهر زاهدان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخا ب شدند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخت پس از تعیین روایی(صوری و محتوی) و پایایی(آزمون مجدد) استفاده گردید. اطلاعات از طریق مصاحبه جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی و درصد) و آمار استنباطی(آزمون کای دو) استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد کمتر از نیمی از سالمندان مورد مطالعه روزانه یک نوبت مسواک می زده اند. سالمندان مورد مطالعه از نظر دفعات استحمام، تعویض لباس و شستن دستها در حد مطلوبی قرار داشته اند. بین دفعات مسواک زدن، استحمام و تعویض لباس با سطح تحصیلات، تاهل، شهری و روستایی بودن رابطه آماری معنا دار وجود داشت و با جنسیت و علت بستری رابطه آماری معنادار یافت نشد. نتیجه گیری: با توجه به نقش رفتارهای بهداشت فردی در سلامت، پیشگیری از بیماریها و کیفیت زندگی سالمندان، شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای بهداشت فردی و آموزش، افزایش سطح آگاهی و ایجاد انگیزه جهت ارتقاء رفتارهای بهداشت فردی در سالمندان امری حیاتی است. متولیان امر سلامت جامعه و سالمندان نیاز است به این مقوله توجه بیشتری نمایند.

۱۲بررسی عوامل ایجاد کننده شکستگی های هیپ در سالمندان بستری در مراکز آموزشی و درمانی شهرستان های کرمان و رفسنجان در سال های 80–79
اطلاعات انتشار: توانبخشي، پاييز و زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴-۳ (مسلسل ۷-۶)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: شکستگی هیپ، شایع ترین علت مرگ ناشی از ضربه، بعد از 75 سالگی است که اغلب در زنان مشاهده می شود و می تواند عوارض منفی عمیقی روی نحوه زندگی آنان باقی بگذارد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل ایجاد کننده شکستگی های هیپ در سالمندان بستری در بخش های ارتوپدی مراکز آموزشی و درمانی شهرستان کرمان و رفسنجان بود.روش کار: برای انجام این مطالعه از روش توصیفی استفاده شد. برای تمام بیماران مبتلا به شکستگی های هیپ (257 نفر)‌ که در طی 27 ماه، ‌(از اول اردیبهشت سال 77 تا پایان تیرماه 79) ‌در بخش های ارتوپدی مراکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان و شهید باهنر کرمان بستری شده بودند، پرسشنامه ای شامل 20 سوال (در مورد عوامل ایجاد کننده شکستگی هیپ) تکمیل شد. این عوامل عبارت بودند از: سن، جنس، نوع شکستگی، پوکی استخوان، میزان مصرف شیر، آتروفی عضلانی، خطرات محیط زندگی، شاخص توده بدنی، بیماری های اعصاب، دیابت، سابقه شکستگی، مصرف سیگار، داروهای ضد تشنج و ضد افسردگی، بیماری های اعصاب، دیابت، سابقه شکستگی، مصرف سیگار، داروهای ضدتشنج و ضد افسردگی، بیماری قلبی، تحرک و فعالیت کم، سابق معلولیت، ضعف ادراک، سن یائسگی، اختلالات بینایی و استفاده از محافظ خارجی هیپ.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که تعدادی از عوامل فوق از نظر تاثیر بر در شکستگی هیپ سالمندان، از درصد بالاتر (بیشتر از 50 درصد)‌ برخوردار هستند. این عوامل شامل، خطرات محیط زندگی (81.7%)، آتروفی عضلانی (72.8%)، شکستگی های قبلی (52.1%)، تحرک و فعالیت کم (70.8%)، مصرف کم شیر (100%)، شاخص توده بدنی پایین (79.8%)، پوکی استخوان (52.9%) و عدم استفاده از محافظ خارجی هیپ (100%) است.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه پیشنهاد می کند که محیط زندگی سالمندان باید اصلاح شود. به عنوان مثال محیط زندگی آنان باید روشنایی کافی داشته باشد تا از سقوط آناه پیشگیری شود. نرده ها و دستگیره های محکم در مسیر رفت و آمد آنان وجود داشته باشد تا مانع سقوط آنها شود. به از ورزش و جریان الکتریسته نوع فارادیک برای جلوگیری از آتروفی عضلانی و بهبود آمادگی بدنی، قدرت عضلانی. تعادل و هماهنگی آنان می توان استفاده کرد. درمان اختلال بینایی مهم است، زیرا خطر سقوط را کاهش می دهد. ورزش های تحمل وزن مانند راه رفتن، مصرف کافی شیر، دریافت کلسیم، از پوکی استخوان جلوگیری می کند و متعاقبا شکستگی هیپ را کاهش می دهد. استفاده از محافظ خارجی هیپ (پد) در سالمندان بسیار اهمیت دارد، زیرا انرژی ناشی از سقوط را جذب می کند و در نتیجه، می تواند شکستگی هیپ را کاهش دهد.

۱۳وابستگی به توجه در یادگیری ضمنی توالی حرکتی در جوانان و سالمندان
اطلاعات انتشار: فيض، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲ (پي در پي ۴۲)، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: توالی حرکتی اساس بسیاری از رفتارهای هوشیارانه انسان است، چرا که رفتارهای پیچیده حرکتی زنجیره ای از رفتارهای اولیه است. هدف این پژوهش مقایسه میزان وابستگی به توجه در یادگیری توالی حرکتی ضمنی در دو گروه سنی سالمندان و جوانان است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت نیمه تجربی در دو گروه سالمند (60 الی 75 سال) و جوان (20 الی 30 سال) (هر گروه 15 نفر) اجرا شد. آزمودنی ها در سال 1385 و در محل کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان کاشان در مطالعه شرکت داده شدند. در این مطالعه دو تکلیف زمان عکس العمل متوالی (تکلیف اول) و شمارش صداهای ارایه شده (تکلیف دوم) به صورت هم زمان به فرد ارایه شد. جهت تحلیل داده ها آزمون تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر زمان پاسخ، خطای پاسخ و کارایی تکلیف دوم، تی زوج شده برای مقایسه داده های منظم و نامنظم یک گروه و تی مستقل برای مقایسه داده های دو گروه سالمند و جوان مورد استفاده قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که در گروه جوانان با ارایه تکلیف دوگانه خطای پاسخ و زمان پاسخ تکلیف اول (زمان پاسخ متوالی) در مراحل مختلف آزمون در هر دو مرحله منظم و نامنظم کاهش می یابد. (برای همه موارد p£0.000 در گروه سالمندان خطای پاسخ و زمان پاسخ در مراحل مختلف آزمون در هر دو مرحله منظم و نامنظم تفاوت معنی داری مشاهده نشد. (به ترتیب p=0.863 و p=0.061) کارایی تکلیف دوم نیز در طی پیشرفت مراحل آزمون در هر دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. (به ترتیب p=0.583 و p=0.550).نتیجه گیری: کاهش کمتر زمان پاسخ در تکلیف زمان عکس العمل متوالی در سالمندان نسبت به جوانان نشان داد؛ یادگیری ضمنی در سالمندان وابسته به توجه است. بر این اساس در توانبخشی و تمرین درمانی سالمندان نمی توان از تکالیف شناختی برای افزودن بار تمرین در حین یادگیری حرکتی استفاده نمود.

۱۴حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده‌ سلامت و وضعیت انجام این رفتارها در سالمندان 65 ساله و بالاتر شهر یزد
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱ (پيوست)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: انجام روزانه و یا منظم فعالیتهای ارتقا دهنده سلامت توسط سالمندان جهت به حداکثر رساندن سلامتی، کاهش ناتوانی ها و افزایش رفاه آنان، در جامعه ای که اهمیت پدیده سالمندی روز به روز در حال افزایش است، بسیار حیاتی و مهم می باشد. (Pender) با ارایه الگوی ارتقای سلامت در مقابل الگوی اعتقاد بهداشتی، عوامل پیشگویی کننده رفتارهای ارتقا دهنده سلامت را مشخص نموده است. حمایت اجتماعی یکی از این عوامل است که در مطالعات متعدد ارتباط آن با انجام رفتارهای ارتقا دهنده سلامت مشخص گردیده است. حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت یکی از تامین کننده های حمایت است که پیش بینی می شود می تواند بر انجام این رفتار در سالمندان موثر باشد. روش بررسی: هدف از این مطالعه توصیفی– تحلیلی، بررسی چگونگی ارتباط دو متغیر حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و وضعیت انجام این رفتار در سالمندان شهریزد بوده است. برای این منظور تعداد 102 سالمند 65 ساله و بالاتر به صورت تصادفی خوشه ای از دو مرکز بهداشتی درمانی شهر یزد وارد این تحقیق شدند. جهت اندازه گیری میزان انجام رفتارهای ارتقا دهنده سلامت از   (HPLP2) Health Promoting Lifestyle Profile 2استفاده شد و اندازه گیری حمایت مذهبی درک شده مقیاس تهیه گردید. در یک مطالعه مقدماتی مقدار آلفای کرونباخ HPLP20.8744و مقدار آلفای کرونباخ مقیاس تهیه شده برای حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت 0.7566 بدست آمد. ضمن آنکه روایی صوری و محتوی ابزارها نیز از طریق پانل خبرگان محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه با سالمندان و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: این بررسی به طور کلی نشان دهنده سطح پایین انجام رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در سالمندان مورد بررسی بود. همچنین نتایج نشان داد که حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت با وضعیت انجام این رفتارها به طور کلی و نیز با زیر مقیاسهای مسوولیت پذیری سلامتی، فعالیت فیزیکی، رشد روحی، ارتباطات بین فردی و کنترل استرس در ارتباط است ولی ارتباط آن با زیر مقیاس تغذیه به لحاظ آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت به عنوان یک تامین کننده حمایت اجتماعی قوی با وضعیت انجام این رفتارها در ارتباط است و این یافته با نتایج تحقیقاتی که به تست الگوی پندار پرداخته و تاثیر حمایت اجتماعی را نشان داده همخوانی دارد ، لذا پیشنهاد می شود جهت افزایش رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در سالمندان در برنامه های آموزشی آنان به حمایت مذهبی تاکید بیشتری شود و از آیات و روایاتی که اینگونه رفتارها را توصیه نموده اند استفاده بیشتری شود.


۱۶فضای شهری مناسب برای سالمندان
اطلاعات انتشار: شهرداريها، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۷بررسی آزمون های تیرویید در افراد مسن ساکن در یک مرکز سالمندان در رشت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۳ (مسلسل ۱۱)، سال
تعداد صفحات: ۴
مقدمه: شیوع بیماریهای تیرویید با افزایش سن بیشتر میشود. شیوع هیپوتیروییدی و تیروتوکسیکوز در افراد مسن بالای 60 سال در مطالعات مختلف بترتیب بین 17 تا 4% و 2 % ذکر شده است. بعضی مطالعات حاکی از آن است که بیماریهای خودایمنی تیرویید در نواحی دارای ید کافی تشدید مییابد.مواد و روشها: این مطالعه در رشت، که یک ناحیه کمبود ید شناخته شده بود، روی ساکنان یک مرکز سالمندان ـ بالغ بر 128 فرد (42 مرد و 86 زن) سالم ـ صورت گرفت. سن متوسط بترتیب برای مردان و زنان 5\7±5\72 و 6\10±9\73 سال بود. بعد از معاینه فیزیکی، در تمام بیماران آزمونهای تیرویید و اندازه گیری آنتی بادی های ضد تیرویید انجام شد. اطلاعات بدست آمده از نظر آماری با آزمون آنالیز واریانس و ضریب همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج: شیوع گواتر 18% (23 بیمار، 4 مرد و 19 زن) بود. 8 بیمار TSH>5mU\L داشتند که در 2 نفر (1.5%) از آنها TSH>10mU\L بود. هیچکدام از بیماران بجز 2 نفر که مشخص گردید هیپوتیروییدی ثانویه دارند، T4<4.5mg\dL نداشتند. آنتی بادی های ضد تیرویید در همه بیماران منفی بود. تغییر قابل توجهی در میزان T4، TSH، FTI با افزایش سن بین دهه های سنی در زنان و مردان وجود نداشت، ولیکن T3 به طور چشمگیری در افراد مسن تر کاهش یافته بود (P<0.05). در این مطالعه شیوع هیپوتیروییدی 6.25% و همگی نیز از نوع تحت بالینی بود و آنتی بادی های ضد تیرویید در همه افراد منفی گزارش شد.بحث: در این مطالعه شیوع کم کاری تیرویید در سالمندان نسبت به مطالعات دیگر کمتر و به طور غیرقابل انتظاری آنتی بادی های ضد تیرویید در همگی منفی بود که این مساله شاید بخاطر اثرات کمبود ید در این منطقه باشد. میزان T3 نیز به طور قابل توجهی با بالا رفتن سن کاهش نشان میداد.

۱۸مقایسه وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 با افراد غیر مبتلا
اطلاعات انتشار: مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران)، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پياپي ۲۲)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: تعداد روزافزون مبتلایان به دیابت در دنیا، آن را به بزرگترین اپیدمی جهانی تبدیل نموده است که نقش آموزش به بیماران را در مراقبت از خود بسیار جدی می کند لذا در این راستا می باید موقعیت شناختی بیماران سالمند را در نظر گرفت. از آنجا که تحقیقات، نتایج متفاوتی را در مورد وضعیت شناختی بیماران مبتلا به دیابت ارایه نموده اند، این مطالعه با هدف کلی تعیین و مقایسه وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 با افراد غیر مبتلا انجام شد.روش ها: در این مطالعه مورد – شاهدی تعداد 80 نفر از افراد مبتلا به دیابت نوع 2 با 80 نفر از افراد غیر مبتلا به طور تصادفی انتخاب شدند. گروه مورد، مراجعه کنندگان به درمانگاه دیابت و گروه شاهد از افراد غیر دیابتیک سایر درمانگاه ها بودند. ابزار انجام پژوهش شامل پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات دموگرافیک، گلوکومتر، پرسشنامه DSM–IV–TR، پرسشنامه مختصر وضعیت روانی (MMSE: Mini Mental Status Examination)، آزمایش FBS جهت گروه شاهد و T4,TSH و HbA1c جهت گروه مورد بودند. پس از اخذ رضایت کتبی از نمونه ها، داده ها گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آنالیز شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمرات MMSE در گروه مورد 23.3 و گروه شاهد 26.8 بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه (P<0.01) و همچنین بین مردان (P<0.01) و زنان (P<0.01) دو گروه وجود داشت ولی اختلاف معنی داری بین میانگین نمرات مردان و زنان گروه مورد وجود نداشت (P=0.46)، همچنین نتایج، همبستگی معکوس معنی داری بین نمرات MMSE با سن و مدت بیماری را نشان دادند.نتیجه گیری: سالمندان مبتلا به دیابت درجاتی از اختلالات شناختی را نشان می دهند که با افزایش سن تشدید می گردد.

۱۹بررسی تاثیر روش توان بخشی روانی ژاپنی (دوسا) بر میزان افسردگی سالمندان
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)، تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۲ (مسلسل ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۸
این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور تعیین تاثیر روش توان بخشی روانی بر میزان افسردگی سالمندان ساکن در سرای کهریزک تهران در سال 1377 انجام گرفت. نمونه های پژوهش، 30 نفر سالمند افسرده بودند که از بین 50 سالمند زن افسرده به روش مبتنی برهدف انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای دو قسمتی شامل مشخصات فردی و تست سنجش افسردگی بک است. پرسشنامه بک مشتمل بر 21 سوال و در برگیرنده جنبه های مختلف افسردگی است. هرسوال از صفر تا سه نمره دارد که مجموع نمرات فرد شدت افسردگی را نشان می دهد. نمره کمتر از 10 عدم افسردگی، 19– 10 خفیف، 25–19 متوسط و 25 به بالا، افسردگی شدید رانشان می دهد. پس از تعیین خط پایه افسردگی، نمونه ها کاملا تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. برای گروه مورد تمرین های توان بخشی روانی دوسا طی 6 هفته (18 جلسه)، یک روز درمیان به مدت 45 دقیقه، برای هرنفر، جمعا 270 ساعت، به صورت فرد به فرد طبق برنامه طراحی شده توسط پژوهشگر ارائه شد. سپس هردو گروه، بامعیار سنجش افسردگی بک مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند و تجزیه وتحلیل صورت گرفت. به منظور مقایسه دو گروه از آزمون و یلکاکسون، من ویتنی و کای اسکوئر استفاده شد. نتایج حاصله از تجزیه وتحلیل آماری، اختلاف معنی داری بین نمرات افسردگی قبل و بعد گروه مورد و نمرات افسردگی بعد درگروه مورد و شاهد نشان داد که حاکی از تاثیر روش توان بخشی روانی دوسا برکاهش افسردگی بود فرضیه پژوهش را تایید نمود.

۲۰تجارب روحی سالمندان در فرایند اسکان در سرای سالمندان
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، بهار, دوره  ۲۰ , شماره  ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: امروزه سپردن سالمندان به سرای سالمندان سیر صعودی دارد. درک این که چرا چنین مکانی اغلب بوسیله سالمندان به،عنوان «آخرین نشانه شکست» در نظر گرفته می شود، اهمیت دارد. زیرا این نوع نگرش اثر منفی بر سازگاری مقیمان سالمند در هنگام مواجهه با این چالش می گذارد. درک چگونگی تجارب احساسی سالمندان، برای ادامه زندگی در سرای سالمندان اهمیت دارد. هدف پژوهش، توصیف تجارب روحی سالمندان در فراینداسکان سرای سالمندان بوده و سوال کلی پژوهش، ساختار و معنی تجارب روحی سالمندان در فرایند اسکان در سرای سالمندان چگونه است؟ می باشد.روش بررسی: در این مطالعه از روش فنومنولوژی که رویکردی کیفی است، استفاده شده است. نمونه ها از میان سالمندان مقیم در سراهای سالمندان خصوصی و دولتی در شهر اصفهان انتخاب گردیدند. نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده و تا اشباع اطلاعات که در آخر تعداد شرکت کنندگان به 10 نفر رسید، ادامه یافت. پژوهشگر از یادداشت برداری زمینه ای هم در تکمیل فرایند جمع آوری داده ها بهره گرفت. روش کلایزی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکار رفته و استحکام این مطالعه بر اساس دو معیار اطمینان پذیری و باورپذیری بوده است.یافته ها: یافته های حاصل از تجارب احساسی سالمندان، شامل 70 کد، 15 زیر مفهوم و 2 مفهوم اصلی بودند. از مجموع یافته های این پژوهش،2 مفهوم کلی (اجزا ساختاری تجربه) استخراج شدند که عبارتند از: احساسات در متن زندگی در سرای سالمندان و احساسات بدو پذیرش.نتیجه گیری: در این مطالعه، سالمندان نسبت به نقل مکان و اقامت در سرای سالمندان احساسات مختلطی داشتند. به عبارتی هر سالمند با توجه به زمینه ای که قبلا در آن زندگی می کرده و توقعات خود، دیدگاه متفاوت و تجارب منحصر به فردی از سکونت در سرای سالمندان داشت و به بیان نیازها، انتظارات، احساسات و تجارب روحی اش پرداخت. انتظار می رود که به حمایت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی سالمندان توجه شود و موسسات، پرورش جسم، ذهن و روح سالمندان را بخشی از مراقبت کلی در نظر گیرند، زیرا با محدود کردن مراقبت ها به نیازهای جسمی، منکر حق سالمندان به داشتن فرصت هایی برای زندگی با معنی، با هدف و امید خواهیم شد.

۲۱تاثیر خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: افزایش طول عمر کیفیت زندگی و توانایی فرد برای زندگی مستقل را تحت تاثیر قـرار داده و او را نیازمند مراقبت و حمـایت دیگران می نماید. بنابراین برنامه ریزی مناسب جهت روبرو شدن با این وضعیت در سالمندان ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان انجام شده است.روش بررسی: در این پژوهش که یک مطالعه مداخله ای است، 64 نفر از سالمندان مراجعه کننده به کانون بازنشستگان کشوری شهرکرد در سال 1385 به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. سپس هر یک از گروه های آزمون و شاهد نیز به گروه های 8 نفره تقسیم شدند. در گروه آزمون جلسات خاطره گویی گروهی و در گروه شاهد جلسات گروهی در 8 جلسه و هر جلسه به مدت یک و نیم ساعت برگزار شد. کیفیت زندگی واحدهای پژوهش قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسش نامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد ارزیابی گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (کای دو و t زوجی) استفاده شـد. یافته ها: بین دو گروه قبل و بعد از مداخله از نظر سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، میانگین سنی، میزان درآمد و کلیه ابعاد مورد مطالعه کیفیت زندگی اختلاف معنی داری وجود نداشت. در گروه آزمون میانگین کلی کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله به ترتیب 48.26±1.01 و 62.07±1.02 بود (P<0.01). همچنین میانگین امتیاز کیفیت زندگی بعد از مداخله در ابعاد فیزیکی، افسردگی و اضطراب، فعالیت شناختی، عملکرد اجتماعی و رضایت از زندگی در گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله افزایش یافت (P<0.05) ولی در بعد خود مراقبتی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون و در کلیه ابعاد مورد مطالعه کیفیت زندگی و کیفیت کلی زندگی در گروه شاهد اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان موثر است. لذا این تکنیک را به طور آسان، ارزان قیمت و قابل اجرا می توان در تمام مراکز نگهداری سالمندان و یا در منزل به کار برد.

۲۲ویژگی های زمین خوردن در سالمندان مقیم آسایشگاه
اطلاعات انتشار: سالمند، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه: سقوط یا زمین خوردن، یکی از علل شایع معلولیت و مرگ و میر در میان سالمندان، به ویژه در میان سالمندان مقیم آسایشگاه ها، محسوب می شود. جراحات بافت نرم، شکستگیهای متعدد به ویژه شکستگی گردن استخوان ران، مچ دست، و زخم بستر از عوارض شایع آن می باشد.هدف: بررسی و توصیف ویژگی های زمین خوردن در میان سالمندان مقیم آسایگاه ها به منظور درک و شناخت علل آن و اقدام در جهت رفع آن.روش:جمعا 76 مورد سقوط به زمین در میان سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک تهران که از سطح عملکرد جسمانی و روانی طبیعی برخوردار بودند و در طول 6 ماه اتفاق افتاده بود (فروردین 1385 لغایت شهریور 1385) بررسی شد. برای هر مورد، تحقیق از بیمار و پرستاران و پزشک معالج و پرونده های بیماران به عمل آمد.نتایج، میانگین سنی سالمندانی که دچار سقوط به زمین شده بودند 76.9 سال و کل تعداد سقوط مربوط به 29 نفر از سالمندان بوده است. این تعداد شامل 14 نفر زن معادل 48.3 درصد و 15 نفر مرد سالمند معادل 51.7 درصد بوده اند. 57.6 درصد از موارد سقوط بدون مشکل برای سالمند بوده است و وی توانسته است پس از سقوط به تنهایی بپاخیزد. 42.4 درصد از موارد فرد سالمند پس از سقوط قادر به برخاستن نبوده و نیاز به کمک داشته است. 2.6 درصد از موارد سقوط منجر به عوارض شدید و شکستگی شده است (شکستگی جمجمه، گردن و استخوان ران). 30.3 در صد محل سقوط حیاط آسایشگاه– 28.9 درصد اتاق سالمند– 18.4 درصد راهروها– 14.5 درصد در دستشویی و توالت– 3.9 درصد در حمام– 3.9 درصد در سالن غذاخوری بوده است. از نظر زمانی 45.3 درصد وقوع سقوط در هنگاه صبح بوده است (7–12 قبل از ظهر) و 13.2 درصد در هنگاه صرف غذا (12–14) –17 درصد در بعدازظهر (14–19)– 11.2 درصد در هنگام شب (19–4 صبح)– و 13.2 درصد در ساعات اولیه صبح (4–7 صبح) رخ داده است.بحث: زمین خوردن در میان سالمندان به طور عمده، در خارج از اتاق اتفاق می افتد و در هنگامی که آنها بیشتری فعالیت را دارند (مانند صبح) رخ می دهد. میزان شیوع سقوط در افرادیکه سن بالاتری دارند بیشتر است. عوارض و عواقب سقوط گاهی شدید است و منجر به شکستگی جمجمه یا لگن و سر استخوان ران می گردد و می تواند باعث مرگ شود. مراقبت از عوامل خطر محیطی، می تواند در کاهش سقوط و عوارض معلولیت و مرگ و میر ناشی از آن در سالمندان موثر باشد.

۲۳بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد ناحیه پایین کمر
اطلاعات انتشار: سالمند، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه: ذکر این سوال که چرا گروهی از افراد در زندگی حتی در دوران پیری از یک سلامت نسبی برخوردار هستند و گروهی دچار معلولیت و بیماری بوده و نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی هستند. ناتوانی ناشی از LBP تقریبا برابر با یک چهارم بزرگسالان را سالانه تحت تاثیر قرار می دهد. شیوع کمردرد در کل جمعیت بسیار بالاست. به نحوی که گاهی تخمین زده می شود %80 مردم در طول زندگی به آن مبتلا می شوند. سالمندانی که مبتلا به درد ناحیه تحتانی کمر (LBP) هستند نه تنها از ناراحتی های فیزیکی رنج می برند بلکه محدودیتهای عملکردی ممکن است باعث ناتوانی آنها شده و بر کیفیت زندگی آنها تاثیر منفی بر جای بگذارد. این مساله به علت افزایش موارد بیماری و هزینه های درمانی صرف شده در سالهای اخیر بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است.هدف: این پژوهش با هدف بررسی کیفیت زندگی افراد مسن و مقایسه آن با سالمندان سالم در گروه شاهد در یکی از کلینیک های شهر قزوین انجام شده است.مواد و روشها: پژوهش حاضر یک بررسی نیمه تجربی با دو گروه مورد و شاهد میباشد. تعداد افراد نمونه 56 نفر در گروه مورد است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی Nottingham Health profile میباشد. در نهایت داده های پژوهش توسط نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری t، همبستگی و کای دو مورد تجزینه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی در این بررسی 63 سال بود. کیفیت زندگی سالمندان که با پرسشنامه کیفیت زندگی ناتینگهام محاسبه شده است تفاوت معنی داری را در ابعاد انرژی (P=0.004)، خواب (P=0.018)، درد (P=0.059)، فعالیت جسمانی (P<0.001) و نمره کل کیفیت زندگی (P=0.042) در گروه مورد (سالمندان مبتلا به درد ناحیه تحتانی کمر) و گروه شاهد نشان داده است. اما در بعد انزوای اجتماعی (P=0.486) و واکنشهای هیجانی (P=0.206) اختلاف معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان دهنده پایین بودن کیفیت زندگی سالمندان گروه مورد یعنی سالمندان مبتلا به درد ناحیه تحتانی کمر نسبت به گروه شاهد یعنی افراد سالم و معمولی است.

۲۴بررسی ارتباط بین اختلالات شناختی و افسردگی در سالمندان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سالمند، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه و هدف: افسردگی و اختلال شناختی از مشکلات شایع سالمندان می باشد که هر دو مشکل موجب افت کارایی، افت کیفیت زندگی و افزایش مرگ و میر می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی در سالمندان جامعه است.روش: این مطالعه به صورت مقطعی مقایسه ای انجام شد. در این پژوهش از پرسش نامه بررسی سلامت شناختی ام ام اس ای و پرسش نامه مقیاس افسردگی سالمندان برای بررسی سلامت شناختی و افسردگی 120 سالمند شرکت کننده در مطالعه استفاده شد. پس از آن ضمن بررسی شیوع اختلال افسردگی و سلامت شناختی بر اساس مشخصات دموگرافیک سالمندان، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: یافته ها نشان داد که در سطح معنی داری 0.01 ارتباط معنی داری بین افسردگی و اختلال شناختی وجود دارد و این نتایج با یافته های مطالعات قبلی همخوانی دارد.بحت: ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی ریشه در نظریه تغییرات شناختی وابسته به سن قطعه پیشانی دارد. مسیر قشری – استریاتومی – پالیدمی – تالاموسی – قشری قویا با عملکردهای شناختی اجرایی قطعه پیشانی در ارتباط است. در افراد افسرده دچار ناکارآمدی می گردد. نتیجه کاربردی که از این مطالعه و با کمک مطالعات آتی مداخله ای می توان گرفت این است که توانبخشی شناختی می تواند به عنوان درمانی برای افسردگی سالمندان مطرح گردد.

۲۵وضعیت آگاهی رابطان بهداشت شهرستان شیراز در خصوص شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی
اطلاعات انتشار: سالمند، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه: با توجه به روند روبه افزایش جمعیت سالمندان، ترویج بهداشت سالمندی و ارتقا سطح سلامت سالمندان بعنوان یک اولویت بهداشتی مطرح است که بایستی برای آن برنامه ریزی مناسب انجام شود. بسیاری از مشکلات دوران سالمندی ناشی از شیوه زندگی ناسالم در این دوران است. لذا بایستی آموزش شیوه زندگی سالم و مراقبتهای بهداشتی این دوران به جامعه به ویژه سالمندان مورد توجه خاص قرار گیرد. یکی از راهکارهای مناسب در زمینه ترویج آموزش، استفاده از رابطان بهداشتی است که با همکاری آنان می توان به آسانی آموزش لازم را به خانوارها خصوصا سالمندان انتقال داد.هدف: با توجه به اهمیت آموزش و نقش رابطان بهداشتی، این مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی رابطان بهداشت شهرستان شیراز انجام گردید.روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی به منظور تعیین سطح آگاهی رابطان بهداشت در زمینه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی در سال 84 انجام گردید. در این مطالعه 320 نفر از رابطان بهداشتی شهرستان شیراز بطور تصادفی انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از نتایج پایلوت بر روی 100 نفر از رابطان در این مورد محاسبه گردید. اطلاعات لازم با استفاده از یک پرسشنامه تهیه شده مربوط به خصوصیات دموگرافیک افراد و سوالات در زمینه شیوه زندگی سالم و مراقبتهای لازم در دوران سالمندی با روش مصاحبه حضوری جمع آوری گردید. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار EPI2002 کدگذاری و با تستهای آماری توصیف شد.یافته ها: طبق نتایج بدست آمده میانگین سطح آگاهی رابطان بهداشت در زمینه مراقبتهای بهداشتی دوران سالمندی 66.9 درصد و میانگین آگاهی آنها در رابطه با شناخت و پیشگیری از بیماری های شایع سالمندی 66.3 درصد بود.بحث و پیشنهاد: نتایج مطالعه حاضر نشانگر ضرورت آموزش شیوه زندگی سالم به جامعه و نقش مشارکت مردمی به منظور گسترش سطح آموزشی و حرکت به سوی سالمندی سالم و فعال می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۷۶ نتیجه