۱ارائه یک الگو به منظور بهینه سازی بخش فوریت های پزشکی بیمارستان بر اساس آخرین نسخة مدل ارزشیابی CIPP
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پیچیدگیهای بخش اورژانس از نظر تعاملات آن با بخش های درون بیمارستان و نیز با سازمانهای خارج از آن، لزوم برخورد همه جانبه را با این بخش آشکار می نماید ). بهبود کیفیت در فرایندهای مختلف اورژانس نیازمند تفکر مدیریتی جامع و در نظر گرفتن کلیه واحدها و اجزای درگیر در اورژانس است . در این مقاله پژوهشگران برآنند تا بر پایه یک رویکرد سیستمی الگویی برای بهینه سازی اورژانس ارائه دهند . بدین منظورازآخرین نسخة مدل ارزشیابی (Context,Input,Process,Product)CIPP یاری گرفته شد .
روشها :
مطالعه حاضر از نوع مداخل ه ای (field–Trial) است . در طراحی پژوهش حاضر برای بهینه سازی بخش فوریت ها از مدل ارزشیابی CIPP استفاده شده است، مدل CIPP صر ف اً یک الگوی ارزشیابی نیست و آخرین نسخة این مدل به مدیران در ارتقای کیفیت سازمان خود یاری می رساند . از این رو پژوهشگران در طراحی ، ا جرا و ارزشیابی طرح بهینه سازی اورژانس ، از کلیه مراحل مدل CIPP استفاده نمودند و برای هر یک از مراحل یاد شده ، شاخصها و ملاک و معیارهای ویژه ای در نظر گرفتند تا میزان موفقیت در طی هر مرحله تعیین شود . در تدوین طرح حاضر مواردی همچون شناسایی stakeholders،جم ع آوری اطلاعات زمینه ای ، ایجاد کمیته هادی ، (steering committee) آموزش افراد درگیر، تشکیل حلقه های ارتقای کیفیت (quality circle) ، تدوین ابزارهای اندازه گـیری در نظر گرفته می شود . ارزشــــــیابی طرح حاضر در موارد حاصل نه ـــایی ) ) impact ، اثر بخشی (effectiveness) ، استمرار (sustainability) ، قابلیت انتقال (transportability) انجام می شود . داده های بدست آمده از هر متغیر قبل و پس از مداخله توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمونهای آماری مناسب از جمله ویل کاکسون ، Paired t–test و مک نمار مورد آنالیز آماری قرار می گیرد .
بحث ونتیجه گیری :
به کار گیری الگوهای متنوع در کنار سایر مدلهای ارتقای کیفیت می تواند فرایند رسیدن به وضع CIPP ارئه نموده است . مدل CIPP مطلوب را تسریع نماید . این مطالعه ، الگویی را با استفاده از مدل یکی از بهترین الگوهای کاربردی و جامع است که به مدیران و برنامه ریزان کمک می کند تا بر پایه رویکردی سیستمیک و توجه به منابع موجود، به اولویت بندی نیازها و طراحی برنامه ها اقدام نمایند . این مدل در مقایسه با سایر مدلهای ارتقای کیفیت از جمله مدل CQI ، در برخی قسمتها ازجمله مرحله ارزشیابی تفاوتهایی دارد و امکان ارزشیابی وسیع تری را بدست می دهد . از سوی دیگر در طرح حاضر،آموزش مفاهیم پایه مدیریت ( از جمله سازمان یادگیرنده ، خلاقیت و نوآوری ، سلامت سازمانی و مدیریت تغییر ) در برنامه آموزشی کارکنان قرار دارد . به نظر می رسد الگوی حاضر می تواند ابزار مناسبی برای بهبود کیفیت بخش های مختلف مراکز درمانی و نیز رشد و بالندگی نیروی انسانی این مراکز در دست مدیران قرار دهد .

۲بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی در مدارس شهرستان های دوره متوسطه استان کردستان ازدیدگاه دبیران
اطلاعات انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی در مدارس شهرستانهای دوره متوسط استان کردستان در سال تحصیلی 1387 می باشد متغیر پیش بینی دراین تحقیق ، کیفیت زندگی کاری ومولفه های آن و متغیر ملاک، سلامت سازمانی می باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره متوسطه استان کردستان در سال تحصیلی 1387 است که تعداد آنها 3610 نفر می باشد روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده و حجم نمونه 410 نفر بوده است ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی ضریب همبستگی ، رگرسیون چند متغیره و روش تحلیل مسیر استفاده شده است

۳بررسی رابطه جو سازمانی و سلامت سازمانی بین دبیران دبیرستانهای شهر بندرعباس
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه جو سازمانی و سلامت سازمانی در بین دبیران دبیرستان های شهر بندرعباس می باشد. در بخش مبانی نظری، مفاهیم و تعاریف مربوط به جو سازمانی و سلامت سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش 1034 نفر که از این تعداد 150 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. یافته های تحقیق از طریق دو نوع پرسشنامه یعنی پرسشنامه جو سازمانی و پرسشنامه سلامت سازمانی که توسط دبیران تکمیل گردیده، جمع آوری شده است. کلیه آمارهای توصیفی (فروانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی پیرسون، رگرسیون به شیوه گام به گام و آزمون T) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. با توجه به آزمون، نتایج ذیل به دست آمد که عبارتند از : 1 بین جو سازمانی و سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 2 بین جو سازمانی در بعد رفتار مشغول با سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 3 بین جو سازمانی در بعد رفتار ناامیدانه با سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 4 بین جو سازمانی در بعد رفتار صمیمی با سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 5 بین جو سازمانی در بعد حمایتی با سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 6 بین جو سازمانی در بعد دستوری با سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. 7 رفتار مشغول بیشترین سهم در پیش بینی سلامت سازمانی دارد. 8 بین سن افراد و سلامت سازمانی رابطه معناداری یافت نشد. 9 بین تحصیلات افراد و سلامت سازمانی رابطه اندکی وجود دارد. 10 بین جنسیت از نظر سلامت سازمانی رابطه معناداری یافت نشد.

۴بررسی تفاوت سلامت سازمانی در سازمان های با مدیران کارآفرین و غیرکارآفرین
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۸
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی– پیمایشی می باشد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تفاوت میان سلامت سازمانی درسازمان هایی که مدیرانشان کارآفرین هستند و سازمان هایی که مدیرانشان کارآفرین نیستند؛ می باشد. جامعه تحقیق کلیه مدیران و کارکنان 33شعبه موسسه اعتباری توسعه در سراسر کشور می باشد که مشتمل بر 180 کارمند و 33 مدیر است. افراد جامعه به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. سلامت سازمانی از طریق پرسشنامه استاندارد توصیف سلامت سازمانی هوی و فیلدمن مورد سنجش قرار گرفت. آلفای کرونباخ پرسشنامه سلامت سازمانی استفاده شده است 853 هزارم به دست آمد که نشان از پایایی مناسب آن دارد. روایی محتوا به دلیل استاندارد بودن مورد تأیید می باشد و روایی سازه توسط نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطح 95 درصد تفاوت معناداری میان سلامت سازمانی در سازمان های با مدیران کارآفرین و سایر سازمان ها وجود ندارد.

۵رابطه بین سلامت سازمانی با فرهنگ سازمانی درمدارس
اطلاعات انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی، سال
تعداد صفحات: ۷
این پژوهش با هدف شناخت سلامت سازمانی و رابطه ان با فرهنگ سازمانی درمدارس و به روش توصیفی دلبستگی است جامعه آماری دانش آموزان دخترانه مدارس دولتی که نمونه آماری 278 دانش آموز می باشد ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ی استاندارد با ضریب پایایی 78% و 66% می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شدهاست یافته ها نشان داد که فرهنگ سازمانی با سلامت سازمانی درمدارس همبستگی مثبت وجود دارد و بین سلامت سازمانی با تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت وجود داشت.

۶ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانی اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بسترد فرهنگ سازمان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۶
امروزه یکی از چالشهای پیشروی مدیران سازمان ها تدوین درست استراتژ های و اجرای صحیح آنها می باشد متاسفانه موانع متعددی اجرای استراتژی ها را با مشکل روبرو کردها ست شناخت این تنگناها جهت دستیابی به سازمانهای موفقی که به توسعه اصول اخلاقی و شهرت سازمانی می اندیشند ضروری به نظر می رسد ازدیگر سو فقدان ساختار سازمانی مناسب تشریک مساعی غیراثربخش تخصیص نادرست منابع و نیز سیستم کنترل پاداش و ا نگیزشنامناسب از موانع سازمانی پیاده سازی استراتژی ها است از آنجایی که تفکر استراتژیک یکی از ویژگیهای مهم سازمان های سالم میباشد این سازمان ها میتوانندازطریق سلامت سازمانی برموانع سازمانی اجرای استراتژی فائق آیند آنها با بهره گیری از روحیه وفاداری ارتباط مشارکت رهبری و هدفگذاری موانع سازمانی اجرای استراتژی را کاهش داده و به سطح عملکرد بالاتری دست می یابند دراین میان فرهنگ سازمانی به عنوان بستری که برکلیه تعاملات سازمان اثر گذار است قادر خواهد بود به تقویت مولفه های سازمان های سالم و اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها کمک نماید.

۷سلامت سازمانی بزرگترین چالش سازمانهای دولتی در ایران
اطلاعات انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۹
در جهان امروز بسیاری از فعالیتهای اساسی و عمده مورد نیازجوامع را سازمانهای گوناگون انجام می دهند ، بنابراین می توان گفت رشد و پیشرفت جوامع ، تابعی از پیشرفت سازمانهاست . بدین ترتیب سلامت هر سازمان نیز بطور مستقیم بر سلامت جامعه تاثیر بسزایی دارد . در سازمانهای سالم روحیه و عملکرد کارکنان بالاست وبه کارشان تعهد دارند و به کار کردن در این سازمان افتخار می کنند . سلامت سازمانی متغیری است که نقش عمده ای در اثربخشی در داخل و خارج از هر سیستم دارد . در این مقاله تلاش می شود تا ابتدا مفهوم سلامت سازمانی و سپس نشانه های سلامت یا بیماری سازمان ، سازمان سالم و ویژگیهای آن ، عناصر و ابعاد سلامت سازمانی ، مدل ایجاد و استقرار نظام اداری سالم ، سالم ساختن سازمان ، اصول سازمانهای سالم ، اقداماتی در جهت سلامت سازمانی ، منا بع سلامت سازمانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

۸ارتباط سلامت سازمانی با مدیریت زمان در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف از انجا پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلام سازمانی با مدیری زمان در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری بوده است . جامعه آماری شامل کلیه کارکنان )رسمی ، پیمانی ، قراردادی ( ادارات تربیت بدنی استانچهارمحال و بختیاری در سال 1270 )برابر با 292 نفر( بوده، حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان 192 نار تعیین شتد کته به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه های محقق ساخته در مورد سلامت سازمانی و مدیریتزمان اس . پرسشنامه سلام سازمانی شامل 20 سوال و مدیری زمان شامل 21 سوال بوده که پس از طراحی و هنجاریابی توسط محقق، از آنها استفاده گردید. اعتبار محتوایی پرسشنامه براساس نظرات اساتید و کارشناسان تعیین شد ، پایایی پرسشنامه ها نیز ازطریق ضریب آلاای کرونبا محاسبه گردید که برای دو متغیر سلامت سازمانی و مدیریت زمان به ترتیب 0\86 و0\82 بدست آمد. داده ها از طریق نر افزار SPSS و با استااده از روش آماری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشتان داد که براساس نظرات کارکنان ادارات تربی بدنی بین ده مولاه سلام سازمانی و مدیری زمان رابطه مثبت و معنتاداری وجتود دارد. بنابراین، طبق نتایج بدس آمده سلام سازمانی در مدیری زمان موثر بوده است

۹بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در دبیران تربیت بدنی شهر مشهد
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، سال
تعداد صفحات: ۵
این پژوهش به منظور بررسی رابطه سلامت سازمانی مدرسه با تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی )زن ومرد ( در) مقطع متوسطه شهر مشهد اجرا شد. سلامت سازمانی در این پژوهش بر اساس مدل هوی و همکاران ) 1551به عنوان یک سازه شامل شش بعد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع و روحیه عملیاتی شد و برای سنجش تعهد سازمانی دبیران از مدل مودای ، استیرز و پورتر ) 1535 ( استفاده شد . جامعه یآماری پژوهش را کلیه ی معلمان رسمی و پیمانی زن و مرد شاغل در دبیرستان های دولتی شهر مشهد در سالتحصیلی 90–89تشکیل داده اند، که تعداد آن ها در مناطق هفت گانه 115 نفر بوده است . از میان این تعداد بر اساس فرمول کوکران نمونه ای به حجم 108 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد . روش این پژوهش توصیفی پیمایشی است و به منظور گردآوری داده ها از دو پرسش نامه ی سلامت سازمانی OHI ( Organizational Health ) و تهعد سازمانی OCQ ( Organizational Commitment ( استفاده شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریبهمبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میانگین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی به گونه ی معنی داری بالاتر از متوسط است. هم چنین نمره ملاحظه گری، روحیه کارکنان، یگانگی نهادی بیشتر افراد بالاتر از میانگین بوده است. سلامت سازمانی و ابعادآن به جز بُعد یگانگی نهادی با تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معنی دار دارند. از میان ابعاد سلامت سازمانی، ملاحظه گری و نفوذ مدیر قابلیتپیش بینی تعهد سازمانی را دارند. از میان متغیرهای پیش بین سهم ملاحظه گری، در پیش بینی تعهد سازمانی ، بیشتر از نفوذ مدیر است.

۱۰نقش کارآفرینی درسلامت سازمانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف ازاین مقاله بررسی نقش کارافرینی درسلامت سازمانی می باشد یکی از مسائل با اهمیت درسازمان های سالم کارافرینی می باشد که باعث بهبود و ارتقا روحیه رضایت شغلی انگیزش اعتماد و .. درمیان مدیران و کارکنان میشود که درنهایت بهره وری سازمان را افزایش میدهد پس از بیان مقدمه مطالبی درباره مفهوم سازمانی مفهوم کارافرینی اهمیت و ضرورت کارافرینی نیازهای محیطی کارافرینان سابقه کارافرینان درایران سلامت سازمانی و ابعاد سلامت سازمانی مطالبی بیان شده و درنهایت نتیجه گیری به عمل آمده است.

۱۱بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی کارکنان پیام نورساری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی کارکنان پیام نورساری می باشد این پژوهش ازنوع توصیفی بوده که ازروش همبستگی سودجستهاست جامعه آماری عبارتنداز306 نفر ازکارکنان دانشگاه پیام نورساری که درسال تحصیلی 90–91 مشغول به فعالیت میباشند تعدادنمونه دراین تحقیق براساس جدول مورگان برابر با 175 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده است ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی و پرسشنامه استاندارد اثربخشی کارکنان بوده است برای ازمون فرضیه ها هازروشهای امار استنباطی ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت سازمانی با اثربخشی کارکنان دانشگاه پیام نورساری رابطه معنی داری وجود دارد.

۱۲بررسی سهم نسبی سلامت روانی برسلامت سازمانی دردانشگاه اصفهان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
هدف ازانجام این مطالعه تعیین سهمنبسبی سلامت روانی برسلامت سازمانی دردانشگاه اصفهان می باشد روش پژوهش حاضرتوصیفی ازنوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه اصفهان درسال 1390 است که پس ازبراورد اماری تعداد 233 نفر ازآنها با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه سلامت روانی کامئو و پرسشنامه سلامت سازمانی ساخته محقق می باشد پایایی دو پرسشنامه سلامت روانی کامئو و پرسشنامه سلامت سازمانی ساخته محقق می باشد پایایی دو پرسشنامه مذکور پس ازیک مطالعه مقدماتی به ترتیب 0\81و0\84 بدست آمد داده های حاصله ازابزارهای اندازه گیری بوسیله روش اماری ضریب رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت یافته ها نشان داد مولفه بهبود ی شخصی ازسلامت روانی برچهارمولفه سازگاری روحیه شایستگی ارتباطات نواوری و انسجام و یگانگی ازسلامت سازمانی مولفه کنترل اضطراب ازسلامت روانی بر پنج مولفه سازگاری شایستگی حل مساله شایستگی ارتباطات حمایت منابع و روحیه ازسلامت سازمانی مولفه علائم احساس توانایی و خوب بودن ازسلامت روانی برهفت مولفه سازگاری شایستگی حل مساله تمرکزبراهداف شایستگی ارتباطات روحیه نوآوری و انسجام و یگانگی از سلامت سازمانی مولفه توانایی برقراری ارتباط با دیگران ازسلامت روانی برپنج مولفه سازگاری شایستگی ارتباطات روحیه نوآوری و انسجام و یگانگی ازسلامت سازمانی و تاثیر داشت

۱۳بررسی وضعیت سلامت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس الگوی هوی و میسکل
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سلامت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی هید بهشتی می باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از حیث ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل 200 نفر از کارکنان کادر غیر درمانی معاونت های ستادی دانشگاه می باشد، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 132 نفر تعیین که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که در نهایت 110 پرسشنامه به محقق بازگردانده شد. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه OHI سلامت سازمانی (هوی و همکاران. 1998) بوده و با توجه به استفاده این پرسشنامه در تحقیقات مختلف مرتبط با سلامت سازمانی روایی آن مورد تأئید صاحب نظران و اساتید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه با استفاده از ظریب آلفای کرانباخ 0\756 تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، میانه، مدو انحراف معیار) و آمار استنباطی چون آزمون کلمگروف–اسمبرنف (جهت تشخیص نرمال بودن توزیع ها)، آزمون فریدمن (جهت رتبه بندی ابعاد هفت گانه)، آزمون T تک نمونه ای و آزمون f، برای تحلیل استنباطی داده ها در ارتباط با فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق: 1– کارمندان سلامت سازمانی دانشگاه را در حد مطلوب ارزیابی نمودند. 2– بین کلیه ابعاد هفت گانه سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.، بالاترین میانگین رتبه (5\25) بعد ساخت دهی و پائین ترین میانگین رتبه (3\45) بعد یگانگی نهادی بوده است. 3– ارتباط معناداری بین متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات و سابقه کار و دیدگاه آنان از سلامت سازمانی وجود ندارد.

۱۴رابطه کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملی اهواز
اطلاعات انتشار: (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از این پژوهش رابطه کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملی شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق 200 نفر از کارمندان مرد بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری میرسپاسی، پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کیلپاتریک، پرسشنامه سلامت سازمانی تمیمی نژاد و پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود، تحلیل داده ها در سطح P=0.05 نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. و نتایج رگرسیون نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه چندگانه وجود دارد و کیفیت زندگی کاری بهترین پیش بینی کننده تعهد سازمانی می باشد.

۱۵بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان مراغه
اطلاعات انتشار: فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۹
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان مراغه می باشد. برای این منظور سلامت سازمانی مدارس بر اساس نظریه پارسونز در سه بعد؛ سلامت سطح نهادی سازمانی (یگانگی نهادی)، سلامت سطح اداری سازمانی (مراعات، ساخت دهی، حمایت منابع و نفوذ مدیر)، سلامت سطح فنی سازمانی (روحیه و تاکید علمی) تعریف و در این راستا سه فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران مقاطع سه گانه تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) می باشد که تعداد آنها 248نفر است. به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری، از روش سرشماری یا تمام شماری استفاده شد. به عبارتی، کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه، شامل پرسشنامه سلامت سازمانی با 40 سوال و پرسشنامه عملکرد مدیران با 28 سوال است. برای پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی 0.91 و پرسشنامه عملکرد 0.95 برآورد شده است. که پس از سنجش روایی و پایایی آنها در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. بدین ترتیب که با استفاده از روش آماری توصیفی، اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی شده و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمونr همبستگی پیرسون با نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دهنده رد فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی آن و تایید فرضیه های اصلی دوم و سوم و فرضیه های فرعی آنها می باشد. به عبارتی، بین میزان سلامت سطح نهادی مدارس و عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان مراغه رابطه معنی داری وجود ندارد. ولی بین میزان سلامت سطح اداری و فنی مدارس با عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان مراغه رابطه معنی داری وجود دارد.

۱۶بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثر بخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي)، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۳۳
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثر بخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) مدارس دولتی مدیریت آموزش و پرورش منطقه پنج شهر تهران (3509 نفر) می باشد و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 346 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی ساده و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. روش انجام این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) و اثر بخشی سازمانی استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آنها با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران بدست آمد و اعتبار آنها از راه اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای سلامت سازمانی 0.89 درصد و برای اثر بخشی سازمانی 0.91 درصد تعیین گردید. برای بررسی ابعاد سلامت سازمانی، از الگویی که سلامت سازمانی را به شش بعد ساخت دهی، ملاحظه گری، پشتیبانی منابع، روحیه، تاکید علمی و یگانگی نهادی تقسیم کرده، استفاده شده است و جهت بررسی اثر بخشی از الگویی که اثر بخشی را به شش بعد رهبری، یاری رساندن به دانش آموزان، روابط سازنده با اولیا، برخورد شایسته با معلمین، مهارت در ارزشیابی کارکنان و اداره امور مدرسه از دید دبیران می سنجد، استفاده شده است. در این پژوهش ارتباط سلامت سازمانی و ابعاد آن با اثر بخشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان داد که بین کلیه ابعاد سلامت سازمانی (ساخت دهی، ملاحظه گری، پشتیبانی منابع، روحیه، تاکید علمی و یگانگی نهادی) و اثر بخشی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد و اگر مدیران مدارس در به کاربردن روشهای ایجاد سلامت سازمانی تلاش کنند، اثر بخشی مدارس آنها در تمام ابعاد بهبود خواهد یافت.

۱۷بررسی رابطه مدیرت زمان با سلامت سازمانی (مطالعه موردی: سازمانهای دولتی شهر کرمان)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه «مدیریت زمان» در علم مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا با استفاده از راهکارهای مدیریت زمان می توان بازدهی سازمان را افزایش داد و با بهر ه گیری مناسب زمان از اتلاف وقت و هزینه های سنگین در سازمان ها پیشگیری نمود از این رو، مدیریت زمان علم کنترل زمان و استفاده صحیح ازآن نامیده می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت زمان با سلامت سازمانی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات مقطعی و روش همبستگی در جامعه آماری 1915 نفری کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان و انتخاب تعداد 322 نفر از کارکنان شاغل، با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعهانجام گردیدهاست. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مدیریت زمان شامل 40 سئوال و پرسشنامه سلامت سازمانی اوی 50 سئوال به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده گردید. در این پژوهش جهت توصیف داده های جمع آوری شده از انواع شاخص های آماری از جمله فراوانی، درصد فراوانی، آماره های توصیفی، انواع جداول و نمودارها و جهت تعیین همبستگیف از آزمون های اسپیرمن و پیرسون استفاده شده است. بررسی های انجام شده نشان داد که مدیریت زمان و مؤلفه های سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

۱۸بررسی همبستگی بین سلامت سازمانی و رضایت مشتری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۹
مقاله حاضر به بررسی همبستگی بین سلامت سازمانی و رضایت مشتری در شرکتهای تابعه و وابسته به وزرات نیرو در شهر کرمان می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شمال 2 گروه است که گروه اول کلیه کارکنان شرکتهای تابعه و وابسته به وزرات نیرو در شهر کرمان می باشند و گروه دوم مراجعین به شرکتهای مذکور می باشند . با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 318 نفر برای کارکنان شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو در شهر کرمان ، تعیین شده است و برای گروه دوم چون تعداد نامحدود بود ، 210 نفر انتخاب شده بطوریکه از هر شرکت 30 ارباب رجوع انتخاب گردید . برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. به علاوه برای بررسی نوع رابطه از رگرسیون به روش گام به گام (Stepwise) استفاده شد. قبل از اجرای رگرسیون نرمال بودن متغیر ملاک توسط آزمون کولموگوروف– اسمیرنوف یک نمونه‌ای استفاده شده است .

۱۹بررسی همبستگی بین سلامت سازمانی و شایسته سالاری
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقاله حاضر به بررسی همبستگی بین سلامت سازمانی و شایسته سالاری در شرکتهای تابعه و وابسته به وزرات نیرو در شهر کرمان می پردازد . جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکتهای تابعه و وابسته به وزرات نیرو در شهر کرمان می باشند . با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم جامعه و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 318 نفر برای کارکنان شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو در شهر کرمان ، تعیین گردید . برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. به علاوه برای بررسی نوع رابطه از رگرسیون به روش گام به گام (Stepwise) استفاده شد. قبل از اجرای رگرسیون نرمال بودن متغیر ملاک توسط آزمون کولموگوروف– اسمیرنوف یک نمونه‌ای استفاده شده است .

۲۰بررسی رابطه بین سبک رهبری و سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبری و سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی‏ به این سوال است که آیا بین سبک رهبری و سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات رابطه وجود دارد یا نه؟ پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه‏یابی از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات به تعداد 40 نفر و نمونه آماری براساس جدول مورگان و دیگران 36 نفر تعیین شدکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شده‌اند. به منظور جمع‏آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته سبک رهبری با ضریب آلفای کرونباخ 90% و پرسشنامه محقق ساخته سلامت سازمانی با ضریب‏ آلفای کرونباخ 71% استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارSPSS و روش آمار توصیفی و همچنین از آمار استنباطی شامل (همبستگی پیرسون) به کار برده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سبک رهبری آمرانه و مشورتی با سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد، اما بین سبک رهبری خیر خواهانه و سلامت سازمانی رابطه معنی داری به دست نیامد.

۲۱بررسی میزان سلامت سازمانی مدارس شهرستان های استان تهران بر اساس الگوی هوی و فیلدمن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رهيافتي نو در مديريت آموزشي، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۱
هدف پژوهش حاضر مطالعه و مقایسه سلامت سازمانی مدارس شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی 87–86 بود. پژوهش به شیوه توصیفی (پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس شهرستان های استان تهران به تعداد 31000 نفر بودند. حجم نمونه 704 نفر برآورد گردید. شیوه نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سلامت سازمانی OHI هوی و همکاران (1998) استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های ناپارامتریک نظیر آزمون نسبت (دو جمله ای)، آزمون U مان – ویتنی، آزمون کروسکال – والیس و آزمون رتبه ای فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که: 1– سلامت سازمانی مدارس از نظر معلمان در حد مناسب است. 2– مدارس متوسطه نسبت به سایر مدارس از سلامت سازمانی پایین تری برخوردار هستند. 3– مدارس غیرانتفاعی نسبت به مدارس دولتی از سلامت سازمانی بالاتری برخوردار هستند. 4– مدارس دخترانه نسبت به مدارس پسرانه از سلامت سازمانی بالاتری برخوردار هستند. 5– بین شهرستان های استان از لحاظ سلامت سازمانی مدارس تفاوت معنادار وجود دارد. 6– بین مدرک تحصیلی معلمان و ارزیابی آنان از سلامت سازمانی مدارس رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. 7– معلمان زن مدارس را سالم تر از مردان ارزیابی نموده اند. 8– معلمان رسمی و غیررسمی (حق التدریس و پیمانی) سلامت سازمانی مدارس را یکسان ارزیابی نموده اند. 9– سابقه تدریس معلمان تاثیری در ارزیابی آنان از سلامت سازمانی مدارس نداشته است.

۲۲ارتباط بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي)، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سلامت سازمانی مدیران مدارس می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش کلیه مدیران دبیرستان های متوسطه شهر تهران نمونه مورد بررسی متشکل از 200 مدیر بود (107 زن و 93 مرد) که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از مناطق 19 گانه شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی، ساخته شده توسط شاته و همکاران و پرسشنامه سلامت سازمانی، ساخته شده توسط هوی و تارتر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین هوش هیجانی و مولفه های آن (تنظیم هیجان ها، بهره وری از هیجان ها و ارزیابی هیجان ها) و مولفه های سلامت سازمانی (یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و هوش هیجانی بالای مدیران به عنوان متغیر پیش بین می تواند سلامت سازمانی و مولفه های آن به عنوان متغیرهای ملاک تبیین کند. نتیجه گیری می شود که شغل و مدیریت و افزایش هوش هیجانی در مدیران اثرگذار در سلامت سازمانی مدارس و محیط کار می باشد. این یافته می تواند راه گشایی سیاست گذاری های مناسب در زمینه آسیب شناسی مشکلات مدارس و صاحبان مشاغل و ارایه برنامه های پیشگیرانه و برنامه های مرتبط با ارتقاء سلامت سازمانی مدارس باشد.

۲۳بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی
اطلاعات انتشار: پژوهش اجتماعي، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۲۷
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی تهران است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی – همبستگی است و جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق شامل 1200 نفر از کارکنان ستادی اداره کل سازمان تامین اجتماعی تهران بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 320 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل یک پرسشنامه استاندارد شده بود که برگرفته از مولفه های مدیریت دانش، سلامت سازمانی و کارآفرینی سازمانی می باشد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون پیگردیLSD  نشان داد که:1– بین متغیر مدیریت دانش و کارآفرینی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. 2– بین سلامت سازمانی و کارآفرینی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. 3– متغیرهای مدیریت دانش و سلامت سازمانی به صورت مشترک، حدود 58 درصد از تغییرات متغیر میزان کارآفرینی کارکنان را تبین نموده اند. 4– بین میزان کارآفرینی کارکنان بر اساس سطح تحصیلات و سنوات خدمت تفاوت معنی داری وجود دارد.

۲۴شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای سلامت سازمانی مطالعه موردی ( شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن )
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر ارتقای بر سلامت سازمانی سازمان شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن انجام پذیرفته است . جامعه آماری شامل کارکنان شهرداری و مناطق آن می باشد که تعداد 210 نفر بوده که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی نسبتی از این جامعه به تعداد 136 نفر انتخاب گردیدند . پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، پژوهشی کاربردی است . از لحاظ ماهیت و روش، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش ، پرسشنامه تک نمونه ای و فریدمن استفاده t توصیف سلامت سازمانی است که پایایی آن ، 0.809 بدست آمد .در این پژوهش از آزمونهای آماری عوامل ساختاری ، فرهنگی و فردی ، بر ارتقای سلامت سازمانی ، (α : 0\ و با توجه به مقدار ( 05 t شده است . با عنایت به نتایج آزمون تاثیری ندارند. عوامل رفتاری و محیطی بر ارتقای سلامت سازمانی موثر می باشند و همچنین متغیرهای مکانیزم ن ظم و انضباط ، سیستم ارزیابی عملکرد ، نظارت و کنترل ، رفتار شهروندی سازمانی ، فرایند اجتماعی سازی و وجدان کاری بر ارتقای سلامت سازمانی تاثیری ندارند و متغیرهای تعهد سازمانی ، مشتری گرایی و سلامت روان نیز سلامت سازمانی را افزایش می دهند . در نهایت، داده ها با استفاده از عوامل رفتاری با میانگین 3.56 بیشترین تاثیر وعوامل محیطی با ،(sig : 0\ آزمون فریدمن ، رتبه بندی شده اند و در سطح معناداری( 000 میانگین 2.46 کمترین تاثیر را بر سلامت سازمان دارند .بر اساس نتایج بدست آمده نیز، وضعیت سلامت سازمانی شهرداری و مناطق آن ، نامطلوب ارزیابی شده است

۲۵رابطه بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری
اطلاعات انتشار: رهيافتي نو در مديريت آموزشي، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴ (پياپي ۸)، سال
تعداد صفحات: ۲۶
هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری مدارس متوسطه شهر شیراز بوده است. نوع تحقیق کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق مدیران متوسطه، شامل مدیران مدارس (دخترانه–پسرانه) و (دولتی–غیرانتفاعی) نواحی چهارگانه شهر شیراز که تعداد 310 نفر در سال تحصیلی 90–89 بوده اند، در نظر گرفته شده است. تعداد 175 نفر نمونه با استفاده از جدول مورگان با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه شامل پرسشنامه سلامت سازمانی با 44 سوال و پرسشنامه مدیریت مدرسه محوری با 42 سوال است. پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی از طریق آزمون آلفای کرونباخ در سطح 0.84 و پرسشنامه مدیریت مدرسه محوری در سطح 0.85 محاسبه شده است. اطلاعات حاصل با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی نظیر آزمون همبستگی پیرسون، آزمون پارامتری t)دو نمونه ای) و برای آزمون نرمال بودن داده ها از نمودار احتمال نرمال و آزمون نرمال بودن اندرسن– دارلینگ تجزیه و تحلیل شد، نتایج به دست آمده نشان داد: 1) بین تمامی ابعاد سلامت سازمانی (یگانگی نهادی، مراعات، ساخت دهی، حمایت منابع و نفوذ مدیر، روحیه و تاکید علمی) با استقرار مدیریت مدرسه محوری رابطه وجود دارد. 2) بین میزان سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری در مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی شهر شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد 3) بین میزان سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری در مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهر شیراز تفاوت معناداری وجود ندارد. 4) بین سلامت سازمانی (سطح نهادی، اداری و فنی) مدارس متوسطه شهر شیراز با استقرار مدیریت مدرسه محوری رابطه وجود دارد که این رابطه در سطح نهادی کم و در دو سطح اداری و فنی قوی می باشد. 5) بیشترین ارتباط با متغیر استقرار مدیریت مدرسه محوری را گویه ساخت دهی از سطح اداری سلامت سازمانی و کمترین ارتباط را میزان یگانگی نهادی از سطح نهادی سلامت سازمانی دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵۷ نتیجه