۱اتصال مدل ریاضی موج و سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی شک لگیری الگوی امواج دریا
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
سواحل دریاها و دریاچه ها در هر کشور از جنبه های مختلف اقتصادی، تجاری، منابع انرژی و ... دارای اهمیت فراوانی م یباشند. با توجه به لزوم ایجاد تأسیسات و سازه های گوناگون در این ناطق برای بهر هبرداری از این منابع عظیم، شناخت پارامترهای مؤثر بر این سازه ها مانند امواج و تأثیر متقابل این ساز هها بر شرایط هیدرودینامیک منطقه کاملا ضروری به نظرمیرسد. در این تحقیق، چگونگی اتصال یک مدل نسل سوم امواج با سیستم اطلاعات جغرافیایی ارائه شده و کاربرد آن درنحوه شکل گیری امواج در دریاچه ارومیه به صورت کیفی بررسی شده است

۲GIS توسعه مدل تانک با استفاده از
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
مدل تانک یکی از مد لهای پیشنهادی است که رواناب حاصل از بارش بر روی حوزه آبریز را توسط چند تانک متوالی به طور قابل توجهی در مدلسازی هیدرولوژیکی بکار برده شده اند. (GIS) شبیه سازی می کند. سیست مهای اطلاعات جغرافیایی یکی از اهداف مهم بکارگیری این سیست مها لحاظ نمودن تغییرات مکانی سیستم بارش رواناب است. برای نیل به هدف فوق، اطلاعات ورودی به مدل پیشنهادی در این تحقیق به دو گروه تقسی مبندی شده است. گروه اول شامل داد ههای هیدرولوژیکی نظیر آمار بارندگی و سیلاب ثبت شده در ایستگ ا ههای اندازه گیری است. گروه دوم اطلاعات توصیفی است استخراج م یشود. مدل علاوه بر شبی هسازی، قابلیت کالیبراسیون را GIS که از تجزیه و تحلی لهای انجام گرفته توسط توابع نیز دارا است که بر اساس هیدروگراف های حاصل از مشاهدات انجام می گیرد و می توان آن برای چندین زیرحوزه انجام انجام شود اگر چه شبیه سازی نیازمند بسط و GIS داد. شبی هسازی مدل می تواند با استفاده از برنامه کامپیوتری و یا در محیط برای رسم نمودارهای هیدروگراف سیل به منظور تسهیل در GIS توسعه فراتر است. همچنین از قابلی تهای گرافیکی محیط نتیج هگیری استفاده م یشود. مدل پیشنهادی برای حوزه آبریز معرف امامه بکار رفته و پس از کالیبراسیون، با استفاده از همراه با GIS مشاهدات مستقل صحت مدل مورد تایید قرار گرفته است. نتایج مدل حاکی از آن است که با استفاده از دخالت تغییرات مکانی بارش، دقت نتایج افزایش یافته است

۳طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات جغرافیایی شرکت ملی صنایع مس ایران (CuGIS)
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۹
مدیریت امور اکتشاف شرکت ملی صنایع مس ایران متولی انجام مطالعات اکتشاف ذخایر معدنی مس کشور می باشد و بر کلیه طرحهای اکتشافی ذخایر فوق نظارت می کند. این مدیریت به منظور ساماندهی و تجزیه وتحلیل داده های مختلف و انجام وظایف محوله خود در جهت هدایت و نظارت بهتر بر ذخایر معدنی مس در سطح کشور، در فروردین 1380 تصمیم به ایجاد یک سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS نمود.

۴بررسی آسیب پذیری آب زیرزمینی تهران در اثر نیترات چاههای جاذب با استفاده از GIS
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله پس از بیان اهمیت آلودگی اب زیرزمینی در تهران به بررسی انتقال نیترات حاصل از چاههای جاذب به سطح آب زیرزمینی و فرآیندهای حاکم بر نیتروژن ناشی از چاههای جاذب پرداخته می شود. سپس بر اساس عوامل تاثیرگذار بر تغییر و تحولات نیترات لایه های سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل آب زیرزمینی جنس خاک و زمین شناسی منطقه هدایت هیدرولیکی ، تراکم جمعیت و مقدار فاضلاب دفع شده تهیه می گردد. در آخر بر اساس مفاهیم روش دراستیک که برای مساله آلودگی سطحی توصیه شده است. با اعمال تغییراتی برای اب زیرزمینی به کار گرفته شده است که این تغییرات به خوبی توانسته اند آسیب پذیری اب زیرزمینی تهران را نشان دهند. از طرفی بر اساس جمع آوری و پردازش اطلعات وسیعی که در تهیه این مقاله به کار رفته است بانک اطلاعاتی کاملی فراهم شده که برای مطالعات بیشتر قابل استفاده خواهد بود.

۵بررسی نقش جنگلهای مانگرو در حفاظت سواحل جزیره قشم با استفاده از RS و GIS
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۶
مانگروها گیاهان شورپسند هستند که در معرض جزر و مد دریا در بستر خورها و اراضی مسطح گلی در خاکهای سیلتی سنگین انتشار دارند . این رویشها در هنگام مد در آب غوطه ور شده و در هنگام جزر چون جزایر زیبایی نمایان می گردند . حوزه انتشار این گونه در ایران در استان هرمزگان (بندر خمیر، لافت، کولغان، بندر تیاب ، سیریک و بندر جاسک) ودر سطح محدود در استانهای سیستان و بلوچستان و بوشهرمی باشد . رویشگاهای جنگلهای مانگرو از جالبترین چهره های حیاتی از نظر نوع و تنوع طبیعت زیستگاه می باشد . این رویشگاهها به سبب تولید و کربن گیری بالا، عمق کم آب، تابش نور خورشید و اثرات زیانبخش کم موجهای خروشان دریا، آرام بودن آب دریا، غنای مواد غذایی، جریان مناسب اکسیژن و مواد غذایی و بهره گیری انواع مختلف آبزیان از ساقه ها و ریشه های تنفسی این درختان در هنگام طغیانهای شدید دریا سبب شده است که بسترجنگل محیط مناسبی برای زیستگاه این موجودات باشد . تولید چو ب به منظور سوخت و تهیه خمیر کاغذ و کبریت سازی، تغذیه دام از شاخ و برگ درختان، تهیه ابریشم مصنوعی و پرورش زنبور عسل،حفاظت خاک مناطق ساحلی در مقابل موجهای خروشان، نقش موثر در بقا حیات وحش و تولید کمی و کیفی فراورده های شیلاتی، زیستگاه عالی جهت نوزاد انواع ما هیها ، میگوها و صدفهای خوراکی و خرچنگها و نقش تفرجگاهی از دیگر فوائد این جنگلها می باشد. مانگروها به عنوان دیواره یا سد جهت حفاظت از سواحل عمل می کنند، به گونه ای که همه ساله در دنیا بسیاری از مانگروها به دلیل نقش حفاظتی خود از بین می روند . در مناطقی که شدت امواج و توفانهای دریایی زیاد است قسمت اعظم جنگلها به مرور از شکل افتاده و دچار ضعف و کاستی می شوند . برای رفع این مشکل می توان هر ساله به کشت گونه های مانگرو اقدام کرد، تا هم از سواحل بطور دایم حفاظت نمود و هم به توسعه جنگل کمک کرد . گونه اوسینا ( گونه غالب استان هرمزگان ) جهت حفاظت سواحل در زمره بهترینها به شمار می رود . زیرا بدلیل وجود ریشه های هوایی استقرارکافی دارند و در برابر نمک زیاد نیز مقاوم هستند. مانگروهایی که کوتاه هستند به صورت درختچه می باشند و جهت جلوگیری از تخریب سواحل به کار می روند، مانگرو ها میزان فرسایش را در سواحل با شکستن نیروی امواج کم می کنند و انرژی حاصل از امواج را در منطقه پخش میکنند . در خورها، درختچه ها بتدریج سیلتها را ته نشین می کنند و سطوح ساحل را ثابت نگاه می دارند . کاشت جنگلهای انبوه به مثابه دیواره هایی است که ساحل را از هجوم امواج و توفانها محافظت می کنند. با توجه به نقش حفاظتی این جنگلها و تاثیر آنها در کاهش فرسایش دیواره های ساحلی و بدام انداختن رسوبات در بین جنگلها، نقش حفاظتی این جنگلها در محدوده بندر خمیر و لافت که یکی از وسیعترین مناطق گسترش این جنگلها در استان هرمزگان و ایران می باشد با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته اند.

۶مکانیابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: اسکله بندر عباس
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت انجام مطالعات مختلف بویژه مکانیابی تاسیسات ، تعیین مسیر خطوط انتقل نیرو ، مطالعات جغرافیایی ، تولید نقشه ، ارائه خدمات جغرافیایی ، ردیابی ، مانیتورینگ و ... بصورت کاربردی در حال استفاده بوده و روند توسعه این سی ستم بگونه ای است که در آینده خدمات سیستم اطلاعات جغرافیایی از طریق شبکه های اینترنت و اینترانت به کاربران ارائه خواهد شد . در این میان استفاده از این سیستم جهت ارائه خدمات مکانیابی جایگاه ویژه ای داشته و با استفاده از این سیستم می توان به نتایج دقیق تر و با سرعت بالاتری دست یافت . جهت احداث یک اسکله و یا تاسیسات زیربنایی وابنیه فنی سنگین مطالعات گسترده ای توسط کارشناسان رشته های علمی مختلف علوم زمین از قبیل مهندسین مربوطه ، کارشناسان زمین شناسی ، ژئومورفولوژی ، کاشناسان اقتصادی و ... انجام می شود . در این مطا لعات وضعیت توپوگرافی ، پوشش گیاهی ، کاربری زمین ، ژئومورفولوژی ، زمین شناسی ، تکتونیک ، ترافیک ، صرف اقتصادی و سایر موارد مربوطه بررسی می گردد . در حال حاضر این مطالعات در ایران با استفاده از نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی و عکس های هوائی انجام می گیرد و ط ی آن کلیه من اطق مناسب جهت کاربری مورد نظر بررسی شده و اس تخراج می گردد . سپس واریانت های تعیین شده ارزش گذاری می شوند و واریانت هائی که دارای بیشترین امتیاز می باشند جهت مطالعات دقیق تر انتخاب می گردند. این روال مطالعاتی مستلزم صرف هزینه و وقت بسیاری جهت ارز یابی کلیه واریانت ها می باشد . دراین تحقیق کلیه اطلاعات جمع آوری شده در یک سیستم GIS سازماندهی شده و بر اساس شرایط تعیین شده ، مناطق مناسب جهت احداث اسکله تعیین گردید.

۷بررسی کاربرد G.I.S در برآورددبی سیلابی، مطالعه موردی حوضه آبخیزرودخانه روضه چایی در استان آذربایجان غربی
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
سیل به وضعیتی اطلاق می شود که در آن جریان رودخانه بصورت غیر منتظره ای افزایش پیدا کرده بطوریکه باعث خسارت مالی و جانی گردد. در طراحی بسیاری از سازه های هیدرولیکی، محاسبه حداکثر دبی لحظه ای سیلاب کفایت می کند.کافی نبودن ایستگاههای آب سنجی استفاده از روشهای تجربی را برای برآورد جریانات ابی ضروری کرده است ولی ماربست روش مناسب برآورد دبی رودخانه ها لازم است مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق از روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریکا S.C.S برای محاسبه حداکثر دبی سیلابی در حوضه آبخیز رودخانه روضه چاایی در استان آذربایجان غربی استفاده شد. پس از محاسبه دبی سیلابی از آمار بارش حوضه آبخیز مذکور برآورد شده و مقادیر حاصل با آمار مشاهداتی از ایستگاه دبی سنجی به روش همبستگی مورد واسنجی قرار گرفت. ضریب همبستگی حاصل با خطای 5%، رابطه کاملا معنی داری را نشان داد که امکان کاربست این روش را در برآورد دبی حداکثر در منطقه نشان می دهد.

۸تحلیل توزیع مکانی مراکز آموزشی با استفاده از GIS
اطلاعات انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کاربری های عمومی در بسیاری از شهرها به دلایلی چون تراکم جمعیتی، عدم انتظار در استقرار کاربریها و عدم توجه به شعاع دسترسی و آستانه های جمعیتی قادر به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نمی باشند. این موضوع در شهرهای بزرگ و به ویژه برای کاربریهایی که با تقاضای روز افزون همراه هستند از نمود بیشتری برخوردار است. دستیابی به چنین هدفی منوط به شناخت معیارها و ضوابطی است که در مکان یابی این مراکز مورد استفاده قرار می گیرد بر این اساس اهم مشخصه: سازگاری ، مطلوبیت، ظرفیت، که شرایط کیفی استرار یک فعالیت را مورد ارزیابی قرار می دهند مطرح شده که هر یک در زیر مجموعه خود به ضوابط کمی منتهی می گردد. اعمال ضوابط فوق بر روی داده ها و اطلاعات یک شهر و یک منطقه نیازمند بهره گیری از روش علمی و کارآمدی می باشد. بدین لحاظ سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS مورد استفاده قرار گرفته که مختص کار با داده های مکانی و اطلاعات توصیفی مربوط به آنهاست. با استفاده از توابع تحلیل مکانی GIS و بر اساس ترکیب عوامل و لایه های اطلاعاتی وضعیت موجود استقرار مدارس به لحاظ تناسب یا عدم تناسب با سایر کاربریهای شهر مورد استفاده قرار میگیرد.

۹شبیه سازی رخداد سیلاب با استفاده از داده های سنجش ازدور و مدل سلولهای خودکار
اطلاعات انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84، سال
تعداد صفحات: ۱۴
از آنجائیکه مه ایجاد روشهای نوینی که در زمینه مدیریت منابع آب کشور بتوانند ایفای نقش نمایند هنوز هم لازم و ضروریس می باشد، لذا با پرداختن روی روشهای شبیه سازی نظیر مدل سلولهای خودکار سعی شده است تا به روش جدیدی در زمینه شبیه سازی سیلاب دست یافته شود. در این روش نوین با تلفیق داده های سنجش از دور، بکارگیری مدلهای هیدرولوژی موجود در زمینه برآورد سیلاب ناشی از بارش و بکارگیری مدل سلولهای خودکار، گسترش سیلاب شبه سازی شده است. به منظور پیاده سازی این مدل نرم افزار رایانه ای شبیه ساز سیلاب توسعه داده شده است. این نرم افزار با دریافت اطلاعات هندسی حوضه و میزان بارش از پایگاه داده سیلاب به انجام این شبیه سازی اقدام می نماید. عملیات شبیه سازی سیلاب با استفاده از مدل سلولهای خودکار برای دو حوضه کشور صورت گرفته است. مقایسه نتایج این شبیه سازی با داده های واقعی سیلاب نشان می دهد که شبیه سازی با بکارگیری از مدل سلولهای خودکار با دقت مطلوبی عمل می نماید.

۱۰کاربرد GIS در امکان سنجی استقرار بهینه سکونتگاه های روستایی در معرض خطر سوانح طبیعی
اطلاعات انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84، سال
تعداد صفحات: ۶
این تحقیق به بررسی امکان سنجی تعیین مکتنهایی پایدار به لحاظ طبیعی جهت استقرار سکونتگاههای روستایی در معرض خطر سوانح طبیعی دهستان میانکوه می پردازد. مطالعات بر اساس مجموعه ای از داده ها (multi
data) بوده است که عبارتند از: نقشه های شیب ، تکتونیک و عوارض ساختاری، حساسیت سازنده های زمین شناسی به لغزش و ریزش، شبکه های رودخانه ای طغیانی و راههای ارتباطی که در محیط GIS صورت گرفته است ابتدا به هر یک از لایه های اطلاعاتی با توجه به میزان اهمیت آنها در مکانیابی وزن خالص داده شد و با تلفیق لایه ها در قالب مدل multi–class maps و بازدید از منطقه مطالعاتی نقشه های مکانهای بهینه و پایدار به لحاظ طبیع تهیه شد.

۱۱کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه نقشه های آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قزوین)
اطلاعات انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84، سال
تعداد صفحات: ۱۰
افزایش بی رویه جمعیت در سالهای اخیر محدودیت منابع آبهای سطحی و بهره برداری بیش از اندازه از سفره آبهای زمینی باعث باعث ببار آمدن خسارات جبران ناپذیری به منابع طبیعی کشور در سالهای گذشته شده است. علاوه بر افت شدید سطح آب در آبخوانها، فعالیت های کشاورزی، صنعتی و شهری، آلاینده های مختلفی را به سفره آب زیرزمینی تحمیا می کند. در این تحقیق از GIS بصورت یک نرم افزار و سیستم رایانه ای که قادر به جمع آوری کنترل ترکیب و تجزیه اطلاعات مربوطه می باشد استفاده شده و به کمک اطلاعات فوق نقشه های آسیب پذیری کیفی سفره های آب زیرزمینی تهیه شده است. ابتدا بین روشهای معمول برآورد آسیب پذیری طبق اسشتانداردهای بین المللی روش DRASTIC به علت اینکه روش DRASTIC با شرایط منطقه مورد نظر (ابخوان دشت قزوین) و داده های موجود تطابق بیشتری داشت انتخاب شد. سپس به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نقطه آسیبپذیری آبخوان تهیه و مقدار شاخص DRASTIC عمومی از 35 تا 108 در کل منطقه برآورد شد. با توجه به شاخص DRASTIC عمومی تقریبا 11درصد از سطح منطقه دارای آسیب پذیری کم و در حدود 43 درصد از سطح منطقه آسیب پذیری متوسط و در حدود 37 درصد آسیب پذیری زیاد و 10درصد آسیب پذیری بسیار زیاد داشتند و با میزان افزایش نیترات در منطقه مطابقت دارد. شاخص DRASTIC عمومی نشان داد کع پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی تقریبا کم می باشد.

۱۲کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی خطر زمین لغزش
اطلاعات انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84، سال
تعداد صفحات: ۹
پهنه بندی خطر زمین لغزش نمونه ای از اقدامات پایه درزمینه ارزیابی خطرات و خسارات ناشی از سوانح طبیعی است که می تواند مبنایی جهت شناخت میزان خطر زمین لغزش به منظور برنامه ریزیهای بلندمدت عمرانی باشد. مقاله حاضر تلاش دارد که به تبیین توانمندی سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی خطر اراضی ازنظر خطرات طبیعی بویژه زمین لغزش بپردازد. در این راستا مطالعات زیادی توسط محققین ، سازمانها و نهادها از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام گرفت که از آن جمله می توان به امکان سنجی استقرار بهینه نقاط روستایی در معرض سوانح طبیعی و پهنه بندی خطر زمین لغزش استان کهکیلویه و بویر اخمد اشاره کرد.

۱۳استفاده از روش Weights of evidence در مدلسازی در محیط CIS
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
تعداد صفحات: ۵
دستیابی سریع به اطلاعات به منظور برنامه ریزی، تصمیم گیری، بهره برداری، نظارت و اجرا در شاخه های گوناگون علوم درجهان سبب رشد فناوریهای نوین و از جمله سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) گردیده است و در حال حاضر تلاش مراکز علمی و فنی جهان در جهت ابداع روشهایی است که بتواند بالاترین بهره وری را از سیستم های اطلاعات جغراف6یایی GIS به دست می دهد. این روشها با بهره گیری کامل از امکانات و ابعاد پیشرفته علوم زمین و جغرافیا، توانایی کارشناسان را در تحلیل و نتیجه گیری از داده ها افزون نموده است. البته وجود اطلاعات قابل اعتماد و به روز از الزامات نتیجه گیری صحیح و دقیق از این داده ها می باشد. در واقع مبنای تحلیل ها و بررسی ها وجود یک مجموعه نرم افزار وسخت افزار، اطلاعات رقومی صحیح و به روز و کاربران و متخصصانی است که این داده ها را مورد بررسی قرار دهند. یکی از روشهای نوین در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS روشهایی بر پایه داده ها می باشند که از شاخص ارین آنها می توان به Weights of evidence یا استفاده از شواهد وزنی اشاره نمود.

۱۴استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان یک ابزار حمایت از تصمیم گیری در برآورد هزینه طرحهای عریض سازی معابر
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از زمینه هایی که GIS می تواند بصورت کارآیی بخدمت گرفته شود مسائل مرتبط با شهرها و روستا ها و کمک به حل مشکلاتی می باشد که متخصصین امور شهری با آن روبرو می باشند . با توجه به حجم فعالیت ها و پیچیدگی های موجود در تصمیم گیری های مختلف در مورد مسائل شهری ، پیاده سازی سیستمی که بتواند بصورت همه جانبه کلیه مسائل ، از طراحی و مدیریت ، گرفته تا تحلیل مشکلات شه ر را در بر بگیرد عملا غیر ممکن می باشد . با این وجود سیستم های اطلاعاتی مثل GIS در بسیاری از کاربردهای تا تحلیل مشکلات شه ر را در بر بگیرد عملا غیر ممکن می باشد . با این وجود سیستم های اطلاعاتی مثل شهری می توانند بسیار کارآ و در بسیاری موارد حتی ضروری باشند. هدف از این مقاله نمایش قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی در برآورد هزینه طرحهای عریض سازی و سامان دهی به شبکه راهها می باشد ، که نهایتا منجر به انتخاب اتوماتیک یک طرح بهینه از بین طرحهای ارائه شده می شود. برای این منظور با به کار گیری سیستم اطلاعات مکانی بر روی نقشه کاداستر ۱:۵۰۰ مربوط به قسمتی از شهر اصفهان به تست روش ارائه شده پرداخته ایم.

۱۵بررسی و برآورد روند تخریب جنگلها با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست و یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کاربری و پوشش اراضی ثابت نبوده و غالبا در اثر فعالیتهای انسانی دستخوش تغییر وتحول میشوند. شناسایی و کشف این تغییرات میتواند به مدیران و برنامه‌ریزان کمک کند تا عوامل موثر در تغییر کاربری و پوشش اراضی را شناسایی کرده و برای کنترل آنها برنامه‌ریزی مفید و موثر نمایند. برای کشف و ارزیابی تغییرات، دادههای چند زمانه سنجش از دور به دلیل ارزانی و سرعت اخذ داده از آن و سیستم اطلاعات جغرافیایی به خاطر برخورداری از امکانات تحلیلی میتوانند نقش اساسی داشته باشند. به عنوان مثال برآورد میزان تخریب جنگل در طول چند سال متوالی را میتوان خیلی سریع با استفاده از تحلیل و پردازش دادههای چند زمانه سنجش از دور مورد ارزیابی قرار داد. در این تحقیق برای طبقه‌بندی و مطالعه تغییرات زمانی جنگلهای منطقه ارسباران ازتصاویر TM و ETM ماهواره لندست به ترتیب مربوط به سالهای ١٣٦٦ و ١٣٨٠ با قدرت تفکیک مکانی 2\5 متر استفاده شده است.با روی‌هم‌گذاری نقشه‌های حاصل از طبقه‌بندی دو تصویر مربوط به تاریخهای ١٣٦٦ و ١٣٨٠ میزان و تغییرات جنگلها را مشخص نموده و سپس برای مدل کردن تخریب جنگلها در منطقه از مدل رگرسیون لوجستیک با پارامترهای مستقل ارتفاع، شیب، جهت جغرافیایی و فاصله از مراکز روستایی استفاده شد. مدل ارائه شده نشان میدهد که تخریب جنگلهای منطقه با پارامترهای اصله از مراکز روستایی، ارتفاع و جهت جغرافیایی ارتباط معنیدار دارد.

۱۶طراحی و پیاده سازی یک محیط GIS کاربر پسند برای شبکه گاز شهری
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
تعداد صفحات: ۷
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارگانها و سازمانهایی که دارای حجم عظیم اطلاعات جغرافیایی و توصیفی بوده و وظیفه نگهداری از تاسیسات و خدمات رسانی به شهروندان را دارند امری ضروری است. بعلاوه در مورد سازمانهایی که دارای اطلاعات استراتژیک بوده و هرنوع تاخیر و اشتباه در بازیابی اطلاعات باعث ایجاد بحرانهای اجتماعی و صدمات جانی و مالی می گردد ضرورت استفاده از این سیستم دوچندان می شود. از جمله ارگانهایی که دارای هر دو خصیصه فوق می باشد شرکت ملی گاز است. در این رابطه شرکت ملیگاز را انجام نیاز سنجی، داده ها و تحلیل های GIS مورد نیاز را مشخص نمود. این مقاله در پی رفع معضل تحلیل و بازیابی اطلاعات مرتبط با حوادث جهتانجام خدمات امدادی است. این مقاله ابتدا ضرورت استفاده از GIS در مدیریت سیستم امداد مورد بررسی قرار داده و در ادامه به معرفی واحد امداد و حوادث و اطلاعات مورد نیاز آنها پرداخته است، سپس با پیاده سازی سیستم ارزیابی و تحلیل اطلاعات در حوادث باعث کاهش درصد خطا و اشتباه گشته و قطعی گاز مشترکین در یک حادثه به حداقل رسیده و بازیابی اطلاعات مربوط به انشعاب مشترک که گاهی اوقات چند روز طول می‌کشد به چند ثانیه تقلیل یافته که مدیریت بحران را به راحتی امکان‌پذیر می‌سازد.

۱۷کاربرد مدلهای تصمیم گیری تحلیل چند عامله برای ارزیابی ریسک خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و CIS
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 82، سال
تعداد صفحات: ۹
خشکسالی پدیده ای است که خطر آن در غالب نقاط جهان وجود داشته و خسارات زیادی وارد می کند. امکان جلوگیری از وقوع خشکسالی وجود ندارد، ولی برای مقابله و کاهش اثرات آن می توان اقداماتی را انجام داد. بهعبارت دیگر با برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان با آن مقابله کرد. کمبودهای آبی اخیر در ایران و سایر نقاط نشان دهنده ضرورت مدلسازی خطر خشکسالی با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی می باشد. در این تحقیق با استفاده ازبکارگیری همزمان داده های ماهواره ای، محیطی و هواشناسی و برقراری رابطهخ ای منطقی بین آنها آسیب پذیری نواحی به خشکسالی و همچنین شدت و ضعف ان در حوضه آبخیز قوچان–شیروان واقع در شمال خراسان مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی آسیب پذیری اهمیت نسبی هر کدام ازعوامل مشخص کردید و بر اساس آن ضرایب ویژه ای به عنوان وزن در تجزیه و تحلیل اطلاعات اعمال شد. برای تعیین اهمیت پارامترهای مورد بررسی و ترکیب اطلاعات از مدلهای تصمیم گیری و تحلیل چند متغیره استفاده شد.

۱۸بررسی تلفیق سستمهای CAD و GIS
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 84، سال
تعداد صفحات: ۸
علیرغم تفاوتهای موجود میان سیستمهای CAD و GIS،کاربرد این دو سیستم درزمینه مدلسازی اشیاء جهان واقعی ارتباط نزدیکی میان عملکرد این دو سیستم برقرار کرده و استفاده از آنها را به شکل دو سیستم مکمل به منظور بهره گیری از امکانات هر دو سیستم به صورت همزمان لازم و ضروری ساخته است. روشی که در حال حاضر در اغلب سازمانها ، ارگانها و شرکتهای فعال در زمینه تهیه و تولید اطلاعات مکانی رایج و متداول می باشد. استفاده از سیستمهای CAD و GIS به صورت مجزا و مستقل است. استفاده از این دو سیستم به صورت مجزا نیازمند تبادل داده میان این دو سیستم می باشد. در کاربردیهایی که دقت مهندسی مورد نظر می باشد این تبادل منجر به از دست دادن بخشی از اطلاعات و کاهش دقت داده ها میگردد. استفاده از هر دو سیستم CAD و GIS به صورت توام و یکپارچه و بهره گیری از سیستمهای تلفیقی می تواند با حذف فرایند انتقال داده میان دو سیستم ، مقدار زیادی ازمحدودیتهای موجود را از بین برده و دامنه کاربردیه های این دو سیتم را به طور چشمگیری افزایش دهد.

۱۹پهنه بندی پتانسیل فرسایش با استفاده از اطلاعات ماهو.اره ای و GIS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد شهید عباسپور–خوزستان)
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 84، سال
تعداد صفحات: ۱۰
فرسایش خاک از جمله فرایندهایی است که منابع آب و خاک کشور را بصورت مستقیم و غیر مستقیم تهدید می کند. از اثرات منفی فرسایش خاک علاوه بر نابودی منابع آب و خاک ترسیب مواد رسو.بی در مخازن سدهاست که باعث کاهش حجم مخازن و ذخیره آب می گردد. بنابراین یک از ضروریات اولیه مبارزه با این پدیده با صرف هزینه و زمان کم و دقت بالا استفاده از تکنیک های نوین سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS جهت شناسایی مناطق مستعد فرسایش و پهنه بندی است در این تحقیق با تلفیق تکنیکهای سنجش از دور، GIS ومدل اصلاح شده پسیاک، نقشه پهنه بندی فرسایش و حوضه آبریز دشتگل از بزرگ حوضه آبریز سد شهید عباسپور در استان خوزستان تهیه شد. فاکتورهای کاربردی اراضی و پوشش زمین مدل پسیاک با استفاده از پردازش تصاویر سنجنده ETM ماهواره لندست فاکتور توپوگرافی از طریق تحلیل مدل رقومی ارتفاع و سایر فاکتورهای در محیط GIS استخراج گردید. پس از ایجاد پایگاه داده ها وزن دهی فاکتورها صورت گرفت. نهایتا با استفاده از تحلیلهای همپوشانی GISنقشه پهنه بندی فرسایش و رسوب منطقه دشتگل تهیه گردید.

۲۰تهیه نقشه فرسایش خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده +ETM و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز گل آباد اصفهان
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 84، سال
تعداد صفحات: ۷
در میان فرایندهای مختلف تخریب اراضی فرسایش خاک تهدیدی جدی برای حفاظت منابع خاک و آب کشور است. دراین تحقیق نقشه فرسایش خاک در حوزه آبخیز گل آباد اردستان با استفاده از مدل Mpsiac و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و همچنین تصاویر ماهواره ای مربوطسنجنده +ETM تهیه گردید. به علت تنوع زمین شناسی، اشکال مختلف زمین، کاربردی ناناسب اراضی مبنا قرار داده شد. این نقشه با استفاده از تصویر رنگی 1–5–7 مربوط به سنجند +ETM و نقشه توپوگرافی و همچنین بازدید صحرایی اصلاح شد. واحدهای تصحیح شده به عنوان واحدهای کاری در مراحل مختلف تحقیق استفاده گردید. با امتیازدهی عوامل نه گانه مدل در محیط GIS و با استفاده از نرم افزار IL WIS 3.0 Academic لایه های اطلاعاتی مربوط به مدل تهیه شد. از تلفیق لایه های مذکور نقشه های رقومی فرسایش و رسوب حوضه تهیه گردید. نتایج مدل نشان داد که تولید رسوب حوضه بین 263\3 تا 496\9 و به طور متوسط 356\4 تن در کیلومتر مربع در سال است.

۲۱مکان یابی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: اسکله بندرعباس
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 84، سال
تعداد صفحات: ۱۹
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت انجام مطالعات مختلف بویژه مکانیابی تاسیسات ، تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو، مطالعات جغرافیایی، تولید نقشه، ارائه خدمات جغرافیایی، ردیابی، مانیتورینگ و ...بصورت کاربردی در حال استفاده بوده و روند توسعه این سیستم بگونه ای است که در آینده خدمات سیستم اطلاعات جغرافیایی از طریق شبکه های اینترنت و اینترنت و یا موبایل به کاربران ارائه خواهد شد. در این میان استفاده از این سیستم جهت ارائه خدمات مکانیکی جایگاه ویژه ای داشته و با استفاده از این سیستم می توان به نتایج دقیق تر و با سرعت بالاتری دست یافت. جهت احداث یک اسکله و یا تاسیسات زیربنایی و ابنیه فنی سنگین مطالعات گسترده ای توسط کارشناسان رشته های علمی مختلف علوم زمین از قبیل مهندسین مربوطه، کارشناسان زمین شناسی، ژئومورفولوژی، کارشناسان اقتصادی و ... انجام می شود. در اینمطالعات وضعیت توپوگرافی، پوشش گیاهی، کاربری زمین، ژئومورفولوژی، زمین شناسی، تکتونیک، ترافیک، صرف اقتصادی و سایر موارد مربوطه بررسی می گردد.

۲۲نقش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS در روشهای مختلف برنامه8 ریزی شهری
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 84، سال
تعداد صفحات: ۹
در عصر حاضر سیستمه ای اطلاعات جغرافیایی و سایر سیستمهای رایانه ای به طور وسیع و چشمگیری در زمینه مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای مختلف مورد استفاده قرارمی گیرند مسلما GIS در این عرصه با دارا بودن زمین هتئوری و متدولوژی مناسب نقش و اهمیت بسیاری خصوصا درزمینه کمی نمودن فعالیتهای برنامه ریزی دارا است.در حال حاضر تئوریهای مختلفی در خصوص روشهای برنامه ریزی بیان گردیده است که عموما ازاین میان GIS به عنوان ابزاری جهت برنامه ریز عقلایی استفاده شده و آن را مناسب جهت سایر روشهای برنامه ریزی نمی دانند در این مقاله سعی گردیده تا به اختصار به بیان نقش GIS در فرایند برنامه ریزی به خصوص در زمینه تئوریها و روشهای عیرعقلانی پرداخته شود. به عنوان یک چارچوب برای این بحث چهار مدل مرسوم برنامه ریزی شامل مدلهای عقلانی ، افزایشی، تعاملی، و مدافعی مورد بررسی قرار می گیرد.

۲۳استفاده از GIS به منظور تعیین تاثیر خصوصیات شیمیایی خاکها بر روی منابع آبی حوضه آبریز دشت اراک
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 81، سال
تعداد صفحات: ۱۰
حوضه آبریز دشت اراک یکى از حوضه هایى است که با داشتن شهرهایى چون اراک ،آشتیان و فرمهین بعنوان قطب فعالیت صنعتى و کشاورزى مورد توجه مى باشد. آب و خاک دو فاکتور عمده اى بوده که بسیارى از سازماﻧﻬا در خصوص اهمیت منطقه اى آن سرمایه گذارى مى کنند. در راستاى اهداف فوق سنگ ، خاک و آب این منطقه از نظر شیمیایى مورد تحقیق قرار گرفت. با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای Arcview و Mapinfow و ورود اطلاعات نقشه های توپوگرافی ، زمین شناسی ، منابع آب و اطلاعات شیمیایی آبها ، خاکها و سنگهای منطقه و استفاده از آمار و ترکیب لایه های فوق نقشه های ترکیبی از جمله نقشه واحدهای هیدرولوژیک ، نقشه واحدهای شیمیایی ، نقشه واحدهای سنگ شناسی و جداول مربوط بدست آمدند. این بررسی نشان داد که واحدهای هیدرولوژیک B3 ، B2 ، B1 که در بخشهای شمالی حوضه آبریز دشت اراک قرار دارند به دلیل دارابودن سنگهایی چون شیل ، ماسه سنگ قرمز و مارن گچ دار و لایه های نمکی بینابینی ، منشاء یونهای سدیم ، کلروسولفات خاکها و آبهای منطقه بوده که از کیفیت نامناسبی برخوردارند در حالیکه واحدهای هیدرولوژی B 6 ، B 5 ، B4 و B7 بخش جنوبی حوضه اراک از سنگهای آهک دولومیتی ، شیست و اسلیت تشکیل شده که منشاء یونهای کلسیم ، منیزیم و بی کربنات بوده و خاکها و آبهای این مناطق از نظر استفاده دارای کیفیت خوب هستند.

۲۴پهنه بندی حساسیت خشکسالی هواشناسی در کشور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 81، سال
تعداد صفحات: ۵
یکی از موضوعات مهم در مطالعه بلایای طبیعی، خشکسالی ها می باشد. با توجه به وضعیت اقلیمی کشور رخداد خشکسالی در آن همواره قابل انتظار می باشد، از اینرو شناخت ویژگی های آنها از عمده ترین موضوعات برای مقابله با آسیب های آن محسوب می شود. در مطالعه حاضر با استفاده از 719 ایستگاه بارانسنجی وزارت نیرو، فراوانی ، شدت و وسعت خشکسالی های مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با تشکیل پایگاه اطلاعاتی در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، از توابع تحلیلی آن در تولید و تحلیل نقشه ها ی پهنه بندی خشکسالی استفاده شده است . نتیجه این مطالعه نشان می دهد که مناطق شمالی کشور از حساسیت کمتری نسبت به سایر مناطق کشور برخوردار بوده و هر قدر از مناطق شمالی به مناطق جنوبی نزدیک می شویم بر میزان حساسیت خشکسالی افزوده می شود.

۲۵تخمین تبخیر – تعرق گیاهان با استفاده از داده های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه آبخیز تنگ کنشت کرمانشاه
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۹
اخیراً روشهای متعدد زیادی برای تخمین تبخیر– تعرق در مناطق بزرگ توسعه داده شده اند. یکی از این روشهای جدید استفاده از فن آوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. بدین منظور مطالعه ای با استفاد از تصویر ماهواره ای Landsat 7 ETM+، نقشه های توپوگرافی و پوشش گیاهی و همچنین داده های هواشناسی انجام شده است. در ابتدا مقادیر تبخیر– تعرق واقعی و گیاه مرجع به ترتیب توسط معادل ههای توازن انرژی و هارگریوز در سرتاسر حوضه محاسبه شدند. سپس برای هر پیکسل از هر پوشش گیاهی، مقدار ضریب گیاهی از تقسیم دو مقدار تبخیر– تعرق فوق محاسبه شد هاست. از آنجاییکه مقدار ضریب گیاهی برای هر تیپ متغیر بوده لذا برای محاسبه مقدار ثابت و مناسب آن برای هر تیپ، از همپوشانی نقشه پوشش گیاهی با نقشه ضریب گیاهی، توزیع فراوانی تجمعی ضرایب گیاهی برای هر یک از تی پها تعیین و برای فراوان یهای تجمعی مختلف، مقدار ضریب گیاهی متناظر با آنها استخراج شد. سپس مربع میانگین خطا بین مقادیر تبخیر– تعرق بدست آمده از حاصلضرب این ضرایب در تبخیر– تعرق گیاه مرجع و مقادیر حاصله از معادله توازن انرژی، محاسبه شد. نتایج نشان داد که ضرایب گیاهی متناظر با فراوانی تجمعی 6\0 کمترین خطا راداشتند. در نهایت مقادیر تبخیر– تعرق محاسبه شده با استفاده از این ضرایب با روش دیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج همچنین همبستگی بالایی را بین این دو روش نشان داد (r2=0\996). این امر نشان دهنده امکان استفاده از ف نآوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تخمین تبخیر– تعرق خصوصاً در مناطق یا حوضه های بزرگ می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۳۵۲ نتیجه