۱معماری سبک راهکاری برای ایمنی لرزه ای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه سبک سازی یکی از مفاهیم کاربردی در زمینه ایمنی لرزهای به شمار می رود. اصلی ترین هدف سبک سازی در ساختمان ها، کاهش نیروهای وارده به ساختمان در هنگام وقوع زلزله است. برای رسیدن به این هدف باید سبک سازی هم در عناصر سازهای و هم در عناصر غیر سازهای یک ساختمان لحاظ شود. به طور کلی مفهوم سبک سازی در ساختمان ها را می توان از دو دیدگاه مجزا بررسی کرد، یکی استفاده از مصالح سبک بجای مصالح سنگین و سنتی در ساخت و ساز و دیگری طراحی بهینه سیستم سازه ای ساختمان بدون در نظر گرفتن وزن مصالح سازه که نتیجه آن کاهش وزن ساختمان خواهد شد. بر پایه این دیدگاه در این مقاله سعی شده است تا از منظر مباحث تکنولوژی معماری راهبردهای دستیابی به روش های ساخت ساختمان های سبک و در عین حال ایمن در برابر زلزله از جوانب مختلف بررسی شود. این بررسی در زمینه های انتخاب مصالح و سیستم های المان های غیر سازهای سبک و با عملکرد مناسب ، استفاده از مصالح سازهای سبک ، که نسبت مقاومت به وزن بالایی داشته باشند و استفاده از سیستم های سازهای سبک ، انجام شده است و همچنین در هر بخش سعی شده مزایا و معایب روشها و مصالح مورد بحث قرار گیرد. در نهایت هدف از این بررسی های انجام شده، دستیابی به راهکارهایی است که مدیران و طراحان را در مسیر یک طراحی ایمن و اقتصادی یاری کند؛ به طوریکه ساختمان طراحی شده به نقطه بهینه ای از ایمنی لرزه ای و خواست های دیگر دست یابد.

۲تاثیر ملاحظات طرح و مصالح سبک در ایمنی ساختمان در برابر سوانح طبیعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه سبک سازی یکی از مفاهیم کاربردی در زمینه ایمنی لرزه ای به شمار می رود . اصلی ترین هدف سبک سازی در ساختمان ها، کاهش نیروی وارده به ساختمان در هنگام وقوع زلزله است. برای رسیدن به این هدف باید سبک سازی هم در عناصر سازه ای و هم در عناصر غیر سازه ای یک ساختمان لحاظ شود. سبک سازی در قسمت غیرسازه ای به معنی کاهش وزن المانهای جداگر و پانلهای نما، مصالح مصرفی در دیوارهای خارجی و داخلی، کاهش وزن کف و سقف و استفاده از مصالح سبکتر در این قسمت ها می باشد . در ساختمان های متداول در ایران ، وزن عناصر غیر سازه ای از وزن عناصر سازه ای بیشتر می باشد . بنابراین برای سبک سازی توجه به اجزای غیر سازه ای یک ساختمان که معمولا " قسمت بیشتری از وزن یک بنا را تشکیل می دهند، مهم تر از بخش اجزا سازه ای می باشد.در این مقاله با توجه به ضرورت و راهکارهای کاهش وزن ساختمان، ملاحظاتی جهت طرح و ساخت عناصر غیرسازه ای ساختمان در زمینه های انتخاب مصالح و سیستم اجزای غیرسازه ای سبک با عملکرد مناسب و استفاده از مصالح سازه ای سبک ارائه شده است. که توجه به آنها گامی به سوی حفظ وبهره وری منابع ، مواد ، انرژی وحفظ سرمایه ها وثروت ملی خواهد بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه