۱لزوم بکارگیری مهندسی ارزش در خدمات شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۹
مهندسی ارزش یا تحلیل ارزش، قبل از آن که یک روش اجرایی برای بهبود یا همان افزایش ارزش باشد یک نوع تفکر و دیدگاه کارکردی در مورد پدیده ها و عملکرد آنان می باشد. لذا اهمیت مهندسی ارزش و مفاهیم مترادف آن قبل از آنکه مربوط و وابسته به تعاریف و مراحل پیاده سازی آن باشد وابسته به مفهوم نتیجه گرا بودن آن می باشد. ولی به هر حال برای انتخاب زمینه ای که مستعد انجام مهندسی ارزش باشد، معیارهایی وجود دارد که ملاک انتخاب و اولویت بندی خواهند بود. این معیارها عبارتند از: هزینه ى بالا، تعداد اجزاى زیاد، وجود اجزا و سیستم پیچیده، سپری شدن مدت زمان طولانی از طراحی اولیه، تولید انبوه (تکرار زیاد عملیات)، محیط متغیر، اهمیت رضایت مشتری و اقلام انحصاری. امروزه گذار جوامع از مرحله ى پیش صنعتی به صنعتی و فراصنعتی، باعث افزایش درصد اشتغال افراد در مشاغل خدماتی شده است. شهرداری یکی از نهادهایی است که دارای وظایف خدماتی فراوانی می باشد و به طور ویژه در حوزه ى معاونت خدمات شهری، ارائه کننده ى خدماتی در زمینه تنظیف و پاکیزه سازی، زیباسازی و آراستگی شهر، آتشن شانی و خدمات ایمنی، امور گورستان– ها، ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و برخی مسایل بهداشتی سطح شهر و ... به شهروندان می باشد. تنوع وپراکندگی، تخصصی بودن وظایف و ارتباط گسترده با مردم، هزینه های مصرفی بالا، استمرار و تکرار زیاد عملیات انجام شده، ضروت توجه به رضایت مندی شهروندان که حتی ابعاد سیاسی و حکومتی نیز به خود می گیرد، و نیز عدم وجود رقابت از برجسته ترین عواملی است که ضرورت انجام و پرداختن به بحث مهندسی ارزش را در این حوزه مورد تاکید قرار می دهند.

۲مکانیزم های تشویقی و تنبیهی در کاهش آسیب پذیری ساختمانهای تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به آسیب پذیری ساختمانها در شهر تهران و خطر پذیری زیاد ای ن شهر، این مقاله به بررسی بعضی مکانیزم های تشویقی و تنبیهی پیشنهاد شده برای کاهش اثرات ناشی از زلزله می پردازد . در این راستا نقش عوامل موثر در ساخت و ساز از قبیل کارفرما و مالک، شهرداری، نظام مهندسی، مهندس طراح و محاسب و ناظر، پیمانکار و خریدار و نهایتاً د ولت مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است و راهکارهایی که توسط متخصصین مختلف برای بهبود تأثیر هر کدام از این عوامل پیشنهاد شده است در چارچوب امکانات موجود بررسی گردیده است . با دسته بندی این راهکارها در دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت، روشهای عملی برای کاهش خطر آس یب های ناشی از زلزله در ساختمانهای در دست ساخت نتیجه شده است . در کنار توجه به ساخت و سازهای
جدید، این مقاله به مشکل ساختمانهای موجود نیز پرداخته است . با شمردن نقایص طراحی، اجرایی و نگهداری این ساختمانها، وضعیت تهران در این رابطه و نقش عوامل دولتی و خصوصی د ر این زمینه مطالعه شده است و بر وظیفه نهادهای مختلف از جمله مراجع تحقیقاتی – دانشگاهی تأکید گردیده است.

۳ساعت 9 شب، زمان تحویل زباله ها به مامورین شهرداری، از تئوری تا عمل
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از امور جاری شهرداری که بارها از طریق انواع آگهی تبلیغاتی به آن اشاره گردیده است و یا در سریال های مطرح تلویزیونی بر آن تاکید گردیده است، جمع آوری زباله های شهری در راس ساعت 9 شب است، اما در عمل این طرح عملی و اقتصادی نیست و جز ایجاد درگیری میان همسایه ها و کدورت حاصل دیگری نداشته است. درمقاله حاضر با طرح این مشکل و بررسی تمامی جنبه های آن، اینمورد با روش مورد استفاده در کشورهای دیگر مقایسه و جایگزینی راهکارهای موجود در این کشور ها با آنچه در کشور ما صورت می گیرد بررسی میشود.

۴مدیریت دانش در توسعه شهری مطالعه موردی شهرداری تهران ( منطقه ۷ )
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۶
دانش،امروزه یکی از اصلی ترین سرمایه های تمامی سازمانها محسوب مـی گـردد و کـسب و توسـعه و بهره بـرداری صـحیح و بهینـه آن م همتـرین چـالش و وظیفـه سـازمان در دوره حاضـر بـوده و بـه بیـان دیگر،مدیریت دانش جایگاه و اهمیتی فراتر از خود آن دارد؛چرا که مدیریت سرمایه دانشی، می تواند باعـث ایجاد مزایای رقابتی در سازمانها گردد و از این رو دهه2000 را به نام مدیریت دانش نامگذاری کرده اند . از دیدگ اه سازمانی،دانش را می توان مجموعه باورها،مهارت ها،تجربیات،شناخت های تئوریک،آکادمیـک و فنــی و مقــررات و اقــدامات عملــی در اختیــار ســازمان و افــراد دانــست کــه شــامل مراتبــی همچــون داده،اطلاعات،دانش،خرد و دانش آفرینی است وهر مرتبه ارزش افزوده ای نسبت بـه مرتبـه پیـشین دارد و برای اتخاذ تصمیمات و حل مسائل مورد استفاده قرار می گیرد و بر این اساس مدیریت دانش را می تـوان به گستره ای از تمرینات و تکنیک ها اطلاق کرد که توسـط سـازمان بـرای تـشخیص،جایگزینی و توزیـع اشکال مختلف دانش به منظور به کارگیری،ذخیره و انتقال آن و یادگیری سازمانی به کار می رود و عمومـا در راستای نیل به اهداف اصلی سازمان و در مسیر دستیابی به نتایج مورد انتظار آن مثـل بهبـود عملکـرد، ایجاد مزیت رقابتی و سطوح بالای خلاقیت انجام می گیرد . براسـاس مـدل اولیـه پروسِـت و همکاران،شناسـایی دانش،کـسب دانش،توسـعه دانش،توزیـع و پخـش دانش،کارب رد دانش و حفظ دانش به ترتیب مراحل فرایند مدیریت دانش در سازمان هستند که ایـن چرخـه پــس از ســنجش و مطابقــت بــا اهــداف ســازمان ادامــه مــی یابــد و بــر اســاس مــدل تکمیلــی همــین
پژوهشگران،توزیع و به اشتراک گذاشتن دانش بر دو عامل سرعت و کیفیت عملکرد سـازمان تـاثیر مثبـت داشته و در نهایت باعث افزایش سطح رضایت مشتریان می گردد . در این راستا تلاش شده است با تاکید بر عامل اشتراک دانش و استفاده از داده ها و اطلاعات مربوط به واحد های مختلف شهرداری منطقه ۷ تهران،پیشنهادهای کـاربردی جهـت راه انـدازی و توسـعه فراینـد اشتراک دانش با تاکید بیشتر بر بهره گیری از منابع درونی دانش سازمانی و تکنیک های مستند سـازی،در جهت تسریع و تسهیل و غنی سازی فرایند ها و پروژه های توسعه شهری در مجموعـه شـهرداری تهـران ارائه گردد

۵اهمیت سیستم اطلاعات شهری (UIS) مبتنی بر GIS در توسعه پایدار مطالعه موردی: ترکیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش GIS شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در قرن بیست و یکم تقریبا تمامی سازمان ها و ادارات دولتی ترکیه از فناوری اطلاعات بهره گیری نموده اند. بر همین اساس شهرداری های این کشور نیز از پیشرفته های بدست آمده در زمینه فناوری ، به عنوان ابزاری جهت ارائه خدمات خود، استفاد ه نموده اند. با استفاده از سیستم اطلاعات شهری (UIS) مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) راحت تر می توان راجع به نحوه استفاده بهینه از منابع شهر تصمیم گیری نمود. یک سیستم اطلاعات شهری کارآمد پیش شرط اساسی برنامه ریزی توسعه به شمار می آید. مطالبات رو به افزایش شهروندان سبب شده است تا بخش های مدیریتی و برنامه ریزی شهری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در توسعه پایدار نواحی شهری بهره گیری نمایند. این مقاله به بررسی نقش سیستم اطلاعات شهری (UIS) مبتنی بر GIS در شهرداری ها و دولت های محلی کشو رترکیه و اهمیت آن در توسعه پایدار این کشور می پردازد.

۶ارتقاء سطح کیفی محتویات و ساختار پرتال شهرداری با استفاده از ابعاد هفتگانه (7Cs)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۴
بررسی کاشناسی وب سایت شهرداری در مورد ابعاد هفتگانه سایت: در این گام وب سایت شهرداری از بعد 7Cs مورد ارزیابی قرار می گیرد. 7Cs عبارتست از ابعاد و خصیصه های یاز یک وب سایت که از طریق آنها می توان ساختار و محتویات آن را مورد ارزیابی قرار داد و میزان موفقیت آن را بررسی کرد. این ابعاد عبارتند از: زمینه وب سایت (Context): این بعد از وب سایت نشان می دهد که وب سایت از نظر زیبایی شکل ظاهری و همچنین کارکرد مورد انتظار (Functionality) به چه گونه اتس. کارکرد سایت تعیین می کند که کاربران در استفاده از وب سایت تا چه میزان احساس راحتی می کنند و قادرند خدمات مورد نظر خود را دریافت کرده و اطلاعات مورد نیاز را بیابند. همچنین موضوعات مروبط به سرعت بارگذاری وب سایت و دسترسی آن مورد مطالعه قرار می گیرند. زیبایی شکل ظاهری معرف موضوعات تصویری و رنگ های مورد استفاده در سایت است. در مورد زمینه وب سایت موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرند :

۷ارزیابی شهردار یالکترونیکی در شهر مرند
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی، سال
تعداد صفحات: ۵
در دهه های اخیر، با پیشرفت فناوری های گوناگون در جوامع، سطح نیازها و خواسته های شهروندان نیز به شدت افزایش یافته است . علاوه بر افزایش قابل توجه حجم اطلاعات و نیاز مبرم به ذخیره و بازیابی آن ، نیاز به روش های مدرن جم ع آوری، پردازش و تحلیل داده ها سبب شد،ه است تا مدیران به فکر استفاده مناسب از امکانات فناوری اطلاعات برای برطرف کردن نیازهای خود بیافتند، بنابراین بحث در مورد ضرورت ایجاد تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی ، شهر داری الکترونیکی و ارائه و تحویل سرویس ها ی الکترونیکی مناسب مطرح شده است. در این مقاله به بررسی وضعیت جاری شهرداری الکترونیکی در شهر مرند و خدمات الکترونیکی در آن شهرداری که لازمه تحقق دولت الکترونیکی می باشند، پرداخته شده است. ابتدا، روند کارها در این شهر مطرح شده و سپس را هکا رهای لازم جهت بهبود شرایط فعلی ارائه شده است.

۸رسیدگی آنلاین به شکایات علیه شهرداری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی، سال
تعداد صفحات: ۶
این مقاله به طور اختصار به چگونگی حل اختلافات دعاوی به صورت الکترونیکی در شهرداری ها می پردازد. در روند تطبیقی این مقاله سیستم حل اختلاف الکترونیکی در شهرداری های انگلیس بررسی شده و امکان اعمال این سیستم در ایران و برخی از مشکلات حقوقی و اجرایی بررسی خواهد شد.
روش هایی در جهت بهره برداری از امکانات موجود مانند استفاده از ایمیل و الگو برداری از سایر مراکز حل اختلاف خارجی و داخلی ارائه داده خواهد شد. همچنین مواردی از قبیل پذیرش ادله به صورت الکترونیکی ارجاع اجباری به مراجع حل اختلاف و اموزش عموم بررسی خواهد شد.

۹ارزش گذاری کاربری املاک و اراضی با GIS، مطالعه موردی: منطقه 14 شهرداری تهران
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 88، سال
تعداد صفحات: ۹
گسترش روز افزون دایره فعالیت و عملکرد سازمان های مدیریت شهری خصوصاً شهر بزرگی مانند تهران کار سهل و آسانی نبوده و نیازمند تمهیداتی خاص و برنامه ریزی صحیح است. امروزه شهرداری ها بعنوان سازمان اجرایی مدیریت شهری مسئولیت ارائه طیف وسیعی از خدمات عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی و دیگر خدمات مکان مبنا را به شهروندان، عهده دار می باشند. بدیهی است با در نظر گرفتن ابعاد متنوع نیازهای زندگی
شهری انتظار نمی رود که مدیران شهرها قادر به اداره شهر تحت مدیریت خود به روشهای سنتی باشند. مدیریت غیرمتمرکز شهرها یکی از شیوه های جدید مدیریت است که با تقسیم وظائف و مسئولیت ها به تحقق اهداف مورد نظر برای اداره شهرها کمک می کند. لیکن آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، شناخت مسئله و نیازها در حوزه عملکرد هر مدیر می باشد که قطعاً تصمیم مناسب برای حل مسئله براساس معیارهای موجود، بستگیِ مستقیم به شناخت آن مسئله دارد. توزیع خدمات در سطح منطقه، ناحیه و محله، بستگی به آگاهی از میزان خدمات موجود و پراکندگی آن دارد. به نظر می رسد GIS ابزار مناسبی در دست مدیران برای شناخت سریع و جامع خدمات موجود و چگونگی توزیع آنها بوده و مدل مناسبی در ذهن تصمیم گیران به منظور ارائه هرچه مناسبتر خدمات عمرانی و شهری که در گروه خدمات مکان مبنا می گنجند، متبادر می سازد. فقدان دفترچه ارزش کاربریِ
املاک و اراضی برای شهر تهران، مسئله ایست که مدیریت شهری را با مشکلاتی خاص مواجه نموده است. تهیه دفترچه ارزش کاربری و تدوین استاندارد برای مشخص نمودن نحوه عملکرد در تغییر کاربری و فروش تراکم در منطقه 14 شهرداری تهران بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی (GIS) در سال 1374 ، طرحی نو بود که جامه عمل پوشید و پس از چندین سال تجربه موفق، ضمن جلب رضایت شهروندان، الگوئی شد برای شورای وقت اسلامی شهر تهران تا طی مصوبه ای، شهرداری تهران را موظف به تهیه دفترچه ارزش کاربری املاک بنماید.

۱۰بررسی تاثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثر بخشی شهرداریها(مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۶
بدون تردید، سیاستگذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و به کارگیری روشهای نوین مدیریت امکان پذیر نیست. شورای شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم در سیاستگذاری و مدیریت شهری را فراهم می کند.هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا تفاوت معناداری بین اثر بخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورای شهر وجود دارد یا خیر؟ در راستای نیل به این هدف، اطلاعات مورد نیاز طی یک پرسشنامه با 40 سوال بسته جمع آوری شد. جامعه آماری در این تحقیق، شهروندان، کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته به آن است. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از دید کارکنان، بین اثر بخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود ندارد؛ این در حالی است که شهرداران انتخابی شورا ضعیفتر بوده اند. از دید شهروندان بین اثر بخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود دارد. این در حالی است که در زمینه انتخاب شهردار تفاوت معناداری وجود ندارد.

۱۱ده جنبه کلیدی برنامه ریزی استراتژیک شهرها و شهرداری های ایران ( با تاکید بر شهر و شهرداری تهران)
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۱۴
اداره مطلوب شهرها و مخصوصا کلان شهرهاه بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نمی باشد و مدیریت یکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است که مولود نگاه استراتژیک است. در فقدان یک قانون جامع شهری یا نظام برنامه ریزی در شهرهاه و شهرداریها ، در چند دهه گذشته کوشش و اقداماتی در جهت تهیه طرحهای توسعه در ابعاد مختلف صورت گرفته است اگرچه همه طرحهای تهیه شده ادعای رعایت و بکارگیری طرحهای فرادست و پایین دست و همچنین توجه به کلیه نکات مهم در برنامه ریزی استراتژیک را دارند ولی عدم موفقیت آنها در رسیدن به اهداف تعیین شده موید این واقعیت است که در مراحل برنامه ریزی اجرا و ارزیابی بطور سیستمی به طرحها پرداخته نشده است در یک کلام به یکپارچگی، پیچیدگی، و شرایط تحقق طرحها، و خصوصا منطق مورد نیاز جهت تدوین مدل برنامه ریزی توجهی نشده است سازمانهای عمومی از جمله شهرداریها، بویژه در کشورهای توسعه یافته، به صورت فزاینده ای از اصول و مفاهیم مدیریت استراتژیک استفاده م یکنند تا بتوانند بر میزان اثربخشی و کارایی خود بیفزایند. این در حالی است که استراتژیست ها در سازمانهای عمومی ایران در مقایسه با همردیفان خود از استقلال و آزادی عمل کمتری برخوردارند استراتژیس ها، برای تغییر در ماموریت سازمان یا تجدید نظر در اهداف بلند مدت آن محدودیت دارند اغلب قانون گذاران و سیاست مداران هستند که به امر تصمیم گیری و تخصیص منابع در سطح کلان می پردازند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اعمال کنترل می نمایند. مساله ها رنگ سیاسی به خود می گیرد و سلیقه حاکم می شود. در نتیجه راهها یا گزینه ها محدود و محدودتر می شود. لذا برای فائق آمدن بر مشکلات مطرح شده ناگزیر به ارائه تمهیداتی در برنامه ریزی این گونه از سازمانها هستیم این تمهیدات می توانند مبانی و منطق حاکم بر تدوین مدل برنامه و نحوه اجرای آن را تعریف و تبیین کنند این مقاله سعی دارد ده جنبه اساسی و موثر در برنامه ریزی استراتژِیک شهرها و شهرداری های ایران را باتاکید بر شرایط شهر و شهرداری تهران معرفی نمایند.

۱۲منطقه گرایی مالی: راهبرد کاهش نابرابری در بهره مندی از خدمات عمومی در مناطق کلان شهری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
نابرابری در بهره‌مندی از خدمات در مناطق کلان شهری به این دلیل اتفاق می‌افتد که سطح خدمات عمومی بین شهرداری‌های مختلف با میزان یا سطح پرداخت مالیات بر املاک یا ظرفیت و توان مالی قلمروهای شهرداری تعیین شود. در این حالت شهرداری‌های ثروتمند خواهند توانست خدمات بهتری ارائه کرده و شهرداری‌های فقیرتر از این امکان محروم خواهند شد. به این ترتیب، منطقه کلان شهری به عنوان یک کل ارگانیک ماهیتی بسیار غیرهمگون و غیرمتجانس خواهد داشت که این عدم تجانس در حوزه‌های اجتماعی می‌تواند به معضلات و ناپایداری‌های سیاسی و اجتماعی بزرگی مانند آشوب‌های شهری ختم شود، آن چیز که در دهه 1370 در منطقه کلان شهری تهران به وقوع پیوسته و زمینه‌ساز تهیه طرح‌های مجموعه شهری در کشور گشت. مقاله حاضر به تشریح ضرورتهای منطقه گرایی مالی در پیوند با کاهش نابرابری در بهره‌مندی از خدمات عمومی می‌پردازد و در این زمینه نگاهی مختصر به شرایط منطقه کلان شهری تهران خواهد داشت. در این مقاله تلاش می‌شود تا مساله نابرابری در بهره‌مندی از خدمات شهری در شهرداری‌های مختلف موجود در مناطق کلان شهری مورد بحث قرار گیرد و به عنوان یکی از تدابیر موثر در این زمینه یعنی کاستن از میزان نابرابری‌های موجود بین شهرداری‌های منطقه کلان شهری، به ضرورت پیگیری راهبرد منطقه‌گرایی مالی یا اشتراک پایه مالیاتی بین شهرداری‌های منطقه کلان شهری اشاره شود.

۱۳ارزیابی تبلیغات تلویزیونی از منظر جلب مشارکت مردمی در امور شهرداری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۰
تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم یکی از ابزارهایی هستند که به کمک آنها سازمان های دولتی می کوشند مشارکت مردم را جلب کنند. با این همه، تبلیغات ساخته شده از ظرفیت لازم برخوردار نیستند. تبلیغات نه تنها نم یتواند مردم را به « همه چیز توان » و « همه جا حاضر » مستقیم به دلیل تقویت تصویر دولت مشارکت جلب کند، برعکس آنان را به عدم مشارکت می کشاند. از دیگر سو، تبلیغات غیرمستقیم نه تنها برای مخاطبان (بینندگان) جذاب ترند، بلکه زمینه های لازم را برای مشارکت آنان فراهم می سازند. در این مقاله، به ویژه، تبلیغات اپیزودیک ساخته شده برای بهین هسازی مصرف سوخت به عنوان الگویی که می توان از آن هابرای ساخت اپیزودهای تبلیغاتی استفاده کرد، مورد تحلیل قرار گرفته و جنب ههای مثبت و منفی آنان بررسی شد هاند. نتایج تحلیل حاکی از آن است که اپیزودهای تبلیغاتی به دلیل استفاده از جنبه های داستانی، کارتونی بودن، استفاده از زبان عامیانه و شکل غیررسمی اپیزودها در جذب مخاطبان خود تا حدود زیادی موفق هستند. اگرچه، برخی محدودی تها نیز در آنها وجود دارد: شوخی سازی، نحوه رمزگشایی توسط مخاطب، دوگان هسازی سنّت و مدرنیته.

۱۴ضرورت جانمایی ایمن ساختمان شهرداری در مدیریت بحران زلزله
اطلاعات انتشار: سومین همایش مقاوم سازی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۷
سیر تحول تاریخ زندگی انسان برروی کره زمین حاکی از آن است که وقوع بحرانها اجتناب ناپذیر است و حذف انها ناممکن، با وجود این امکان کاستن از آسیبهای ناشی از بحران ها وجود دارد و مدیریت بحران از سازوکارهایی است که سعی میکند نابسامانی های ناشی از بحران را ترمیم کند. بی تردید جانمایی ایمن شهرداری در مدیریت بحران شاید بتوان ضامن موفقیت ان شود. این مقاله برآن است که با بررسی و تشریح ماهیت مدیریت بحران، شهرداری و وظائف ان در مدیریت بحران، ضرورت جانمایی این نوع کاربری های ویژه را بیش از پیش دراولویت برنامه ریزان شهری قرار میدهد در تدوین این مقاله از روش اسنادی برای تبیین موضوع استفاده گردیده است.

۱۵آسیب شناسی نقش دولت و شوراهای شهر در تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شهرداری نهادی عمومی و غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است که به حکم قانون مأمور به انجام برخی از خدمات عمومی بسیار مهم، در محدوده‌ی قانونی و حریم شهرهاست و یگانی از تقسیمات کشوری و جلوه‌گاه اصلی زیست‌ جمعی اجتماعات بشری در زندگی نوین امروزی محسوب می‌شود. بنابراین باید گفت شهرداری مؤسسه‌ای است که به دلیل پذیرش بخش عمده‌ای از تصدی‌های دولت و حاکمیت برای ارائه خدمت به شهروندان غلبه‌ی نفع همگانی در فعالیت‌هایش، نمود عینی انکارناپذیری دارد. به همین دلیل اساسی است که دولت نمی‌تواند نسبت به وضعیت شهرداری‌ها و توانایی یا ضعف آنها در ادای تکالیف تعیین شده بی‌تفاوت باشد، زیرا شهرداری یک بنگاه خصوصی نیست. با وجود این دلایل تا سال 1362 بیشترین منابع درآمدی و مالی شهرداری‌ها، از محل اعتبارات عمومی و به دست دولت تأمین می‌شده است، فرایندی که قانون بودجه‌ی 1362 با تأکید بر استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها بر آن نقطه پایان گذاشت. البته در همان زمان و هم زمان با بحث استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها، وزارت کشور مکلّف شد که در مدت شش ماه لایحه‌ی وابسته به منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها را تهیه و از طریف دولت برای تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه کند که این مهم انجام نشد. بنابراین باید گفت که یکی از چالش‌ها و آسیب‌های اساسی در تعیین منابع درآمدی شهرداری‌ها بی‌عنایتی دولت به نقش خود در این زمینه است که می‌توانست در قالب‌های گوناگونی جلوه‌گر شود، با این حال برای بررسی، تحلیل و آسیب‌شناسی و بازشناسی نقش دولت و شوراهای اسلامی در تعیین منابع درآمدی شهرداری‌ها باید موضوع از جنبه‌ها و زوایای مختلف تجزیه و تحلیل شود. جنبه‌های گوناگون بررسی در این پژوهش می‌تواند موارد زیر را در بر داشته باشد:
1– مبانی الزام دولت و شوراهای شهر در تعیین و تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها؛
2– حدود صلاحیت دولت و شوراهای شهر در تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها؛
3– صلاحیت‌های دولت و شوراها در تأمین منابع درآمدی شهرداری‌ها هم‌راستای یکدیگرند یا در عرض هم قرار دارد؛
4– نقاط اشتراک و افتراق صلاحیت‌های دولت و شوراها در این قلمرو کدام است؛
5– مهمترین چالش‌ها و آسیب‌های وارد بر صلاحیت هریک از مراجع در تعیین منابع درآمدی شهرداری‌ها کدام است و
6– نظام مطلوب و پیشنهادی درآمدی در پاسخ به آسیب‌ها و محدودیت‌های وارد بر صلاحیت‌ها و اختیارات دولت و شوراها کدام است.
بدیهی است دستیابی به پاسخ‌های قانع‌کننده در ارتباط با هر یک از پرسش‌های بالا می‌تواند دست‌مایه‌ای برای بحث‌های علمی و کارشناسی بیشتر و موجب گشودن دریچه‌های امیدوارکننده در نظرگاه مدیران و برنامه‌ریزان شهری برای توجه جدی‌تر به موضوع منابع درآمدی شهرداری‌ها و روش‌های تأمین آن باشد.

۱۶الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداری‌های کلانشهرها (مطالعه موردی شهرداری تهران)
اطلاعات انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۷
دارایی‌ها و بدهی‌های نهاد شهرداری، عمومی است؛ بنابراین بر اساس نظریه‌های اقتصادی و مالیه‌ی عمومی، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های آن باید از راه دریافت مالیات از شهروندان تأمین گردد و در برابر، منافع خصوصی و اجتماعی حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به تأمین‌کنندگان مالی آن (مالیات‌دهندگان) تخصیص یابد.
درباره‌ی تأمین مالی هزینه‌های جاری تولید و عرضه‌ی کالاها و خدمات شهرداری‌ها، رویکرد نظری در مورد کالاها و خدمات خصوصی و عمومی متفاوت است. شهرداری‌ها درباره‌ی تأمین مالی هزینه‌های جاری تولید و عرضه‌ی کالاها و خدمات عمومی ناچار به بهره‌گیری از ساز و کار مالیات‌گیری، مانند تأمین مالی منابع سرمایه‌گذاری خود هستند. اما درباره‌ی کالاها و خدمات خصوصی می‌توانند بهای کالاها و خدمات تولیدی را از مصرف‌کنندگان ذیربط دریافت نمایند. این گونه از کالاها و خدمات، وجود آثار خارجی مثبت و یا نیاز به تولید کالاهای با ارزش فرهنگی و هنری (در کل موارد شکست بازار)، سبب می‌شود که شهرداری‌های در برخی موارد نیازمند یارانه و در نتیجه بهره‌برداری از مالیات محلی باشند.
نکته‌ی مهمی که در این زمینه اغلب از دیدگاه نظری پنهان می‌ماند، عدالت اجتماعی است. غفلت از این موضوع، سبب محروم شدن شهروندانی که توان پرداخت مالیات ندارند، از بهره‌برداری از کالاها و خدمات تولیدی شهرداری خواهد شد. برای از میان برداشتن این مشکل، از ابزار مالیات‌های محلی تصاعدی و کمک‌های مالی بدون عوض دولت به شهرداری استفاده می‌شود؛ تا در مقوله‌ی گردآوری مالیات و هم‌چنین در دریافت بهای کالاها و خدمات شهری، معافیت‌ها و تخفیف‌های متناسب برای این دسته از شهروندان در نظر گرفته شود.
حال با توجه به این کار، این مقاله با بهره‌برداری از پایه‌های نظری پیرامون شیوه‌های تأمین مالی شهرداری‌ها و هم‌چنین بررسی تجربه‌ی شهرداری‌های شماری از کلانشهرهای دنیا، به بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد درآمدی شهرداری تهران پرداخته و در پایان الگویی برای تأمین مالی و خدمات شهری در تهران پیشنهاد می‌کند.

۱۷تأمین مالی پروژه‌های شهری با استفاده از روش B.O.T
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۹
بخش عمده‌ی منابع شهرداری‌ها به ویژه در کلانشهرها به انجام پروژه‌های عمرانی مورد نیاز شهرها مانند ساختن معابر، بزرگراه‌ها، میادین، پارک‌ها و فضاهای عمومی اختصاص می‌یابد. بر پایه‌ی ماده‌ی یکم قانون عمران و نوسازی شهری، شهرداری‌ها متولی انجام طرح‌های توسعه‌ی شهری و ساخت معابر و فضای عمومی می‌باشند و این کار مستلزم صرف هزینه‌های بسیار کلان و قابل توجهی (به طور متوسط بالای 50 درصد اعتبارات شهرداری) است که البته توجه و اجرای آن به دلیل نیازهای شهر کاملاً ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
از دیگر سو این پروژه‌ها در بطن خود از ویژگی‌هایی برخوردارند که می‌توان با تعریف مدل‌های جدید امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی را در آن فراهم نمود. مدل‌های مختلف و پرشمار مشارکت و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند انرژی – پتروشیمی به کار گرفته شده است، اما در پروژه‌های شهری به دلیل بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و امتیازات پروژه‌های عمرانی به این موضوع کمتر توجه شده است.
در این مقاله سعی شده است با بررسی تأثیرات اجرای پروژه‌های شهری بر فضای پیرامون، اقدام به طرح مدل و پیشنهاداتی نماید که بتواند پروژه‌های مختلف شهری را با بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن پروژه و هم‌چنین با تکیه بر مبانی قانونی موجود و یا مورد نیاز به اجرا برساند که البته در صورت تحقق، تحولی شگرف در نظام مالی و تأمین منابع شهرداری و نظام اجرایی پروژه‌های عمرانی شهری رخ خواهد داد.

۱۸تجزیه و تحلیل مالیه شهرداری به روش سیستمی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از پرسش‌های اساسی در فرایند برگزاری همایش‌های تخصصی و علمی کسب نتیجه از راهکارهای ارائه شده در جهت بهبود نظام اجرایی است؛ در حالی که این مهم اتفاق نمی‌افتد، زیرا عدم تعامل بین سازمانی و فقدان تفکر سیستمی یکی از مشکلات اساسی در این مسیر است. مقاله حاضر درصدد است با توجه به مبانی نظری نظام مالی و هزینه‌ای شهرداری‌ها مسیر دستیابی به تعامل با سازمان‌های مرتبط و تأثیرگذار در حوزه شهری را در چهارچوب یک نگرش سیستمی مورد بررسی و نقد قرار داده و با معرفی نظام مالی، درآمد و هزینه شهرداری به عنوان یک سیستم و برشمردن اجزای زیرسیستم آنها فرایند تدوین برنامه‌ی مالی و درآمدی را با رهیافت سیستمی در شهرداری‌ها بررسی کند.

۱۹جایگاه عوارض نوسازی در تأمین مالی شهرداری‌ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بدون شک شهرداری برای فراهم کردن موجبات گسترش موزون و متناسب شهر و تأمین تأسیسات زیربنایی و تجهیزات شهری، و خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان، احتیاج به منابع مالی کافی و مطمئن دارد و بدون آن امکان هیچ‌گونه فعالیت عمرانی و خدمات‌رسانی وجود نخواهد داشت. براساس بررسی‌های انجام شده، عمده‌ی هزینه‌های شهر و شهرداری را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
الف– تهیه‌ی زمین مورد نیاز برای تأسیسات عمومی و اجتماعی؛
ب– هزینه‌ی احداث تأسیسات زیربنایی و عمران و نوسازی شهری و
ج– هزینه‌های خدمات مستمر و جاری و نگهداری و اداره‌ی تأسیسات و تجهیزات شهری.
منبع تأمین درآمد برای جبران هزینه‌های گروه «ج»، دریافت عوارض سالانه از ساختمان‌ها و زمین‌های واقع در محدوده و حریم شهر بر اساس درصدی از قیمت آنهاست که در کشور ما به نام «عوارض نوسازی» معروف است. در این مقاله سعی می‌کنیم نقش «عوارض نوسازی» را در تأمین منابع درآمدی شهرداری‌های سایر کشورها با شهرداری تهران سنجش کنیم.

۲۰ارائه الگوی مطلوب تعیین بلیت اتوبوس های درون شهری تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۱
امروزه اهمیت و نقش ترابری و نیز پویایی و کارآمدی آن به عنوان یکی از شاخصه‌های سنجش توسعه‌یافتگی برای مدیران و تصمیم‌گیرندگان شهری، بیش از گذشته مشخص شده است. یکی از نکات مهم در مدیریت ترابری شهری و بهبود آن توجه ویژه به بخش ترابری همگانی بوده است که در میان انواع مدل‌های موجود، اتوبوس، به واسطه‌ی ظرفیت بالای جابه‌جایی مسافر، انعطاف‌پذیری مناسب در شرایط مختلف و نیز گسترش مطلوب در شبکه‌ی اصلی شهر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهمترین عوامل در کارایی و بهبود بهره‌وری و نیز افزایش مطلوبیت استفاده از اتوبوس‌ها و تشویق به استفاده‌ی بیشتر از ترابری همگانی، تعیین نرخ مناسب کرایه‌ی اتوبوس است.
در این مطالعه تلاش بر این است که روشی مناسب برای تعیین نرخ کرایه اتوبوس در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها و انعطاف‌ناپذیری درآمدها ارائه شود. این روش برپایه‌ی هزینه‌ی عوامل سالیانه‌ی مختلف ناپایا و پایا نسبت به تعیین کرایه‌ی نفر – کیلومتر پیموده شده تعیین می‌شود که کارایی لازم را در جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داشته و با تفکیک و تمیز بین سطوح متفاوت ترابری درون شهری عدالت اقتصادی را برای شهروندان ایجاد خواهد نمود.
با بررسی روش‌های معمول تعیین نرخ کرایه‌ی اتوبوس و بر اساس قوانین و مقررات موجود نسبت به تهیه‌ی مدلی با کمک روش تکنیک تجزیه و تحلیل (واکافت) نقطه سربه ‌سر اقدام شده است. در این تکنیک با برابر نمودن درآمد کل (TR) و هزینه‌ی کل (TC)، تعداد مسافری که درآمد اتوبوس را در نقطه‌ی سربه‌ سر قرار می‌دهد، می‌توان تعیین کرد؛ هم‌چنین با داشتن تعداد مسافر معلوم و ضریب اشغال‌های متفاوت مبلغ کرایه (P) که درآمد راننده را در نقطه سربسر قرار می‌دهد را می‌توان بدست آورد که این توانایی نمایانگر انعطاف‌پذیری مناسب این مدل است.
از آنجا که مقصود این مطالعه تعیین روش مناسبی برای نرخ‌گذاری کرایه‌ی اتوبوس‌ها می‌باشد؛ نیاز است که تمام هزینه‌های اتوبوس محاسبه و به تفکیک هزینه‌های ناپایا و پایا انجام گیرد.
در این مطالعه هزینه‌های ثابت – که نسبت به میزان درآمد یا خدمات حاصل از سرمایه‌گذاری پایا هستند – در برگیرنده‌ی: هزینه‌های سرمایه‌گذاری (خرید اتوبوس)، هزینه‌ی دستمزد، بیمه و مالیات، عوارض سالیانه و مالیات شغلی و جز آن می‌باشد. هزینه‌های ناپایا – که نسبت به میزان درآمد یا خدمات حاصل از سرمایه‌گذاری بستگی کامل دارد – شامل: هزینه‌های لاستیک، سوخت، روغن‌ها، فیلترها و جز آن می‌باشد.
در این مطالعه با توجه به اینکه مسافت در تعیین کرایه‌ی ناپایا از عوامل اصلی است، پیشنهاد می‌شود که مدل جهت تعیین کرایه با دید منطقه و ناحیه‌ای باشد. پس از تفکیک و تعیین هزینه‌های عنوان شده با کمک مدل و سر به سر نمودن هزینه‌ها و درآمدها بر اساس تعداد جابه‌جایی مسافر، نرخ کرایه‌ای که با توجه به هزینه‌های کنونی در صورت گرفتن از مسافران درآمد شرکت را در نقطه سربه‌سر قرار خواهد داد، محاسبه می‌شود (3000ریال).
در این مطالعه که درد مناطق مختلف بر اساس کارکرد سالیانه و ضریب اشغال صندلی انجام می‌گیرد؛ هزینه‌ی نفر – کیلومتر تمام شده در هر منطقه محاسبه می‌شود. در محاسبه‌ی نفر – کیلومتر مناطق هزینه‌های سنگین شرکت واحد (شامل هزینه‌های پرسنلی و ستاد مرکزی) که تأثیر بسیاری در تعیین بهای بلیت در نقطه‌ی سر به سر می‌گذارد، حذف شده است که تلاش بیش از پیش شرکت واحد را در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اضافی خود لازم می‌نماید.
در پایان با توجه به اینکه شبکه‌ی اتوبوس‌رانی به عنوان ساختاری اصلی ترابری همگانی شهر، بسیار مهم بوده و اگر تنها با دیدگاه اقتصادی به تعیین نرخ کرایه پرداخته شود – به گونه‌ای که توسعه‌ی شرکت‌های خصوصی را نیز شامل شود – از دیدگاه مدیران شهری غیرممکن است، بنابراین پرداخت یارانه با توجه به دهک درآمدی شهروندان و اعمال سیاست‌های حمایتی در مناطق به عنوان راهکار مکمل باید پیش‌رو قرار گیرد.

۲۱آسیب شناسی تأمین مالیبه روش مشارکت عمومی– خصوصی درپروژههای شهری
اطلاعات انتشار: سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۳
تا سالهای اخیر، کشورهای در حال توسعه پروژههای زیرساختی و خدماتی خود را با برنامهها و بودجههای دولتی تنظیم و اجرا مینمودند. مقامات دولتی، گاهی اوقات تحت تأثیر اولویتهای سیاسی، پروژهها را طراحی، اجرا و مدیریت مینمودند و پس از اتمام آن را به بخش دیگری واگذار میکردند. هر چند این روش کارا و پایدار به نظر نمیآمد، با این حال سازمانها و کارمندان دولت درگیر این فرآیند شده بودند و اغلب ظرفیت تکنیکی اجرای چنین نقشی برای آنان به وجود آمده بود. علاوه بر این جایگاه کارمندان و روابط آنها با جامعه، در کل بازتابی از قابلیت آنها برای اتخاذ تصمیمات مالی و تکنیکی، انتخاب پیمانکاران و ارایه خدمات بود.

۲۲بازنگری در تقسیم بندی سنتی منابع درآمدی شهرداریها، با تکیه بر محل هزینه
اطلاعات انتشار: سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۱
برنامهریزی مالی صحیح و بودجهریزی مناسب، از اصلیترین ابزارهای برنامهریزی در هر سازمانی هستند. بیشک یکی از عواملی که باعث صحت برنامههای مالی سازمانها میشود، اطلاع کامل از نابع مالی موجود و برآورد صحیح از منابعی است که در آینده محقق میشوند. بنابراین پایدار بودن منابع درآمدی، چه از لحاظ روشتامین و چه از لحاظ مقدار، یکی از امتیازات مهم برای سازمانها به حساب میآید.

۲۳ارزیابیعملکرد مصوبات شورای اسلامی شهر در کاهش وابستگی به منابع مالی شهرداری به درآمدهای ساختمانی (مورد مطالعه شهر اصفهان)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۷
این مقاله به بررسی عملکرد شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیری مردمی در رفع مشکلات مالی شهرداری اختصاصدارد. شهرداریها در جهت تأمین مالی وظایف خود اتکای زیادی به منابع محلی دارند که بنا بر تأکید قانون تجمیع عوارضو قانون مالیات بر ارزش افزوده، تغییر آن بر عهده شورای اسلامی شهر میباشد. بررسی منابع مالی شهرداری نشانگر وابستگی شدید به منابع حاصل از صدور مجوز ساختمان میباشد

۲۴تحلیل عملکرد شهرداری اصفهان از حیث درآمدهای پایدار و ناپایدار (1388–1375) همراه با ارائه راهکارهای جدید
اطلاعات انتشار: سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۸
مقاله حاضر وضعیت بودجه و وصولی درآمدهای پایدار شهرداری کلان شهر اصفهان را مدنظر قرارداده است . بدین منظور سهم وصولی و بودجه درآمدهای پایدار از کل وصولی و بودجه شهرداری اصفهان طی دوره 88–75 آورده شده که آمارها گویای سهم ناچیز درآمدهای پایدار از بودجه و وصولی بوده است به گونه ای که بالاترین سهم بودجه درآمدهای پایدار طی دوره مورد بررسی، متعلق به سال 1380 با حدود 23 درصد و بالاترین سهم وصولی درآمدهای پایدار متعلق به سال 1388 با حدود 19 درصد سهم بوده است

۲۵سند چشم انداز بیست ساله کشور ؛ اهداف کمی و شاخص های مدیریت شهری در تامین منابع مالی در افق 1404
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۰
توسعه فر ایند مستمر تنظیم هدف ها در راستا ی بهزیستی مردم یک جامعه و کوشش در دستیابی به آن هدف هاست. در ایران طی سال های متماد ی تار یخ توسعه ، اهداف توسعه (بو یژه بخش مدیریت شهری) به رغم برخورداری از ظرفیت و پتانسیل های زیاد، با مسائل وتنگناها ی بس یاری در امر تعیین اهداف، شاخص ها بر ای برنامه ریزی، اجرا و پا یش مواجه بوده است . ای ن مسائل وتنگناها خود دار ای ابعاد مختلف اقتصاد ی، اجتماع ی، فرهنگ ی، حقو قی و ... بوده و ام ید م ی رفته در قالب برنامه های میان مدت بر طرف شده و اهداف توسعه تحقق یابد
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۶۵ نتیجه