۱بررسی شورایاریها در بهبود عوامل موثر در مشارکت شهروندان با مدیریت شهری ؛ ؛مقایسه دوره دوم و سوم مورد کاوی شورایاریهای منطقه 3 شهر تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف، سال
تعداد صفحات: ۱۸
این مقاله حاصل مقایسه آمار و داده های توصیفی و همچنین ضرایب همبستگی حاصل از جمع آوری داده های میدانی از شاخص های مربوط به عوامل موثر در اقراد به مشارکت با مدیریت شهری در دو دوره متفاوت از فعالیت شورایاری های شهر تهران می باشد . در این مقاله سعی شده شاخص های ارزیابی تاثیر الگوهای مشارکتی بر شهروندان تبیین شوند لذا در ابتدا مطالعه و بررسی مفهوم مشارکت شهروندان با مدیریت شهری با استفاده از نظریه های مطرح مشارکت اجتماعی عوامل عینی و ذهنی مشارکت شهروندان مورد بررسی قرارگرفته و سپس مدل تحلیلی متناسب ترسیم شد ، و بر اساس آن پرسشنامه مربوطه طراحی و به روش میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته شد و با داده های جمع آوری شده در دوره قبل شورایاریها مورد مقایسه قرار گرفت و پس از تجزیه وتحلیل از طریق آزمون همبستگی چی دو کارل پرسن نتایج دو دوره متفاوت شورایاریهای محلات شهر تهران از نظر بهبود عوامل موثر در مشارکت بیان شده است. این داده ها در کنار مشاهدات نگارنده و مقایسه آمارهای موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته سپس باتوجه به نقاط ضعف و قوت بدست آمده اجرای طرح مدیریت محله به عنوان راهکاری برای ارتقاع سطح مشارکت محلی مورد بررسی قرار گرفته است

۲بررسی نقش و عملکرد شورایاری محلات در مدیریت شهری محله محورو ارائه راهکارهای کلی ارتقا کارکردی بر اساس ساختار نوین مدیریت محله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف، سال
تعداد صفحات: ۱۳
[توضیح سیویلیکا: اصل مقاله به دلیل وجود مشکل در فایل حذف شد و اعتبار صفر گردید.]
نظام مدیریت شهری با تکوین و تحول در پارادایم های برنامه ریزی شهری تحولات عدیده ای در سطح دنیا به خود دیده است و در ظرف مکان نیز به موجب تفاوت های ساختاری، حقوقی، مدیریتی و فرهنگی نیز بسیار متفاوت است. اما به طور کلی نظام مدیریت شهری در یک تحول کلی از نظام متمرکز و ساختار از بالا به پایین به سوی نظام مشارکتی و از پایین به بالا حرکت کرده است و به تبع آن نقش لایه های خرد اجتماعی و نهادهای محلی در این سطح بیش از پیش آشکارا گردیده است. و به تبع این تحول ساختاری و مدیریتی محور اصلی مورد توجه مشارکت شهروندان در سطوح محلی است و بر حسب این ضرورت در سطوح محلات شهری نهاد شورایاری ها تشکیل گردید.رسالت و هدف از تاسیس چنین نهادی بنا به ضرورت پیدایش آن به نوعی حلقه واسط میان ساکنین و اجتماعات محلی و نهادهای مردمی و خرد با نهاد ها و سازمانهای دولتی است. اما به دلیل برخی از چالش های ساختاری و مدیریتی در تبیین نقش چنین نهادی و بی اعتمادی به آن هم از سوی نهادها و ارگانهای دولتی و هم از سوی ساکنین و نهادهای محلی، کارکرد شورایاری ها را مختل و بسیار کمرنگ نموده است. لذا بازشناسی مفهوم و ضرورت شورایاری ها و یافتن علل اصلی نقصان کارکردی آن و ارائه راهکارهای کلی جهت رفع این چالش امری ضروری است.در این مقاله ضمن بازشناسی مفهوم شورایاری و تبیین جایگاه آن در نظام مشارکتی مدیریت شهری و مدیریت محله، رسالت و اهداف کارکردی شورایاری ها نیز پرداخته خواهد شد و در ادامه به بررسی چالش های کارکردی این نهاد و علل آن پرداخته می گردد و در خاتمه به تبیین راهکارهای کلی جهت تقویت جایگاه این نهاد و به تبع آن رفع چالش کارکردی آن که منجر به تحولات شگرف مدیریت شهری در زمینه مدیریت محله محور می گردد، اشاره خواهد شد

۳نقش هیأتهای امنا و شورایاری های در پایداری محلات شهرها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف، سال
تعداد صفحات: ۲۳
جکیده: شهر امروز نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمام اعضای جامعه شهری برای توسعه و بهبود شهری و دست یابی به توسعه پایدار می باشد. پایداری محله های مسکونی به پایداری اجتماعی، اقتصادی، ریست محیطی و مدیریتی بستگی دارد. فرایند توسعه پایدار در برگیرنده کیفیت اقتصادی، اجتماعی، و سرمایه محیطی است که اعضای اجتماع های محلی را در تولید و بازساخت زندگی هدفمند برای تحقق ابعاد پایداری هدایت می کند. مشارکت مردم در امور شهری و اداره شهر، زمینه استفاده از سرمایه اجتماعی که از آن به عنوان موتور توسعه یاد می شود، فراهم می آورد. مؤلفه هایی همچون مشارکت جویی، مسئولیت پذیری، انگیزه برای مشارکت، نحوه مالکیت، تمرکز زدایی اداری، اعتماد متقابل، عوامل اقتصادی، امنیتی، جهت تلاش در توسعه محلات و دست یابی به پایداری شهری می تواند در سطح محلات تبلور فضایی یابد. به عبارت دیگر محله های شهری به مثابه کوچکترین واحد سازمان فضایی شهر می توانند نقش مؤثری در توسعه پایدار شهری داشته باشند. تحقیق حاضر با استفاده از تحقیقات انجام شده در مورد توسعه پایدار و برنامه های مشارکتی انجام گرفته و در واقع متکی به داده های کتابخانه ای و نتایج دیگر تحقیقات در این زمینه می باشد.که نتایح موجود نشان دهنده نقش مؤثر برنامه ریزی مشارکتی از جمله دخالت هیأتهای امنای محلات در امور محلات شهری می باشد. اگرچه نباید عوامل محدویت آفرین و مانع برای دستیابی به توسعه پایدار محلات و مشارکت مردم را نادیده گرفت که در تحقیق به آنها اشاره شده از جمله عواملی مانند مقاومت سیستم اداری در برابر سازمانهای غیردولتی، عدم هماهنگی میان ادارات مسئول شهر و هیأت امنا و عدم پذیرش آنها از سوی مدیران شهری و حتی مردم از موانع این طرح ها به شمار می روند.

۴تبیین شرایط تحقق حکومت محلی در شهر تهران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۹
تحولات امروز شامل شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرهاست و به موازات توسعه و گسترش فضایی – عملکردی شهرها مساله مدیریت مطلوب ان نیز از جمله مسائل مهم در شهرهای امروزی است کلان شهر تهران به عنوان مرکز انتگراسیون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کل کشور نیز از این قاعده و روند بیرون نیست در واقع راه پایداری شهری از تغییر رویکرد مدیریت شهری میسر می شود محله ها بارزترین مکان تجلی حیات اجتماعی شهرها هستند که بستر مناسبی را برای حضور مردم و مشارکت آنان در اداره ی امور شهر و تحقق حکومت محلی فراهم می آورند ماهیت و نحوه ی اداره و مشارکت شهروندان در سطح محلات یک شهر به عوامل بسیاری وابسته است. مقاله حاضر با توجه به چنین نگرشی ضمن بررسی تاریخ اندیشه شهرشناسی درایران ودیدگاه های نو در نظام مدیریت و برنامه رزی شهری به تبیین شرایط تحقق حکومت محلی در شهر تهران به عنوان یک نمونه موردی می پردازد.

۵ارزیابی ذینفعان از عملکرد شورایاریهای شهر تهران: دیدگاه های ساکنان دبیران شورایاری و مسئولان شهرداری منطقه 11
اطلاعات انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف تشکیل شورایاریها تسهیل و تعمیق فرایندمشارکت و نظارت مردمیدرقالب نوعی نهادسازی غیرمتمرکز و محلی بوده است این مقاله به بررسی نقش و سنجش عملکرد شورایاری ها درمدیریت شهری از طریق مطالعه موردی منطقه 11 شهرداری تهران می پردازد بطور مشخص طی پژوهش میدانی جهت این مقاله دیدگاه های ساکنان محله و دست اندرکاران هر دو به واسطه روشهای کیفی و کمی مورد توجه قرارگرفته است سه گروه آماج قرارگرفته اند ساکنان منطقه دست اندرکاران شورایاری و مسئولان شهرداری جمع آوری اطلاعات از گروه نخست به واسطه پیمایش کمی و از دو گروه دیگر با ابزار کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شده است یافته ها حاکی از آن است که شورایاری محلات بالقوه کانون ارتباط مناسبی بین شهروندان و مدیران شهری است اما آگاهی ساکنان نسبت به فعالیت های شورایاری کم است جایگاه شورایاری ها به درستی تعریف نشده است و نیز انجمنهای شورایاری درارتباطات خود با نهادهای شهری دچار مشکلهستند.

۶نقش شورایاران درجلب مشارکت شهروندی نمونه موردی: منطقه 4شهرتهران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۵
نظام مدیریت شهری دریک تحول کلی ازنظام متمرکز به سوی نظام مشارکتی حرکت کرده و به تبع آن نقش لایه های خرد اجتماعی و نهادهای محلی در این سطح بیش از پیش آشکار گردیده است. به دنبال این تحول ساختاری و مدیریتی، محور اصلی مورد توجه مشارکت شهروندان در سطوح محلی است و بر حسب این ضرورت درسطوح محلات شهری نهاد شورایاری ها تشکیل گردیده است رسالت و هدف ازتاسیس چنین نهادی بنا به ضرورت پیدایش آن به نوعی حلقه واسط میان ساکنین و اجتماعات محلی و نهادهای مردمی و خرد با نهادها و سازمان های دولتی می باشد اما به دلیل برخی ازچالشهای ساختاری و مدیریتی درتبیین نقش چنین نهادی و بی اعتمادی به آن هم ازسوی نهادها وارگانهای دولتی و هم ازسوی ساکنین و نهادهای محلی کارکرد شورایاری هامختل و بسیار کمرنگ نموده شده است. لذا مساله اصلی این مقاله بازشناسی مفهوم و ضرورت شورایاری ها و یافتن علل اصلی نقصان کارکردی انها درزمینه جلب مشارکت شهروندان و ارایه راهکارهای کلی جهت رفع این چالش می باشد و به این صورت عمل خواهد شد که ضمن بازشناسی مفهوم شورایاری و تبیین جایگاه آن در نظام مشارکتی مدیریت شهری و مدیریت محله به رسالت واهداف کارکردی شورایاری ها دراین زمینه پرداخته خواهد شد

۷نقش شورایاری ها در مدیریت محلات شهر یزد
اطلاعات انتشار: اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، سال
تعداد صفحات: ۱۰
محله ها در شکل دهی و سازماندهی امور شهری جایگاه ویژه ای داشتند.در تمام مسائل مربوط به محله ، نقش شهروندان حائز اهمیت بود، ولی به مرور این نقش از مردم سلب شد و ساکنان محله ها از هویت خاص محله خود تهی شدند . در چنین وضعیتی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کردند و همچنین مسائل شهر در غیبت شهروندان اداره می شد. شورایاری ها به منظور ایجاد بستری برای شکل گیری ارتباط و تعامل سازنده و فراگیر بین ساکنین محدوده های محلی با یکدیگر از یک سو و با تشکل ها و نهادهای مردمی از سوی دیگر به وجود می آیند در صورت برقراری مطلوب این ارتباط و تعامل ضلع سومی نیز تشکیل خواهد شد که آن ارتباط با نهادها و دستگاه های دولتی یا فرا محله ای است و به زبان ساده تر شورایاری ها منتخبین مردم جهت اداره بهتر محلات و رابط بین مردم و مسئولین(شورای شهر، شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی) در انعکاس مشکلات و ارائه دهندگان راهکارها برای هر چه بهتر اداره کردن محله به شمار می روند. با توجه به گذشت چهار دوره انتخابات شوراها در شهر یزد، نقش و اهمیت شوراها و شرح خدمات ارائه شده از طرف این نهاد مردمی برای شهروندان مشخص و جایگاه آنها را در ساختار حکومتی تثبیت نموده است. این مطلب از یک طرف به واسطه میزان اقبال مردم از نقشی که این نهاد در نظارت بر شهرداری ها ایفا می نماید یک فرصت تلقی می گردد ولی به جهت افزایش حجم خواسته های مردم، گسترش روز افزون فعالیت های شهرداری در مدیریت شهری و رشد و نمو شهرها در این چند دهه اخیر می تواند در آینده به عنوان تهدید تلقی گردد. در این مقاله ، روش تحقیق نیز با توجه به نظری بودن موضوع پژوهش ، به صورت اسنادی(مطالعات کتابخانه ای ) می باشد. همچنین سعی شده است، ابتدا اهمیت و لزوم به کارگیری شورایاری ها در محلات شهر یزد بررسی و سپس نقاط ضعف و قوت تشکیل شورایاری ها در محلات را بر شمارد.

۸راهبردهای جلب مشارکت شهروندان در حرکت به سمت شکل گیری نهاد اجتماعی شهری
اطلاعات انتشار: جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در اکثر کشورها با افزایش سریع جمعیت شهرنشین در دهههای اخیر و به وجود آمدن مشکلات پیچیده شهری، مدیریتشهری با چالشهای جدیدی روبهرو گردید و ازاینرو توجه به مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها در حرکت بهسمت شکلگیری نهاد اجتماعی به عنوان مسئله اساسی مطرح شد. در این راستا طی دهههای اخیر، بسیاری ازبا « پایین به بالا » استراتژیهای برنامهریزی بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی به منظور تشویق مدیریت و برنامهریزی ازتأکید بر اجتماعات محلهای و نظارت بر اقدامات توسعهای تأکید داشتهاند. به واقع باید گفت محلهها بارزترین مکانتجلی حیات اجتماعی شهرها هستند که بستر مناسبی برای حضور مردم و مشارکت آنان را در اداره امور شهر و تحققحاکمیت محلی فراهم میآورند.مطالعه حاضر، مشارکت اجتماعی شهروندان را با تأکید بر جایگاه شورایاریها به عنوان یک نهاد اجتماعی پویا و نقشیکه در بهبود عملکرد مدیریت شهری دارند، مورد بررسی قرار میدهد.روش بررسی در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی کاربردی است. بدینسان که ابتدا به بررسی مفاهیممشارکت و رویکردهای مشارکت مدنی پرداخته شده است و در ادامه براساس روش کاربردی، به طراحی الگوی بهینهتعامل شهروندان و مدیران شهری (شهردار و شوراها) اقدام شده است. و در بخش جمعبندی و تدوین راهبرد تلاششده است به ارائه سازوکار پیشنهادی و فرایند تحقق الگوی مشارکت شهروندی درجهت ایجاد شهرهای شهروندمدار ومدیریت مشارکتی در 4 سطح محلی، ناحیهای، منطقهای و شهری پرداخته شود

۹طراحی الگوی مطلوب ظرفیت سازی توانمند سازی و نهادینه سازی فعالیت های فرهنگی تشکل های مردمی و مردم نهاد شورایاری ها
اطلاعات انتشار: همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران، سال
تعداد صفحات: ۵۰
ریشه های بسیاری از مشکل های جامعه شهری ایران و به ویژه کلان شهر تهران رابر خلاف تصور بسیاری از اندیشمندان باید در حوزه ها و عرصه های فرهنگیجست؛ موضوعی که همواره ا دعای آن را داشت هایم ولی در طی سال هایگذشته و پس از سپری شدن پنج برنامه توسعه، توسعه شهری و به طورخاصتوسعه فعالیت های فرهنگی در سطح شهرها، رؤیایی است که در آرزوی آنهستیم. آسیب شناسی این وضعیت نشان می دهد که دلیل عمده این ناموفقیرا باید در دیدگاه حاکم مدیریتی دانست که در آن با رویکردهای غیرفرهنگیبه سراغ مسائل فرهنگی رفته است؛ ازاین رو بازنگری در این سیاست ها ورویکردها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ازجمله ظرفیت های موجود که در اینحوزه در سطح کلان شهر تهران وجود دارد، حضور نهاد مردمی شورایاری هاستکه در سال های اخیر در حو زه فرهنگی و اجتماعی در شهر به عنوان نهاد واسطاجتماع محلی و دولت، نقش آفرینی می کند. این پژوهش تلاش می کند تا باواکاوی ابعاد مهم و مؤثر بر توسعه فعالیت های فرهنگی در سطح شهر، مبانینظری توانمندسازی اجتماع محلی را به عنوان ابزار اصلی در رونق و پویاییفعالیت های فرهنگی مطرح کند. این پژوهش از نوع پژوهش های تبیینی استو با روش های توصیفی تحلیلی، سعی بر انجام این مأموریت دارد. در انتهایاین پژوهش یک الگوی سه سطحی با محوریت نهاد شورایاری ها و بر اساسرویکرد توانمندسازی و ظرفیت سازی فرهنگی پیشنهاد شده است که مسیررسیدن به اهداف مطروحه را هموار می کند

۱۰نقش شورایاری ها در حکمرانی خوب شهری مطالعه موردی شهرتهران
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
حکمرانی شهری ایده جدیدی است که جایگزین مفهوم حکومت شهری شده است طبق مفهوم فوق تصمیم گیری های مربوط به شهر و کلانشهرها بااجماع کل صاحبان منافع دخیل یعنی مردم درشهر صورت میگیرد براین اساس مدیریت شهری مطلوب باهدف کاهش مسائل و مشکلات شهر و افزایش رشد و توسعه اقتصادملی و محلی درشهرها نیازمند بالا بردن مشارکت شهروندان است دراین میان محله ها به عنوان کوچکترین واحدمهمترین تجلی گاه تحقق ساختار و عملکرد حاکمیت محلی بوده است مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد است به تحلیل نقش شورایاری هادرحکمرانی شهری درکلانشهر تهران بپردازد نتایج تحقیق نشان میدهد که قانون شورایاری ها درکلانشهر تهران بیانگر دخالت مردم درامور روزمره خود و درنتیجه شکل گیری بنیان حکمرانی خوب شهری است

۱۱تحلیل پایداری محله های کلان شهر تهران با تأکید بر عملکرد شورایاری ها: نمونه موردی: محله های اوین، درکه و ولنجک
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۷۰، سال
تعداد صفحات: ۱۶
پایداری محله‌های مسکونی به پایداری اجتماعی،اقتصادی،زیست‌محیطی و مدیریتی بستگی دارد.فرایند توسعهء پایدار دربرگیرندهء کیفیت اقتصادی،اجتماعی و سرمایهء محیطی است که اعضای اجتماع‌های محلی‌ را به تولید و بازساخت زندگی هدفمند برای تحقق ابعاد پایداری هدایت می‌کند.مؤلفه‌هایی همچون‌ اعتماد،صداقت،روحیهء همکاری،تمایل حضور در عرصه‌های مدنی،وجدان کاری،انضباط و تلاش برای‌ توسعه از منظر پایداری شهری می‌تواند در محله تبلور فضایی یابد.به عبارت دیگر،محله‌های شهری به‌ مثابه کوچک‌ترین واحد سازمان فضایی شهر،در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا می‌کنند.در پژوهش‌ حاضر با تأکید بر معرف‌های توسعهء پایدار،به ارزیابی سطوح پایدار در محله‌های شهری اوین،درکه و ولنجک در منطقهء یک شهرداری تهران پرداخته شده است،تا با مقایسه تطبیقی،عوامل مؤثر بر پایداری‌ یا ناپایداری شناسایی شوند و نقش شورایاری‌ها در بهبود روند پایداری ارزیابی گردد.برای دستیابی به‌ این هدف،اطلاعات حاصل از مطالعات اسنادی و میدانی با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP و روش‌های آمار استنباطی(تحلیل F و(LSD مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که محلهء درکه با وزن 2528\0 در رتبهء سوم قرار می‌گیرد.مقایسهء عوامل مؤثر در پایداری محله‌ها نشان می‌دهد که محله‌های درکه و اوین به ترتیب از نظر اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی و ولنجک از نظر کالبدی،در سطح بالاتر قرار دارند.همچنین با توجه به تفاوت عملکردی شورایاری‌ها،محلهء اوین با شناخت‌ بیشتر مردم و به دلیل ارتباط تنگاتنگ هم‌محله‌ای‌ها با یکدیگر،فعالیت بیشتری داشته و در جهت تحقق‌ اهداف سند توسعهء محله‌ای گام‌های مؤثرتری برداشته است.به طوری که 80 درصد ساکنان اوین و 75 درصد از ساکنان درکه عملکرد شورایاری‌های محله‌شان را کاملا تأثیرگذار ارزیابی کرده‌اند.

۱۲نقش سرمایه اجتماعی محلات در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در دهه های اخیر، کشورهای توسعه یافته، جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری، توسعه شهری را در قالب فرآیندی مشارکتی، و مردم محور، در متن برنامه های خود قرار داده اند. بسیاری از پژوهشگران امور شهری بر این باورند که سرمایه اجتماعی یکی از مؤلفه های دستیابی به توسعه پایدار شهری می باشد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با استناد به نظریه های علمی معتبر به نقشی که سرمایه اجتماعی می تواند در توسعه پایدار شهری ایفا نماید، بپردازد. این طرح به روش پیمایشی در منطقه 5 شهر تهران انجام شده و به کمک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز پژوهش از بین کلیه اعضای شورایاری محلات 29 گانه این منطقه گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 21.4 درصد از پاسخگویان میزان سرمایه اجتماعی را در حد کم، 28.9 درصد متوسط و 48.7 درصد نیز زیاد توصیف نموده اند. همچنین 24.6 درصد از پاسخگویان میزان توسعه پایدار را در حد کم، 32.1 درصد متوسط و 43.3 درصد نیز زیاد بیان نموده اند. نتایج تجزیه و تحلیل نیز نشان می دهد که از دیدگاه جامعه پژوهش، سرمایه اجتماعی موجود در محلات منطقه 5 تهران، رابطه مستقیمی با توسعه پایدار شهری دارد.

۱۳تاثیر شورایاری ها بر مدیریت شهری مطالعه موردی منطقه 20 تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
حرکت مردم از روستاها به شهرها ، از شهرها به کلان شهرها و شهر منطقه ها و از جوامع عقب مانده یا بازمانده از توسعه و پیشرفت به شهرها یا کلان شهرهای جهانی همراه با تداخل و درهم رفتن فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها بر تنوع و پیچیدگی تحولات می افزاید . شهرها برایمدیریت و اداره خود راهی به جز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته اند و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند ، که برخی آن را ابداع و اختراع جدید بشری در ایجادنظام اجتماعی نوین دانسته اند . این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته نامیده می شود که منشا شهری دارد . حاکمیت یا حکمروایی پسندیده شهری دستاورد نوین بشری استکه امید به رستگاری انسان ها در سایه توسعه پایدار را در گذار از مسائل جدید زندگی اجتماعی و شهری افزایش می دهد . در این تحقیق سعی گردیده ضمن تحلیل و ارزیابیحکومت های محلی منطقه به جایگاه واقعی آن ها به عنوان رویکردی اساسی در جهت تحقق طرح های توسعه ای منطقه بیست تهران توجه گردد

۱۴بررسی یک دهه کارکرد شورایار یها در کلالان شهر تهران نمونه موردی محله کاووسیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن، سال
تعداد صفحات: ۱۵
دولت ها ی جمهوری اسلامی ایران همواره در طی این سی و اندی سال به دنبال راهی بوده و هستند که به هر طریق مناسب و مشروع مردم را در صحنه نگه دارند و از این ظرفیت بزرگ اجتماعی به خوبی استفاده کنند شهرداری ها هم به نوبه خود سعی و تلاش دارند تا مردم را بدون اینکه تداخلی در امور مدیریتی به وجود بیاید تا حدی در مدیریت مردم محور دخالت دهند اما به دلیل نبود ساختار های مناسب و بسترهای تعریف شده کمتر توفیق بدست آمده است تشکیل آزمایشی شورایاری ها در مناطق بیست و دو گانه تهران نمونه ای از این تلاشها بود که مطالب فراوانی هم تولید شده است که می توان به آیین نامه ها و دستورالعمل ها و سمینارها و طرح های مطالعاتی و پژوهش های گسترده که زیر نظر شهرداری مناطق در قالب پروژه های تحقیقاتی انجام شده است اشاره کرد. این مقاله به کلیاتی از ماهیت شورا یاری ها و نواقص و امکانات و ظرفیت های آن می پردازد .

۱۵مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر فقدان نهادینگی حکومت محلی در شهر تهران (مطالعه موردی شورایاری محله ها)
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران، دوم،شماره۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۳
شورایاری محله ها در صورت شکل گیری سرمایه اجتماعی و نهادینگی آنها می توانند موجبات توسعه محلی، افزایش مشارکت مردم در اداره امور محلی و مسئول بودن نهادهای محلی را فراهم کنند. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رهیافت نظریه زمینه ای به مطالعه و آسیب شناسی جامعه شناختی عوامل موثر بر فقدان نهادینگی شورایاری محله های شهر تهران می پردازد. برای افزایش دقت از پژوهش هایی در زمینه سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب و نیز برای تحلیل یافته ها از مدل «ایمانی جاجرمی» در مطالعه شوراهای اسلامی شهر، استفاده شده است. تحلیل یافته ها بیانگر این است که عواملی نظیر «فقدان نهادینگی شورای اسلامی شهر»، «محدودیت نهادی شورایاری»، «فقدان نظارت»، «ابهام در قوانین» و «فقدان تعامل متقابل برون گروهی» موجب «فقدان نهادینگی» شورایاری محله ها شده است. اعضای شورایاری محله ها برای چیرگی بر «فقدان نهادینگی» از دو راهبرد «حمایت خواهی» و «نهادخواهی» استفاده می کنند. راهبرد «حمایت خواهی» زمانی از سوی شورایاری محله ها استفاده می شود که در تعامل و روابط درون گروهی و برون گروهی دچار تنش شده باشند و درصورتی که تعامل سازنده با شورای شهر و ستاد شورایاری نداشته باشند، شورایاری محله ها از راهبرد «نهادخواهی» استفاده می کنند. به کارگیری این راهبردها در مقابل «فقدان نهادینگی»، پیامدهای «امیدواری» و «تصور ناکامی» را به همراه دارد.

۱۶شورایاری ها، نمونه تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: گ‍ف‍ت‍گ‍و، سال
تعداد صفحات: ۱۹
نمایش نتایج ۱ تا ۱۶ از میان ۱۶ نتیجه