۱ارزیابیعملکرد مصوبات شورای اسلامی شهر در کاهش وابستگی به منابع مالی شهرداری به درآمدهای ساختمانی (مورد مطالعه شهر اصفهان)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۷
این مقاله به بررسی عملکرد شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیری مردمی در رفع مشکلات مالی شهرداری اختصاصدارد. شهرداریها در جهت تأمین مالی وظایف خود اتکای زیادی به منابع محلی دارند که بنا بر تأکید قانون تجمیع عوارضو قانون مالیات بر ارزش افزوده، تغییر آن بر عهده شورای اسلامی شهر میباشد. بررسی منابع مالی شهرداری نشانگر وابستگی شدید به منابع حاصل از صدور مجوز ساختمان میباشد

۲ساختار قانونی تصویب عوارض شهرداری و بررسی عملکرد مصوبات شورای اسلامی شهر درکاهش وابستگی تامین مالی شهرداری به درآمدهای ساختمانی مورد مطالعه شهراصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۲
این مقاله به بررسی ساختار قانونی تصویب عوارض م حلی و عملکرد شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع تصویب این عوارض دررفع مشکلات مالی شهرداری اختصاص دارد شهرداری به عنوان یکنهاد بخش عمومی محلی درادبیات اقتصادی تعریف می شود و تامین مالی اجرای وظایف این نهاد برپایه منابع محلی است درایران بنابرتاکید قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات برارزش افزوده شورای اسلامی شهر مرجع تصویب عوارض محلی است ولی عوارض محلی با تایید وزارت کشور قابل وصول است بررسی ساختار تامین مالی شهرداری اصفهان دردوره 1373 تا 1388 نشان میدهد 75 درصد ازمنابع از محل عوارض محلی صدور مجوز ساختمان حاصل شده است این ساختار علاوه برنامناسب بودن منجر به وابستگی عمران شهر به نوسانات بازار مسکن است شورای اسلامی شهر درسه دوره گذشته با توجه به اختیارات قانونی درجهت رفع این مشکل حرکت کرده است شاخص میانگین سهم عوارض نامناسب به کل بودجه مصوب شهرداری در دوره چهارساله به عنوان متغیر تصمیم و یکدوره قبل از شورای اسلامی به عنوان شاهد انتخاب شد نتایج حاصله با استفاده از آزمون مقایسه میانگین نشان دهنده افزایش سهم عوارض نامناسب در تامین مالی شهرداری است.

۳ارزیابی ذینفعان از عملکرد شورایاریهای شهر تهران: دیدگاه های ساکنان دبیران شورایاری و مسئولان شهرداری منطقه 11
اطلاعات انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف تشکیل شورایاریها تسهیل و تعمیق فرایندمشارکت و نظارت مردمیدرقالب نوعی نهادسازی غیرمتمرکز و محلی بوده است این مقاله به بررسی نقش و سنجش عملکرد شورایاری ها درمدیریت شهری از طریق مطالعه موردی منطقه 11 شهرداری تهران می پردازد بطور مشخص طی پژوهش میدانی جهت این مقاله دیدگاه های ساکنان محله و دست اندرکاران هر دو به واسطه روشهای کیفی و کمی مورد توجه قرارگرفته است سه گروه آماج قرارگرفته اند ساکنان منطقه دست اندرکاران شورایاری و مسئولان شهرداری جمع آوری اطلاعات از گروه نخست به واسطه پیمایش کمی و از دو گروه دیگر با ابزار کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شده است یافته ها حاکی از آن است که شورایاری محلات بالقوه کانون ارتباط مناسبی بین شهروندان و مدیران شهری است اما آگاهی ساکنان نسبت به فعالیت های شورایاری کم است جایگاه شورایاری ها به درستی تعریف نشده است و نیز انجمنهای شورایاری درارتباطات خود با نهادهای شهری دچار مشکلهستند.

۴ارزیابی جایگاه شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری با تاکید بر شهر پیشوا
اطلاعات انتشار: نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني)، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۵بررسی نقش نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر کیفیت گزارش های مالی شهرداری ها (مطالعه موردی شهرداری های استان گلستان)
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این تحقیق به بررسی نقش نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر کیفیت گزارش های مالی شهرداری های استان گلستان پرداخته شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و با استفاده از ابزار پرسشنامه در بین نمونه آماری 269 نفر از کارکنانشهرداری ها و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان گلستان، اطلاعات لازم جمع آوری شده است. قبل از اجرا روایی وپایایی ابزارهای پژوهش بررسی و اعتبار ابزارها محرز گردیده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شدهاست. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر و کیفیت گزارش های مالیشهرداری رابطه معناداری وجود دارد. از آنجا که تخصص، تجربه اجرایی، آگاهی به قوانین و مقررات، سابقه شورایی اعضای شورای اسلامی شهر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نتایج بدست آمده، این عناصر بر کیفیت گزارش های مالی شهرداری به مراجع نظارتی تأثیرگذار می باشند.

۶بررسی حکمروایی شهری درقالب روابط شورای اسلامی شهرباشهرداری براساس مدل وابستگی متغیرهانمونه موردی: منطقه 18شهرداری تهران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۳۲
ارزش و اهمیت روز افزون نقش مردم در اداره جوامع و رشد نظام های مردم سالار موجب توجه به ایده ی مشارکت مردم در امورات مربوط به خود و آینده خود شده است. در دهه های اخیر جنبش های طرفدار مردم سالاری و شیوه های اداره ی جوامع به روش های دموکراتیک تقریبا در تمامی مناطق جهان رو به رشد و گسترش بوده است و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش مقبولیت عام یافته است. به گونه ای که فکر بر حق بودن مردم در دخالت در اموری که مربوط به زندگی آن ها است مورد توجه همگان قرار گرفته است (حبیبی، 1381 ) تجربیات حاصل از توسعه ی مبتنی بر برنامه ریزی های صورت گرفته نشان می دهد که عدم مشارکت مردم در این فرآیندها سبب به وجود آمدن زیان فراوان شده است. از این رو جوامع را به سوی توجه به امر مشارکت سوق داده است. یکی از راه های مشارکت مردم در اداره ی امور، ایجاد و توسعه ی سازمان های محلی می باشد. بی تردید سیاست گذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و بکارگیری روش های نوین مدیریت امکان پذیر نیست. شورای شهر یکی از نهاد هایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم را در سیاست گذاری و مدیریت شهر فراهم می نماید و باعث تحقق آرمان حکمروایی شهری به صورت تمام و کمال می شود. هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی حکمروایی شهر و روابط میان شورای اسلامی شهر با شهرداری است. این موضوع در قالب 5 فرضیه مورد سوال قرار گرفته است. نحوه ی جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه و مصاحبه و برداشت میدانی بوده است. جامعه آماری تعداد 100 پرسشنامه توزیع شده است که این پرسشنامه ها در میان شهروندان و کارمندان شهرداری بوده است. و بقیه اطلاعات به صورت مصاحبه و برداشت محقق بوده است. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه را در برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و از 5 سوال پرسیده شده از سوال شوندگان 4 سوال رد شده است. شهروندان این نوع حکمروایی توسط فعالیت های شورای اسلامی با شهرداری را به این روش قبول ندارند. و خود را کاملا و به صورت مثبت شریک نمی دانند. همین امر نشان دهنده ی این موضوع است که حکمروایی شهری یعنی همان حکومت از پایین به بالا تا حد زیادی انجام نشده است و هنوز ساختار های اصلی و کلان، تمرکز گرا و دولت محور هستند

۷تحلیل شغل "عضویت در شورای شهر" و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد
اطلاعات انتشار: مشهد پژوهي، سال
تعداد صفحات: ۲۸

۸جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۵۰، سال
تعداد صفحات: ۳۸
مالکین اموال غیر منقول از جمله باغات،بر مبنای قاعده تسلیط،حق همه گونه تصرف‌ در مایملک خود را دارند.این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده‌ و محدود گردیده است. تا سال 5431 هـ.ش.سیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از آن در اختیار مالک‌ بود.در سال 5431 با الحاق مواد 89،99 و 101 به قانون شهرداری،به شهرداری‌ها اختیار داده شد تا نحوه استفاده از زمین را در داخل محدوده شهر تعیین نمایند. وجود منافع سرشار در زمینه ساخت‌وساز موجب گردید تا سودجویان از هر فرصتی‌ برای تفکیک و تخریب فضای سبز و باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها استفاده نمایند. مراجع قانونگذاری نیز با وضع مقررات خاص به رویاروئی با این روند پرداختند.لیکن، ذی نفعان با طرح دعوی در مراجع عام قضائی و شکایت در شعب دیوان عدالت اداری،در مقام مقابله با محدودیت‌های جدید برآمدند.طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت‌ اداری به صدور دادنامه شماره 13 مورخ 3831\2\6 منتهی گردید.متعاقبا در دادنامه شماره‌ 401 مورخ 7831\2\22 مراتب مندرج در دادنامه شماره 13 مورد تایید مجدد این هیات‌ قرار گرفت.پس از آن،خلاء قانونی موجود توسط قانونگذار برطرف گردید و قانون‌ اصلاح شده در تاریخ 8831\6\5 در صفحه اول روزنامه رسمی شماره 48781 منتشر شد. در مقاله حاضر،کلیه قوانین و مقرارت مربوط به شناسایی مرجع صالح برای تشخیص‌ باغ در محدوده و حریم شهرها و همچنین آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌ در ارتباط با موضوع،مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

۹راهبرد شورای اسلامی شهر در مشارکتهای مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری
اطلاعات انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
مهم ترین وظیفه مدیریت شهری برای تقویت و بهبود اجتماع شهری کارآمد و مؤثر شهروندسازی است.ازمهم ترین وظایف مدیریت شهری و برنامه ریزان شهر در قبال شهروندان و جامعه ایجاد فضای مناسب برای بروزقابلیت ها، توانایی ها و استعدادهای بالقوه برای انجام تکالیف و تعهدات شهروندی و تبدیل آنها به عواملی پیشگام،تأثیرگذار و نقش آفرین و فعال در عرصه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است .دستیابی به پایداری ملی از طریق اقدامات فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی که ضمن حفظ اصولوحدت استقلال و تمامیت ارضی بتواند مشارکت معنی دار مردم در قالب نهادهای محلی را محقق سازد از اهمیت روزافزون برخوردار است . بنابراین احیاء و تقویت شوراهای اسلامی وتوجه به رهبری و هدایت مردم محلی و تقویت آن بهمنظور استفاده از کمک و مشارکت مردم محلی در تصمیم گیریهای درست و هوشمندانه می تواند به عنوان اقدامی درجهت تمهید برای مقابله با بحران و انجام پدافند غیرعامل پیشنهاد شود. مشارکتهای مردمی یکی از ابزار های با اهمیتمقتدر سازی و آماده سازی است . آمادگی و مقتدر سازی مردم برای به عهده گرفتن مسئولیت های خود و برآمدن ازآنها بوسیله مشارکت و ورود مردم به چرخه امور محله ای و مدیریت شهری است .توسعه مدیریت شهری با پتانسیلشوراها و همکاری مردم می تواند به یک فرهنگ عمومی توسط شورای اسلامی شهرها در کشور تبدیل شود لذا باید درصدر تلاش های علمی و پژوهشی قرار گیرد.

۱۰چالش های شورای اسلامی در شهر اردبیل
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
شوراهای اسلامی شهرو شهرداری به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری نقش موثر و اساسی در روند اداره شهر ایفا می کنند با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهرها کارامدترین ابزار حکومت محلیبرای مدیریت شهری و در راستای نهادینه شدنمشارکت مردم در ساختارهای تصمیم گیری محلی هستند توسعهنقش آنها در امور مدیریت شهری و شهرداری ضرورت دارد. با این حال جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهر جایگاهینیست که ناظر بر تمامی فعالیتهای امور شهری باشد در بستر دگرگونی های اجتماعی – سیاسی و فرهنگی ایجادشده در ایران طی یک دهه اخیر اهمیت و جایگاه شهرداری و شوراهای اسلامی شهر به چالش جدی کشیده شده اند در واقع نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران در معرض یک چالش نو قرار گرفته است با توجه به اینواقعیت که شورایاسلامی شهرها موثرترین ابزار در مدیریت شهری هستند بررسی رابطه حقوقی و توسعه نقش آنهادر مدیریت شهر ضرورت دارد که این امر در شکوفایی هرچه بیشتر توسعه شهری نقش موثر و ثمربخشی خواهندداشت. روش تحقیق این پژوهش تحلیلی توصیفی و میدانیمی باشد و برای جمع آوریداده ها از روش کتابخانه ایی و میدانی استفاده گردیده است. همچنین برای تحلیل داده ها و اطلاعات از روش استنباطی بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که یکی ازدلایل عدم تحقق اهداف شوراهای شهر در اردبیل عدم تخصص و شناخت کافی اعضای شوراها نسبت به مسائل شهری از جملهطرحهای جامع و تفصیلی شهرهاست.که متاسفانه در این زمینه تابحال قانونگذار تصمیمی مبنی بر این که اعضای شوراها بایددارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با مسائل شهری باشند، وضع نکرده است.

۱۱شورای اسلامی شهر و شهرداران شورایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شهرداريها، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۲نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: صفه، سال
تعداد صفحات: ۱۵
به منظور مشارکت شهروندان در امر برنامه ریزی و مدیریت شهری،نهاد شورای اسلامی شهر در سال ???? تشکیل شد و شروع به کارکرد. با تشکیل این نهاد تشکیلات جدیدی با ماهیتی دمکراتیک وارد نظام مدیریت شهری شد که م یتواند زمینه مشارکت شهروندان رامهیا کند. از این رو، کارآمدی نهاد دمکراتیک شورا، و با استفاده از نظریه حکمروایی خوب، عملکرد شورای شهر، مطالعه شده است.در این مطالعه مولف ههای «مشارکت، شفافیت و اطلا ع رسانی،پاسخگویی، قانون مداری، و اثربخشی » از دید شهروندان بررسی شد. 98 نفر از شهروندان در نمونه آماری از جامعه سلطانیه و 15 نفراعضای شورای شهر طی سه دوره فعالیت انتخاب شدند. روش این تحقیق با تحویل دو نوع پرسشنامه به شهروندان و مسیولان و نیز تحلیل کمی و محتوایی مصوبات شورای شهر طی سه دوره فعالیت است.تحلیل داد ههای مطالعه نشان م یدهد که محدودیت اختیارات، کمبود منابع مالی، ابهام در ارتباط شورا با ارگا نهای دولتی محلی )به ویژه سازمان میراث فرهنگی( عوامل بیرونی، و فقدان دانش توسعه شهری و دید راهبردی اعضای شورا عوامل درون یای هستند که منجر به ناکارآمدی شوراهاشده است. هر چند مدت زمان زیادی از عمر شورا در ایران نم یگذرد و این نهاد برای نهادینه شدن نیاز به زمان دارد، باید توجه داشت تجربه اندوزی با این اختیارات محدود و تصمیم گیری بدون تمرکززدایی واقعی، نتیج های جز سلب اعتماد روزافزون مردم نسبت به شورای شهر در پی نخواهد داشت.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۲ از میان ۱۲ نتیجه