۱مناسب سازی مسکن و شهر برای افراد دارای ناتوانی های جسمی– حرکتی (نمونه موردی: منطقه 8 شهر تهران)
اطلاعات انتشار: نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)، , دوره  ۱۹ , شماره  ۱۰-ب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف این نوشتار، ارایه اصول و مبانی طراحی فراگیر در فضاهای مسکونی و محیط های بلافصل آن است تا شرایط مناسب محیطی برای فعالیت افراد دارای ناتوانی های جسمی– حرکتی، پیش بینی و اجرا گردد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می شود که ناتوانایی های حرکتی برای بخش بزرگی از جمعیت، محدودیت ایجاد می کند. محدودیت های حاصل از ناتوانایی ها، نباید به عنوان مانعی در مقابل دستیابی آنها به فضاهای مورد نظرشان تلقی گردد، بلکه آنها باید بتوانند با حداکثر استقلال ممکن، رها از محدودیت ها و به دور از فشار قیودی که افراد عادی اجتماع از آن فارغ هستند، زندگی کنند. مناسب ترین فضاها برای افراد دارای محدودیت های حرکتی، نفوذ تامین عدالت و ایمنی اجتماعی در دسترسی هاست که علاوه بر ایجاد امنیت جانی و بهداشتی اثرات روانی فوق العاده ای به همراه خواهد داشت. در روش تحقیق این پژوهش، ابتدا مرور منابع، سوابق موضوع و تحقیقات مشابه به صورت کتابخانه ای انجام و سپس بر اساس تکنیک تحلیل محتوا، اصول کلی طراحی فراگیر تعریف و تبیین شد. به منظور بررسی وضع موجود فضاهای مسکونی و محیط های بلافصل آن، روش تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت. در این بررسی میدانی، مشکلات، محدودیت ها وخواسته های افراد از طریق برداشت های محلی و مشاهده وضع موجود، شناسایی شدند و در همین راستا پرسشنامه هایی در بین تعدادی از افراد ساکن در منطقه 8 شهر تهران توزیع گردید. در این پژوهش سعی بر این شد که علاوه بر افراد عادی، افراد با توانایی حرکتی محدود یا فاقد این توانایی، معلولین حسی و افرادی با معلولیت دیگر نیز مدنظر قرار گیرد. پس از انجام مطالعات میدانی، به بررسی و تجزیه و تحلیل خصوصیات کالبدی فضاهای مورد مطالعه پرداخته شد و بر اساس نتایج بدست آمده در زمینه محدودیات حرکتی افراد دارای نیازهای ویژه و پی بردن به تنوع مسایل و مشکلات و نارسایی های موجود، راه حل هایی به منظور فراگیر نمودن این فضاها برای حرکت آزاد و مستقل ارایه گردید.

۲بررسی مشکلات عبور و مرور عابرین پیاده از منظر طراحی فراگیر (مطالعه ی موردی خیابان بوعلی سینا ی همدان)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مناسب سازی محیط شهری پس از پایان جنگ جهانی دوم ، بطور جدی در شهرهای مختلف اروپا مورد توجه خاص قرار گرفت . این موضوع در کشور ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی مورد توجه قرار گرفته است اگر چه بررسی وضعیت موجود در کشور حاکی از نامناسب بودن فضاهای شهری برای تردد افراد معلول و ناتوان یا کم توان می باشد .امروزه سازمان ملل متحد بر روی تساوی حقوق استفاده از محصولات و فضاها تمرکز و تاکید فراوان داشته و این بدان معناست که افراد در سنین متفاوت و با سطوح مختلف توانایی می بایست بتوانند از محصولات و فضاهای موجود استفاده نمایند .در این مقاله با استفاده از راهبرد تحقیق کیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی ، موانع و مشکلات عبور و مرور عابرین پیاده در سه نقطه ی خیابان بوعلی سینای شهرهمدان مورد بررسی قرار گرفت و بر مبنای طراحی فراگیر و با هدف کاهش موانع فیزیکی و نگرشی میان افراد معلول و غیر معلول ، راهکارهایی در راستای تسهیل عبور و مرور افراد پیاده ارائه گردیده است .

۳طراحی فراگیر نوین، راهکاری جدید در تحقق مدارس ایرانی – اسلامی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۷
امروزه که تحقق معماری مدارس مبتنی بر اصول ایرانی – اسلامی مورد بحث قرار می گیرد، برخی طراحان به روش های شکل گرایانه و تاریخی علاقه نشان می دهند. این در حالی است که محتوای نظام آموزشی مدارس در شکل دهی به طرح کالبدی آن تاثیر بسیار اساسی دارد. در این مقاله، طراحی فراگیر به عنوان راهکاری جهت تحقق مدارس ایرانی – اسلامی مطرح می شود. به عبارتی هدف ارائه ی پیشنهاد طراحی مدارسی است که به نیازهای فیزیکی افراد به طور بالفعل پاسخ می دهند و در عین حال امکان بهره مند شدن عموم را نیز به طور بالقوه فراهم می کنند. به بیان ساده تر در عین قابل استفاده بودن برای تمام دانش آموزان (چه سالم و چه دارای معلولیت)، قابلیت استفاده برای سایر افراد جامعه را هم داشته و در واقع مدارس به مراکز زندگی جمعی تبدیل شوند و این امر منجر به خلق فضاهای چند عملکردی و انعطاف پذیری خواهد شد که با تفکری فراگیر صورت گرفته است. لغت فراگیر به معنای همگانی و منظور از طراحی فراگیر، طراحی شده برای عموم است. در واقع هدف این است که با تلفیق نظریه های مدارس سالم و مدارس اجتماعی، رویکردی نو در طراحی فضاهای آموزشی مطرح شود و در نهایت این نتیجه حاصل می شود که طراحی با رویکرد فراگیر، منجر به طراحی مدارس ایرانی – اسلامی خواهد شد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات به شیوه مطالعات کتابخانه ای می باشد.

۴گردشگری معلولین در فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: پارک مشتاق اصفهان)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۸
از جمله ملزومات رشد و توسعه جوامع، ایجاد بسترهای فضایی و کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات عمومی، به منظور تحرک و جابجایی بهتر و دسترسی آسان تر در سطح شهر است. از دهه هفتاد میلادی به بعد مناسب سازی اماکن عمومی و انطباق با نیازهای افراد دارای معلولیت در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفت، تا آنجا که در حوزه بین المللی نیز سازمان ملل متحد طی قطعنامه هایی در سال های 1975، 1981 و 1982 حقوقی را برای این دسته از افراد جامعه قائل شد و در یک اقدام جهانی درصدد ایجاد شرایطی جهت برابری فرصت ها برای آنها در قیاس با دیگر افراد جامعه برآمد. به دنبال این اقدامات طرح های شهرسازی و معماری جهت استفاده این قشر از جامعه متغیر شده و دارای استاندارد ها ضوابطی شدند. ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، جمعیت توان خواه زیادی دارد که بخش گسترده ای از آنان جانبازان دوره دفاع مقدس هستند. لذا رعایت مقررات مزبور را جهت طراحی های شهری و معماری در دستور کار خود قرار داد. با وجود این اقدامات، بسیاری از فضاهای شهری و عمومی فاقد چنین امکاناتی بوده و استفاده از انها برای معلولان دشوار است. در این میان با توجه به تأثیر مثبت و به سزای تفریح و گردش در فضای سبز برای معلولین، مناسب سازی پارک ها برای این قشر ا همیت ویژه ای می یابد. از این رو در این تحقیق سعی شده با توجه به ضوابط و معیارهای موجود در منابع و لحاظ کردن آن درمشاهدات میدانی، همچنین با نظر سنجی از م علولین وضعیت پارک مشتاق دوم در حاشیه زاینده رود و همجوار با انجمن حمایت از معلولین ضایع نخاعی اصفهان جهت استفاده این قشر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این پارک گرچه نقاط ضعف و موانع بسیاری در دسترسی معلویین دارد اما دارای پتانسیل های بلقوه فراوانیاست که با بهره گیری از ان در کنار رعایتاصول و ضوابط، می تواند به پارکی مطلوب (تعاملی، فراگیر و سلامت ساز) برای معلولین تبدیل شود.

۵رویکرد فراگیر در تحقق فضاهای آموزشی مطلوب (درآمدی بر تحقق مدارس ایرانی– اسلامی)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
دستیابی به فضاهای مطلوب در مدارس، یکی از الزامات تحقق مدارس ایرانی– اسلامی است. در فضای مدارس امروز نماها، نحوه ترکیب بندی و ساختار و یا حتی مصالح بکار رفته و مقوله هایی چون هویت و زیبایی، معنی دار بودن و هماهنگی بامحیط و ... تا حدی بیگانه است و نیازمند هویت بخشی می باشد. به عبارتی طراحان در قبال تحقق مدارس مطلوب و مبتنی بر اصول ایرانی– اسلامی، به استفاده از روشهای شکل گرایانه و تاریخی متوسل می شوند. در حالی که محتوای نظام آموزشی مدارس در شکلدهی به طرح کالبدی آن تاثیر بسیار اساسی دارد. با بررسی هویت معماری مدارس موجود و چگونگی بهرهگیری از میراث فرهنگی اسلامی و سنتهای معماری ایرانی، کوشش همه جانبه در بازبینی و احیا تاریخ و فرهنگ معماری ایران ضروری است. در این پژوهش با معرفی رویکرد طراحی فراگیر، تلاش بر پیشنهاد طراحی مدارسی است که بر پایه معماری امروز ایده آل های گذشتگان را درک نموده و سعی در تحقق و تعالی بخشیدن آنها دارند که به عنوان راهکاری کارآمد و نوجهت تحقق مدارس ایرانی– اسلامی مطرح می شود. لغت فراگیر به معنای همگانی و منظور از طراحی فراگیر، طراحی شده برای عموم است. در واقع با تلفیق اصول بنیادین مدارس سنتی با اصول تکنولوژیک مدارس امروزی، رویکردی نو در طراحی فضاهای آموزشی مطرح می شود و در نهایت این نتیجه حاصل میشود که مولفه های طراحی با رویکرد فراگیر مانند عدالت دراستفاده همگانی، انعطاف پذیری فضاها، چند عملکردی بودن، رعایت مقیاس انسانی، محیط و منظر طراحی شده منجر به تحقق مدارس ایرانی– اسلامی می شود

۶بررسی مشکلات عبور و مرور عابرین پیاده از منظر طراحی فراگیر (مطالعه موردی: خیابان بوعلی سینای همدان)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
مناسب سازی محیط شهری پس از پایان جنگ جهانی دوم، بطور جدی در شهرهای مختلف اروپا مورد توجه خاص قرار گرفت. این موضوع در کشور ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه بررسی وضعیت موجود در کشور حاکی از نامناسب بودن فضاهای شهری برای تردد افراد معلول و ناتوان یا کم توان می باشد. امروزه سازمان ملل متحد بر روی تساوی حقوق استفاده از محصولات و فضاها تمرکز و تأکید فراوان داشته و این بدان معناست که افراد در سنین متفاوت و با سطوح مختلف توانایی می بایست بتوانند از محصولات و فضاهای موجود استفاده نمایند. در این مقاله با استفاده از راهبرد تحقیق کیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، موانع و مشکلات عبور و مرور عابرین پیاده در سه نقطه ی خیابان بوعلی سینای شهر همدان مورد بررسی قرار گرفت و بر مبنای طراحی فراگیر و با هدف کا هش موانع فیزیکی و نگرشی میان افراد معلول و غیر معلول، راهکارهایی در راستای تسهیل عبور و مرور افراد پیاده ارائه گردیده است.

۷مناسب سازی مسکن و شهر برای افراد دارای ناتوانی های جسمی – حرکتی
اطلاعات انتشار: علوم مهندسي، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه