۲۶آسیب شناسی و واکاوی نقش علوم انسانی در توسعه همه جانبه کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۸
توسعه پدیده ای چندبعدی است(تودارو ، 1367 ).به عبارت دیگر ، توسعه فقط اقتصادی ن یست، بلکه متأثرازنظام فرهنگی وبه ویژه ساخت نگرشی وارزشی یک جامعه و افراد تشکیل دهنده آن است (گروندونا، 2000 ). نظ ام فرهنگی جامعه ، به عنوان پدیده ای اکتسابی، خود پیامد نظام تعلیم وتربیت اع م ازرسمی و غیر رسمی می باشد. در این میان نظام تعلیم و تربیت رسمی به ویژ ه در سطوح عالی نقش بارزی در فراهم سازی زمینه های نگرش ی و فرهنگی توسعه ایفا می نماید . ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه ،نیازمند علوم انسانی متناسب با توسعه است. این مقاله با بهر ه گیری ازداده هاومنابع موجود، درصدداست تا زمینه ها وهمچنین موانع نقش آ فرینی ع لوم انسانی درتوسعه کشور راموردارزیابی قرار دهد. با توجه به ماهیت موضوع مطالعه،دراین بررسی عمدتا از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده می شود. با توجه به اینکه درزندگی اجتماعی همه ابعاد واجد اهمیت هستند، توجه به نقش زمینه های علمی به ویژه علوم انسانی درتوسعه جامعه ضرورت می یابد. این بررسی نشان می دهدکه علوم انسانی درایران در دهه های اخیرازنظر کمی رشد فزاینده ای داشته است. با وجوداین،علوم انسانی نتوانس ته است نقش وجایگاه واقعی خود را در توسعه جامعه ایفا نماید . علوم انسانی، بدلیل هویت موض وعی، می توانند مهم ترین نقش رادرشک ل گیری وتحول فرهنگ عمومی جامعه داشته باشند و به جهت دهی برنامه های توسعه یاری رسانند.به نظر می رسد که وجود بینش کمی گرایی وبی توجهی به علو م انسانی ، عدم وحدت رویه دراولویت بندی مسائل از منظر علو م انسانی ،کمبود فرصت های شغلی برای دانش آموخ تگان علوم انسانی و مشکل وجهه علوم انسانی در بینش فرهنگی جامعه از موانع نقش آفرینی علوم انسانی درتوسعهجامعه می باشند .این مقاله در پایان پیشنهادهایی را برای بهبود نقش علوم انسانی در توسعه جامعه ارائه می نماید.

۲۷آسیب ها و موانع علوم انسانی در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۶
انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی فرهنگی اجتماعی به دنبال اصلاح فرهنگی و تحول اجتماعی، نظام جمهوری اسلامی را با محور یت دین و مردم تأسیس نمود . بدیهی است که اصلاح و تحول روشمند نیازمند بهره گیری از تجارب و یافته های علوم انسانی است که به دلایل متعددی، فرایند استفاده از این علوم با آسی ب ها و موانعی روبروست . در مقاله حاضر سعی شده است نگاه جامعی به این موارد عرضه گردد تا تأمل در ریشه های فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی آنها، ترغیب شده و ان شاءالله در دستور کار مراجع مسئول در این عرصه قرار گیرد

۲۸آگاهی بخشی و نقادی: بنیادی ترین کارکردهای علوم انسانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در سده اخیر فایده مندی علم به صور گوناگون مطرح شده است . اگر در گذشته های دور برای علم، فی نفسه یا به تعبیری علم برای علم ارزش و اهمیت قائل بودند، در دوران معاصر، این شعار تغییر کرده است؛ به طوری که فایده مندی وکاربرد است که شأن و جایگاه علوم مختلف در جامعه را تعیین م ی کند . اگر امروزه گفته می شود دانش توانایی است. این گ زاره خود حکایت از وضوعیت فایده مندی علوم دارد؛ به دیگر سخن، دانش بایدبه توانایی منجر شود درغیر این صورت شاید اطلاق دانش بر آن، اشتباه باشد . توانایی نیز مفهومی است که در بطن خود دلالت بر کارکرد و سودمندی دارد . به نظر می آید که رابطه علم و کاربرد آن در حیطه علوم تجربی بسیار شفاف و آشکار باشد . در این حیطه حتی دانشهایی که کاملاً جنبه نظری محض دارند، فا یده مندی خود را در فناوری و سایر حیطه های کاربردی نظیر علوم پزشکی و فنی – مهندسی نشان می دهند. این در حالی است که پرسش درباره کارکردهای علوم انسانی در جامعه، همچنان به عنوان س والی بنیادی به قوت خود باقی است ؛ از این رو مقاله حاضر به تبیین کارکردهای علوم انسا نی در جامعه پرداخته است . مرور دیدگاههای مختلف درباره این موضوع، نشان دهنده آن است که می توان کارکردهایی مثل موارد ذیل را برای علوم انسانی در نظر گرفت: 1) ساخت مبانی نظری علوم و فنون گوناگون، 2) فهم عمیق علوم ط بیعی در گرو ( علوم انسانی 3) جهت دهی به علوم مختل ف، 4) هدفمند کردن فرد و ج امعه، 5 سالم سازی فرد و جامعه ، 6) برنامه ریزی های اجتماعی و سیاست گزاری اجتماعی، 7) حفظ انسجام و یکپارچگی جامعه و 8) رشد و تکامل فرد و جامعه. تجزیه و تحلیل این کارکردها، حکایت از نادیده انگاری دو کارکرد مهم د ارد. این کارکردها عبار تند از نقش آگاهی بخشی و نقادی علوم انسانی . نتیجه مقاله حاضر آن است که هشت کارکرد نامبرده بدون در نظر گرفتن این دو کارکرد (آگا هی بخشی و نقادی ) یا ناقص هستند یا بی نتیجه ؛ به دیگر سخن، نقش اصلی علوم انسانی را نه در کارکردهای ملموس و عینی، بلکه با ید در رسالت آگاهی بخشی و نقادی آن جستجو کرد؛ نقشی که به تنهایی کافی است تا ضرورت توجه و سرمایه گذاری در آن را توجیه نماید توجه به این نقش، نکته بسیار مهمی را آشکار می سازد. نکته ای که هم در برنامه ریزی درسی علوم انسانی چه در سطح آمو زش عمومی و چه در سطح آموزش عالی و ه م در شیوه های آموزش آن با ید مورد اهتمام قرار گیرد. این نکته مهم و اساسی عبارت است از در هم ت نیدگی شاخه های مختلف علوم انسانی ؛ به دیگر سخن علوم انسانی زمانی قادر به اجرای موفقیت آمیز کارکردهای خود به ویژه آگاهی بخشی و نقادی است که در درجه نخست، این علوم به خوبی فهم و درک شوند. فهم و درک این علوم نیز منو ط و مشروط به آموزش مناسب آن است ؛ بدین ترتیب نگارنده بر این باور است که فهم و درک شاخه های مختلف علوم انسانی، زمانی صورت می گیرد که علوم انسانی به صورت یک کل یکپارچه و در هم تنیده دیده شود . به نظر می آید بی توج هی به نکته فوق از جمله نارسا ییهای آموزش علوم انسانی در سطح جهان باشد . غفلتی که از تخصص گرایی بسیار شدید، کلیشه ای و بعضاً تقلیدی (از علوم تجربی) در سده اخیر ناشی شده است

۲۹آموزش عالی و ایجاد قابلیت در دانشجویان رشته های علوم انسانی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۲
ایجاد قابلیت در دانشجویان یکی از اهداف مهم آموز ش عالی است ؛در واقع همواره این سوال مطرح بوده است که یک دانش جو پس از حضور در د انشگاه و صرف وقت و انرژی بالأ خره با مسائل فردی و اجتماع ی چگونه باید روبروشود ؟ چه توانایی هایی را باید را در دانشگا ه کسب کند؟ این توانایی ها درچه زمینه هایی به صورت عملی و عینی قابل بررسی و توجه است ؟ و عوامل موثر بر ایجاد قابلیت در دانشگاه ها چیست ؟ در ای ن مقاله سعی شده است که ابتدا یک تعریف عملیاتی از مفهوم قابلیت ارائه شود و سپس به سه نکته اساسی در رابطه با قابلیت یعنی آموزش برای قابلیت ، رابطه قابلیت با محیط خارج از کلاس (که در آن از اخذ بازخورد از کیفی ت فعالیت فارغ التحصیلان ، تغییرات در جامعه و محیط کار و نیز توجه به استقلال فردی بحث می شود )وهمچنین رابطه قابلیت و کیفیت یادگیری ( که در آ ن کاربرد دانش ها و مهارت ها،یادگیری مشارکتی ،مسئولیت پذیری و نیز یادگیری فع ال بحث می شود) برر سی و تجزیه و تحلیل می شود و در پایان پیشنهاد هایی برای ایجاد قابلیت و ارتقاء کیفیت آن ارائه می شود

۳۰آموزش علوم انسانی به دانشجویان پزشکی:ضرورت، روش ها و چالشها
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۷
توسعه روزافزون علوم پزشکی و پیشرفتهای ش گرف تکنولوژیک در تشخیص ودرمان،باعث شده است بیماری ب ه جای بیمار در کانون توجه پزشکان قرار گیرد.این تأکید بر بیماری موجب بی توجهی به زمینه اجتماعی، فرهنگی و انسانی فرد بیمار شده است . در جبران رویکرد فروکاستی در طب که تلاش دارد بیماری انسان را با مفاهیم بیولوژیک توضیح دهد ، مکتب کل نگر پدیدار شد که سعی می کند موضوعات اجتماعی، فرهنگی و تجارب فردی را نیز در پزشکی وارد کند. از دهه 1960 نهضت نقد اجتماعی، برتری علم وتکنولوژی در جامعه مدرن را مورد سوال قرار داد . همزمان با این تغیرات مطالعاتی نیز درباره نقش فقر و محرومیت اجتماعی در بروز بیماریها به عمل آمد . همه اینها منجر به اضافه شدن علوم انسانی به بر نامه های درسی دانشکده های پزشکی دنیا از چندین سال پیش شد. حیطه های تدریس شامل فلسفه، تاریخ، اخلاق، جامعه شناسی و انسان شناسی پزشکی است . بیشتر این برنامه ها ب ه صورت دروس اختیاری است و شامل سخنرانی عمومی، نمایش ف یلم یا خواندن داستان و پروژ ه های دانشجویی است. علوم انسانی در برنامه آموزش پزشکی هم نقش ابزاری و هم غیر ابزاری دارد؛نقش ابزاری آن وق تی است که مثلا از هنرهای تصویری برای ارتقا ءمهارت فرد در تشخیص علایم بصری بیماری ها یا از داستان سرایی برای آموزش همدردی با بیمار استفاده می شودو استفاده غیر ابزاری از علو م انسانی برای آموزش مهارت های عمومی، توسعه فردی و مهارت ها ی تفکر است . آموزش علوم انسانی در دانشکده پزشکی با چالش هایی رو به رو خواهد بود . تصور غالب این است که آموزش علوم انسانی و مخصوصا ادبیات به دانشجویان پزشکی از آنها پزشکان انسان تری خواهد ساخت؛گرچه علوم انسانی شامل مکاتب مختلفی است و کارکرد فراتر از این مورد دارد.

۳۱آموزش و پژوهش کارآفرینی، راهکاری برای ارتقاء رشته های علوم انسانی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۱
پژوهش حاضر رویکردی به اهمیت آموزش و پژوهش کارآفرینی درعلوم انسانی است. هدف اصلی مقاله، بررسی میزان تأثیری است که ارائه آموزش کارآفرینی و پژوهش در زمینه کارآفرینی در رشته های علوم انسانی خواهد داشت . روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است وابزار پژوهش نیزپرسشنامه ای محقق ساخته با روایی تأیید شده و پایایی 0\89 می باشد . جامعه آماری این تحقیق عبارت است از خبرگان آموزش کارآفرینی در دانشگاه تهران ، وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه آموزش و پرورش و مؤسسات کارآفرینی خصوصی که از میان جامعه آماری هدف ، تعداد 40 نفر از صاحب نظران آموزش کارآفرینی به عنوان نمونه آماری ان تخاب شدند .باتحلیل نظرات خبرگان آموزش کارآفرینی با استفاده از م دل آماری (خی دو ) و آزمون (فریدمن) نشان داده شد ه است که می توان با آموزش و پژوهش کار آفرینی، جایگاه رشته های علوم انسانی را با توجه به چند شاخص، از جمله تقویت روحیه رسیدن به کسب و کار یا احراز شغل، رشد استقلال طلبی، انگیزه پیشرفت و رقابت اقتصادی، خ لاقیت بالا تر و ریسک پذیری ارتق اداد. همینطور در طی این تحقیق این نتیجه به دست آمده است که ارائه آموزش و انجام پژوهش در زمینه کارآفرینی در رشته های علوم انسانی بیشترین تاثیر را در رشد استقلال طلبی دانشجویان دارد، سپس در رشد خلاقیت تأثیرگذار می باشد و در نهایت به ترتیب، در تقویت روحیه رسیدن به کسب و کار یا احراز شغل و انگیزه پیشرفت و رقابت اقتصادی تأثیر گذار می باشد.

۳۲آیا علوم انسانی پزشکی Medical humanities یک رویکردبینارشته ای (interdisciplinary) است؟
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۸
علوم انسانی طب به کاربرد علوم انسانی (ادبیات، فلسفه، اخلاق، تاریخ )، علوم اجتماعی ( جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی) و هنر (هنرهای تصویری، تئاتر، سینما ) در آموزش طب وطبابت practice) اطلاق می شود. نارسایی های دیدگاه مکانیکی حاکم بر شاخه های مختلف طب که مبتنی بر دوالیسم دکارتی بود، جریانی را برانگیخت که به دنبال یافتن تعریفی فراگیر holistic) از انسان بودند . یکی از اولین تلاش ها، پارادایم زیست روان اجتماعی(bio–psych–xocial) بود که سعی داشت با یک رویکرد التقاطی مشکل را حل کند ، اما چون پارادایم مشترکی بین این رشته ها وجود نداشت چارچوب آن از نظر نظری و فلسفی رضایت بخش نبود . در حال حاضر دورویکرد در علوم انسانی طب وجود دارد ک ه یکپارچه گرا یا وحدت گرا (integrative) و تکثر گرا انسانی کردن کارگزارانِ طب است در حالی که رویکرد وحدت گرا به دنبال انسانی کردن طب در خلال یک فعالیت بینارشته ایinterdisciplinary است . پیشرفت علوم انسانی پزشکی را می توان نشانه ای از بحران پارادایمی در طب دآن است . بسیاری از پژوهشگران این رشته خود از جامعه پزشکی هستند، می کوشند با بهره گیری از مفاهیم علوم انسانی بدون به کار گرفتن روش وپارادایم های آن طبی انسان گراhumanistic medicine را به وجود آورند. لازمه به وجود آمدن یک رویکرد بینارشته ای همگامی هر دو رشته به ویژه همکاری فعال جامعه پزشکی در قالب یک فضای گفتمانی دموکراتیک است . اگر هدف اعلای طب ارتقای سلامت انسان باشد؛ و علوم انسانی پزشکی در صدد است که ر ویکرد بینا رشته ای باشد باید همراه طب در رسیدن به این هدف بکوشد.

۳۳اجتهاد به مثابه فرایند کشف و تولید علوم انسانی اسلامی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۵۲
این نوشتار با مفروض دانستن امکان و ضرورت تولید علم دینی، درپی تبیین و ارائه روش و راهکاری برای کشف و تولید علوم انسانی اسلامی است.این نوشته با الهام از روش فقیهان در کشف و استنباط فقه اسلامی که به روش اجتهادی موسوم است به شرح و تبیین فرایند علوم انسانی اسلامی می پردازد.از دیدن این نوشتار روش اجتهادی تنها روش کامیاب و موجه در تولید علوم انسانی اسلامی است؛ از این رو اجتهاد را از ابعاد معناشناختی، وجودشناختی و روش شناختی، تحقیق و کاوش کرده، در نهایت، ارزش معرفت شناختی فراورده های حاصل از روش اجتهاد دینی را ارزیابی م یکند

۳۴ارتباط بین نظام آموزشی متوسطه و پیش دانشگاهی با آموزش عالی کاستی ها و نقائص
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر تجارب به دست آمده از مدرسین ودانش آموزان و دانشجویان – که ارزیابی های گسترده ای نیز در این باره صورت گرفته است– به کاست ی ها و نقایص آموزش متوسطه آموزش عالی و ارتباط ضعیف آ ن دو نظام با یکدیگر، اشاره شود و در حد توان، به برخی راهکارها نیز اشاره شود

۳۵ادبیات و هنرپسا استعمار و لزوم گنجاندن آن دربرخی رشته های علوم انسانی و هنر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۹
ادبیات پسا استعمار،ش اخه ای ازادبیات پسامدرن و نقدآن نیز شاخه ای از نقدپسامدرن است. پسااستعمار یعنی تمام فرهنگ های متأثراز جریان امپریالیسم از لحظه استعمار تا زمان حال. استعمارگربه کشورهای انگلستان، فرانسه ، اسپانیا ، پرتغال و هلند اطلاق می شود.آمریکاهر چند زمانی مستعمره بود، درحال حاضر استعمارگر است. مستعمرات نیز به کشورهای آفریقایی ،کشورهای آمریکای جنوبی، استرالیا، نیوزلند، بنگلادش، کانادا، کشورهای کار یب (هند غربی )، هند ، مالزی، مالت، پاکستان، سنگاپور، فیلیپین، جزایراقیانوس آرام جنوبی،سری لانکا ، آمریکای ماقبل انقلاب 1776 ، هنگ کنگ و .....اطلاق می شود. آمریکا از انقلاب و استقلال خود در 1776 به بعد خود کم کم استعمارگر شد . ابتدا در قاره خود و سپس در د یگر قاره ها به استعمارگری پرداخت .نظم نوین جهانی آمریکایی نیز نتیجه همین دیدگاه استعماری است. آنان معتقدند مردم جهان به هرقیمی به نام آمریکا نیاز دارند ! البته سقوط کمونیسم و فروپاشی دی وار برلین نیز به این یکه تازی کمک کرد ؛ به عبارت دیگر مرگ جهان دو قطبی نیز درابرقدرتی بی تاثیر نبوده است. پس ادبیات پسااستعماریعنی ادبیات این کشورها از زمان استعمار یا حتی قبل از استعمار تاحال و همچنین ادبیات اقلی ت ها (مخصوصاً رنگین پوس ت ها) که به نوعی تحت استعمار هستند، مثلاً مکزیکی– آمریکایی ها (چیکانوها)، بومی های استرا لیا، سیاهان آمریکا ، الجزایری های فرانسه ، پاکستانی ها و هندی های انگلستان و .... جزوپسا استعمار هستند. این مقاله تلاش می کندچالش های پسااستعماری هارادربازنگرش مجدد تاریخ و بازنویسی آن به تدوین کشد

۳۶ادبیات و تحقیقات میان رشته ای
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
تحقیقات میان رشته ای نتیجه همکاری دو یا چند رشته دانشگاهی برای حل یک مسأله علمی است که در دوران رواج تخصص گرایی و در عصری که ب ین متخصصان رشته های مختلف فاصله افتاده است، نگاهی وحدت گرایانه به دانش بشری دارد و درصدد ایجاد ارتباط منطقی بین علوم و پاسخگویی به سؤالهایی است که رشته های تخصصی به تنهایی نمی توانند جوابی برای آنها پیدا کنند .این رویکرد به دنبال آسیب شناسی تخصص گرایی محض و آشکار شدن عوارض منفی آن در دهه های اخیر اهمیت خاصی یافته و در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی جهان مطرح شده است.تحقیقات ادبی نیز همیشه آمیزه ای از روشها و رویکردهای مختلف نظری و عملی بوده و حصرگرایی و بسنده کردن به روش و ابزار و چارچوب نظری یک علم در مطالعات ادبی به بدفهمی ها منجر شده است.دراین مقاله ضمن بررسی زمینه ها و عوام ل گرایش به مطالعات میان رشته ای وبین مبانی این رویکرد، گونه هایی از پژوهشهای بین رشته ای که به نحوی با مطالعات ادبی گره خورده است، معرفی می شود؛از جمله مطالعات فرهنگی، تحلیل گفتمان و نشانه شناسی. همچنین به معرفی نمونه هایی از این گونه ها در عرصه زبان و ادبیات فارسی پرداخته می شود

۳۷استانداردسازی پیش شرط ضروری اعتبارسنجی در ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
اگر محور همه برنامه ریزی های توسعه را بهبود زندگی انسان و ا یجاد جامعه مبتنی بر دانایی بدانیم _ ضروری است که بپذیریم _ تعلیم و تربیت و بویژه آموزش عالی نقش بسزایی در پیشبرد اهداف جامعه ب ه سوی تحقق توسعه پایدار ایفا م ی نماید. با این حال ، تغییرات شتابنده عصر حاضر ، مسائل و چالش هایی را فراروی نظام آموزش عالی قرار د اده که نه تنها منجر به کاهش دایره تاثی ر گذاری آموزش عالی شده است بلکه عدم توجه مبسوط به آنها توانسته، زمینه آس یب پذیری و زوال اعتماد طی ف های گوناگون افراد و سازمان های جامعه را نسبت به مراکز آموزش عالی به دنبال آورد . به زعم نگارندگان این مقاله، حفظ و بهبو د کیفیت یکی ازاین چالشهای محوری است که سرتاسرجغرافیای آموزش عالی را در نور دیده است . و رویارویی با آن نیاز به اتخاذ موضعی فراکنشی و کاربست راهبردهای بخردانه دقیق دارد. به همین منظور ، به نظر می رسد استاندارد سازی با توجه به مشکلات بالفعل و بالقوه و با راهنمایی فعالیت ها و نتایج آنها به منظور نیل به میزانی مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص بتواند به عنوان پیش شرط اساسی الگوی اعتبارسنجی، زمینه بهبود و ارتقاء کیفیت را در نظام آموزش عالی فراهم آورد. اعتبارسنجی مکانیسمی است که با استفاده از آن وضعیت دانشگاه ها و م ؤسسات آموزش عالی از نظر وضعیت آموزشی، پژوهش ی و خدماتی، با زبانی کمی و کیفی مشخص می شود و بر اساس آن توصیه های اصلاحی به عمل می آید . در این الگو از ارزیابی درونی به منظور حفظ وبهبود کیفیت و از ارزیابی بیرونی به جهت تضمین کیفیت استفاده می شود. در این مقا له سعی بر آن است تا ضمن بررسی مفاهیم کیفیت و اعتبارسنجی، به کنکاش و تأکید بر استاندارد سازی به عنوان پیش شرط لازم و ضروری جهت بهبود ، ارتقا و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی پرداخته شود.

۳۸ارزیابی میزان آگاهی بخشی وایجادانگیزه اطلاعات زبانشناختی درس زبان فارسی دردانش آموزان مقطع متوسطه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
با توجه به اینکه قرار است رشته زبانشناسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه ها ارائه گردد، در مقاله حاضر به بررسی چگونگی معرفی این رشته با توجه به محتوای کتاب های زبان فارسی مقطع دبیرستان و میزان تاثیرگذاری این روش بر آگاهی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان این مقطع پرداخته شده است . در این راستا ابتدا نگاهی اجمالی به مطالب مربوط به زبانشناسی و چگونگی مع رفی آن در کتاب های یاد شده د اشته ایم، سپس نمون ه آماری شامل صد نفر از دانش آموزان مقاطع سوم و پیش – دانشگاهی ناحیه چهار اصفهان به صورت تصادفی انتخاب و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه ای پاسخ دهند و سپس پاسخ ها تحلیل شد . در انتها نقاط قوت و ضعف نقد شد و راهکارهای ی جهت آشنا نمودن بیشتر دانش آموزان ارائه گردید . در انتها پیشنهاد هایی جهت ارتقاء جایگاه آن و آشنایی بیشتر دانشگاهیان، پژوهشگران و متخصصان رشت ه های مختلف با این رشته و اهداف و کاربردهای آن ارائه گردید که هر کدام نیازمند بررسی دقی قتر از سوی علاقه مندان می باشد

۳۹ارزیابی نظری روائی معرفت علمی علوم انسانی در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
کسب معرفت از پدیده ها و رویدادهای انسانی و طبیعی به عنوان واقعیات مورد مطالعه، هدف بررسی عالمان و اندیشمندآن است . تاریخ تحلیل وقایع، بیانگر چگونگی تغییر در اظهار نظرهای صرفاً متکی بر حدس و گمان تا به مباحث صرفاً فلسفی، پارادایمی و نهایتاً علمی است . هدف تمامی ارزیابی ها و تحلیل عالمان، توضیح دقیق واقعیت و دستیابی به چگونگی تغییر و تحولات درونی آن است . دقت در توضیح، بستگی به میزان انطباق استنتاج نظری با واقعیت پدیده ها دارد که از این امر در مباحث علمی تحت عنوان روائی 1 یاد می شود. به عبارت دیگر، روائی عبارت از این است که تا چه حد معرفت علمی به توضیح واقعیتی می پردازد که در نظر دارد آن را توضیح دهد. هویت معرفت علمی که متمایز از دیگر معرفت ها (فلسفی ، پارادایمی و...) است با پار ادایم 2 که زیر بنای فلسفی معرفت را در دو قسمت بسیار مهم هستی شناسی 3 و معرفت شناسی 4 تعریف می نماید، تعیین می گردد. پارادایم مجموعه گفتارهای منطقی است که در ارتباط بین ذهنی 5 اجتماعات اندیشمندان پذیرفته می شود و هدایتگر نظری تحقیقات به شمار می آید. پارادایم به عنوان الگوی منطقی در تحقیقات ضمن بیان پیش فرض های علم به ترسیم مسیر حرکت اندیشمند در چگونگی عبور از مسیر پژوهش و به کارگیری روش های علمی مناسب در طول تحقیق می پردازد. این مقاله سعی دارد تا پس از توضیحاتی پیرامون علم و معرفت علمی به بررسی معرفت های ( علمی مسلط علوم انسانی که متأثر از پارادایم های غالب (اثبات گرایی 6، تفسیری 7 و انتقادی 8 هستند، بپردازد . از طرف دیگر بررسی معرفت علمی مسلط علوم انسانی در ایران و چگونگی انطباق آن با واقعیت اجتماعی، مورد ارزیابی این مطالعه خواهد بود . از آنجایی که با معرفت علمی،نظا م اجتماعی از مسیر خاصی عبور می نماید که تنگناهای موجود در جامعه به خصوص در قسمت پژوهش به عنوان موانع اصلی به شمار می آیند، لذا بحث پیرامون معضلات پژوهش در ایران نیز مدنظر این مقاله قرار می گیرد.

۴۰الأدب الحدیث صدی الحیاه الاجتماعیه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
ادبیات از دیرباز ابزاری برای بیان اندیشه ها و ابراز عواطف و احساسات به شمار می رفت. به همین سبب در تمد نهای کهن جایگاه ویژه ای داشت، و در جهان معاصر با وجود پیشرفت دانش های بشری نه تنها این جایگاه خود را از دست نداده است، بلکه با تلاش شاعران، نویسندگان و منتقدان و جهت گیری های بهنگام آنان توانست پابه پای دیگر رشته های علوم انسانی پیش رود و بشر را در ساخت جامعه ای نو یاری دهد. ما در این مقاله کوتاه سعی کردیم تا نخست به مطالعه گرایش های گوناگون ادبی جهان چون جامعه شناسی ادبی ، ادبیات متعهد ، رمان اجتماعی ، ادبیات آرمانشهری و ادبیات سیاسی ، در آثار ادبی شرق و غرب بپردازیم، تا ضمن بررسی همکاری ادبیات و جامعه شناسی به عنوان شاخه ای جدید از علوم انسانی، و شناخت تأثیر پذیری ادبیات از تحولات اجتماعی و میزان تأثیر گذاری آن در روند این تحولات، و بیان جایگاه آن در جامعه شناسی پیشنهاد هایی را به دست اندر کاران امور فرهنگی جامعه عرضه کنیم

۴۱استوارسازی بازخورد دانش پژوهانه و گسترش فرهنگ دانش پژوهی:راه کاری برای بهبود دانش پژوهی در زمینه های انسانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
ازدیدگاه سازایی گری،آدمی در گذر روزگار می آموزد که چگونه به پدیده های جهان هستی واکنش نشان دهد. این واکنش ها همچون آدمی، سرشتی سه سویه دارند:شناختی،دل خاسته ورفتاری .به چنین واکنش های از پیش آموخته ، بازخورد می گوییم؛چون در برخورد با پد یده های گوناگون از ما سر می زنندو از پدیده ای به پدیده دیگر ناهمانندند ؛همان گونه که از فر دی به فرد دیگر ناهمانندی دارند.این گونه باز خورد ر ودرروی فرهنگ قرار می گیردچون فرهنگ ر ا نیز می توان دستاوردهای شناختی،دل خاسته ورفتاری آدمی دانست.رودررویی بازخورد و فرهنگ از این روزن است که یکی سرش تی فردی داردودیگری گروهی ! ازاین رو، از هم جدا نشدنی هستند ؛ همان گونه که فردوگروه چنینند .بازخوردها و فرهنگ ها گوناگونند و در میان آنها بازخورد دانش پژوهانه و فرهنگ د انش « چون بود » دانش پژوهی است که میزان استواری و گسترده گی آن، زمینه ساز پژوهی در هر کشوری و هر زمینه ای می شود. مراد از گونه نخست ، بازخوردی است که یک دانش پژوه راستین به هستی و به ویژه به کنش ار جمند دانش پژوهی دارد. مراد از گونه فرهنگی هم آگاهی ها ، باورداشت ها ، ارزش ها و رفتارها و دستاوردهایی است که گروه دانش پژوهان را یک گروه می کنند

۴۲امکان بومی سازی علوم انسانی و رشته های آن با تأکید بر علوم سیاسی ( چالشها و راهکارها )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۳۰
اساساً هدف اصلی تعالیم وآموزه های الهی که در قالب ادیان توحیدی وتوسط انبیاءالهی به بشر عرضه گردیده است، تربیت انسان و ارتقا جایگاه ومنز لت او در نظام هستی است. اگر انسان رابه مثابه منشوری چند بعدی درنظر بگیریم، وظیفه رشته های مختلف علوم انسانی بسترسازی و فراهم نمودن زمینه های شناخت ابعاد مختلف وجود انسان ، تعیین رابطه او با خود، خدا، ودیگران و در نتیجه ارائه روشهای معقول برای زندگی توأم با سعادت در جامعه مدنی و روابط بین المللی است .یکی از رشته های علوم انسانی که در مسیر پر فراز و نشیب تکامل حیات بشر پیوسته مورد توجه بوده ، معارف سیاسی است .در جوامعی که مشارکت و رقابت سیاسی در آنها گسترش می یابد و عامه مردم حضورگسترده ای در عرصه فعالیت های سیاسی پیدا می کنند، نیاز به آموزش دانش سیاسی به نحو‘ فزاینده ای آشکار می گردد . یکی ازآسیبهای جدی که امروزه دامنگیر روند آموزش معارف سیاسی در مراکز دانشگاهی ما می باشد این است که محتوای مطالب درسی این رشته اکثراً با مبانی معرفتی وخاستگاه اعتقادی ما منطبق نیستند ؛ زیرا قسمت اعظم تئوریهای مطرح شده درمتون علوم سیاسی موجود در نظام آموزش علوم سیاسی کشور ما وارداتی بوده ،تفاوتی ماهوی با فرهنگ اسلامی ومقتضیات جامعه ما دارد.بنا براین علوم سیاسی رایج در کشور ما نمی تواند راه حل مناسبی برای بحرا نهای موجود در ایران باشد؛ازاین رو شایسته است که برای تکوین یک نظام جامع علوم انسانی به طور عام وعلوم سیاسی به طور خاص با ویژگیهای زیر اقدام نمود که: اولاً مبتنی بر مبانی نظری اسلامی– ملی باشد، ثانیاً قابلیت حل مسائل سیاسی و بین المللی کشور را داشته باشد، ثالثاً عملگرا ومعطوف به حل مشکلات فردی و اجتماعی باشد، رابعاً هدفمند ومتعالی باشدوموجب حفظ انسجام ویکپارچگی جامعه گردد، خامساً رابطه بنیادین بین علم وعمل– عین وذهن– درآن وجود داشته باشد. از این رو تجدید نظر،اصلاح و باز نگری دربرنامه درسی رشته علوم سیاسی وتدوین یک نظام آموزش علوم سیاسی بومی امری الزامی و یکی از نیازهای اساسی حال حاضر است.

۴۳بازاندیشی ساختار و محتوای دروس علوم اقتصادی در آموزش عالی ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۳۱
برنامه آموزشی ومتون درسی ازمهمترین عوامل م وثر بر کیفیت دانش آموختگان رشته های علوم اقتصادی درآموزش عالی است . برنامه آموزشی دوره کارشناسی علوم اقتصادی درتأمین اهداف شناخت اقتصاداسلامی،کسب توانایی حرف ه ای ، شناخت اقتصادایران،منطقه خاورمیانه وجهان وروزآمدبودن برنامه و محتوای آموزشی،نارسایی دارد.محورهای نه گانه بازنگری در این برنامه شامل نظریه های اقتصادی و کاربردهای آن،اقتصادایران،اقتصاد خاورمیانه، اقتصاد جهانی، توانایی حرفه ای،اقتصاد و بانکداری اسلامی ،تدوین متون، امتزا ج آموزش با پژوهش و تبادل علمی و تخصصی شدن برنامه درسی دانشگاه ها است.

۴۴بازنگری در جایگاه، اجرا و ترویج ویرایش فنی در وزارت آموزش و پرورش، و نقش آن در گسترش علوم انسانی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۳۳
برای رسیدن به توسعه همه جانبه و حل مشکلات جامعه آموزشی پژوهشی کشور در چشم انداز 20 ساله ناگزیر از پیوند زدن پژوهش با فعالیت های اجرایی هستیم . به عبارت دیگر ، باید برای تمامی تصمیم گیری های کلان و اساسی، پشتوانه علمی و پژوهشی فراهم کنیم تا بتوانیم با اطمینان به جلو گام بر داریم . برای تحقق این خواسته باید ابتدا به کمک پژوهش به تبیین واقعیت های موجود و راهک ارهایی برای ارتقاء و گسترش علوم انسانی و رشته های آن دست یافته ؛ بر اساس آ ن ها برای ارتق اءاین علوم و رشته های مرتبط با آن از جمله ویرای ش –در مفهوم کلی آن برنامه ریزی کرد تا بتوان جامعه آموزشی ایران عزیز را به سوی زندگی بهتر و با عزت سوق داد در این مقاله قصد داریم باعرضه نقدی برشیوه نامه ویرایش مواد اموزشی سازمان پژوهش و برنامه آموزشی وزارت آموزش و پرورش ؛ و نیز مروری بر مبانی نظری و عملی ویرایش فنی ؛ علاوه بر پیشنهاد راهکارهای مناسب برای ارتقاء این بخش از علوم انسانی؛ به خلق آثاری دلپذیر ، شیر ین و استوار به زبان فارسی کمک کنیم

۴۵بررسی پیوستگی و هدفمندی کتا بهای درسی فارسی و متون دوره راهنمایی و دبیرستا نهای ایران
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۳۶
پس از بررسی کتا ب های این دوره هفت ساله و تهیه جداول و نمودارهایی درچهار بخش متون نظم، متون نثر، تاریخ اد بیات و آرای ه ها و قالب های شعری و بحث و بررسی نتایج معلوم شد که پیوستگی لازم بین اجزای این کتاب ها وجود ندارد، اما نم ی توان غیر هدفمند به حسابشان آورد . مهم ترین دلیل نیز ذوقی بودن ادبیات و فقدان ملا ک های کمی و دقیق است . آنجایی که ملا ک های کمی وجود داشت، مق ایسه ها از تأکیدها و توجه بیش از حد نسبت به بعضی آثار و صاحبان آن و کم توجهی نسبت به دوره هایی دیگر نشان می داد. به عنوان مثال این فرض که به ادبیات معاصر فارسی در کتاب های درسی توجه نشده کاملاً مردود است و بیش از 81 درصد متون نثر و 47 درصد متون نظم مربوط به دوره معاصر است و از قرن دوازدهم هیچ اثر نثری انتخاب نشده و سه م توجه به دوره معاصر در سال دوم دبیرستان و پیش دانشگاهی از همه بیشتر است و در بین شاعران گذشته نیز بیشترین توجه به فردوسی و سپس به سعدی و مولوی بوده و حافظ برخلاف انتظار 2\7 درصد را به خود اختصاص داده است و از همه توجه به ادبیات معاصر سهم اخوان ثالث5\8درصد و از همه بیشتر و پس از او سهراب سپهری نیما و ملک الشعرای بهار قرار می گیرند و این توزیع در طی همه دوره آموزشی مناسب به نظر می رسد. در نثر معاصر سهم گروه مؤلفان کتاب های درسی از همه بیشتر و حدود 21 درصد است و پس از آن به طور نسبی محمدعلی اسلامی ندوشن، سیمین دانشور، جلال آل احمد، محمدعلی جمال زاده و غلامحسین یوسفی قرار می گیرند. و از بین قدما بیهقی و نصر الله منشی مورد توجه بوده اند. نزدیک به 97 درصد متون نثر ساده است و تنها 3 درصد فنی و از آثار متکلف استفاده نشده است . در بخش تاریخ ادبیات بیشتر از روش آموزش غیر مستقیم استفاده و به مولوی و سعدی و فردوسی و حافظ بیشتر اشاره شده است و این بخش غیر هدفمندتر از سایر بخش ها به نظر می رسد و سهم معرفی ادبیات برون مرزی حدود 25 درصد است.

۴۶بررسی تأثیر نظام آموزشی متوسطه بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی (از دیدگاه شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته درکنکور 83–82
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
دراین تحقیق سعی شده ازدیدگاه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ، تأثیر عوامل وامکانات آموزشی در نظام آموزشی متوسطه بر تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی شناسایی گردد، جامعه آماری، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری 83–82 در شهر اصفهان بوده که بدین منظور 431 پرسشنامه از بین آنها تکمیل شد ه است . پرسشنامه مذکور حاوی 23 سؤ ال بوده که 4 سوال آن مربوط به نظام آموزشی است.

۴۷بررسی جایگاه علوم انسانی در نظام آموزشی، پژوهشی و مدیریتی کشور و ارائه راهکارهای ارتقاء آن با استفاده از مدل SWOT
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۱
علوم انسانی در توسعه، پیشرفت و موفقیت سازمان ها و جو امع نقشی کلیدی برعهده دارند. به دلیل این نقش کلیدی، کشورهای توسعه یافته جهت ارتقاء کمی و کیفی علوم انسانی سرمایه گذاری زیادی انجام می د هند و در تخصیص بودجه و امکانات، اولویت خاصی برای آنها قائل اند. بررسی ها نشان می دهدعلوم انسانی در کشور ما از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و نگرش رایج به این علوم در جامعه به طور اع م و در مدیران و مسئولان به طور اخص، نگرشی منفی و دست دوم است . در مقاله حا ضر با استناد به نظریات استادان ،خبرگان و متخصصان حوزه علوم انسانی و نیز بهره گیری از یکی از ابزارهای مهم و مؤثر مدیریت استراتژیک یعنی مدلSWOT سعی شده است تحلیل نسبتاً جامعی از وضع یت فعلی علوم انسانی در کشور صورت گرفته و راهکارها و استراتژی های مناسبی ارائه گردد . تجزیه و تحلیل ها در دو بخش عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف ) و عوامل محیطی (فرصت ها و تهدیدات )انجام شده و استراتژی ها و راهکارهای ارتقاء علوم انسانی در چهار دسته استراتژی های WT و WO ،ST ،SO ارائه شده اند

۴۸بررسی جو سازمانی از نظر دانشجویان علوم پزشکی سمنان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هر سازمانی دارای رسالت و اهداف مشخصی در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی است . چگونگی عملکرد کارگزاران این سازمان ها، به ویژه دانشگاههای علوم پزشکی یکی از پدیده های اثر گذار درزندگی و سلامت اقشار مختلف مردم از یک سو و رضایت مندی آنها از ارائه خدمات موثر از سوی دیگر است . یکی از معرف های مهم برای حرکت و پویائی در یک سازمان سالم وجود جو سازمانی مطلوب و حسن اعتماد واحد های پائین دستی به رد ه های تصمی م گیر است و وجود یک جو س ازمانی مطلوب در سازمان می تواند به کارکنان کمک نماید تا با خلاقیت خود در تصمیمات سازم انی دخالت کنند و فارغ از دستور ها و قوانین تکراری و منظم به بروز خلاقیت ها یشان بپردازند. هر سازمانی می تواند جو سازمانی خاصی را دارا باشد که اگر همساز با اهداف و نقش و انتظارات کارکنان و مخاطبان خود نباشد می تواند مشکل ساز و باعث عدم بهره و ری سازمانی شود . لذا با توجه به موارد فوق و اهمیت جو سازمانی مناسب در سازمان و وجود کارکنان خلاق در پیشبرد موثر اهداف سازمان در این پژوهش بر آن شدیم تا جو سازمانی واحدهای آموزشی دانشگا ه علوم پزشکی سمنان را مورد مطالعه قرار دهیم تا مدیران دانشگاه با شناخت بیشتر از جو سازمانی موجود ، تا حد امکان به اصلاح جو سازمانی و یا تقویت آن بپردازند و با امنیت و پشتیبانی و تشویق کارکنان مستعد و خلاق محیطی باز و آزاد (جو سازمانی مناسب ) برای رشد و شک وفائی و خلاقیت کارکنان فراهم سازند.

۴۹بررسی سیر پیدایش و گسترش مجلات در حوز ههای علوم تربیتی و روان شناسی در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۳۳
این مقاله به بررسی یک دور ه هشتاد و شش ساله از انتشا ر نشریات و مجلات علوم تربیتی و روان شناسی ایران از سال 1298 تا 1384 می پردازد. تعداد 113 عنوان نشریه خبری، هفته نامه، ماهانه، فصلنامه ، دو هفتگ ی، شش ماهانه و سالانه انواع نشریات علوم تربیتی و روا ن شناسی ایران را تشک یل می دهد . از ای ن تعداد 103 عنو ان نشریه در تهر ان و 10 عنو ان در شهرستان ها منتشر می گردد . این عناوین را دانشگاه ها، سازمان های ع لمی و پژوهشی در حوز ه علوم تربیتی و روا نشناسی منتشر می کنند. این مقاله همچنین به سؤالات زیر پاسخ می دهد:عناوین منتشره از چه زمانی به سوی تخصصی شدن پیش رفتند و چه عنوان یا عناوینی را شامل شدند؟ نشریات بخش دولتی کدام اند و چند عنوان را تشک یل می دهند؟ نشر یات بخش خصوصی ازچ ه زمانی شروع به انتشار نمودند و شامل چه عناوینی بودند؟ نشریات از نظر نوع (خبرنامه، مجله علمی – پژوهشی، علمی ترویجی، هفته نامه و غیره) چگونه بوده اند؟ بیشترین تیراژ، کمترین تیراژ، گران ترین و ارزان ترین نشریات کدام بوده اند؟ بحثی درباره پیدایش علمی پژوهشی و ترویجی و...

۵۰بررسی کیفیت آموزشی دوره های دکتری علوم انسانی دانشگاه شیراز در دو دوره زمانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۳
در مورد اهمیت علوم انسانی و حساسیت آن از یکسو و لزوم ارتقاء بینش وآموزش این علوم در کشور بارها سخنرانی و نوشته شده است . ولی باید دید در عمل چه اقداماتی صورت گرفته است؟ کیفیت آموزش این علوم چگونه است؟ به طور قطع بهترین کسانی که می توانند در این مقوله اظهار نظر کنند، افرادی هستند که دست اندر کار مستقیم تعلیم و تعلم در این رشته و این شاخه از علوم به شمار می روند. دانشجویان، دانش آموختگان و مدرس ان رشته های م ختلف علوم انسانی ، از جمله این افراد هستند. از سوی دیگر دوره های دکتری به عنوان بالاترین سطح آموزشی در هر رشته ای به سایر دوره ها ارجحیت دارند و مسلما باید بهترین کیفیت را نیز در مقام مقایسه داشته باشند. ولی بازهم باید دید در عمل وضع به چه صورت است. این مقاله که حاصل دو تحقیق میدانی است به بررسی کیفیت آموزشی دوره های دکتری علوم انسانی در دانشگاه شیراز می پردازد. اولین پژوهش در سال تحصیلی 78–77 انجام شد و طی آن ، میزان رضایت سه گروه دانشجویان، دانش آموختگان و اعضاء هیئت علمی دوره های دکتری دانشگاه شیراز از فرایندهای مختلف دوره، سنجش کرد نتایج در فاصله زمانی پنج ساله ای که تحقیق تکرار شد، مجددا به دست آمد . این مسئله نشان می دهد که در این فاصله زمانی به رغم تأکید مسئولان و صاحب نظران بر اعتلای ع لوم انسانی، این مقوله در دانشگاه شیراز که از جمله دانشگاههای مطرح کشور از یک سو و مهد ادبیات و علوم انسانی از سوی دیگر است، ارتقاء کیفی نیافته است . در مقاله وارد جز ئیات ابزار تحقیق شده و حوزه هایی که سنجش شده است به تفکیک بررسی می شود. در این میان می توان نقاط ضعف دوره ها را به دست آورد و جهت ارتقاء کیفی آنها برنامه ریزی کرد . لازم به ذکر است که در تحقیق اول، هیچ گونه نمونه گیری صورت نگرفته و جامعه و نمونه با هم برابر بوده اند.
نمایش نتایج ۲۶ تا ۵۰ از میان ۴۸۸۰۷ نتیجه