۱۰۱طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه های درسی در حوزه علوم انسانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۳۴
آلبرت انیشتاین براین باور است که رشته های گوناگون فقط نشانگرهای محدود دانش بشر درباره هستی بوده، باید رشته های متفاوت درهم تنیده تصویب شود تا توصیفی کامل از جهان ارائه شود . یکی از صاحب نظر ان علوم ، سینرنت گی اوزگی ، معتقد است وحدت دانش بزرگترین پیشرفت علم است. تلفیق برنامه درسی، یک نیاز رو به توسعه است ؛ با انفجار دانش و اطلاعات ، گسیختگی و پراکندگی بخش های گوناگون برنامه درسی موضوع محو ر و فقدان ارتباط با زندگی فردی و اجتماعی ، موجب توجه بیشتر صاحب نظران به تلفیق برنامه های درسی شده است بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اتفاق نظر دارند که اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی تصور بسیار ناچیز و ابتدایی از جهان هستی و واقعیات آن دارند؛ در حالی که بسیاری از آنها دروس پیشرفته ای را نیز در زمینه های گوناگون با موفقیت گذرانده اند. برنامه ریزان درسی معتقدند رویکرد درون رشت های، یادگیرندگان را به گودال عمیقی می کشاند و درآن زندانی کرده، به طوری که هرچه به عمق آن افزوده شود، جدایی اززندگی بیشتر می شود و مربیان در تعلق خود به نظام رشته ای عملاًکوشش های تعلیم وتربیت رادرجهت رشد نادیده گرفته،این رویکرد موجب شده است که مربیان نظام های مختلف به جای همکاری با یکدیگر به رقابت پرداخته وهمچنین یادگیرندگان رابه سوی یک بعدی بودن، جزم اندیشی واعتقاد به دون دلیل وغرورغیرموجه و برخورد غیرعادلانه سوق داده است. افزون براین نظام های رشت های دریک مسیر فوق تخصص کورکوران هزندانی شد هاند

۱۰۲عدم گرایش جوانان به علوم انسانی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۸
بزرگترین متفکران غرب می گویند: علوم انسانی در هر کش وری زائیده تفکرات بومی آنجا است در واقع علوم انسانی آمریکا نمی تواند اروپا را اداره کند چو ن زائیده دگرگونی های اجتماعی خودشان است و زمانی م ی تواند با فرهنگ خود نسبت برقرار کند که زبان حقوقی و اجتماعی واحدی در جامعه برقرار کند تا بتواند با تحولات و باورها و ارزشهای اجتماعی خود همساز باشد و همچنین علوم انسانی و رشته های زیر مجموعه آن رابطه مستقیم ی با روحیات و بعد روحی انسان –که پیچیدگی های خاصی دارد – دارد . بنابراین، باید توجه خاصی به این علوم داشت.مسئولان آموزشی احساس م ی کنند تدریس فیزیک و شیمی و ریاضی نیاز به نگرش و روش علمی دارد و مدرسین این دروس حتماً باید متخصص باشند، ولی چنین تصوری در مورد د روس علوم انسانی وجود ندارد و شاید بشود گفت یکی از عوامل بزرگ بیگانگی قشر وسیعی از جوانان ما با علوم انسانی، آموزش غیر مسئولانه و نادرست در کلاسهای درس است (جایی که جوانان فرصت تماس علوم انسانی مثل ادبیات را دارند ولی گاه بیهوده به هدر می رود) جای بسی سوال است که آیا یک دانش آموز رشته ریاضی فیزیک باید تا این حد آشنا به مثلثات و هندسه باشد؟ آیا دانستن بسیاری از مسائل روزمره و اجتماعی برای او ضروری تر نیست؟ آیا وقتی اکثریت دانش آموزان مدارس قرار نیست وارد دانشگاه شوند مطالب ضروری تری برای یاد گرفتن برای آنها و جود ندارد؟ سوال اصلی این است که اح تیاجات اصلی دانش آموزان ایرانی که اکثر آنان قرار است به همین تحصیلات بسنده کنند چیست؟ علوم انسانی در ایران بیشتر از آنچه که تحلیل و ریشه یابی مسائل انسانی و اجتماعی باشد، علومی حفظی است که سعی دارد مطالب را به سبک مکتب خا نه های قدیم قطعی و حفظی بیان کند، در حالی که واقعیت علوم انسانی چیزی جز همین تحلیل و بررسی و شک نیست

۱۰۳علل و پیامدهای گسست علم اقتصاد از دیگر رشت ههای علوم انسانی در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۵
هدف از فراگیری علوم انسانی، شناخت موانع و یافتن راه کارهای دستیابی به زندگی متعالی بشری است . بدین ترتیب، آگاهی از عوامل به هم تنیده اقتصادی – اجتماعی و یافتن س از و کار ایجاد تحول ضرور در ساختارها و نهادهای کشور، از پیش شرط های اصلی فرایند توسعه است . این مهم با ایجاد ارتباط منطقی میان علم اقتصاد و شعبه های دیگر علوم انسانی در انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی میسر خواهد بود . در حالی که طی دو دهه گذشته، در عرصه های مختلف آموزش و پژوهش علم اقتصاد حرکتی در این جهت دیده نشده است. علم اقتصاد در ایران غالبا به عوامل فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و تاریخی توجهی ندارد و بیشتربه ریاضیات متکی است . برخی از دانشجویان علم اقتصاد در کلاس های ریاضی و آمار دانشکده های م هندسی حضور می یابند تا با تسلط بر ریاضیات، قدرت بیشتری در فراگیری مفاهیم علم اقتصاد حاصل کنند؛ اما به حضور در کلاس های علوم اجتماعی رغبتی نشان نمی دهند . شمار فزاینده پذیرفته شدگان رشته های فنی ، ریاضی و آمار در دوره های تحصیلات تکمیلی اقتصاد، بیانگر استفا ده ی افراطی از ریاضیات در این علم و کاهش اهمیت تحلیل های اقتصادی واقعی در ملاک های سنجش دانشجویان برتر است . و این در حالی است که به کار گیری مدل های انتزاعی و پیچیده ی ریاضی در شناسایی مسائل و مشکلات واقعی اقتصاد ایران و ارائه ی راهکارهای مناسب تا کنون کارآ نبوده است. در این مقاله با مطالعه علل و پیامدهای گسست علم اقتصاد از دیگر رشته های علوم اجتماعی و بررسی راه های ایجاد و گسترش آموزش و پژوهش بین رشته ای مرتبط با علم اقتصاد ، مشخص خواهد شد که چرا رویکرد بین رشته ای می تواند به شناخت و فهم عمیق تری از مسایل اقتصادی منجر شود و علم اقتصاد نیز می تواند نقش موثرتری در فرایند برنامه ریزی توسعه ی کشور بر عهده گیرد.

۱۰۴علم خوب در علوم انسانی چه نوع علمی است؟ پرسشی درست یا غلط
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
علوم انسانی در عصر کنونی با چالش های فراوانی روبروشده است . یکی از مهم ترین این چالش ها آن است که از روش شناسی هر رویکردی که پژوهش در حوزه ی علوم انسانی به انجام رسد، دا نشی به دست خواهد آمد که ممکن است با دانش حاصل از روش شناسی رویکردی دیگر متناسب نباشد . باور رایج این است که تاکنون سه رویکرد یا پارادایم اثباتی، تفسیری و انتقادی عرضه شده است که هر یک دارای شیوه هایی مدون برای ورود به واقعیت های موجود در علوم انسانی و کسب دانش در این زمینه هستند . از نظر پارادایم اثباتی دانشی خوب است که به طریق تجربی وآنچه قابل مشاهده است به دست آید . حقایق تجربی جدای از اندیشه های شخصی است که با کمک ابزارهای دقیق به دست می آید. این دانش باید ظرفیت مبادله شدن بین انسان ها را داشته باشد. علم اثباتی، علمی عام، تعمیم پذیر و جبر گرایانه است . از نظر پارادایم تفسیری دانشی خوب است که از طریق مشارکت صمیمی و همدلانه و تعامل با انسان های دیگر به دست آید . در این رویکرد، این انسان است که دنیای اجتماعی خویش را تفسیر می کند و به زندگی خود معنی می دهد. فهم نظام های معنایی انسان ها اساس دانش است و این دانش ریشه در ارزش ها دارد . علم تفسیری، علمی خاص، نسبی گرا و کمتر قابل تعمیم است . اما پارادایم انتقادی علمی را خوب می داند که انسان را تجهیز کند و به او بگوید که چه حقایقی مهم هستند و کدام مهم نیستند و کجا باید به دنبال این حقایق گشت. علم انتقادی سیاست محور و ارزش مدار است. هر یک از این رویکردها ریشه در باورهای فلسفی دارند که ممکن است این باورها، سنخیت کمتری با باورهای اعتقادی اسلامی داشته باشند . پس این پرسش همچنان باقی خواهد بود که آیا می توان پارادایم چهارمی م تصور شد که تناسب بیشتری با باورهای اسلامی داشته باشد؟ بر اساس مباحث مطرح شده در این مقاله حتی اگر پارادایم دیگری تدوین شود، این شک هنوز باقی خواهد بود که آیا آنچه با استفاده از روش شناسی برگرفته ازاین پارادایم به دست می آید، می تواند مطلقاً صحیح باشد؟ به نظر می رسد اگر توسعه بر پایه دانش و دانایی محور عمل باشد، هر دانشی که با کاربست روش شناسی های متفاوت به دست آید، در کاربرد دارای اهمیت خواهد بود . بنابراین، نمی توان پیکره دانش در قلمرو علوم انسانی را از پیکره دانش جهانی منفک ساخت . اگر دانش و علم ابزار عمل است و انسان اندیشمند به کارگیرنده این ابزار است، پس محور اصلی، تعهد، مسئولیت پذیری و تقوای به کار گیرنده دانش خواهد بود. از این اصل مهم نباید غفلت شود.

۱۰۵علوم انسانی – اجتماعی از بحران تا بومی سازی:انتقادات و راهکارها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۷
علوم انسانی در حیطه موضوعی خو د، فهم معمای انسان، تشخیص مسائل و ارائه طرحی برای رفع گرفتاری او را بر عهده دارد . دانش پژوهی معاصر نشان می دهد که علم، خود یک پد یده فرهنگی و انسانی است و در آثار و نگارگری های علمی ما، پیام های ارزشی وجود دارد و این پیامها با بر چسب هایی که به آنها می زنیم و شیوه ای که تحقیقات خود را هدایت می کنیم، خود را نشان می دهد. در این مقاله پس از طرح مساله بحران در علوم انسانی معاصر و در رش ته های مختلف علمی نظیر روانشناسی، جامعه شناسی، برنامه ریزی درسی، علوم سیاسی، علوم ارتباطات و زیر مجموعه های مربوط، به ضرورت سامان بخشیدن به حرکتی جدید در این عرصه پرداخته شده است و تعریض راه مطالعات انتقادی را نقطه عزیمت مطلوبی برای بومی کردن علوم اجتماعی دانسته ایم . در این راستا به طرح برخی نکات عمده انتقادی از دیدگاه های مختلف در مبانی و مبادی علم مدرن پرداخته ایم. در گام بعدی به لزوم نظریه پردازی و تولید علم بومی در علوم انسانی و اجتماعی پرداخته شده و لوازم وخطوط عمده چنین ضرورتی ترسیم شده است . در انته ا در دو سطح سخت افزاری ونرم افزاری به ارائه پیشنهاداها در دو حوزه صف وستاد (دانشگاه ها و وزارت علو م، تحقیقات و فناوری)پرداخته شده است.

۱۰۶علوم انسانی اسلامی؛ ضرور تها، مبادی و نظریه سازی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۳۲
حاصل این مقاله که بیشتر جنبه معرفی کلیات یک طرح تحقیقی در زمینه علوم انسانی دارد، این است که جامعه اسلامی ایران در مسیر برپایی تمدن نوین دینی در جهان معاصر قرار گرفته است . اگرچه تلاش ها و گام های مهم و محکم در این زمینه برداشته شده، تا تحقق تمام اهداف و آرمان ها، راه ی دراز در پیش است. دستیابی به این حرکت مقدس و هدف عالی در جامعه اسلامی ما، مستل زم همکاری جدی ارکان فره نگی نظام برای ایجاد وحدت فرهنگی و سپس جامعه فرهنگی دینی به معنای حقیقی آن است و این امر ریشه در علوم انسانی دارد. با پیدایی و پی ریزی علوم انسانی اسلامی توسط مراکز فرهنگی و نیز طبق برنامه ای سامان یافته و نظام مند، وحدت حوز ه و دانشگاه در ریشه ها و مبنای حقیقی، دست یافتنی بوده و به میزان تحقق این هدف، وحدت علوم و معارف نیز زمینه ساز وحدت فرهنگی دینی شده و شا کله های جامعه ی فرهنگی پسندیده (دینی) پی درپی نمایان خواهد شد . دستیابی به این وحدت (به مفهوم تمام وکمال آن ) اصلی ترین راه وصول به نشانه ها و اهداف فر هنگی در جامعه اسلامی است و قطعاً تحقق جامعه فرهنگی، یکی از مهمترین مسیرهای زایش جامعه اسلامی آرمانی به شمار می آید و بدینسان، علوم انسانی اسلامی، مبنای تحقق وحدت فرهنگی در جامعه اسلامی خواهد بود.

۱۰۷علوم انسانی در ایران و راه های ارتقاء آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
درهرجامعه ای، مرتبه و اعتبارعلوم انسانی به میزانی است که آن جامعه برای انسان و ح یات جمعی قائل است.از یکسو،علوم انسانی از منظر تاریخی و فلسفی، نظیر بسیاری از حوزه های دیگر دانش، در متون و ادبیات گذشته ونزد قدما و پیشینان ما از وج هه واعتباری خاص برخوردار بوده است؛ به دیگر سخن، رویکردهای حکیمانه و فیلسوفانه به زندگی انسان و ابعاد و مسائل آن در این قلمرو دارای سابقه ای کهن است؛لیکن از منظر علم روش شناسی و رویکردهای علمی و تجربی به واقعیت ها و پدیده ها و نیز شاخص های یک مطالعه روشمند و ساخت مند، همچون بررسی و مشاهده، گردآوری و طبقه بندی داده ها، توصیف و تحلیل پدیده هاو نیز تبیین نظریه ها و الگوها، علوم انسانی در ایران حوزه ای بالنسبه جوان قلمداد می شود.از سوی دیگر، علوم انسانی در ایران در قیاس و تطبیق با سایر حوزه های علم و دانش، شرایط دشوار و پرچالشی را سپری کرده است. اگرچه مصادیق بسیاری از مسائل و چالش های دهه های دور علوم انسانی در ایران بسیار کمرنگ هستند ،در شرایط کنونی با مسائل و چالش های خاص درونی، هنجاری و محیطی زمانه روبر واست که در این مقاله به بخشی از آنها اشاره خواهد ش د. این مقاله پژوهشی در صدد است ،ضمن درآمدی بر علوم انسانی در ایران و بیان عمده ترین مسائل و چالش های علوم انسانی در دو دهه اخیر، دلایل و ریشه های توسعه نیافتگی علوم انسانی و در نهایت شیوه های رشد و تعالی آن را برشمارد . روش این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده، توصیفی است . جامعه آماری این پژوهش استادان، پژوهشگران و صاحب نظران مرجع و شناخته شده علوم انسانی ه ستند. روش نمونه گیری، ترکیبی از نمونه گیری هدفمند 1 و نمونه گیری زنجیره ای 2 بوده است

۱۰۸علوم انسانی در بستر نگر شهای فرهنگی ایستایی و پویایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بدون تردید چگونگی نگرش های فرهنگی نسبت به علوم انسانی نقش بسزایی در منزلت و جایگاه آن در جامعه ایر ان اسلامی داشته است . نگاه تحلیلی به تاریخ فرهنگ و تمدن ایران اسلامی بیانگر این حقیقت است که همواره تولید اندیشه های پویا و پردازش نظری ه های نوین و پرچالش به دست اندیشمندان هوشمند و صاحبان تفکر واگرا در حوزه علوم انسانی بوده است . غالب خانواده ها فرزندان مس تعد و سرآمد خود را برای درک هرچه بیشتر زبان و ادبیات فارسی، مفاهیم فلسفی و علوم قرآنی هدایت می نمودند . اصولاً آدم باسواد و متفکر و فرهیخته و دانشمند به کسی اطلاق می گردید که در عرصه علوم انسانی، بیان و کلام، نگارش و تحریر و تبیین مفاهیم نظری و پردازش نظر یه های نوین بیشترین ورود و تبحر را داشت.متأسفانه چند صباحی است که در کشور ما نظام معیوب تعلیم و تربیت به ویژه در دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی با تأثیرپذیری از فرهنگ مدر ک گرایی حاکم بر تار و پود جامعه و با ایجاد بستر پدیدآیی و گسترش روزافزون کلاس ها وآموزشگاه های تک درسی، تقویتی، تس ت زنی و کنکورگری، ناخواسته در جهت به مسلخ بردن علوم انسانی و تضعیف ارزش های فرهنگی گام برمی دارد. امروزه با وجود د ه هاهزار آموزشگاه کنکور و بازار پررونق تس ت زنی و ترغیب و تشویق جوانان برای حضور در پیش دانشگاهی های چندمیلیونی مثلا غیرانتفاعی جهت احراز آمادگی برای ورود به دانشگاه بالأخص در رشته های پزشکی ومهندسی، حاکمیت علوم انسانی بر گستره علم و اندیشه جامعه روز به روز کمرنگ تر می گردد.تخصصی نمودن رشته های تحصیلی در دوره دبیرستان و ایجاد و تقویت رشت ه های نظری ریاضی، تجربی در ک نار علوم انسانی و تشویق مستقیم و غیرمستقیم دانش آموزان مستعدتر برای ورود به رشته های ریاضی و تجربی از جمله آفات و موانع گسترش مطلوب علوم انسانی در عصر حاضر در جامعهاسلامی ایران است.

۱۰۹علوم انسانی و رسالت انسان (علوم انسانی و تحول فرهنگی و معنوی جامعه معاصر)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
ارزشمندی واقعی دانش را رسالت آن – به ویژه در حوزه علوم انسانی تعیین می کند؛ درحالی که علوم انسانی عصر مدرن و دوران جدید خود را بدون رسالت قلمداد می کنند و لذا با از دست دادن ابعاد انسانی خویش یا تبدیل به سرگرمی های دانشگاهی شده اند یا به صورت ایدئولوژی های فریبنده در خدمت زر و زور و تزویر و مادیات در آمده اند. است. هرچند در این مسئله اختلافی نیست ولی غالباً « انسان » در حالی که موضوع علوم انسانی انسان توجه کرده و مهم ترین بعد وجودی او را که « نمود » و « بود » علوم انسانی امروزه به دو بعد است و او را از سایر مخلوقات و نیز موضوعات سایر علوم متمایز می سازد به فراموشی « شدن » سپرده است. در نتیجه رسالت ندارد یا رسالت خویش را از دست داده است. بر این اساس راه رهایی و برون رفت از بحران علوم انسانی معاص ر، بازگشت به انسان و فهم او – یعنی حرکت مستمر و « شدن » دریافت وی به صورتی همه جانبه و با تأکید اصلی بر بعد دائمی او از نقص به سوی کمال بر مبنای فطرتش که در زبان قرآن حنیفیت نامیده می شود – است. با چنین شناختی از موضوع این علوم می توان رسالتی را برای علوم انسانی ترسیم کرد که بدان پویایی بخشیده و آن را از وضعیت کنونی رهایی دهد

۱۱۰علوم انسانی: جهت دهنده و فضای رشد علوم مهندسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در اکثریت قریب به اتّفاق مراجع و منابعی که به تاریخ و پیشرفت و توسعه علوم طبیعی وتجربی و مهندسی و همچنین علوم پایه و رشته های مه ندسی پرداخته اند، موضوع تحولات فکری و فلسفی جوامعی که توسعه و پیشرفت علمی در میان آنها به وقوع پیوسته و تأثیر این تحولات فکری و فلسفی بر دانشمندان و آراء و آثارشان، جایگاهی در خور توجه دارد. نمونه بارز آن را در مطالعه دوران یونان باستان، دوره اسلامی و د وران مدرن غرب به وضوح می توان مشاهده کرد . حتّی در دوران معاصر نیز، بسیاری از ابداعات و سبک ها ابتدا در قلمرو فلسفه و علوم انسا نی مطرح می شوند، و پس از مدتی در علوم و هنرها و معماری و شهرسازی و سایر علوم رواج می یابند. این مقاله با مطرح کردن علوم انسانی و به ویژه تأثیر مبانی معنوی آنها در شک ل گیری علوم مهندسی، به اتّحاد غیرقابل تردید و انفکاک ناپذیر علوم مهندسی و علوم انسانی خواهد پرداخت. تجربیات و پژوهش ها بیانگر آن هستند که هر عالم و محقّقی قبل از هر چیز متأثّر از جهان بینی خویش است. در واقع، به عکس آنچه بعضاً گفته می شود، علم نم یتواند مستقلّ از جهان بینی و به عبارتی بدون توجه به معنویت مورد نظر انسان مطرح باشد . مقاله حاضر، در پی شناسایی ارتباط بین جهان بینی و جنبه های معنوی آن با علوم مهندسی و مقایسه اجمالی آن در گذشته و حال خواهد بود . درباره تأثیر علو م انسانی و مبانی فکری جوامع بر موضوع آموزش در دوره اسلامی و همچنین دوران مدرن نیز بحث خواهد شد

۱۱۱فراتر از تجربه (بازکاوی مبادی علوم انسانی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
هرچند از زمان طرح و گسترش اندیشه های علم گرایانه صرف 1 و اثبات گر ایانه 2 که عرصه را برن Ĥ علوم انسانی تنگ نمود، زمان زیادی می گذرد، ولی این جدال به صورتی پنهان همچنان در جری است. در کشور ما نیز خصوصاً با رشد فناوری و پیشرفت صنعتی این ذهنیت پدید آمد که علوم انسانی مکانی برای طرح و ضرورتی برای پرداختن ندارد . هرچند این تفکر ، یک تفکر غالب نیست ، از لطمات آن نمی توان غافل بود. ماهیت علوم انسانی، حضور آن را در عرصه اندیشه بشری ایجاب و بلکه ناگزیر می س ازد. همچنان که سخن گفتن از انسان و پرداختن به همه ابعاد آن با دشواری همراه است، این دشواری به علوم انسانی نیز سرایت می کند. ضرورت نخست در این حوزه روشن نمودن ماهیت علوم انسانی و تفاوت های آن با علوم تجربی است و به دلیل گستردگی این بحث که شامل تفاوت های غ ایی (هدف)، موضوعی، کاربردی و تفاوت های روشی می گردد، ما صرفاً در دو زمینه موضوع و روش به بیان ویژگی های علوم انسانی و تفاوت های آن با علوم تجربی می پردازیم. ذهنی بودن 3 موضوع علوم انسانی در مقابل عینی بودن 4 موضوع علوم تجربی، پیچیدگی های روابط انسانی، مفهوم تجربه و استقراء در علوم تجربی و بررسی برخی خصوصیات تجربه ، مانند تعمیم پذیری و تکرارپذیری از موضوعاتی است که بررسی شده است. در ادامه به مخاطره آمیز بودن تجربه در علوم انسانی و آسیبی که تمدن غرب از این ناحیه خورده است، اشاره شده و در پایان درقالب تأملاتی د یدگاه فایده گر ایانه 5 نسبت به علوم انسانی و لزوم واقع گرایی در علوم انسانی بررسی شده است

۱۱۲فرآیند جامعه پذیری، معلم علوم اجتماعی و توسعه اجتماعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
جامعه پذیری روندی است که فرد را برای زندگی گروهی آماده می کند و نقش اساسی در شکل گیری رفتار فر د دارد . جامعه پذیری فر ایندمستمر یادگیری است که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن ب ا نظام از طریق کسب اطلاعات و تجربیات به وظایف حقوق و نقش های خویش حضوصا وظایف سیاسی در جامعه پی می برد .در این فرآیند ارز ش ها، ایستا رها، نهادها، اعتقادات و آداب ورسوم از جمله از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد و امکان دارد در جریان این انتقال تغییرات و یا نیز صورت تعدیل هایی نیز صورت پذیرد. عوامل و کارگزاران جامعه پذیری را می توان حدود عامل دانست و در یک تقسیم بندی به طور کلی می توان آنها رابه عوامل اولیه و ثانویه تقسیم کرد: عوامل و کارگزاران اولیه: نهاد خانواده گروه همسالان (همسن) عوامل و کارگزاران ثانویه: مدرسه و نهادها آموزشی وسایل ارتباط جمعی و.. در این مقاله عامل مدرسه و نهادهای آموزشی که مه م ترین عامل ثانویه در جامعه پذیری دانش آموزان است ، کند و کاو ش ده است و با روش تحقیق کتابخانه ای به تبیین مفاهیم نظری و از روش های پیمایش و طرح پرسشنامه و مصاحبه به بررسی فرآیند جامعه پذیری همچنین درک رابطه بین متغیرها مورد نظر با احتساب درجه δ φ=1 د رصد اطمینان99\995 مورد مداقه قرار گرفته است. در این مقاله طی جمع بندی مقایس ه های بیان شده که کتب درسی بیشترین نقش را در لزوم پرداختن به مشارکت و در واقع جامعه پذیری را به دانش آموزان در استان لرستان داشته وسپس به ترتیب عوامل دیگر یعنی امور تربیتی، انجمن اسلامی، مدیران و دبیران بر این مهم اثر گذار هستند. فرایند کامل جامعه پذیری دان ش آموزان به دست معلم علوم اجتماعی، یکی از عوامل م ؤثر در توسعه اجتماعی جامعه محسوب م ی شود. در این فرایند، جامعه پذیری، فراگردی است از کنش متقابل اجتماعی که فراگیران از طریق آن، شیوه زندگی جامعه اش را ملکه ذهن خود می سازد و شخصیتی کسب م ی کند . دانش آموزان از طریق جامعه پذیری یاد م ی گیرند که با اعضای دیگر جامع ه شان همکاری و ضمن پیروی از هنجارهای اجتماعی، نقش ه هایشان را بر حسب قواعد جامعه ایفا کنند . عوامل م ؤثر در جامعه پذیری دانش آموزان، خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی، گرو ه های هم سال و رسا نه های همگانی است که امروزه با توجه به صنعتی شدن جوامع، خانواده به عنوان اصلی ترین عامل جامعه پذیریکارکردهای خود ر از دست داده و به جای آن نقش اصلی به مدرسه واگذار شده است.مدرسه یک م ؤسسه اجتماعی است که دانش آموزان خود را از پیوندهای عاطفی برقرار شده در حین جامعه پذیری اولیه در خانواده جدا می کنند ، در مدرسه دانش آموزان صلاحیت ر سمی و توانایی فنی کسب می کنند . علاوه بر این، نوعی احساس مسئولیت برای ایفای نق ش ها برای انگیزه کسب می کنند که آنها را قادر می سازد تا توقعات دیگران را در مورد ایفای نقش برآورده نمایند .در روند جامعه پذیری دانش آموزان، معلم علوم اجتماعی همواره اصلی ترین نقش را ایفا می کند.

۱۱۳کاربردی و تخصصی کردن آموزش زبان و ادبیات عربی در دانشگاه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
زبان وادبیات عرب یازدیربازدارای جایگاهی ب سرفیع ومهم درمطالعات ایران شناسی وعلوم اسلامی بوده است.افزون براین زبان عربی زبان رسمی وزنده دربیش از 20 کشور عضوسازمان ملل است که بیش از 250 میلیون نفر جمعیت در جهان امروز دارد. برخی از این کشورها در همسایگی ما قرار دارند و کشور ما با تمام این کشورها روابط حسنه دارد و با بسیاری از آنان روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد. زبان وادبیات عربی در دانشگاه های ما ه م به عنوان یک رشته تخصصی و میان رشته ای دربیش از 60 واحد دانشگاهی دولتی و غیردولتی تدریس می شود. پیشینه آموزش این زبان به دهه بیست و تأسیس دانشکده معقول و منقول (الهیات فعلی تهران) باز می گردد.امروزاین سؤال مطرح می شودکه آیااین رشته بااین اهمیت وضرورت وبااین گستردگی و هزینه های بسیارزیادبه هدف های ازپیش تعیین شده خوددست یافته یاخیر؟ دراین مقاله ضمن پاسخ به این پرسش،طرحی تخصصی – کاربردی وهدفمند برای سه دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشدودکتری ارائه می شود

۱۱۴گامی به سوی تحول در الگوی تولید علوم تربیتی:بررسی انتقادی الگوی تباین معرفتی با تعالیم دینی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۷۴
این مقاله با توجه به نقش برجسته علوم تربیتی در شناخت و هدایت فرآیند تربیت، در راستای مطالعه انتقادی این حیطه علمی ب ه بررسی انتقادی الگوی خاصی می پردازد که بر روند کنونی تولدی معرفت تربیتی مسلط است ؛ بنابراین طرحواره کلان، پژوهش تربیتی تنها با بهره گیری از منابع معرفتی بشری (مانند عقل و تجربه صورت می پذیرد و تعالیم و حیاتی دین در هیچ یک از مراحل تدوین و اعتباربخشی به نظ ریات تربیتی نقش ندارند . التزام به این نوع تباین معرفتی با تعالیم دینی در عرصه علوم تربیتی، به تکوین نظریه های تربیتی با محتوا و قالبی کاملاً غیر متأثر از تعالیم و ارز ش های دینی انجامیده و نهایتاً هدایت جریان تربیت را بر اساس ملاحظات غیر دینی سوق داده است در مقاله حاضر به منظور ارزیابی انتقادی الگوی تباین و تضعیف سیطره مطلق آن با پژوهش های تربیتی معاصر، مهمترین مبانی فلسفی و کلامی این پارادایم شناسایی شده اند که عبارتند از : اومانیسم معرفتی، اثبات گرایی، کثر ت گرایی تباینی، تحویل دین به امری غیر شناختی و سکولاریزم . سپس با مروری بر انتقادات قابل توجه مطرح نسبت به آنها، تردیدپذیر ی و ضعف این مبانی تبیین شده است

۱۱۵گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته زبان وادبیات فارسی و زبان های باستانی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۹
من از ریاست محترم جلسه اجازه می خواهم که ابیاتی از غزلی از حافظ رابخوانم که دربردارنده همه عناصر فرهنگ اسلامی و ایرانی است. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج مراد که من این خانه به سودای تو ویران کردم دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع گرچه دربانی میخانه فراوان کردم این که پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت اجر صبری ست که در کلبه احزان کردم گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب سالها بندگی صاحب دیوان کردم صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم وظیفه دارم از همه حضار گرامی سپاسگزاری کنم؛ استادان محترم بنده به ویژه استاد معظم جناب آقای دکتر اکرمی، جناب آقای دکتر آیینه وند که هم استاد ادب درس و هم ادب نفس بنده بودند همچنین واقعاً بر خودم واجب می دانم که از استاد فرزانه جناب آقای دکتر گلشنی به دلیل خدمت شاید کم همتایی که به علوم انسانی این کشور کرده اند انصافاً سپاسگزاری کنم .هما ن طور که اعلام فرمودند گروه ما گروه زبان و ادبیات فارسی است. قبل از اینکه گزارش این گروه را عرض کنم بد نیست بگویم از جمله اتفاقات خوبی که در این کشور رخ داده ظرفیت های بسیار استثنایی و ویژه ای است که برنامه چهارم توسعه برای علوم انسانی قائل شد. بند 49 و در بسیاری از بند ها که فرصت نیست بخوانم ، واقعاً فرصت قانونی و دقیقی برای علوم انسانی قائل شده است. با توجه به اینکه برخی از نمایندگان محترم مجلس هم تشریف دارند ، مخصوصاً جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین مصباحی و دوستان دیگر من خواهشمندم حالا که فرصت و امکان قانونی هست این حق برای علوم انسانی احقاق شود. گروه زبان و ادبیات فارسی متشکل است از نزدیک به بیست تن از استادان طراز اول سراسر کشور بود . ما تأمل داشتیم که از همان ابتدا از استادان طراز اول کشور بهره مند شویم و هم توزیع جغرافیایی منطقی در سطح ملی و نه در تهر ان داشته باشیم.

۱۱۶گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران در ده سال گذشته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم، با کسب اجازه از محضر اساتیدم ، همه محققین و دانش پژوهانی که در مجلس حضور دارند ، مباحثی را در خصوص جمع بندی مسایل مربوط به گروه علوم سیاسی در طول 10 سال فعالیت این گروه در شورای بررسی متون تقدیم حضار محترم در جلسه م یکنم. آنچه در این جمع بندی تقدیم می کنم، حاصل 10 سال مطالعه، بررسی و تأمل درباره ح دود نزدیک به صد و نود و شش متن درسی و کمک درسی دانشگاه ها در حوزه علوم سیاسی و در پاره ای از گرایش های حساس است و همچنین جمع بندی مباحث 15 مقاله ای است که در پاسخ به فراخوان کنگره در حوزه علوم سیاسی به دبیرخانه واصل شده است. از مجموعه مباحث علوم سیاسی که در طول این 10 سال مطرح شده و نوعی آسیب شناسی جدی رشته علوم سیاسی در کشور ما است به ویژه د ر دهه اخیر اگر جسارت به محضر بعضی از اساتید بزرگوارم نباشد ، باید عرض نمایم که مجموعه این بررسی ها نشان می دهد که آموزش علوم سیاسی در کشور ما وضعیت خوبی ندارد و در حقیقت دچار مشکل اساسی است و من معتقدم در کشور ما مشکلی که در آموزش علوم سیاسی وجود دارد بخشی از مشکلات فراگیر علوم انسانی در کشور است. در حقیقت ما اگر نخواهیم از اصطلاح بحران برای توصیف وضعیت علوم سیاسی در کشور استفاده کنیم و از همان اصطلاح مشکلات بهره بگیریم، باید گفت که این مشکلات بخشی از بحران یا مشکلات فراگیر علوم انسانی در کشور است و جدای از بحران علوم انسانی هم نمی شود مسایل مربوط به علوم سیاسی را حل کرد . در حوزه علوم انسانی جمع بندی مباحثی که در طول این ده سال در نشست هایی که داشتیم و بررسی هایی که انجام دادیم به شرح زیر است. قبل از طرح این م شکلات اساسی ، باید گفت که این گزارش مربوط به آموزش علوم سیاسی در کشور است و ربطی به وضعیت سیاسی ندارد . چون معمولاً وقتی از علوم سیاسی بحث م ی شود، بین آموزش علوم سیاسی با وضعیت متون مربوط به سیاست و مسایل سیاسی خلط می شود. خیلی ها آموزش علوم سیاسی را با وضع یت علوم سیاسی جامعه یکی تصور می کنند. بنابراین، وقتی از بحران در حوزه سیاست سخن به میان م ی آید، تصور م ی شود که اوضاع سیاسی کشور بحرانی است .

۱۱۷گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته فقه و حقوق در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۶
گروه فقه و حقوق همان طور که از اسمش پیداست از دو قسمت فقه و حقوق تشکیل می شود. البته بیشتر کتاب هایی که بررسی م ی شود ، معمولاً کتاب های حقوقی است . در خصوص فقه و حقوق اصولاً سه بینش مختلف مطرح است بعضی فقط روی فقه تکیه می کنند و شاید خودشان را بی نیاز از مسائل حقوقی که در دانشگاه ها تدریس می شود بدانند. بینش دوم بر عکس است . یعنی اصالت را به حقوق می دهد و متأسفانه یک بینش خاصی نسبت به فقه دارند و آن را یک مقوله قدیمی و مربوط به زندگی فردی اشخاص می دانند که شاید هر دوی این بینش حالت افراط و تفریط دارد. آنچه صحیح به نظر می رسد و نظر بنده هم این است که فقه در کنار حقوق است و با همدیگر کار می کنند به جهت اینکه فقه معمولا یک مقوله بسیار گسترده است که راجع به مطالب مختلفی که به زندگی انسان مربوط می شود و صحبت می کند اعم از عبادات، نماز، مطهرات ، حج و مسائلی از این قبیل و از جمله مسائل حقوقی که امروز شامل نکاح، طلاق، بیع و مسائلی از این قبیل خواهد شد. بنابراین، این دو مقوله واقعاً از هم جدا نیست و فقه به صورت گسترده هم ه مطالب را بررسی می کند و آن حقوقی که امروزه در دانشگاه ها تدریس می شود ، بخشی از آن را تشکیل می دهد و البته طبیعی است که با مسائل روز در ارتباط است و اگر ما اساتیدی داشته باشیم که هم با فقه آشنا باشد و هم با حق وق امروز می توانند بسیار از منابع فقهی استفاده ک نند و مباحثی که علمای فقهی ما به صورت بسیار ریز و جدی بررسی کردند را با زبان امروزی و با مسائل امروزی و منطبق با زمان مطرح م یکنند. به هر حال گروه فقه و حقوق در حدود بیش از 18 هزار صفحه از کتاب ها و متون حقوقی و بعضاً فقهی را بررسی کرده که شامل ده ها کتاب می شود. البته همان طور که عرض کردم در قسمت فقه کمتر به این کار پرداخته ولی بعضاً از کتب فقهی که تحت عنوان قواعد فقه است و در دانشگاه ها تدریس می شود یا مبانی استنباط و از این قبیل را بررسی و داوری کرده ولی بی شتر کتاب های حقوقی بوده که شامل رشته های مختلف حقوق از جمله حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، حقوق عمومی می شود ما در حدود نود داور داریم که از اساتید حقوق هستند و هم دانشگاهی هستند هم حوزوی و در زمینه داوری ها استفاده می کنیم.دو جلد کتاب هم که البته به صورت کتاب نقد است به چاپ رسیده همه رشته های علوم انسانی به طور مختصر نقد داشتند که حدود بیست کتاب را هم گروه فقه و حقوق نقد کرده که این نقد ها چاپ شده و در معرض ستفاده دوستان است اما از باقی مانده وقت خودم یک توضیحی هم درباره فصلنامه علوم انسانی خدمتتان عرض کنم

۱۱۸گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته فلسفه وکلام، ادیان و عرفان در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۶
به این همایش نباید صرفاً از سر یک ضرورت نگاه کرد . شاید درست تر آن است که بگوییم این همایش تذکر به یک معنایی بود یا یک نسبت و رابطه ای بود که میان ما و معارف انسانی در تاریخ وجود دارد . گفتند ودرست هم گفتند که شرع محیط ادیان الهی بوده است و جایی که مخاطب ادیان الهی واقع می شود مقام انسان در یک نسبت ویژه ای و در یک آهنگ ویژه ای دیده می شود.امروز صحبت از این است که تاریخ 2500 یا 2600 ساله غرب در باب مقام انسان آن چیزی را که شرق به لحاظ سنتی داشته است درک نکرده و باید رجوع شود و آن مقام را دریابد . برای پر کردن خلأ ها و کاستی هایی که به خصوص در دوران اخیر احساس کردیم لاجر م می خواهم عرض بکنم که مسئله انسان ها و مسئله علوم انسانی به موضوع یک ضرورت و یک بایسته ای که مثلاً در مسائل کشوری و مسائل ملی است ، نباید ختم شود . این یک خود آگاهی تاریخی است و این مطلب را التفات بفرمایند که التفات دارند همه استادان و سروران. بعضی از اهل عرفان بر این اعتقادند که انسان از ریشه انس است و این انس و این قرب در جوار الهی است و اگر به انسان توجه شده به این دلیل است که یک لطیفه و یک ثمره است . و همان طور که در قرآن کریم انسان صورت الهی است در روی زمین. این معنا را در شرق و در سنت ایرانی و اسلامی بسیار بسیار متفاوت از چیزی داریم که شاید در غرب با این تاریخ معاصر درک شده و فهم شده . در باب وظیفه ای که فرمودند از باب گزارش گروه فلسفه و کلام و ادیان و عرفان شورای بررسی متون من جمع بندی ای را انجام دادم که به اخت صار و به طور فشرده و فهرست وار و در چند بند خدمت شما بزرگواران خواهم رساند . بند اول این است که تفاوت این حوزه با حوزه های دیگر از باب سنت و برخورداری تاریخ ما از سنت حکمی، عرفانی و فلسفی یک تفاوت قابل توجه است ، یعنی علوم انسانی در تمام شعباتش و در اکثر شعبات خود نوعاً موطن غیر اسلامی و غیر شرقی داشتند و به اصطلاح صورت وارداتی داشتند . فلسفه و کلام و عرفان از جمله حوزه هایی است که در سنت ما و در تاریخ ما ریشه دیر پایی دارد. سنت دیر پایی به لحاظ تفکر فلسفه ، کلامی، عرفانی در ما بوده است حالا ما اطلاعاتمان در حدی است که می دانیم و اطلاعاتی که به هر حال در این کتاب های تاریخی و در واقع تراجم و رجال نوشته اند، شاید بعضی از آن چیزی است که واقعاً در سنت ما وجود داشته هنوز هم چیز هایی هست که برای ما مکتوم و ناشناخته است.

۱۱۹ماهیت علوم انسانی و رو ششناسی آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۵
علوم انسانی معارفی است که موضوع تحقیق آنها فعالیت های مختلف بشری است ، یعنی فعالیت هایی که متضمن روابط افراد بشر با یکدیگر و روابط این اشیاء ، آثار ، نهادها و مناسبات ناشی از آنهاست . تنوع و گستردگی علومی که از آن به عنوان علوم انسانی یاد می شود به گون ه ای است که کمتر محقق و صاحب نظری تو انسته است درباره تمام علوم نظریه جامع و روشنی عرضه کند و حدود آن را از معرفت تجربی به طور دقیق تمیز دهد. در اروپا، پس از رنسانس روش علوم طبیعی دستخوش تحول عمیق شد؛ تجربه گرایی و اثبات گرایی شاخصه اصلی علوم طبیعی شد و کشفیات پی در پی و موفقیت های بزرگ علوم طبیعی این تلقی را به وجود آورد که تجربه و عینیت، تنها ابزار قابل قبول در هر نوع فعالیت علمی است. علوم انسانی و اجتماعی نیز برای کسب اعتبار ناچار به پذیرش تام تجربه و عینیت شد . غافل از اینکه موضوع در علوم انسانی با موضوع در علوم طبیعی تفاوت جوهری دارد . رشد پوزیتیویسم و امپریسم که کشفیات علوم طبیعی آن را تقویت می کرد بر همه شاخه های علوم انسانی سایه افکند و توجه به داده های حسی اندک اندک تحلیل های ذهنی را کم رنگ کرد . فل سفه تجربه گرای بیکن، لاک، هیوم و دیگران عموماً با مثال های علوم طبیعی تبیین شده است و با مثال های علوم تجربی نتایجی در علوم انسانی گرفته شده است . روش علوم تجربی به علوم انسانی نیز تعمیم داده شده است تا جایی که امروزه در علوم انسانی نیاز به رنسانس دیگری پیدا شده است؛ زیرا امروزه در بسیاری از شاخه های علوم انسانی مانند جامعه شناسی به دنیای درونی انسان ها و روابط پیچیده آن با فرهنگ و تاریخ توجهی نمی شود؛ به این معنا که هیچ معیار کمی برای سنجش درستی و نادرستی آن وجود ندارد. روش شناسی اثباتی، مدعی لزوم به کارگیری روش های علوم طبیعی در علوم انسانی است . اما مشکلی که امروزه بیش از پیش دامنگیر علوم انسانی شده است، تمیز ندادن میان ماهیت علوم انسانی و علوم طبیعی است که آثار آن در روش شناسی علوم انسانی هویداست و این سؤال مطرح می شود: اکنون که علوم انسانی اعتبار و استقلا ل مورد نظر خود را به دست آورده است آیا باز هم لازم است که ماهیت انسانی این علوم را با علوم طبیعی یکسان پنداریم و شیوه تحقیق علوم طبیعی را به کار بریم . این مقاله بر اساس روش اسنادی کتابخانه ای با هدف شناخت ماهیت و روش علوم انسانی تدوین گشته است. در این مقاله به سؤالات زیر می پردازیم: ماهیت علوم انسانی چیست و به چه موضوعاتی می پردازد؟ روش شناسی علوم انسانی چه تحولاتی داشته است؟ مزایا و معایب به کارگیری روش های علوم تجربی در علوم انسانی چیست؟

۱۲۰مبانی بحران متدلوژیک علوم انسانی و هایپوتز تغییر معرف تشناختی از دیدگاه مطالعات زبان انگلیسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
در این مقاله تلاش بر آن خواهد بود که هایپوتز تغییر معرف تشناس ی در علوم وبه ویژه علوم انسانی ، مبنی بر این که چنانچه در امر د رک موضوعی تغییری معرف تشناختی به صورت تاریخی به وجود بیاید در مسائل دیگر هم این تغییر با همان قاعده فکری به وجود م یآید، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد . این هایپوتز با بررسی روشن گری های توجه به خود زبان و نقش آن در به وجود آوردن پدیده ها ارائه شده است و از نظر تاریخی توضیح دهند ه جریان تغییر معرفت شناسی است . نقطه استقرار و حرکت در این نوشتار از مطالعات زبان انگلیسی است وروش شناسی آن نیز معرفت شناختی است که به کارکردها در مسائل ذیل می پردازد: الف. مشخص کردن حوز ه معرفت شناختی پسامتافیزیک در مبانی فلسفه ی عل م کانتیننتال در مقابل مبانی متافیزیک (امپریسیسم و پوزیتیوسیم )که مرکز رشد تفکر ایدئولوژیک کاپیتالیسم و همچنین دوران های قبل از آن نیز هست؛ ب . مروری بر بحران دانشگاهی به علت تغییر معرفت شناختی در حوزه علوم انسانی و رشته ی زبان انگلیسی ؛ ج. بررسی روش شناسی بعد از توجه به مسئله معرفت شناختی زبان (روش شناسی پسامتافیزیک ) با نگاهی بر مسائل تاریخی ایدئولوژیک در مطالعات انگلیسی؛ ه . بررسی نقش تغییر معرفت شناختی در آنتوتئولوژی دانشگاهی با اشاره به تفکر معرفت شناختی سهروردی، صدرالمتألهین و مولوی، و تأثیر مستقیم آن بر معرفت شناسی روان

۱۲۱مدیریت فرآیند ترسیم نقشه جامع علمی کشور:رویکردی نظام مند و متوازن به رشته های علمی دانشگاه ها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکزتحقیقاتی سراسر کشور در مرداد ماه 1385 ، لزوم تبدیل علم گرایی و علم محوری را به گفتمان مسلط جامعه در همه بخش ها یادآور شدند و با اشاره به هدف سند چشم انداز بیست ساله کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه تأکید فرمودند که نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان بندی و با راهبردی مشخص، به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم. در این راستا، دراین مقاله سعی شده است فرآیند ترسیم نقشه جامع علمی کشور بررسی شود. نکته حائز اهمیت آن است که هدف این مقاله مدیریت فرآیند ترسیم نقشه علمی کشور می باشد که در واقع پیش نیازی برای ترسیم نقشه جامع علمی کشوراست. برای این منظور، مفاهیم رشد علمی و توسعه علمی و تفاوت میان آن دو به طور مختصر مشخص گردیده است. در ادامه، نحوه مدیریت و ایجاد توازن میان دانش وفناوری به عنوان ارکان اصلی علم بررسی شده و در پایان، مدلی استراتژیک به منظور برنامه ریزی برای رسیدن به سطوح بالای دانش روز، دلگرمی نخبگان و جهش علمی ارائه شده است.

۱۲۲گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته روان شناسی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۷
اگر نیک بنگریم روان شناسی در دنیای امروز فرش علوم انسانی و عرش علوم تجربی است ؛ به این معنا که روان شناسی دیگر در اتا ق های بالینی و بیماریابی و بیمار گویی نیست . روان شناسی به معنای دقیق کلمه در غالب کشورهای پیشرفته در عرصه های مختلف جامعه حضور چشم گیر دارد . رشته های تخصصی روان شناسی روز به روز ظریف تر و دقیق تر می شوند.به لحاظ نیازی که انسان ها به این رشته و مشاوره با روان شناسان دارند روز به روز شاهد تخصصی شدن این رشته ها می شویم. رشته هایی مثل روان شناسی رانندگی که از روان شناسی اجتماعی منشعب شده است.روان شناسی سیاسی، روان شناسی قانونی، روان شناسی اقتصادی و صنعتی و سازمانی رشته هایی هستند که جدیداً بیش از گذشته بدانه ا توجه می شود و بسیاری از دانشگاه های خوب دنیا در این رشته ها دوره های دکتری تخصصی دارند که اعتقاد بر این است که صنعت ما زمانی می تواند پیشرفت مطلوبی داشته باشد که به خصیصه های شخصیتی، خلاقیت، پویایی فکری کارکنان و انگیزه های خدماتی آنها توجه شود . به همین منظور از وجود روان شناسان متخصص سازمانی و صنعتی به نحو شایسته ای استفاده می شود و روان شناسی دیگر رشته لوکسی نیست که برخی دانش آموخته این رشته شوند و این عنوان را با خودشان همراه داشته باشند. روان شناسی اقتصاد بحث مهمی است روان شناسی نظامی، روان شناسی سیا سی و روان شناسی قانونی که تبعات تصویب یک قانون را مطرح می کند. روان شناسی خدمات دولتی مسائل را به نحو شایسته ای مطرح می کند . در رشته های خاصی مثل بالینی و تحول و تربیتی و مدرسه می بینی د که می گویند برای هر 10 تا معلم در کشور یک روان شناس باید باشد. برای هر کلاس درس باید یک روان شناس مدرسه داشته باشیم . ما می گوییم اگر برای هر مدرسه ای یک روان شناس داشته باشیم ، امروز ما نیاز به صد هزار روان شناس داریم . بنابراین ، رشته های مختلف روان شناسی در دنیای امروز فوق العاده مهم تلقی می شود.

۱۲۳گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته زبان وادبیات عربی در دانشگاه های ایران در ده سال گذشته
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۶
با عرض سلام خدمت سروران عزیز، همکاران محترم و با کسب اجازه از رئیس جلسه گزارش گروه زبان و ادبیات عر بی را خدمتتان تقدیم می کنم. گروه زبان و ادبیات عربی طی دو نشست تخصصی که بعد از ظهر روز سه شنبه در سالن مذاکرات 2 داشتند، موارد زیر را بررسی کردند و به این نکات رسیدند: شاید یک سؤالی اینجا مطرح شود که جایگاه زبان و ادبیات عربی در علوم انسانی چیست؟ و آیا این زبان در علوم انسانی جایگاهی دارد و یا نه؟ نکاتی که دوستان به آن رسیدند این است که این زبان با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اسلامی بودن این کشور جایگاه زبان عربی در این کشور و در علوم انسانی را در کشور ایران شاید در چند نکته ای بتو ان خلاصه کرد. 1. اولاً به عنوان زبان دین و معجزه جاوید مسلمانان، زبان علمی فرهنگ و تمدن اسلامی، زبان علمی درک مفاهیم حقوق و فقه و قوانین اسلامی، پشتوانه فرهنگی زبان و ادبیات فارسی و ارتباط تنگاتنگ زبان عربی با ادبیات ملی کشورمان. 2. زبان ابداعات و ابتکارات و خلاقیت های بزرگان عرصه هنر و علم ایران زمین. 3. تبادل به روز مطالب علمی و هنری کشورهای اسلامی و تعامل سیاسی و اجتماعی با جهان غرب 4. ضرورت آشنایی با این زبان به دنبال تحولات اخیر عرص ه بین الملل، بحران خیز بودن منطقه اسلامی – عربی، به منظور درک صحیح از اوضاع این منطقه و تحلیل و ارزیابی آن. 5. افزایش گردشگری مذهبی در ایران و داشتن بالاترین سهم در توریست کشور که مربوط به گردشگران عرب زبان است؟ –6 داشتن رتبه سوم در میان هفت زبان زنده دنیا، و آنچه یکی از همکاران ما اطلاع داد که در روز 30\10\83 خبری بود در تلویزیون در ساعت 20 که درسال 2000 گزارش از یونسکو است که در سال 2100 فقط 3 زبان در دنیا تقریباً باقی می ماند؛ یعنی بیشترین زبان های رایج دنیا عربی، انگلیسی و اسپانیایی است. 7. زبان ارتباط علمی و فرهنگی و سیاسی مردم بیش از بیست کشور دنیاست. با توجه به جا یگاه شایسته ای که در توسعه و پیشرفت ملی انسانی و نقشی که در بومی سازی و اسلامی کردن آن ایفا می کند و سهمی که در توسعه کشور دارد، و با توجه به وضعیت امروز زبان و ادبیات عربی در مراکز آموزشی کشور از مدارس تا دوره های تحصیلات عالی این رشته و چالش هایی که فرارو ی آن قرار گرفته است، شرکت کنندگان در نشست تخصصی گروه زبان و ادبیات عربی درباره نقاط ذیل به توافق رسیدند:من عمده گزارشم از خو د گروه، و وضعیت داخلی گروه است که چند کتاب تا حالا ما بررسی کردیم و از بقیه مطالب چشم پوشی می کنم تا بپردازم به محورهای کنگره و نکاتی که گروه در این زمینه به نتیجه رسیدند

۱۲۴مدیر دولتی کیست؟ و در کجا تربیت میشود؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مقاله ابتدا درباره مبانی علمی و قانونی مدیریت که یک رشته علمی است بحث و براین موضوع تأکید می شود که تحصیل در رشته مدیریت به معنای کسب قابلیت اداره سازما ن ها نیست و اصولاً رشته های علمی از جمله مدیریت برای تربیت مدیر تدوین نشده است . متقابلاً جایگاه مدیر در سازمان از نظر علم و قانون نیز بررسی می شود و بر ضرورت آموزش و پرورش مدیران با سر فصل های درسی متفاوت و مراکز آموزش جدای از دانشگاه تأکید می گردد . در پایان ضرورت تربیت مدیران کارآم د با قابلی ت های خاص که عامل اصلی توسعه است پیشنهاد شده است.

۱۲۵مشکلات آموزش وپیشبرد تحقیق درعلوم انسانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۳
روش یا روش های تحقیق یکی از در وس اصلی بسیاری از رشته های علوم انسانی و برخی ازرشته های دیگر است. کتاب های زیادی به عنوان کتاب درسی و کمک درسی دراین زمینه نگاشته و بسیاری دیگرهم ترجمه شده است و بسیاری از آنها هم دربرخی رشته ها ی علوم انسانی تحت دروس اجباری یا اختیاری به دانشجویان تدریس می شوند. بااین همه، دانشجویان قادر نیستند مهارت تحقیق را در دانشگاه چنان که باید، فراگیرند.همان طورکه اساتید و مدرسان این رشته می گویندوازآنچه از خروجی دانشگاهه ا م شخص است ، مشکلاتی چند ، دست به دست هم داده اند تا درنتیجه، کیفیت کنونی آموزش تحقیق یاروش تحقیق را پایین آورده و نیازهای آموزشی کشور در این زمینه محقق نگردد. برخی از ریشه های این م شکلات به دیدگاههای آموزشی ، وبرخی دیگر به دیدگاههای علم شناخ تی و روش شناختی مربوط اند. برخی ازاین علل به ابهام در چیستی روش های تحقیق و خلط معنایی آن با رشته های دیگر و برخی ازآنها نیز به پیش فرضهای روش شناختی و معرفت شناختی مربوط می شوند که همگی در نحوه آموزش تحقیق در دانشگاههاتأثیر می گذارد. علاوه بر این مشکلات،مشکلات دیگری ه م درپیشبرد تحقیقات علوم انسانی ظهور می کنند که شاید در علوم دیگ ر کم رنگتر باشند، این مشکلات دراجرای طرح های پژوهشی مطرح اندودست وپای محققان متخصص رامی گیرند. در این مقاله می کوشیم پس از اشاره ای به مشکلات و پیش فرض های نادرستی که آموزش تحقیق و روش تحقیق وجو ددارد ،مشکلات پیشبرد و اجرای طرح های پژوهشی علوم انسانی ر ا که وضع علوم انسانی کشورمان رادچاربیماری حادی کرده است، بررسی کنیم
نمایش نتایج ۱۰۱ تا ۱۲۵ از میان ۴۸۸۰۷ نتیجه