۱۲۲۶مروری کوتاه بر تاریخچه برنامه ریزی در ایران (3)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲۲۷10 دلیل الزام آور برای مدیریت کیفیت جامع
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲۲۸آشنایی با سازمان بین المللی کار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۲۹مروری کوتاه بر تاریخچه برنامه ریزی در ایران (8)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۲۳۰برنامه ریزی و مدیریت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۲۳۱نخستین گام ها در خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران برداشته شده است
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۳۲نظری گذرا بر سابقه و تطور اصطلاح "مدیر و مدیریت " در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۳۳در فضای انحصاری و غیررقابتی ، مدیریت رشد نخواهد کرد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۲۳۴ارزیابی ریسک های سرمایه گذاری خارجی در ایران و ارایه مدل برخورد با ریسک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۳۵درآمدی بر دموکراسی محلی و مدیریت شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲۳۶دولت و انتخاب مدیران اجرایی ، نمونه هایی از ضعف مدیریت در دستگاههای دولتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۳۷خصوصی سازی در ایران ف بیم ها و امیدها (بخش دوم و پایانی )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۲۳۸خصوصی سازی در ایران ف بیم ها و امیدها (بخس اول )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۱۲۳۹سرمایه ی انسانی ایران ف عاطل ، جفادیده و سرگردان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۴۰معرفی کتاب
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مديران، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۴۱جایگاه سازمان های غیردولتی در برنامه ریزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام مهندس، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲۴۲در جست وجوی مناسباتی تازه برای دانشگاه ها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام يونسكو، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۲۴۳مانویل واسکس مونتالبان و آزادی نوشتن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام يونسكو، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۲۴۴جهانی شدن چه چیز در خطر است
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام يونسكو، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۲۴۵سیدنی زیبایی و زشتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام يونسكو، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۲۴۶آنتونیو تابوکی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام يونسكو، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۲۴۷توسعه جهانی رسانه های گروهی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام يونسكو، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۲۴۸بلند پایه ترین همایش ملاقات خدا با مه بانک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام يونسكو، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۲۴۹اسوالدو دریورو: افشای اسطوره "توسعه "
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام يونسكو، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲۵۰اندونزی و آزادی دوباره مطبوعات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پيام يونسكو، سال
تعداد صفحات: ۴
نمایش نتایج ۱۲۲۶ تا ۱۲۵۰ از میان ۴۸۸۰۷ نتیجه