۱۲۶مطالعات سیاسی وحوزه علمیه قم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۸
طی سالیان اخیر نویسندگان و صاحب نظران گامهایی هر چند کوتاه در شناسایی رشته علوم سیاسی در ایران معاصر برداشته اند. مثلاً میتوان از کتاب علم سیاست در ایرا ن اثر دکتر علیرضا ازغندی، یا یادنامه دکتر حمی د عنای ، ت پدر علم سیاست ایران نام برد . همچنین می توان به مجموعه پراکنده ای از مصاحبه ها با اساتید این رشته که در نشریات مختلف منتشر شده است اشاره کرد (به عنوان نمونه فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم ). اما در ادبیات این مطالعات و به خصوص در بررسی سیر تحولات این رشته پس از انقلاب اسلامی، گسترش آن در حوزه علمیه قم و دانشگاه های حوزوی بررسی نشده است. مقاله حاضر در صدد است که با بررسی این بخش از نظام دانشگاهی جمهوری اسلامی، توجه خوانندگان خود را به حلقه ای که کمتر بدان توجه شد جلب نماید.در مقاله حاض ر سعی شده است تا نحوه پیدایش و سیر تحولات مراکز آموزش سیاسی قم و نیز زمانی که تبدیل به دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شده اند توضیح داده شود.

۱۲۷مدیریت منابع انسانی در حکومت اسلامی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
مدیریت منابع انسانی در هر کشوری به فعالیت هایی اطلاق می شود که برای جذب و هماهنگی نیروی انسانی در آن کشور طراحی شده است. منابع انسانی در هر کشور و حکومتی از مهمترین سرمایه های آن کشور و حکومت است. اهمیت این منابع تا حدی است که امروزه بسیاری از کشورها در برنامه ریزی های خویش برای آینده آن را در صدر همه امور قرار می دهند.مدیران منابع انسانی در کشور های مختلف با بهره مندی از نیروی انسانی در جهت رسیدن به اهداف آتی بر اساس نظام ارزشی حاکم، کشورها را هدایت می نمایند. طبیعی است که نظام ارزشی حاکم در کشورهای مختلف متفاوت است، خصوصاً نظام ارزشی حاکم در کشورهای اسلامی با کشورهای غیر اسلامی تفاوت های بسیار زیادی دارد و همین امر ایجاب می کند کشورها در جهت تطبیق این علم با نظام ارزشی خویش پژوهش ها و تلاش های فراوانی انجام دهند، از طرف دیگر ایران به عنوان یکی از کشورهای اسلامی در طول تاریخ همواره از پیشگامان عرصه علوم انسانی در بین ملل مختلف به شمار آمده، دلیل آن هم بهره مندی از منابع بسیار غنی دینی و علمی است که به وسیله بزرگان دینی و محققان و پژوهشگران فراهم آمده است؛ از جمله این منابع کتاب نهج البلاغه است که در آن برخی از سخنان و نوشته های امام علی (ع) امام اول شیعیان و یکی از بزرگترین شخصیت های جهان اسلام جم عآوری شده است. این کتاب خصوصاً در زمینه علوم انسانی از منابع بسیار ارزشمند است. در این مقاله سعی شده با استفاده از این منبع ارزشمند وظایف مدیریت منابع انسانی در حکومت اسلامی، بحث و بررسی شود. به همین منظور از نامه 53 کتاب نهج البلاغه که امام علی (ع) آن را خطاب به مالک اشتر نوشته استفاده شده است. شیوه نگارش مطالب نیز در این مقاله به این صورت است که وظایف مدیریت منابع انسانی به شش بخش تقسیم شده و هر بخش به صورت جداگانه، بررسی شده است و در بررسی هر یک از آنها نیز در ابتدا تعریفی کوتاه از وظیفه مورد نظر ارائه شده،سپس دیدگاه امام علی (ع) در مورد آن وظیفه بیان می شود.

۱۲۸مقایسه انتقاد سازنده و عوامل موثر برآن بین دانشجویان دختر ورزشکارو غیرورزشکاردانشگاه آزاد اسلامی مشهد
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف از این مقایسه موقعیت های مختلف قاطعیت شامل ( انتقاد سازنده ، ابرازاحساسات مثبت ، اختلاف عقیده داشتن با دیگران) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بوده است. پژوهش حاضربه صورت توص یفی ازنوع علی – مقایسه ای بود . جامعه آماری شامل 10238 دانشجوی دخترمی باشدک ه براساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان درمطالعات توصیفی تعداد 380 نفر ( 80 نفراع ضای تیم های ورزشی و 300 نفر غیر ورزشکار) به عنوان نمونه به روش خوشه ای انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری پرسشنامه گامبریل بود که هفت موقعیت قاطعیت راسنجش می کند. به منظورمقایسه آماری دوگروه نیزازروش آماراستنباطی تی استیودنت درسطح آلفای 5 % استفاده شد.قاطعیت، روش سال م احقاق حقوق درروابط بین فردی واجتماعی است که فقدان آن منجربه مشکلاتی چون انفعال،پرخاشگری،مسامحه گری ، کم رویی وتمایلات ضد اجتماعی و ... می گردد.لذا می توان ازرشد تفکرانتقادی درموقع اختلاف عقیده داشتن با دیگران وابرازاحساسات مثبت به عنوان عامل انگیزشی مثبت ،زیرنظرمربیان موفق در گفت وگوی م ؤثروآگاه ازشرایط بازخورد سازنده ب ه خصوص در قشر دانشجو که نیازبه ارتباط های بیشتری درآینده تحصیلی و شغلی دارنداستفاده نمود

۱۲۹مقایسه تطبیقی عملکردتحصیلی دانش آموختگان شاخه نظری نظام جدید: لزوم راهنمایی و هدایت استعداد های تحصیلی به حوزه علوم انسانی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۳۷
این تحقیق با هدف مقایسه عملکرد تحصیل دانش آموختگان نظام جدید دررشته های ریاضی– فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی در دبیرستان های پسرانه و دخترانه شهرستان نائین اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق 1571 نفربوده اند که 446 نفر آنها دررشته ریاضی– فیزیک، 503 نفر در علوم تجربی و 622 نفر در رشته علوم انسانی درطی سالهای 75–74 تا 80–79 دانش اموخته شده اند برای مقایسه عملکردتحصیلی دانش آموزان 14 متغیر انتخاب شدند که متغیرهای معدل پنجم ابتدایی،زبان انگلیسی دوم راهنمایی، زبان انگلیسی سوم راهنمایی، حرفه وفن سوم راهنمایی، زبان انگلیسی ( 1) و معدل کل دیپلم به عنوان متغیرهای ( مشترک سه رشته و متغیرهای علوم تجربی سوم راهنمایی، ریاضی( 1)، شیمی ( 1 و فیزیک ( 1) به عنوان متغیرهای اختصاصی رشته های علوم تجربی و ریاضی – فیزیک و متغیرهای عربی( 1)، دانش اجتماعی( 1)،ادبیات فارسی( 1)وزبان فارسی( 1) به عنوان متغیرهای اختصاصی رشته علوم انسانی مدنظر قرار گرفتند . برای جمع آوری داده هاازپرونده های تحصیلی دانش آموزان باروش تمام شماری و برای تجزیه و تحلیل داده هاازتحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است . فرض کلی این بودکه بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان در متغیر های مشترک تفاوت معنی دار وجودنداردولی بین عملکرد دانش آموختگان در دروس اختصاصی هررشته تفاوت معنی د اروجوددارد.باتوجه به یافته های تحقیق، بین عملکردتحصیلی دان ش آموزان درتمام متغیرهای مشترک و اختصاصی رشته ها تفاوت معنی دار وجود دارد. بدین صورت که عملکرد تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی– فیزی ک در متغیرهای مشترک واختصاصی بهتر ازعملکرد تحصیلی دانش آموزان علوم تجربی و علوم انسانی بوده است.ازاین تحقیق بر می آید که ای ن دانش آموختگان براساس استعداد، علایق ،پیشرفت تحصیل ی وفرایندصحی ح هدایت تحصیلی ب ه رشته های مذکور هدایت نشده اند ، بلکه دانش آموزان قوی به رشته ریاضی – فیزیک ، دانش آموزان متوسط به رشته علوم تجربی ودانش آموزان ضعیف به ناچاربه رشته علوم انسانی سوق داده شده اند. این پژوهش نشان می دهد که ورودی های علوم انسانی درمقایسه باورودی های ریاضی – فیزیک وعلوم تجربی نه تنها در متغیرهای مشترک، بلکه در متغیرهای اختصاصی علوم انسانی نیز ناتوان تر هستند. درواقع ضعیف ترین استعدادهابه علو م انسانی در سطح متوسطه و آموزش عالی راه می یابند وطبیعی است که درانجام رسالت علوم انسانی ناکار آمد باشند .درپایان مقاله به تحلیل عواقب این مسئله(مثلابازتولیدوضع کنونی تفوق علوم فنی و طبیعی بر علوم انسانی، تامین بخش قابل توجهی ازمعلمان آینده کشور ازدانش آموختگان علوم انسانی و ...) اقدام شده است

۱۳۰مناسبات علوم انسانی و علوم تجربی نقش علوم تجربی در استنباط و اجتهاد فقهی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۹
در میان محورها و موضوعات پیشنهادی کنگره، محور مناسبات علوم انسانی و علوم تجربی درنظرم جالب آمد . لذا تفکر و تفحصی نمودم که به موضوعی بدیع بیندیشم و بیابم تا در نگارش نقش علوم تجربی در استنباط و اجتهاد » چند سر ناقابل لااقل انگیزه ای قوی داشته باشم . موضوع فراوان به بحث « نقش زمان و مکان در اجتهاد » در نظرم جالب افتاد و بدیع آمد . هرچند « فقهی را در کتاب و مقالتی نیافتم. « نقش علوم تجربی در اجتهاد فقهی » کشیده شده، اما بحث آنچه در این مقال مختصر و مجال اندک آورده شده، فقط به عنوان طرح موضوع و عرضه منظری نو در بحث اجتهاد است . امید که محققان و پژوهشگران ارجمند این بحث را پی گیرند و زوایای آن را عمیق و دقیق بکاوند و حدود و ثغور آن را بهتر مشخص سازند . اگر این مقاله بتواند در این باب حتی یک سؤال نو ب هدست دهد و زاویه جدیدی در بحث بگشاید، نگارنده به مقصود خود رسیده است.

۱۳۱منزلت علوم انسانی در کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۶
آیا علوم انسانی در ایران فایده ای دارد و می تواند مسایل را حل کند؟ این از جمله پرسش های کلیدی است که باید قبل از هر چیز به آن پاسخ داد . سوابقی در دنیا وجود دارد که حوزه های متفاوتی از صنعت و سایر بخش ها برای حل مسایل و مشکلات خود از علوم انسا نی کمک گرفته اند. اما در ایران این مس ئله با مشکل روبرو است . این مس ئله به نظام آموزشی در ایران برمی گردد که باید موشکافی شود

۱۳۲موانع رشد و پویایی علوم انسانی در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۳۷
مقاله حاضر با استفاده از رویکردهای کلاسیک در جامعه شناسی علم، و ادبیات جامعه شناسی علم در کشورهای در حال توسعه، تلاش دارد پدیده کم رشدی نظام » علوم انسانی در ایران راازنظر جامعه شناختی تب یین ک ند. از آنجا که در ایران مهم ترین منبع مصرف و گاه تولید علم است ، لذا محور مقاله حاضر « دانشگاهی مطالعه عوامل کم رشدی علوم انسانی در مراکز دانشگاهی است. پیش فرض این مقاله، وجود موانعی در درون نظام دانشگاهی کشور است که خود تحت تأ ثیر عواملی در خارج از نظام دانشگا هی قرار دارند . در حقیقت، حضور تأ ثیرات متغیرهای خرد درونِ فضای علم در سطح دانشگاهها و ب ه ویژه در سطح رفتار علمی اساتید و پژوهشگران، ناشی از حض ور تأ ثیرات ساختاریِ کلان است که منجر به کم رشدی علوم انسانی در مراکز دانشگاهی ایران شده است. ادعای طرح شده در این مقاله عبارت است از اینکه موانع رشد علوم انسانی درکشور را م ی توان به دو دسته تقسیم کرد : عوامل برون نهاد علم که در سطح ساختاریِ کلان عمل می کنند و آنها را می توان در قالب حضور ارزش ها و هنجارهایِ فرهنگ بومی در فضای دانشگاهها ، خط مشی و سیاست ناکار آمد دانشگاهی، نبود نگاه ابزاری به علوم انسانی و وجود فضای غیر دموکراتیک برای رشد ارزش های حامی علوم انسانی ،شناسایی کرد

۱۳۳مشکلات ارزشیابی فرآیند آموزش علوم انسانی در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف از انجام این مطالعه بررسی مشکلات موجود در روش های ارزشیابی علوم انسانی در ایران بود . برای رسیدن به این هدف محقق با مراجعه به مهارت های آموزشی و نیز طبقه بندی های صورت گرفته در سطوح و حیطه های آموزشی و شیوه های ارزشیابی علوم به عنوان وضعیت مطلوب و مقایسه وضعیت موجود ارزشیابی علوم انسانی در ایران با آن به فاصله های موجود بین وضعیت موجود و مطلوب پرداخت. اطلاعات گردآوری شده به روش مشاهده و مصاحبه تحلیل کیفی شد. نتایج نشان داد که استفاده از شیوه های نامناسب ارزشیابی باعث شده است که وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت زیادی داشته باشد. برای پر کردن شکاف بین دو وضعیت ،تغییر و بازنگری اساسی در روش های ارزشیابی این علوم از نیازهای اساسی است.

۱۳۴مشکله علم و دین از کجا ناشی می شود؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
از زمان ظهور علم جدید، مسأله علم و دین همواره مورد بحث و نقادی بوده است. این مقاله سعی می کند به اجما ل به ریشه یابی علل طرح این مسأله بپردازد . مقاله با اشاره به علم شناسی های غیر پو زیتیویستی نشان می دهد که عدم آگاهی مااز چیستی علم و مراحل تحول و تکون آن سبب شده که در مرتبه اعتبار آن دچار اشتباه شویم و برای علم جدید اعتباری خدایی قائل شویم . بدین گونه برای خود بوجود آورده ایم و سعی می کنیم « مشکل علم و دین » مسأله ای با ع نوان تا آن را حل کنیم . حال آنکه اگر با کمی دقت و ژرف اندیشی به آن بنگریم خواهیم دید که علت طرح این مسأله، تصور خام و ناکاویده ما از علم است.

۱۳۵میان رشته ای شدن الگوهای پژوهشی در حوزه علوم انسانی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تولید دانش در اغلب علوم و به و یژه علوم انسانی از طریق جریان تخصصی شدن و تجزیه قضایا یهستی شناختی وروش شناختی ازیکدیگرانجام می گیرد؛ به طوری که علوم انسانی در چارچوبهای بسته، تخصصی، تک رشته ای و مجزا از هم قادر به شناخت، درک و حل مسائل پیچیده و چند بعدی موجود نمی باشد و نمی تواند به فهم و رفع آنها بپردازد. ارائه راهکارهای عملی و کاربردی تر برای حل مسائل اجتماعی، افزایش کارایی علمی دانشمندان ، یکپارچه کردن مفاهیم، روش ها و ابزارهای رشته های مختلف، نقد، تعدیل و اصلاح نظریات و کارهای یکدیگر و در نهایت افزایش خلاقیت علمی و تولید علم از نتایج قابل توجه بین رشت های شدن الگوهای پژوهشی در حوزه علوم انسانی می باشد. در این مقاله، عوامل مؤثر بر میان رشته ای شدن الگوهای پژوهش در نظام دانشگاهی مطرح شده است که از آن میان می توان به ساختار پاداش دانشگاهی، ارتقاء رتبه در ساختار علمی و ساختار سرمایه ای واحدهای تحقیقاتی به عنوان متغیرهای سطح کلان و خصوصیات همکاران، سن، جنسیت، رشته تحصیلی، مرتبه استادی، سابقه کار، تمام یا پاره وقت بودن، وضعیت استخدامی و تنوع عضویت در نهادهای علمی به عنوان فاکتورهای سطح خرد اشاره کرد.

۱۳۶مهندسی مجدد فرایند دانش آموختگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۷
یکی ازراهکارهای ارتقاءکیفیت علمی،آموزشی رشته های مدیریت درنظام آموزش عالی ایران،بازنگری بنیاد ین دراصول ورویه های موجود آنها می باشد مهندسی مجدد فرایندها ازروش های نوین برای تحقق این منظور به حساب می آید.دراین مقاله سعی برآن است تابه مهندسی مجدد فرایند دانش آموختگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی یکی از دانشگاه های ایران بپردازیم؛به نحوی که با محوریت قراردادن دیدگ اه فرایندی مهندسی مجدد،به طراحی نووریشه ای فرایند مذکور و زیرفرایندهای آن اقدام نماییم

۱۳۷نقد ادبی و جایگاه آن در دانشگا ههای کشور
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این مقاله پس از تعریفی گذرا از نقد ادبی و ارزیابی آن و اهمیت قالب های تحلیل از قبیل توصیف 2 و تفسیر 3 و تبیین 4، درباره موقعیت ممتاز تحلیل در قالب نقد 5 بررسی است . موقعیت نقد ادبی در تقویم درسی ادبیات فارسی مورد بحث قرار گرفته شده و مواضع آسیب شناسی تقویم رسمی ادبیات فارسی و کمرنگ بودن جایگاه نقد ادبی، در آن بیان شده و در پایان پیشنهادهایی برای تعمیق تحلیل های ادبی و منزلت نقد ادبی در دانشگاه ها عرضه گردیده است.

۱۳۸نقش تحقیقات انسانی در حفظ بهداشت روانی جوانان ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۴
آموزه های دینی، ازجنون و مستی دوره جوانی یاد می کنند، اما با وقوع انقلاب اسلامی، درایران نیز همچون دیگر کشورهای انقلابی جهان، آرمان گرایی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و تربیتی آن، در دستور کار مسئولان و اولیای امور جوانان قرار گرفت. برخوردهای آرمان گرایانه با جوانان از سویی و اتخاذ رویکرد ایدئولوژیک، فقهی و تکلیفی نسبت به جوان از سوی دیگر، سبب شد اولیای امور جوانان، جوانان را در چارچوبی آرما نگرایانه و انعطاف ناپذیر محصور کرده، مسیری بالنسبه متفاوت با اقتضائات روانی اجتماعی آنان را از ابتدای انقلاب اسلامی، در دستور کار خویش قرار دهند. با گذر زمان، مسیرهای نسبتاً متفاوت پیش گفته، بیش از پیش تنافر خود را با یکدیگر نشان دادند، این مسئله با افزوده شدن عواملی همچون وقوع پدیده جهانی شدن، تبعات وخامت آمیز خود را در عرص ههای اجتماعی و تعارض اقشار قابل تأملی از جوانان با خط مشی های رسمی نظام، به معرض دید نهاده است. بررسی های نگارنده در زمینه جوانان ایرانی از ابتدای انقلاب اسلامی، حکایت از آن دارد که نه تنها گسست و انقطاع گفتمان بین نسلی به عنوان یکی از تبعات آرمان گرایی و تن ندادن به واقعیات، بین جوانان و نسل بزرگ تر آنها رخ داده است، بلکه تحولات عمیقی در سطح جوانان ایرانی پدید آمده است که شاید در سطح ادبیات جهان، موارد مشابه آنها را به سختی یافت. برخی از این رخدادها، وقوع افسردگی اجتماعی در سطح جوانان، پدید آمدن بحران هویت دولتی، جامعه پذیری ضد جامعه پذیری، هنجارآفرینی های جدید جوانان (خاصه دختران) ایرانی، شکل گیری وتعمیق هیجان جویی مرضی، پدیدآیی عشق بیمارگون در سطح جوانان ایرانی، مقاومت فرهنگی و در مجموع تغییر قرائت دینی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی جوانان (در قیاس با نسل پیشین)، هستند که در مقاله با استناد به پژوه شهای مختلف، مفهوم سازی، مستند و مطرحگردیده اند. بالطبع پژوهش های عمیق تر، با عرضه تصویری واقع نگر از جوانان و تحولات جامعه آنان، با به دست دادن شناخت لازم، مانع از درغلتیدن اولیای امور جوانان و مسئولان به سمت اتخاذ تصمیم های بحران زا شده، آنان را نسبت به پذیرش هرچه بهتر واقعیات نسل جوان، و مهار هر چه بهتر تحولات شدید جامعه جوانان ایرانی، مجهز خواهد کرد.

۱۳۹نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص؛بررسی زبان عمومی دانشگاه
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مقاله حاضر سعی دارد تا با ارائه نقدی بر درس زبان عمومی دانشگاه به ارائه راهکار ها یی در این زمینه بپردازد. در این پژوهش از 600 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد خواسته شدبه پرسشنامه ای درخصوص زبان عمومی پاسخ دهندواز 20 استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز خواسته شد در مصاحبه ای درهمین خصوص شرکت نمایند. همچنین تمرینات کتب درسی باتوجه به سبک های غالب یادگیری ادراکی زبان آموزان مورد مداقه قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد دانشجو و استاد هیچ یک از این درس رضایت مندی کامل ندارد و شکاف عمیق میان سبک های غالب یادگیری ادراکی زبان آموزان ایرانی و سبک های مورد استفاده در تمرینات کتب درسی زبان عمومی وجود دارد.در پایان راهکارهایی برای ارتقای سطح کیفی زبان در دانشگاه ارائه گردید

۱۴۰نقش دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در ارتقاء علوم انسانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
اهمیت نقش دانشگاه هاومؤسسات آموزشی و پژوهشی درکشور ما، لزوم توجه به وضع تربیتی درجامع هووضعیت علمی کشور و نیز موانع موجود بر سر راه دراین خصوص از مدتها پیش دغدغه خاطر مسئولین، صاحب نظران و دلسوزان کشور عزیز ایران بوده است. آنان همواره این پرسش رادرسرمیپرورانندکه چراکشورایران درگذشت هدرکلیه علوم انسانی مهد علم و ادب بوده و اسطورههایی همچون ابن سینا، ابوریحان، رازی، فردوسی، خیام، سعدی، حافظ ، مولوی و را در آغوش خود پرورانده است؛ اما دردوره های اخیردر مقایسه باپیشرفتهای علمی غرب،این چنین بارکود مواجه شده است. مطالعه نقش دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی کشور و عدم توجه به علوم انسانی، نمایشگر این حقیقت است که علوم انسانی جایگاه خاص خود را در زندگی فردی و جمعی از دست داده است. وجود مشکلات زیر ساختی متنوع و فراوا ن در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی از جمله موانعی است که بویژه طی سالیان اخیر بر پیکره علمی کشور سایه انداخته و آن را بیش از پیش فقیر کرده است. هدف از تحریر این مقاله بررسی نقش دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی در ارتقاء علوم ا نسانی است. دگرگونی های اجتماعی، عوامل سازمانی، استادان، نظام ارزشی و آموزشی، دانشجویان، فن آوری، عوامل فراملی و سازمان های علمی فرا دانشگاهی ازجمله زیر ساختهایی است که به بررسی آنها پرداخته خواهد شد. روش مطالعه در این مقاله از نوع تحلیلی است که در کنار مؤلفّههای اساسی، آنها را آسیبشناسی نموده ، راهحل های راهبردی را در کنار آنها ارائه مینماید

۱۴۱نقش علوم انسانی در چشم انداز بیس تساله جمهوری اسلامی ایران وراهکارهای عملیاتی ساختن آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سند چشم انداز بیست ساله که پس از انقلاب برای اولین بار در تاریخ ایران تدوین شده است، بیانگر افق آینده ای است که ساخته می شود. به عبارت دیگر این سند، به آینده، نه به عنوان جایی که ایران به آنجا می رود، بلکه به عنوان آنجا که ایرانیان آن را به وجود م یآورند، نگاه می کند. بر این اساس، راههایی که به آینده ختم می شوند، یافتنی نیستند، بلکه ساختن یاند. این نگرش به آینده توسعه و پیشرفت در سند چشم انداز بر پایه تفکر راهبردی پای هریزی شده است. و صد البته می بایست بر پایه برنام هریزی راهبردی نیز عملیاتی گردد. مقصود از تفکر استراتژیک، خلق راهبردی های ابتکاری و نو است که می تواند چشم انداز آینده ای بالقوه را ترسیم کند که به طور قابل توجهی با حال متفاوت است و مقصود از برنامه ریزی راهبردی، عملیاتی کردن راهبردی های خلق شده و حمایت از فرآیند تفکر راهبردی است و بدین گونه است که سند چش مانداز بیست ساله جمهوری اسلام یایران، نه براساس پیش بینی، که براساس آینده نگری شکل گرفته و به تعبیر سطر سطر آن با محاسبه و کارشناسی تدوین شده و اص لاً بلندپروازانه » زیبای مقام معظم رهبری توضیح اینکه، کشورهای مختلف جهان در تهیه و تنظیم چش مانداز بلند مدت خود به یکی «. نیست از دو رویکرد کلی توجه دارند که عبارت اند از: 1. رویکرد پیش بینی: که برای تنظیم سند چشم انداز براساس آن، ابتدا وضعیت موجود به دقت بررسی شده و براساس امکانات، قابلی تها و فرصت های موجود، تصویری از آینده ترسیم می گردد. 2. رویکرد آینده نگری: که براساس آن، ابتدا تصویری از وضع مطلوب و آرمانی در نظر گرفته می شود و توانایی ها و قابلیت های لازم برای رسیدن به آن ایجاد می شود.آنچنان که ملاحظه می شود، افق آینده ترسیم شده در چش مانداز بر پایه رویکرد دوم، قابلی تها و امکانات و فرص تهای موجود آینده را شکل نمی دهند، بلکه آینده ف ینفسه به عنوان وضع مطلوب در نظر گرفته م یشود و همه قابلی تها و امکانات و فرص تها باید برای تحقق آن به شکل حداکثر گرایانه تجهیز و به کار گرفته شوند. با این مقدمه می توان گفت چش مانداز عبارت است از: تصویر مطلوب و آرمان قابل دستیابی جامعه در یک افق زمانی معین بلندمدت که متناسب با مبانی ارزشی و آرمان های نظام و مردم تعیین می گردد

۱۴۲نقش علوم انسانی در سیاست ها و برنام ههای توسعه ایران
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
سیاست گذاری و برنامه ریزی نقطه تلاقی و تلفیق نظریه و عمل در علوم انسانی و اجتماعی است و هدف از چنین امری دستیابی به رفاه و توسعه جامعه است. در این نوشتار منظور از سیاست و برنام هریزی تجلی اراده حکومت در عمل و مجموعه ای ساختاری و متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمالی است که به عنوان اقتدار عمومی در سطوح محلی، ملی و بین المللی عرضه می شوند. هر نوع سیاستگذاری نیازمند توسل به علوم انسانی و اجتماعی است تا بتواند مبانی نظری، رویکردها و مفاهیمی را که جهت و هدف اصلی را مشخص می کند، ترسیم نماید. در جامعه ایران با آغاز دوره « عصر زرین فرهنگ ایران » و افول « اندیشه ایرانشهری » بعد از اضمحلال مشروطیت اندیشه تجدد و توسعه بر اثر مقتضیات زمان و تهدیدات جامعه غربی جلوه گر شد و با سیاست گذاری و برنامه ریزی به شیوه جدید رایج گشت. « دولت مدرن » تشکیل و استقرار سیاست ها و برنامه های عمران و توسعه ایران از برنامه عمرانی هفت ساله اول ( 1327 ) قبل از انقلاب اسلامی تا برنامه چهارم توسعه بعد از انقلاب ( 1384 ) تابع مبانی و الگوهای نظری جوامع غربی بوده است و در قالب الگوهای نوسازی، ساختارگرایی، نیازهای اساسی، آزادسازی اقتصادی، نهادگرایی و خصوصی سازی، تدوین گشته و به اجرا درآمده اند. علوم انسانی بومی در این در مسئله شناسی، « اجتماع علمی » و حتی « اجماع علمی » خصوص تا کنون نتوانسته است به موضو عیابی و تدوین سیاست ها و برنامه ها دست پیدا کند و از این رو به توجه جدی دولت و جامعه نیازمند است

۱۴۳نقش مطالعات میان رشته ای دراعتلاءعلوم انسانی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
بیش ازیک قرن است که دراکثردانشگاه های دنیاالگوی رشته مدار یاوابسته به رشت ه حاکم شده است. مطابق این الگو تأکید فزاینده ای بر تخصص و مزایای آن صو رت می گیرد و تنهابه متخصصان یا صاحب نظران یک رشته خ اص اجاز ه داده می شود به پژوهش وارا ئه نظریه درآن رشته بپردازند .درسال های اخیر،به دلیل پیچیدگی جوامع و گستردگی وتنوع مسائل،ناکارامد ی این الگو بیش ازپ یش آشکار شده ،این امر از مهمترین انگیزه های رواج مط العات بین رشته ای محسوب می شود .درک عمیق تر موضوع و شناخت بیشترو کامل ت ر پدیده ها نیز انگیزه دیگر رواج این نوع تحقیقات می باشد.منظور از مطالعات بین رشته ای، فرایند درگیر شدن رشته های مختلف علمی در پاسخ گویی به یک س ؤال، حل یک مس أله یا طرح یک موضوعی است که به علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن قابل طرح و بررسی با استفاده از یک رشته واحد نیست . (کلین و نیوئل، 1998 )در مطالعات میان رشته ای کار آمد از هر ر شته علمی به عنوان یک منبع معتبر اطلاعاتی به تناسب استفاده می شو د؛ بنابراین ، چنین مطالعاتی، نه تنها با ترکیب اطلاعات به دانش جدیدی دست می یابند ، بلکه درک کامل تری از تشابهات و تمایزات بین رشته ها نیزایجاد می کنند. تفاوت درمفروضه ها، دیدگاه ها، روش ها، زبان و اصطلاحات فنی هر رشته و موانع شناختی در انسان ها از جمله مشکلاتی است که استفاده از مطالعات میان رشته ای ر ا محدود می سازد؛ درواقع انجام این نوع مطالعات مستلزم صبر و شکیبایی و تحمل دیدگاه های مختلف ازجانب محققان است. دراین مقاله ، ابتدا به اهمیت و ضرورت گسترش تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و دانشگاه هااشاره می شود، پس از آن به مفهوم تحقیقات میان رشته ای و شرایط انجام آن پرداخته می شود. موانع انجام این گونه تحقیقات و راه های غلبه بر این موانع نیز در ادامه مقاله مطرح خواهد شد

۱۴۴نقش و جایگاه زبان عربی در علوم انسانی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۵
نقش وجایگاه علوم انسانی – بامحوریت انسان – دررشد و بالندگی فرهنگ ها یا انحطاط تمدن ها، غیرقابل تردید است. تدوین برنامه های آموزشی علوم انسانی، یکی ازپرچالش ترین برنامه ریزی های هر کشور است . درباره علوم انسانی ، ازهمان سال های نخستین انقلاب اسلامی ایران – که با شعار انقلاب فرهنگی و فکری همراه بود – برخی تردیدهای جدی وجود داشت و این خود پیش درآمدی برشکل گیری شواری عالی انقلاب فرهنگی شد. با گذشت سه دهه ازانقلاب ، تدبیرمتولیان امر و تلاش دلسوختگان رسمی و غیررسمی عرصه فرهنگ و آموزش، در تدوین برنامه ای جامع برای علوم انسانی وساماندهی به روندآموزش این دانش ها – به معنی عام آن – حاکی از عدم توفیق در دستیابی به اهداف موردنظر است و نیاز به بازنگری در مواد آموزشی و روش های آموزش علوم انسانی در حوزه های آموزش و پرورش و آموزش عالی و حوزه های علمی کاملا آشکار است. به نظرمی آید که عمده ترین مشکل درآموزش علوم انسانی، در ابزار انتقال آن یعنی زبان علمی این دانش هاست بی تردید بستر ورود به حوزه اندیشه ها و دانش ها زبان است ؛ و ضروری ترین ابزار دادوستد علمی و فرهنگی دانشجویان و طلبه ها و استادان و پژوهشگران بیشتر رشته های علوم انسانی – علوم قرآنی، فقه، فلسفه ، تاریخ و ... – زبان عربی است. براساس گزارش های مکتوب و شفاهی و تجربه های عینی ، یکی از آشکارترین چالش های ما، به ویژه در شاخه های علوم انسانی ، مشکل آموزش زبان علمی این رشته ها، یعنی زبان عربی است. شواهد حاکی از آن است که روش ها و فنون موجود در آموزش زبان عربی، پاسخگوی نیازفرگیران و استادان نیست. به نظر می آید که عمده ترین مشکل در آموزش این زبان، رویکرد یا نگاه به این زبان است، و تا زمانی که تعریف از زبان عربی و نگاه به آن تغییرنکند، هرگونه دگرگونی در عناوین و روش ها و فنون، اثربخش نخواهد بود. اصل مقاله م یخواهد به این نتیجه برس د که: با اجرای یک طرح ساده و قابل اجرا و تغییرجزئی در برنامه های آموزش زبان عربی وجابه جایی منطقی برخی عناوین و سرفصل ها،, می توان از زبان به شیوه درست و بهینه استفاده کرد و زمینه های ارتباط معنی دار فراگیران با دروس علوم انسانی را هموارکرد.

۱۴۵نقش وجایگاه کتابخانه های عمومی درعدم بازگشت نوسوادان به دوران بیسوادی وتقویت سوادآنها
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۳۲
بازگشت به مرحله بیسوادی یعنی ازدست دادن توانایی خواندن ونوشتن که ازکمبود مطالعه توسط نوسوادان نشأت م یگیرد.این امریک تهدید محسوب می شود و بخشی ازافراد ذی نفع درسوادآموزی راتحت تأثیر قرارمی دهد.مبارزه با پدیده بیسوادی زمانی موفقیت آمیزاست که برای مراحل پس ازنوسوادی نیز برنامه های مدون، جامع درنظرگرفته شود. هدف اصلی ازتلاش عظیم و بسیج فراگیر جامعه برای ریش هکن کردن بیسوادی، تنها فراگرفتن مقطعی مهارت خواندن و نوشتن نیست؛ بلکه توانا ساختن بزرگسال و فرد نوسواد برای استفاده از این مهارت ها در زندگی و استفاده از دنیای علم و دانش است. برای جلوگیری از بازگشت به بیسوادی، حفظ و تقویت در نوسوادان لازم است. به طورجدی برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شود و نوسوادان عملاً تحت پوشش برنام ههای آن در آیند و در این میان نظام آموزشی غیررسمی و کتابخانه های عمومی می توانند سهم خود را در رشد و توسعه کشور را ادا نمایند. کتابخانه ها درجهت حمایت از امر آموزش و تحقیق، منابع و اطلاّعات موردنیاز جامعه نو سواد را فراهم می آورند با وجود و حمایت کتابخان هها به عنوان مراکز فرهنگی است که خودآموزی را برای همه افراد جامعه ممکن می سازد و وظیفه حمایت و تقویت از برنامه های سواد آموزی و پس از آن را به عهده دارد. درایران با توجه به گسترش شبکه کتابخانه عمومی در شهرها و روستاها می توان مواد موردنیاز و مناسب برای نوسوادان و کم سوادان جامعه را از طریق آنها فراهم ساخت و به تثبیت مهارت های سواد و رسیدن به مرز خودآموزی کمک کرد. فعالیت های سوادآموزی کتابخانه ها باید در جهت همکاری با دیگر ارائه دهنده گان آموزش بزرگسالان بوده و هدایت شود. هدف از مقاله حاضر ارائه راه های مؤثّر جلوگیری از بازگشت مجدد نوسوادان به بی سوادی و گوشزد نمودن به دست اندرکاران کتابخانه های عمومی جهت توجه جدی و کافی به نیازهای مطالعاتی سوادآموزان ونقش کتابخان هها و کتابداران برای گسترش و تقویت این آموزش ، به ویژه نوسوادان و کم سوادان است

۱۴۶نگرش متخصصین رشت ههای علوم دیگر درباره پژوهش در علوم انسانی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق جایگاه پژوهش در علوم انسانی از دیدگاه متخصصین و دانش آموختگان سایر علوم در ایران بررسی می شود. به نظر می رسد اغلب این اشخاص نتایج تحقیقات علوم انسا نی را بدیهی می دانند و در مواردی ضرورتی برای انجام پژوهش در علوم انسانی نمی بینند، در اینجا این بحث بررسی می شود و درباره صحت و سقم آن کنکاش می شود . در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است . بدین گونه که پرسشنامه مذکور به دس ت تعدادی از افراد تحصیل کرده در علوم دیگر غیر ازعلوم انسانی پاسخ داده شده است. با توجه به نقش بسیار با اهمیت و ارزنده ای که رشته های علوم انسا نی در جوامع بشری برعهده دارند، پژوهش و مطالعه در این رشته ها می تواند بسیاری از مسائل اجتماعی و ارتباطی انسان ها ر ا حل بنماید و باعث شود تا جامعه ای سالم تر و پیشرفته تر برای خود مهیا کنیم . مسائل روحی روانی، تربیتی، حقوقی، اجتماعی، فلسفی، زبانی، ادبی و غیره ...تنها با مطالعات علوم انسانی بررسی می شوند. با ارزش نهادن و درک اهمیت واقعی این گونه رشته ها، تخصیص بودجه هایی برای پژوهش در این زمینه، به روز کردن کتب و آشنایی با نظریه های جدید به راستی می توان یک جامعه را به طورکلی متحول نمود.

۱۴۷وضعیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها: تأملی برنظردانشجویان درباره چالش ها و نارسای یهای علوم انسانی و راهبردهای توسعه کیفی آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۴۵
با آغاز هزاره سوم گرای ش هاوتغییرات کلان سیاسی ،اجتماعی و حرفه ای و توسعه مواج و خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پدیده هایی چون جهانی شدن و به هم ریختن و حذف پاره ای ازمرزهای فکری و فلسفی که از دهه گذشته ریشه گرفته بودندب ه اوج خو د رسیده وانتظارات و زمینه های جدیدی را برای سازمان هاونهادهای جوامع مطرح نمود .وجوداین نیاز ها و انتظارات زمینه ایجاد تحول و تغییرات اساسی را در سازما ن هاو نهادهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی، اقتصادی و سیاسی به دنبال داشت .دراین اثنا برای نظام آموزش عالی نیز پارادایم ها و الگوهای نوینی ازدانشگاههادر هزاره سوم مطرح شد و بستر ظهور نسل های جدیدی از مؤسسات آموزش عالی را فراهم نمود. بنابراین، با عنایت به شکل گیری بنیا ن های ج امعه هوشمند و حاکمیت فرهنگ شبکه ای و ظهور پدیده های فرانوین دانشگاهی، مادر کنار مسائل و تنگناهای جار ی نظام آموزش عالی خود با مجموع ه جدیدی از چالش هاورسالت های جدیدی مواجه هستیم که جز با مهندسی مجدد نظام آموزش عا لی نمی توان با موفقیت آنها را مدیریت نمود. دراین باره انجام تغییرات و اصلاحاتی درعلوم انسانی وانطباق آن باوضیعت مذکور اهمیت بالایی دارد و مستلزم تلاش و جدیت بیشتری ازجانب مدیران و متولیان مراکز دانشگاهی است. این مقاله در صدد است تا با بررسی دیدگاه دانشجویان علوم انسانی در باره جایگا ه این علوم در آموزش عالی کشور، مشکلات و نارسایی های اثرگذاربر کیفیت آموزشی و پژوهشی آن را تحلیل و راهکارهایی را نیز در جهت بهبود فعالیت های علمی و پژوهشی دراین علوم پیشنهاد نماید.

۱۴۸وضعیت علوم اجتماعی جدید در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۵۰
دغدغه اساسی ای که موجب پیدایش و تکوین این مقاله شد اوضاع نابسامان علوم اجتماعی جدید در ایران است و عمدتاً این پرسش که چرا علوم اجتماعی جدید در توضیح و بیان تحولات، تغییرات و اوضاع جامعه ایرانی ناتوان است و نتوانسته نسبتی حقیقی با این جامعه برقرار نماید. برای توضیح وضعیت علوم اجتماعی جدید در ایران، مقاله در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول مجموعه ای از مباحث پایه ای توضیح داده شده است، از جمله پرسش اصلی طرح شده و مفاهیم کلیدی آن از قبیل مفهوم وضعیت، علوم اجتماعی جدید، جامعه ایرانی و آشنائی ایرانیان با علوم اجتماعی و جامعه شناسی شرح داده شده است . در بخش دوم نیز وضعیت علوم اجتماعی جدید از منظر چهار مکتب نظری تشریح شده و در عین حال تلاش شده در هر یک از آنها نسبت علوم اجتماعی جدید با جامع ه ایرانی ر وشن شود . ابتدا از منظر نظریه ترجمه وضعیت علوم اجتماعی در ایران بررسی شده است، سپس از منظر نظریه تاریخ ه ایدگر و گادامر به وضعیت علوم اجتماعی در ایران نگاه شده است . در مرحله سوم از منظر پوزیتیویسم و تجربه گرائی جدید که یک مکتب نظری پر سیطره در دوران جدید است ، وضعیت علوم اجتماعی جدید در ایران بررسی شده است . در نهایت از دیده نظریه پارادایم به توضیح اوضاع علوم اجتماعی جدید در ایران پرداخته ایم. در پایان نتیجه ای که از سراسر مباحث مقاله گرفته شده است، می توان گفت به یک راه حل ختم شده است و آن اینکه علوم اجتماعی جدید در ایران نیاز اساسی به قرائت مجدد و از نو فهمیدن و بازاندیشی دارد؛ زیرا امروزه امکان این قرائت مجدد و بازاندیشی در علوم اجتماعی جدید در ایران پیدا شده است ، در حالی که در گذشته و در مقطعی که پای علوم اجتماعی جدید به ایران باز شد چنین امکانی مهیا نبود، ولی امروزه زمینه این امکان به ویژه پس از انقلاب اسلامی که تحول در انفس و افکار را هم موجب شده، مهیا شده است.

۱۴۹هماهنگی دستور زبان عربی و دستور زبان فارسی در فرایند برنامه ریزی درسی
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۸
همگامی تمام عیار دو زبان متفاوت امکان پذیر نیست . شاید بتوان با برخی ازانواع ترجمه ها، فاصله های بین زبان ها را کم کرد تا هر زبانی بتواند خود را به مرزهای زبان دیگری نزدیک کند . اما واژه های متفاوت بی معادل و قانونمندی ساختاری ویژه متن متفاوت، همگامی را حتی در زبا ن های هم ریشه، غی ر ممکن می کند. به همین علت، مثلاً در مورد شعر گفته می شود که نمی شود آن را ترجمه کرد. پیوستگی زبان عربی ب ه ویژه د ر بخش واژگان و مفردات با زبان فارسی و نزدیکی معنوی آن با فرهنگ ایرانیان، آن چنان است که انگیز ه های این فکر را فراهم کرده است که زبان عربی بان دوم مادری ایرانیان است . ب ه ویژه با رویکردی که نحله های فکری و فرهنگی ایرانیان به زبان عربی داشته اند و دارنداز طرفی زبان فارسی از جمله زبا ن های زنده دنیاست که بیش از ده قرن سره و دست نخورده باقی مانده است. مردم ایران و بخش وسیعی از همسایگان آنها امروزه به زبان فردوسی حرف می زنند و چیزهای مورد نیاز خود را برآورده می کنند. اگر مقایسه ای گذرا صورت گیرد آشکار می شود که بیشترین تغییرات در زبان فردوسی، با واژه های بیگانه و اندکی ترجم ه ای در ساختمان زبان فارسی، به وجود آمده است.اما راز پویایی و زنده بودن زبان تنها و تنها بالیدن برداشته های گذشته نیست ، بلکه زبان برای زنده بودن و با نشاط زیستن به هوایی فراخ و سالم برای اجر ای مسئولیت های زبانی خود، نیازمند است. نوزائی با دنیای گسترده پیشوندها و پسوندها، برخورد مناسب با واژ ه های ناآشنا، شناخت داد ه های فرهنگ ملی – اسلامی و ... می تواند زمینه های روشن تری در چگونگی استفاده از زبان عربی دراختیار دردمندان و دلسوزان قرار دهد و همگامی این دو زبان را قانونمند کند . بخشی از آموزش زبان در هر فرهنگی بر دوش نهادهای آموزشی است. آموزشگاه ها و مدرس ه ها و دانشگاه ها ، پرورش دهندگان غیرتمندان جامعه در آینده در زمینه فرهنگ و ملیت هستند. در ایران، آشنایی با زبان عربی تقریباً از سال های بدو ورود به مدرسه آغاز م ی شود و در دوره های راهنمایی و دبیرستان به شکل زبان و ادبیات عربی جایگاه ویژه ای در برنامه های درسی برنامه ریزان پیدا می کند. هدف از قانونمندی این نوشته بدون شک رد کردن دستور زبان و آموزش زبان عربی نیست، بلکه یافتن بهترین روش برای رسیدن به بهترین نتیجه است. این نوشته می کوشد یک بار دیگر هدف های آموزش زبان عربی در کشور را به چالش کشانده و به گمان خود آن را آسیب شناسی کند . می گوید زبان عربی در شکل و محتوای فعلی خود نم ی تواند نقش یک وسیله را در رسیدن به هدف های اصلی آموزش یک زبان در کشور به خوبی بازی کند.پیشنهاد می کند عربی سال اول دبیرستان برای همه رشته ها به صورت درسی دوواحدی در شکل و محتوای تاز ه ای تدریس شود که سمت و سوی سرفص ل ها و تمرین ها همگامی موضوعات و مفاهیم با زبان فارسی باشد . این همگامی (تطبیق و تطابق ) در قرائت های انتخابی بر اساس تاریخ و فرهنگ اسلامی – ایرانی و فرهنگ ملل نیز در نظر گرفته می شود. اما از سال دوم تا پایان دوره پیش دانشگاهی رشته های ب ه جز ادبیات و علوم انسانی (تجربی و ریاضی و هنرستان ) دستور زبان عربی را در بطن و در متن کتاب هایی مثل زبان فارسی و ترجمه و قرائت را در متن درس هایی مثل قرآن و معارف اسلامی و دین و زندگی و ادبیات فارسی بخوانند. اما رشت ه های ادبیات و علوم انسانی از سال دوم تا پایان دوره پیش دانشگاهی کتاب های جدایی با هفته ای چهار ساعت آموزش خواهند داشت . در کنار کتاب های عربی درسی هم با نام بلاغت برای رشته ادب یات و علوم انسانی گذاشته شود که در سال سوم ادبیات و علوم انسانی و پیش دانشگاهی یا در یکی از این دو سال آموزش داده می شود.

۱۵۰بررسی موانع و تنگناهای توسعه پژوهشهای علوم انسانی در دانشگاهها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۹
با وجود اهمیت و نقش ارزنده علوم انسانی در حل مشکلات جوامع بشری، دامنه تحقیقات حوزه علوم انسانی کاهش یافته و پژوهشها دچار رکود و نوعی حاشیه نشینی شده اند. جهت شناسایی علل عدم رونق پژوهشهای علوم انسانی، تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع و تنگناهای توسعه پژوهشهای علوم انسانی در دانشگاه ارومیه به انجام رسیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی – علی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه اساتید در رشته های مختلف علوم انسانی بودند که نمونه آماری به تعداد 30 نفر از بین 8 رشته مختلف علوم انسانی، از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بوده و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ، 0\84 محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و نیز آمار توصیفی و استنباطی(آزمونهای t، ANOVA، Bonfrroni، Fridmanو کای اسکوئر) استفاده شد. اهم نتایج نشان می دهند که عوامل 6 گانه شامل عوامل اداری – اجرایی، مالی – اقتصادی، عوامل مرتبط با پژوهشگر، عوامل درونی مرتبط با پژوهش، عوامل بیرونی مرتبط با پژوهش، عوامل مرتبط با جایگاه پژوهش؛ به عنوان موانع تحقیقات علوم انسانی مطرح بوده و این عوامل در بین اعضا هیات علمی با تمرکز بر عوامل دموگرافیک(جنسیت، درجه علمی، وارد بودن یا وارد نبودن در طرح گرنت، سابقه کار) اختلاف نظری ایجاد نکرده است. رشته های علوم تربیتی، زبان انگلیسی و جغرافیا نظرشان در مورد عوامل مرتبط با جایگاه پژوهش متفاوت از سایر رشته ها بود. در مجموع؛ دست و پاگیر بودن مراحل اداری و اجرایی؛ تهیه اسناد و مدارک مالی؛ انجام تحقیقات علمی به عنوان سوابق پژوهشی محققان، عدم ارزیابی و نظارت صحیح نتایج حاصل از طرحهای پژوهشی، عدم بهره برداری از نتایج حاصل از پژوهشهای علوم انسانی در سطح جامعه، محدودیت منابع علمی از جمله مشکلات و موانعی هستند که بر سر راه تحقیقات علوم انسانی خودنمایی می کنند.
نمایش نتایج ۱۲۶ تا ۱۵۰ از میان ۴۸۸۰۷ نتیجه