۱۵۱استانداردسازی اموزش فلسفه در دانشگاه
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۸
نقش نظام اموزش هر کشور در تولید دانش و انتقال تجارب فرهنگی و علمی انسانها و پرورش نیروهای انسانی کارامد بسیار بااهمیت است دانشگاه همیشه منبع اصلی تامین نیرویانسانی ماهر، متخصص و مبتگر جهت رفع تنگناهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوده است طی دهه های گذشته بررسی کیفیت اموزش عالی در دستور کار دولتها قرارگرفته و بهبود کیفی اموزش در این سطح از مهمترین اولویتها اعلام شده است. برنامه درسی از مهمترین عناصر نظام اموزشی است که زمینه تحقق اهداف این نظام را فراهم می سازد و در فرایند اموزش و همچنین تدوین کتاب درسی نقش مهمی دارد سرفصل یا برنامه درسی در پاسخ به نیازهای اموزشی دانشجویان و بازار کار آنها تدوین می شود و زمینه تربیت افراد متخصص را فراهم می کند فلسفه بخش مهمی از علوم انسانی است که هدفش کسب فهم عمیق ویژگیهای هستی وانسان است.

۱۵۲اموزش فلسفه در المان
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۴۴
غرض از تحریر این مقاله برای نخستین همایش سراسری استادان، محققان، مولفان و مترجمان حوزه های فلسفه، کلام ادیان، و عرفان اسماء ، اگاهی از وضعیت اموزش فلسفه در سرزمینی است که اندیشمندان برجسته را در حوزه های مختلف علوم انسانی و فلسفه به جهان معرفی کرده است از این رو مولفان معتقدند که اگاهی از شیوه های اموزشی آنها می تواند برای سرزمین ما و دست اندرکاران مسائل اموزشی فلسفه ایران مفید و الهام بخش باشد. یاداوری این نکته نیز لازم است که نویسندگان مقاله خود درالمان تحصیل کرده اند و شیوه ها و مسائل اموزشی مربوط به اموزش فلسفه را از نزدیک مشاهده کرده و با ان درگیر بوده اند و بنابراین تجربه های ملموسی را در این خصوص به خواننده ارائه می کنند از دیگر انگیزه های قابل ملاحظه در پرداختن به این موضوع توجه به این مسئله است که دراین کشور میان مطالعات علوم انسانی که در بسیاری موارد ماهیتی انتزاعی و مجرد دارد و دیگر حوزه های اجتماعی امیختگی ژرفی به نحو موثر و واضح مشاهده می شود

۱۵۳تحلیل و بررسی دیدگاه شرق شناسان درباره ارای محی الدین ابن عربی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۳۲
امروزه به دلیل رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی و پایگاههای اطلاع رسانی زمینه تعامل همه جانبه اندیشه های متفاوت فراهم شده که این امر به شتاب گرفتن رشد فرهنگ درهمه حوزه ها از جمله حوزه علوم انسانی منجر می شود حال باید دید جایگاه اندیشه اسلامی ما در این تنوع افکار کجا است و نحوه برخورد اندیشمندان جامعه با موج مزبور چگونه باید باشد روشن است که فرهنگ غنی و کهن اسلامی ما م ی تواند درمجموعه تفکرات جهان امروز نقشی اساسی ایفا کند و نظام تفکر جهانی را تحت تاثیر قرار دهد اما چگونه در بدو امر دو راه به نظر می رسد: معرفی اثار اندیشمندان مسلمان از طریق متفکران جامعه اسلامی با نگرش درون دینی ، معرفی اثار اندیشمندان مسلمان از طریق متفکران غیر مسلمان با نگرشی برون دینی نوشتار در مقاله حاضر راه دوم بررسی می شود و دراین جهت به عنوان مثال به یکی از مصادیق بسنده می کند و آن بررسی ارای شیخ اکبر محی الدین بن عربی از طریق خاورشناسان است. و گزینش این مصداق به دلیل نقش بنیادی ابن عربی در اندیشه عرفانی متفکران مسلمان است.

۱۵۴راهکارهای دستیابی به مدیریت اموزشی پیشرو
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
برای رشد تولید دانش و فناوری در کشور باید از مسیر اموزش عالی کیفی و هدفمند عبور کرد مع الاسف وضعیت اموزش در کشور ما به ویژه در حوزه علوم انسانی از ضعفهای جدی رنج می برد بطوریکه خروجی و محصول دستگاه کلان اموزشی کشور در مقاطع مختلف فاقد کارایی تعریف شده و مورد انتظار است دراینجا این پرسش مطرح می شود که ایا کشور ما از یک نظام و سیستم اموزشی به معنای دقیق برخوردار است؟ قبل از پاسخ گویی به این پرسش لازم است نیم نگاهی به مفهوم نظام اموزشی داشته باشیم. در صورتیکه مجموعه فعالیتهای اموزشی و پیرااموزشی در کشور بصورت هماهنگ هدفمند و متدیک در فرایند دقیقی طراحی و دنبال شود می توان وجود یک نظام را لمس کرد

۱۵۵ضرورتها و اولویتهای پژوهش و تدوین متون در عرصه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۶
از انجا که ریشه های اصلی پیشرفت علم در گرو تحول کمی و کیفی و تغییر ساختار اموزشی و پژوهشی در سطوح مختلف نظام اموزشی یک کشور است این همایش می تواند نخستین گام در جهت ایجاد تحول علمی و دگرگونی نگرشی به علوم انسانی به ویژه علوم انتزاعی فلسفه ادیان، عرفان و کلام باشد. اساس این نوشتار مبتنی بر ایجاد تحول در این معارف جهت گسترش فهم و تغییر ساختار فرهنگی در احاد جامعه است در جامعه امروز علوم مورد نظر بطور شفاف در نهادهای اموزشی و پژوهشی خود رانشان نمیدهند بسیاری از طرحهای پژوهشی به ترجمه های متون بسنده کرده اند و چه بسا مترجمان کمتر تخصصی لازم را دراین زمینه دارند دانشجویان در سطوح عالی بیشترین همتشان مصرف مطالعه ترجمه ها می شود. بسیاری از مسائل مورد پژوهش از روی دغدغه های ذهنی پژوهشگر بر نمی خیزد تا بتواند به پاسخ پرسشهای خود و معضلات فکری دانشجویان دست یابد. چرا این گونه پرسشهای اساسی متضمن سالها مطالعه و تحلیل و نقد متون است و این نگرش با پژوهشهای تجارتی نظام اجتماعی ما سازگار نیست؟

۱۵۶مسئله علوم انسانی در وضعیت تلاقی فرهنگی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۱۱
وضعیت تلافی فرهنگی وضعیتی است که فضای ذهنی و عرضه اجتماعی یک ملت دستخوش عوامل مختلفی باشد عواملی برامده از مبادی مختلف و ناسازگار، در چنین شرایطی بطور طبیعی هر ملتی برای جمع و اشتی بین عوامل و محرکهای متفاوت و نیل به حیاتی معتدل و یکپارچه می کوشد شروع دوباره مدرن در اروپا و تاثیر تدریجی تبعات ان در کشورهای غیراروپایی آنها را دچار چنین وضعیتی کرد کشورهای اسیایی مانند ایران از اغاز دوره مدرن دچار چنین وضعیتی بوده اند فهم سرگذشت همه پدیده های فکری و اجتماعی از ان زمان تاکنون منوط به فهم این شرایط است طرح مسئله علوم انسانی درایران کوشش برای توصیف سرگذشت این علوم مسائلی است که از اغاز اموزش و پژوهش علوم انسانی درایران پدید امده است انچه که دراین تحقیق اهمیت دارد آن است که درکشورهایی که در حال طی مسیر مدرن شده و درعین حال درگیر سنتهای ماقبل مدرن هستند باید در باب نقش و جایگاه معلوم انسانی متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی آنها و نحوه تالیف مدرنیته و سنتهای تاریخی ان ها اندیشید.

۱۵۷مشکلات معرفت شناختی و روشی در کتابهای درسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
حوزه علوم انسانی به ویژه فلسفه ، کلام و عرفان در مقایسه باعلوم پایه و پزشکی از نظر امکا ن تحول با مشکلات زیادی مواجه است برای اینکه درعلوم پایه و پزشکی کشورهای پیشرفته کار می کنند و زحمت می کشند. ما نیز به چند صورت از حاصل زحمات انها استفاده می کنیم از قبیل: یافته های انان را به مراکز اموزشی و پژوهشی خودانتقال می دهیم اثار دانش و تکنولوژی آنان را در حد امکان می خریم و از ان بهره برداری می کنیم پژوهشگران جامعه ما به خاطر وجود یک روند روشمند درغرب با پرشها و نقاط مبهم علوم اشنا می شوند و د رمورد انها تحقیق میکنند دراین تحقیق باز هم با توجه به عملکرد غرب در حد امکان روش مناسب را در پیش می گیرند. چنانچه پژوهشگران ما پاسخ پرسشهای پژوهشی را یافته و مجهولی را معلوم کرده باشند نتیجه کارشان ارزیابی می شود و به نسبت ارج و اعتبار کار خود تقدیر خواهد شد.

۱۵۸مولفه های نقد و تحول در نگارش متون منطقی برای اموزشهای دانشگاهی کشور در حوزه علوم انسانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۱۸
منطق یکی از دانشهایی است که نه تنها در مطالعات فلسفی مورد نیاز جدی است بلکه در سایر علوم انسانی و حتی علوم تجربی و ریاضی از جمله مواردی است که یادگیری و به دست اوردن مهارت در آن می تواند در نتایج مطالعات و تحقیقات بسیار اثر گذار باشد منطق را نمی توان مختص علوم و عالمان عقلی دانست شاهد این مدعا آن است که در طول تاریخ نویسندگان و نظریه پردازان در حوزه منطق گاه فلاسفه بوده اند گاه طبیبان و طبیعی دان ها گاه ریاضی دان ها گاه متکلمان ، گاه فقیهان و عالمان شریعت و اخلاق و عرفان. امروزه نیز در برنامه ریزی های دانشگاهی، عنوان منطق در رشته های مختلف علومانسانی و ریاضی به چشم می خورد از جمله این رشته ها میتوان از رشته های فلسفه ، الهیات، حقوق، مدیریت ، اقتصاد، تاریخ، ادبیات، ارتباطات و ... یاد کرد. این امر فقط به برنامه های دانشگاهی داخل کشور اختصاص ندارد بلکه در خارج از کشور نیز عنوان منطق در برنامه درسی رشته های متعددی قابل ملاحظه است.

۱۵۹نقدی بر کتابها و کلاسهای درسی علوم انسانی (فلسفه و عرفان)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۳۰
ایا کتابهایی که نویسندگان ما در زمینه های مختلف علوم انسانی چون فلسفه عرفان و ... برای تعلیم دیگران می نویسند شامل مولفه های لازم هستند؟ ایا مباحثی که در کتابهای درسی یا بیانات استادان گروه های فلسفه و سایر گروههای علوم انسانی از جمله: فلسفه، عرفان ، منطق و ... برای اموزش مطرح می شود مولفه های لازم را دارند؟ به نظر می رسد جواب به این سوالات چندان مشکل نباشد کتابهای منتشر شده جزوات درسی و خلاقیت تحصیلی دانش آموختگان رشته های علوم انسانی پاسخ این سوال را به سهولت برای ما فراهم خواهد ساخت. اگر این کلاسها به همراه این متون مشکلی از مشکلات فکری یا عملی مردم و دانشجویان را حل کرده اند می توان نتیجه گرفت که مفید بوده اند ولی اگر مردم یا دانشجویان رغبتی به خواندن این کتابها یا شرکت کردن در این کلاسها ندارند و اگر کتابها نمی توانند با موضوعات و سبک تالیفشان دانشجویان را به خود جذب کننده معلوم می شود که حتمادر آنها نقصی وجود دارد.

۱۶۰وضعیت متون اموزشی در حوزه ادیان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
متون و منابع اموزشی موجود در حوزه علوم انسانی به ویژه در حوزه ادیان در ایران نسبت به معیارهای جهانی بسیار اشفته و نابسامان هستند و از جنبه های مختلفی به نقد و بازنگری جدی نیاز دارند توجه به این جنبه ها می تواند راه را برای روزآمدی و کارامدی متون ادیانی در ا ینده هموار سازد متون و منابع در حوزه ادیان را میتوان با توجه به موارد زیر به روز و کارامد ساخت. یکی از ضعفهای مهم متون موجود در حوزه ادیان نداشتن ساختار و چهارچوبی روشمند و مبنایی منطقی برای تقسیم و تبویب و ترتیب مطالب است ساختار و چهارچوب سامان مند ضروری ترین شرط برای هر متنی به ویژه متن اموزشی است. بنابراین ارائه مطالب هر کتابی باید درچهارچوبی روشمند باشد و مطالب آن با ارتباط منطقی و به طور منظم مطرح شوند که خواننده در پایان حیران و سرگردان نماند

۱۶۱بازاریابی سبز در ایران پتانسیل ها و چالشها
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۹
درسالهای اخیر می شنویم که دهکده جهانی به وجود امده است و رشد روزافزون ارتباطات همه کشورها همه مردم و همه علوم را به هم نزدیک یا به نوعی در هم ادغام کردهاست امروزه دیگر علوم را نمی توان از هم جدا و هرکدام را شعبه ای خاص خود تلقی کرد پزشکی با مهندسی ترکیب شده و علوم فنی با علوم انسانی و ... از این روست که با توجه به مواردی چون رشد بی رویه جمعیت و مصرف گرایی و همچنین از سوی دیگر مصرف منابع طبیعی و ایجاد مشکلات و معضلات زیست محیطی نیاز به ترکیب شعبه هایی از علوم به وجود امده است که جلوی این مشکلات ایستاده و سعی در مقابله با انها نماید. بازاریابی سبز چرا و چگونه؟ با این سوال اغاز می کنیم که چه نیازی به این نوع از ترکیب بین تجارت و محیط زیست وجود دارد؟ همه روزه اخباری از این دست در رسانه ها وجود دارد که سیل ویرانگر بخشهایی از جهان را فراگرفت و در منطقه ای دیگر سرمای بیش از حد غوغا کرده است و مشکلات عدیده را به وجود اورده و ... که نگرانی بیش از حد هر فردی را برمیانگیزد پژوهشگران پیش بینی کرده اندکه با افزایش دمایکره زمین بیش از دو درجه سانتی گراد حیات انسان و دیگر موجودات به شدت در معرض خطر نابودی قرار خواهد گرفت و به همین دلیل این دما را دمای بحران یا نقطه بحران نامگذاری کرده اند.

۱۶۲طرح معرفت شناسی اسلامی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ارديبهشت- شماره ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۸
در دو دهه گذشته، در دنیای عرب، جریانی از فکر اسلامی شکل گرفته است که با عنوان «معرفت‌شناسی اسلامی» یا «اسلامی کردن معرفت» [ = اسلمة المعرفه[ معروف شده است. این گروه از اندیشمندان مسلمان با تأسیس «مرکز جهانی اندیشه اسلامی» و گسترش نمایندگی‌های خود در کشورهای عربی و غربی، اینک یک جریان فکری نیرومند را شکل می‌دهد که با فاصله گرفتن از روشنفکران و سنت‌گرایان، سعی در اجرای طرح تازه‌ای در نسبت میان اسلام و تجددگرایی دارد. جابرالعلوانی که یکی از متفکران این جریان است. در دو گفت‌وگوی زیر به ویژگی‌های طرح معرفت‌شناسی اسلامی» اشاره کرده است. از نظر وی، معرفت‌شناسی اسلامی، عملیاتی اجتهادی در امور مربوط به میراث اسلامی و منابع آن و عملیاتی ابداعی در تعامل میراث اسلامی با علوم انسانی و اجتماعی است.

۱۶۳رابطه بین جهت گیری ساختار کلاسی و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی
اطلاعات انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جهت گیری ساختار کلاسی و باورهای خودکارامدی با پیشرفت تحصیلی است به این منظور یک نمونه 60 نفری از بین دانشجویان سال سوم انتخاب گردید بدین صورت که از بین دانشجویان علوم انسانی 30 نفر هر رشته 10 نفر و از بین دانشجویان فنی مهندسی نیز 30 نفر هر رشته 10 نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. دراین پژوهش سال سوم بدین جهت انتخاب شده است که با گذراندن حدودا نیمی از واحدهای درسی موفقیت ها و یا شکستهایی را پشت سر گذاشته و یک برداشت و باور کلی نسبت به خودکارآمدی خویش بدست اورده اند اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارز و جروسالم 2000 و پرسشنامه خودکارامدی تحصیلی بندورا 2001 جمع آوری گردید و برای ساختار کلاسی مصاحبه نیمه سازمان یافته اجرا گردید برای بررسی داده ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد.

۱۶۴جامعه شناسی معرفت و نسبت های آن با دین و اسطوره
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: خرداد- شماره ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۴
جامعه‌شناسی معرفت، با این‌که مبحثی نوپاست، توجه بسیاری از ارباب فضل را به خود جلب نموده است. این رشته در پی تبیین شناخت انسان اجتماعی در ارتباط با عوامل و تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. به نظر آقای قیصری، دو نوع معرفت علمی و غیرعلمی داریم: معرفت علمی در علوم تجربی طبیعی و معرفت غیرعلمی و غیرمدون در علوم انسانی وجود دارد. نوع کار در این دو نوع معرفت متفاوت است. آقای قیصری درباره‌ی نسبتی که میان اسطوره و دین، از یک سو، و معرفت، از سوی دیگر، برقرار است، توضیح کوتاهی داده است.

۱۶۵تالیفات شیعه در شبه قاره هند
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۱۶۶نگاهی به مورخان هندمیانه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۶۷بررسی اوضاع ادبی فارسی در سده هشتم و منابع این بررسی (به بهانه معرفی دیوان حیدر شیرازی )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۱۶۸جا خط در پژوهش های خاورشناسان
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۱۶۹شاگردان ابوالفتح رازی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۷۰نگاهی به شیوه کار ابوالفتح رازی در تفسیر قصص قرآنی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۱۷۱خاندان ابوالفتح رازی در یک نگاه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۷۲نیم نگاهی به تفسیر نور تعلیقات علامه شعرانی بر روض الجنان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۱۷

۱۷۳شیخ ابوالفتح رازی در کتاب شیخ آقا بزرگ تهرانی (آثار و ترجمه شیخ ابوالفتح رازی اودرالذریعه )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۷۴مقایسه تفسیر ابوالفتح رازی با تفسیر فخر رازی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۲۱

۱۷۵مردی از تبار نورف راهنامه استاد علی اکبر غفاری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آينه پژوهش، سال
تعداد صفحات: ۲۰
نمایش نتایج ۱۵۱ تا ۱۷۵ از میان ۴۸۸۰۷ نتیجه