۱بررسی پایگاه فوریتهای پزشکی در سطح استان زنجان
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۹
سیستم اورژانس های پیش بیمارستانی در قالب نظام فوریتهای پزشکی از قدیمی ترین سیستم های درمانی می باشد. بدون شک انجام برنامه ریزی صحیح و اصولی در راستای ارتقای ارائه خدمات درمانی در فوریتهای پزشکی یک نیاز اساسی بشمار می رود (1). بر اساس ماده 193 برنامه 5 ساله سوم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص ساماندهی خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح پوشش فراگیر خدمات اورژانس پیش بیمارستانی را باهمکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نمود. این آئین نامه دارای 17 ماده می باشد که نکات اصلی آن به شرح ذیل میباشد:
پایگاه های اورژانس به سه دسته شهری ، شهری – جاده ای و جاده ای تقسیم می شود، که پایگاه شهری در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 250 هزار نفر و پایگاه شهری – جاده ای با جمعیت شهری بیش از 50 هزار نفر جمعیت یا شهرهایی که از مراکز شهرستان بیش از 50 کیلومتر فاصله داشته باشد را شامل می شود. پایگاه جاده ای در فواصل 50 کیلومتر درجاده های اصلی مواصلاتی کشور قرار دارند درمورد پایگاه های شهری بازای هر 120 الی 140 هزار نفر جمعیت یک پایگاه اورژانس تعریف شده است. مراکز ارتباطات 115 بعنوان فراخوان اورژانس مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 250 هزار نفر بصورت مستقل تعریف گردیده که تماس شهروندان فقط از طریق شماره مقدور می باشد (2).
مطالعه انجام شده توسط علیپور .ع و همکاران در استان مازندران نشان داد که ازنظر تجهیزاتی ارتباط معناداری بین هزینه مورد نیاز با تعداد ماموریت وجود ندارد ولی با تعداد آمبولانس ارتباط کاملا معنی داری وجود داشته است. (3) مطالعه انجام شده توسط معمارزاده .م و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان داد که اکثریت آمبولان سهایمورد مطالعه ایشان آمبولانسهایی با درجه متوسط () بوده و آمبولانس نوع پیشرفته () که در آن بررسی وجود نداشت . وسایل اطفاء حریق (81%) ، وسایل کمک تنفسی (72%) و داروهای پیشرفته احیاء (58%) به ترتیب بیشترین فراوانی را در بررس تجهیزات آمبولانسها بخود اختصاص دادند. (4)
تحقیق انجام شده توسط مجید پور.ح در دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز نشان داده است که با توجه به جمعیت استان، کمبود تعداد پایگاه ها وجود دارد. همچنین متسهلک بودن و فرسودگی ساختمان تعدادی از پایگاه های فوریتها وکمبود نیروی انسانی موردنیاز در سیستم فوریتها، کافی نبوده تعداد آمبولانسها و مستهلک بودن آنها، کمبود برخی از وسایل و تجهیزات پزشکی در داخل آمبولانس ها از دیگر مشکلات مشاهده شده در تحقیق یاد شده بود. (1)
انتقال بیمار از محل حادثه به یک مرکز درمانی در چرخه سرویس دهی خدمات درمانی به بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و به لحاظ اهمیت خاص آن مستلزم توجه بیشتری میباشد. (5) انتقال بیماران اورژانس و ارائه خدمات اولیه نقش مهمی در کاهش تلفات و ناتوانی ناشی از حوادث دارد واز طرف دیگر با توجه به اینکه مطالعات محدودی در این زمینه وجود دارد و استان زنجان نیز سهم به مراتب کمتری از این مطالعات را دارد، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت موجود پایگاه های اورژانس (فوریتهای پزشکی) و ارزیابی نیازهای آنها جهت رسیدن به استانداردها در سطح استان زنجان طراحی شد.

۲بررسی میزان آمادگی مراکز آموزشی – درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر زنجان به هنگان بروز حوادث غیر مترقبه در سال 1385
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه و بیان مسئله: حوادث غیر مترقبه وقایعی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی می باشند که امروزه علی رغم پیشرفت روز افزون علوم و فناوری های مختلف به علت عدم توجه به اصول ایمنی می توانند منجر به بروز حوادثی دردناکتر شوند. آنچه که پس از بروز این وقایع اتفاق می افتد در واقع یک نابسامانی غیر قابل پیش بینی است که بر اساس نظر کلیه متخصصان امر، بررسی وارتقاء آمادگی کنونی (قبل از بروز حادثه) درجهت کاهش نابسامانی یاد شده به عنوان یکی از بهترین روش های مدیریتی در اداره موقعیت های بحرانی محسوب می شود از آنجا که مراکز درمانی و علی الخصوص بیمارستان ها تقریبا بلافاصله پس از وقوع بلایا و حوادث غیر مترقبه درگیر پذیرش آسیب دیدگان می شوند لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی مراکز درمانی در 6 حیطه پژوهش ، آموزش، برنامه ریزی، مدیریت منابع، ساختار مدیریتی و تمرین و مانور انجام شده است.
مواد و روشها: این تحقیق به صورت مقطعی – توصیفی روی 3 مرکز آموزشی – درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهر زنجان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه ای شامل 2 بخش بود که بخش نخست شامل اطلاعات دمو گرافیک مراکز و بخش دوم شامل سئوالاتی در جهت بررسی میزان آمادگی مراکز در حیطه های یاد شده بود.
یافته ها: در حیطه پژوهش کلیه مراکز دارای بانک اطلاعاتی کامل درباره پرسنل (اعم از پزشک و پرستار) و تجهیزات پزشکی مراکز بودند اما تنها ی مرکز در رابطه با مکانهایی از بیمارستان که بتوان در مواقع ضروری از آن برای گذاشتن تختهای اکسترا و چادر و … استفاده کرد برنامه ریزی داشتند.
– در حیطه آموزشی ، هیچیک از مراکز تا کنون عملیات درمانی درمواقع بحرانی را به پرسنل خود آموزش نداده بودند در زمینه تهیه کتوب و جزوات آموزشی و از این قبیل نیز تنها چند جزوه آموزشی تهیه شده بود که محتوایای آنها بیشتر عمومی بود تا اختصاصی.
در رابطه با برگزاری سمینار یا کارگاه آموزشی نیز یکی از مراکز اقدام به برگزاری سمینار کرده بود که تنها تعدادی از پرسنل مرکز مزبور و سایر مراکز از آن استفاده کرده بودند. دو مرکز دیگر تاکنون در این رابطه اقدامی انجام نداده بودند.
– در حیطه برنامه ریزی ، هیچ یک از مراکز برنامه مدیریت بحران نداشتند و چیزی تحت عنوان شرح وظایف پرسنل دخیل در امور درمان در مواقع بروز حادثه در هیچ یک از مراکز تعریف نشده بود.
– در حیطه مدیریت منابع نیز هیچ یک از مراکز دارای کمیته های کمکهای اولیه (نیاز ضروری مواقع بروز حادثه) نبودند لذا پرسنل نیز آموزش در این زمینه ندیده بودند. مراکز هیچ برنامه ریزی برای دریافت اقلام بهداشتی – درمانی ازمنابع غیر بیمارستانی نداشتند.
در مجموع مراکز قادر بودند در مواقع بحرانی 110 تخت بیمارستانی به تعداد تخت های فعلی اضافه نمایند ولی هیچ برنامه مدونی برای تامین نیروهای پرستاری و مراقبتی لازم برای این تعداد تخت اضافه در نظر گرفته نشده بود. به طور متوسط مرکز اعلام کردند که قادرمند اقلام داروئی مورد نیاز خود را تا یک هفته پس از بروز بحران تامین نمایند.
در ضمن در همین حیطه هیچ یک از مراکز برنامه ای برای هماهنگی با ستاد حوادث غیر مترقبه به منظور برخورداری از امکانات اولیه برای اقدامات بهداشتی – درمانی مانند آب، غذا، سرپناه و … امکانات اولیه زیستی برای کارکنان و مراجعین نداشتند.
– در حیطه ساختار مدیریتی، کلیه مراکز فرماندهی حادثه را برای عهده رئیس و مدیر بیمارستان می دانستند و هیچ جانشینی برای آنان در مراکز در نظر گرفته نشده بود. هیچ یک از مراکز برنامه ای درجهت بهره گیری از مشارکت های مردمی و نیروهای داوطلب سازماندهی شده برای کمک بر ارائه خدمات درمانی نداشتند.
در حیطه تمرین و مانور، مراکز در قالب کمیته های بحران ظاهرا جلسات توجیهی در رابطه با مقابله با بحران برای مدیریت برگذار کرده بودند. اما در بررسی انجام شده در صورت جلسات این کمیته ها مشاهده شد که بیشتر مشکلات جنبی مراکز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تصمیماتی در ارتباط با آنها اتخاذ شده است و به معنی واقعی این جلسات در جهت توجیه موارد مربوط به حوادث غیر مترقبه نبوده اند. در بین مراکز نیز تنها یک مرکز آن هم یک بار در برگزاری مانور مربوط به حوادث شرکت داشته است و سایر مراکز تا کنون چنین تجربه ای نداشته اند.
بحث و نتیجه گیری: متاسفانه در بررسی انجام شده مشخص شد که مراکز درمانی علی رغم تواناییهای بالقوه ای که دارا می باشند در حیطه های یاد شده و نیز از نظر موازین ایمنی در سطح پایین قرار دارند و از آنجا که شرایط کار در مراکز درمانی در موقع بروز حوادث غیر مترقبه بطور کلی تغییر می یابد به نظر می رسد سیستم درمانی فعلی نیازمند تدوین برنامه ای دقیق جهت سازماندهی صحیح و توانمندی های مراکز می باشد و این مهم تحقق نمی یابد مگر با ارتقاء آگاهی مدیران ارشد در زمینه مدیریت بحران و انتقال آن به کل سیستم تحت مدیریت آنان.

۳تدوین شاخص های کشوری امداد به آسیب دیدگان بلایای طبیعی
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۳۴
وزارت رفاه و تامین اجتماعی بنابر وظایف قانونی خود وظیفه هماهنگی، نظارت و سیاستگزاری در زمینه های امداد به آسیب دیدگان بلایای طبیعی را دارد وسازمان هایی که مسئولیت ارائه خدمات مرتبط با مراقبت جمعی، تغذیه، پوشاک، سرپناه، بهداشت و سایر امور مربوط به امداد را دارن در حوزه نظارتی این وزارتخانه می گنجد که بایستی این نظارت در جارچوب طرح جامع امداد و نجات به انجام رسد. با گذشت بیش از یکسال از تاسیس اینوزارتخانه، معاونت هماهنگی و نظارت تصمیم گرفت تا در اجرای سیاست های کلانحوزه امدادی نسبت به عملیاتی نمودن نفش نظارتی، هماهنگی اقدام ممایند. بدین منظور کمیته ای به ریاست اداره کل هماهنگی و نظارت در امور حمایتی و امدادی و مشارکت پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هلال ایران تحت عنوان کمیته کشوری تدوین شاخص های امدادبه آسیب دیدگان بلایایاطبیعی تشکیل گردید. این کمیته طی جلسات کارشناسی مستمر ابتدا شاخص های مورد نظر را در 4 رده اصلی شاخص های آب و فاضلاب، تغذیه، پوشاک، سرپناه، خدمات بهداشتی – درمانی و مدیریت امداد تقسیم بندی کرد، سپس با اولویت بندی رده ها، هر موضوعی را متناسب با تخصص و حیطه کاری اعضای کیمته در قالب زیر گروه هایی به آنان محول نمود. از هر زیر گروه خواسته شد تا با مد نظر قرار دادن مبانی علمی و عملیاتی موضوع ها نسبت به تعریف شاخص های کیفی و کمی اقدام نمایند. شاخص های تعریف شده توسط هر زیر گروه در جلسات کارشناسی کمیته مورد ارزیابی قرار گرفت و بعد از انجام اصلاحات لازم به عنوان شاخص های اولیه مورد تایید واقع شود. بعد از اتمام فعالیت زیر گروه ها و تدوین کلیه شاخص ها ، در نهایت این شاخص ها به صورت پرسشنامه در آمد. در قدم بعدی این شاخص ها برای ارزیابی و کسب نظرات تخصصی سازمان ها، این پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفته است تا نظرات اصلاحی خود را ارائه و اعتبار پرسشنامه را ارتقاء دهند. همچنین جهت اجرایی نمودن این شاخص ها مستندات مرتبط در اختیار ستاد خوادث و سوانح غیر مترقبه وزارت کشور قرار گرفته است تا نکته نظرات اجرایی نیز کسب و اعمال گردد.

۴طراحی اورژانس جدید در یکی از بیمارستان های اصفهان جهت سهولت در آلودگی زدایی مجروحان حوادث هسته ای
اطلاعات انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه، سال
تعداد صفحات: ۵
این مقاله روش جدیدی را برای عکس العمل سریع و اورژانسی جهت الودگی زدایی تعداد فراوان مجروحان حاصل از حوادث و جنگ های هسته ای توضیح می دهد. با توجه به اینکه تعدادی از مراکز مهم در چرخه غنی سازی اورانیوم در استان اصفهان قرار دارد، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصمیم بر ساخت و راه اندازی یک اورژانس هسته ای جهت آمادگی در رسیدگی و درمان فوری مجروحان این حوادث گرفت. این اورژانس از چهار اتاق اصلی شامل: اتاق برهنه سازی ، اتاق CRP، اتاق شستشوی بیماران الوده و اتاق وان درمان تشکیل شده است. در ابتدا بیماران از یک ورودی یکطرفه که تنها اجازه ورود به بیمار می دهد به اتاق برهنه سازی وارد می گردند. هر شخص باید کاملاً برهنه گردد و نمی تواند از این اتاق خارج شود مگر آنکه کاملاً لباسها، جواهرات، وسایل شخصی یا دیگر موادی را که می تواند با آلودگی زدایی کامل تداخل داشته باشد را از بدن خارج نوده و در یک کیسه مخصوص قرار دهد. در این مرحله بوسیله یک دتکتور بدن برهنه بیمار کاملاً از نظر آلودگی هسته ای بررسی می گردد و در صورت وجود هرگونه آلودگی بیمار به اتاق شستشو وارد می گردد. مجروحانی که مبتلا به هرگونه عارضه تهدید کننده حیات می باشد پیش از هر گونه اقدامی به اتاق CPR منتقل می گردند و پس از آنکه کاملاً پایدار گردیدند سایر مراحل را طی می نمایند. در اتاق شستشو بیماران سرپایی از طریق دوش های ایستاده و دیواری با فشار بالا و سایر مجرومان از طریق دوش های دستی کاملاً با آب شسته می شوند. درب خروجی این تاق دارای یک دتکتور می باشد و در صورتی که بیماران کاملاً از هر گونه آلودگی هسته ای پاک نشده باشد اجازه خروج به آنها را نمی دهد. بیماران دارای الودگی شیمیایی با اسید فلوریدریک ممکن است جهت رفع آلودگی به محلول های مخصوص مانند بنزالکونیوم نیازمند باشند که محل آلودگی در اتاق وان درمان در محلول مخصوص شناور می گردد. علاوه بر آن کلیه مراحل تریاژ و انتقال این بیماران از طریق یک سیستم مشاهده و کنترل از راه دور تحت کنترل مدیریت مرکز می باشد. بر این اساس در مرکز پزشکی فارابی اصفهان اورژانس حوادث هسته ای طراحی و راه اندازی گردید که در این مقاله ارائه می شود.

۵تفکیک زباله از مبداء تولید در شهرستان شاهرود، منطقه شهنما، سال 1384
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری، سال
تعداد صفحات: ۴
یکی از مهمترین مشکلات اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه، توده های تلنبار شده زباله در گوشه و کنار شهرها و در حقیقت عدم جمع آوری و دفع بهداشت زباله می باشد (1) که باعث انتشار و انتقال بیش از 108 بیماری در جامعه می گردد. از جمله این بیماریها می توان وبا، حصبه، لیشمانیا، تیفوس و انواع اسهالها را نام برد. مسئله زباله از جهاتی دیگر نیز قابل بررسی است. افزایش روز افزون جمعیت دنیا مستلزم تولید بیشتر کالاها و محصولات برای پاسخ گویی به نیازهای روزمره آنها می باشد. (2) جمع آوری تفکیک شده زباله یکی از روشهای مناسب برای جلوگیری از ابتلاء افراد جامعه به بیماریها و نیز تامین بخشی از نیاز بشر به مواد و کالاهای مصرفی می باشد. (3) در این راستا، پایگاه تحقیقات جمعیتی دانشکده علوم پزشکی شاهرود تصمیم به اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان تفکیک زباله از مبداء تولید در شهرستان شاهرود، منطقه شهنما در سال 1384 گرفت.

۶معنویت ورزش در شهر، زنان، کودکان و سال خوردگان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امام خمینی (ره):
‹‹محیط ورزش را به یک محیط تربیت اسلامی تبدیل کنیم تا ورزشکار بتواند نمایانگر واقعیت انقلاب اسلامی باشد›› امروز در جهان بزرگ و پهناور موضوع ورزش یکی از مسائل و موضوعات مهم هر کشور به شمار میرود و در جوامع پیشرفته امروزی ورزش جزئی از برنامه روزانۀ مردم شده است و قشر عظیمی از جوانان و نوجوانان به انواع و اقسام ورزش علاقمند بوده ساعاتی از وقت خود را بدان اختصاص م یدهند. ورزش برای ایجاد نشاط و شادمانی، تأمین سلامت روحی وجسمی، افزایش قدرت بدنی و فکری و تقویت خصایص اخلاق مفید است و بهترین وسیله آموزش
فعالیتهای اجتماعی به کودکان و نوجوانان است. علم پزشکی به ورزش از جهت پیشگیری و درمان بیماریها جسمی و روحی اهمیت خاصی می دهد و امروزه ورزش درمانی رشت های از علوم پزشکی شده است تا مرحل های که ورزش به صورت یک علم درآمده و برای آن دانشگاه یا دانشکده اختصاص داد هاند و اساتید به تدریس علوم و فنون و مهارتهای ورزشی م یپردازند و بودجه فراوانی صرف خرید وسایل ورزشی، ساخت استادیوم های ورزشی و انجام مسابقات ورزشی و ... میگردد. ورزش در جهان امروز جز سیاست کشورها شده و سیاستمداران دنیا روی بازیهای حساس برنام هریزی نموده و اهداف خاصی را دنبال م یکنند.تا جایی که با شکست و یا پیروزی یک تیم در یک بازی جناح بند یهایی می شود و به طوری که برخی از اوقات حتی اخبار ورزشی و رقابتهای آن زمینه ساز اخبار سیاسی و بحران ساز میشود. از آنجائی که ماشینی شدن جوامع و شهرنشینی بخصوص آپارتمان نشینی در شهرها موجب کاهش شدید فعالیتهای جمسی شده و این عدم تحرک سبب بروز مشکلات روحی و اجتماعی نیز م یشود برای رفع این مشکلات بیش از پیش بر ضرورت ورزش تأکید می شود. اهمیت ورزش و ورزشکار تا بدان حد رسیده که بسیاری از شرکتها و مؤسسات برای تبلیغ کالای خود، یا هنرمندان جهت معرفی هنر خود زا جاذب ههای ورزشی بهره م یگیرند و حتی سیاستمداران جهان جهت پیروزی خود در مبارزات انتخاباتی از حسن شهرت ورزشکاران مشهور یا باشگاهی که مورد علاقه جوانان است بهره برداری مینمایند. هدف ورزش جز تعلیم و تربیت و سازندگی و تقویت تن و روان نیست و چنین هدفی فقط در محیط سالم توأم با
عفاف و تربیت اسلامی تحقق م یپذیرد. و در محیط سالم ورزشی ایران اسلامی قهرمانانی پرورش م ییابند که در میادین جهانی بعنوان علاوه براین که از سکوهای افتخار بالا م یروند و پرچم جمهوری اسلامی را در فراز پرچم به احتزاز درم یآورند جام اخلاق را نیز م یربایند (بدست میآورند).

۷تاثیر آلودگی بایسفنول آ بر محیط زیست
اطلاعات انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۴
با توجه به سلامت محیط زیست و جامعه انسانی مطالعه و پژوهش بر روی آلاینده ای از خانواده فنولها با نام بایسفنول آ در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
اختلال در سیستم غدد درون ریز سبب کاهش مقاومت بدن و در نتیجه ابتلا به بیماری می گردد.قند نیز به عنوان منبع اصلی تامین انرژی جهت حیات سلولها نیاز به فعالیت صحیح غده ی لوزالمعده دارد.که اختلال در فعالیت این غده سبب گسترش بیماریهای عفونی در بدن می شود.با توجه به این موضوع در این تحقیق به بررسی تاثیر استروژنهای محیطی بر غده لوزالمعده گرفتیم.استروژنهای محیطی موادی هستند که به گیرنده های استروژنی متصل شده و اعمال استروژنی را تقلید می نمایند.بایسفنول آ نیز از این دسته مواد به شمار می آید که در موادی همچون صنایع پلاستک و لاستیک,رزینهای پوششی , مواد ترمیمی, محفظه ها و ... وجود دارد که متاسفانه روند استفاده عموم از این مواد روز افزون بوده و مواد مستعمل رها شده در محیط نیز با اندک تغییرات آب و هوایی سبب آلودگی محیط پیرامونی خود می شود.
لذا با ذکر موارد فوق انجام این طرح بر ما مسجل شد.

۸بررسی میزان آمادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شرایط بحرانی در سال 1384
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که به منظور بررسی میزان آمادگی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز از نقطه مدیریت بحران انجام گرفته است.
افراد مورد مطالعه میدیران، مترونها و مسئولین تاسیساتی می باشد که تعداد آنها 27 نفر بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری شده اند که پایایی و روایی پرسشنامه توسط پژوهشگر سنجیده شده است.
یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و بار جداول توزیع فراوانی حاکی از آن است که میزان آمادگی بیمارستان های جامعه پژوهشی در حد متوسط به بالا بود. برنامه های آموزشی جهت مقابله با بحران در تعداد بیشتری از جامعه پژوهشی وجود داشت. برنامه های امداد و نجات دوره ای در هیچ کدام از مراکز انجام نمی شود. همه بیمارستانها سیستم اطفای حریق داشتند. اما دستورالعمل ایمنی و سیستم های اعلام حریق به جز در دو مرکز در سایر مراکز وجود نداشت.
از نقطه نظر ساختار سازه ای و تاسیساتی شامل هم خوانی نقشه بیمارستانها با موقعیت روز و خطر پذیری آنها در برابر زلزله و آتش سوی و … تعداد بیشتری از بیمارستان ها مطابق با استاندارد بود. 88\9 درصد مدیران با جغرافیایی منطقه آشنایی داشتند و در نیمه بیشتر از بیمارستان ها برنامه جهت تخلیه بیمارستان در زمان بحران داشتند و کمیته بحران فقط در یکی از مراکز آن هم با کیفیت در حد متوسط وجود داشت.

۹ارزیابی استفاده بهینه از سنگ های طبیعی در زیباسازی و سالم سازی شهرها و روستاهای کشور و اثرات آنها در پیشگیری از به هدر رفتن انرژی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سنگ های طبیعی به سنگ هایی اطلاق می شود که در طبیعت وجود دارند و از نظر کانی شناسی بسیار متنوع هستند. کانی های تشکیل دهنده پیکر سنگ ها، باتوجه به داشتن اختصاصات ویژه فیزیکی و شیمیایی شان طیف وسیعی از سنگ های گوناگون را به خود اختصاص می دهند. با پیشرفت تکنولوژی پیشرفته در اواخر دهه قرن بیستم میلادی، گرچه بشر توانست بر بسیاری از مشکلات مختلف ازجمله اقتصادی، مالی، رفاهی، بیکاری فایق آید، اما متاسفانه از سوی دیگر باتوجه به گسترش فرهنگ مصرف گرایی به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی، نه تنها محیط زیست شهرها به شدت آلوده گردید و بر بروز بسیاری از بیماریهای مزمن و مهلک افزوده شد، مانند بیماریهای پوستی، ریوی، آسم، قلبی و روانی افزوده گردید، دکتر معین وزیر آموزش علوم تحقیقات و فن آوری که در یک گردهمایی علوم پزشکی در سال 1380 در تهران شرکت کرده بود در این رابطه ازجمله چنین گفت: ((درحال حاضر بیش از 150 میلیون نفر در جهان به خاطر آلودگیهای محیط زیست به امراض تنفسی و آسم مبتلا شده اند و ادامه داد این روند سیر فزونی نشان می دهد. در کشور ما، از دورانهای بسیار قدیم، حتی تا 12 هزار سال پیش (آثاری که توسط باستان شناسان کشف شده اند) انسانهای اولیه آن زمان از انواع سنگ ها برای تامین مایحتاج خود، سنگ چخماق برای روشن کردن آتش یا شکار حیوانات و نظایر آنها استفاده می کردند. انسان ها توانستند با گذشت زمان و با پیشرفت آگاهیهای اجتماعی، استعدادهای خلاق و غریزه ها و خواسته های طبیعی خود را بر روی سنگ های طبیعی به نحو بسیار جالب و برجسته نشان دهند، در این رابطه می توان، آثاری از بهترین، زیباترین و بادوام ترین بناها، ساختمانها و معماریهای باستانی را که توسط هنرمندان، نویسندگان و شعراء، در سرتاسر دنیا طراحی و ساخته شده اند و یا به تصویر کشیده شده اند را مورد مطالعه علمی و تحقیقاتی قرار داد. همچنانکه تفکر کردن علمی، سازنده یک هنر و عبادت محسوب می شوند سنگ ها نیز علاوه بر تاریخ باستانی زمین شناسی منعکس می کنند، اما اگر آنها بطور کارشناسانه و با استفاده از تخصصهای ذی ربط و هنرمندان مورد ارزیابی قرار بدهیم، نه تنها دنیایی از هنر، زیبایی در خود ذخیره کرده اند بلکه در مقابل اثرات فزایندهای فیزیکوشیمیایی و بیوشیمیایی بسیار مقاوم هستند. متاسفانه، بخش قابل توجهی از حتی تحصیل کردگان کشور ما، سنگ ها را موجودی بی جان و خطرناک می دانند و از آنجائیکه از هنر زیبایی شناسی آگاهی های کمی دارند، هرگز حاضر نیستند در مورد کاربر اقتصادی، علمی، تحقیقاتی، هنری، نقاشی و انرژی زایی و طراوت بخشی آن به بحث و گفتگو بنشینند. کشور باستانی و زرخیز ما، از لحاظ داشتن سنگ های طبیعی جزو دهمین کشور جهان محسوب می شود. در شرایط فعلی سالانه 50 میلیون تن سنگ تزئینی در جهان خرید و فروش می شود که سهم کشور ما از این لحاظ به نیم میلیون نیز نمی رسد. در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی نمای خارجی آثار باستانی و ابنیه های تاریخی تحت تاثیر بارانهای اسیدی به شدت آسیب دیده اند، برای بازسازی و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن صدها میلیون تن از مصالح ساختمانی که برای فرآوری آنها صدها میلیون دلار هزینه شده است، از سنگ های مقاوم و زیبا استفاده می کنند. در کشور ما جهت پوشش مصالح ساختمانی کم دوام مثل کچ و یا آجر، از سنگ ها بعنوان پوشش خارجی استفاده می کنند که نه تنها از به هدر رفتن انرژی داخل ساختمان جلوگیری می کند، بلکه از تخریب مصالح ساختمانی دیگر نیز پیشگیری می کند.
در اینجا به اختصار لازم به یادآوری است، نه تنها برای تهیه بتن و آجر بایستی از بهترین منابع معدنی استفاده کرد، بلکه برای پختن آجر میلیاردها تن از خاکهای کشاورزی از بین می روند، به ارزش صدها میلیون تن آلاینده در جهان وارد اتمسفر می شوند و علاوه بر اینها میلیون تن از سوختهای فسیلی سوزانده می شود. مضاف بر این ها، ‌مقادیر قابل توجهی از آب نیز بای اینگونه مصالح ساختمانی مصرف می شود. در این رابطه (اگر خلاصه مقاله پذیرفته شود) در اصل مقاله به تفصیل شرح داده خواهد شد.

۱۰مطالعه موردی پیاده سازی برنامه بهبود کیفیت در معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۶
در دهه اخیر بحث توسعه سازمانی در صنعت بهداشت و درمان همچون سایر صنایع تولیدی و خدماتی، اهمیت ویژه ای یافته است و دلیل اهمیت این مسئله چیزی غیر از نقش و جایگاه نظامهای تندرستی در حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه نمی باشد.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، به عنوان نماد آموزش عالی کشور و با دارا بودن مراکز ارائه خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی به اقشار مختلف، در این مبحث جایگاه خاصی دارد و ارتقای کیفیت و بهبود خدمات حوزه های مختلف دانشگاه در راستای تحول و توسعه سازمان و ارتقای میزان رضایتمندی ذینفعان آن امری ضروری است.
در برنامه بهبود کیفیت در دانشگاه با در نظر گرفتن سیاستهای ارتقای کیفیت و بهبود خدمات دانشگاهی در سطح مدیریت دانشگاه،کمیته ارتقای کیفیت اقدام به پیاده سازی «چرخه آموزشی ارتقای کیفیت» در معاونت پشتیبانی و حوزه ریاست دانشگاه نموده و با ارائه آموزشهای تخصصی لازم در زمینه ارتقای فرآیند به 90 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان 9 واحد تابعه معاونت پشتیبانی و دفتر ریاست دانشگاه، تعداد 44 زمینه بهبود کیفیت شناسایی گردید و از این میان تعداد 33 پروژه مطالعاتی کارشناسی تعریف شد که با تعیین شاخصهایی چون زمان، هزینه و ... نسبت به ارتقای عملکرد فرآیندها در این تعداد پروژه اقدام نمودیم و سپس به ارزیابی وضعیت قبل و بعد از بهبود و مقایسه و تحلیل داده های حاصله پرداخته و در نهایت بهبود عملکرد فرآیندها و رضایتمندی پرسنل بعنوان مشتریان داخلی معاونت، حاصل گردید. در نتیجه این برنامه، تعداد 18 پروژه بهبود، قطعی و در سازمان مرکزی دانشگاه تثبیت شدو علاوه برآن 15 پروژه نیز در مرحله اجرای آزمایشی روند بهبود موفق و مطلوبی داشته اند که پس از تکمیل جمع آوری داده ها، در سازمان مرکزی دانشگاه تثبیت خواهند شد. لازم به ذکر است که در این برنامه،چرخه آموزشی ارتقای کیفیت شامل 4 مرحله می باشد: الف) دوره آموزشی ارتقای فرآیند، ب) دوره بازآموزی ارتقای فرآیند، ج) مرحله مشاوره فنی و کارشناسی پروژه های ارتقاء، د) برگزاری سمینار ارائه نتایج برنامه بهبود کیفیت.
شایان ذکر است این برنامه از مرداد ماه 80 آغاز و دیماه 81 اتمام یافته است.

۱۱بررسی میزان تاثیر استقرار نظام مدیریت در افزایش رضایتمندی کارکنان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، سال
تعداد صفحات: ۵
این مطالعه به منظور ارزیابی میزان تاثیر استقرار نظام مدیریت بر رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال های 1381 و 1382 در مدیریت منابع انسانی دانشگاه انجام پذیرفت. برای تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت کیفیت ابتدا تعداد 312 پرسشنامه توسط کارکنان تکمیل گردید. سپس پروژه نظام مدیریت کیفیت سری 9001 نسخه سال 2000 در مدیریت منابع انسانی دانشگاه به اجرا در آمده و بر اساس عناصر مندرج در الزامات ایزو 9001:2000 آموزشها و مداخلات لازم و از جمله انجام تغییرات مورد نظر در روش های اجرایی، دستور العمل ها ، شناسایی ، ثبت و مستند سازی فرایندهای جاری و سایر الزامات به عمل آمد. پس از استقرار اولیه، سیستم در سه نوبت مورد ممیزی داخلی، پیش ممیزی وممیزی خارجی توسط سازمان گواهی دهنده انجام و پس از اثبات انطباق سیستم با الزامات ایزو 9001:2000 در طی چهارماه تعداد 196 پرسشنامه توسط کارکنان مراجعه کننده به مدیریت منابع انسانی تکمیل گردید. بر اساس نتایج بدست آمده در قسمت مربوط به رضایت سنجی از کارکنان مراجعه کننده به مدیریت منابع انسانی دانشگاه (سوالات عمومی) 11 گزینه طرح گردیده بود که بر اساس تجزیه و تحلیل به عمل آمده میزان رضایت کارکنان افزایش قابل توجهی نشان داد در ایین رابطه در سه محور – پاسخگویی کافی به سوالات – میزان احساس مسئولیت در قبال انجام کار – وجود فضای مناسب برای انتظار و استراحت – بیشترین رشد میزان رضایت ایجاد شده بود. کمترین رشد میزان رضایت در مورد گزینه – حضور فیزیکی و به موقع مسئول مربوطه در محل کار بود. کلیه افزایش ایجاد شده در میازن کارکنان از سوالات عمومی از نظر آماری معنی دار بودند.

۱۲معرفی و گزارش عملکرد شبکه متخصصین (مجموعه سایت های تخصصی پارس درگاه)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۸
شبکه متخصصین بر اساس یک پروژه تحقیقاتی 3 ساله طی سال های 1383 – 85 ایجاد شده است. در این راه از حمایت های وزارت کار و اموراجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، تعدادی از شرکت ها، مدیران، متخصصین ، اعضای سایت و .... برخوردار بوده ایم. شبکه متخصصین با هدف ارایه اخبار و اطلاعات علمی– تخصصی مورد نیاز جامعه علمی تخصصی داخل و خارج کشور و برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات میان این جامعه (شامل متخصصین داخل و خارج کشور، مراکز علمی و تحقیقاتی، اساتید، پژوهشگران، سایت ها، انجمن های علمی، سازمان ها، صنایع، شرکت ها، مراکز رشد، نشریات، دانشجویان و .....) با خصوصیات ویژه ای طراحی شده به گونه ایکه اعضای این جامعه و علاقمندان بتوانند میان توانایی ها و نیازهای تخصصی اشان ارتباط برقرار نمایند.
این شبکه که برای بیش از 85 رشته تخصصی راه اندازی شده و دارای همین تعداد سایت مستقل درگروه های علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی، فنی و مهندسی، هنر و میان رشته ای می باشد، توسط مجموعه ای علاقمند و داوطلب از مراکز و – انجمن های علمی، سازمان ها، متخصصین، شرکت ها، مدیران، سایت ها، وبلاگ ها و.....بصورت مشارکت در 1– هیات امنا، 2 مدیران، 3– دبیران و 4– مشاوران, برای هریک از سایت ها (رشته ها) اداره و نظارت می شود.(اطلاعات بیشتر در قسمت معرفی همکاران ارایه شده است.).

۱۳ضرورت نهادینه کردن برنامه های آموزش ارتقای سواد اطلاعاتی در ایران با نگاهی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، سال
تعداد صفحات: ۸
دانشگاه ها از جمله مهم ترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان اطلاعات در جامعه جهانی محسوب می شوند.بدین منظور برای ارتقای سواد اطلاعاتی خود نیازمند اموزش می باشند. در اغلب کشورهای جهان سوم از جمله ایران از دوران قبل از دبستان تا دانشگاه و حتی پس از دانشگاه نسبت به کسب این تواناییه بی توجهی شده است. در ایران، حتی دودانشگاه یا موسسه را نمی توان از نظر برنامه های آموزشی و اجرایی برای ارتقای سطح سواد اطلاعاتی، هاهنگ و نظام یافته نشان داد. ارتقای سطح سواد اطلاعاتی به صورت مطلوب، نیازمند زیر ساخت ها و ساختارهای مناسبی می باشد که بستری مناسب برای آموزش و پژوهش در این حوزه فراهم سازد. این مقاله ضمن ارائه مباحث نظری و طبیقی، به بررسی برنامه های آموزشی تدوین و اجرا شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است.
بررسی برنامه های آموزشی و امکانات و تجهیزات دانشگاهی برای ارتقای سطح سواد اطلاعاتی نشان می دهد که در زمینه زیر ساخت ها، ساختارها و برنامه های اجرایی برنامه ریزی نظام مند و مناسبی وجود نداشته و آموزش و پژوهش در این حوزه حتی در سطح دانشگاه های کشور نهادینه نشده است.

۱۴گامی به سوی سوادآموزی اطلاعاتی: ارزیابی یک تجربه آموزشی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سطح پایین مهارتهای اطلاع یابی در میان اعضای هیئت علمی، از جمله در دانشگاه های علوم پزشکی ، نیاز به انجام پژوهش به منظور شناسایی عوامل موثر در اموزش سوال اطلاعاتی را خاطر نشان می کند. پژوهش حاضر با هدف آگاهی از عناصر موثر در موفقیت در کارگاه های آموزشی کتابخانه ای دانشگا علوم پزشکی مشهد در جامعه ای متشکل از 233 عضو هیئت علمی و486 دستیابی تحصصی و فوق تخصصی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. یافته ها نشان داد که بیشتر اعضای جامعه پژوهش موفقیت کارگاه ها را در زمینه آموزش اینترنت، بانکهای اطلاعاتی، مهرتها کاوش، وب سایت و نیز رضایت از مدرسان را درحد عالی یا متوسط ارزیابی کردند.
افزایش مراجعه اعضای هیئت علمی و پزشکان برای شرکت در کارگاه ها ایجاد انگیزه در استفاده از خدمات اطلاع رسانی اینترنتی و تاثیر پذیری مسئولان آموزشی و پژوهشی دانشگاه ازموفقیت کارگاه ها و توجه آنها به تامین نیازهای کتابخانه ها از دیگر پیامدهای کارگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی است. تقویت امکانات فناوری اطلاعاتی در دانشگاه ها علوم پزشکی و توسعه اموزشهای عملی و کارگاهی ا زجمله مواردی است که برای توسعه سواد اطلاعاتی ضروری است.

۱۵ارزیابی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی ایران – 1384
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ارتباط دولت دانشگاه و صنعت بحثی است که در دهه های اخیر در بسیاری از دانشگاه های دنیا بعنوان یک بحث پیشرو مطرح شده و دانشگاه های زیادی توانسته اند از این طریق کسب درآمد کرده و وضعیت مالی، آموزشی و تحقیقاتی خود را بهبود بخشند . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تحت پوشش داشتن بیش از 40 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی نقش مهمی در کمک به صنایع مربوط برای ارتقا دارد . اما بررسی ها نشان داده که این دانشگاه ها نتوانسته اند نقش خود را به خوبی در این زمینه ایفا کنند . لذا این تحقیق با هدف بررسی علل این مشکل و ارزیابی وضعیت ارتباط دانشگاه و صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1384 انجام شده است

۱۶تجربه مدیریتی اجرای نیازسنجی آموزشی در وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی جهت ارائه در کنفرانس بین المللی مدیریت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۳۰
آموزش و توانمندسازی کارکنان یکی از اساسی ترین زیر نظام های مدیریت منابع انسانی است و ارتباط آن با سایر زیرنظام های منابع انسانی می تواند تحولات عظیمی را در سازمان ایجاد نماید. به منظور جامعه عمل پوشاندن به اهداف مواد 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور و ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای سیاست های دولت در چارچوب برنامه پنجم از برنامه های تحول اداری، دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیاز سنجی آموزشی مشاغل وزارت بهداشت را با همکاری 5 دانشگاه تهیه و جهت بهره برداری در اختیار کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قرار داد تا آنها نیز بتواند نیازسنجی شاغلین خود را به انجام برسانند.همچنین از آنجا که وظیفه تعیین نیازهای آموزشی مشاغل بهداشتی درمانی به عنوان مشاغل تخصصی دستگاه به عهده وزارت متبوع بود، نیاز سنجی آموزشی این مشاغل با همکاری مشاور انجام شد و به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید تا به عنوان مرجع برای شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان بخش بهداشت و درمان اعم از دولتی و غیردولتی مورد استفاده واقع شود.

۱۷رویکردی جدید در تهیه سیستم نرم افزاری مورد نیاز سازمان– تجربه طراحی سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی یزد
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در اواسط شهریور ماه 1386 گروهی از کارشناسان کامپیوتر و نمایندگان معاونت های درمان، بهداشت و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی از یکی از بیمارستان های تابعه بازدید کردند و با کمال ناباروری ملاحظه کردند که در بخش های اداری بیمارستان کاربران با سیستم نرم افزاری که گفته می شد توسط خودشان طراحی و پیاده سازی شده است مشغول بکارند و از عملکرد سیستم نیز رضایت کامل دارند. این در حالی بود که برای راه اندازی سیستم مشابه در چند بیمارستان دیگر دانشگاهی مبالغ هنگفتی هزینه شده بود و انرژی بسیار زیادی از سازمان گرفته شده بود. این رویکرد جدید می تواند نقطه عطفی در طراحی سیستمهای نرم افزاری سازمان ها قلمداد شود.

۱۸تاریخچه و تجزیه عملی آموزش جامعه نگر و پزشکی اجتماعی در سیستم آموزش علوم پزشکی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
سمپوزیوم آموزش دانشگاهی جامعه نگر تغذیه با هدف ایجاد انگیزه برای ارتقاء همه جانبه آموزش دانشگاهی در مسئولین آموزشی و اجرایی و با توجه به مبحث "از علم تا عمل" چهارمین کنگره تغذیه ایران سعی در ارائه مطالبی نموده که چگونگی به عمل در آوردن علم را به نمایش می گذارد. برای این منظور سمپوزیوم با تعاریف مکتبهای مختلف سیاسی– اجتماعی نسبت به علم جامعه نگری شروع و پس از ارائه تاریخچه مختصری از پزشکی اجتماعی قدیم و جدید و پزشکی جامعه نگر در جهان به مرور تجربه سیستم پزشکی جامعه نگر در زلاندنو می پردازد. پس از این مقدمه جامع که چگونگی پیدایش تفکر جامعه نگری در علم را مختصرا توضیح می دهد بحث سمپویوم وارد عمل شده و برنامه عملی طراحی شده برای سیستم آموزش جامعه نگر دانشگاهی را توضیح می دهد. این برنامه عملی بر اساس برنامه پیشنهادی جامعه نگر کردن آموزش دانشگاهی که به وسیله کمیته کارشناسی آموزش جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی شده است نوشته شده. هدف اصلی برنامه بررسی راههای انطباق آموزش دانشگاهی با نیازهای آموزشی و خدماتی تغذیه ای جامعه می باشد که به ترتیب اهداف ویژه ای را برای گروههای هدف: کادر سیاستگزاری و اجرایی دانشگاهی، کادر هیئت علمی, دانشجویان و جامعه انتخاب و برنامه عملی آنها را به نظم درآورده است. بدین ترتیب سپوزیوم در پنج قسمت مطالب خود را به به وسیله چهار سخنران ارائه می گردد تنظیم نموده:

۱۹برنامه عملی سیستم جامعه نگر کردن آموش دانشگاهی برای گروه هدف هیئت علمی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
کمیته کارشناسی آموزش جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف بررسی راه های تطابق آموزش دانشگاهی با نیازهای تغذیه ای جامعه سعی در پیشنهادی برای کادر هیئت علمی نموده و برنامه عملی این گروه هدف را با توجه به اهداف ویژه تنظیم نموده است:
1– آشنا نمودن اعضاء هیئت علمی دانشگاهها بوسیله برگزاری کلاسها و کارگاههای توجیهی در رابطه به آموزش دانشگاهی جامعه نگر
2– آشنا نمودن کادر هیئت علمی با عرصه های مربوطه
3– برگزاری دوره های برنامه ریزی آموزشی برای مدرسین
4– برقراری هماهنگی های علمی– آموزشی جامعه نگر بین دانشکده های دانشگاه های علوم پزشکی
5– انجام کارورزی های دانشجویان بصورت تیمی بین دانشکده ها
6– اهمیت دادن به طرحهای پژوهشی جامعه نگر
7– انتشار نشریه جامعه نگر در دانشگاه ها
8– برگزاری سمینار جامعه نگر در دانشگاه ها
9– معادل سازی فعالیت های جامعه نگر اعضاء هیئت علمی
10– انجام تحقیقات
11– ایجاد کمیته حقوقی جهت حمایت حقوق صنفی اعضا هیئت علمی دانشگاها

۲۰مداخله تغذیه ای طرح زندگی سالم قزوین (WHO,NCDS)
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
بررسی بیماری های غیرواگیر انجام شده در شهر قزوین در سال 1379 توسط WHO و دانشگاه علوم پزشکی قزوین نشان داد که عادات غذایی مردم قزوین ناسالم است به علاوه شیوع دیابت در قزوین 15% و میزان چربی های مضر خون بالا است. این مقاله با هدف مداخله تغذیه ای در جهت اصلاح عادات غذایی ناسالم مردم منطقه طی برنامه 5 ساله از سال 1380 تا کنون در حال انجام است. کمیته استانی تغذیه با تشکل کلیه کارشناسان و متخصصان تغذیه استان تشکیل و پروتکل اجرایی را تدوین نمود. استراتژی و اهداف جهت 10775 خانوار منطقه شرق قزوین شامل هماهنگی بین بخشی جلب مشارکت مردمی از طرق مختلف انجام شده برای ترویج تغذیه سالم، تاکید بر مصرف روغن زیتون، سویا، روغن های گیاهی مایع، لبنیات کم چرب، سبزی و میوه جات، ماهی و مصرف کمتر شیرینی ها، شکر، روغن جامد، نوشابه ها، سس مایونز و گوشت قرمز شد. تا کنون کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی منطقه در مورد تغذیه ناسالم به طور معنی داری ارتقاء آگاهی یافته اند. (p<0\001). رابطین بهداشتی در کلاس های نظری و عملی در زمینه تغذیه سالم در درمانگاه منطقه در مورد طبخ ماهی و سویا و روغن های خوراکی و زیتون توانمند شدند، اولیا و معلمین دانش آموزان منطقه اشتیاق زیادی برای شرکت در کلاس های توانمند سازی تغذیه سالم از خود نشان دادند به طوری که گاهی بزرگترین سالن شهر قزوین با ظرفیت حدود 400 نفر به آنها اختصاص داده می شد. شیوع چاقی در کودکان زیر 6 سال منطقه 4\4 درصد و در دختران دوره راهنمایی 8\5 درصد است. 56% آنها چاقی شکمی دارند. در جنوب شهر درآمد خانوار و مصرف روغن زیتون رابطه معنی داری دارد (p<0\001). متوسط مصرف ماهیانه روغن زیتون و ماهی در جنوب شهر 3\2 و 2\5 بار در ماه است و در شروع طرح در شرق شهر 3\6 بار سال از سویا استفاده می شده است. هرچند که هنوز 31 درصد کل جمعیت از سویا استفاده نمی کنند، ولی در مقایسه با شروع طرح 21 درصد بهبود در مصرف سویا توسط مردم مشاهده می شود. نتایج سایر موارد تغذیه سالم در حال استخراج است.
در مقایسه با Baseline در مورد برخی موارد تغذیه سالم که تاکنون مورد اریابی قرار گرفته است مثل مصرف سویل نشان می دهد که حساس سازی و توانمند سازی در حد رضایت بخشی افزایش یافته است. امید است در پایان زمان 5 ساله طرح تغییر رفتار و عملکرد جامعه و همچنین کنترل وزن، عوامل بیوشیمیایی و انتروپومتریک بهبود یابد.

۲۱بررسی میزان تطابق دانشگاه علوم پزشکی اهواز با مولفه های سازمان های یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیئت علمی آن در سال1386
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نیازهای روز افزون مشتریان و ارباب رجوع ازیک سو تغییر در مدل های نیاز و انگیزش کارکنان سبب پیدایش نظریه یا مدل تازه ای از سازمان به عنوان سازمان یاد گیرنده شده است که بر ترفیع فرآیند یادگیری اثر می گذارد. سازمان های یاد گیرنده پدیده ای هستند که با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند علت پدیدار شدن چنین سازمان هایی شرایط نظریه ها و تغییر و تحول در محیط سازمانی قبل از دهه مذکور بوده است در تحقیق حاضر دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در زمینه میزان تطابق شرایط دانشگاه مذکور با مولفه های سازمان های یاد گیرنده بررسی می گردد.

۲۲تجربه ارزیابی سیاست های تمرکز زدایی و اعطای خودگردانی به بیمارستان های دولتی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۱
هدف این تجربه: هدف اصلی ما پرستاری پرژه کشوری هیات امنایی کردن بیمارستان های دولتی بود که بدین منظور دو هدف فرعی بودیم. هدف اول ما تعیین ابعاد و درجه اعطایی خودگردانی به بیمارستانهای منتخب بود و به عنوان هدف دوم به دنبال ارایه پیشنهادات و مداخلات اصلاحی لازم در موارد احتمالی انحراف پروژه از مسیر اصلی بودیم.
مراحل کار در این تجربه: از میان بیمارستان هایی که در شرایط ورود به مطالعه را داشتند ش بیمارستان وابسته به سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی به صورت تصادفی انتخاب شدند. این بیمارستان ها جزو طرح هیات امنایی نبودند. از میان بیمارستان های هیات امنایی نیز 4 بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب شد. این مطالعه از نوع مطالعات کیفی بود. با 35 نفر مصاحبه انجامشد. راهنمای نیمه ساختاری مصاحبه ها بر اساس چهار مصاحبه عمیق و همچنین با توجه به مدل اصلاحات سازمانی پرکر طراحی شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل چارچوبی داده های کیفی استفاده شد.
یافته های این تجربه در زمینه وضع موجود: نه بعد به عنوان عوامل کلیدی اثرگذار بر خودگردانی شناسایی شدند که شامل این موارد بودند: 1) حق تصمیم گیری در مدیرت راهبردی، 2) حق تصمیم گیری در مدیرت منابع انسانی، 3) حق تصمیم گیری در مدیریت مالی،4) حق تصمیم گیری در مدیریت منابع فیزیکی، 5) مواجهه با بازار محصول،6) مواجهه با بازار تدارکات، 7) مسئولیت و اختیار مانده مالی، 8) نظام اداری و سازوکار پاسخگویی و 9) کارکردهای اجتماعی بیمارستان. مصاحبه شوندگان معتقد بودند که حق تصمیم گیری محدودی در مدیریت های راهبردی، منابع انسانی و منابع فیزیکی به بیمارستان ها اعطا شده است. که این اختیارات در بیمارستان های هیات امنایی بهبود یافته ولی هنوز تا یک بیمارستان ایده ال فاصله دارد. به بیمارستان حق درآمدزایی اعطا شده است ولی بیمارستان ها صاحب اختیار مانده مالی نبودند. بیمارستان ها در بازار رقابتی فروش مصولات قرار داشتند ولی موقعیت آنها در بازار انفعالی بود. اختیار بیمارستان های غیر هیات امنایی در بازار تدارکات و مواد اولیه محدود به یک سقف خرید 2 میلیون تومانی بود که این مساله در بیمارستان های هیات امنایی وجود نداشت و این بیمارستان ها اختیار برگزاری مناقصات را نیز داشتند. نظام اداری سلسله مراتبی و سازوکار پاسخگویی رئیس و مرئوسی بر بیمارستان های غیر هیات امنایی حاکم بود در بیمارستان های هیات امنایی چیدمان حاکمیتی بیمارستان کاملا اصلاح شده و یک هیات امنا برای بیمارستان ایجاد شده است که مرجع نهایی برای تصویب برنامه هاست. برای حمایت از اقشار کم درآمد طرح های یارانه ای و حمایتی اجرا شده بود. سطح پوشش بیمه ها قابل قبول بود ولی بسته خدمتی بیمه کامل نبود. بصورت کلی هزینه کارکرد اجتماعی بیمارستان بصورت کامل توسط دولت و بیمه ها جبران نمی شد.

۲۳بررسی اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
اطلاعات انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکم عِندَ کلَّ مَسجِدٍ و کلُوا وَاشرَبُوا وَ لاَ تُسرِفُوا إِنَّهُ لاَ یحِبُّ المُسرِفِینَ(ای فرزند آدم جامه خود را در هر نمازی برگیرید و بخورید و بیاشامید و[لی] زیاده روی مکنید که او اسرافکاران را دوست نمی دارد. با عمل به آیات و روایات مصرف چیزی می بایست در حد برآورد نیازهای اساسی و لازم باشد. تا امت مسلمان در مسیر اقتصاد سازنده و مثبت حرکت کند و همگان بتوانند به تکامل برسند.امام خمینی (ره) بر این اساس است که مصرف زیاد و بیش از نیاز در آب و برق را نه تنها نادرست و حرام می داند بلکه آن را ضمان آور دانسته و شخص را نسبت به جامعه مدیون می شمارد. قرآن کریم درباره صرفه جویی و درست مصرف کردن آیات فراوانی آورده است وَ هُوَالَّذِی أنشَأ جَنَّاتٍ مَّعروُشَاتٍ وَ غَیرَ مَّعروُشَاتٍ وَالنَّخلَ وَالزَّرعَ مُختَلِفًا أُ کلُهُ وَالزَّیتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتََشَابِهًا وَ غَیرَ مُتََشَابِهٍ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أثمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ یومَ حَصَادِهِ وَ لاَ تُسرِفُوا إِنَّهُ لاَ یحِبُّ المُسرِفِینَ (اوست خدایی که بستان هایی با داربست (مانند درخت انگور) و درختان آزاد (همچون سایر درختان) و درختان خرما و زراعت ها با میوه های گوناگون، و زیتون و انار (میوه های مشابه یکدیگر همچون شفتالو و زردآلو) و نامشابه (چون سیب وانار) بیافرید. شما هم از میوه آن، هرگاه برسد نتاول کنید و حق (زکات فقیران) را به روز درو کردن بدهید، و اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد.)هدف: بررسی الگوی استفاده از امکانات دانشگاه از دیدگاه کارمندان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1388روش مطالعه: این مطالعه توصیفی انجام شد و جامعه پژوهش شامل 375 نفر از کارمندان و بطور کاملاً تصادفی و طبقه ای و 20% از کل کارمندان دانشگاه وارد مطالعه شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه و تکمیل چک لیست مربوط به هر واحد (طراحی چک لیست به صورت چند قسمت مشتمل بر اطلاعات دموگرافی و 22 سؤال به صورت سؤالات عمومی، اداری، بیمارستانی، خدمات، دانشکده ها که هر واحد یا حوزه سؤالات مخصوص به خود و عمومی را تکمیل می نماید و اگر تمایل داشته باشد می تواند بقیه سؤالات را نیز جواب دهد.) که قبلاً آماده شده جمع آوری و بعد اطلاعات وارد برنامه SPSS می شود و نتیجه به صورت جداول آماری ارائه می گردد.

۲۴مقایسه وضعیت بهداشت محیط مدارس استان ایلام درسال 1386و1387
اطلاعات انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بهداشت محیط مدارس شامل تمام فعالیتهائی است که در حفظ سلامت دانش آموزان ، پیشگیری از انتقال بیماریها و ا رتقاء سطح بهداشت در مدارس اثرمستقیم دارد و چنانچه بهداشت محیط مدرسه فراهم نگرد د ، به طور قطع دانش آموزان نیز ازسلامت جسمی وروحی – روانی مطلوبی برخوردار نخواهند بو د . دراین پژوهش که از نوع توصیفی، تحلیلی ومقطعی میباشد . جامعه آماری موردبررسی شامل تعداد 2413 مدرسه می باشد که طی سالهای 1386 و 1387 ،اطلاعات مورد نیازجهت انجام تحقیق توسط چک لیست هایی که براساس آیین نامه هاوفرمهای موجود بهداشت محیط مدارتهیه شده بود، جمع آوری وتجزیه وتحلیل گردید .براساس نتایج حاصله 38 % مدارس به آبخوری بهداشتی، 22 % دستشویی بهداشتی، 35 % ،مستراح بهداشتی ، 51 % بوفه بهداشتی ، 5% آب آشامیدنی سالم، 16 % به وضعیت مطلوب کلاسها، 25 % به حفاظت وایمنی مناسب ، 23 % دفع بهداشتی فاضلاب و 15 % به جمع آوری ودفع بهداشتی زباله نیاز دارند .این تحقیق نشان می دهد که همکاری خوب دانشگاه علوم پزشکی وسازمان آموزش وپرورش وسازمان نوسازی مدارس وانجمن اولیا ومربیان آموزش وپرورش باعث پیشرفت وبهبود شاخص ها نسبت به سال 1386 گردیده است، اما هنوزبسیاری ازدانش آموزان استان درمدارس غیرمنطبق بااستانداردهای بهداشت محیطی تحصیل میکنند و سلامت جسمی وروحی روانی آنها ومربیانشان درمعرض تهدید قراردارد.

۲۵مقایسه برخی عناصر کمیاب در خون نوزادان قبل و بعد از تعویض خون با روش فعالسازی نوترونی
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387، سال
تعداد صفحات: ۴
حضور عناصر مختلف در بدن به ویژه 17 عنصر کم مقدار ( trace elements) و تاثیر آن بر متابلیسم بدن از اهمیت ویژهای برخوردار است و بررسی مورد مقادیر و تغییرات این عناصر مورد توجه پزوهشگران است. انجام تعویض خون در نوزادان مبتلا به زردی میتواند تغییراتی در مقدار این عناصر ایجاد کند. این پژوهش با توجه به فراوانی تعویض خون در ایران و دسترسی آسان به خون نوزادان و نیز اهمیتی که روش NAA در تحلیل عناصر کم مقدار دارد ، صورت گرفته است. پژوهش حاضر به عنوان کاری بدیع، در طی سال 1386 در آزمایشگاه تحقیقاتی ملی دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان انرژی اتمی ایران انجام و دو عنصر روی و آهن به روش یاد شده، اندازهگیری و نتایج گزارش شده است. نتایج حاکی از حضور این دو عنصر در خون قبل و پس از تعویض و نیز تغییر قابل توجه مقدار آن در اثر عمل تعویض خون است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۷۰۴۸ نتیجه