۱اندازه گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولید شده از منابع مختلف صید در سال 1390
اطلاعات انتشار: علوم غذايي و تغذيه، سال
تعداد صفحات: ۶

۲بررسی تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا (Glycin max (L.) Merr)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای آلی ( کمپوست شهری، و رمـی کمپوسـت و لجـن فاضـلاب ) بـه همـراه کـود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف سویا، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عـالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد . آزمایش در قالب اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . کرتهای اصلی از 8 تیمار کودی تشکیل شد که عبارت بودند از : سطوح 20 و 40 تن در هکتار کمپوست زباله شهری، ورمیکمپوست و لجن فاضلاب، فقط کود شیمیایی و شاهد ( بدون کاربرد کمپوست یا کود شـیمیایی ) ، بـرای کرتهای فرعی نیز سه ژنوتیپ از سویا 032) ، 033 و ) JK در نظر گرفته شد . نتایج نـشان داد کـه سـطوح 20 و 40 تـن در هکتار لجن فاضلاب، کمپوست 40 تن و تیمار کود شیمیایی بالاترین عملکرد دانه را نشان دادند . بـین ارقـام مختلـف سـویا تفاوت معنی داری از لحا ظ عملکرد دانه، بیوماس، وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف مشاهده شد و بیشترین عملکرد دانه از ژنوتیپهای JK و 033 به دست آمد . اثر متقابل کود و رقم بر تمام صفات مورد مطالعه بـه جـزء عملکـرد دانـه معنـی دار بوده است . رقم JK و لاین 033 به ترتیب در تیمار کودی لجن فاضـلاب و ورمـی کمپوسـت 40 تـن در هکتـار بـیش تـرین تعداد غلاف در بوته را تولید نمودند . در میان صفات مورد مطالعه به غیر از وزن هزاردانه بقیه صـفات از همبـستگی مثبـت و معنیداری با عملکرد دانه برخوردار بودند .

۳تاثیر تیوسولفات نقره در افزایش عمر گلدانی گل بریدنی میخک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
میخک از جمله گلهای بریدنی است که مشکلات پس از برداشت آن موجب شده تا از کیفیت و عمر گلدانی کمی برخوردار باشد. در این تحقیق از تیمار سولفات نقره برای افزایش کیفیت و عمر گلدانی گلهای بریدنی میخک استفاده شد.آزمایش در سال 1385 در آزمایشگاه علوم باغبانی, دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان با سه غلظت صفر(تیمار شاهد) 0\2 و 0\4 میلی مولار تیوسولفات نقره در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل سه شاخه گل انجام شد. برای اجرای اینتحقیق گل های شاخه بریدنی به مدت 24 ساعت تیمارهای تیوسولفات تقره قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت 0\2 میلی مولار تیوسولفات نقره عمر گلدانی میخک را تا 17 روز افزایش داد, اما غلظت0\4 میلی مولار تیوسولفات نقره عمر گلدانی گلهای شاخه بریدنی میخک را کمتر افزایش داد. نتایج این تحقیق ارتباطی را بین وزن تر و جذب آب با عمر گلدانی گل بریدنی میخک نشان داد.

۴فناوری های نوین نانوشیمی در علم مهندسی آب
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۴
تولید مواد جدید و کارآ، پیشرفت در زمینه تولید محصولات جدید، و طراحی روش های جدید برای تولید غذای سالم و حفاظت زیستی این تغییرات در مجموع بسیار گسترده و عظیم خواهد بود. پیشرفت های اخیر در زمینه علم مواد و شیمی امکان تولید ذرات نانویی را امکان پذیر کرده که می تواند بطور گسترده در علوم کشاورزی کاربرد دارند. تاکنون استفاده از علم نانو در زمینه کشاورزی جنبه نظری داشته است. اما اخیرا کاربرد آن بطور عملی نیز امکان پذیر شده و این امر ادامه خواهد داشت و اثرات شگرف آن هر روز بیش از پیش نمایان خواهد شد. ورود فناوری نانو به صنعت شاورزی و صنایع غذایی متضمن افزایش میزان تولیدات و کیفیت آن ها ، در کنار حفظ محیط زیست و منابع کره ی زمین می باشد. کمبود آب پاک از مهم ترین مباحث و اولویت هاى کشورهاى مختلف است که سلامتى، بهداشت و زندگى انسان ها را تحت تأثیر قرار مى دهد. در کشور ما نیز با توجه به کمبود منابع آبى و قرارگیرى در منطقه گرم و خشک این مسئله به عنوان یکى از مباحث مهم مورد توجه است. آسیب هاى ناشى از کمبود آب سالم و بهداشتى، استفاده از فناورى هاى نوین را لازم مى سازد. در این مقاله سعی شده است کاربردهای فناورى نانو در علم مهندسی آب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

۵بررسی اثر دما و سولفا تپتاسیم بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور بررسی اثر سولفات پتاسیم و دما بر روی درصد جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی فاکتورها شامل دمای 10 ، 15 و 20 درجه سانتی گراد و بذرهای خیسانده شده در در محلول 2 درصد سولفات پتاسیم به مدت 0، 5و10 و 15 ساعت) با 4 تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان می دهد که دما اثر معنی داری بر روی تمام صفات به جز درصد جوانه زنی داشته است. همچنین پیش تیمار بذر با سولفات پتاسیم 2 درصد اثر معنی دار بر روی صفات مورد برسی به جز در صد جوانه زنی داشته است. اثر متقابل دما و زمان پیش تیمار بذر با سولفات پتاسیم 2 درصد فقط بر سرعت جوانه معنی دار شده است 0 بیشترین اثر را بر روی صفات مورد برسی در دمای 25 درجه سانتی گراد و در زمان 15 س پیش تیمار با نیترات پتاسیم بدست آمده است

۶) Zea mags L.( بررسی اثرات تراکم کاشت و مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و پتاس برعملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۹

۷بررسی تیمارپذیری چوب پالونیا با استفاده از تکنیک پلیمریزاسیون
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۸

۸جایگاه رشته های مختلف علوم اجتماعی در مطالعات روستایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۵، سال
تعداد صفحات: ۲۵
در زمینه مطالعات مربوط به جامعه روستایی رشته ای مختلفی از علوم اجتماعی فعالیت می کنند. در سال های اخیر با توجه به گسترش رشته ها و گرایش های علوم اجتماعی و حتی علوم کشاورزی و محیط زیست مشاهده می شود که در این رشته ها هریک به مطالعات روستایی علاقه مند شده و پژوهش دراین قلمرو را اجتناب ناپذیر می دانند، مطالعات روستایی دیگر در حیطه و قلمرو هیچ یک از رشته های علمی قرار ندارد بلکه حالتی بین رشته ای و فرا رشته ای به خود گرفته است. واقعیات جامعه روستایی که هنوز در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران از نوعی در هم تنیدگی و یکپارچگی برخوردار است، قلمرو مطالعاتی هر رشته را در رابطه با رشته دیگر دچار مشکلاتی کرده است. مساله اصلی این مقاله سعی در یافتن راهکاری منطقی و عملی است که تعامل لازم را بین رشته های مختلف درگیر در مسایل روستایی همراه با کشورهای مبدع این مطالعات فراهم آورد. سعی شده است این مقاله که با بررسی پیشینه هر یک از رشته های وابسته به مطالعات روستایی و تحولاتی که در چند دهه اخیر از سر گذرانده اند، در جست و جوی وضعیت کنونی این رشته ها و تعاملات آن ها در اروپا، که خاستگاه اصلی آن ها بوده است، باشد و راه های همگرایی و هم آهنگی مربوط را با تفاوت هایی که در برخی از کشور ها وجود دارد تا حدودی به دست دهد. در این مقاله و ضعیت مطالعات روستایی در ایران و نقش و جایگاه هر یک از رشته ها علوم اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت است. این مطالعه می تواند پژوهشگران و متخصصان حوزه روستایی را در جهت هم آهنگی و تعامل اصولی بدون تعصب رشته ای یاری نماید و زمینه ای لازم را برای مطالعات جامع روستایی و یا «روستا شناسی» فراهم آورد. در این مقاله همچنین به بررسی اجمالی برخی از این رشته ها و مناسباتشان با مطالعات روستایی پرداخته شده است.

۹آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتیین غذا بررشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی‌
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۰آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتیین غذا بررشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی‌
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۱بررسی امکان ساخت دستگاه رقم بند اتوماتیک اصالح شده به منظور رقم‌بندی ماهی قزل‌آال
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۲بررسی امکان ساخت دستگاه رقم بند اتوماتیک اصالح شده به منظور رقم‌بندی ماهی قزل‌آال
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۳پرورش دو دوره در سال میگوی سفید هندی در مرکز گواتر، چهابهار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۴پرورش دو دوره در سال میگوی سفید هندی در مرکز گواتر، چهابهار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۵زیست‌شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی موتومنقوط در آب‌های ساحلی جزیره قشم‌
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۶زیست‌شناسی تولید مثل و تغذیه ماهی موتومنقوط در آب‌های ساحلی جزیره قشم‌
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۷مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور در آب‌های خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۸مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور در آب‌های خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۹بررسی ساختار ژنتیک جمعیت تاسماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii) شمال خزر (رودخانه ولگا) و خزر جنوبی (آب‌های ایران و ترکمنستان‌) با استفاده از روش میکروستلایت‌
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲۰بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی ZATARIA MULTIFLORA BOISS .LABIATAE بر ماهی آزاد دریای خزر(SALMO TRUTTA CASPIUS) و ماهی قزل‌آالی رنگین کمان پرورشیONCORHYNCHUS MYKISS
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۸

۲۱بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس دربافت‌های عضله و کبد
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۸

۲۲بررسی میزان رشد و بقا سه گونه مختلف آتمیا در تغذیه با جلبک های تک سلولی TETRASELMIS SUECICA, DUNALIELLA TERTIOLECTA, NANNOCHLOROPSIS OCULATA
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۳پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک‌
اطلاعات انتشار: تحقيقات مهندسي كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۲۴مقایسه شاخص‌های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در سایت پرورشی حله استان بوشهر
اطلاعات انتشار: شيلات ايران، سال
تعداد صفحات: ۸

نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۳۰۲ نتیجه